ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ

Куйдан Іванна Юріївна
студентка 4  курсу, спеціальності «Економічна кібернетика»

Науковий керівник:
Новоселецький О.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного
моделювання та інформаційних технологій
Національний університет «Острозька академія»

Постановка проблеми. В сучасних умовах, забезпечення досконалого розвитку сфери страхування є важливим індикатором стану економіки. Оскільки процес страхування достатньо складний, то крім страховика та страхувальника може передбачатись участь і третьої сторони – посередника. В страхуванні ними, перш за все, є страхові брокери та агенти, які значно спрощують життя, як споживачам страхових послуг, так і страховим компаніям. Чітка та систематизована діяльність страхового посередника є одним з етапів забезпечення досконалого функціонування страхового ринку загалом, тому на сьогодні є одним з найбільш актуальних питань дослідження у сфері страхування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання про особливості діяльності страхових посередників в Україні розглядається дослідниками вже не одне десятиліття. Варто виділити такого дослідника як Кармазіна С. С. [2], яка дослідила та визначила перспективи розвитку страхового посередництва в Україні. Дослідник Приказюк Н. В. [3] дослідив особливості регулювання та основні тенденції розвитку страхових посередників, також виявив проблеми та окреслив перспективи розвитку інституту страхових посередників. Різні аспекти вказано проблематики також дослідили Пікус Р. В., Яворська Т. В., Саусь А. та інші.

Метою дослідження є висвітлення особливості діяльності страхових посередників, проблеми та перспективи їх розвитку.

Виклад основного матеріалу. Страхування є важливою передумовою створення конкурентоспроможної економіки, оскільки страхові компанії можуть створювати довгострокові інвестиції для розвитку національного господарства. Ринок страхових послуг в Україні, на сьогодні, досі є недосконалим. Однією з причин є відсутність чіткої та систематизованої діяльності страхових посередників. Це призводить до того, що споживачі не мають достатньо інформації про весь спектр страхових послуг, а самі страховики, не мають повної картини попиту на страхові послуги.

Страхові посередники відіграють важливу роль в просуванні страхових послуг від страхової компанії до споживача, а також в консультаційному режимі супроводжують споживача страхових послуг на етапі заключення, виконання, модифікації та припинення договору страхування. Враховуючи ключові функції страхових посередників – просування страхових послуг та консультаційне супроводження  страхувальника, – можна говорити про дві категорії посередників, для яких в силу їх правового статусу і особливостей організації характерне проявлення цих функцій. В якості посередника між страховиком та страхувальником на страховому ринку можуть діяти страхові агенти та страхові брокери.

Згідно ЗУ «Про страхування» страхові брокери – юридичні або фізичні особи, які зареєстровані у встановленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу у страхуванні як страхувальник [1]. Страхові брокери – це посередники між страховими компаніями і страхувальниками, які виконують частину діяльності страхової компанії по роботі з клієнтами. Завданням брокера є оптимальне розміщення ризиків страхувальника серед страхових компаній. Саме такий підхід забезпечує справжньому брокеру приплив клієнтів і змушує його обирати найбільш надійні страхові компанії з метою зменшення спорів при обслуговуванні клієнтів.

Витрати на брокерські послуги виправдані тим, що страхувальнику не доводиться наосліп обирати страхову компанію. Брокер робить це більш професійно, що позбавляє страхувальника можливих втрат при взаємодії з недобросовісною страховою компанією. Брокер намагається не працювати з такими страховиками, а в разі виникнення проблем, бере їх рішення на себе. Страховий брокер не є представником страхової або страхових компаній – він працює від свого імені і може розміщувати ризики в різних компаніях на свій розсуд. Виникнення інституту страхових брокерів пояснюється необхідністю поділу праці в такій технологічно складній сфері, як страхування. Брокери надають консультаційні та експертно-інформаційні послуги, виконують роботу, пов’язану з підготовкою, укладанням та супроводом договорів страхування, а також роботу з врегулювання збитків, пов’язану з отриманням та перерахуванням страхових премій і відшкодування, та надають інші посередницькі послуги.

Страхові агенти – фізичні особи або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані із здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань [2, с. 8].

Страхові агенти ведуть свою діяльність представляючи інтереси страховика. Функціями страхових агентів можуть бути: пошук страхувальників, консультування страхувальників у пропонованих видах страхування та їх умовах, оформлення договорів страхування і іншої необхідної документації, підписання договорів страхування від імені страховика, обслуговування страхувальника по договору страхування після його заключення. Страховими агентами можуть бути як фізичні так і юридичні особи. Взаємодію між страховими агентами та фізичними особами і страховою організацією можуть базуватись на основі підписання трудового договору або за цивільно-правовим договором.

Таким чином, побудуємо порівняльну характеристику особливостей діяльності страхового агента та страхового брокера (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльна характеристика діяльності страхового агента та страхового брокера

Страховий брокер Страховий агент
Організаційно-правова форма ТОВ, ЗАТ, ВАТ Приватна особа, яка має договір з однією або декількома страховими компаніями.
Ліцензування Потрібна ліцензія (ст. 15 ЗУ “Про страхування”) Ліцензія не потрібна.
Форма співпраці з страховиком Брокер – незалежний експерт, що володіє інформацією про всі страхові компанії. Заключає договір страхування за дорученням від імені свого клієнта. Агент – віддалений працівник
страхової компанії. Діє
в інтересах страховика.
Вид послуг Брокер може бути вказаний в договорі в якості страхувальника. І саме він в такому випадку займається врегулювання питань зі страховою компанією. Агент – лише посередник. В договорі страхування він не фігурує.
Захист інтересів Дотримує інтереси споживача страхових послуг. Він допомагає обрати оптимальну програму, керуючих потребами клієнта. Завжди представляє інтереси страховика. Він зацікавлений у продажі продуктів тих страхових компаній, з якими у нього підписаний договір.
Компетенція Брокер проводить оцінку ризиків клієнта і виділяє ті, які найбільше потребують хеджування. В обов’язки агента не входить оцінка страхових ризиків.
Комісійні Комісійні за брокерське обслуговування можуть досягати 40-50% від вартості страхового полюса. Клієнт не платить за послуги агента. Комісійні виплачує страхова компанія.
Відповідальність перед страхувальником Брокер несе повну відповідальність перед страхувальником. Відповідальність перед страхувальником несе страховик, а не агент.

Джерело: розроблено автором

Безперечно, страховий агент та страховий брокер значно відрізняються один від одного, як і було вище сказано. Та все ж будучи спеціалістами страхової сфери, і той і інший прагнуть до більш продуктивної та якісної роботи, до розвитку страхової сфери в країні в цілому. На світовому ринку, страхових послуг, велику частку займають  саме страхові агенти та брокери. Вони мають великий та ефективний досвід страхового посередництва, що не характерне ситуації в Україні. Саме страхові брокери забезпечують понад 70% продажів ризикових індивідуальних полісів, ризикових полісів для страхування організацій, страхування життя. Статистика показує, що страхові брокери у США і Канаді займають до 90% продажів страхових продуктів, у Італії – 91%, Великобританії – 70%. При цьому експертами було підраховано, що страхові брокери займають нішу всього лише 5% страхового ринку в Україні. Також дані інформують, що існує деякий дисбаланс між кількістю страхових брокерів та кількістю страхових компаній, що негативно впливає на ситуацію в цілому. Наведемо приклад, майже у всіх розвинених країнах спостерігається ситуація, коли кількість страхових брокерів набагато перевищує кількість страховиків. Найбільший відсоток насиченості ринку брокерами у Бельгії, Ірландії, Нідерландах та Великобританії, де на одну страхову компанію припадає десятки або й сотні страхових брокерів.

У сучасній Україні розвиток сфери страхування є недостатньо ефективним та розвинутим, і ця ситуація повністю не відповідає світовим стандартам. Україна на даний час, одна з останніх в рейтингу за показником інституту брокерів серед розвинутих європейських держав. Наведено динаміку розвитку страхового брокерства в Україні, у співвідношенні до кількості страхових компаній у табл.2.

Таблиця 2

Співвідношення кількості страхових брокерів та страхових компаній в Україні за 2012-2016 рр.

Рік Кількість страхових компаній Кількість страхових брокерів Співвідношення
2012 414 60 1:6
2013 407 56 1:7
2014 382 61 1:6
2015 361 60 1:6
2016 310 56 1:6

Джерело: розроблено автором

Таким чином, помітно, що в Україні існує тенденція зменшення чисельності страхових брокерів. На сьогоднішній день зареєстровано тільки 56 страхових брокерів. Але в цілому ринок страхового брокерства в Україні можна характеризувати як помірно зростаючий. Теперішня культура споживання послуг посередництва все рівно залишається низькою, оскільки в Україні на 6 страховиків доводиться 1 страховий брокер, що є дуже низьким показником.

Висновки. Отже, не дивлячись на низькі показники, ринок України має потенціал для розвитку. Попит на наші послуги зростає, посередництво стає все більш активним як з боку страхових компаній, так і з боку клієнтів. Передбачається, що активний розвиток ринку страхового посередництва буде відбуватись паралельно під час економічного зростання України. Знаючи про сьогоднішню нестабільну економічну ситуацію, розвиток страхового ринку розглядається в довгостроковій перспективі. Крім того, позитивний вплив буде відчуватись при вдосконаленні законодавчого регулювання ринку страхового посередництва. Також варто зазначити про заходи для покращення та підвищення довіри страхувальника до брокерів, шляхом введення певних гарантій у формі банківських депозитів чи шляхом введення обов’язкового страхування професійної діяльності.

Література:

  1. Про страхування: Закон України від 01.01.2017. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/page2
  2. Кармазіна С. С. Розвиток страхового посередництва в Україні / С. С. Кармазіна. – Фінансові послуги. – Випуск № 3-4 (117-118). – 2016. – С. 7-12.
  3. Приказюк. Н. В. Діяльність страхових брокерів в Україні та її врегулювання / Н. В. Приказюк. – Електр. наук. фах. Вид. «Ефективна економіка».– Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1780
  4. Ліга страхових організацій України: Офіційний сайт. – Режим доступу: http://uainsur.com/

Залишити відповідь