БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ КРАЇНИ

Анотація. У статті досліджено стан Державного бюджету України та вплив, який на нього справила бюджетна політика України та зроблено відповідні висновки на основі досліджених даних.

Ключові слова. Бюджетна політика, Державний бюджет України, бюджетна безпека, індикатори бюджетної безпеки.

 Аннотация. В статье исследовано состояние Государственного бюджета Украины и влияние, которое на него произвела бюджетная политика Украины и сделаны соответствующие выводы на основе исследованных данных.

Ключевые слова. Бюджетная политика, Государственный бюджет Украины, бюджетная безопасность, индикаторы бюджетной безопасности.

 

Annotation. The article deals with the state of the Ukrainian national budget and the influence the Ukrainian budget policy has exerted upon it, as well as draws the conclusions on the basis of findings.

Keywords. Fiscal policy, the Ukrainian national budget, fiscal security, fiscal security indicators.

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкової економіки бюджетна політика виступає одним із головних інструментів регулювання економічних процесів. Без ефективної бюджетної політики неможливо подолати наслідки фінансової кризи, забезпечити реалізацію програм довгострокового розвитку країни, зростання добробуту населення, покращення діяльності суб’єктів господарювання. Сучасна бюджетна політика має ефективно здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства.

В умовах наростання ризиків погіршення економічної ситуації в світі, що знижує потужність зовнішніх чинників економічного зростання України, бюджетна політика в середньостроковій перспективі має стати інструментом реалізації внутрішнього потенціалу зростання.

В процесі розробки та підготовки Державного бюджету України необхідно забезпечити ефективну реалізацію поточних завдань бюджетної політики при збережені високої динаміки реформ. При цьому, держава має бути готовою до актуалізації ризиків охолодження економіки та мати у розпорядженні відпрацьований пакет антикризових заходів, який дозволить у разі потреби в оперативний термін задіяти додаткові важелі стабілізації ситуації, що забезпечить локалізацію потенційних проблем в системі державних фінансів та недопущення продукування ними деструктивних макроекономічних тенденцій.

Дослідження проблематики ефективності бюджетної політики та її впливу на формування державного бюджету за таких умов набуває значної актуальності, так як саме бюджетна політика покликана здійснювати перерозподіл результатів економічного зростання і використання національного багатства, тим самим створюючи стимули для подальшого сталого розвитку суспільства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет присвячено багато фундаментальних досліджень. Теоретичні засади державного регулювання економіки за допомогою ефективної бюджетної політики та її інструментів викладені у працях О.І. Барановського, Ю.Я. Вавилова, М. М. Єрмошенка, О. В. Величка, О. Кириленко, В.В. Кравченко, І.П. Луніної, Л.В. Лисяк, В.О. Опаріна, К.М. Павлюк, В.М. Федосова, І.С. Чугунова, С.І. Юрія та багатьох інших. Проте аналіз існуючих наукових праць в бюджетній сфері дає змогу визначити, що проблеми ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет України залишаються гостро актуальними, а тому вимагають визначення стратегічних напрямків і завдань бюджетної політики щодо стабілізації і розвитку держави, а також методів досягнення високого рівня ефективності такої політики та її впливу на державний бюджет.

Постановка завдання. Мета статті полягає у визначенні шляхів забезпечення та підвищення ефективності бюджетної політики та її впливу на державний бюджет на основі дослідження теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Бюджетна політика представляє собою сукупність економічних і адміністративних заходів, що застосовує держава з метою стабілізації та підвищення ефективності національної економіки, використовуючи, головним чином, бюджетні та податкові механізми.

Рівень соціально-економічного розвитку країни, фінансові можливості держави, добробут громадян, безперечно, залежить від якості розробки та ефективності бюджетної політики держави. Виступаючи складовою фінансової політики держави бюджетна політика є головним стимулом соціально-економічних процесів у суспільстві й повинна реалізовуватися і формуватися на наукових засадах, відповідати національним інтересам і соціально-економічній стратегії держави. Виходячи з цього, постійний моніторинг теоретичних розробок, завдань, функцій, методів, принципів та різноманітних наукових засобів має актуальне значення, як джерело напрямів формування й удосконалення нової моделі бюджетної політики України.

Бюджетна політика, яка реалізується через систему бюджетних механізмів, повинна забезпечувати бюджетну рівновагу та ефективний вплив на соціально-економічні процеси. Механізм формування обсягу та структури доходів і видатків бюджету є важливою складовою бюджетного регулювання для забезпечення всебічного розвитку суспільства [3, ст.7].

Задля кількісної оцінки впливу бюджетної політики доцільно використовувати економічні показники, а саме – індикатори бюджетної безпеки держави (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка вихідних показників для обчислення індикаторів бюджетної безпеки України протягом 2009-2011 років

Показники бюджетної безпеки

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення

2011-2010

2012-2011

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

Абсолютний приріст

Темп приросту, %

ВВП, млрд. грн.

1082,6

1302,1

1408,9

219,5

20,3

106,8

8,2

Зведений бюджет (доходи), млрд. грн.

314,4

398,3

445,5

83,9

26,7

47,2

11,9

Дефіцит державного бюджету, млрд. грн.

-64,3

-23,6

-53,5

40,7

-63,3

-29,9

126,7

Зовнішні запозичення, млрд. грн.

54,2

27,3

43,0

-26,9

-49,6

15,7

57,5

Торговельний баланс (дефіцит), млрд. дол. США

-5,0

-2,5

-4,2

2,5

-50,0

-1,7

68,0

Видатки зведеного бюджету, млрд. грн.

377,8

416,9

492,5

39,1

10,3

75,6

18,1

Дефіцит зведеного бюджету, млрд. грн.

-64,7

-23,1

-50,8

41,6

-64,3

-27,7

119,9

Обсяг трансфертів з Державного бюджету, млрд. грн.

77,8

94,9

124,5

17,1

22,0

29,6

31,2

Обсяг зовнішньої торгівлі, млрд. дол. США.

129,4

171

173,7

41,6

32,1

2,7

1,6

Як бачимо з даних таблиці 1, ВВП України зростав протягом досліджуваного періоду. Сума ВВП зросла з 1082,6 млрд. грн. у 2010 р. до 1302,1 млрд. грн. у 2011 р., при цьому темп приросту становив 20,3 %. У 2012 р. також спостерігаємо зростання у 8,2 %, порівняно з 2011 р., і обсяг ВВП зріс до 1408,9 млрд. грн. Спостерігаємо позитивну тенденцію, але як бачимо, темп зростання скоротився у більш ніж 2 рази у 2012 р. щодо 2011р. Така зміна, ймовірно, пов’язана з Європейською борговою кризою та скороченням сукупного попиту на українську продукцію в цей період.

Також спостерігаємо зростання доходів зведеного бюджету з 314,4 млрд. грн. до 398,3 млрд. грн. у 2011 р., що становило 26,7 %.  У 2012 р. темп приросту скоротився більш ніж у два рази, до 11,9 %, при чому обсяг доходів зріс до 445,5 млрд. грн.

Одним із показників бюджетної безпеки є дефіцит державного бюджету. Як видно з даних таблиці,  за ефективної бюджетної політики у 2011 р. вдалося скоротити дефіцит бюджету до 23,6 млрд. грн. порівняно з 64,3 млрд. грн. у 2010 р., тобто на 63,3 %. Але у зв’язку з кризовими коливаннями та неефективними антикризовими заходами дефіцит знову зріс у 2012 р. до 53,5 млрд. грн., що становить 126,7 %.

Покращення економічної ситуації у 2011 р. та скорочення дефіциту бюджету спричинило скорочення суми зовнішніх запозичень з 54,2 млрд. грн. у 2010 р. до 27,3 млрд. грн. (63,3 %). В 2012 р. знову спостерігаємо зростання дефіциту, що змусило уряд держави вдатися до інструменту запозичень, які зросли до                       43 млрд. грн. – на 57,5 %.

Негативні тенденції зберігалися протягом досліджуваного періоду у динаміці показника торгівельного балансу. Спостерігався дефіцит у 5 млрд. дол. США, який скоротився до 2.5 млрд. дол. у 2011 р, тобто на 50 %. Та за рахунок скорочення сукупного попиту на продукцію українських товаровиробників, дефіцит зріс 4,2 млрд. дол. США (на 68 % порівняно з 2011 р.)

Протягом трьох років спостерігалося зростання видатків зведеного бюджету. Так показник зріс із 377,8 млрд. грн. у 2010 р. до 492,5 млрд. грн. у 2012 р. Темп приросту становив 10,3 % у 2011 р. та 18,1 % у 2012 р. Як бачимо, присутній дисбаланс у зростанні видатків порівняно із темпами зростання доходів зведеного бюджету.

Дефіцит зведеного мав схожу тенденцію із дефіцитом державного бюджету. Спочатку спостерігалося скорочення з 64,7 млрд. грн. у 2010 р. до 23,1 млрд. грн. у 2011 р., тобто на 64,3 %. У 2012 р. ж році стрімко зріс аж на 119,9 % до 50,8 млрд. грн.  Тенденції дефіцитів зведеного та державного бюджету у 2012 р. спричинені використанням неефективних методів акумулювання доходів та здійснення видатків.

Протягом усього досліджуваного періоду зростали державні трансферти. Так показник зріс з 77,8 млрд. грн. у 2010 р. до 124,5 млрд. грн. у 2012р. Темп зростання становив 22 %  та 31,2 % у 2011 р. та 2012 р. відповідно. Зростання трансфертів є негативним, оскільки сигналізує про дисбаланси між бюджетами різних рівнів.

Позитивну тенденцію мав показник обсягу зовнішньої торгівлі. Спостерігалося щорічне його зростання – з 129,4 млрд. дол. США у 2010 р. до 173,7 млрд. дол. США у 2012 р., хоча темпи зростання у 2012 р. були значно меншими порівняно з 2011 р. – 1,6 % та 32,1 % відповідно.

Динаміку основних показників бюджетної безпеки ілюстративно зображено на рисунку 1.

 

Рисунок 1. Динаміка основних показників бюджетної безпеки.

Як бачимо,  для всіх показників характерна зростаюча тенденція. Але як було визначено раніше, зростання у 2012 р. зовнішніх запозичень та щорічне зростання бюджетних трансфертів є негативним явищем.

Отже перейдемо безпосередньо до розрахунку та аналізу індикаторів бюджетної безпеки, який подано в таблиці 2

 

Таблиця 2

Динаміка показників індикаторів стану бюджетної безпеки України та їх відхилення від нормативних значень за 2010-2012 рр.

Індикатори стану бюджетної безпеки України

Норматив

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Відхилення показника від нормативу

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет, % не більше 30

29,0

30,6

31,6

1,0

-0,6

-1,6

Відношення дефіциту, профіциту державного бюджету до ВВП, % не більше 3

5,9

1,8

3,8

-2,9

1,2

-0,8

Покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень, % не більше 30

83,8

118,2

84,6

-53,8

-88,2

-54,6

Відношення дефіциту, профіциту торговельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі, % не більше 5

3,9

1,5

2,4

1,1

3,5

2,6

Обсяг трансфертів з державного бюджету, % до ВВП не більше 15

7,2

7,3

8,8

7,8

7,7

6,2

Як бачимо з даних таблиці, перший же показник рівня перерозподілу ВВП через зведений бюджет поставо вийшов з меж нори.  В 2010 р. показник тримався на грані норми і становив 29 %, у 2011 р. та 2012 р. перевищив її, становивши 30,6 % і 31,6 % відповідно.

Позитивне зрушення спостерігалося у відношені дефіциту/профіциту державного бюджету до ВВП  у 2011 р. Коли у 2010 р. показник перевищував норму у 2 рази і становив 5,9 %, то у 2011 р. уже становив 1.8 %. Та 2012 р. знову перевищив норму і становив 3,8 %.

Серйозну проблему спостерігаємо у показнику покриття дефіциту зведеного бюджету за рахунок зовнішніх запозичень. Хоча його значення і зменшилося у 2012 р. порівняно з 2011 р. з 118,2 % до 84,6, все ж перевищував норму майже у 2 рази. Та у відношенні до 2011 р. скорочення є позитивним явищем.

В межах норми протягом років знаходився показник відношення дефіциту/профіциту торгівельного балансу до загального обсягу зовнішньої торгівлі. Хоча від дещо похитнувся в бік збільшення у 2012 р. порівняно з 2011 р., все ж знаходився на безпечному рівні.

В межах порогового значення знаходився і показник відношення обсягу трансфертів з державного бюджету до ВВП. Але спостерігаємо негативну тенденцію його зростання – з 7,2 % до 8,8 у 2010 р. та 2012 р. відповідно.

Як бачимо, значення більшості індикаторів бюджетної безпеки знаходиться по межами допустимого рівня, що свідчать значні прогалини у виборі методів та напрямків бюджетної політики урядом. Зокрема, такі негативні тенденції були спричиненні зростанням обсягу дефіциту зведеного бюджету України та зовнішніх запозичень.

У свою чергу на тенденції української економіки мали плив коливання Європейської боргової кризи та скорочення сукупного попиту на продукцію українських товаровиробників.

Висновки. Загалом можемо сказати, що економіці України притаманний низький рівень бюджетної безпеки, про що засвідчили розраховані та проаналізовані нами індикатори, більшість яких знаходилась поза межами нормативного значення. Тому державі слід звернути увагу подальший вибір ефективніших методів та напрямків бюджетної політики, що зменшать негативний вплив світових кризових коливань, а також стабілізують ситуацію на державному рівні.

Підсумовуючи аналіз розрахованих показників, можна сказати що в 2011 р. спостерігалися деякі позивні зрушення, зокрема у зменшенні дефіциту зведеного та державного бюджету, обсягах зовнішніх запозичень та дефіциті торгівельного балансу. Та 2012 р. показав, що обрана державою бюджетна політика не здатна забезпечити ефективний результат антикризових заходів, напрямків соціально-економічного розвитку, що підтвердили вищеназвані показники, а також присутній дисбаланс у бюджету щодо обсягів доходів і видатків та неефективний їх розподіл, що засвідчує зростання міжбюджетних трансфертів.

Слід зазначити, що Постановою ВРУ «Про бюджетну політику на 2012 рік» було передбачено, що «…основним результатом реалізації бюджетної політики у 2012 році повинні стати економічне зростання, формування сприятливого інвестиційного клімату, що базуватимуться на розширенні інвестиційного та внутрішнього споживчого попиту, зміцненні конкурентоспроможності національної економіки, підвищенні ефективності використання виробничих ресурсів та науково-технологічного потенціалу.»[1] Однак, як ми зрозуміли із вище оцінених показників,  впровадження ефективної бюджетної політики залишилось лише на папері, адже фактичні макроекономічні показники показують зниження рівня соціально-економічної ситуації в країні.

Активізація можливостей бюджетної політики потребує раціонального використання її регуляторного потенціалу, насамперед визначення шляхів підвищення її ефективності. При визначенні бюджетної пріоритетності на цьому етапі необхідно врахувати, що вітчизняна економіка пережила фінансово-економічну кризу, яка суттєво актуалізувала питання, пов’язані із формуванням ефективної системи бюджетного регулювання, необхідністю узгоджених дій органів державної влади та місцевого самоврядування щодо протидії фінансово-економічним дисбалансам і ризикам [2, ст.51].

Отже, на разі бюджетна політика повинна бути спрямована на збалансування зростання видатків щодо обсягів доходів, пошук шляхів зменшення дефіциту бюджету, способів підвищення конкурентоздатності та попиту на українську продукцію на іноземних ринках, за рахунок чого скоротити дефіцит платіжного балансу. Відповідно за покращення даних показників, вдасться повернути індикатори бюджетної безпеки до меж норми, що забезпечить стабільний розвиток української економіки хоча б в коротко- та середньостроковий періоди.

 

 Cписок використаних джерел

 

  1.     Постанова ВРУ Про основні напрями бюджетної політики на 2012 рік від 13.05.2011 року  № 3358-VI
  2.   Макогон В. Пріоритети сучасної бюджетної політики України// Вісник КНТЕУ №3 – 2011, С.50-56
  3.  Мярковський А., Чугунов І.  Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни // Вісник КНТЕУ № 5 – 2010, С. 5-14
  4.  Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
  5.  Офіційне Інтернет–представництво Національного банку України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.bank.gov.ua

Залишити відповідь