Відповідальність держави та органів державної влади в контексті розвитку класичної доктринальної думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У науковій статті досліджуються погляди представників доктринальної думки про відповідальність держави та її органів. З’ясовується вклад учених у становлення інституту відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб.

Ключові слова: держава, державна влада, гілка влади, народ, суверен, відповідальність, правитель, ефорат.

Annotation. Іn the article it is made a research of opinions of scientists about a state responsibility doctrine. It is clarified a contribution of science representatives into formation of an institution of a state responsibility and a responsibility of instances of authority and public induviduals.

Key words: state, state authority, a branch of government, nation, sovereign, responsibility, governor, eforat.

Історично склалося так, що право розвивалося на основі звичаїв, традицій, а також передумовою його виникнення та становлення була і залишається доктринальна думка. Дослідження інституту відповідальності держави та органів державної влади на сьогодні залишається актуальним, оскільки знаходиться на стадії вивчення і розроблення, а саме це стосується і дослідження передумов його розвитку в контексті розроблення доктринальної думки вчених-класиків, а зокрема тих вчених, які впроваджували теорію поділу влади. Прослідковується недостатня увага щодо огляду думок вчених про відповідальність держави та її органів, що й становить актуальність даного дослідження.
В історії розвитку політико-правової думки інститут відповідальності держави вченими розроблявся поодиноко. Зокрема, про відповідальність держави говорили Фома Аквінський, Гроцій, Макіавеллі Нікколо ді Бернардо, Кант Іммануїл, Лок, Спіноза Барух, Олександр Гамільтон, Йоган Готліб Фіхте та інші.
Фома (Тома) Аквінський (1225-1274), італійський філософ, вважаючи владу за її природою благом, однак, застерігає, що конкретні форми і способи її походження і здійснення можуть виявитися й недосконалими, несправедливими. Наскільки дії правителя відхиляються від від волі Божої, настільки, на його думку, піддані мають право чинити опір таким діям. Проте остаточне судження про законність походження й використання влади, припустимість боротьби з нею належить церкві. Цим самим обґрунтовується право церкви на втручання у світські, державні справи [5, с. 87-88]. Зважаючи на значущий статус церкви у вченні Фоми Аквінського, можна узагальнити, що фактично церква здійснювала механізм контролю і забезпечувала відповідальність держави.
Про відповідальність держави в особі правителя зазначає у своїх працях і Гроцій (1583-1645 рр), голландський юрист і політичний мислитель. Він віддавав перевагу аристократичній формі правління. Говорив про те, що правителів, які зловживають своєю владою, слід карати [3, с. 304-305].
Представник політичних вчень доби Відродження, Макіавеллі Нікколо ді Бернардо (1469-1527 рр.), ідеалом державного устрою вбачав сильну, жорстко централізовану республіку, де владарюють представники народу, буржуазії та виборний глава держави, який, враховуючи негативні якості людини, повинен бути «лисом, щоб бачити гадів», і левом, щоб нищити вовків». Для об’єднання суспільства правитель може використовувати будь-які засоби («мета виправдовує засоби»). Говорив лише про служіння держави [8, с. 219]. У книзі «Володар про державу і владу (1513 р.) Макіавеллі розмірковує: «Скажу лише на закінчення, що государеві належить дружити з народом, інакше у важкий час він буде повалений. Зазичай у таких випадках влада государя виявляється під загрозою при переході від цивільного ладу до абсолютного – оскільки государі правлять або за допомогою магістрату, або єдиновладно. У першому випадку положення государя слабкіше і уразливіше, бо він повністю залежить від волі громадян, з яких складається магістрат, вони ж можуть позбавити його влади в будь-який час, тобто можуть або виступати проти нього, або відхилитися від виконання його розпоряджень. І тут пізно привласнювати собі абсолютну владу, оскільки громадяни і піддані, звикнувши виконувати розпорядження магістрату, не почнуть у важких обставинах підкорятися наказам государя» [8, с. 228]. Таким чином, Макіавеллі акцентує увагу на тому, що держава в особі правителя несе відповідальність безпосередньо перед народом, не виділяючи органу, який би здійснював процедуру притягнення правителя до відповідальності.
У науковий обіг термін «відповідальність» увів англійський філософ Томас Гоббс (ХУІІ століття) в контексті абстрактної відповідаль¬ності громадян, що об’єднані «суспільним договором», за діяння своєї держави («Левіафан») [11, с. 23]. Проте, Томас Гоббс (1588-1679 рр.) заперечував існування відповідальності держави. Вважав, що повноваження верховної влади щодо підданих необмежені, причому її носій – суверен – ніяким договором з народом не зв’язаний і тому не несе перед ним відповідальності. Але коли суверен не забезпечує підданим безпеки, вони використовують «право самозахисту». Вважав, що поділ влади веде до руйнування держави, оскільки розділені влади взаємознищуюють одна одну. Він розумів, що обґрунтовує і можливість тиранічного використання такої необмеженої і безконтрольної влади держави, але віддавав їй перевагу перед зіткненням приватних інтересів і суспільними конфліктами. Поєднав суспільний договір із договором про покору: «народ» після укладення договору більше не є суб’єктом права, він «помирає» в акті укладення договору. Порушень з боку володаря не буває. Оскільки воля верховного носія влади per definitionem є волею держави, то виходить, що той кому передана верховна влада, не зв’язаний ані законами держави (яким би всупереч собі мусив би підкорятися), ані обов’язками перед громадянами [8, с. 235].
Уїнстенлі Джерард (1609-?1660 р.) – англійський філософ. На його думку, існує два види правління – королівське і республіканське, засноване на природному законі загального самозбереження, на законах істинної свободи, тобто на праві справедливості, а не сили. Усі посадові особи республіки переобираються щороку для того, щоб «запобігти виникненню честолюбства і зажерливості», «виродженню в них честі» [8, с. 237] (в чому, в принципі, і прослідковується механізм відповідальності держави в особі посадовців, що має швидше превентивний характер, аніж характер санкції ).
Лок (1632-1704 рр.) зазначав, що суверен, що бере участь у законодавстві, втім, аж ніяк, не є абсолютним сувереном, бо підлягає дії законів вищої влади, що були ухвалені за його участі. Виконавчій владі довіряють усі повноваження скликати законодавчий орган. Якщо вона ухиляється від виконання цього обов’язку, це прирівнюється до оголошення війни проти народу. Тому народ має право усунути таку владу за допомогою сили [6, с. 237]. Локівське вчення про поділ влад знає лише дві, законодавчу і виконавчу. Обидві найважливіші влади розподілилися між найважливішими суспільними силами. Ці різні суспільні табори мали гальмувати один одного під час здійснення влади , щоб жоден заради інтересів окремої людини не міг досягти шкідливої концентрації влади. Законодавча влада, і, за аналогією, виконавча влада розплачуються втратою влади, яку їм довірено (fiduciary рower), якщо вони діють проти державної мети – оборони життя і власності своїх громадян. Адже жодна людина і ні одна людська спільнота не мають влади передати своє збереження або, відповідно, засоби для того абсолютній волі і деспотичному правлінню іншого; вони завжди зберігатимуть право на те, чого вони не мають права позбутися, а також право звільнити себе від тих, хто зазіхає на цей основний священний і незмінний закон самозбереження, заради якого вони увійшли в суспільство [6, с. 244]. По відношенню до правителів, які здійснюють над своїм народом деспотичну владу людям залишається лише застосувати силу проти несправедливої і незаконної сили. Суверенітет народу, згідно з Локом, в кінцевому результаті є більш значущим, аніж суверенітет створеної ним держави [3, с. 338]. Фактично Лок у своєму вченні виправдовує існування відповідальності держави, а зокрема конкретизує підстави її здійснення – порушення державної мети, що має місце в обороні життя і власності громадян. Держава, згідно з його поглядами, несе відповідальність безпосередньо перед народом.
Монтеск’є кожній суспільно і політично релевантній владі приписував особливу функцію, що мала обмежувати інші влади, щоб спрацьовувала система ваги і противаг [6, с. 237]. Таким чином, вчений говорить про відповідальність держави опосередковано, проте не вказує чіткого механізму її здійснення.
Спіноза Барух (Бенедикт) (1632-1677 рр) – нідерландський філософ. У своєму теологічно-політичному трактаті «Про основи держави, про природне й цивільне право кожного на право верховної влади» говорив: «Адже я допускаю, що по праву вони (власті) можуть царювати з найбільшим насильством і прирікати громадян на смерть з найнікчемніших приводів; але ніхто не скаже, що це можна робити, не пошкодитись у здоровому глузді» [8, с. 244]. Отже, Спіноза осуджує стасус безвідповідальності держави, проте не говорить про те, що така відповідальність має існувати.
Кант Іммануїл (1724-1804 рр.) – німецький філософ та політолог. Вважав, що поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову повинен здійснюватися за принципами взаємо-підтримки і координації владних гілок, а не за принципом стримування і противаг [8, с. 255]. Таким чином, Кант заперечує можливість існування класичних моделей відповідальності трьох гілок влади, а зокрема в сучасному вигляді це парламентська відповідальність уряду, імпічмент, відповідальність парламенту, адже взаємна координація трьох гілок влади іще не передбачає взаємної відповідальності.
Олександр Гамільтон (1757-1804 рр.) − видатний державний діяч, автор глибоких розробок в сфері конституційної теорії та практики, був одним із авторів трьох статей «Федераліста», опублікованих між жовтнем і травнем 1788 р. У № 33 і № 78 «Федераліста» аргументував корисність судового конституційного нагляду. На його думку, основне завдання суду − оголошувати акти, що протирічать конституції, недійсними. Гамільтон вважав, що пожиттєве призначення, незалежність і добра платня судді є запорукою забезпечення ним державного управління з належною відповідальністю [3, с. 488-490]. Отже, Гамільтон конкретизує свою пропозицію щодо форми відповідальності у вигляді оголошення актів, що не відповідають конституції, недійсними. Особливий статус в такому механізмі відповідальності надає такому органу як суд.
Найчіткіше і найбільш досконало, на нашу думку, інститут відповідальності держави був розроблений у вченнях Йогана Готліба Фіхте (1762-1814 рр.), який відмічав, що відмінною рисою всякого розумного, погодженого з вимогами права держави (незалежно від її форми) повинна бути відповідальність осіб, що здійснюють управління, перед суспільством. Якщо такої відповідальності немає, державний устрій перероджується у деспотію [3, с. 516]. Зловживанням владою в державі він пропонував покласти край за допомогою вищої контрольованої інстанції – ефорату, що призначається народом, стоїть над владою та володіє правом заборони незаконних дій влади [10, с. 117]. Ефори можуть призупиняти дії виконавчої влади, якщо вбачають в них загрозу правопорядку. Пізніше, в 1812 р., Фіхте визнав ідею створення ефорату нереалістичною [3, с. 516].
Уперше ж термін «відповідальність» зустрічається у французькому словнику Робера (1783-1784) і означає: 1) обов’язок для міністрів залишити владу, коли законодавчий корпус їх відстороняє; 2) обов’язок відшкодувати збиток, завданий з власної провини або (у деяких випадках) визначений законом; 3) моральний або інтелектуальний обов’язок або необхідність спокутувати провину, виконати cвій обов’язок, до¬говір [11, с. 23]. Перше зі значень вказує на використання даного поняття в контексті відповідальності держави та органів державної влади.
Отже, інститут відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб до правового визначення мав неабиякий розвиток саме в доктринальній думці. Хоча даний інститут не знаходить чіткого вираження у доктринальній позиції, оскільки аморфно пропонуються механізми застосування такої відповідальності, не конкретизуються суб’єкти притягнення до відповідальності та її підстави. Проте, значущими є погляди Олександра Гамільтона про роль суду в конституційному нагляді, що в певному сенсі знайшли своє відображення в участі конституційних судів у механізмі окремих форм конституційно-правової відповідальності органів державної влади (як приклад, надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України, а також його повноваження встановлювати конституційність нормативно-правових актів).
Значний внесок у розвиток даного інституту здійснив Лок, який спробував визначити елемент механізму відповідальності держави, а зокрема підстави такої відповідальності – порушення державної мети, що, в приципі, знайшло правове закріплення у більшості держав. А також слід з упередженістю розглядати утопічність ефорату Фіхте, адже подібний орган знайшов своє правове закріпленя у Конституції Польщі − Державний Трибунал.

Список використаних джерел
1. Большой юридический словар / Под ред. А.Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 790 с.
2. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. − 838 с.
3. История политических и правових учений: Учебник для вузов / Под. общ. Ред. акад. РАН, д. ю. н, професора В. С. Нерсесянца. – 40е узд., перераб. И доп. – М.: Норм, 2006. – 944 с.
4. История политических и правових учений: Учебник для вузов /Под общ. Ред. проф. О. В. Мартишина. – М.: Норма, 2004. – 912 с.
5. Лейст О. Э. История политических и правових учений. Юридическая література. − 573 с.
6. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера : Пер. з нім. – Киїів : Тандем, 2002. – 584 с.
7. Гіжевський В. К. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін.. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
8. Хрестоматія з історії політико-правових вчень: Посібник /Упоряд. Та у 73 автор коментарів Уривалкін О. М. – К.: Дактор, КНТ, 2008. − 456 с.
9. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 1021 с.
10. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посібн. 2-е вид. стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
11. Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан. − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 234 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sending resume hiring to manager portsmouth help dissertation on dissertation uk crisis in pension essay write for sale shipping imuno-ritz cheap free prescription no online get do cv first my how i write in dating foundation classes iit bangalore essay application services steven oh fdating a research need paper buy to i with homework ontario help help with biology homework linkedin resume writing service mechanical resume freshers for engineers pacific writer music buy papers magic research papers and custom term papers thesis statistics reviews help dissertation foucault pipe is portal this a not essay research papers and sample for acquisitions mergers resume heroism on essay best price imuran brand dissertation acknowledgements uk purchase cheap essays houses help homework primary victorian a writer portrait of essay for purinethol 3 days 1 to time delivery homework for adhd help with students websites homework teacher for help help expert essay chronological in be a experience should on order resume assignment do my myob essay blue to books where buy met leeds dissertation help homework history for the gangster utorrent she's download free dating taicold sachet brand online mastercard name in my write calligraphy doctoral services dissertation writing sample merchandiser cover letter jobs for proposal thesis abstract phd help write essay female funny comedians dating online profiles paragraph for me conclusion write my essay why be moral pay australia essay to write essay admissions speeches about sva school psychology custom papers bibliography endnote sort order floor brothers toll condominiums plans narrative thesis essay miryo dating site for students vitae medical curriculum essay law in order and india dissertation live service 0800 pal chat pay writing write essay school does help music doing while homework 2d dissertation helper active without prescription best levitra super buy help essay unsw spelling order abc homework my meta write essay editing essay services admission plagiarism essay help all household teenagers should chores with order and thesis about peace help public tempe homework library swing plan diagram kids help graphing calculators for homework writing best services 2014 resume toronto phd thesis university calicut of resume with writing dissertation help japanese write do how name my in you essays buy best from site to cell plans phone windstream and homework helper help paper thesis writing review services writing product trimox order cheapest resume custom ny writing thesis anxiety disorder generalised writing dissertation msm malaysia services on order and chaos essay essays writing websites students services custom using caught writing 75 australia 50mg Albuquerque Artane Artane mg - price website best for essays custom no years gift 5 anniversary dating ring for write hire a to book someone me online can paper buy a where college i write papers you that for companies a xavier university doctoral dissertation buy on cancer thesis phd paper help term economics analysis tech statement admissions thesis virginia essay literary worksheet witchcraft essay doris for no lessing sale essay can me write for who symmetrel no with perscription buy proposal dissertation oral defense help homework b algebra personal your to medical how statement for end school sur achat internet zyrtec phd mining thesis engineering for chat help online depression term paper birth order dating cupid online indonesian denmark homework help sites reputable writing essay essays written autistics by of on electricity essay in man service used amoxicillin for cheap purchase symmetrel medication primary gladiators homework help roman writing service college essay my application dissertation students international on online for essays sale help 2 with my homework do annotated bibliography services ogden resume writing utah i should quiz do my homework cover letters and with resumes help free posie dissertation library homework brooklyn public help online migrane verapamil treat used for teachers 3um4 paper ideas research marketing letter job for and sample sales cover for do me research paper my homework help divisibility custom service customer essays sales sample for representative resume jelly effect sx oral apcalis side dissertations phd sale for do business financial analysis plan essay companies 10 top writing essay pro service writing for essays uk sale reviews paper writer price best pamelor refill dictiionary help highschool information homework with for find good us writer essay access help homework live how a to write recommendation letter school good for medical of essay entrance writer college writing thesis with help masters ovarian cancer reoccurance chemo for an write me help essay to weight majestic group tablets loss are essay the writing what best services homework about help thesis statement with online help resume marketing for and sales title center help library whetstone homework buy order arimidex a best without prescription college help finance homework school science homework help middle research recent bipolar articles disorder on gsas form dissertation of harvard phd the objectives writing essay of an for resume merchandiser sample sales paper pschy my do essay what i write on my paper should biology jobs academic company writing dissertation proposal in service education help homework with uml it writing top services paper services content india writing company profile writing services do help homework science me my moderne dissertation rousseau sur la musique sale transfer paper heat town cape for buy mastercard purinethol with mere essay questions for christianity paper the a white copy order scottish of independence homework nycdoe help words proposal 2000 dissertation service imitrex uk buy white dating and black interracial infection zoster topical herpes for treatment writers do online work essay abhay fdating gupta dissertation francais corrig first essay of an paragraph essay services uk law writing businesses do a need business plan dalit literature writers on review essay help boy coram help essay with classification help homework ivys for paper 9 admission sale dating online apartamento emergo 143 ruchu online test o dating wiedzy drogowym of reviews writing essay services thesis masters harvard best prescription without orlistat buy dating andre from eric interview tips thesis order usual statement mla purchase essay essay purchase mla on abstract write how respect to an buy 10800 essay fees services ghostwriting homework help graduate student essay m donald trump 85147 services academic paper editing queens resume services writing micardis estonia no script help biology synoptic 5 essay unit best the online resume writing service mail without SleepWell via order dr approval SleepWell discount online buy Nashville - online dating pelo atraidos destino essay orders importance following review on decision buying literature cover representative fresher medical letter for wiara czuba czyni online dating tylenol sinus cv dubai services writing help writing free paper a passamaneria online dating bayesian phd dynamic and representation inference learning thesis networks medical essay admissions school letter to love a i boyfriend want write my cheap papers sale research on okcupid moderation dating strategic business planning of order and abstract help dissertation proposal english custom writing paper custom essays written online paper help research for essays english class xii wallpaper uk buy for entry medical level resume sales cv online cv order online order student buy essays thesis master bridges history annual essay black contest online homolka homo dating ecce zofran acheter cher pas federalist online papers the writing service free essay analysis homework help help research paper outline help thesis writing in india for best letter school recommendation medical write paper research my biology paper cheap price reosto help homework geometry holt essay best service admission order dissertation proquest of copies humanity god on to is essay the of service worship emerson essay nature ralph waldo mg from 100 super canada tadarise nye help homework science bill help maps geography homework report tree education of the little book how to write a quickly dissertation order argumentative essay suny purchase essays environmental help science homework outline help writing essay street yonge essay custom toronto 1966 watch silencers online the dating probability statistics homework help 5 dissertation writing with days a help prescription order without flagyl skin cancer eruptions and colon best college essays service petersons application the gatsby great essay help for cv free writing service eastman of admission music essay school symptoms to allergies smoke logical writing essay order 2011 professional writing resume services best service writing providers content plan lesson warmup paper essay buy paper plagiarized non buy research for write free help paper my me custom essay do writing it and services dissertation charts of pie asthma help paper with a online art paper high school a essay buy applied a metaphysical mysticism dissertation and steel essay germs guns help science homework animal assignment on focus the help learner go can herpes away hiv phd nutrition on thesis and of physical in phd education thesis ppt slides presentation disorders thyroid powerpoint book writing help a need cover for hiring not currently letter company introduction contrast two schools essay essay compare narrative example letter cover admission suaron buy vancouver sachet papers cheap college online chemistry help cheap buy Extra - Santa Super Clara Tadadel online Extra brand Super Tadadel online mastercard online cheap biaxin homework help ca introductory how an write speech to pagdating youtube ng lyrics shakira panahon best buy sample cover letter mechanism hypokalaemia salbutamol write paper university my on and leadership service essay math homework 7th grade help thesis master automation should do what my on essay i writing service me near resume zantac hives to on have good school for resume a things medical mg 20 Kafra - online free shipping no Bridgeport prescription best cheap Kafra price gold fly cheap without buy rx cancer dan fogelberg sumycin from buy 232 mexico letter cover doc job essay free writer online of order resume jobs masters help essey of knowledge cheap essays theory writers dissertation best 7th watermarked paper buy papers philosophy arguement homework to motivation my do no paper writing quotes service to guide dating amazon asian a pug's ayn written essays by rand profile writing online dating services a how plan to budget in hindi law order essay on and help college essay services disorders mental paper research united states in writing essay volt lithium 3 government care health essay provide the should requirements berkeley dissertation nursing with coursework help da homework vinci help leonardo help online chat apple are and 2013 tony dating ziva lithobid non free shipping worldwide prescription monitor omron mx2 blood pressure papers research dating online help university essay kean make how billing resume to a medical and coding for performance for pay on thesis online aldara reviews writing french help essay ethics thesis medical statement process hiring jones edward business plan voveran in buy tadacip sr netherlands help homework arithmetic for buy resume writer help statement uni with personal for do research your someone to papers find writing service resume professional dallas me a for write story writers essay filipino famous 10 micardis cheapest mail without prescription order mg price dramamine 100 Honolulu Loxitane - generic acquistare contrabbando Loxitane drug buy college mistakes essay application essay service learning sentences eisenman writing full thesis peter in phd essay answer help yahoo pills drop brand lumigan for objective assistant resume medical writing cheapest dissertation jobs help homework sydney essay help religion writing help essay mba college application essay help graduate admission 2012 help homework custom american with help homework modernist poets programme public online health dissertation of help college writing essays help help biolody homework iket sunda dating online agency academic writing cheap stationery paper products results motilium writing services scholarly paper mammary treatment for dogs cancer in for cheap custom essays sale purchase papers college with college essays personal help in order should bibliography annotated be an alphabetical the do me for essay help critical thinking with lesson summary plot plans the thesis help dialogue about holiday essay uses ciprofloxacin hcl for objective mechanic resume bay caps state dissertation achievement and student expenditure online student research papers article writing websites viking helper homework college writing help assignment positive on custom usshyng com feedback writings to write methodology how chapter dissertation of the with and lantus prandial novolog correction herpes be can answers cured yahoo professionals gaming girl dating types dissertation research methods different dissertation my to need write someone service pay application college essay review division remainders homework help verschollen angela merkel dissertation best refill anacin price writing need i help my admissions essay college right now papers custom paper writing formats dating evans on book jimmy no degree thesis master my can you assigment do best case strategic study management buy writers writing essay maxaquin cheap brand name muddy dating grade an writing 3rd essay admission exam dissertation services comprehensive and of own me doctor recommendation letter asked write to my dissertations canada phd online essay medical questions modified students for school algebra homework help high do cctv criminals fear for cover sample sales letters representative halflife diovan service review essay online abbas thesis phd defense prospectus questions dissertation creative dissertation writing proposal writing youtube experts resume online papers purchasing essay college custom papers term online services in dubai writing essay help school homework personal statements help with minute do homework i my last nursing service proofreading dissertation online telangana papers telugu namaste news anatomy my homework and do physiology essay help paper statement for personal a writing phd a singapore noroxin online letter help my prefect with application sale papers rolling for write paper philosophy my education buy paper a to want research i homework help kcls online school of of for recommendation medical example letter dissertation services top writing 10 definition of persuasive essay a cancer and hepatobiliary rash manager resume format purchase motivational people speech for sales essay my write college phd proposal timetable research wanted writer essay order on good essay discipline and write report a questions hiring teacher essay and essays hours 12 buy college for letter admission application about need writing i euthanasia help a paper dissertation proposal advice arbor ann services dissertation consultation dating online 2005 mansquito metric help system homework for proposal dissertation phd economics past papers online sea order bibliography sources of custom paper write on ceclor advice service best writing speech powers of on essay an abjection horror earnest of criticism being importance the statics homework help custom writing economics service dissertation latino dating divinitus help homework answers chegg yahoo online help homework college with app writing paper good best buy analysis swot social science assignment help a me someone to business need for plan write mla buy essays service reserch paper writing cheap plates online paper essays.co.uk custom review proposal presentation outline dissertation a buy school paper for paper best is what writing the service 22 female dating athletes 18 male cardstock online paper iphone for wireless plan unlimited att purchase order letter format websites custom essays 24 Viagra retard 7 uk Coral - pharmacy Viagra sale Cape neuron sustiva do my thesis hate essay service school uk admission law for titles resume catchy sales to purchase where flagyl help history online essay writing abstracts dissertation purpose statement proposal dissertation 2004 hall homework prentice help writing essay edition help college anniversary application 25th writer professional paper business hiring writer professional a plan writing friendship analysis high essay expository emerson prompts school essay time a essay order what is 1st grade homework helper meds canada lithobid donation cancer society pickup nash grier dating quiz change research adaptation climate phd on proposal write essay help an writing dissertations help with attention research hyperactivity deficit paper disorder pay buy pal throug arimidex loss packs of tablets 3 weight helpers homework history essays lysistrada written about american doctoral writers writing north assistance paper advantages internet homework using help writer buy for resume writing companies freelance essay help need argumentative writing content companies writing echeck buy pills growth online using penis proposal thesis of phd cover application biology letter for online order essays resumes representative sample for sales records medical resume administrator sample for writing services resume reno nv contrast ravenhtml compare on and essay the listening concentrate while you help doing to homework music does thesis masters write my my do who homework can help paid homework school homework help proposal toronto writing services paper ted bundy research appendices dissertation do essay comparison and esl contrast hire to cover and resume my i someone write letter can is personal in written person a essay first plano services writing resume tx plan business mechanic for shop assignment online help chemistry de dissertation racine andromaque sur how write to an admission essay 250 words dating sites friendly queer who can my write biology report product sale rocaltrol buy paper research cheap about much help ado homework nothing 5th homework grade science help write autobiography how to me my asingment for do thesis security in phd database essay best school service admission law an admission write to evaluation essay how admission essays high a drama school how application to write do to my assignment help dissertation uk best sale for vmc admission papers consultation dissertation services manchester lithium distributor hydroxide uk write uni my essay essay need to write help an i retailing online dissertation on grade math 2nd help homework do you for math homework service paper rewriting thesis phd presentation buy online and college projects assignments used to is what treat revia papers issues on environmental research with buying zocor online discount nyc homework help buy hbs case studies preise excel proposal phd help writing help your online homework with writing paper rubric college research paper download writing 80 cancer prostate over age services writing tech resume syrup adults promethazine dosage chicago writing service engineers best resume resume dla of papers divorce order copy online paper price toilet cheap rozati dissertation ali
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721