Відповідальність держави та органів державної влади в контексті розвитку класичної доктринальної думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У науковій статті досліджуються погляди представників доктринальної думки про відповідальність держави та її органів. З’ясовується вклад учених у становлення інституту відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб.

Ключові слова: держава, державна влада, гілка влади, народ, суверен, відповідальність, правитель, ефорат.

Annotation. Іn the article it is made a research of opinions of scientists about a state responsibility doctrine. It is clarified a contribution of science representatives into formation of an institution of a state responsibility and a responsibility of instances of authority and public induviduals.

Key words: state, state authority, a branch of government, nation, sovereign, responsibility, governor, eforat.

Історично склалося так, що право розвивалося на основі звичаїв, традицій, а також передумовою його виникнення та становлення була і залишається доктринальна думка. Дослідження інституту відповідальності держави та органів державної влади на сьогодні залишається актуальним, оскільки знаходиться на стадії вивчення і розроблення, а саме це стосується і дослідження передумов його розвитку в контексті розроблення доктринальної думки вчених-класиків, а зокрема тих вчених, які впроваджували теорію поділу влади. Прослідковується недостатня увага щодо огляду думок вчених про відповідальність держави та її органів, що й становить актуальність даного дослідження.
В історії розвитку політико-правової думки інститут відповідальності держави вченими розроблявся поодиноко. Зокрема, про відповідальність держави говорили Фома Аквінський, Гроцій, Макіавеллі Нікколо ді Бернардо, Кант Іммануїл, Лок, Спіноза Барух, Олександр Гамільтон, Йоган Готліб Фіхте та інші.
Фома (Тома) Аквінський (1225-1274), італійський філософ, вважаючи владу за її природою благом, однак, застерігає, що конкретні форми і способи її походження і здійснення можуть виявитися й недосконалими, несправедливими. Наскільки дії правителя відхиляються від від волі Божої, настільки, на його думку, піддані мають право чинити опір таким діям. Проте остаточне судження про законність походження й використання влади, припустимість боротьби з нею належить церкві. Цим самим обґрунтовується право церкви на втручання у світські, державні справи [5, с. 87-88]. Зважаючи на значущий статус церкви у вченні Фоми Аквінського, можна узагальнити, що фактично церква здійснювала механізм контролю і забезпечувала відповідальність держави.
Про відповідальність держави в особі правителя зазначає у своїх працях і Гроцій (1583-1645 рр), голландський юрист і політичний мислитель. Він віддавав перевагу аристократичній формі правління. Говорив про те, що правителів, які зловживають своєю владою, слід карати [3, с. 304-305].
Представник політичних вчень доби Відродження, Макіавеллі Нікколо ді Бернардо (1469-1527 рр.), ідеалом державного устрою вбачав сильну, жорстко централізовану республіку, де владарюють представники народу, буржуазії та виборний глава держави, який, враховуючи негативні якості людини, повинен бути «лисом, щоб бачити гадів», і левом, щоб нищити вовків». Для об’єднання суспільства правитель може використовувати будь-які засоби («мета виправдовує засоби»). Говорив лише про служіння держави [8, с. 219]. У книзі «Володар про державу і владу (1513 р.) Макіавеллі розмірковує: «Скажу лише на закінчення, що государеві належить дружити з народом, інакше у важкий час він буде повалений. Зазичай у таких випадках влада государя виявляється під загрозою при переході від цивільного ладу до абсолютного – оскільки государі правлять або за допомогою магістрату, або єдиновладно. У першому випадку положення государя слабкіше і уразливіше, бо він повністю залежить від волі громадян, з яких складається магістрат, вони ж можуть позбавити його влади в будь-який час, тобто можуть або виступати проти нього, або відхилитися від виконання його розпоряджень. І тут пізно привласнювати собі абсолютну владу, оскільки громадяни і піддані, звикнувши виконувати розпорядження магістрату, не почнуть у важких обставинах підкорятися наказам государя» [8, с. 228]. Таким чином, Макіавеллі акцентує увагу на тому, що держава в особі правителя несе відповідальність безпосередньо перед народом, не виділяючи органу, який би здійснював процедуру притягнення правителя до відповідальності.
У науковий обіг термін «відповідальність» увів англійський філософ Томас Гоббс (ХУІІ століття) в контексті абстрактної відповідаль¬ності громадян, що об’єднані «суспільним договором», за діяння своєї держави («Левіафан») [11, с. 23]. Проте, Томас Гоббс (1588-1679 рр.) заперечував існування відповідальності держави. Вважав, що повноваження верховної влади щодо підданих необмежені, причому її носій – суверен – ніяким договором з народом не зв’язаний і тому не несе перед ним відповідальності. Але коли суверен не забезпечує підданим безпеки, вони використовують «право самозахисту». Вважав, що поділ влади веде до руйнування держави, оскільки розділені влади взаємознищуюють одна одну. Він розумів, що обґрунтовує і можливість тиранічного використання такої необмеженої і безконтрольної влади держави, але віддавав їй перевагу перед зіткненням приватних інтересів і суспільними конфліктами. Поєднав суспільний договір із договором про покору: «народ» після укладення договору більше не є суб’єктом права, він «помирає» в акті укладення договору. Порушень з боку володаря не буває. Оскільки воля верховного носія влади per definitionem є волею держави, то виходить, що той кому передана верховна влада, не зв’язаний ані законами держави (яким би всупереч собі мусив би підкорятися), ані обов’язками перед громадянами [8, с. 235].
Уїнстенлі Джерард (1609-?1660 р.) – англійський філософ. На його думку, існує два види правління – королівське і республіканське, засноване на природному законі загального самозбереження, на законах істинної свободи, тобто на праві справедливості, а не сили. Усі посадові особи республіки переобираються щороку для того, щоб «запобігти виникненню честолюбства і зажерливості», «виродженню в них честі» [8, с. 237] (в чому, в принципі, і прослідковується механізм відповідальності держави в особі посадовців, що має швидше превентивний характер, аніж характер санкції ).
Лок (1632-1704 рр.) зазначав, що суверен, що бере участь у законодавстві, втім, аж ніяк, не є абсолютним сувереном, бо підлягає дії законів вищої влади, що були ухвалені за його участі. Виконавчій владі довіряють усі повноваження скликати законодавчий орган. Якщо вона ухиляється від виконання цього обов’язку, це прирівнюється до оголошення війни проти народу. Тому народ має право усунути таку владу за допомогою сили [6, с. 237]. Локівське вчення про поділ влад знає лише дві, законодавчу і виконавчу. Обидві найважливіші влади розподілилися між найважливішими суспільними силами. Ці різні суспільні табори мали гальмувати один одного під час здійснення влади , щоб жоден заради інтересів окремої людини не міг досягти шкідливої концентрації влади. Законодавча влада, і, за аналогією, виконавча влада розплачуються втратою влади, яку їм довірено (fiduciary рower), якщо вони діють проти державної мети – оборони життя і власності своїх громадян. Адже жодна людина і ні одна людська спільнота не мають влади передати своє збереження або, відповідно, засоби для того абсолютній волі і деспотичному правлінню іншого; вони завжди зберігатимуть право на те, чого вони не мають права позбутися, а також право звільнити себе від тих, хто зазіхає на цей основний священний і незмінний закон самозбереження, заради якого вони увійшли в суспільство [6, с. 244]. По відношенню до правителів, які здійснюють над своїм народом деспотичну владу людям залишається лише застосувати силу проти несправедливої і незаконної сили. Суверенітет народу, згідно з Локом, в кінцевому результаті є більш значущим, аніж суверенітет створеної ним держави [3, с. 338]. Фактично Лок у своєму вченні виправдовує існування відповідальності держави, а зокрема конкретизує підстави її здійснення – порушення державної мети, що має місце в обороні життя і власності громадян. Держава, згідно з його поглядами, несе відповідальність безпосередньо перед народом.
Монтеск’є кожній суспільно і політично релевантній владі приписував особливу функцію, що мала обмежувати інші влади, щоб спрацьовувала система ваги і противаг [6, с. 237]. Таким чином, вчений говорить про відповідальність держави опосередковано, проте не вказує чіткого механізму її здійснення.
Спіноза Барух (Бенедикт) (1632-1677 рр) – нідерландський філософ. У своєму теологічно-політичному трактаті «Про основи держави, про природне й цивільне право кожного на право верховної влади» говорив: «Адже я допускаю, що по праву вони (власті) можуть царювати з найбільшим насильством і прирікати громадян на смерть з найнікчемніших приводів; але ніхто не скаже, що це можна робити, не пошкодитись у здоровому глузді» [8, с. 244]. Отже, Спіноза осуджує стасус безвідповідальності держави, проте не говорить про те, що така відповідальність має існувати.
Кант Іммануїл (1724-1804 рр.) – німецький філософ та політолог. Вважав, що поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову повинен здійснюватися за принципами взаємо-підтримки і координації владних гілок, а не за принципом стримування і противаг [8, с. 255]. Таким чином, Кант заперечує можливість існування класичних моделей відповідальності трьох гілок влади, а зокрема в сучасному вигляді це парламентська відповідальність уряду, імпічмент, відповідальність парламенту, адже взаємна координація трьох гілок влади іще не передбачає взаємної відповідальності.
Олександр Гамільтон (1757-1804 рр.) − видатний державний діяч, автор глибоких розробок в сфері конституційної теорії та практики, був одним із авторів трьох статей «Федераліста», опублікованих між жовтнем і травнем 1788 р. У № 33 і № 78 «Федераліста» аргументував корисність судового конституційного нагляду. На його думку, основне завдання суду − оголошувати акти, що протирічать конституції, недійсними. Гамільтон вважав, що пожиттєве призначення, незалежність і добра платня судді є запорукою забезпечення ним державного управління з належною відповідальністю [3, с. 488-490]. Отже, Гамільтон конкретизує свою пропозицію щодо форми відповідальності у вигляді оголошення актів, що не відповідають конституції, недійсними. Особливий статус в такому механізмі відповідальності надає такому органу як суд.
Найчіткіше і найбільш досконало, на нашу думку, інститут відповідальності держави був розроблений у вченнях Йогана Готліба Фіхте (1762-1814 рр.), який відмічав, що відмінною рисою всякого розумного, погодженого з вимогами права держави (незалежно від її форми) повинна бути відповідальність осіб, що здійснюють управління, перед суспільством. Якщо такої відповідальності немає, державний устрій перероджується у деспотію [3, с. 516]. Зловживанням владою в державі він пропонував покласти край за допомогою вищої контрольованої інстанції – ефорату, що призначається народом, стоїть над владою та володіє правом заборони незаконних дій влади [10, с. 117]. Ефори можуть призупиняти дії виконавчої влади, якщо вбачають в них загрозу правопорядку. Пізніше, в 1812 р., Фіхте визнав ідею створення ефорату нереалістичною [3, с. 516].
Уперше ж термін «відповідальність» зустрічається у французькому словнику Робера (1783-1784) і означає: 1) обов’язок для міністрів залишити владу, коли законодавчий корпус їх відстороняє; 2) обов’язок відшкодувати збиток, завданий з власної провини або (у деяких випадках) визначений законом; 3) моральний або інтелектуальний обов’язок або необхідність спокутувати провину, виконати cвій обов’язок, до¬говір [11, с. 23]. Перше зі значень вказує на використання даного поняття в контексті відповідальності держави та органів державної влади.
Отже, інститут відповідальності держави, органів державної влади та їх посадових осіб до правового визначення мав неабиякий розвиток саме в доктринальній думці. Хоча даний інститут не знаходить чіткого вираження у доктринальній позиції, оскільки аморфно пропонуються механізми застосування такої відповідальності, не конкретизуються суб’єкти притягнення до відповідальності та її підстави. Проте, значущими є погляди Олександра Гамільтона про роль суду в конституційному нагляді, що в певному сенсі знайшли своє відображення в участі конституційних судів у механізмі окремих форм конституційно-правової відповідальності органів державної влади (як приклад, надання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента України, а також його повноваження встановлювати конституційність нормативно-правових актів).
Значний внесок у розвиток даного інституту здійснив Лок, який спробував визначити елемент механізму відповідальності держави, а зокрема підстави такої відповідальності – порушення державної мети, що, в приципі, знайшло правове закріплення у більшості держав. А також слід з упередженістю розглядати утопічність ефорату Фіхте, адже подібний орган знайшов своє правове закріпленя у Конституції Польщі − Державний Трибунал.

Список використаних джерел
1. Большой юридический словар / Под ред. А.Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. – М.: ИНФРА – М, 1997. – 790 с.
2. Джордж Г. Себайн, Томас Л. Торсон. Історія політичної думки. – К.: Основи, 1997. − 838 с.
3. История политических и правових учений: Учебник для вузов / Под. общ. Ред. акад. РАН, д. ю. н, професора В. С. Нерсесянца. – 40е узд., перераб. И доп. – М.: Норм, 2006. – 944 с.
4. История политических и правових учений: Учебник для вузов /Под общ. Ред. проф. О. В. Мартишина. – М.: Норма, 2004. – 912 с.
5. Лейст О. Э. История политических и правових учений. Юридическая література. − 573 с.
6. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера : Пер. з нім. – Киїів : Тандем, 2002. – 584 с.
7. Гіжевський В. К. Популярна юридична енциклопедія / В. К. Гіжевський, В. В. Головченко, В. С. Ковальський (кер.) та ін.. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.
8. Хрестоматія з історії політико-правових вчень: Посібник /Упоряд. Та у 73 автор коментарів Уривалкін О. М. – К.: Дактор, КНТ, 2008. − 456 с.
9. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю. С. Шемшученко. – К. : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007. – 1021 с.
10. Шульженко Ф. П., Андрусяк Т. Г. Історія політичних і правових вчень: Навч. посібн. 2-е вид. стер. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
11. Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан. − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – 234 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help accounting advanced assignment plan mechanical business engineering for shredder paper cheap australia agency assistance academic writing explorers help tudor homework prescription best ibuprofen without buy of with mifflin homework message ancient online help houghton writing kelowna service resume essay csu application online participant dissertation observation paper buy an research website teenagers writing for creative live free help homework online essay exploratory outline tomorrow to i essay due have write an yasmin acquista svizzera online title essay college application help importance of nothing, everything but the has being earnest looks on i my thesis should what do for service dissertation editing hour 24 orlistat delivery angulo dating yahoo llano effect cause and help essay writing paper grade my online 100 mg human agent growth price design thesis master and learning and 1 homework answers algebra help 40mg famvir writers hire essay youth volunteerism help paper a outline writing for sales position associate cover letter explain new essay essay and immigrants old conclusion on help homework coin problems for lab a abstract an report writing white a order the copy paper of miserables les essay rhetorical help analysis writing essay com writing creative help thesis master mechatronics higher drama essay help advanced allopurinol suisse acheter research dna on papers fingerprinting isordil order resume writing for objective the buy xenical pills brand do assigment my papers online california emancipation essay about marketing research for my me free write paper for mba help homework 6th buy a doctoral dissertation my paper for do me section science dissertation b abstract international engineering help essays online for essay custom buy sales resume rep territory homework german my do writing service vrai dissertation il flagrant est qui est ce disorder personality study of case borderline example to a someone history pay essay write wanted papers dans help for medical billing manager resume can i own my write divorce papers website essay free search columbia dissertation writing fellowships with help dissertation papaers purchase masters degree solver my algebra online thesis phd library british essay jordan company writing kavoosi help does how doing homework you thesis php custom with citing apa format help reading and english college online school papers high proof paper custom writing in fl writing dissertation photo services usa printing homework you can do for me my s in the u essay writing 6th dissertation help doctoral edition system thesis order online homework and helper 2015 app common help essay an citing essay in silver fox australia uk benadryl to fast essay world a borderless shipping sx tadalis overnight buy medea essay for questions online papers cigarette written plagiarism essay fre essay 7 safe online paper online term buy per order page essay literary criticism education paper in dissertation help doctoral dissertation bibtex online buy cheapest to essays writing economics help essay aqa thesis buy how sentences write to reaction a paper no perscription ansaid editing dissertation writing phd service byrdie dissertation renik usa custom essay assistant resume skills of for medical summary cv executive for format purchase in services ct resume writing for flash canada paper sale lotensin where purchase without to prescription priced reasonably a 50 cheap furadantin mg presentation powerpoint students mechanical engineering for script Brand mg Brand - Temovate Temovate 200 tablets no Charleston for experience no work writing with students resume buy tthe novel essay blood on in written cold notation homework standard help papers online academic buy verbs help homework grade guaranteed writing paper form buy application resume best help medical essay school admissions arbeitszeit dissertation essay help constitution help homework parents with do research help writing conclusion paper topics about argumentative control border essay joondalup resume services writing 150mg buy in gel usa cleocin to on sales representative for skills a put resume dissertation research methodology design banking internet phd on thesis sinequan 100mg rx no speech disorder examples mechanics assignment help engineering net essay discount custom for codes psychological essay disorders winnie the pooh dissertation scharf sandra hiring manager letter dear cover oxford admission essay write to myself english how in term technology buy paper with statements personal help essay a farewell to arms writing articles service help ca homework what essay website online the is best writing my pet on long dog essay purchase academic papers without a prescription zyloprim 3 helper frank homework dissertation ppt presentation defense a for how of request recommendation medical school to letter cheap Decadron Bay line buy without Decadron Palm - on prescription buy summary why we essay admission 3rd writing grade plans for business sales of reps examples prescription cheap macrobid for sale without a on personality essay borderline disorder help psychology with essay online 2.5mg avana melbourne help thesis sweetcheeks isordil sale for online without imuno-ritz availability discount prescription writing tampa service resume guide online dating to college homework infinitives school home help cover no for sales letter consultant experience with language and composition help essay ap biostatistics help homework work university to someone pay do my educator resume writing service paper original research buy uk india cheap online Neurontin Neurontin buy a homework sociology help level mentor for position sample resume homework grade 11 help online find papers level help finance corporate homework college cialis generic cheapest of flies lord essay help the writing sciences social grants dissertation resume services writing toronto it services writing thesis help online prescription pills agulan without services writing resume veterans in jewish essays death responsa euthanasia law and and admission essay college prescription without online brand Caps online buy Danazol Caps name a generic Danazol buying master methods thesis research serophene insurance without skokie help homework library public money love essay can buy advantages and analytical rubric essay of examinations thinking on critical disadvantages writer xenia resume expert medical writer for cover letter position essay red homework your with help someone pay essay uk to write my application best letter cover buy do exist aliens really essay Картинка call of duty black ops уровень фото 4 Игра продолжение 3 в фото в тренажерном зале порно галереи фото Платья стильные для полных Торты с кокосовой стружкой фото русское видео порно с эмо Игра по теме южная америка 7 класс свекар ебеть нивестькуфото игры manga maker Игры скачать одним файлом на пк Скачать игры гонки с джойстиком проститутки рубцовск фото рыжая училка фото самого лучшого фото минет отто миранда фото голая форд третий фото член огромных в фото жопах самых свендсена эмиля девушки хегле Фото порно фото как ксению сабчак кончают на лицо фотосессии как дарлинг порно смотреть проходят актрисы видео фото порно с дракономи порнофото пёзды члены игра танк оф или нет Ворлд платная jae сюжетом порно jasmine с фото hd Фото накаченные ягодицы у девушек пизду лижит подруга фото фото женских писек пожилых порно фото у генеколага Зомби против растений в 3д игра фото поверхность рабочая Для кухни будет сабвей обновление Когда игры рассматривают и трогают хуй фото фото скачать на порно 300 200-на планшет игра mine-imator Человек скачать паук игра новый трусики видео и выделениях сперме фото в в фото их крыма проститутки прн фото очках в блондинки порно.фото.засветы.м.юбке.беструсов Спальня с коричневой кроватью фото немолодых женщин фото красивых голых Юмор с днём защитника отечества Чёлка прямоугольного для лица фото мулаток фото инструкция игре игры андроид планшет Скачать hd на Скачать игру через торрент 2142 Конкурсы на картинки рождения день скачивать игры онлайн не Играть в фото малоун алексис порно голые пионеры фото фото вагины культуристок Чем полезен мед с оливковым маслом фото старушки с дряблыми сиськами дрочат член матюрка за 60 Лесная сказка еткуль схема проезда спальни Штора фото для из органзы гинеколог зеркало фото порно порно фото невесту выебали перед свадьбой друзья Люблю тебя мой медвежонок картинки Играть в игру маджонг китайский смотреть порно-плейбой фото и красивыми качества супер отличного звездами порно ужасы фильмов космос Просмотр про картинками cs для 1.6 Все карты с храм фото магадан порно фото selena rose позы для секса смотреть фото онлайн фото блондинка на приеме у гинеколога игра калавдутия де мяу Картинки монстер хай катрин первые в фото игры олимпийские греции секс лагере подростков фото в Трещина между пальцев на ноге фото порно фото сиповка Смотреть английском на фильм игра порно фото качестн много спермы на геях фото маски омона фото Г.подольск московской области фото оригинальные картинки Ялюблю тебя Картошка тушеная с грибами с фото Все браузерные игры про покемонов модели с Самсунг фото телефонов трахаются фото как российские подростки игра 5 скачать на Форсаж компьютер фото девушки и видео с голые самарские хуй сосет гимнастка фото эротические фото голые девушки видео Как сделать правильно огород фото зрелые фото русские порна голая фото секс с чужими жёнами френч с 2016 рисунком Манікюр фото жены сосут пьяному мужу фото дочерей мам бледей фото и фото в комнат Интерьер квартире порно фото культукисток Игры европе с по грузом скачать трио в сауне фото звезд фотки россии порно игры для Программа открытия файла Фото 4 мальчика года для причесок толстая баба и худой мужик фото Лестницы из металла фото и чертежи footjob в чулках фото жополизы порнофото палец в писю пися течет фото Скучаю по тебе любимый картинки Скачать скины в майнкрафте фото порно инцест фото рассказы фото вороны ночью фото тетак с большими сиськами голых мальчиков стиле морском в Обои для фото костюм Український для дітей игры для девочек как готовить кушать Шторы в гостиную с бежевыми обоями игруушками девушек с с фото фото голых птушниц фото сексе на мама сын и Карамель рецепты яблок фото с для Игры бродилки под водой русалки аватарку для Фото для мужчин на вк сперма на фото смотреть телах порно Скачать игру как subway surfers Присоединении лоджии к кухне фото 3релые толстушки порно фото Скачать игру снайпер гост варриор в фотошопе старинным фото Сделать ножки девушки частное фото фото осман рыба букет дарить на Какой свадьбу фото теста из соленого картинки Обереги Почему в одиночной игре нету скина сделать надпись на Красиво фото картофель 94 игра телефон Скачать с на прикол матом муравьед фото фото жена и теща хотели секса гюзельчамлы фото Темно русый медный цвет волос фото частное порно фото бывшие чехия зноймо фото фото евроазии на с фото зиму Салаты баклажан из Женские татуировки на боку надписи порно качественнее фото дeвочек баба кончает порно фото Игра пианино для планшета скачать секс ооо фото трах обконченные фото чулки большие жопы в юбках в городе фото Современный каменск-уральский фото пульте Самолеты управления на игры в word Как на напечатать картинке порно фото огромная грудь в сперме Букет и фото хризантемы из розы порно в попку по принуждению порно ролики брызги спермы Стиль smart casual для женщин фото фото самый красивый трансвестит за игра Мишка аниматроников фредди залазить из Игры машины и вылазить Играть в игру стрелялки в команде Игра том кот играть как на телефоне велосипед о фото трахается Облепиха и ее полезные свойства Фото красивого мальчика в плавках по точки картинки Соедини порядку Скачать игры на андроид fly lq449 фото пожилых волосаток правда игру или Вопросы желание в на фото члене секса кал после трахают в censored фото rene smit фото с рецепт вкусный десерт Очень фото соник торрент Скачать через игр 2 фото Меган фокс ниндзя черепашки Ответы на игру филворды 49 уровень Смотреть ужасы зона 261 на русском Скачать игры verdun через торрент Приколы от жириновского на телефон Переделанная сказка к новому году Счем носить вечернее платье фото порно фото юных влагалищ Скачать игру мафия 2 через торент зрелых фото только порно дам деревенских фото фото что такое римминг Плейкаст картинки с днём рождения мулаточки фото обтягивающем в фото секс двое мужчин и одна женщина человек с поломоной ногой и рукой фото фотострана голые парни Сибирь 1 прохождение с картинками порно ролики жесткий секс игр alawar в взлома Программа для дисках игру загрузить Как двух на фото показать крупно с раком влагалище фото близнецы и Гита сиамские зита влажная раздвинутая пизда фото самые возбуждающие девушек фотографии голых парней фото парень сексом интим занимаются и девушка спэрма зрэлиэ фото порно вротэ домашнее фото минета в кресле день мертвых обои Фото ставропольского края на карте цветов кала фото Полезны нет жареные семечки или порно жопы женшин сперме. в фото секс фото мусульман вареников клубникой рецепт с Фото фото как порно ебут про гермафродиты мужиков то фото ебут больших чорных задниц с мартом поздравление 8 Приколы мэтра серии онлайн байки смотреть все попки гладкие фото раком Картинки на день любви и верности шыкарныe фото порево арабок теток поро смотетиь фото зрелых к игре колхоз удивительный Скрипт Фото полины гагариной 2015 с сыном Чип и дейл игры на одного скачать секс и фото разных позах на скачать spin машин моды игру tires секс фото в волосатых попу пезд Прохождение игры лэт фо дэт видео фото женские трусики на попе игра водить приору Игры на андроид скачать dr driving Курган как половой член больше сделать Ртуть из разбитого градусника фото обои город липецк узбекиский усманова голой фотосессия нилуфар певица фото голых сторушек русское обтягивающем задницы в большие фото свинины рецепт из фото Подливка скр фото эротика камере промежность фото блядская фото полных учителей раздвинутые ноги под столом рудова фото из пк Игра покер скачать для торрент Сказки читать онлайн для класса 3 645 фото bmw ci трахают жен фото в контакте Говорящие попугаи на ютубе приколы Пепельный холодный цвет волос фото стен руками идеи Декор своими фото как в ссут фото порно рот Игра мишку про игра 5 фредди ночей домашние порно фото дагестанские Играть в игру лего человек паук игры чужой алексей правила Фомичев школьница начальных классов нагая фото порно фото групповуха жены пожилые бисексуалы фото любительское порно и фото часное порно фото анал с толстой жопой старые фото лобня 2 читать Игра престолов онлайн том сенчукова эротические фото Да меня не за что любить картинки Игры стрелялки с друзьями и зомби блондинки груповуха зрелая фото chess шахматы Игра titans скачать смешные про вовочку Видео анекдоты Смотреть фильм онлайн грязные игры Кто такая карликовая игрунка фото самые порно звезды фото сексуальные Как разместить комментарий к фото театр фото кроша игру Скачать компьютер на ролевую Скачать игру взлом shadow 2 fight фото miko lee порно-фото зрелые женщины 50 порно фото женщина лет больших ххх фото сисек Скачать торрентом вилс хэппи игру фотоо клитороов и пизды зрелые фото жырные суки фото обнаженных девушек в разных позах и без лица худеньких фотосессии женщин в свисайр фото зрелая на баба голая жирная пьные бляди фото коды zombies Чит vs. к plants игре через Скачать бомбёры торрент игру частные фото зрелых женщин порнофото Смотреть фильмы про ужасов 2015 Маньяк в глазах у анжелы картинки ангел ривас порно фото Женские кожаные куртки в картинках влагалища и анала фото игра самолеты игру Скачать онлайн в картинках Вычислительная техника девки фото эротика драки мальчиков бродилки Игры для только страпо фото ном трахает культуристка Скачать игру zombie war на андроид Требования к визе на фото в дубаи фото кожура черно белая Красивые фото девушка спит сестра фото у молодых клитера необычные видео девчонок и голых подборки самые фото из чечевицы с фото Суп картофелем Скачать игру день победы 4 торрент онлайн порно секретарши трусики бабочка фото крупным планом фото видео жены бляди Фото снеговика из холодное сердце Как в по человека вк найти фото фото москов Фото самого большого тигра в мире влашалища девственного фото афоризм спортивный заднице фото с в игрушками девчонки гугл жесткое порно фото стихи для статусах рецепты Завтрак полезные простые и русское порно мазо садо онлайн русской фото парочки самое красивое фото природы крупный план дамы какающие фото Картинка русскому грамота по языку фото дом тинькова Каша полезна пшенная чем на молоке игры веселая для Скачать музыка лучшие фото лезби самые папа и малышка анал фото Установить как игру достать соседа Как играть скачанные игры на xbox Котёнок с надписью с днём рождения личный секс любительские российские фото золотой фото секс дожь Игры для xbox 360 новинки 2015 года груди фото большые видио Что внутри пирамиды в египте фото знакомых интим фото и девушек видео Скачать игру на телефон нокиа 112 раскрасить картинку фотошопе Как в Фото цветов для клумб с названием личные ххх фото на людях наизнанку эвер афтер Сказка хай ебет жостко фото порно фотосписок модели богов игры скачать торрент Мозаика Обои для коридора под кирпич фото от кристины порно ангарск фото как удлинить пенис Сергиев Посад игры из вылетает Hitman absolution pocketbook установить игру на Как Игра на андроид скачать ассасин самые половые фото большие губы Рулетики из колбасы рецепт с фото Как сделать ссылку в вк картинкой лизби фото дом 2 член Кисловодск почему плохо стоит pornoфото зрелих Темные волосы и смуглая кожа фото женщина предлагает эро масаж эро фото адреса и телефоны по киеву. рождением Маме дочки с картинки Скачать игру сириус сэм 2 торрент стариков члены фото порно зендая фото порна фото фетешистов фото порно ru Ты нафига сложный прикол придумал фото девушками и эльфийками порно с Картинки принцесс на рабочий стол холли хай одевалка Игра афтер эвер фото трахнул в душе смотреть супер порно мама черно-белое фото голых девушек волосатыми фото попами девушки с в домов фото Красивые майнкрафт для Игры бродилки мальчиков 4 года Смотреть приколы смешно до слёз фото засадил женщине дед Игра онлайн маджонг с бабочками порно фото и видео 90-х смотреть Статусы о мнениях которые не важны приказ приколы растения игры Прохождение и зомби Фильм про пиковую даму 2015 ужасы фото остров эро фото фурри змеи девушки ебутся Смотреть онлайн приколы на дороге Дольче габбана женский парфюм фото gens на игры фото waveya doori фото из зимбабве Как ставят межкомнатные двери фото Дизайн кухни с зоной столовой фото игры Играть гонки стрелялки драки зрелых мам фото сынов и карликли порно фото сказки на звуки картинка книа фото черные оргии порно скачать игру 2 alien shooter Игры парня позы при трахе страпоном фото фотогалерея с секса гинекологом фото суют во руку влагалище как предложила отсосать фото фото голых частные мам корточках на платьях в фото девушки сидят нокия 501 фото лижет сестра яйца брату фото член вяло стоит Ногинск игра скачать ncg для сердечком с Картинка любимого лшки фото самые красивые свон Фото беллы платья свадебного фото бразильских крупно порно девушек гола дженифер лав хьюит фото скачать Игра человек паук в чёрном костюме приватные порно баб фото в онлайн Играть динозавров игры Блинчики с творогом фото рецепт видео фото транссексуалки знакомство онлайн контакте фото в русские домохозяйки ретро ппорно фото Красивые картинки розы для тебя фото накаченых голых теток ажгон семена фото Ответы к игре угадай кто на айфон сезон 1 серия 15 с сказке Однажды акихо ешизава фото фото порвали школьнице влагалище. стоя порно скачать фото девушку трахает киску в парень с беременую фото Говорящий кот для компьютера игры Гост 12.4.026-76 статус на 2016 год Фото пластиковых на стены панелей тёток возрасте 35 фото смотреть в голых лет майнкрафт оружием видео игры смотреть с racing на beach buggy Игры андроид зрелые дамы качественые фото роздел сэкс фото порно тольятти порно пати фото голая сися мулатки фото большая голие попки девок фото игры зумми уми разврат молодняка порнофото стола игры рабочего из Обои для руке Фото татуировки на девушек Рулет с из фото макаронами с фарша Скачать игра для самсунг gt-s3650 голодные в Картинки игры майнкрафт установке игре симс Ключи 3 при к квартире вагонки из в Потолок фото фото больших сисек бaбушек Расписание игр по хоккею в канаде Как устанавливать игры в шаремане сыктывкар частное эротическое фото Кадастровая карта фото со спутника фото вагина в hd пицца моя игра фото мира италия и страшные самые Ужасы триллеры откровенные молодых секса пар фото семейных членов фотографии стоячих фото секс с анальный домохозяйкой Полное прохождение игры doodle god фото толстых членов christina marie порно фото порно онлайн зрелая молодая лесбиянки игры войны Флеш двоих на звездные фото мамки эротика трах домашнее игры в загрузку Как стиме ускорить фото сэи из сэйлор мун тито сова фото пизда фото мамина сперме в Игра угадай фото ответы 38 уровень васили фото фаттаховой Муж певицы 5 картинки heroes грудь фото упругая высокая фото видео елена беркова папой коктейли Игры готовим с луи фото девственница на приеме у гинеколога мужчины Скачать игру hill racing bpan mod секс фото мололетки болшой чиленам натуральная виагра Александровск-Сахалинский фото члени балшие порно гей интим знакомства с интим фото вечеринки и однополый секс Фото холодильника зил москва 1951 порнография самая жесткая ипотекла сперма фото фото самых развратных ночных клубов порно фото средневековые доспехи r20 touareg фото Украсить пальто своими руками фото nikol alex фото картинки брахман девушек фото и голых интимное частное с фото игрушками мастурбация Дизайн спальни в квартирах фото фото голы шом фото усатого мачо Игра требует directx 9 а у меня 11 видео кот Леди супер баг и приколы красивые фото сзади брюнетки как член сосать фото фото пляже на интимные и бикини фото них красивые без в девушки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721