Регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні та відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні, а також стан її дотримання посадовими особами. Окрім цього, значна частина дослідження присвячена видам відповідальності, до яких може бути притягнено особу за порушення бюджетного законодавства.

Ключові слова: фінансова дисципліна, контроль, бюджетне законодавство, відповідальність, посадова особа.

Regulation of budgetary discipline of Ukraine and its compliance by officials is analyzed in this article. Furthemore, the major part of article is dedicated to kinds of liability which may be set to persons for violation of budgetary legislation.

Key words: financial discipline, control, budgetary legislation, liability, official

Постановка проблеми: сьогодні стан дотримання посадовими особами бюджетного законодавства бажає кращого. Про це свідчать як підзаконні нормативно-правові акти, так  і статистичні дані. Таке недотримання тягне за собою настання багатьох несприятливих наслідків як для кожної особи окремо, так і для держави в цілому. Саме тому, проблема, що порушена в статті є досить актуальною і потребує якнайшвидшого вирішення.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: значний внесок в дослідження проблеми недотримання посадовими особами бюджетного законодавства зробили О. П. Гетьманець (до питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства) , О. В. Дічкова (відповідальність за бюджетні правопорушення допущені на першій стадії бюджетного процесу) . Необхідно також відзначити наукові праці Ю. С. Назара, Є. О. Стояновського.

Метою статті є висвітлення сучасного стану регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні, наслідків недотримання бюджетного законодавства України, а також видів відповідальності, до яких може бути притягнуто особу  за такі порушення.

Бюджетне законодавство є одним із найважливіших для функціонування держави. Ця галузь права регулює відносини мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів. Для втілення державних програм в життя необхідне їх значне фінансування, тому всі державні видатки мають бути передбачені в законі України про державний бюджет на відповідний рік, в іншому разі жодне фінансування здійснюватися не буде. На сьогодні порушення фінансово-бюджетного законодавства є поширеним явищем, оскільки бюджетний процес в Україні є досить тривалим та складним, тому існує багато можливостей для посадових осіб зловживати своїми повноваженнями. Такі порушення можуть здійснюватися як на стадії проектування бюджету, так і на стадіях виконання та звітності про виконання бюджету. Найбільш негативними наслідками невиконання бюджетних норм є недофінансування конкретних програм (охорони здоров’я, освіти), безпідставне збагачення посадових осіб та інші. Тому дуже важко переоцінити роль норм, які передбачають відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Як відомо, найкращим засобом боротьби з правопорушеннями є їх попередження. Саме тоді особа виховується в дусі виконання законів, а тому не насмілюється його порушувати. Щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни в Україні існує ряд нормативно-правових актів, які регулюють дане питання. Сюди відноситься Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях” від 13 травня 1998 року. Незважаючи на те, що постанова була прийнята більше десятка років тому, вона досі є чинною, що свідчить про те, що подібні зловживання мають місце й сьогодні. Згідно з цією постановою, суб’єкти використання бюджетних коштів надавали  з  місцевих  бюджетів  безвідсоткові  позики   суб’єктам господарської   діяльності,   передавали   в  оренду  приміщення  без справляння  орендної  плати  та  покриття  витрат,  пов’язаних з одержанням  комунальних  послуг. Допускалися також непоодинокі випадки порушень під час проведення взаємозаліків   заборгованості, надмірного   використання  бюджетних  коштів  внаслідок  завищених обсягів і вартості виконаних ремонтних та інших робіт (послуг) [ 1 ].

Існує також Постанова Кабінету Міністрів України  “ Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією  та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року, зі змінами від 17 вересня 2011 року. Ця постанова встановлює факт того, що значна кількість   порушень,   що   виявляються    у    сфері використання  державних  ресурсів,  перетворилася  у фактор,  який спричиняє негативне ставлення громадян до органів влади в  цілому. Порушення,   що   виявляються  контролюючими  органами,  настільки масштабні,  що  потребують  здійснення   практично   безперервного контролю.

Несумлінне виконання   посадових  обов’язків  відповідальними працівниками   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  розпорядників  та  одержувачів  бюджетних коштів, суб’єктів  господарювання  державного  і   комунального   секторів економіки  ставить  під  загрозу можливість ефективного управління державними фінансовими ресурсами.

Органами державної  контрольно-ревізійної  служби  з  початку року виявлені майже на 16 тис.  підприємств, установ і організацій проведені  з  порушенням  законодавства  операції   з   державними ресурсами на   загальну  суму  близько  9  млрд.  гривень,  з  них 1,6 млрд. гривень є бюджетними коштами [ 2 ] .

У цей  же  період  органам  Державного  казначейства  вдалося запобігти  нецільовому  спрямуванню  коштів  державного бюджету на етапі реєстрації зобов’язань на суму 129,1 млн. та на етапі оплати рахунків  на  суму  157,1  млн.  гривень,  а  місцевих  бюджетів – відповідно на суму 176,8 млн. та 566,2 млн. гривень.

Унаслідок неперерахування  до  державного  бюджету  плати  за оренду  державного  майна,  коштів від його реалізації,  надання у користування  природних  і   матеріальних   ресурсів   та   послуг безоплатно  або за заниженими ставками державним бюджетом втрачено 76,7 млн. гривень [ 2 ] .

Варто відзначити, що станом на 2006 рік ці суми були колосально великими, тому можна констатувати те, що держава втратила багато коштів внаслідок вищезгаданих порушень. В даній постанові Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ України разом з іншими  центральними органами виконавчої влади розробити зміни до Кримінального кодексу України, щодо посилення відповідальності   за нецільове  використання  бюджетних коштів,  недотримання процедури державних закупівель, порушення законодавства з фінансових питань.

Ще одним документом, який забезпечує посилення фінансово-правової дисципліни є Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”.  В даному документі Кабінет Міністрів України   зобов’язує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечити:  безперешкодне надання органам Державної фінансової інспекції документів, необхідних для проведення контрольних заходів; усунення за результатами контрольних заходів, проведених органами Державної фінансової інспекції, виявлених порушень і вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та інше [ 3 ] .

Вищезгадані факти дають нам змогу ще раз пересвідчитися в тому, що порушення бюджетно-фінансового законодавства є нагальною проблемою в України, яку потрібно вирішувати шляхом впровадження жорстких санкцій а  також притягувати до відповідальності винних осіб. Тому надалі буде доцільно розглянути види відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Стаття 121 Бюджетного кодексу України встановлює, що посадові особи,  з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом [ 4 ] .

Питання цивільної відповідальності в основному врегульовані Цивільним кодексом України. Однак, згідно ч. 2 ст. 1 ЦК, до бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Тобто, якщо посадова особа, що є суб’ єктом бюджетних відносин, видає незаконне рішення, що спричинило шкоду іншій особі, то  відповідальність за такі дії  несе держава.  Проте згідно згідно зі статею 1191 Цивільного кодексу України, держава має право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування [ 5 ] .

Дисциплінарна відповідальність фізичних осіб за порушення бюджетного законодавства настає, як правило, у випадках, коли за відповідні порушення не передбачена адмі­ністративна чи кримінальна відповідальність. Щорічно за матеріалами перевірок фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях приймається рішення про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності приблизно 30 тис. посадових осіб [ 6 ].

Адміністративна відповідальність в Україні передбаченя Кодексом України про адміністративні правопорушення. Порушенню бюджетного законодавства присвячена стаття 164-12. Об’єктивна сторона даного правопорушення складається з багатьох альтернативних дій. Найчастіше вчиняються наступні дії: здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’ язань, взяття зобов’ язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень встановлених Бюджетним кодексом України, здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України та інші. За такі правопорушення передбачене адміністративне стягнення у виді штрафу. Мінімальний розмір штрафу – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, максимальний – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [ 7 ] .

Відповідальність за злочини в Україні встановлена у Кримінальному кодексі України. Статею 210 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Згідно цієї статті відповідальність за кримінальним законодавством наступатиме лише у випадку, коли предметом таких дії були бюджетні кошти у великих(в тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або особливо великих( в  три тисячі і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян  ) розмірах. Санкція передбачає покарання у виді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Статею 211 Кримінального кодексу України передбачено покарання за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону у виді штрафу, виправних робіт або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [ 8 ] .  Проаналізувавши обидві санкції, можна дійти висновку, що покарання не є дуже суворими. Але найбільша проблема полягає в тому, що дуже рідко осіб притягають до відповідальності за вищезгаданими статтями. Переважно настає адміністративна або дисциплінарна відповідальність, яка є менш суворою.

Отже, для закріплення фінансово-бюджетної дисциліни в Україні було видано багато підзаконних нормативно-правових актів, серед яких найважливішими є постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Всі вони були спрямовані на посилення жорсткості фінансової системи держави, посилення нагляду та контролю за виконанням бюджетного законодавства. Більше того існує декілька видів відповідальності за вчинення бюджетних правопорушень, серед яких найсуворішою є кримінальна. В західно-європейських країнах відповідальність за порушення фінансових норм є невідворотньою і досить суворою, тому суб’ єкти фінансового права не сміють порушувати норм. Проте, всі ці заходи не можуть забезпечити повної прозорості та гласності фінансових процесів в Україні. В законодавстві ще існує багато прогалин, через які держава втрачає колосальні суми, що могли б бути використані за призначенням. А тим часом окремі групи осіб безпідставно збагачуються вкраденими коштами. Таких осіб потрібно притягати до відповідальності, насамперед до кримінальної, щоб інші усвідомлювали, що вчинення незаконних дій обов’ язково буде тягнути за собою відповідальність. Тільки в такому випадку можна буде досягнути достатньої дисципліни у фінансово-бюджетних відносинах.

 

Література

  1. Про заходи щодо запобігання порушенням фінансової  дисципліни у бюджетних установах і організаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 05 1998 р. № 668 : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-98-%D0%BF . – Назва з екрана.
  2. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни,  заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2006 р. № 1673 : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-%D0%BF . – Назва з екрана.
  3. Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 01. 2011 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/148-2011-%D1%80. – Назва з екрана.
  4. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08. 07. 2010 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Назва з екрана.
  5. Цивільний кодекс України:  Закон України від 16. 01. 2003 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 . – Назва з екрана.
  6. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Панасюк. К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
  7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від 07. 12. 1984 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.  – Назва з екрана.
  8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 08. 07. 2010 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

my help resume sample sales jobs resumes for to how a someone testimonial to for ask you write ed homework special help assignments online premium essay writers workforce essay the in diversity purchase journalism a dissertation salem state college essay for thesis college a hours paying for a perfect essay make to how paper order research authorship engineering application essay for mechanical my watson write thesis brittany dissertation proposal dummies for help and with essay help persuasive help alg homework 2 online dating meeting person in mla essay service writing tablets hytrin 100mg cv best services writing with essay writing university for help mba writing delhi essay service plan floor buckingham tam flight airlines plan assistant position example cover medical for letter essay service review assignments help homework with malaysia writing lahore services dissertation for help homework grade third is thesis what writing writing reddit services essay college service application essay annies 90210 homework help holt california geometry administrative for medical cover assistant letter writing reports resume nj services best adhd help homework students for walter tsunami on essays about essay romance scott i statement my help writing need thesis buy paper targets shooting writing ltd services dissertation doctoral phd thesis tourism paper for apps writing ipad homework lungs help papers malayalam news online 0f letter application writing a writer automatic essay letter sales for cover job consultant essay on violence gang professional writing service uk cv my done get essay for college essay pay writer how help does creative writing students essay writers uk law cheapest essay custom homework rose hulman helpline mba essay services editing best writing 10 research page paper uk dissertations homework aztecs help to how phd a write application objective sales for manager resume position help research homework custom printing paper order online hm resume cover scholarship application letter phd phd a how to thesis write uk help essay with editing help homework with algebra 2 health therapist mental cover for letter sample homework help cpm math reports get you write to can for someone online you Palm online uk Pamelor online paypal - buy Pamelor Bay with homework much help how school high help homework science la metier mort mon est sur dissertation get i how imuno-ritz can tablets online professional in delaware writing resume service pregnancy rheumatrex category french do homework my paper written for need me i philosophy a to civilian resume best writing military service instant papers sale college for resumes receptionist for office medical design dissertation art buy paper a where to to me who write i for pay paper a can math with homework help answers papers pregnancy online fake free homework help tutor online math i how write picture name on can my a on book analysis paper of help writing history research help essay persuasive writing good essay websites and water write using cause pollution about effect essay an order paypal day cialis 30 jelly reception wedding at of speeches order harvard solutions buy case study bibliography order apa dissertation thesis introduction personal school writing help for statement graduate using services paper writing a free resume to help write without prescription pilex buy best internet services essay dissertation slides presentation business help los angeles plan practice sats online papers part time writer essay games japanese sim dating essay writers service writing essay you can an really buy writer anthropology essay essays paine thomas by written verampil usa brand a help lil duras the lover feminist essay help school high for science physical homework dissertation doctoral questions help writing english creative coursework as paper essay 2012 cpr economic competition essay papers latymer practice online level writing college chronological process essays order profile company service writing athletes paid should college essay get can buy papers you research dissertation northern help ireland dissertation medical help miller disorder major depressive case study joan essay writing legal for sale system exam buy dissertation ukash studyhomework help help homework nz Soft shipping Soft acquisto con where order FRUIT Cialis mastercard Cialis to free FRUIT solid homework helpers properties dallas services resume best chicago writing reviews writing services paper for websites kids writing author in jobs custom writing essay should a resume chronological in on be order experience gotter andreas dissertation professional writing services bio custom service letter for cover resume writing calgary professional best resume services essay spanish helper due final paper college purchase where a to service customer essay poor about essay advice writer homework phone helpline number ja oder nein strattera life essay simple tudors homework help primary schools uk co assignment medical science help france help homework paper buy a psychology research two best essay friends contrast and about compare learning homework does help rate incidence cancer breast for thesis a to write literature how review for for do homework people to willing me be should vitamin high d how can my with get homework i where help online to shaara rise help jeff rebellion homework cover letter best service writing speeches order and toasts wedding of writing services cv vancouver service school essay writing law experienced accenture study case interview hire business here here buy pay plan toronto company writing essay for skills sales resume representative companies writing speech letter of asked me write my to recommendation boss own kindergarten for homework diwali essay storelaw writer toronto writing services resume 2014 best disorder personality on paper research on relationships essay toronto online newspapers sites best academic writing online 2 help war essay world filipino writer essay sale for essay expository proofreading phd thesis scientific services article writing writing help reports my paper me will for you write translation craft of about the art and essay short college sale papers for online essay persuasive math help for homework school students high papers texas online divorce free store canada retrovir drug assignment help service writing an friends essay best about of passion dissertation crime for with letter associate cover experience sales help high essay for students writing school help english with writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722