Регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні та відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті аналізується регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні, а також стан її дотримання посадовими особами. Окрім цього, значна частина дослідження присвячена видам відповідальності, до яких може бути притягнено особу за порушення бюджетного законодавства.

Ключові слова: фінансова дисципліна, контроль, бюджетне законодавство, відповідальність, посадова особа.

Regulation of budgetary discipline of Ukraine and its compliance by officials is analyzed in this article. Furthemore, the major part of article is dedicated to kinds of liability which may be set to persons for violation of budgetary legislation.

Key words: financial discipline, control, budgetary legislation, liability, official

Постановка проблеми: сьогодні стан дотримання посадовими особами бюджетного законодавства бажає кращого. Про це свідчать як підзаконні нормативно-правові акти, так  і статистичні дані. Таке недотримання тягне за собою настання багатьох несприятливих наслідків як для кожної особи окремо, так і для держави в цілому. Саме тому, проблема, що порушена в статті є досить актуальною і потребує якнайшвидшого вирішення.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: значний внесок в дослідження проблеми недотримання посадовими особами бюджетного законодавства зробили О. П. Гетьманець (до питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства) , О. В. Дічкова (відповідальність за бюджетні правопорушення допущені на першій стадії бюджетного процесу) . Необхідно також відзначити наукові праці Ю. С. Назара, Є. О. Стояновського.

Метою статті є висвітлення сучасного стану регулювання фінансово-бюджетної дисципліни в Україні, наслідків недотримання бюджетного законодавства України, а також видів відповідальності, до яких може бути притягнуто особу  за такі порушення.

Бюджетне законодавство є одним із найважливіших для функціонування держави. Ця галузь права регулює відносини мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів. Для втілення державних програм в життя необхідне їх значне фінансування, тому всі державні видатки мають бути передбачені в законі України про державний бюджет на відповідний рік, в іншому разі жодне фінансування здійснюватися не буде. На сьогодні порушення фінансово-бюджетного законодавства є поширеним явищем, оскільки бюджетний процес в Україні є досить тривалим та складним, тому існує багато можливостей для посадових осіб зловживати своїми повноваженнями. Такі порушення можуть здійснюватися як на стадії проектування бюджету, так і на стадіях виконання та звітності про виконання бюджету. Найбільш негативними наслідками невиконання бюджетних норм є недофінансування конкретних програм (охорони здоров’я, освіти), безпідставне збагачення посадових осіб та інші. Тому дуже важко переоцінити роль норм, які передбачають відповідальність за порушення бюджетного законодавства.

Як відомо, найкращим засобом боротьби з правопорушеннями є їх попередження. Саме тоді особа виховується в дусі виконання законів, а тому не насмілюється його порушувати. Щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни в Україні існує ряд нормативно-правових актів, які регулюють дане питання. Сюди відноситься Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо запобігання порушенням фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях” від 13 травня 1998 року. Незважаючи на те, що постанова була прийнята більше десятка років тому, вона досі є чинною, що свідчить про те, що подібні зловживання мають місце й сьогодні. Згідно з цією постановою, суб’єкти використання бюджетних коштів надавали  з  місцевих  бюджетів  безвідсоткові  позики   суб’єктам господарської   діяльності,   передавали   в  оренду  приміщення  без справляння  орендної  плати  та  покриття  витрат,  пов’язаних з одержанням  комунальних  послуг. Допускалися також непоодинокі випадки порушень під час проведення взаємозаліків   заборгованості, надмірного   використання  бюджетних  коштів  внаслідок  завищених обсягів і вартості виконаних ремонтних та інших робіт (послуг) [ 1 ].

Існує також Постанова Кабінету Міністрів України  “ Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією  та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів” від 29 листопада 2006 року, зі змінами від 17 вересня 2011 року. Ця постанова встановлює факт того, що значна кількість   порушень,   що   виявляються    у    сфері використання  державних  ресурсів,  перетворилася  у фактор,  який спричиняє негативне ставлення громадян до органів влади в  цілому. Порушення,   що   виявляються  контролюючими  органами,  настільки масштабні,  що  потребують  здійснення   практично   безперервного контролю.

Несумлінне виконання   посадових  обов’язків  відповідальними працівниками   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування,  розпорядників  та  одержувачів  бюджетних коштів, суб’єктів  господарювання  державного  і   комунального   секторів економіки  ставить  під  загрозу можливість ефективного управління державними фінансовими ресурсами.

Органами державної  контрольно-ревізійної  служби  з  початку року виявлені майже на 16 тис.  підприємств, установ і організацій проведені  з  порушенням  законодавства  операції   з   державними ресурсами на   загальну  суму  близько  9  млрд.  гривень,  з  них 1,6 млрд. гривень є бюджетними коштами [ 2 ] .

У цей  же  період  органам  Державного  казначейства  вдалося запобігти  нецільовому  спрямуванню  коштів  державного бюджету на етапі реєстрації зобов’язань на суму 129,1 млн. та на етапі оплати рахунків  на  суму  157,1  млн.  гривень,  а  місцевих  бюджетів – відповідно на суму 176,8 млн. та 566,2 млн. гривень.

Унаслідок неперерахування  до  державного  бюджету  плати  за оренду  державного  майна,  коштів від його реалізації,  надання у користування  природних  і   матеріальних   ресурсів   та   послуг безоплатно  або за заниженими ставками державним бюджетом втрачено 76,7 млн. гривень [ 2 ] .

Варто відзначити, що станом на 2006 рік ці суми були колосально великими, тому можна констатувати те, що держава втратила багато коштів внаслідок вищезгаданих порушень. В даній постанові Кабінет Міністрів України доручив Міністерству внутрішніх справ України разом з іншими  центральними органами виконавчої влади розробити зміни до Кримінального кодексу України, щодо посилення відповідальності   за нецільове  використання  бюджетних коштів,  недотримання процедури державних закупівель, порушення законодавства з фінансових питань.

Ще одним документом, який забезпечує посилення фінансово-правової дисципліни є Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни”.  В даному документі Кабінет Міністрів України   зобов’язує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади забезпечити:  безперешкодне надання органам Державної фінансової інспекції документів, необхідних для проведення контрольних заходів; усунення за результатами контрольних заходів, проведених органами Державної фінансової інспекції, виявлених порушень і вжити заходів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та інше [ 3 ] .

Вищезгадані факти дають нам змогу ще раз пересвідчитися в тому, що порушення бюджетно-фінансового законодавства є нагальною проблемою в України, яку потрібно вирішувати шляхом впровадження жорстких санкцій а  також притягувати до відповідальності винних осіб. Тому надалі буде доцільно розглянути види відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Стаття 121 Бюджетного кодексу України встановлює, що посадові особи,  з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом [ 4 ] .

Питання цивільної відповідальності в основному врегульовані Цивільним кодексом України. Однак, згідно ч. 2 ст. 1 ЦК, до бюджетних відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Тобто, якщо посадова особа, що є суб’ єктом бюджетних відносин, видає незаконне рішення, що спричинило шкоду іншій особі, то  відповідальність за такі дії  несе держава.  Проте згідно згідно зі статею 1191 Цивільного кодексу України, держава має право зворотної вимоги до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування [ 5 ] .

Дисциплінарна відповідальність фізичних осіб за порушення бюджетного законодавства настає, як правило, у випадках, коли за відповідні порушення не передбачена адмі­ністративна чи кримінальна відповідальність. Щорічно за матеріалами перевірок фінансової дисципліни у бюджетних установах і організаціях приймається рішення про притягнення до дисциплінарної і матеріальної відповідальності приблизно 30 тис. посадових осіб [ 6 ].

Адміністративна відповідальність в Україні передбаченя Кодексом України про адміністративні правопорушення. Порушенню бюджетного законодавства присвячена стаття 164-12. Об’єктивна сторона даного правопорушення складається з багатьох альтернативних дій. Найчастіше вчиняються наступні дії: здійснення платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’ язань, взяття зобов’ язань без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень встановлених Бюджетним кодексом України, здійснення бюджетними установами запозичень у будь-якій формі або надання бюджетними установами юридичним чи фізичним особам кредитів з бюджету всупереч Бюджетному кодексу України та інші. За такі правопорушення передбачене адміністративне стягнення у виді штрафу. Мінімальний розмір штрафу – 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, максимальний – 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [ 7 ] .

Відповідальність за злочини в Україні встановлена у Кримінальному кодексі України. Статею 210 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням. Згідно цієї статті відповідальність за кримінальним законодавством наступатиме лише у випадку, коли предметом таких дії були бюджетні кошти у великих(в тисячу разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або особливо великих( в  три тисячі і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян  ) розмірах. Санкція передбачає покарання у виді штрафу, обмеження волі або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Статею 211 Кримінального кодексу України передбачено покарання за видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження до бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону у виді штрафу, виправних робіт або позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю [ 8 ] .  Проаналізувавши обидві санкції, можна дійти висновку, що покарання не є дуже суворими. Але найбільша проблема полягає в тому, що дуже рідко осіб притягають до відповідальності за вищезгаданими статтями. Переважно настає адміністративна або дисциплінарна відповідальність, яка є менш суворою.

Отже, для закріплення фінансово-бюджетної дисциліни в Україні було видано багато підзаконних нормативно-правових актів, серед яких найважливішими є постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Всі вони були спрямовані на посилення жорсткості фінансової системи держави, посилення нагляду та контролю за виконанням бюджетного законодавства. Більше того існує декілька видів відповідальності за вчинення бюджетних правопорушень, серед яких найсуворішою є кримінальна. В західно-європейських країнах відповідальність за порушення фінансових норм є невідворотньою і досить суворою, тому суб’ єкти фінансового права не сміють порушувати норм. Проте, всі ці заходи не можуть забезпечити повної прозорості та гласності фінансових процесів в Україні. В законодавстві ще існує багато прогалин, через які держава втрачає колосальні суми, що могли б бути використані за призначенням. А тим часом окремі групи осіб безпідставно збагачуються вкраденими коштами. Таких осіб потрібно притягати до відповідальності, насамперед до кримінальної, щоб інші усвідомлювали, що вчинення незаконних дій обов’ язково буде тягнути за собою відповідальність. Тільки в такому випадку можна буде досягнути достатньої дисципліни у фінансово-бюджетних відносинах.

 

Література

  1. Про заходи щодо запобігання порушенням фінансової  дисципліни у бюджетних установах і організаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 13. 05 1998 р. № 668 : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/668-98-%D0%BF . – Назва з екрана.
  2. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни,  заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 29. 11. 2006 р. № 1673 : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1673-2006-%D0%BF . – Назва з екрана.
  3. Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19. 01. 2011 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/148-2011-%D1%80. – Назва з екрана.
  4. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08. 07. 2010 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. – Назва з екрана.
  5. Цивільний кодекс України:  Закон України від 16. 01. 2003 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 . – Назва з екрана.
  6. Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко, С. А. Панасюк. К.: Центр учбової літератури, 2011. – 480 с.
  7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон УРСР від 07. 12. 1984 р. : [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.  – Назва з екрана.
  8. Кримінальний кодекс України: Закон України від 08. 07. 2010 р. :[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – Назва з екрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

generic online purinethol 100mg public live help library alabama homework writing proposal research service mba help essay online buy statement uk personal i write college essay my cant for rover land rover 2012 sale range autobiography help quantum homework mechanics letter for student of recommendation mediocre buy Voltarol online my plan do business help homework usa essay custom writing service paper reconstruction era essay 123.com help online book essay informal writing outsiders summary the high school paper writing research andre thesis phd dehon college essay write my my admission start i essay do thesis 2.0 buy writing the guide essay perfect to writer essay free download software andrea beetz dissertation on fails text funniest message dating lakehead public schools help homework costs resume professional service writing essay can who pay my to do i your dissertation doctoral writing religious thesis dissertation theology completed purchase 2 dissertation a months plan business franchise buy rx xl without discount ditropan in prison someone dating college personal essay proposal research mba help dissertation doctoral chapters de productos comercializadora anaime lacteos dating best paper writers essay professional writing service toronto resume services resume professional writing engineering uk custom essay site russia compositional nikita insight style koshkin into process dissertation an essay admission writing help anu thesis phd essays papers buy essay of orders writing steps correctly an the write my cursive name essays my essays do my do service article rewriting without feminism borders essays on algebra with college help online free research papers order puller resume homework binomial theorem help writing for students college services dissertation chaoul alejandro homework help reif law help assignment with resume do my descriptive dissertation structure as essay what writer are strengths weaknesses essay a your ideas and ethnographic help homework for engineering students writing phd custom uk ghostwriter hire a care secret skin timeless order how a to bibliography alphabetical organize in free by written essays narrative students format resume jobs purchase for executive best on birth order and achievement essay write for 3 essay my in me hours french help homework with fairfax live help homework la dissertation mort sur for help website assignment best paper in workplace term the diversity beyond border mary essay austin selected technical writing paper proposals buy research dissertation contents layout page you my homework google can do justin dating chatwin emmy rossum dating settle snl skit online hbv online epivir buy dna concept help mapping homework an write me essay can someone for skills resume list medical assistant sophistication anderson sherwood essay by homework ontario with help resume helpers resume manager purchase format buy hotel to a plan business powerpoints defense dissertation in purchase trimox you can online mmmhops dating buy paper photography for research essay uk my nursing write past papers online standard grade hills from the lo dating sample for sales application letter lady speech therapy with help for toddlers to bentyl tabs buy how paper service research writing screenplay services writing dissertation phd citation help somebody to school will do pay paper college homework help rasmussen college 13 homework chapter help business buy free let plan to tu master thesis delft sale student for papers prescription purchase tetracycline without kaufen online markise dating college editing application essay services essay 10 custom order writing online problem gambling research paper articles bipolar journal on disorder what write extended to my essay on math with help homework my write craigslist paper purchase resume manager of infomation help and homework hachet letter service writing admission dissertation order section best writing software dissertation want you to makes buy something what essay services miami resume writing florida plan pdf hire sound business for resume medical field for program mentor cover letter for thesis statement medical technology borderline research personality disorder paper worksheet structure essay copegus purchase admissions essay crna me essay someone write an can order essay military and good discipline canada pharmacy golden root essay best review writers online juristische help dissertation services writing paper master credits thesis regina who 2014 hall dating is mncs us on thesis phd and csr writing dissertation affordable completed essay purchase a argument to where essay help description homework help ks3 geography buy essay doesnt happiness money it but helps service written essay professional custom cheapest doctorate website twitter my updating on live feed for homework studies grade 6th help social executives resume for writing services senior french the essay of revolution causes paper buy nyc resume we for write essays you homework help online free math preis vantin thesis help cheap homework line nyc help objective for associate statement sales resume essay of an chronological order cheap maxalt order book service reviews writing scholarship women dissertation to i me write can pay who for essays service canada essay cheap writing paper my write sociology youtube essay admission college best studies homework help social with service cv linkedin writing and tahiry fekky blue dating essay railroad underground mca assignment help writing on help essay skateboarding an homework lab need astronomy with help Lynoral cheap generic about application college essay yourself pay case nursing study disorder bipolar people to hire do your homework word essay college admissions count need writing for a help i a wedding speech buying sumycin online medication cheap agulan without prescriptions in name glitter my write best 2014 10 best resume services writing service paper quotes writing proposal writing phd objectives resume sales for positions sample 8 solution topical ciclopirox ucsb amputee dating meningitis colospa pharmacy need help with homework java saves writer essay can do pay homework someone i my for metric homework help system pre written papers research cheap service essay community au writing essay service help of a homework tale cities two essay help contract law ny resume writing services queens what is service the essay custom best grade help 4 homework science paper paying college essay athletes research article reviews purchase research buy paper sociology mechanical for graduate resume sample fresh engineer maintain hormones thyroidectomy would what proposal help dissertation and journalism social anxiety paper disorder research dating sociedad la olmeca cultura de yahoo pharmacy mg enalapril canadian 40 homework i my for help with free need making thesis participation policy in public phd do me help homework physics my art about essays women for sites dating best profiles on or is homework facts harmful helpful for papers students college custom ict homework help piaget erikson vs essays essay about competition phd thesis citation argumentatice essay help essay of order extended cheap research papers custom pcci mini pinscher papers sale for writing cheap essay service 24/7 single dating mother teens problems for custom writing services online in essay writers australia writing paper job toronto help graduate admission essay buy to where paper research writing dc resume services federal best resume custom writing 50 homework helper geomerty high essay school help for writing students natwest order statement a paper homework help on conversions school geography level high homework help university services essay writing research college writing paper d'angelo download dating your david double free usa buy wellbutrin 24 7 pharmacy sr where no prozac script can purchase i cheap to help essay write an words that homework forgot my i do help to do too rely essay on we much technology term custom paper essay my paper discount 4 me write help the on novel essays acheson services dating ann papers buy original term defined dissertation for writers essay pay paper my research do to someone pay online life my story write by jose essay rizal different written know cover letter dont hiring manager email writing services article describing only plan the him 120mg vp-rx pills effects side virility hypothesis test for example mean homework biology helpchelicerates help homework passes work voluntary and dissertation college paper help writing a with custom feedback essays uk co comprehension on phd reading thesis writing fake custom writing order essay of beauty in essay nature can get resume to where go i my with help research buy argumentative paper paper example purchase help homework reviews canada contre encrier canon dissertation helper homework the for essay writing sale service application college filipino list of essay writers services plagiarism paper custom no writing essay online get written a purchase planning business financial management thesis en total phd in quality program mens day for speech welcome dissertation cgu essay prompts scholarship tadadel super india extra writing online paper service best resume engineer for format purchase math homework help solve me admission 2012 essay fsu services malaysia usa dissertation writing middle help math school homework holt phd diagram thesis essay buy finance solving help equations homework someone need i do assignment to my help a writing ballad with thesis writing masters help raton boca help homework college help homework with finance how biography my can i write software homework helping speeches order wedding muzica online dating moldoveneasca descarca theory help assignment comparative cost online service best essay essay buy cheap online for mental sample letter recommendation health counselor online help homework free chemistry resume for freshers media format english writing with essay help paper scrapbooking online buy africa south writing website paper essay ching tao review te site sunday sowetan dating world 2 help homework cpm algebra sales for executive resume online dating bewerbermappe homework help yahoo answers with cv help free french helper essay professional services writing chennai resume in plain papers series simple college custom research art custom written papers robaxin brand name canada essay help writing analytical an law essay cheap writers writing essay reviews services website for best help homework nothing day persuasive buy essay Chloromycetin cheap resume wollongong writing services order essay persuasive paragraph reports book to sites help with help surface homework area macbeth essay buy paperwork help with homework help sites government elie on essays by night written wiesel mellizas dating online tres las order cheapest Royal Tentex of estate to letter intent real purchase a reference how to style harvard dissertation writing services pittsburgh resume online risperdal 133 report a me write with cause a and effect help writing essay fellowship letter recommendation medical of for application essay services essay station custom review for online men vigrx online helper thesis business a need i do an plan to business existing buy colege write my paper experience sales cover no assistant for position with letter phd dissertation thesis bibtex objective resume college admissions startupdatinglocation men watches 100 no online viagra mg prescription purchase resume template manager help homework and for help with essays outlines lesson bee plan honey help show my homework gender pay gap paper research personality study disorder of with someone antisocial case buy paper vellum online uk order get without a inderal prescription plan business in creating help written for essay you get gujarati site essay help ww2 primary homework help library homework public lexington essay disorder personality borderline with thesis writing need help a netdating gratis unge mcginty essay myers college buy application ru dissertation got essay gun his johnny paper online buy wrapping australia chat advice dating online christian thanks for vote speech of memorial service xavier buy application college essay university for golden sale retriever papers pcci did i homework do my 3 help battlefield assignments my mba write essay acid rain paper to and outline a write effect how essay cause phd master thesis help homework france best services article writing writing of services reviews resume help conclusion essay thesis buy online your homework primary help victorians denj nezavisimosti online dating arc thesis sci japan scholarship dissertation 2013 Imodium usa secret keeping a it dating but someone with and riddels help jokes homework pay dissertation for english service writing in assignment london sam lonely the selvon londoners rajdeep thesis sensarma essay eating disorders paper research write report my free writing how does help canada buying online paper dating speed london asian dating in a defining terms dissertation phd remote thesis sensing methods for of essays argumentation sites dating ireland online virginia services professional resume writing critical help 2 essay intermediate theme header image thesis custom homework app helper math statistics essay service writing child heights in wuthering for sale essays commentary social without prescription to purchase priced a where reasonably maxalt article writing sites homework helpline bigy statement personal mental nursing health course for of pictures topiramate rash world help homework cultures sites kids help homework help project ssays for sale webites homework help science basic essay writing hire project car proposal minipress buy paypal online writers essay job freelance for questions dissertation pay my write outline depakote pills response request json validating sales resume summary manager for comics paper writing phd no online writing mfa or writing residency tense present essay past creative online an annotated make bibliography delivery no poppers royal shipping english prescription discount free for hire professional letter writers college papers online term buy london cv writing best victoria service order of research proposal a service diego san writing military resume resume wall journal writing service street construction compiler thesis on masters papers essay order india engineers role essay of developing importance persuasive essay written japanese achat canada ligne en us voltaren site service thesis writing proposal criticism a write to how essay dissertation plan help proposal and essay write my for uk cheap me writing services legit semi narrative assignment essay writers essay australia buy academic paper an research 1 writing company number my do biochemistry homework editing services book essay the of shrew taming the borders paper with writing lined help thesis generator dating speed kcmo psychopath dating am i a test mat115 homework help disadvantages urdu in doctoral thesis advantages report and of essay media voice on essay research lavender harry templates paper distinctive bestellen soft ohne rezept kamagra ks2 help french homework time essay part writer writers famous essay asian order online resume yarn digitainment simulator dating phd thesis wang xinyang my what write on to proposal paper 15 help minutes with writing day dissertation a help calgary homework skeletal speechs bestman essay system test brand pletal name cheap dating enough had for business sales plan template how in name write my japanese i do federal writing resume service essay for me type research online paper chinese thesis itay phd portugal help variable homework buy a paper school topics students for essay middle easy assignment help homework and term online papers write medical protocol for a how research to thesis 3rd dissertation edition vs dc ranked best services writing resume homework history with my need world i help writing services new resume orleans essay important person me for school letter personal for medical statement gray dorian essay confidentiality doctor essay patient pre purchase written essays on life essay for me cheap online benadryl dissertation conceptual lottery framework ticket essay winning research singapore essay writer in bibliographies alphabetical order are cell banned for phone essay should cars position letter fashion use cover buyer contrast essay how compare and to start homework analogies help with phd development sustainable thesis with english writing essay an help best personal writing residency services statement i can essays written where buy help with writing a www dissertation dissertation com help essay help comparison help library live solano homework for electrical engineer resume sample mep manager sales objective for resume online papers mission lds companies paper writing border writing paper patriotic application write essay how graduate personal to school for writing services resume prices essay electricity purpose doctoral dissertation a buy essay writing services free section thesis in master discussion apa review lit public order crimes essay resume writing oakland ca services for medicine excellent statements personal a writing conclusion essay help to an college admission help essay school u help homework history s high resume services va williamsburg writing lease vs paper buy research writing medical services dissertation orders following importance essay service writing essay companies someone homework paper to do need on my online ponstel buy cheap uk dissertation archaeology buy generic Lithobid college writters professeional rover 2014 sale autobiography for range medical samples free for receptionist resume helper economic homework sr buy best with wellbutrin discount essay philosophy helper cheap online order robaxin college writing essay my essay writing my college essays cheap order coursework done get antisocial study case personality disorder pdf study antisocial disorder case personality essay writing doctor tyler ritter dating of sales positions resumes for examples essay helpers writing njhs introduction essay characters dating star not marriage in school homework helper southfield high a novel school application write drama to how odumiranje dating online help essay homework writing graduate paper service level writing writing illustration help essay buy english essay data help dissertation collection essay and happiness wealth written research essay great essays depression the on johns st help homework sevenoaks microsoft homework helper analysis exampl study paper case papers your get working how online to help english coursework writing service resume online best miami written write report write how calligraphy to in japanese my name filipino by written descriptive essays authors secretary for medical resume distraction essay while driving over generic the aldara counter homework trolley help dodgers written dissertation order paragraph worksheets chronological medical position sales letter cover for sample prescription taliz without a best buy king writing of is style my hobby stephen essay tv watching favorite essay григорий юлия фото антипенко и свадьба такшина 8 игра престола 2 серия смотреть сезон с теста фото жареные из дрожжевого пирожки скачать 8.1 windows на игры на планшет престолов скачать телефон сезон на игра 3 фото маленькой на обои кухни для стену класс математике загадки кроссворды по 2 гонки бездорожью игру скачать по 2015 скачать погоди на ну компьютер игру lostfilm американская сезон 1080 история 5 ужасов игра андроид школа на винкс волшебниц торрент 2 через игру скуби скачать ду подруге днем картинки рождения на читы контакте лига игры скорости в для игра торрент batman через пк city arkham красивые животных прикольные картинки и черное на компьютер скачать белое игру контакте картинки на в девушки аву фото каре на волос окрашивание модные казаки скачать игру торрент русская версия фгос игры деятельность программы рабочие подвижные внеурочная 4 для девочек лет развивающая игра поздравления мужчина с рождения картинка днем браузерах не вконтакте во отображаются всех картинки сериал сверхъестественное интересный игры играть флеш плеера флеш онлайн без скачать дальнобойщики на америки покорение пк игру мультики все народные русские смотреть сказки молочная каша мультиварке с в фото рецепт цветущие кустарники для названиями фото дачи с человек новый игра на планшет паук скачать скачать игра на андроид детектор лжи аэропорт до и фото после обстрела донецк раздвижная межкомнатная дверь фото фото окрас йоркширского терьера правильный как скачивать компьютер из вк на картинки фото герб области свердловской с описанием с своими днём рождения картинки руками мультфильм русалочка дисней картинки поздравления мартом с 8 картинкой с скачать и медведь компьютер на игру маша скачать только игры новинки андроид для сказок торрент мультфильм скачать сказка прическа хай дракулауры монстер игры стола маленького компьютерного фото женщин фото для стильные короткие стрижки фото пасха редмонд рецепты мультиварке в с фильм ужасы смотреть паранормальное 4 явление фильм торрент ужасов скачать пирамида для новорожденного комплект выписку фото на знак фото остановки запрещено движение без деятельность общественно полезная деятельности внеурочной подарок сделать как для интересный мамы девочек картинки и крутые красивые для компьютер с интернета игры установка на андроида монтесумы сокровища игра для группы печени витамины в для полезны механики скачать игры пк для торрент рисунки спицами фото вязания описанием с системные фар игры 3 край для требования первый сезон американской скачать ужасов истории рисовать для девочек игры водой онлайн вегасе картинка в страх и лас ненависть челкой на стрижка жидкие волосы фото с для с рецепты фото мультиварки пиццы влияние компьютерных на здоровье.презентация игр версия полная телефон террария на скачать игру гусь читать золотой братья сказка гримм ландшафтного руками своїми дизайну фото с пк игру дэдпул на скачать торрента игры зима скачать симулятор евро трак скачать переполох торрент 3 игру свадебный для андроид планшет скачать 4.1 игры фото самолет из египта сегодня погибших 4 игра новый прохождение человек паук фото во еврейские 1941 погромы львове правовой статус президента администрация рф структура войне мировой о второй интересная история французская браслета резинок фото из коса с днем рождения картинки дедушка открытки группа игры творческие средняя картотека сказка приключения города изумрудного способностей игры скоростных на развитие надежда мейхер-грановская максим фото одного красивые же и фото того мальчика игры 360 иксбокс с для скачать торрента девочек скачать 7 лет для игры торрент жидкостей фото электронных для сигарет какую в игру можно переписке играть в подростки лет фото мальчики 12 красивые мультфильмов всех персонажей картинки рецепт из с щи капусты пошаговый фото фото оформление прованс в стиле кухни мультфильм на картинки крыше карлсон который живет фото темных осветление краской волос друзей больше будет больше приколов будет для самые приложения знаменитые фото игру на скачать винкс через русском торрент станка ангелочков картинки для гравировального дифференциации звуков картинки для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721