Оптимізація формування фінансових ресурсів підприємства

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print Постановка проблеми. Трактування поняття “структури капiталу” в найбiльш унiверсальному видi характеризується всiма закордонними та вiтчизняними економiстами як спiввiдношення всiх форм власних та позичених фiнансових коштiв, якi використовуються пiдприємством в процесi своєї господарської дiяльностi для фiнансування активiв. Iснує двi основнi…