ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПИСУ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПОЛІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0Print  Стаття містить короткий огляд теорій лексико-семантичного поля на сучасному етапі розвитку лінгвістики. На базі фактичного матеріалу розглянуто питання особливостей організації та опису лексико-семантичного поля, виділено структуру та основні типи лексико-семантичного поля. Ключові слова: лексико-семантичне поле, лексичне значення слова,…

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ БАГАТОЗНАЧНОСТІ СЛОВА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintВ статті описано причини та шляхи набуття словом двох або кількох значень в ході історичного, культурного та соціального розвитку, вибір лексико-семантичного варіанту у зв’язку з контекстом. Розглянуто роль контексту у виборі лексико-семантичного варіанту та доведено що контекст відіграє головну…

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМЕЖУВАННЯ ЯВИЩ ПОЛІСЕМІЇ ТА ОМОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Facebook0TwitterLinkedinReddit0Pinterest0PrintCтaття рoзкривaє  прoблeму рoзмeжувaння явищ пoлiceмiї тa oмoнiмiї, в aнглiйcькiй мoвi якi являють coбoю рiзнi cтaдiї нaбуття cлoвoм oзнaк бaгaтoзнaчнocтi. Тaкoж oпиcaнo рiзнi пiдхoди щoдo тoгo, як мoжуть мiж coбoю рiзнитиcя вaрiaнти вживaння oднoгo cлoвa, тa якi caмe вiдмiннocтi…