ПРО ДОСВІД ІНТЕГРАЦІЇ АВТЕНТИЧНОГО ПОДКАСТУ CNN STUDENT NEWS У ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

У статті йдеться про досвід використання автентичного подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови для студентів-філологів.

Ключові слова: подкаст, автентичний подкаст, заняття з англійської мови.

The author shares the experience of using the authentic podcast CNN Student News at English language classes.

Key words: podcast, authentic podcast, English language classes.

За словами Бецько О.С. “бурхливий розвиток технологій, зокрема, всесвітня мережа Інтернет з її багатими ресурсами, пропонують сучасному викладачеві іноземної мови справжній арсенал технічних засобів навчання – веб-сайти, електронна пошта, електронні енциклопедії, блоги, вікі, подкасти, вебінари та відео конференції, тощо” [2, с. 1]. Зважаючи на праці як вітчизняних, так і зарубіжних дидактів, тема використання подкастів на заняттях з іноземної мови сьогодні актуальна. У мережі Інтернет та збірниках наукових праць (як, наприклад, [1-4, 6]) знаходимо багатий матеріал щодо теоретичного обґрунтування важливості та доцільності функціонування такого явища як подкаст на заняттях з іноземної мови. Метою нашої статті є показати практичне використання автентичного подкасту новин CNN Student News на заняттях з англійської мови. Практика мала місце у групах студентів 4-го курсу факультету романо-германських мов Національного університету “Острозька академія”.

Що таке подкаст CNN Student News?

CNN Student News – це 10-хвилинна щоденна програма новин, розрахована на учнів старших класів американської школи. Програма виходить з понеділка по п’ятницю щотижня на протязі навчального року і доступна як он-лайн, так і у формі подкасту, її можна легко завантажити та переглядати і слухати в будь- який зручний для користувача час. Програма має сталу структуру і містить наступні компоненти:

1) вступ та заключне слово ведучого програми Карла Азуса, мовлення якого насичене фразеологічними автентичними зворотами, метафоричними та сленговими висловлюваннями, як наприклад,

I`m just going to be honest, our last story today stinks, y`all. Luckily, I didn`t have to report it in person, so I wasn`t all olfactorially offended by the contestants in this rotten sneaker competition. A student who was there described one entry as “repulsive.” It`s like chicken poop and wet dog and dog poop. And she was talking about her own shoes. You might have some funky footwear, but when your shoes require four bags to staunch the stench, you know you`re bound to be the sole champion. I mean she really was just a shoe -in. One thing for sure, if you wear these things, you`re bound to get noticed. No chance of being a sneaker. But the judges did slip her $2,500 bucks for the win. So at least, there is that. Five puns, can`t accuse us of being loafers. Have a great weekend, y`all, bye. (Aired March 22, 2013);

2) три-чотири репортажі про події політичного, міжнародного, соціального, культурного життя Сполучених Штатів Америки – з включеними інтерв’ю людей з різних соціальних груп, географічних регіонів як США, так і інших країн;

3) питання до аудиторії різного типу, які передують трансляції чергової новини і вводять слухача у сферу подальшого інформаційного повідомлення:

а) питання з множинним вибором відповіді (Shoutout questions), наприклад:In chess, what is the only piece that doesn`t move in a straight or diagonal line? Here we go, is the rook, knight, bishop or queen? You`ve got three seconds, go! During the game of chess, the knight moves in an L shape. That`s your answer and that`s your Shoutout. (Aired March 22, 2013);

б) питання щодо істинності/неістинності висловлювання (Is this legit?), наприклад: Is this legit? The island of Guam is an independent country. Nope. It`s a U.S. Territory in the Pacific Ocean about 5800 miles west of California. (Aired March 22, 2013);

в) питання, відповіді на які можна розмістити на блозі сайту – стосуються думки аудиторії щодо подій, про які йшлася мова. Наприклад, Is there an artist today that you think will stand the test of time? (Aired March 22, 2013);

4) репортажі-довідки щодо якоїсь історичної події чи пояснення слова-реалії. Наприклад, перед виборами до парламенту, подавалося роз’яснення про назви політичних партій та історія їх виникнення.

На сайті подкасту [5] до щоденної програми пропонується цілий комплект ресурсів, які можуть стати у пригоді викладачеві та студентові для роботи як в аудиторії, так і вдома. Серед них транскрипти для кожного випуску програми, питання аналітичного характеру для обговорення кожної програми та питання для перевірки залишкових знань щодо подій, трансляція яких передавалася на протязі тижня, географічні карти, які можна скачати у PDF-форматі та посилання на схожі за темами статті та відеорепортажі з сайту СNN новин.

Причини вибору подкасту CNN Student News для використання на заняттях з англійської мови

Серед основних мотивів використання подкасту вважаємо такі: 1) бажання залучити студента до роботи з автентичним матеріалом, надати навчанню неформального характеру не обмеженого перебуванням в аудиторії; 2) подкасти CNN Student News – цікавий, сучасний та багатий в мовному плані ресурс, який стимулює студентів слухати аудіо- та переглядати відео-матеріал щодо тем, які зазвичай не викликають жвавого інтересу (політика, економіка, міжнародні відносини певної держави) серед студентів-філологів. 2) як відомо, основною відмінністю будь-якого подкасту від окремого аудіо чи відео файлу новин є його мобільність, адже подкаст – це серія програм, яка автоматично транслюється для передплатника, щойно оновлена, і не має потреби бути присутнім у певний час за певною адресою, щоб переглянути чи послухати трансляцію. Цей факт дозволяє використовувати подкаст на будь-якому занятті англійської мови безвідносно до часу та спеціалізованої лабораторії.

Практичні поради щодо інтеграції у навчальний процес

Введення у сферу іноземного мовлення

Груповий перегляд подкасту на початку кожного заняття (10 хв) з подальшим 5-7 хвилинним обговоренням головних подій.

Варіанти вправ для обговорення.

1. Використовуючи роздруківку програми, викладач може обрати ключові слова та фрази, які вживаються у програмі і представити їх студентам на дошці, розбивши на блоки по новинах або індивідуально на окремих аркушах паперу для окремих студентів. Під час перегляду вся група або ті студенти, які отримали картки зі словами, намагаються зрозуміти значення представлених лексичних одиниць і після перегляду використати їх у обговоренні.

2. Викладач записує на дошці прізвища, дати, географічні назви, які вживаються у програмі та перед початком перегляду дізнатися, з якими подіями чи речами ці дати та імена у них асоціюються, а після перегляду перевірити їхні передбачення та пов’язати події з відповідними назвами чи датами.

Розвиток навичок говоріння з обраної теми

Скориставшись переліком аналітичних питань для обговорення та роздруківкою програми, які щодня оновлюються на сайті подкасту, можна провести розширене групове чи парне обговорення трансляції окремих подій, актуальних у всьому суспільстві (наприклад, подій масових вбивств школярів у школах США, природні катаклізми і т.д.) або тем, які співпадають з основною темою заняття (освіта, соціальне життя, проблеми навколишнього середовища і т.п.). На сайті подкасту також розміщуються посилання на статті з обговорюваних тем, які можна перечитати вдома як домашнє завдання для подальшого обговорення теми.

Проектна робота студента

Створити програму з певної теми за структурою подкасту з розподілом завдань та ролей між студентами (наприклад, як спосіб презентації виконаного домашнього читання – серії статей про роль жінки у суспільстві – студенти отримали наступні ролі: ведучий; людина, відповідальна за представлення основних ідей статей; людина, яка відповідає за презентацію та перевірку активного вокабуляру прочитаних статей, історичні довідки, додаткову інформацію і т.д.).

Розвиток навичок письма

Залучення студентів до участі у обговоренні подій та питань ведучого на блозі сайту, написання есе різних форматів як реакція на окремі теми, висвітлені у програмі (наприклад, після перегляду новини про поламку величезного судна під час туру, завданням студентів було написати лист-вибачення від власників судна та лист-скаргу від постраждалих, у тому форматі як це вимагає базовий підручник даного курсу).

Висновки. Як зазначають студенти, після регулярного залучення цього подкасту до занять, вони краще орієнтуються у сучасному політичному, економічному та культурному житті країни, мову якої вони вивчають, обізнані зі словами-реаліями, знають відомих людей та можуть їх впізнати як за мовленням, так і зовнішнім виглядом. Як свідчить практика, щоденне використання подкасту CNN Student News на заняттях з англійської мови покращило студентські навички аудіювання, говоріння, письма та сприяло збільшенню лексичного запасу. Заняття стали цікавими та менш формальними, розширилися теми для обговорення.

 

Література:

  1. Балтіна О.Б. Подкасти як засіб вивчення та викладання англійської мови. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1702/1/Baltina%20Olena%20-%20Podkasty%20jak%20zasib%20vyvchennia%20ta%20vykladannia%20anglijskoii%20movy.pdf
  2. Бецько О.С. Дидактичні та методичні засади інтеграції подкастів в процес навчання іноземної мови у вищій школі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/node/1074
  3. Гапачило Н. PodcastEng … What’s that? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://greenforest.com.ua/articles/post/23)
  4.  Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе: методическое руководство / Т.Л. Ступина. – Иркутск: ИГЛУ, 2006. – 22 с.
  5. CNN Students News [вебсайт]. – Режим доступу: http://edition.cnn.com/studentnews/index.html
  6. Podcasts in higher education : students’ and lecturers’ perspectives [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10080

 

Залишити відповідь