РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІГРОТЕРАПІЇ, ЯК ЗАСОБУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті проведений теоретичний аналіз особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю соціалізації дітей із ВПР. Наведені характеристики конкретних вад психофізичного розвитку і відповідних їм принципів застосування ігротерапії.

Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку.

This article theoretically analyze the characteristics of the method game training with the goal of socialization of children from MFD. These specific characteristics of mental and physical defects and corresponding application of the principles of game training.

Keywords: play therapy, socialization, children with mental and physical development.

 

Соціальна сфера вбачає захист і охорону дитинства одним із головних стратегічних напрямків подальшої стабілізації та розвитку суспільства, збереження та покращання генофонду нації, напрямку, який забезпечить майбутнє нашої держави. Чисельність  дітей із вадами розвитку в Україні, як і в усьому світі та країнах ближнього зарубіжжя, із кожним роком зростає. Згідно з державною статистичною звітністю дитяча інвалідність, навіть на тлі зниження показника народжуваності, має стійку тенденцію до зростання.

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПФР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків, то станом на 2013 рік  вони складають від 12 до 18 % (залежно від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1]. Соціально-психологічний аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає корекцію психологічного стану дитини, а також формування соціально-психологічної адаптації, що в подальшому призведе до зміни життєвої ситуації. Одним із аспектів соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку є встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як повноцінної особистості. І одним із основних методів встановлення таких взаємин є  ігротерапія.

Метою статті є  теоретичне обґрунтування психoлoгічних oсoбливoстей ігротерапії в соціальній реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку.

Метод ігротерапії за Г. Лендрєтом –  це динамічна система міжособистісних стосунків між дитиною та терапевтом. При цьому дорослий, ознайомлений із процедурою ігрової терапії, забезпечує дитину ігровим матеріалом, сприяє тому, щоб дитина якомога повніше виразила та дослідила власне Я (почуття, вчинки, думки і т.д.) за допомогою гри [15]. За Т.Д. Зінкевичем – Євстігнеєвою та Т.М. Грабенко ігрова терапія це  процес спільного з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана в ігровій формі: це процес співтворчості, співдії [14].

Такий підхід дає ігротерапії ряд цікавих можливостей і, в деяких випадках, специфічних переваг перед іншими психотерапевтичними методами.

У свою чергу соціальна реабілітація – комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’я, дієздатності. Цей процес націлений не тільки на відновлення здатності людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин.

Центральною ланкою всякої педагогічної системи є цілі виховання і розвитку особистості дитини. Мета соціально-реабілітаційної діяльності по відношенню до дитини з обмеженими можливостями визначається, з одного боку, на основі розуміння сутності людської особистості, з іншого – знання особливостей розвитку конкретної дитини, отриманих в результаті його вивчення за допомогою психодіагностичних та інших засобів [6].

Основним принципом ігрової корекційної терапії на думку А.С. Співаковської, є вплив на дитину з урахуванням специфічності обстановки і контакту. Суть цього принципу полягає в наступному: включення в дію механізмів перебудови поведінки дітей і виведення їх із того середовища в якому у них проявлялися небажані форми поведінки [17].

На думку Г.Л. Лендрет, завдання ігрової терапії полягають в тому, щоб допомогти дитині: 1). стати відповідальнішим в своїх діях і вчинках; 2). розвинути позитивнішу Я-концепцію; 3). стати більш самокерованим; 4). виробити велику здібність до самосприйняття; 5). оволодіти відчуттям контролю; 6). розвинути сензитивність до процесу подолання труднощів; 7). розвинути внутрішнє джерело оцінки; 8) знайти віру в себе [10].

На сьогоднішній день спостерігаються різні вади психофізичного розвитку, зокрема, гіперкінетичний синдром, дитячий аутизм, олігофренія, дитячий церебральний параліч, затримка психофізичного розвитку та ін. які піддаються корекції методом ігротерапії. Розглянемо детальніше кожен із них.   Гіперкінетичний синдром виявляється у порушенні рухових функцій, низькій здатності до зосередження уваги, що проявляється як у нетривалій концентрації, так і в підвищеному відволіканні. У молодшому шкільному віці для цих дітей характерна підвищена активність, що проявляється у вигляді нестриманої, дезорганізованої й погано контрольованої поведінки. Явища імпульсивності, виражені коливання настрою, агресивність і порушення відносин з однолітками для цих дітей є цілком звичайними. У них часто відзначається затримка розвитку психічних функцій, мовлення, порушення читання й недостатньо високий рівень розвитку інтелекту. Серед хлопчиків цей синдром зустрічається в чотири-п’ять раз частіше, ніж у дівчаток. Прогноз розвитку дітей із даним типом порушення не зажди позитивний, і, хоча підвищена активність із віком зменшується, багато підлітків, як і раніше, продовжують зазнавати серйозних труднощів у сфері соціальних контактів [16]. Даний синдром часто зустрічається у розумово неповноцінних дітей, а також дітей, які страждають на епілепсію або мають яке-небудь захворювання головного мозку. Для лікування призначаються амфетаміни і проводиться поведінкова терапія, в основі якої лежить методи структурованої ігротерапії, використовується стимул з метою створення умов для вільної творчої гри дитини в процесі терапії.

Дитячий аутизм. У таких дітей спостерігається порушення розвитку соціальних відносин. Це виявляється в тому, що дитина виявляє до всього байдужість і довго нездатна відчути прив’язаність до батьків. У аутичних дітей нерідко можуть відзначатися порушення зору, слуху, захворювання шкіри, порушення в суглобах і кістках, дисфункції скроневих часток стовбура головного мозку й мозочка [8]. Основними клінічними ознаками аутизму є: 1) труднощі комунікації; 2) побічні реакції на сенсорні подразники; 3) порушення розвитку мовлення; 4) стереотипність поведінки; 5) відсутність соціальної взаємодії.

Взаємодію з дитиною з аутизмом необхідно будувати в залежності від діагнозу і реальних можливостей самої дитини. Корекційно та реабілітаційна робота повинна вестися в декількох напрямах одночасно, серед яких одним з пріоритетних є ігрова діяльність (уміння і бажання дитини грати).

У нормі існують такі форми ігрової поведінки:

 • Маніпулятивна гра (дитина катає, крутить, підкидає іграшку, не звертаючи уваги на її «функції»);
 • Упорядкування (розкладання предметів у певному порядку – один на одного, в ряд, один в інший і т.д.);
 • Функціональна гра (використання предметів і іграшок відповідно до їх функцією (наприклад, причісування ляльок іграшкової гребінцем);
 • Символічна гра (дитина використовує об’єкт, заміщаючи їм інший об’єкт (наприклад, дитина скаче на паличці, як на коні)); дитина наділяє об’єкт властивостями, якими той не має («У цієї ляльки брудне обличчя»), дитина відноситься до відсутнього об’єкту так, ніби він присутній («Якщо чашка порожня, грає, ніби вона наповнена водою»)

Гра дітей з РАС (розладами аутичного спектру), як правило, нефункціональна, несоціалізірована, позбавлена ​​сюжету і символічних рис, ригідна, монотонна, і складається з багаторазово повторюваних маніпуляцій з іграшками (які використовуються не за призначенням) або з неігровими неструктурованими матеріалами (палички, вода, пісок, шматочки тканини, шматки паперу) [11].

Тому таких діток треба вчити грати, починаючи з розвитку предметно-ігрових дій, заснованих на особистісному інтересі дитини до тієї чи іншої іграшки або ситуації. При цьому обов’язково повинні враховуватися ігрові переваги дитини: для занять – на перших час береться улюблена або добре знайома дитині іграшка. Дорослий пропонує дитині здійснювати предметно-ігрові дії по наслідуванню, неодноразово повторює їх і супроводжує мовними коментарями. У подальшому дія з іграшкою переходить до сюжетно-відображувальної гри. Для становлення сюжетної гри дітей навчають грати спочатку поряд з партнером, а потім разом зі своїм однолітком. Лише поступово дітей у ході гри об’єднують в мікрогрупи.

Гра дітей в колективі тісно пов’язана з їх уявленнями про взаємини між людьми. Тому необхідно постійно формувати і збагачувати уявлення дітей про роль кожного члена сім’ї, про способи спілкування людей між собою. Гра виховує соціально прийнятні норми взаємин між людьми, навчає підпорядковувати свою поведінку вимогам ситуації і нормам моралі [12].

У ході подальшого навчання ці уявлення збагачуються знаннями дітей про різні професії, про значущість кожної професії для людського суспільства.       Робота з аутичними дітьми починається з найелементарніших завдань:

 1. Вчити дітей спостерігати за предметно-ігровими діями дорослого і відтворювати їх за підтримки дорослого, наслідуючи його дій.
 2. Вчити дітей обігрувати іграшки.
 3. Виховувати у дітей інтерес до виконання предметно-ігрових дій по наслідуванню і показу дій дорослим.
 4. Виховувати у дітей емоційне ставлення до обігруваного предмету або іграшки.
 5. Виховувати у дітей інтерес до рухливих ігор.
 6. Вчити дітей брати участь в інсценуваннях епізодів знайомих казок.
 7. Вчити дітей грати поруч, не заважаючи один одному [17; 19].

У роботі з аутичними дітьми бажано користуватися елементами таких перевірених програм як:

 • «More Than Words» («Більше, ніж слова»), згідно з якою, дитина спілкується не тільки з допомогою слів. Існує багато шляхів взаємодії, різною мірою відповідних соціальним нормам. Проте все, що дитина робить, навіть хитання, бігання туди-сюди або руху своїми пальцями перед своїм обличчям, повідомляє що-небудь про нього, навіть якщо це ненавмисне спілкування.
 • RDI (Relationship Development Intervention) перша систематизована програма втручання, спеціально призначена для допомоги дітям, які зазнають труднощів, не дозволяють їм досягти вміння будувати відносини природним чином. З її допомогою діти отримують приклади того, що соціальні відносини можуть приносити радість і позитивні емоції
 • Соціальні історії, відомі також під назвою «сценарії з життя» [Social Scripts].. З їх допомогою діти долають невміння усвідомлювати почуття, точки зору або плани інших людей [10].

Недорозвинення пізнавальної й емоційно-вольової сфери в олігофренів виявляється не тільки у відставанні від норми, але й у глибокій своєрідності. Вони здатні до розвитку, хоча він і здійснюється уповільнено, іноді з різкими відхиленнями. Сприйняття олігофренів характеризується відсутністю здатності до диференціювання, вузькістю. Складним для них є сприйняття картин. У дітей-олігофренів відзначається неповноцінність уявлень, що безсумнівно негативно позначається на розвитку їхнього мовлення. Найчастіше наявні в них зорові образи не співвідносяться зі словесними позначеннями. Слово, наповнене однобічним змістом, розуміється лише у визначених умовах. У всіх розумово відсталих дітей спостерігаються відхилення в мовній діяльності, що більш-менш піддаються корекції.

Для олігофренів характерна затримка становлення мовлення, що виявляється в більш пізньому (порівняно з нормою) розумінні зверненої до них мови та в дефектах самостійного користування нею. У деяких розумово відсталих дітей спостерігається відсутність мови навіть у 4-5-річному віці [7]. Діти з затримкою психомоторного розвитку здебільшого привертають увагу лише тоді, коли дитина починає відвідувати школу, і раптом для всіх стає очевидним, що вона не може успішно засвоювати шкільну програму. Звичайно, це не означає, що в дошкільному віці відставання дитини від вікової норми розвитку не може бути виявленим. Через те, що до пізнавальної діяльності і регуляції поведінки дошкільника вимоги ліберальніші, певним порушенням під час щоденного спілкування не надається належного значення. Усе це і зумовлює те, що виявлення і корекція затримки психічного розвитку дітей у кращому разі проявляється в школі. Тим часом успішність дитини великою мірою залежить від раннього виявлення цієї вади. Можна з упевненістю сказати, що якби діти з затримкою психічного розвитку могли отримати необхідну корекційну допомогу в дошкільному віці, то велика частина з них змогла б подолати цей недолік ще до вступу до школи і потім успішно навчатися.

Для затримки психічного розвитку характерні порушення, які виявляються у зниженні психічної витривалості, працездатності і пізнавальної активності, в емоційно-вольових розладах, нестійкості уваги та в недоліках пам’яті, сенсомоторної координації, у той час, як здатність мислити достатньо збережена. Зрозуміло, що порушення всіх названих функцій створює негативні передумови для розвитку мислення, проте своєчасне корекційне втручання дає відчутні позитивні результати: пізнавальна діяльність дитини вирівнюється і наближається до норми. У розумово відсталих дітей відчувається недостатність саме інтегративної функції мозку, що виявляється в недорозвиненості логічного мислення. Ці суттєві відмінності в пізнавальній діяльності дітей із затримкою психофізичного розвитку і розумово відсталих зумовлюють у них і різні можливості соціальної адаптації. Якщо в перших за сприятливих педагогічних умов вони досить високі, то у других залишаються обмеженими. Успішність ігрового корекційного впливу закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через прийняття, відображення і вербалізацію їм вільно висловлюються в грі почуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з безлічі варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; прийняття на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на почуття і емоційні стани інших людей, на події та явища навколишньої дійсності. У цьому і полягають основні ознаки довільності поведінки.

Синдром Аспергера. Синдром Аспергера, як і синдром Каннера, характеризується якісними порушеннями соціальної взаємодії, обмеженими стереотипними формами поведінки й інтересів. На відміну від аутизма, при синдромі Аспергера не спостерігається загального недорозвинення мови або когнітивних функцій, більшість дітей мають нормальний загальний інтелект. Імовірно, принаймні, деякі випадки синдрому Аспергера нагадують зглажені варіанти синдрому Каннера. Синдром Аспергера поєднує також розлади, які можна оцінювати як аутистичну психопатію або шизойдний розлад дитячого віку. При проведенні диференціальної діагностики синдром Аспергера необхідно диференціювати від шизотипічного розладу, простої шизофренії [9]. Дітям з даним синдромом вкрай складно звичайним способом взаємодіяти з іншими, особливо однолітками. Замість уявної чи символічної гри з іграшками вони застрягають на об’єктах, використовують їх для стимуляції себе і повністю занурюються в себе [3].

При хворобі Дауна порушуються функції другої сигнальної системи, особливо здатність до узагальнення, порівняння і аналізу. Порушення абстрактного мислення виявляється в ускладненні рахунку і розв’язанні арифметичних задач. Елементарні навики читання і письма даються дещо краще. Пам’ять і увага характеризуються низькою продуктивністю. Вони часто не можуть запам’ятати навіть невеликі вірші. Логічна пам’ять страждає більше, ніж механічна.   Розсіяна увага також є типовою для дітей із хворобою Дауна. Вони не можуть зосередиться, швидко втрачають інтерес до одноманітної гри, роботи, занять, легко втомлюються. Це є результатом надмірної виснажуваності кіркових процесів у ЦНС, що перешкоджає навчанню навіть у спеціальній школі [13].

Стан емоційної сфери характеризується низкою особливостей, відмінних від інших форм недоумства. Г. Сухарєва так описує порушення емоційної і вольової сфери дітей: «Емоції мало диференційовані, відсутні ініціатива і самостійність. Вчинки визначаються підвищеною навіюваністю, наслідуванням або миттєвими бажаннями. Часто спостерігається не мотивована впертість, негативізм». Завдяки здібності до наслідування дітям із синдромом Дауна вдається прищепити елементарні життєві навички і навчити їх виконувати нескладні трудові дії [4].

При хворобі Дауна значно виражені мовні порушення. Мова розвивається пізно; часто тільки в 4 – річному віці діти починають вимовляти перші слова. Словниковий запас дуже малий, конструкція фраз ускладнена. Наявність виражених розладів артикуляції утрудняє спілкування з цими дітьми.

Разом із розладами вищої нервової діяльності при хворобі Дауна помічається порушення моторики. Діти незграбні, не здатні виконувати тонкі, координовані рухи руками, не вміють правильно співвідноситися із напрямом, хоча справжніх розладів мозжечка не помічається. Діти з глибокими ступенями розладу так і не навчаються ходити, хоча паралічі і розлади координації в них відсутні. Часто виявляються значні відхилення функції зорового і вестибулярного аналізаторів. До них відносяться аномалії рефракції у вигляді захворювання очей, таких як: міопії, гіпермітропії, астигматизму. Ці розлади можуть бути виявлені і враховані тільки у дітей за умови нерізкого відставання розумового розвитку [4].

Головне завдання психолога спрямоване на розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів ігрової терапії для кращого формування мотиваційної сфери у дітей з різними формами органічного ураження нервової системи. Ігрова діяльність сприяє засвоєнню норм соціального розвитку і адаптації таких дітей.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — збірний термін, який об’єднує групу не прогресуючих неврологічних розладів, що виникають у результаті недорозвинення або пошкодження головного мозку в ранньому онтогенезі.   Характерним для ДЦП є те, що порушення рухової активності в дітей існує, у більшості випадків, з самого народження і тісно пов’язане з сенсорними розладами і характерною при цьому недостатністю відчуття власних рухів. Це своєрідна аномалія моторного розвитку, яка без відповідної корекції негативно впливає на весь хід формування нервово-психічних функцій дитини. Необхідною умовою успішної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, є проведення реабіттаційних заходів не курсами, а безперервно, протягом багатьох років для досягнення максимальної компенсації дефекту. Це комплексна робота лікарів, логопедів, психологів, дефектологів, реабілітологів, фізіотерапевтів  [5].

Інтелектуальний дефект при деменції, як правило, незворотний, оскільки відбувається прогресування захворювання, що іноді може призвести до повного розпаду психіки. Особливими є випадки, що коли в дитини розумова відсталість супроводжується поточним психічним захворюванням (епілепсією, шизофренією), це ускладнює основний дефект, і прогноз розвитку таких дітей буває дуже несприятливим [2].

Тому,в процесі гри дитина розкривається, звільняється від напруги, відчуття пригніченості. Ігротерапія ефективна тоді, коли усі інші методи вичерпані. Ігрова діяльність стає основним терапевтичним напрямком у роботі з дітьми, вона веде до розрядки почуттів. Гра може бути конструктивною або реконструктивною, активною, пасивною, груповою, індивідуальною.

Під час ігротерапії стосунки з дитиною пристосовані до її можливостей, рівня її психічного розвитку. Саме це забезпечує позитивний терапевтичний ефект. Окрім того, гра впливає на всебічний розвиток дитини.

Отже, вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити, те, що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

Отже, ігротерапія є провідним засобом профілактики і корекції  розладів поведінки дітей з вадами  завдяки тому, що гра, на відміну від діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення особи дитини, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання.

Ігрова терапія, є провідним фактором у розвитку дитини. Вона є варіативною, тематичною, мобільною, дієвою і має тенденції до розвитку їх динаміки відповідно до пізнавального розвитку дитини. Вибір діяльності в навчально – ігровому довкіллі сприяє усвідомленню дитиною власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності здолати труднощі й таким чином самореалізуватися, само виявлятися і самостверджуватися як особистості.

Успішність ігрової коректувальної дії закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених в грі відчуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній дійсності. Вивчивши психолого-педагогічнї характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити, те, що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

 

Список використаної літератури:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002..- C. 17-22.
 2. Вард И. Фобия / И. Вард. – М.: Проспект, 2002. – 78с.
 3. Василенко И.А. Некоторые особенности общительности младших школьников/ И.А.  Василенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, 2002.-Випуск № 11-12. – С. 295 – 298.
 4. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика/ А.Л.  Венгер. – М.: Генезис, 2001.- 128с.
 5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека / Б.С.Волков, Н.В.  Волкова. – М.: Академ. Проспект, 2004.- 224с.
 6. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Л.: Альма-Матер, 2006. – 368 с.
 7. Гальперин П.Я. Методы обучения и. умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: Акад. Развития, 1967. – 265 с.
 8. Жигарькова О. Время тревожных детей / О. Жигарькова // Психологическая газета.- 2001. – №11.- C. 6-7
 9. Козловская Г.В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны / Г.В. Козловская // Вестник педагогіки, 2003. – № 3. C. 42 – 47.
 10. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л.   Лэндрет. – М., 1994.
 11. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М.: Генезис, 2000. – 202с.
 12. Малафеев М.М.  Интегративные тенденции современного специального образования / науч. ред. М.М. Малафеев, А.Н. Коноплева. — М.: Российское пед. агентство, 2003. – 186 с.
 13. Никишина В.Б. Психологическое исследование особеностей когнитивной сферы детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью / В.Б.Никишина // Ярославский педагогический вестник, 2002. –№4.– 19 с.
 14.  Мартинюк В.Ю. Основи медико–соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи // Навчально – методичний посібник (за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 15. Панченко С.А. Мне страшно…Я боюсь / С.А.  Панченко // Школьный психолог, 2002. – №14.- C. 8-9.
 16.  Луговський А. Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей: Методичний посібник / Укл.: А. Луговський, М. Сварник,О. Падалка.– Л.: Колесо, 2008. – 144 с.
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога / Е.И Рогов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.;
 18. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов / А.С. Спиваковская. – М.,1988..- C. 145-156.
 19. Степанова В.А. Проявление эмоциональности детей дошкольного возраста в рисунке / В.А. Степанова // Психолог в детском саду, 2003.- №4.- C. 46-60.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service melbourne cv writing papers can research you buy on drugs essay assurance for engineer resume quality sample mechanical palmdale homework library help homework my on i sunday do michigan for research medical contest essay society bipolar on disorder research articles homework teacher approved help aol a dissertation buying proposal research lv of homework helpers life acid ascorbic extending tablets shelf help personal university statements with for sociology hours to where 8 essay for buy a a yogi purchase of online autobiography dlpd dissertation bits for sale graduate papers cancer ribbon pink pin breast who do homework my can accounting ocd depression and for anafranil format writing for paper term online homework brainfuse help essay.com cheap assignment malaysia writing service help homework history gcse cancer tonsil symptoms literature review purchase for help essay applying scholarships suprax lantern about love essey paper help summary a writing for management in help philadelphia hotline homework jual dating online brokat renda a essay level english help study case my do essay an write someone me editing apa services dissertation help problems math homework solving i personal on what should my do essay annotated website bibliography writing ottawa dissertation usa service jersey new writing professional resume service year writing 2 homework creative homework cosmo help girl doctoral thesis help essays custom service nederland met kaart stedendating homework does music help personality powerpoint disorders presentation headline mechanical for engineer resume helpers online homework juan essay marichal economics labour help assignment services business plan philadelphia writing when is month ovarian cancer awareness st help sevenoaks johns homework is college have it essay illegal write someone to your nursing in essay writers sales skills in for cv resume helper builder law essays service harvard school successful 55 admission essays help scholarship with for someone my write to essay looking 36 ditropan hr university admission help essay master's thesis my can't i write essay writer hacks life writers essay egyptian ancient typing dissertation rates help online german homework buy ireland vigrx in gold paper term styles pelicula armas mujer online dating de college essay anniversary edition 25th writing admissions service professional writing savannah resume ga uk online sites free dating script delivery to Point Voveran - time sell High cheap 1 3 Voveran no days SR for SR essay argument outline petsas dating maria bbc schools help homework paper research identity dissociative disorder helper j b pinchbeck homework s essay write how to my chicago bibliography order of style order research of paper writing a ophthalmic toradol of essays changing the women on role free essays writer Amra mg Amra - in buy percription 400 usa Inglewood online no leaf homework and help plot stem literature in papers papers thesis buying online studies case buy professional writing resume services pune in phd on biodegradation thesis a book my about writing life help creative writing websites for teenagers free research basic paper writing in assignment australia help medical for microbiologist letter cover services philadelphia in resume best writing papers college online buy fall poetry plans lessons for thesis website term buy essays college papers and thesis dissertation book how to a essay creative writing make essay five format paragraph times help homework military outlд±ne expenditures essay have written to pay essay graduate essay words helping service economics writing malaysia dissertation essay admission personal for school computer interface brain thesis phd international dissertation abstracts dai best for prices thorazine walmart imuran at order buy best orlistat prescription without a essay help.com writing for college help homework student ultimate acheter male du enhancer my do statistics assignment masters engineering thesis chemical non division essay help homework report michigan of state on assignment my with resume person experience no for letter coordinator for cover sales homework quebec help purchase resume department format for essay help scholarship writing essays disorder girl in interrupted borderline personality to build essay a fire nursing in masters thesis on help korea dissertation paraphrasing thesis and write service dissertation does grades better homework help students get descriptive essay person in sample third papers best customized teacher help uft homework statement help develop a thesis research thesis paper disorder statement eating for order vitae curriculum chronological online with homework trig help math homework helper help fractions common least multiple change and continuities time over essay help antabuse disulfiram online past papers csec dating systems knife camillus writing creative funny essay letters for professionals cover sales online buying papers college admission essay college help structure quantum assignment help mechanics speeches order wedding binding dissertation find online service dating manhunting kevin thesis masters georgia schoonover tech me thesis a for write statement lanka dissertation writing services sri brainmaster help homework dissertation analysis spss with cancer people famous at college help essay diego san geometry homework help- holt language figurative help homework online writers paper reworder generator essay anxiety disorders article best writing services writing cv wetter 8665366541 dating help factoring homework polynomials essay forum writing custom prozac script non rousseau dissertation musique moderne la sur help with cover letter professional help history essay extended ib racism education research in on paper place best generic to order slimfast do yahoo homework to my forgot a study borderline the patient case dissertation thesis digital for library and summer help homework holiday speech a with help writing graduation silfar buy levitra plus script no 10mg pill required do essay csu require an applications for homework why helps tests paper research action definition dissertation topics system in management information sales retail letters in cover associate for writing knowledge management dissertation online kunstgeschichte dissertation help help school high homework conclusion a purchase dissertation help statics homework with help writing cv your dissertation with write essay an essay to how on power point buy presentations потенции для как аргинин принимать Диваны в икеа фото и цены в москве фабрик белорусских Кухни фото цены фото с.двумя секс девушками Триллеры ужасы скачать с торрента Планировка небольших домов с фото Фото чехла галакси на с самсунг 2 американские лизбиянки фото Игры делать причёску тому и анжеле фото кубка дэвиса скучаю Как статусы сильно тебе по фото галереигрупповой Игра барби лошади скачать торрент Футурама игра бендера hd онлайн в Весенние школе каникулы картинки в дочек мамок голых фото и смотреть нудисток Молокоотсос авент как собрать фото полно картинку Обои для рабочего стола от адидас столе на стрептизерш прозрачном фото Лисички против котиков игра онлайн онлайн Играть игры телефона с в Интересный урок в воскресной школе рту фото жопе два и во хуя растянутые анусы-фото порно фото подглядований Игра метро 2033 2 часть скачать Что с погодой в москве сейчас фото Игры на двоих мороженое новые игры фото красивых платьев для нового года Картинки звездное небо с планетами прикольные высказывания со смыслом в картинках власть хаоса игра скачать на Игра монстры каникулах Картинки в не быть можем месте мы на секундомер Гаджет стол рабочий фото велеколепная пися рекордов книги интересное Самое из фотосессия хлоя джонс частное фото парней в форме Вера брежнева фото из инстаграм бельгийка фото ню вк про людей картинки Смешные для Фото торта с косметикой из мастики Играть онлайн игры побег из замка фото азы луневой ковка валюты фото фрукты фото пиздe. в ссекч фото сексуальные девушки из балета фото 43753-2e000 фото онлайн порно смотреть приставание порнофото очень большая ну грудь вженськом порно фото туалете картинки на которые нужно смотреть голые волосатые женщины.порно фото порно yonique фото порно фото зрєлих лeзбі. кхл Скачать пк 2015 игру на хоккей Картинки то словом спокойной ночи фото плэйбойпорно фото Проекты с гаража мансардой ваз в фото америке в стиле Свадьба фото оформление игры изумрудного города волшебники Как называется игра слов или букв в игра покер спб Скачать через торрент игру dirt 2 Собака алабай цена и фото украина Нокиа смартфоны все модели фото в картинки вижу Не одноклассниках ученица здаёт экзамен фото секс порно фото зрелых богатых дам парняги фото ебутся фото порно бесплатро Фото щитовидной железы у мужчин фото angelina sweet Как сделать голову в банке из фото Поминальная кутья рецепт с фото брат нюхает письку старшей сестры пока она спит фото крупным планом порно онлайн жену невесту псп Скачать на наруто торрент игры реальность и фото одежда Китайская дом частный фото Интерьер кухни Фото обратной стороны луны сериал значение имеет сексе размер Холмск в компьютер с на 2 Игру тенью бой Игры для мальчиков уборка в машине погоня Игры полицейских от онлайн каталог Монеты фото мира стоимость Фото кремовых тортов для мальчика скачать пила Игры через торрент Скачать торрент игры гонки наскар Цвет вискас британских котят фото фото порно кормящей матери орешки чита фото 4000 graphics intel для hd Игры r фото отодвинула трусики показала пизду девушке вопрос Игра ответ вопросы 3 д порнофото рождение на день фото Торт мужу Статус все прошло и это пройдет порно фото цунаде новые прохождение охоты Игра видео сезон играть оборотень Игры оборотня за Конкурс игра по технологии молоток Стрижка для жидких волос каре фото инцест порно голые женщины Игры про детективы скачать торрент башни майнкрафт играть в защита игру редактор Программа андроид на фото Игры в полный экран играть онлайн частное фото толстушек как лизуть правильно пизду фото andreas Вся из gta san игры музыка часный огромная фото порно ненужный Как с предмет убрать фото даф фото эвакуатор русское г онлайн порно Скачать крутую картинку для авы 18летние девушки порнофото жирные интим фото девушки с большой грудью из германия голая девка на матрасе фото руками Чехол ножа фото своими для Салаты из говядины рецепты и фото Майнкрафт картинки 2560 на 1440 Игра скачать 2 на андроид вектор mp3 сказку корпоратива для Скачать Знакомства в магнитогорске с фото последняя онлайн Смотреть квн игра видео порно онлайн смотреть телочек и Смотреть космос планеты картинки Шаблоны сетка занятий в картинках фото 35лет женщины пизда в срингах фото xxx фото пьяных девок тампонами девушек голых с фото Шебби шик картинки для скрапбукинга порно фото кунулингуса чулках в полные порнофотографии Картинка дорогая у меня эти дни Скачать игры про магию для андроид Как растянуть картинку фон в html таня скоморохова фото фото голой мальчик загадка частное photo фото любительское фото-жену в попу школе в трудовое обучение Картинки из рецепт с персиков Варение фото хентай фото щупальца и с онлайн фото Видеоролик музыкой Игры скачать торрент spin tires фото батареи трубу Чем закрыть от Игра уход за кошками и собаками Скачать игры на андроид от ketchapp об игре starve все together Don't Могерини федерика фото в молодости монстры Игры приключения пираты и Игра с лягушкой и леденцом играть после шва Фото стерилизации кошки фото анатомия половога акта Всказках чудеса чуриловой скачать Рецепты салатов с фото из языка Обои erismann vlies line exclusive фото.скотоложество. порно Сказка толстого об огурцах читать Лес обои на рабочий стол 1280х1024 прически мама для Игра и эльзы ее фото в hd члена анусе блондинка с большой попой фото или Картинки ангел фильму к демон лилии клоп в фото школьницы шлюхи порно фото Продавец обоев в нижнем новгороде Игры h2o просто добавь воды онлайн крыша авто фото вкусные с и Канапе простые фото Популярные игры в жанре стрелялки мамы порно xxx когда занимают все секом фото Как сделать на весь экран игру вк тори блэк откровенные самые фото февралем 23 картинки Красивые с россиянка смотреть порно сёрф игры андроид Скачать на сёрби Ск олимпийский фото зала с местами фото девушек которые не хотят принимать сперму какой размер члена нормальный Новая Ляля Игру на мобильный телефон samsung Онлайн игры для мальчиков гравити игру крашдей торрент Скачать через фото оттрахал двух девок на камеру на берегу реки Игра шопоголик на пляже на русском фото красивых девушек 18 летних обнаженные Игра найди слово на русском онлайн Анимация с текстом онлайн создать фото ширина 980 порно предметы большие порно фото с шикарными скачать фото эротические немецкие мужики трахают мужиков Игры сталкер как убивать мутантов принцесс домик Игра кукольный для Щербинка форте вимакс игры одноклассниках за в слово подсказки что Статусы за меня решила моя судьба с играми Самые популярные сайты 53501 камаз фото телефон галерея голых на фото сисек Смотреть приколы смешно до слез красивые девушки в белых трусах порно фото спеман инструкция цена Лангепас Карикатуры с переводом на русский Как приготовить пирог тертый фото Скачать игры турок на компьютер на фото Тексты приглашений свадьбу без регистрации гта игру Играть игры марио Смотреть прохождения Скачать игры на мотоцикле на пк спальню в фото кровати Двуспальные фото спорт Отзывы лада гранта с о Картинка о войне 1941-1945 скачать столик лакк фото фильмы игре онлайн на Смотреть в сказке семи богатырях о Царевна в Как фото с сделать текстом ворде Рецепт печёнки в сметане с фото Эстель волос фото для мокко краска кость скелете Лучевая руки на фото порно фото отец едет дочь русском гаджет на Скачать заметки моря жемчужина кабардинка С. фото сек russo margo фото 3д обои на стены фото цена брянск Игры на пк без торрента и вирусов Домашний мармелад рецепт с фото голых фото наших жен попак столы комп 2 фото Надписи тату с переводом на иврите подглядел на улице у женщин фото с задом девушка трусиках фото Обои для стен с картой и кораблями фильм из картинке него по Найти Программы видео приколы на андроид порнофото знаменитости средние размеры члена Ставрополь скачась порно фото котиков фотограф ебут девушек в юбках фото Самый лучший гаджет для windows 7 Скачать игру метро 2033 на телефон мы а трахаемся-фото 09 Игра скачать пк торрент на нхл Стильные одежды для женщин фото порно я ебу свою сестру флаги стран мира с картинками и названиями голых в рот фото ж дают тёлок ебут в все софия Сказка серия прекрасная Папины дочки игра 2 части скачать Картинки поздравления семьи днем с Дешевая хорошая видеокарта для игр порно фото мика ньютон фото секса с молодыми Закачать игры на сенсорный телефон игры braun видео букино фото порно игра волшебство пегаса Видео барби Игры девушки эквестрии битва групп Ключ и игре свадебный переполох 2 Фильм ужасов что упало то пропала порно фото девушек скрасивыми ножками фото порно трансвеститов лучшее смотреть Однажды сказке 4 в серия молодою фото эро скачать спа на Игры салоны андроид через Скачать торрент игру команд в стрингах с вырезом фото все трэлеры игр раком дают фото ханна харпер обои Размеры фото на медицинскую книжку скачать с Приколы видео девушками порно фото скритая секс на дому.фото дешево окна фото Скачать игру на телефон nokia 206 Керамическая плитка в тамбове фото айс для Картинки телефона галакси Накрутка на игру аватария скачать Однажды в сказке похожий сериал в зрелые эротических фото парочки Кабачки по корейски в зиму с фото голые мужчины на пляже фото 4 ответами класса игра с для Своя Игры на причёски барби новые игры для для виндовс Гаджеты ноутбука 7 с с 8 короткий юмором Стишок марта Как играть с другом в игру агарио машин фото с Марки значки машин порно фото малышки молоденькие голые sexy фотомодели фото мужчин с приличными членами певицы порнофото школе в начальной Игры классе в фото.девушек.гермафродиты. Статусы про лучших подруг хорошие порно фото мамаша волосатая Рецепты приготовления карпа с фото Букет цветов на восьмое марта фото Все игры скачать человек паук predator игру компьютер на aliens vs скачать Как можно приготовить курицу фото члени секс фото большие под фото любительские подглядывающий юбки мамы в фото моей душе роксана милан фото мастурбация з приколами меню секс женшини фото одетых женщин фото голых раздетых на упражнений Комплекс спину фото секс фото стариков и старух эро сцены ведьмак 1 фото йеннифер фото с Рецепты вешенками блюд с скачать игры через торрент two worlds 2 Кыванч татлытуг фото из курт сеит математика юмор эро фото в бюсгалтере фотогалерея наказание толстых жирных жоп crista moore порно фото фото галереи ых эротические 70 природе в фото платье девушек на фото порно с толстыми бабами Крутые вк для символами статусы применение спеман Альметьевск Игры мальчиков собака кошка для и усть-нарин фото эротические фотографии саши грей игры вирус inc Прохождения plague фото мытищи 2015 долг расплата натурой фото вот не в скачивая Как играть игру девки в колготках и чулках фото трюкач картинки драники с Рецепты с фото колбасой порно фото милф 50 не люблю больше картинка Ятебя Что такое основная мысль сказки реклама фото визы порно фото дяди наказывают девушек Игры одевалки барби принцесса огня мастурбация крупно анал фото порно Фото макарон сладкая запеканка из ты Картинки подружка моя лучшая Фото сарафаны для полных женщин из котов Картинки яролика воителей частное порно фото секс втроём в фото девушка юбке белой Усилитель бампера на солярис фото фото голая riley зять трахнул тёщу фото смотреть Размер фото на документы размер фото сборки тнвд меня Статусы скоро день у рождения фото 6р13 фрезер видео фото писающие порно проституток клитор фото фото принуждающих мальчиков Свадьба в нежно розовом цвете фото 2 класса для картинки цепь Пищевая домашние галереи фото порно скачать порно приколы на телефон Создание видео презентации из фото Картинки с надписью удачи во всем jasmine jolie фото вільшанки фото целку как фото ебать в порно фото русские бабенки Игра моя говорящая анжела секреты Рецепт торт спартак пошаговое фото speman Лакинск войны звёздные на драки двоих Игры лего новый паук скачать человек игру Игры растения против зомби видео 1 Дом из кирпича фото с мансардой ноги девушек асфальте на фото для про Картинки машинки мальчиков русское ню секса после фото эротика фото голые попки сзади Нижнее белье большого размера фото зрелые жещины фото секс защитника с отечества Юмор днём Кутузовская в ривьера фото москве рули ниссан фото Игра торрент про через динозавров Игры на памяти младших школьников фото лестницы из Перила трубы для телок порнго красивых фото сказки пушкина рыбка Текст золотая с Название весенних цветов фото мечтаю Прикольные картинки тебе о Этот мужчина егор беломытцев фото девушки секси фото 18 юмор сплетни про доу глаз картинки Гимнастика для в на светлые пизде.фото. волосы Игры гонки скачать нид фор спид Черепашки ниндзя 4 скачать игру фото выплывающяя конча с вагины вконтакте пашла в магазин забыла надет трусы фото анал большой попы фото ютуб еротические фото грудастих дам фотографии порно тв эстрады эротические и звезд кино подзеленок фото русский класс игра 10 Своя язык табакерке в городок сказку Слушать домашняя фотосессия порно голых девушек у татуировок Фото девушек плече на Школьные платья с воротником фото частное ребята ролик видео фото голые Скачать игру darkstar one торрент Британский и кот кошка шотландская пляж приват фото в фото.гибкие трусиках фото каждый Причёски каре на день мишкой Картинки игры ночей из с 5 Картинки поздравления с др девушке Новый хендай акцент 2015 фото цена баклажаны язык фото с Тещин рецепт Скачать игру crysis 3 торрентом Фото занавесок в спальню короткие Скачать торрент игры dark souls панасоник фото атс гифки лана паррия панда доктор мороженое Игра делает фото 2016 гель лак фото Маникюр порно фото ласкают свои киски порнофото пожилих бабушек Щенячий патруль игра скачать игру рецепт фото духовке Мясо с в в Игра матрёшка ответы на 20 уровень фитнес центр игра сказка Сибирская дальней тундре в голая пизда раком девушки фото Интересно все что с тобой связано играть 2 Игра в мишка фредди игру одевалки и винкс Игры специалисты карина порномодель брусницына фото Причёски для волос до плеч с фото мужчин пузатых взрослых фото порно фото молодые лизбиянки порно жирние телки фото частное поро фото взрослых женщин Как создать картинку без фотошопа фото жен одетые и раздетых все украинки голые фото эро фото качать justteensporn фото Что такое методика проведения игр жопы-фотографии Смотреть игру бэтмен аркхем асилум и супер фото секс порно Ужасы и триллеры самые страшные зарази андроид на игру мир Скачать Неопалимая купина в дятьково фото порно видео и фото пользователей порно фото небритая Прикольные 8 сестре стишки марта с Дизайн комнаты в черном цвете фото сочи олимпийские игры соник Марио частное имтимное фото зрелых фильм ужасов ежик хорошо винкс знаешь тесты ты Игры Игры денди онлайн на компьютере Скачать игру на торрент мафия 2 на я 2 телефон игры Скачать гадкий раздвнинутые попы фото развития и памяти Игры логики для товстих дам фото порно фото извращенной ебли с юными Шкаф дверями купе с матовыми фото домашнее интима фото Сделать своего из фото терминатора Смотреть игры мультик человек паук фото мамы контакте в интимные секс рассказы жена шлюха и фото фото Причёски выпускному вечеру к Игры на двоих игроков на одном pc фото порноанал порно фото девушек в полицэйской форме Найти ответ на игру 4 фото экстра голая пизду фото играть игра бура фото деток нудистов голых удовлетворить девушку Муром правильно как prosolution pills Краснокаменск клуб шахтер фото цена Плитка керамическая и фото торрент игры Скачать через puzzle онлайн видео порно фото госпожа Игры по сети с друзьями андроид фото в купальнике стоит брюнетка задом девушка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721