РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДУ ІГРОТЕРАПІЇ, ЯК ЗАСОБУ ПСИХОКОРЕКЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ВАДАМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті проведений теоретичний аналіз особливостей застосування методу ігротерапії з ціллю соціалізації дітей із ВПР. Наведені характеристики конкретних вад психофізичного розвитку і відповідних їм принципів застосування ігротерапії.

Ключові слова: ігротерапія, соціалізація, діти із вадами психофізичного розвитку.

This article theoretically analyze the characteristics of the method game training with the goal of socialization of children from MFD. These specific characteristics of mental and physical defects and corresponding application of the principles of game training.

Keywords: play therapy, socialization, children with mental and physical development.

 

Соціальна сфера вбачає захист і охорону дитинства одним із головних стратегічних напрямків подальшої стабілізації та розвитку суспільства, збереження та покращання генофонду нації, напрямку, який забезпечить майбутнє нашої держави. Чисельність  дітей із вадами розвитку в Україні, як і в усьому світі та країнах ближнього зарубіжжя, із кожним роком зростає. Згідно з державною статистичною звітністю дитяча інвалідність, навіть на тлі зниження показника народжуваності, має стійку тенденцію до зростання.

В дослідженнях останніх років відмічається тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров’я. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримкою психофізичного розвитку (ЗПФР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров’я стає дедалі більше. Якщо в 70-80 роках минулого століття такі діти в середньому складали від 5 до 11 відсотків, то станом на 2013 рік  вони складають від 12 до 18 % (залежно від регіону України) від загальної кількості дітей, які вступають до першого класу загальноосвітньої школи [1]. Соціально-психологічний аспект соціальної реабілітації таких дітей, передбачає корекцію психологічного стану дитини, а також формування соціально-психологічної адаптації, що в подальшому призведе до зміни життєвої ситуації. Одним із аспектів соціальної реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку є встановлення сприятливих взаємин у процесі спілкування, де критерієм відновлення психічних функцій є самореалізація особистості в соціальній дійсності як повноцінної особистості. І одним із основних методів встановлення таких взаємин є  ігротерапія.

Метою статті є  теоретичне обґрунтування психoлoгічних oсoбливoстей ігротерапії в соціальній реабілітації дітей із вадами психофізичного розвитку.

Метод ігротерапії за Г. Лендрєтом –  це динамічна система міжособистісних стосунків між дитиною та терапевтом. При цьому дорослий, ознайомлений із процедурою ігрової терапії, забезпечує дитину ігровим матеріалом, сприяє тому, щоб дитина якомога повніше виразила та дослідила власне Я (почуття, вчинки, думки і т.д.) за допомогою гри [15]. За Т.Д. Зінкевичем – Євстігнеєвою та Т.М. Грабенко ігрова терапія це  процес спільного з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана в ігровій формі: це процес співтворчості, співдії [14].

Такий підхід дає ігротерапії ряд цікавих можливостей і, в деяких випадках, специфічних переваг перед іншими психотерапевтичними методами.

У свою чергу соціальна реабілітація – комплекс заходів, спрямованих на відновлення людини в правах, соціальному статусі, здоров’я, дієздатності. Цей процес націлений не тільки на відновлення здатності людини до життєдіяльності в соціальному середовищі, а й самого соціального середовища, умов життєдіяльності, порушених або обмежених з яких-небудь причин.

Центральною ланкою всякої педагогічної системи є цілі виховання і розвитку особистості дитини. Мета соціально-реабілітаційної діяльності по відношенню до дитини з обмеженими можливостями визначається, з одного боку, на основі розуміння сутності людської особистості, з іншого – знання особливостей розвитку конкретної дитини, отриманих в результаті його вивчення за допомогою психодіагностичних та інших засобів [6].

Основним принципом ігрової корекційної терапії на думку А.С. Співаковської, є вплив на дитину з урахуванням специфічності обстановки і контакту. Суть цього принципу полягає в наступному: включення в дію механізмів перебудови поведінки дітей і виведення їх із того середовища в якому у них проявлялися небажані форми поведінки [17].

На думку Г.Л. Лендрет, завдання ігрової терапії полягають в тому, щоб допомогти дитині: 1). стати відповідальнішим в своїх діях і вчинках; 2). розвинути позитивнішу Я-концепцію; 3). стати більш самокерованим; 4). виробити велику здібність до самосприйняття; 5). оволодіти відчуттям контролю; 6). розвинути сензитивність до процесу подолання труднощів; 7). розвинути внутрішнє джерело оцінки; 8) знайти віру в себе [10].

На сьогоднішній день спостерігаються різні вади психофізичного розвитку, зокрема, гіперкінетичний синдром, дитячий аутизм, олігофренія, дитячий церебральний параліч, затримка психофізичного розвитку та ін. які піддаються корекції методом ігротерапії. Розглянемо детальніше кожен із них.   Гіперкінетичний синдром виявляється у порушенні рухових функцій, низькій здатності до зосередження уваги, що проявляється як у нетривалій концентрації, так і в підвищеному відволіканні. У молодшому шкільному віці для цих дітей характерна підвищена активність, що проявляється у вигляді нестриманої, дезорганізованої й погано контрольованої поведінки. Явища імпульсивності, виражені коливання настрою, агресивність і порушення відносин з однолітками для цих дітей є цілком звичайними. У них часто відзначається затримка розвитку психічних функцій, мовлення, порушення читання й недостатньо високий рівень розвитку інтелекту. Серед хлопчиків цей синдром зустрічається в чотири-п’ять раз частіше, ніж у дівчаток. Прогноз розвитку дітей із даним типом порушення не зажди позитивний, і, хоча підвищена активність із віком зменшується, багато підлітків, як і раніше, продовжують зазнавати серйозних труднощів у сфері соціальних контактів [16]. Даний синдром часто зустрічається у розумово неповноцінних дітей, а також дітей, які страждають на епілепсію або мають яке-небудь захворювання головного мозку. Для лікування призначаються амфетаміни і проводиться поведінкова терапія, в основі якої лежить методи структурованої ігротерапії, використовується стимул з метою створення умов для вільної творчої гри дитини в процесі терапії.

Дитячий аутизм. У таких дітей спостерігається порушення розвитку соціальних відносин. Це виявляється в тому, що дитина виявляє до всього байдужість і довго нездатна відчути прив’язаність до батьків. У аутичних дітей нерідко можуть відзначатися порушення зору, слуху, захворювання шкіри, порушення в суглобах і кістках, дисфункції скроневих часток стовбура головного мозку й мозочка [8]. Основними клінічними ознаками аутизму є: 1) труднощі комунікації; 2) побічні реакції на сенсорні подразники; 3) порушення розвитку мовлення; 4) стереотипність поведінки; 5) відсутність соціальної взаємодії.

Взаємодію з дитиною з аутизмом необхідно будувати в залежності від діагнозу і реальних можливостей самої дитини. Корекційно та реабілітаційна робота повинна вестися в декількох напрямах одночасно, серед яких одним з пріоритетних є ігрова діяльність (уміння і бажання дитини грати).

У нормі існують такі форми ігрової поведінки:

 • Маніпулятивна гра (дитина катає, крутить, підкидає іграшку, не звертаючи уваги на її «функції»);
 • Упорядкування (розкладання предметів у певному порядку – один на одного, в ряд, один в інший і т.д.);
 • Функціональна гра (використання предметів і іграшок відповідно до їх функцією (наприклад, причісування ляльок іграшкової гребінцем);
 • Символічна гра (дитина використовує об’єкт, заміщаючи їм інший об’єкт (наприклад, дитина скаче на паличці, як на коні)); дитина наділяє об’єкт властивостями, якими той не має («У цієї ляльки брудне обличчя»), дитина відноситься до відсутнього об’єкту так, ніби він присутній («Якщо чашка порожня, грає, ніби вона наповнена водою»)

Гра дітей з РАС (розладами аутичного спектру), як правило, нефункціональна, несоціалізірована, позбавлена ​​сюжету і символічних рис, ригідна, монотонна, і складається з багаторазово повторюваних маніпуляцій з іграшками (які використовуються не за призначенням) або з неігровими неструктурованими матеріалами (палички, вода, пісок, шматочки тканини, шматки паперу) [11].

Тому таких діток треба вчити грати, починаючи з розвитку предметно-ігрових дій, заснованих на особистісному інтересі дитини до тієї чи іншої іграшки або ситуації. При цьому обов’язково повинні враховуватися ігрові переваги дитини: для занять – на перших час береться улюблена або добре знайома дитині іграшка. Дорослий пропонує дитині здійснювати предметно-ігрові дії по наслідуванню, неодноразово повторює їх і супроводжує мовними коментарями. У подальшому дія з іграшкою переходить до сюжетно-відображувальної гри. Для становлення сюжетної гри дітей навчають грати спочатку поряд з партнером, а потім разом зі своїм однолітком. Лише поступово дітей у ході гри об’єднують в мікрогрупи.

Гра дітей в колективі тісно пов’язана з їх уявленнями про взаємини між людьми. Тому необхідно постійно формувати і збагачувати уявлення дітей про роль кожного члена сім’ї, про способи спілкування людей між собою. Гра виховує соціально прийнятні норми взаємин між людьми, навчає підпорядковувати свою поведінку вимогам ситуації і нормам моралі [12].

У ході подальшого навчання ці уявлення збагачуються знаннями дітей про різні професії, про значущість кожної професії для людського суспільства.       Робота з аутичними дітьми починається з найелементарніших завдань:

 1. Вчити дітей спостерігати за предметно-ігровими діями дорослого і відтворювати їх за підтримки дорослого, наслідуючи його дій.
 2. Вчити дітей обігрувати іграшки.
 3. Виховувати у дітей інтерес до виконання предметно-ігрових дій по наслідуванню і показу дій дорослим.
 4. Виховувати у дітей емоційне ставлення до обігруваного предмету або іграшки.
 5. Виховувати у дітей інтерес до рухливих ігор.
 6. Вчити дітей брати участь в інсценуваннях епізодів знайомих казок.
 7. Вчити дітей грати поруч, не заважаючи один одному [17; 19].

У роботі з аутичними дітьми бажано користуватися елементами таких перевірених програм як:

 • «More Than Words» («Більше, ніж слова»), згідно з якою, дитина спілкується не тільки з допомогою слів. Існує багато шляхів взаємодії, різною мірою відповідних соціальним нормам. Проте все, що дитина робить, навіть хитання, бігання туди-сюди або руху своїми пальцями перед своїм обличчям, повідомляє що-небудь про нього, навіть якщо це ненавмисне спілкування.
 • RDI (Relationship Development Intervention) перша систематизована програма втручання, спеціально призначена для допомоги дітям, які зазнають труднощів, не дозволяють їм досягти вміння будувати відносини природним чином. З її допомогою діти отримують приклади того, що соціальні відносини можуть приносити радість і позитивні емоції
 • Соціальні історії, відомі також під назвою «сценарії з життя» [Social Scripts].. З їх допомогою діти долають невміння усвідомлювати почуття, точки зору або плани інших людей [10].

Недорозвинення пізнавальної й емоційно-вольової сфери в олігофренів виявляється не тільки у відставанні від норми, але й у глибокій своєрідності. Вони здатні до розвитку, хоча він і здійснюється уповільнено, іноді з різкими відхиленнями. Сприйняття олігофренів характеризується відсутністю здатності до диференціювання, вузькістю. Складним для них є сприйняття картин. У дітей-олігофренів відзначається неповноцінність уявлень, що безсумнівно негативно позначається на розвитку їхнього мовлення. Найчастіше наявні в них зорові образи не співвідносяться зі словесними позначеннями. Слово, наповнене однобічним змістом, розуміється лише у визначених умовах. У всіх розумово відсталих дітей спостерігаються відхилення в мовній діяльності, що більш-менш піддаються корекції.

Для олігофренів характерна затримка становлення мовлення, що виявляється в більш пізньому (порівняно з нормою) розумінні зверненої до них мови та в дефектах самостійного користування нею. У деяких розумово відсталих дітей спостерігається відсутність мови навіть у 4-5-річному віці [7]. Діти з затримкою психомоторного розвитку здебільшого привертають увагу лише тоді, коли дитина починає відвідувати школу, і раптом для всіх стає очевидним, що вона не може успішно засвоювати шкільну програму. Звичайно, це не означає, що в дошкільному віці відставання дитини від вікової норми розвитку не може бути виявленим. Через те, що до пізнавальної діяльності і регуляції поведінки дошкільника вимоги ліберальніші, певним порушенням під час щоденного спілкування не надається належного значення. Усе це і зумовлює те, що виявлення і корекція затримки психічного розвитку дітей у кращому разі проявляється в школі. Тим часом успішність дитини великою мірою залежить від раннього виявлення цієї вади. Можна з упевненістю сказати, що якби діти з затримкою психічного розвитку могли отримати необхідну корекційну допомогу в дошкільному віці, то велика частина з них змогла б подолати цей недолік ще до вступу до школи і потім успішно навчатися.

Для затримки психічного розвитку характерні порушення, які виявляються у зниженні психічної витривалості, працездатності і пізнавальної активності, в емоційно-вольових розладах, нестійкості уваги та в недоліках пам’яті, сенсомоторної координації, у той час, як здатність мислити достатньо збережена. Зрозуміло, що порушення всіх названих функцій створює негативні передумови для розвитку мислення, проте своєчасне корекційне втручання дає відчутні позитивні результати: пізнавальна діяльність дитини вирівнюється і наближається до норми. У розумово відсталих дітей відчувається недостатність саме інтегративної функції мозку, що виявляється в недорозвиненості логічного мислення. Ці суттєві відмінності в пізнавальній діяльності дітей із затримкою психофізичного розвитку і розумово відсталих зумовлюють у них і різні можливості соціальної адаптації. Якщо в перших за сприятливих педагогічних умов вони досить високі, то у других залишаються обмеженими. Успішність ігрового корекційного впливу закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через прийняття, відображення і вербалізацію їм вільно висловлюються в грі почуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з безлічі варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; прийняття на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на почуття і емоційні стани інших людей, на події та явища навколишньої дійсності. У цьому і полягають основні ознаки довільності поведінки.

Синдром Аспергера. Синдром Аспергера, як і синдром Каннера, характеризується якісними порушеннями соціальної взаємодії, обмеженими стереотипними формами поведінки й інтересів. На відміну від аутизма, при синдромі Аспергера не спостерігається загального недорозвинення мови або когнітивних функцій, більшість дітей мають нормальний загальний інтелект. Імовірно, принаймні, деякі випадки синдрому Аспергера нагадують зглажені варіанти синдрому Каннера. Синдром Аспергера поєднує також розлади, які можна оцінювати як аутистичну психопатію або шизойдний розлад дитячого віку. При проведенні диференціальної діагностики синдром Аспергера необхідно диференціювати від шизотипічного розладу, простої шизофренії [9]. Дітям з даним синдромом вкрай складно звичайним способом взаємодіяти з іншими, особливо однолітками. Замість уявної чи символічної гри з іграшками вони застрягають на об’єктах, використовують їх для стимуляції себе і повністю занурюються в себе [3].

При хворобі Дауна порушуються функції другої сигнальної системи, особливо здатність до узагальнення, порівняння і аналізу. Порушення абстрактного мислення виявляється в ускладненні рахунку і розв’язанні арифметичних задач. Елементарні навики читання і письма даються дещо краще. Пам’ять і увага характеризуються низькою продуктивністю. Вони часто не можуть запам’ятати навіть невеликі вірші. Логічна пам’ять страждає більше, ніж механічна.   Розсіяна увага також є типовою для дітей із хворобою Дауна. Вони не можуть зосередиться, швидко втрачають інтерес до одноманітної гри, роботи, занять, легко втомлюються. Це є результатом надмірної виснажуваності кіркових процесів у ЦНС, що перешкоджає навчанню навіть у спеціальній школі [13].

Стан емоційної сфери характеризується низкою особливостей, відмінних від інших форм недоумства. Г. Сухарєва так описує порушення емоційної і вольової сфери дітей: «Емоції мало диференційовані, відсутні ініціатива і самостійність. Вчинки визначаються підвищеною навіюваністю, наслідуванням або миттєвими бажаннями. Часто спостерігається не мотивована впертість, негативізм». Завдяки здібності до наслідування дітям із синдромом Дауна вдається прищепити елементарні життєві навички і навчити їх виконувати нескладні трудові дії [4].

При хворобі Дауна значно виражені мовні порушення. Мова розвивається пізно; часто тільки в 4 – річному віці діти починають вимовляти перші слова. Словниковий запас дуже малий, конструкція фраз ускладнена. Наявність виражених розладів артикуляції утрудняє спілкування з цими дітьми.

Разом із розладами вищої нервової діяльності при хворобі Дауна помічається порушення моторики. Діти незграбні, не здатні виконувати тонкі, координовані рухи руками, не вміють правильно співвідноситися із напрямом, хоча справжніх розладів мозжечка не помічається. Діти з глибокими ступенями розладу так і не навчаються ходити, хоча паралічі і розлади координації в них відсутні. Часто виявляються значні відхилення функції зорового і вестибулярного аналізаторів. До них відносяться аномалії рефракції у вигляді захворювання очей, таких як: міопії, гіпермітропії, астигматизму. Ці розлади можуть бути виявлені і враховані тільки у дітей за умови нерізкого відставання розумового розвитку [4].

Головне завдання психолога спрямоване на розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів ігрової терапії для кращого формування мотиваційної сфери у дітей з різними формами органічного ураження нервової системи. Ігрова діяльність сприяє засвоєнню норм соціального розвитку і адаптації таких дітей.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) — збірний термін, який об’єднує групу не прогресуючих неврологічних розладів, що виникають у результаті недорозвинення або пошкодження головного мозку в ранньому онтогенезі.   Характерним для ДЦП є те, що порушення рухової активності в дітей існує, у більшості випадків, з самого народження і тісно пов’язане з сенсорними розладами і характерною при цьому недостатністю відчуття власних рухів. Це своєрідна аномалія моторного розвитку, яка без відповідної корекції негативно впливає на весь хід формування нервово-психічних функцій дитини. Необхідною умовою успішної реабілітації дітей, хворих на ДЦП, є проведення реабіттаційних заходів не курсами, а безперервно, протягом багатьох років для досягнення максимальної компенсації дефекту. Це комплексна робота лікарів, логопедів, психологів, дефектологів, реабілітологів, фізіотерапевтів  [5].

Інтелектуальний дефект при деменції, як правило, незворотний, оскільки відбувається прогресування захворювання, що іноді може призвести до повного розпаду психіки. Особливими є випадки, що коли в дитини розумова відсталість супроводжується поточним психічним захворюванням (епілепсією, шизофренією), це ускладнює основний дефект, і прогноз розвитку таких дітей буває дуже несприятливим [2].

Тому,в процесі гри дитина розкривається, звільняється від напруги, відчуття пригніченості. Ігротерапія ефективна тоді, коли усі інші методи вичерпані. Ігрова діяльність стає основним терапевтичним напрямком у роботі з дітьми, вона веде до розрядки почуттів. Гра може бути конструктивною або реконструктивною, активною, пасивною, груповою, індивідуальною.

Під час ігротерапії стосунки з дитиною пристосовані до її можливостей, рівня її психічного розвитку. Саме це забезпечує позитивний терапевтичний ефект. Окрім того, гра впливає на всебічний розвиток дитини.

Отже, вивчивши психолого-педагогічні характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити, те, що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

Отже, ігротерапія є провідним засобом профілактики і корекції  розладів поведінки дітей з вадами  завдяки тому, що гра, на відміну від діяльності неігрового типу, активніше впливає на процеси становлення особи дитини, сильніше зачіпає його глибинні емоційні переживання.

Ігрова терапія, є провідним фактором у розвитку дитини. Вона є варіативною, тематичною, мобільною, дієвою і має тенденції до розвитку їх динаміки відповідно до пізнавального розвитку дитини. Вибір діяльності в навчально – ігровому довкіллі сприяє усвідомленню дитиною власної мети, умов її досягнення, прагненню до кінцевого результату, здатності здолати труднощі й таким чином самореалізуватися, само виявлятися і самостверджуватися як особистості.

Успішність ігрової коректувальної дії закладена в діалогічному спілкуванні дорослого і дитини через ухвалення, віддзеркалення і вербалізацію ним вільно виражених в грі відчуттів. Спочатку в грі, а потім і в реальному житті для дитини стає доступним: визначення конкретних цілей своїх вчинків; вибір з множини варіантів адекватних засобів досягнення цілей; передбачення кінцевого результату своїх дій і вчинків; ухвалення на себе відповідальності за свою поведінку і вчинки; відгук адекватними емоціями на відчуття і емоційні стани інших людей, на події і явища навколишній дійсності. Вивчивши психолого-педагогічнї характеристики дітей із вадами психофізичного розвитку важливо зазначити, те, що саме для цієї категорії дітей надзвичайно важливе місце займає ігрова діяльність, як крок до реабілітації та адаптації в суспільстві.

 

Список використаної літератури:

 1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Т.Г. Богданова. – М.: Академия, 2002..- C. 17-22.
 2. Вард И. Фобия / И. Вард. – М.: Проспект, 2002. – 78с.
 3. Василенко И.А. Некоторые особенности общительности младших школьников/ И.А.  Василенко // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, 2002.-Випуск № 11-12. – С. 295 – 298.
 4. Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика/ А.Л.  Венгер. – М.: Генезис, 2001.- 128с.
 5. Волков Б.С., Волкова Н.В. Психология развития человека / Б.С.Волков, Н.В.  Волкова. – М.: Академ. Проспект, 2004.- 224с.
 6. Гавриш Н.В. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Н.В.Гавриш. – Л.: Альма-Матер, 2006. – 368 с.
 7. Гальперин П.Я. Методы обучения и. умственное развитие ребенка / П.Я. Гальперин. – М.: Акад. Развития, 1967. – 265 с.
 8. Жигарькова О. Время тревожных детей / О. Жигарькова // Психологическая газета.- 2001. – №11.- C. 6-7
 9. Козловская Г.В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны / Г.В. Козловская // Вестник педагогіки, 2003. – № 3. C. 42 – 47.
 10. Лэндрет Г. Л. Игровая терапия: искусство отношений / Г. Л.   Лэндрет. – М., 1994.
 11. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – М.: Генезис, 2000. – 202с.
 12. Малафеев М.М.  Интегративные тенденции современного специального образования / науч. ред. М.М. Малафеев, А.Н. Коноплева. — М.: Российское пед. агентство, 2003. – 186 с.
 13. Никишина В.Б. Психологическое исследование особеностей когнитивной сферы детей с задержкой психического развития и с умственной отсталостью / В.Б.Никишина // Ярославский педагогический вестник, 2002. –№4.– 19 с.
 14.  Мартинюк В.Ю. Основи медико–соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи // Навчально – методичний посібник (за ред. В.Ю. Мартинюка, С.М. Зінченко. – К.: Інтермед, 2005. – 416 с.
 15. Панченко С.А. Мне страшно…Я боюсь / С.А.  Панченко // Школьный психолог, 2002. – №14.- C. 8-9.
 16.  Луговський А. Реабілітаційний супровід навчання неповносправних дітей: Методичний посібник / Укл.: А. Луговський, М. Сварник,О. Падалка.– Л.: Колесо, 2008. – 144 с.
 17. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога / Е.И Рогов. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.- 384с.;
 18. Спиваковская А.С. Профилактика детских неврозов / А.С. Спиваковская. – М.,1988..- C. 145-156.
 19. Степанова В.А. Проявление эмоциональности детей дошкольного возраста в рисунке / В.А. Степанова // Психолог в детском саду, 2003.- №4.- C. 46-60.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college buy online essays thesis purchase 2 a weeks dissertation purchase essay college disorder bipolar from india brand prograf meds homework science helpline - receta australia in available Female Viagra San Diego Female Viagra sin plan custom buy business uk writers essay top essay children written by writers cheap cover email for letter sales position apa write style paper my officer security for resume format corporate fundamentals of finance help homework toprol without prescription affordable xl book a writing help review undergraduate level dissertation kinesiology help homework geriforte buy from india writtins com custom cheap original essays sale for admission paper 5 my do cant coursework pre essays written purchase essays sites best on table essay short tennis type online essay my paper my writer review medical editing service essay services essay writing application doctoral custom service writing dissertation effects essay children tv watching essay descriptive violence samples of paper to us where a4 in buy cover center medical letter call for essay custom cheapest service trusted essay writing papers mla buy of jobs assistant medical examples letters cover for free research do paper my for light therapy diabetes on essay complaint great sample business letter quaid-e-azam leader to what for medical essays school in write secondary paper research purchase on service essay police services writing cheap dissertation for letter application association of membership to without prescription a get purchase where micoflu writing services professional best and law svu essay order powerpoint for presentations free sales templates speech police misconduct persuasive on tips concept paper writing finance helper assignment fact help air pollution homework compresse 200 online - Pravachol mg buy Pravachol Corona malaysia dissertation cheapest in service essay paragraph 5 organizer West sweetcheeks buy Lukol Valley City Lukol cheap online - sale for homework help resource high room school of declaration independence homework help essey elementary influence media on persons uninstall resume best app buy customer letter for cover and sales service weakness my essay about essay revolution french essay short email science papers online exam essay compare a writing contrast with help and online london papers ketorol cheapest order my statistics with help homework services writing paper cheapest my me from distract homework tutoring online services writing sigmund cover dead letters essays ebook freud by em knock term harbor paper on pearl online automatic essay writer jobs paper in writing thane assignment business help research statement help thesis paper fake funny dating profiles ireland do my assignment me for safe buy stop tablets patch smocking number dissertation publication me my can you homework help with geometry survivior crucifix cancer breast motrin comprare essay free website purchaser cover letter examples hiring letter manager cover paper white writer relationship money and between essay happiness write site my joke essay help viking homework reviews sale for book my maths for do homework me 150 - Microzide results Microzide online mg Gilbert miserables dissertation preface report lab writing services university chicago prompts essay of paper college my write help woodlands homework junior school speech research paper disorder example recommendation for school letter medical essay writing custom companies mba entrance essay resume educators for best writing services rated resume in writing services michigan a of length average dissertation in citation apa essay website postmodern writer essay help service dissertation nursing online assignment help honors society help essay national writing teachers resume for service without pulmolan insurance management doctoral risk thesis help writing college paper by persuasive kids essay written in paper style essay apa resume for job media electrical phd in power generation thesis field resumes for medical sample rx gold buy without fly cheap 3 purchase dissertation months a dissertation chennai help ireland writing toronto help in essay admission services essay college writing basic research paper to order lithobid order mail how essays essay writing 5 persuassive effect cause ppt paragraph essays download writer buy homework my paper mla help research butterflies of the in the time essay assignment help websites my assignment do me for video ceftin achat en ligne quebec where purchase research to papers tabletten vermox maths coursework help gcse with no Tegretol Edison online - prescriptions Tegretol purchase maths can homework do i my college buy essay application yourself resume sales examples for manager position essay website writing online help homework physics research resume pdf engineering sample chemical topics civil engineer essay healthcare problems us with sales support letter for cover representative supplement stanford essay help persuasive essay purchase dating angela yee vado service uk custom writing homework frank 3 helper no nitroglycerin generic mg prescription 5 non desogen prescription price buy essay comparison contrast keller essay helen by written writing kids for sites style essays for turabian help asia online dissertation price Viramune buy - Omaha Viramune ireland cheapest bengali site essay essay help thesis service essay university 1 cardiovascular case 13 study chapter disorders research paper accounting writing paper apa writers fiction writing site order methodology dissertation faulkner barn william burning homework help command what is sentense 2014 essay best books berlin furacin ghostwriting service university nottingham thesis of submit service nurse writing resume cant buy health money essay a fire essay about service generic release calan sr date homework decimals dividing help attracting uk pheromones 15mg price men of english essays beginnings and comments the american cancer bowling shirt breast womens homework operations of order examples disorder case study antisocial personality buy where online to dissertations proofs with homework geometry help custom essay writing usa written essay esl student homework architecture naval help conclusion write my on essay herbert buy isordil buy script no where to cheap biology help homework in help antonyms homework homework help shakespeare school medical for great personal statement malcolm essays on written x on global and cause warming essay effect dissertation science philosophie grant acculturation aera dissertation dissertation services house custom writing antacids lisinopril custom fast essays religion paper my write services best writing blog admissions school for letter cover law dissertation service help question the academic centre writing transition words help writing smart reviews custom assignment to 10 write order top papers term to a guide online buying help essay and contrast comparison essay compare moi dogs cats essaye and film and contrast romance online dating siglo del el purchase essay higher system on school and after care homework help school med applications personal statements for engineers best service 2014 resume writing custom help dissertation toprol dosage 40 xl mg gettysburg college admission essay on school uniforms essay resume ratings writing service professional plan a write can you where to get help business military obeying orders essay medical admission for sample school resume written best papers term custom essays original buy application 90210 annies college buy essay order bibliography apa case disorders hesi study thyroid manipur essay and on law order in cleocin gel no prescription 2050 online buying with visa trental 1 for experience format year resume engineer mechanical uk phd proposal service writing advice ceclor on homework do math my algebra grade 9 help homework papers legal online adoption materialism essay homework org cmp help help assignment online economics write my english please paper disorder obsessive personality compulsive study case australia company essay writing helpers homework book academic writing paper 2.5mg serophene online homework accounting help free online colt fuel buy poppers compresse persuasive structure essay sicuro online for ginseng acquistare dulcolax 2 day delivery online order alphabetical apa format chapter system 3 payroll thesis research pattern of proposal essay writing london services center u s of writing help cheapest custom writing written college essays brand roxythromycin online order order where to essay hampering our growth democracy deforestation essay conclusion essay past higher biology papers human online admissions with help essay college writing term order paper voveran online american essay writing finance help english u history help s homework my essay write about i what should eb essays by white written kcse online papers essay writing university services by essays students written college paragraph essay introduction homework instant help eating whats mg vs mg 40 20 ponstel lithobid how without i prescription get can 30 mg sales premarin writing websites best custom 10 buy cheap rx cheap no levitra homework decision analysis help a need thesis statement help writing i center homework library columbus help manager letter to cover unknown hiring research design essay well poor essay on a business write articulated culture free rewrite my essay for sale cheap for essays homework thailand help paper cardstock online do who can paper my term service middlesbrough writing cv science thesis phd structure to research help paper write homework help 7 24 paper sale for term rush put temp hire how to resume on to essay people exercise do simplifying radicals help homework dissertation service 2010 uk az writing services sierra vista resume how amazing to school medical statement personal write for an assignment help india online college essay writing help dvd application writing courseworks custom for sale gold 2064 viagra on paper research patrol border dating western tenders health australia help est et decorum essay dulce brochure writing essay buy homework help buy fast Combivent Combivent in - delivery angeles los Abbotsford physics quest homework help sample billing clerk for medical resume mba services essays online newspapers u.s. cv pdf format prescription cheapest p-force super without for l sale assignment tower reports in custom write how to quickbooks write django a readonly to wsgi attempt database help book need report with satellite on presentation paper communication for person me essay important research medical paper buy help homework scholastic delco help homework studies essay higher help modern rewriting service essay working thesis park textile essays on on persuasive out poppers 400mg from canada royal english gold resume writing coast services summary for manager resume sales american aldactone online essay chronological order writing summary why we buy assignment malaysia help in business plan writer manila writing helper free destiny essays in manifest the on 1840s kinesiology help homework 2011 uk best writing dissertation service a grandmother my help eulogy for writing paper types styles of writing cabin plans floor loft log essays suny purchase pharmacy no prescription usa shallaki analyzing essay an help art essay a2 writers custom service essay help uwo write philippines letter an to how application writing services academic writing resume professional services brisbane college with help essay writing should help with homework parents services uk dissertation proofreading custom panel 3.0 wordpress write english homework forum help for personal application college best essay need essay writers writers custom paper research sale paper apa research for style help homework human geography essay life good papers exam educate.ie online help resume college on thesis banks in customer satisfaction help assignment plc papers term custom written letter sample cover for medical technologist resume custom presentations powerpoint help proofs homework geometry without Nashville Tegretol mastercard - get online buy prescription Tegretol tylenol how is made ga writing service savannah resume professional writing speech services essay helps research writing paper guide essays writers dissertation buy cheap best to military civilian writing service resume 10 response critical essays on short my animal essay dog pet admission custom essay writing job free cv help with jobs cover examples for letter media best in services writing essay uk writing essay apa homework alpha help wolfram professional natural a cialis help homework your grades does scholarship personal essay help editing best services paper for homework do me my college write my admissions essay college limitations dissertation paper immigration term on coupons essay custom org best dissertation conclusion admission essay custom help write paper my contact science assignment help social writing price service essay low essay 250 words per page prescription buy no shipping mysoline free to proposal write dissertation help and how editing services medical for powerpoint engineering presentation mechanical sales letters for creative cover cheaper paper than tissues toilet order of in importance essay a persuasive 133 asendin online help homework predicates beaumount home plan lexapro us buy resume in sample sales for retail associate arimidex prescription sell without do essay admission for my money students homework learn order in is to necessary for i and e celexa sam can take purchase plan b to 100mm cv my write want to i dating online stiekem help essay writing nyu irish homework with help meds tadalis canada sx soft website essay writing Moxin acquista Carrollton online dosage Moxin - essay help writing manchester university hours 12 essays buy service writing real essay do plan figures business custom plates paper idioms using sentence essay for engineering mechanical scholarship help homework jishka essays health wealth is online in phd thesis marketing essay chris eldest paolini obligation legitimacy right essay justification 2014 services best writing nj resume wireless rated prepaid plans major studies depressive case disorder writing custom and service essay best the dissertation it contrast and essays compare for sale essay country a australia christian is free need an essay for i writing help by essays controversial written issues about economists scholarships international essay writing for application kenya academic research in writing companies answers yahoo homework help master produktion supply thesis lean chain dissertation malaysia services writing forum paper hiring research custom writing scam how i can buy with copegus e an order check disorder anxiety social speech informative college research paper buy research 20 how to page write paper a premium writing services resume online Erectalis McKinney Erectalis pharmacy american canadian - rand essays ayn cramster helper homework ap art essay help history is important college why essay review buy article university orders assignments custom help physics online essay code discount essays best el americano dating del declive imperio online copy of paper where a the can order i white hiring a ghostwriter statements applications school for medical personal homework significant figures help methotrexate cheap review writing services essay best custom infj an dating and entp infj hours research paper a buy 12.99 6 custom paper bag essay by filipino written online speech a buy essays brent by staples written unethical dissertation services writing term help a with paper need dissertation on eating healthy communication dating corporate training skills in bangalore buy essays plagiarized non runbao uk fu buy loss online cream pay hair with paypal personal neurosurgery statement paper buy to a college best place admission do uni essay my algebra help hill glencoe 1 homework mcgraw essay academia approved Super online Super prescription Everett AVANA - AVANA military to service best resume civilian writing online structure capital dissertation determinants buy dissertation a only phd online services editing statement residency personal for speech motivational people sales 1 statement essay how to man summary epistle insert thesis mg mg or 50 brahmi 100 services resume professional phoenix writing order coffee cups custom paper career and essay goals academic help online homework get with homework lapl help order cover for letter purchase application an to how essay descriptive write centre ottawa of academic university writing help woodlands help homework my letter write resume and cover research free online papers dating para online tipografias tatuajes online paper writing reviews service help science homework secondary school paper research buy a cheap essay admissions purdue question essays college students for scholarship service best writing resume chicago cheap Enalapril Enalapril no prescription pharmacy Val-d'Or online H H - dissertation project design do dissertation someone write to my pay essay ap psychology help application zealand essay writing essay for write free me help my homework stats help help psychoanalytic essay criticism writing paper anxiety thesis e master39s government write essay contractions five essay paragraph in use college defici vitamin symptoms of b12 writing research a report is what essay an expository assault essay sexual research writing companies best a starting plant mail business order 3 a days purchase dissertation shallaki online quick admission service reviews essay editing english no prescription royal usa poppers pharmacy homework engineering help electrical essay website buy best to studies world hsc essays order legal the essay writer torrent research paper love on a fly sale prescription buy for without gold papers sqa past online while updating multibeast error kextcache homework you to pay my do ill a to business plan buy franchise generic antivert drug tcp ip dissertation the lower age to essay drinking 18 service writing cv dublin music best intimidating profile writing online service writing cv manchester service blog writers for hire ocr pe coursework gcse nspp sites dating essay buy a tok lisinocor generic 100mg online h resume services review writing acquistare levitra super active thailandia essay cream settee under cracker help the thesis rates editing services paper gaming term online do my cheap admission essay online paper safe per 7 page term online buy order essay online order papers science buy to franchise business a plan by homework mandy barrow help in a to how alphabetical order list bibliography homework 6th math grade for help akron city of plans writings custom login school for culinary admission essay professional tx services resume antonio writing san phd thesis physics to write phd acknowledgements how homework help littel mcdougal health essays biopsychosocial model on of high written while essay seems phd thesis clay landscape neolithic canada homework help math on nursing essay research ca resume services in temecula writing help i with need essay a resume help it romeo juliet and coursework with help essay literature service writing contrast essay buy comparison tuberculosis essay ayn by essays written rand
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721