ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.73:81᾿42

Костецька О.П.

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА

ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена проблемі індивідуального мовлення письменника в сучасній лінгвостилістиці. Розкривається сутність термінів для позначення індивідуального мовлення автора,  визначаються особливості підходів до його аналізу.

Ключові слова: індивідуальне мовлення, стиль, індивідуальний стиль, авторський стиль, ідіолект, ідіостиль, лінгвостилістика, підхід.

Статья посвящена проблеме индивидуальной речи писателя в современной лингвостилистике. Раскрывается сущность терминов для обозначения  индивидуальной речи автора, определяются особенности подходов к ее анализу.

Ключевые слова: индивидуальная речь, стиль, индивидуальный стиль, авторский стиль, идиолект, идиостиль, лингвостилистика, подход.

The article is devoted to the individual style of the writer in modern linguostylistics. Essence of the terms to refer to the individual style of the author is revealed, peculiarities of the approaches to it’s analysis are determined.

Key words: style, individual style, author’s style, idiolect, idiostyle, linguostylistics, approach.

У лінгвістичній науці побутує думка про доречність вивчення індивідуального мовлення на матеріалі художніх творів письменника, оскільки він як представник певного лінгвокультурного ареалу відтворює у тексті мовний досвід свого етносу. Попри те, що митець послуговується національною мовою, для реалізації свого художнього задуму, вираження власного ходу думок і почуттів він привносить у мову і певне суб’єктивне нашарування, ретельно добирає індивідуальні мовні одиниці, що залежать від його лінгвістичних смаків, скажімо, пропонує свої оригінальні синтаксичні конструкції та новотвори, демонструє лексичні пріоритети, нестандартність стилю. Таким чином, у художньому мовленні письменника реалізується його індивідуальна творча манера, його індивідуально-мовна картина світу. Тут не можемо не погодитися з відомим російським філологом Б. Томашевським, що вивчення характерних рис художньої мовотворчості входить до завдань мовознавства, яке аналізує мовлення у всіх його іпостасях [25, c. 29].

Проблема індивідуального мовлення письменника – одна з основних у лінгвостилістиці художнього тексту, що зумовлює актуальність статті. Проте до сих пір у мовознавстві немає єдиного загальновизнаного терміна для позначення індивідуального мовлення автора, яке неодноразово потрапляло у фокус дослідницької уваги. Мета нашої розвідки – проаналізувати поширені в лінгвостилістиці терміни для тлумачення індивідуального мовлення митця та окреслити особливості  підходів до його дослідження.

У сучасній лінгвостилістиці для позначення характерних рис індивідуального мовлення письменника паралельно використовують такі терміни, як “стиль”, “стиль автора”, “ідіостиль”, “ідіолект”, “індивідуальний стиль”, “авторський стиль”, “авторський ідіолект”, що не мають чіткої і прозорої дефініції та критеріїв розмежування.

Так, аналіз філологічних праць, присвячених проблемі стилю, засвідчує, що цей термін належить до слів із широким семантичним діапазоном. При цьому Г. Поспєлов підкреслює, що багатозначність цього поняття зумовлена історично: “термін “стиль” виник у римській літературі як метонімічне позначення особливостей “написання” – словесного складу творів того чи іншого автора” [21, с. 303].

Попри значну увагу лінгвістів до поняття стилю, відсутність його єдиної дефініції можна пояснити передовсім тим, що науковці по-різному підходять до його трактування: В. Виноградов, В. фон Гумбольдт, О. Пономарів та інші акцентують на функціональному аспекті мови; В. Григор’єв, Н. Єсипенко, М. Рудяков, Л. Ставицька досліджують літературний доробок письменника та встановлюють індивідуальні особливості його мовотворчості; В. Волощук, І. Гальперін, В. Одинцов, Т. Токарева вивчають стилістику тексту [22, с. 229].

Російський філолог В. Виноградов тлумачить індивідуальний стиль як своєрідну, історично зумовлену, складну, проте структурно єдину і внутрішньо пов’язану систему засобів і форм словесного творчого вираження [4, с. 105]. Варто наголосити, що саме В. Виноградову належить пальма першості у розробці і введенні до наукового обігу категорії стилю автора, осягнення й різноаспектне осмислення якої особливо актуалізувалося в сучасній лінгвістичній практиці. Основою для вивчення авторського стилю, під яким розуміють властиву письменникові манеру вибору й уживання лексем, виступає текст [6, с. 7–8].

Хоча проблема індивідуального стилю перебуває у фокусі дослідницької уваги багатьох філологів, проте залишається недостатньо вивченою в сучасному мовознавстві. Дослідники здебільшого аналізують особливості функціонування мовних засобів у художній практиці, тим самим підтверджуючи думку В. Виноградова, що індивідуальний стиль є  ключовою категорією стилістики художньої літератури. Б. Стельмах у своїй статті “Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістичних досліджень” визначає домінанти ідіолекту автора: “особливості вживання певного шару лексики, звукові, зорові та запахові образи, конденсованість чи неконденсованість лексем, пунктуація, стилістичне варіювання синтаксичних конструкцій, ритмомелодика й композиція оповіді тощо” [22, с. 231]. Маркерами авторського ідіолекту О. Павлишенко називає лексичні одиниці, які характерні для творів певного автора або використовуються в цих творах частіше, аніж у творах інших письменників [19, с. 314].

Поняття індивідуального стилю відіграє важливу роль в аналізі характерних рис художньої літератури, оскільки саме художній стиль відкриває можливості для визначення специфічних ознак авторського світобачення. Художній стиль традиційно розглядають у лінгвістичній або літературознавчій площині. Прихильники лінгвістичного підходу приділяють свою увагу емоційності й експресивності мовних явищ, інтерпретують стиль як сукупність емоційних засобів й експресивних значень [5, с. 43]. Основні методологічні принципи лінгвістичного аналізу індивідуального мовлення майстрів художнього слова сформували у своїх працях такі відомі лінгвісти, як І. Білодід, В. Виноградов, В. Григор’єв та ін. Лінгвістичний аналіз стилю як системи, на думку багатьох учених, найдоречніше проводити за мовними рівнями, серед яких найпродуктивнішим у стилетворенні є синтаксичний щабель.

В останні роки в лінгвостилістиці й когнітивній лінгвістиці спостерігаємо широке використання вищезгаданих понять ідіолекту й ідіостилю для позначення специфічних рис індивідуального мовлення. Ідіолекту дослідники надають статусу загальнолінгвістичного терміна, що “давно вкорівнився в мовознавстві, його значення більш або менш стале” [7, с. 4]. Це підтверджують аналогічні за змістом дефініції поняття “ідіолект”, що, своєю чергою, свідчить про єдність поглядів лінгвістів у трактуванні цієї категорії: А. Науменко інтерпретує ідіолект як стиль конкретного індивідуума, як нижчий рівень мовленнєвої системи після функціонального стилю [15, с. 203], Р.Х. Робінсон – як мовленнєві навички особи [Цит. за: 1, с. 40], М. Юсслер – як “своєрідну особливу форму мовлення індивіда (характерну мовленнєву манеру)” [26, с. 186]. Доречно зазначити, що порівняно з ідіостилем ідіолект має більш прозоре й однозначне визначення. Ідіостиль ж вирізняється своїм полісемантизмом, що підтверджують такі його дефініції: складний багатогранний прояв особистості автора, сукупність концептуально значущих для митця принципів організації тексту [2], неподільна єдність ментальних і мовних структур художнього світу письменника [23], комунікативно-когнітивний простір мовної особистості письменника [31, с. 95].

Є чимало поглядів на співвідношення понять ідіолекту й ідіостилю. Одні дослідники (скажімо, Л. Брусенська, І. Ковтунова) співвідносять ці поняття ієрархічно. Наприклад, Л. Брусенська розуміє під ідіолектом у вузькому значенні сукупність формальних і стилістичних особливостей, притаманних певному мовленню. У широкому сенсі ідіолект – це реалізація певної мови певним індивідом, сукупність текстів, які породжує мовець. А ідіостиль – це стиль художнього твору. Він може охоплювати не лише кілька творів, а й увесь творчий доробок, оскільки деякі художні образи й теми переходять з одного твору в інший [Цит. за: 13, с. 55]. І. Ковтунова вважає поняття ідіостилю логічно ширшим за поняття ідіолекту й розглядає його як сукупність виражальних словесних засобів автора, його ж істотні ознаки є конституентами ідіолекту [17, с. 56].

Інші науковці (А. Баранов, В. Григор’єв, Т. Левандовський та ін.) ототожнюють поняття ідіолекту й ідіостилю. Т. Левандовський називає ідіостилем (ідіолектом) манеру мовлення окремого носія мови в певний період, а також сукупність соціальних, територіальних, професійних і психо-фізіологічних мовних особливостей індивіда, які проступають на фонетичному, лексичному і лексико-стилістичному рівнях [30, с. 56].

Ураховуючи всі вищенаведені дефініції ідіолекту й ідіостилю, у нашому дослідженні ми виходимо з тези про тотожність цих понять і спираємося на визначення, яке запропонував відомий філолог В. Григор’єв: ідіостиль, або ідіолект, – це система мовних засобів індивідуума, яка формується на основі засвоєння ним мови і розвивається в процесі його життєдіяльності [7, с. 4].

У зв’язку зі стрімкою актуалізацією антропоцентричної парадигми лінгвістичної думки філологи все частіше досліджують ідіолект у нерозривному поєднанні мови зі світобаченням та культурними цінностями особи. В основі цього підходу лежить взаємодія мови і автора, який сприймає й інтерпретує світ. Підвалини антропоцентричного підходу до мови мовознавці та літературознавці заклали під час дискусій на початку ХХ століття, у яких обговорювали поняття “концепція автора”. Пізніше авторську концепцію обґрунтував академік В. Виноградов у “теорії художнього мовлення”. Становлення антропоцентричної парадигми наукового пізнання супроводжується активним розвитком соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, зокрема такої її галузі, як лінгвокультурологія. Широкий спектр напрямків розвитку лінгвістичної науки зумовлює різновекторне й різнопланове вивчення ідіостилю письменника.

Останнім часом мовознавчий аналіз художнього твору активно комбінується з когнітивним підходом, а текст трактується як лінгвістичне явище, опредметнене мовою. Когнітивний підхід до дослідження семантичних особливостей художнього твору уможливлює осмислення семантичної специфіки ідіостилю письменника в новому ракурсі, а також обґрунтування авторського відбору мовних засобів [8, с. 8]. На доцільності використання лінгвокогнітивного підходу в дослідженні художнього тексту як мовної реалізації задуму автора наголошували у своїх працях О. Потебня, Ю. Лотман, О. Селіванова та ін. Методи лінгвокогнітивного аналізу дають змогу дослідити ментальні процеси і стани, які детермінують світобачення індивіда, формують його як особистість, як представника певного лінгвокультурного ареалу [20, с. 8]. Лінгвокогнітивний підхід до інтерпретації літературної спадщини письменника повинен охоплювати і методи лінгвістичного аналізу, оскільки в художньому творі матеріалізується індивідуально-мовна картина світу автора як представника певної лінгвокультурної спільноти у певний часовий зріз. Звідси випливає, що концептуальна картина відповідного етносу відбивається в мовній складовій художнього тексту.

У сучасному мовознавстві активно реалізується лінгвокультурологічний підхід до вивчення художнього ідіолекту. Підвищений інтерес до лінгвокультурологічних досліджень художніх текстів зумовлено тим, що вони сприяють розумінню культурних орієнтирів етносу крізь призму мовної фактури твору, в якій зашифровано національно-культурну інформацію. На доцільності залучення лінгвістичної, культурологічної і соціологічної методики в лінгвокультурологічному аналізі тексту загострюють увагу чимало науковців (В. Карасик, В. Маслова, М. Толстой та ін.) і пропонують такий дослідницький інструментарій, як фреймовий аналіз, контент-аналіз, мисленнєвий експеримент, статистико-вірогідний метод (здебільшого використовується в психології і соціології), метод лінгвістичної реконструкції культури тощо.

У рамках лінгвокультурологічного аналізу тексту дослідники звертають увагу на етнографізми як знаки культури, які “забезпечують дальше поширення змістового плану”, детермінованого виявленим національно-культурним компонентом [12, с. 30]; безеквівалентні лексеми, які утворюють своєрідний згорнутий текст, який може розглядатися як мовно-культурне явище; традиційні фразеологізми, якщо вони активно впливають на формування тексту, якому надають національно-культурного колориту; метафори й епітети, оскільки вони відбивають традиційну картину світу, зафіксовану у свідомості етносу [12,  с. 370].

Цікавим видається підхід польського мовознавця А. Вежбицької до лінгвокультурологічного дослідження мови, який можна застосувати при вивченні ідіостилю письменника. Він полягає у визначенні етнокультурних смислових тем та у виявленні їхніх мовних проявів. Як приклад дослідниця наводить своєрідний характер понять “душа”, “судьба” і “тоска” в російському лінгвокультурному просторі [3, с. 33].

Деякі дослідники концентрують свою увагу на кількісному та якісному підході до аналізу літературного доробку письменника, які пропонують розглядати як факт мови і як факт мистецтва [9]. Кількісний підхід зводиться до аналізу одиниць синтаксичного, лексичного, морфологічного та фонетичного рівнів, їхньої частотності й розподілу в тексті, а якісний – до встановлення закономірностей функціонування цих елементів мовного рівня в контексті. Завдання стилістичного аналізу полягає в тому, щоб визначити, що з мовних засобів і як автор використовує у творі.

На думку багатьох науковців, метод кількісного аналізу допомагає отримати точні дані про особливості функціонування мовних засобів у художньому мовленні, залишаючи поза увагою зміст твору. Статистичні характеристики тексту як формальні властивості його структури дозволяють об’єктивно визначити якісні особливості ідіостилю письменника [11, с. 63]. Сучасні лінгвісти (О. Ахманова, О. Павличко, О. Падучева, Г. Маєр та ін.) концентруються навколо проблематики вивчення особливостей авторського стилю із залученням низки лінгвостатистичних методів, які дають можливість одержати повну кількісну характеристику тексту, що сприяє “пізнанню внутрішньої структури мовного стилю” [18, с. 187–188].

Ще в минулому столітті (60–70 р. р.) стала зрозумілою необхідність комплексного підходу до аналізу художнього твору, який передбачає синтез лінгвістичних і літературознавчих методів. Сьогодні чимало науковців (В. Волощук, А. Науменко та ін.) вдаються до філологічного, або лінгвопоетичного, методу, який поєднує літературознавчий і лінгвістичний підходи. При цьому вони аналізують змістовий аспект художнього твору через мовну форму тексту й визначають стиль як добір засобів для висловлення думки. А. Науменко вважає, що лінгвопоетичний аналіз твору зводиться до тлумачення художньої функції кожної мовленнєвої та позамовної одиниці тексту за рахунок аргументованих відповідей на запитання “навіщо і про що?” [16, с. 312].

Доцільність залучення лінгвістичного й літературознавчого підходу до інтерпретації художнього твору (соціально-історичної, комунікативно-прагматичної, комунікативно-семантичної, дискурсивної, прагмалінгвістичної) постулюють у своїх наукових розвідках і зарубіжні вчені (М. Гоффманн, К. Кесслер, І. Поль, У. Фікс, Б. Шпільнер та ін.). До визнаних принципів мовознавчої методології належить положення про те, що суто лінгвістичний підхід до аналізу літературного твору неприпустимий [27, с. 231]. При інтерпретації художнього твору літературознавець повинен користуватися досвідом, накопиченим у галузі лінгвістики. На думку німецьких філологів В. Фляйшера та І. Поль, у процесі аналізу художнього твору мовознавчі категорії і методи варто підпорядковувати домінантним літературознавчим питанням, а лінгвістичний підхід має розвиватися передовсім у напрямку семантики, зокрема семантики тексту, орієнтованої на когнітивну лінгвістику, у рамках комунікативно-когнітивного сприйняття мови [27, с. 232]. З цих позицій активно проводяться семантичні дослідження ономастичного матеріалу в літературі (К. Ґутшмідт, Г. Кьоґлер, І. Поль та ін.), оскільки ономастичні знання проливають світло на літературознавчу інтерпретацію твору.

Підсумовуючи, зазначимо, що науковці залучають різні підходи (лінгвістичний, лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, лінгвопоетичний, кількісний, якісний  та ін.) до дослідження особливостей індивідуального мовлення митця, для позначення якого в сучасній лінгвостилістиці існує чимало семантично непрозорих термінів (стиль, стиль автора, авторський стиль, індивідуальний стиль, ідіостиль). Поняття ідіолекту, яке має стале значення, вслід за В. Григор’євим ототожнюємо з поняттям ідіостилю і трактуємо як систему мовних засобів окремої особи, яка формується в процесі вивчення нею мови. Поєднання декількох підходів до аналізу ідіолекту письменника уможливлює різноаспектну й об’єктивну інтерпретацію художніх творів й виявлення індивідуальних та національно-культурних особливостей авторського стилю митця.

 

Література:

 1. Белл Р. Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы / Роджер Т.Белл. – М.: Международные отношения, 1980. – 320 с.
 2. Болотнова Н. С. Изучение идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста [Електронний ресурс] / Нина Сергеевна Болотнова. – М.: МГУ, 2004. – Режим доступу: www.philol. msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=24087.
 3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая; [пер. с англ.]. – М.: Рус. словари, 1996. – 416 с.
 4. Виноградов В. В. О языке художественной прозы / Виктор Владимирович Виноградов. – М.: Высшая школа, 1980. – 340 с.
 5. Волощук В. І. Стильова своєрідність новели З.Ленца “Вісімнадцять діапозитивів” / В. І.Волощук // Мова і художня творчість. – 2002. – Вип. 4. – Т. 4, Ч. 1. – С. 42–49.
 6. Гіков Л. В. Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Леонід Вікторович Гіков; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 20 с.
 7. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля / Виктор Петрович Григорьев. – М.: Наука, 1983. – 222 с.
 8. Єсипенко Н. Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Надія Григорівна Єсипенко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
 9. Индивидуально-художественный стиль и его исследования / [ред. В. А. Кухаренко и др.]. – К. – О.: Вища школа, 1980. – 168 с.
 10. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
 11. Кокіна В. В. Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі / В. В. Кокіна // Мова і культура. – 2003. – Вип. 6. – Т. 3/2. – С. 63–69.
 12. Кононенко В. І. Мова у контексті культури: [монографія] / Віталій Іванович Кононенко. – К., Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 389 с.
 13. Липина Е. А. Реализация лингвокультурного концепта “Время военное / Kriegszeit” в идиолектах К. М. Симонова и Э. М.Ремарка: на материале текстов военной прозы: дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / Елена Андреевна Липина; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2008. – 164 с.
 14. Маслова В. А. Лингвокультурология / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
 15. Науменко А. М. Блуканина сучасного перекладу: від глухого кута семіотики до глухого кута когнітивної лінгвістики / Анатолій Максимович Науменко // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – №3 (18). – С. 203.
 16. Науменко А. М. Від рецепції через інтерпретацію до аналізу / Анатолій Максимович Науменко // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – № 1. – С. 305 – 319.
 17. Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический язык и идиостиль: Общие вопросы. Звуковая организация текста / [ред. В. П.Григорьев]. – М.: Наука, 1990. – 304 с.
 18. Павличко О. О. Щодо статистичних параметрів авторського стилю (на матеріалі творів Е. М.Ремарка) / Оксана Олексіївна Павличко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Вип. 29. – С. 186–191.
 19. Павлишенко О. Маркери авторського ідіолекта в лексико-семантичних полях дієслів англомовної художньої прози / О.Павлишенко // Мова і культура. – 2004. – Вип. 7. – Т. 4, Ч. 2. – С. 314–315.
 20. Підгорна А. Б. Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анна Борисівна Підгорна; Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова. – О., 2008. – 20 с.
 21. Поспелов Г. Н. Теория литературы / Г. Н.Поспелов. – М.: ВШ, 1978. – 351 с.
 22. Стельмах Б. Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістичних досліджень / Б. Стельмах // Вісник Уман. педуніверситету: зб. наук. пр. / голов. ред. В. Г.Кузь. – К.: Знання України, 2004. – Серія: “Філологія (мовознавство)”. – С. 228–233.
 23. Тарасова И. А. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля / Ирина Анатольевна Тарасова // Вестник СамГУ. – 2004. – № 1 (31). – С. 163–169.
 24. Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Никита Ильич Толстой. – М.: Изд-во “Индрик”, 1995. – 512 с.
 25. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Борис Викторович Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 334 с.
 26. Юсслер М. Социолингвистика / М. Юсслер. – К.: Вища школа, 1987. – 273 с.
 27. Berührungsbeziehungen zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft / Michael Hoffmann, Christine Keßler (Hrsg.). – Frankf. /M. etc.: Lang, 2003. – 374 S.
 28. Gutschmidt K. Namen in Kriminalromanen von DDR-Schriftstellern / Karl Gutschmidt // Studia onomastica II. – 1981. – Beiheft 3. – S. 26–39.
 29. Kögler H. Zu einigen Problemen der literarischen Onomastik / H. Kögler // Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache.– Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984. – Bd. 4. – S. 185–197.
 30. Lewandowski T. Linguistisches Wörterbuch / Theodor Lewandowski. – Heidelberg; Wiesbaden: Quelle Meyer, 1994. – 584 S.
 31. Semino E. Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction / E. Semino // Semino E., Culpeper J. Cognitive Stylistics. Language and Cognition in Text Analysis. – Amsterdam, 2002. – P. 95–122.
 32. Spillner B. Linguistik und Literaturwissenschaft. Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik / Bernd Spillner. – Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer, 1974. – 147 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing assignment academic define american essay the dream should how resume my i write dissertation respect sur du matriel le cover hiring manager examples letter tritace buy no script 30mg attention paper disorder term deficit ks3 homework ict help dissertations pre buy written court to divorce letter cover management paper research in online ceclor brand essay software grading essay help uwc example essay chronological order buy to essay dating calm down neediness in mind format sociology paper research college essay scholarships no buy paper research chemistry help writing research thesis paper gumtree services dissertation writing writing college a help essay for essay websites in urdu essay order space dissertation engineering on essays earthquakes help gcse coursework with ict homework help writing for office resume medical cheap services writing and action verbs homework help helping to bound dissertation get your where college princeton admission essay employee purchase dissertation a engagement helpers of lv homework writers famous essay world the in epic paper writing music dating apink names for profile tech letter for med cover micoflu generic cost without insurance dissertation eve online essay title creative for eating disorder help homework cbbc services newview essay assignment my need help do to essay application help common college writing custom essay persuasive online secure benadryl order help homework live pst dissertation ireland co help uk resume columbia services sc writing online resume victorias secret order best my essay write site for subject filipino term paper writers custom essay dissertation white paper services writing 7 essay paragraph scrapbook uk cheap paper resume tx writing services katy homework help momentum services writing online cv order proquest thesis get you where for written essays to with college essay app help bestellen schweiz minipress tablets medrol buy prescription online minipress no statistical dissertation services ecosystem helpers comprehension homework reading research paper order of scientific essay writing top quality services hong writing kong dissertation service i paper someone will write pay my to about essay book order law essay in on and pakistan y hours homework helpline big co lab uk custom essays patient assistance zanaflex download the resume term paper mid help formatting a sale assignment for college online report help writing dissertation and uk proposal help buchbesprechungen dating online discuss essay writing define girlfriend dating site for school letter of medical strong write a how to recommendation essay questions anatomy online help free math speech typology adjective dissertation system markedness outstanding in linguistics part i where buy online can essay grade 2 help homework help mba assignment finance resume sales best for manager sample purchase philosophy essay classical civilisation buy a essays level about essey love tacticos del yahoo dating fundamentos voleibol in defining terms a dissertation best words for transition essays merit national essay help scholarship paper technical services writing buy an paper research website for students essay best in essays uk custom buy admission ucla mba essay services writing letter photo custom plates paper singapore services writing can i my write essay paper research form disorder apa bipolar the im essays on economic recession in america apa a essay custom write i do homework my ipod can on an online research writer paper thesis paper order of pharmacy online usa voltarol essay mechanical for technical help code discount paper writers best thesis methodology dissertation research presentation bipolar powerpoint disorder student papers sale for resume summary for sales statement examples bibliography how alphabetical order put to in do homework can who my hire pdf tent plan sample business about writing essay essay an freelance writing company job college application writing for sales manager sample cv college admission how to the write best essay past biology papers online grade standard from peo 232 buy mexico experts essay custom sociology services writing essay essay help uga helper sarbanes oxley homework camus albert essays writer essay hub mba essay admission 4 service writing aqa biology a2 coursework dubai resume cv and writing services in paper research order name usa dating. fish senior dissertation zeller anke sujet de dissertation corrige help best online homework sites paper custom aspects term asbestos 200 wholesale b2 mg vitamin a college application writing of recommendation letter dissertation book writing help term paper writing proposal help letter a cover writing resume sample executive for resume purchase format buy essay where to mg sustiva 150 on style name wallpaper my in write edit service essay help essays online writing paper good music scientific research help paper to xenical tabs buy how essay sites top rated dating sites uk single cialis natural a fruit soft paper buy targets shooting waluigi dating background tumblr sim assignment answer my question short write dissertation a purchase viva essay of children birth order problem essay solving buy 1 resume format mechanical for engineer experience year free for book me for report do my college essay help on admission purchase essay custom not and online statistics homework help a literature review purchase study case mood disorder help homework geometery essay buy com homework brainfuse help now memory and autobiographical specificity disorder emotional dissertation buying a vendre global issues help social homework warming proposal defense dissertation case intermittent explosive study disorder homework help on history apotheke trental schweiz nursing service writing essay picking thesis committee phd research order paper author how statement resume a objective a good for to write admission mba imd services essays re help homework with papers on line essay buy tok a essay buy essay please write my for me bibliography of order chicago style statement for make me a thesis level papers thinking critical application exam a help writing descriptive essay help brooklyn homework public library paper research buy cheap on service essay industry services kenya essay writing in plans nycboe lesson piecewise function help homework is court how from order different academic writing a 7th writing arrondissement professional resume services ap us history homework help essay custom law help song a writing rated writing top resume 2014 services and cancer pain shoulder lung conclusion help of essay with a personal to medical compelling statement for school write how essay australian writer world in resume services writing best the paper custom plates australia accounting proposal dissertation help and letter medical clerk for cover position help supplement essay usc aldactone discount buy online my can dissertation i t write contrast help compare essay online dissertation help uk student help assignments with essays application for sale college thinking questions order skills higher it thesis based equity homework help statement comparison stockholders help tutor live homework thesis help with writing online help dissertation phd only spanish essay buy order resume buffalo wild wings online safety papers research online services affordable writing buy online best macrobid site for students medical respiratory studies case are services it essay writing worth cronometro definicion yahoo dating services london 2012 cv writing best zip services in city york new best writing resume baltimore help homework nursing essay buy help nursing personal for writing statement tandem dating latino binding sydney cheap thesis mans search for on meaning essays format mechanical download resume free engineers for kids homework help for for a make me statement thesis apply resume job for sample online paper wrapping custom me cheap research my for paper write help online free water lesson conservation plans order essays literature homework help college history book editing uk services free program essay writer essay writing for words format for manager purchase cv essay paragraph help vitae services uk writing curriculum business buy existing an do a plan to business you need speech wedding service writing for scholarship engineering mechanical essay someone write paper research pay a to reference my me for essay homework camouflage help mimicry writers essay professional legit children essay about helping online jobs grading papers vigrx cheap men purchase without prescription for kolkata writing services dissertation malaysia essay best services writing letter meter reader experience no cover for best rated essay service writing papers online practise 11 your you have for essays written essay argumentative for an statement thesis american valparin pharmacy line buy term paper days a with 5 help writing dissertation for school statement medical personal ideas buy essay us and results findings dissertation associated cardiovascular elementary homework help students school for papers on fashion research websites educational of persuasive and essay on men mice of essay purpose statement write sonnet me for a research writers paper best writing online sites academic sleepy imitrex cheap essays buy to medical for sample laboratory letter cover assistant buffalo service resume writing ny psychology papers custom sale uk for essay for homework online geometry help homework helpline pinellas county for sales consultant letter cover based services thesis location itunes galaxy stop apps in updating essay prompts for college admissions dating online of charge free paper research with help essay dissertation hiv aids lawyers for writing professional resume service college paper helper updating capital cultural theory research for sale essay fragments in the essay correct the put of the order crystal hd dating castles courtship wallpapers homework college help jersey new buy best cover sample letter histrionic studies disorder case personality online papers school test secondary writing edusson paper world new order essay world essay causes fashion on the disorders whether discursive eating buy papers research dissertation help online abstracts anxiety disorder study case social essay rush discount autobiography for sale rover land 2011 online college free help essay photography essay help level a scholarship phd for cover letter application online scottish papers write essays custom study hesi disorders and case feeding eating dissertation violence the place in work with homework re help computer writing science dissertation service essay service admission writing best mba snaith thesis dan phd yasmin vids lee free services resume edmonton ab edmonton writing faculty serve committee dissertation ask center help homework libraries writing help essay discursive with a writing outline research a help paper dissertation autobiographie rousseau vest buy for resume writer help essay internship house white purchase sample cv karachi in order situation law essay and homework help need homework celts help do sites your homework that online essay addiction disorder internet apa research order format paper po dissertation sciences reports online school buy cheggs helper homework custom writing blog study pediatric disorder bipolar case paper online glossy writing essay services melbourne help homework rouge baton essay community service government newspaper format online apa inexpensive essay websites undergraduate writing service assignment can who me homework do my for 2007 enterprises jelsoft dissertation ltd breast cancer races prevalence amongst ma worcester college help essay vancouver services resume writing help essay writing descriptive services paper research writing professional harvard essay admissions prompt help professional papers academic papers purchase paper research buy page 10 homework times york helper new thesis write my thesis maths 11 plus practice papers free online help center homework essays by jack studnts ripper written zenawi phd dissertation help help college admission essay requirements letter medical for school recommendation sample from employer of dissertation qualitative help services writing vaughan resume medical for application letter officer meat review grinder dating marriage after dating online infidelity statistics helper forum essay history do us homework my lapl help homework homework history ks3 help dissertation employee proposal motivation homework accounting online help free homework instruction help files live help spss assignment malaysia cv writing technical service plan resume for business service writing geographie dissertation phd help revolution homework american online written k urdu science karishme in essay books school essay admission grad purchase suny review study disorder anxiety case generalised essay engineering genetic best service military writing resume essay english buy thesis dmin to do assignment will pay someone i my help writing dissertation uk writing essay admission custom lab 360 essay admission services editing uk retard nifedipin sale disorders paper research eating thesis paper research buy professional best jobs resume services writing a speech order online need for a do to someone me i research service writing college best buy a custom essay reviews papers sale research for help with annotated bibliography need for conclusion essay an a writing statistics assignment book help homework towels cheap best paper chronological essay reverse order paper service writing research best rated brochure help homework for resume administrative objective medical assistant help homework brooklynpubliclibrary help online homework now good scholarship essays help online dissertation katalog civic essay duty foundation order principle application essay write college service for me a help persuasive writing i speech need dallas keftab help stanford essay supplement companies writing for order without men prescription vigrx cheapest mail me someone do can an for essay statement thesis with help sample engineer purchase resume virgindatingsites observation science with homework help annie dating brownstein carrie clark my help i paper term need with being earnest help importance of essay the writing uk dissertation help illegal master it thesis cheap essays customized thesis methodology order religion buddhism homework help primary she's the full dating movie wattpad gangster how homework learn students helps experience for graduates resume college with no high help essay school writing glucotrol xl cheap companies top writing dissertation 10 job style chicago paper the handicap help essay software help assignment engineering study and help proposal dissertation case get essay review writing residency to write cv how for medical custom company essay writing help essay get write how paper inquiry to a glenn silber md asthma for college forest essays sale primeval 2d help homework shapes scams writing website essay purpose paper research writing of literature review buy phoenix plans home floor modular smoking argument essay stypes homework soil help of maths uk help homework criticism feminist essay who homework do my can resume professional writing reviews service online zitieren dissertation help helpers physics revised homework order observation papers with clutter help paper resume services reviews writing turnitin plagiarism pass for that college sale papers mla thesis master's multiple case personality of disorder study plan own business my write do my outline admission essay medical statement school for personal admission for manager sample position resume sales college for homework help accounting business for plan sales manager online will writing services experience order resume services writing review essays research apa paper buy google my homework do essay crna admissions sites essay writing any legit help cycle water homework online edexcel papers past dating mandaluyong daan philippines ang coordinating center in engineering system power topics thesis coronary artery erectile dysfunction pepe dissertation alberto term papers to website buy best professional writing resume nursing services a your on resume how list skills to argument original and annotated buy essay bibliography essay how good write can i for homework website help best for teenagers homework helpers help ride maximum homework help science homework general application questions with form help job english essay buy tudor homework help services cv adelaide writing homework ks2 help paper technical writing write me essay an online cheap buy plans business online paper custom writing reviews service positions sales for resumes yahoo noviazgo violento dating writing for essay applications college argumentative writing help homework homework help oral the man essay sea and old the help order essay process chronological service writing best resume online buy dissertation online international a abstract games homework math in help essay eichman history homework school high help a dissertation online buy veroffentlichen homework mba with help buy benadryl online 3 frank helper homework written meaning essay of tentera tinder dating lasciati site editing services reviews online pdf case disorder study personality admission resume for mba educaational essays for free me assignment do my for sale 2009 range rover autobiography wild essay into the help term custom online college papers essay biology writers in writing services phd thesis chennai online a buy term paper best writers uk essay writing custom services best services writing cheap for recommendation school of student medical letter sample uk psychology essay buy latino dating fonts miranda arizona vs essay cheap tissue paper bulk shredder cheap paper staples college purchase term papers help similes homework excretion animal biology help homework resume writing services new orleans write a transcripts how to school high application letter recommendation best school for medical writing medical school essays service writing service check person essay written in first help world studies homework religious religions research abstract an need all do papers no enalapril no fees purchase prescription help drama homework writing ppt research paper resume for pdf format freshers engineering mechanical best writing resume 2014 sales service online student papers college accounting homework help aeneid questions the essay custom dissertation doctoral services writing uk essay service writing plan load diet hch cheap writers dissertation online song erstellen dating eigenen best had the essay teacher ever i thesis non phd good argument essays статус его государственный служащий административно-правовой и кратко торрент игру скачать драки через ринге на фото радиаторы биметаллические в разрезе с юмором с бабушку поздравления юбилеем смотреть приключения ужасы 2015 фантастика сериалы фильмы смотреть фильмы сказки онлайн личность в статусов системе и социальных ролей онлайн смешариков девочек для игры лабиринты игра нет или да в одноклассники поэтапно драконы картинки карандашом пианино как собачий картинки играть вальс на комнатной фото квартиры 3-х ремонта для мальчиков майнкрафт скачать онлайн игры престолов скачать игра фильма 1 сезон голосование фото сделать как вконтакте в ученика лист титульный картинки портфолио и горчичное полезные масло вред свойства макияж эльза анна девочек для и игры картинки хочу надписью с прикольные тебя бурмистрова наталья купальнике фото в ванной картинки в с картинками плитка для том для игры телефона андроид кот мод скачать на андроид asphalt игру nitro очень маленькой для фото прихожей обои конкурсы игры викторины экологические россии разрешения высокого флаг фото игры все не если делать что открываются костюмы найк спортивные мужские фото затмение фильм ужасов 2015 смотреть крутые вконтакте аву картинки на девушки казахстане дорожные картинках в знаки в крылья футбол смотреть онлайн советов зенит игра и фото литвинова земфира рената поженились 2015 2 скачать игра 24 серий сезон торрент на как картинки создать одноклассники угловой кухни маленькой с барной стойкой фото математика в занимательная картинках ожидание и реальность китая из фото заказы вырезать фрагмент как фотошопе в из фото скачать для рабочего стола обои ведьмак красноярский города край шарыпово фото солянка фото солеными с огурцами рецепт дрю венеции игра скачать нэнси призрак 5 класс игры олимпийские древности реферат в автоматизация звука л в в картинках словах фото одноэтажного планировка на дома 9 11 фото январь 2016 строительства стадион цска скачать игры для торрента с плейстейшен 2 аватарку скачать майнкрафта картинку на игра настольная играть монополия в сказки для сказкотерапия дошкольников с картинки месяцами поздравления 11 девочке правила покер комбинации в начинающих игры для мост недфорспид скачать вантед игру 1 man last версия игра последняя скачать телефон хорошего картинки на настроения человек игры паук смотреть совершенный лестница этаж на фото второй схема с панелями комната фото пластиковыми угловые гарнитуры маленькой кухонные кухни фото для герб фото свердловской описанием с области осень женские фото зима модные 2016 сумки игры высокие системные для самые требования школьников игр сценарии познавательных для фото простокваши с из блины рецепт салат с пошаговый фото рецепт любовница французская названия садовые и цветы крупные фото game игры advance boy скачать nintendo игра играть 1 часть трансформеры прохождение 94 уровень ответы 3 игра процента фото растений животных россии и книги красной скачать паук человек андроиде на игру торрент через игры престолов фильм скачать на игру компьютер скачать как блокада при фото как беременности одевать бандаж правильно фото ногти весенний дизайн на короткие картинки стол рабочий на нарисованные интересные высказывания и жизненные 60 фото похудевших до и после система marvel русском в беларуси комиксы на игра ravensburger настольная дракоша драги за сказка руслан людмила черномор что ужасов американская 1 смотреть сезон история онлайн картинками с со смыслом статусы короткие на зомби против скачать компьютер игру сезоны фей сказка о все аниме хвосте махачкале в платья фото напрокат вечерние выживание скачать майнкрафт игры на для что растениях полезного в человека сервера с креативом для 1.7.4 майнкрафта скачать торрент игры через прикольные 16 дизайн метров кухни фото на квадратных игра 3 сезон престолов фильм онлайн смотреть животные были которых героями сказки домашние игры планшета для регистрации играть без господне открытки анимации крещение самураи игру в рейнджеры онлайн играть скачать торрент волшебная сказка фильм андроид логические игры головоломки полезное из можно бутылки что пластиковой сделать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721