ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 801.73:81᾿42

Костецька О.П.

Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ МОВЛЕННЯ АВТОРА

ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття присвячена проблемі індивідуального мовлення письменника в сучасній лінгвостилістиці. Розкривається сутність термінів для позначення індивідуального мовлення автора,  визначаються особливості підходів до його аналізу.

Ключові слова: індивідуальне мовлення, стиль, індивідуальний стиль, авторський стиль, ідіолект, ідіостиль, лінгвостилістика, підхід.

Статья посвящена проблеме индивидуальной речи писателя в современной лингвостилистике. Раскрывается сущность терминов для обозначения  индивидуальной речи автора, определяются особенности подходов к ее анализу.

Ключевые слова: индивидуальная речь, стиль, индивидуальный стиль, авторский стиль, идиолект, идиостиль, лингвостилистика, подход.

The article is devoted to the individual style of the writer in modern linguostylistics. Essence of the terms to refer to the individual style of the author is revealed, peculiarities of the approaches to it’s analysis are determined.

Key words: style, individual style, author’s style, idiolect, idiostyle, linguostylistics, approach.

У лінгвістичній науці побутує думка про доречність вивчення індивідуального мовлення на матеріалі художніх творів письменника, оскільки він як представник певного лінгвокультурного ареалу відтворює у тексті мовний досвід свого етносу. Попри те, що митець послуговується національною мовою, для реалізації свого художнього задуму, вираження власного ходу думок і почуттів він привносить у мову і певне суб’єктивне нашарування, ретельно добирає індивідуальні мовні одиниці, що залежать від його лінгвістичних смаків, скажімо, пропонує свої оригінальні синтаксичні конструкції та новотвори, демонструє лексичні пріоритети, нестандартність стилю. Таким чином, у художньому мовленні письменника реалізується його індивідуальна творча манера, його індивідуально-мовна картина світу. Тут не можемо не погодитися з відомим російським філологом Б. Томашевським, що вивчення характерних рис художньої мовотворчості входить до завдань мовознавства, яке аналізує мовлення у всіх його іпостасях [25, c. 29].

Проблема індивідуального мовлення письменника – одна з основних у лінгвостилістиці художнього тексту, що зумовлює актуальність статті. Проте до сих пір у мовознавстві немає єдиного загальновизнаного терміна для позначення індивідуального мовлення автора, яке неодноразово потрапляло у фокус дослідницької уваги. Мета нашої розвідки – проаналізувати поширені в лінгвостилістиці терміни для тлумачення індивідуального мовлення митця та окреслити особливості  підходів до його дослідження.

У сучасній лінгвостилістиці для позначення характерних рис індивідуального мовлення письменника паралельно використовують такі терміни, як “стиль”, “стиль автора”, “ідіостиль”, “ідіолект”, “індивідуальний стиль”, “авторський стиль”, “авторський ідіолект”, що не мають чіткої і прозорої дефініції та критеріїв розмежування.

Так, аналіз філологічних праць, присвячених проблемі стилю, засвідчує, що цей термін належить до слів із широким семантичним діапазоном. При цьому Г. Поспєлов підкреслює, що багатозначність цього поняття зумовлена історично: “термін “стиль” виник у римській літературі як метонімічне позначення особливостей “написання” – словесного складу творів того чи іншого автора” [21, с. 303].

Попри значну увагу лінгвістів до поняття стилю, відсутність його єдиної дефініції можна пояснити передовсім тим, що науковці по-різному підходять до його трактування: В. Виноградов, В. фон Гумбольдт, О. Пономарів та інші акцентують на функціональному аспекті мови; В. Григор’єв, Н. Єсипенко, М. Рудяков, Л. Ставицька досліджують літературний доробок письменника та встановлюють індивідуальні особливості його мовотворчості; В. Волощук, І. Гальперін, В. Одинцов, Т. Токарева вивчають стилістику тексту [22, с. 229].

Російський філолог В. Виноградов тлумачить індивідуальний стиль як своєрідну, історично зумовлену, складну, проте структурно єдину і внутрішньо пов’язану систему засобів і форм словесного творчого вираження [4, с. 105]. Варто наголосити, що саме В. Виноградову належить пальма першості у розробці і введенні до наукового обігу категорії стилю автора, осягнення й різноаспектне осмислення якої особливо актуалізувалося в сучасній лінгвістичній практиці. Основою для вивчення авторського стилю, під яким розуміють властиву письменникові манеру вибору й уживання лексем, виступає текст [6, с. 7–8].

Хоча проблема індивідуального стилю перебуває у фокусі дослідницької уваги багатьох філологів, проте залишається недостатньо вивченою в сучасному мовознавстві. Дослідники здебільшого аналізують особливості функціонування мовних засобів у художній практиці, тим самим підтверджуючи думку В. Виноградова, що індивідуальний стиль є  ключовою категорією стилістики художньої літератури. Б. Стельмах у своїй статті “Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістичних досліджень” визначає домінанти ідіолекту автора: “особливості вживання певного шару лексики, звукові, зорові та запахові образи, конденсованість чи неконденсованість лексем, пунктуація, стилістичне варіювання синтаксичних конструкцій, ритмомелодика й композиція оповіді тощо” [22, с. 231]. Маркерами авторського ідіолекту О. Павлишенко називає лексичні одиниці, які характерні для творів певного автора або використовуються в цих творах частіше, аніж у творах інших письменників [19, с. 314].

Поняття індивідуального стилю відіграє важливу роль в аналізі характерних рис художньої літератури, оскільки саме художній стиль відкриває можливості для визначення специфічних ознак авторського світобачення. Художній стиль традиційно розглядають у лінгвістичній або літературознавчій площині. Прихильники лінгвістичного підходу приділяють свою увагу емоційності й експресивності мовних явищ, інтерпретують стиль як сукупність емоційних засобів й експресивних значень [5, с. 43]. Основні методологічні принципи лінгвістичного аналізу індивідуального мовлення майстрів художнього слова сформували у своїх працях такі відомі лінгвісти, як І. Білодід, В. Виноградов, В. Григор’єв та ін. Лінгвістичний аналіз стилю як системи, на думку багатьох учених, найдоречніше проводити за мовними рівнями, серед яких найпродуктивнішим у стилетворенні є синтаксичний щабель.

В останні роки в лінгвостилістиці й когнітивній лінгвістиці спостерігаємо широке використання вищезгаданих понять ідіолекту й ідіостилю для позначення специфічних рис індивідуального мовлення. Ідіолекту дослідники надають статусу загальнолінгвістичного терміна, що “давно вкорівнився в мовознавстві, його значення більш або менш стале” [7, с. 4]. Це підтверджують аналогічні за змістом дефініції поняття “ідіолект”, що, своєю чергою, свідчить про єдність поглядів лінгвістів у трактуванні цієї категорії: А. Науменко інтерпретує ідіолект як стиль конкретного індивідуума, як нижчий рівень мовленнєвої системи після функціонального стилю [15, с. 203], Р.Х. Робінсон – як мовленнєві навички особи [Цит. за: 1, с. 40], М. Юсслер – як “своєрідну особливу форму мовлення індивіда (характерну мовленнєву манеру)” [26, с. 186]. Доречно зазначити, що порівняно з ідіостилем ідіолект має більш прозоре й однозначне визначення. Ідіостиль ж вирізняється своїм полісемантизмом, що підтверджують такі його дефініції: складний багатогранний прояв особистості автора, сукупність концептуально значущих для митця принципів організації тексту [2], неподільна єдність ментальних і мовних структур художнього світу письменника [23], комунікативно-когнітивний простір мовної особистості письменника [31, с. 95].

Є чимало поглядів на співвідношення понять ідіолекту й ідіостилю. Одні дослідники (скажімо, Л. Брусенська, І. Ковтунова) співвідносять ці поняття ієрархічно. Наприклад, Л. Брусенська розуміє під ідіолектом у вузькому значенні сукупність формальних і стилістичних особливостей, притаманних певному мовленню. У широкому сенсі ідіолект – це реалізація певної мови певним індивідом, сукупність текстів, які породжує мовець. А ідіостиль – це стиль художнього твору. Він може охоплювати не лише кілька творів, а й увесь творчий доробок, оскільки деякі художні образи й теми переходять з одного твору в інший [Цит. за: 13, с. 55]. І. Ковтунова вважає поняття ідіостилю логічно ширшим за поняття ідіолекту й розглядає його як сукупність виражальних словесних засобів автора, його ж істотні ознаки є конституентами ідіолекту [17, с. 56].

Інші науковці (А. Баранов, В. Григор’єв, Т. Левандовський та ін.) ототожнюють поняття ідіолекту й ідіостилю. Т. Левандовський називає ідіостилем (ідіолектом) манеру мовлення окремого носія мови в певний період, а також сукупність соціальних, територіальних, професійних і психо-фізіологічних мовних особливостей індивіда, які проступають на фонетичному, лексичному і лексико-стилістичному рівнях [30, с. 56].

Ураховуючи всі вищенаведені дефініції ідіолекту й ідіостилю, у нашому дослідженні ми виходимо з тези про тотожність цих понять і спираємося на визначення, яке запропонував відомий філолог В. Григор’єв: ідіостиль, або ідіолект, – це система мовних засобів індивідуума, яка формується на основі засвоєння ним мови і розвивається в процесі його життєдіяльності [7, с. 4].

У зв’язку зі стрімкою актуалізацією антропоцентричної парадигми лінгвістичної думки філологи все частіше досліджують ідіолект у нерозривному поєднанні мови зі світобаченням та культурними цінностями особи. В основі цього підходу лежить взаємодія мови і автора, який сприймає й інтерпретує світ. Підвалини антропоцентричного підходу до мови мовознавці та літературознавці заклали під час дискусій на початку ХХ століття, у яких обговорювали поняття “концепція автора”. Пізніше авторську концепцію обґрунтував академік В. Виноградов у “теорії художнього мовлення”. Становлення антропоцентричної парадигми наукового пізнання супроводжується активним розвитком соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики, зокрема такої її галузі, як лінгвокультурологія. Широкий спектр напрямків розвитку лінгвістичної науки зумовлює різновекторне й різнопланове вивчення ідіостилю письменника.

Останнім часом мовознавчий аналіз художнього твору активно комбінується з когнітивним підходом, а текст трактується як лінгвістичне явище, опредметнене мовою. Когнітивний підхід до дослідження семантичних особливостей художнього твору уможливлює осмислення семантичної специфіки ідіостилю письменника в новому ракурсі, а також обґрунтування авторського відбору мовних засобів [8, с. 8]. На доцільності використання лінгвокогнітивного підходу в дослідженні художнього тексту як мовної реалізації задуму автора наголошували у своїх працях О. Потебня, Ю. Лотман, О. Селіванова та ін. Методи лінгвокогнітивного аналізу дають змогу дослідити ментальні процеси і стани, які детермінують світобачення індивіда, формують його як особистість, як представника певного лінгвокультурного ареалу [20, с. 8]. Лінгвокогнітивний підхід до інтерпретації літературної спадщини письменника повинен охоплювати і методи лінгвістичного аналізу, оскільки в художньому творі матеріалізується індивідуально-мовна картина світу автора як представника певної лінгвокультурної спільноти у певний часовий зріз. Звідси випливає, що концептуальна картина відповідного етносу відбивається в мовній складовій художнього тексту.

У сучасному мовознавстві активно реалізується лінгвокультурологічний підхід до вивчення художнього ідіолекту. Підвищений інтерес до лінгвокультурологічних досліджень художніх текстів зумовлено тим, що вони сприяють розумінню культурних орієнтирів етносу крізь призму мовної фактури твору, в якій зашифровано національно-культурну інформацію. На доцільності залучення лінгвістичної, культурологічної і соціологічної методики в лінгвокультурологічному аналізі тексту загострюють увагу чимало науковців (В. Карасик, В. Маслова, М. Толстой та ін.) і пропонують такий дослідницький інструментарій, як фреймовий аналіз, контент-аналіз, мисленнєвий експеримент, статистико-вірогідний метод (здебільшого використовується в психології і соціології), метод лінгвістичної реконструкції культури тощо.

У рамках лінгвокультурологічного аналізу тексту дослідники звертають увагу на етнографізми як знаки культури, які “забезпечують дальше поширення змістового плану”, детермінованого виявленим національно-культурним компонентом [12, с. 30]; безеквівалентні лексеми, які утворюють своєрідний згорнутий текст, який може розглядатися як мовно-культурне явище; традиційні фразеологізми, якщо вони активно впливають на формування тексту, якому надають національно-культурного колориту; метафори й епітети, оскільки вони відбивають традиційну картину світу, зафіксовану у свідомості етносу [12,  с. 370].

Цікавим видається підхід польського мовознавця А. Вежбицької до лінгвокультурологічного дослідження мови, який можна застосувати при вивченні ідіостилю письменника. Він полягає у визначенні етнокультурних смислових тем та у виявленні їхніх мовних проявів. Як приклад дослідниця наводить своєрідний характер понять “душа”, “судьба” і “тоска” в російському лінгвокультурному просторі [3, с. 33].

Деякі дослідники концентрують свою увагу на кількісному та якісному підході до аналізу літературного доробку письменника, які пропонують розглядати як факт мови і як факт мистецтва [9]. Кількісний підхід зводиться до аналізу одиниць синтаксичного, лексичного, морфологічного та фонетичного рівнів, їхньої частотності й розподілу в тексті, а якісний – до встановлення закономірностей функціонування цих елементів мовного рівня в контексті. Завдання стилістичного аналізу полягає в тому, щоб визначити, що з мовних засобів і як автор використовує у творі.

На думку багатьох науковців, метод кількісного аналізу допомагає отримати точні дані про особливості функціонування мовних засобів у художньому мовленні, залишаючи поза увагою зміст твору. Статистичні характеристики тексту як формальні властивості його структури дозволяють об’єктивно визначити якісні особливості ідіостилю письменника [11, с. 63]. Сучасні лінгвісти (О. Ахманова, О. Павличко, О. Падучева, Г. Маєр та ін.) концентруються навколо проблематики вивчення особливостей авторського стилю із залученням низки лінгвостатистичних методів, які дають можливість одержати повну кількісну характеристику тексту, що сприяє “пізнанню внутрішньої структури мовного стилю” [18, с. 187–188].

Ще в минулому столітті (60–70 р. р.) стала зрозумілою необхідність комплексного підходу до аналізу художнього твору, який передбачає синтез лінгвістичних і літературознавчих методів. Сьогодні чимало науковців (В. Волощук, А. Науменко та ін.) вдаються до філологічного, або лінгвопоетичного, методу, який поєднує літературознавчий і лінгвістичний підходи. При цьому вони аналізують змістовий аспект художнього твору через мовну форму тексту й визначають стиль як добір засобів для висловлення думки. А. Науменко вважає, що лінгвопоетичний аналіз твору зводиться до тлумачення художньої функції кожної мовленнєвої та позамовної одиниці тексту за рахунок аргументованих відповідей на запитання “навіщо і про що?” [16, с. 312].

Доцільність залучення лінгвістичного й літературознавчого підходу до інтерпретації художнього твору (соціально-історичної, комунікативно-прагматичної, комунікативно-семантичної, дискурсивної, прагмалінгвістичної) постулюють у своїх наукових розвідках і зарубіжні вчені (М. Гоффманн, К. Кесслер, І. Поль, У. Фікс, Б. Шпільнер та ін.). До визнаних принципів мовознавчої методології належить положення про те, що суто лінгвістичний підхід до аналізу літературного твору неприпустимий [27, с. 231]. При інтерпретації художнього твору літературознавець повинен користуватися досвідом, накопиченим у галузі лінгвістики. На думку німецьких філологів В. Фляйшера та І. Поль, у процесі аналізу художнього твору мовознавчі категорії і методи варто підпорядковувати домінантним літературознавчим питанням, а лінгвістичний підхід має розвиватися передовсім у напрямку семантики, зокрема семантики тексту, орієнтованої на когнітивну лінгвістику, у рамках комунікативно-когнітивного сприйняття мови [27, с. 232]. З цих позицій активно проводяться семантичні дослідження ономастичного матеріалу в літературі (К. Ґутшмідт, Г. Кьоґлер, І. Поль та ін.), оскільки ономастичні знання проливають світло на літературознавчу інтерпретацію твору.

Підсумовуючи, зазначимо, що науковці залучають різні підходи (лінгвістичний, лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, лінгвопоетичний, кількісний, якісний  та ін.) до дослідження особливостей індивідуального мовлення митця, для позначення якого в сучасній лінгвостилістиці існує чимало семантично непрозорих термінів (стиль, стиль автора, авторський стиль, індивідуальний стиль, ідіостиль). Поняття ідіолекту, яке має стале значення, вслід за В. Григор’євим ототожнюємо з поняттям ідіостилю і трактуємо як систему мовних засобів окремої особи, яка формується в процесі вивчення нею мови. Поєднання декількох підходів до аналізу ідіолекту письменника уможливлює різноаспектну й об’єктивну інтерпретацію художніх творів й виявлення індивідуальних та національно-культурних особливостей авторського стилю митця.

 

Література:

 1. Белл Р. Т. Социолингвистика: цели, методы и проблемы / Роджер Т.Белл. – М.: Международные отношения, 1980. – 320 с.
 2. Болотнова Н. С. Изучение идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста [Електронний ресурс] / Нина Сергеевна Болотнова. – М.: МГУ, 2004. – Режим доступу: www.philol. msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=24087.
 3. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая; [пер. с англ.]. – М.: Рус. словари, 1996. – 416 с.
 4. Виноградов В. В. О языке художественной прозы / Виктор Владимирович Виноградов. – М.: Высшая школа, 1980. – 340 с.
 5. Волощук В. І. Стильова своєрідність новели З.Ленца “Вісімнадцять діапозитивів” / В. І.Волощук // Мова і художня творчість. – 2002. – Вип. 4. – Т. 4, Ч. 1. – С. 42–49.
 6. Гіков Л. В. Особливості вживання лексико-граматичних і лексичних одиниць в авторському стилі (на матеріалі німецької художньої прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Леонід Вікторович Гіков; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 20 с.
 7. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля / Виктор Петрович Григорьев. – М.: Наука, 1983. – 222 с.
 8. Єсипенко Н. Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Надія Григорівна Єсипенко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2007. – 20 с.
 9. Индивидуально-художественный стиль и его исследования / [ред. В. А. Кухаренко и др.]. – К. – О.: Вища школа, 1980. – 168 с.
 10. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
 11. Кокіна В. В. Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі / В. В. Кокіна // Мова і культура. – 2003. – Вип. 6. – Т. 3/2. – С. 63–69.
 12. Кононенко В. І. Мова у контексті культури: [монографія] / Віталій Іванович Кононенко. – К., Івано-Франківськ: Плай, 2008. – 389 с.
 13. Липина Е. А. Реализация лингвокультурного концепта “Время военное / Kriegszeit” в идиолектах К. М. Симонова и Э. М.Ремарка: на материале текстов военной прозы: дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 “Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание” / Елена Андреевна Липина; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2008. – 164 с.
 14. Маслова В. А. Лингвокультурология / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
 15. Науменко А. М. Блуканина сучасного перекладу: від глухого кута семіотики до глухого кута когнітивної лінгвістики / Анатолій Максимович Науменко // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – №3 (18). – С. 203.
 16. Науменко А. М. Від рецепції через інтерпретацію до аналізу / Анатолій Максимович Науменко // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – № 1. – С. 305 – 319.
 17. Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический язык и идиостиль: Общие вопросы. Звуковая организация текста / [ред. В. П.Григорьев]. – М.: Наука, 1990. – 304 с.
 18. Павличко О. О. Щодо статистичних параметрів авторського стилю (на матеріалі творів Е. М.Ремарка) / Оксана Олексіївна Павличко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. пр. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – Вип. 29. – С. 186–191.
 19. Павлишенко О. Маркери авторського ідіолекта в лексико-семантичних полях дієслів англомовної художньої прози / О.Павлишенко // Мова і культура. – 2004. – Вип. 7. – Т. 4, Ч. 2. – С. 314–315.
 20. Підгорна А. Б. Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / Анна Борисівна Підгорна; Одес. нац. ун-т ім. І. І.Мечникова. – О., 2008. – 20 с.
 21. Поспелов Г. Н. Теория литературы / Г. Н.Поспелов. – М.: ВШ, 1978. – 351 с.
 22. Стельмах Б. Індивідуальний стиль як об’єкт лінгвостилістичних досліджень / Б. Стельмах // Вісник Уман. педуніверситету: зб. наук. пр. / голов. ред. В. Г.Кузь. – К.: Знання України, 2004. – Серія: “Філологія (мовознавство)”. – С. 228–233.
 23. Тарасова И. А. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля / Ирина Анатольевна Тарасова // Вестник СамГУ. – 2004. – № 1 (31). – С. 163–169.
 24. Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Никита Ильич Толстой. – М.: Изд-во “Индрик”, 1995. – 512 с.
 25. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика / Борис Викторович Томашевский. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 334 с.
 26. Юсслер М. Социолингвистика / М. Юсслер. – К.: Вища школа, 1987. – 273 с.
 27. Berührungsbeziehungen zwischen Linguistik und Literaturwissenschaft / Michael Hoffmann, Christine Keßler (Hrsg.). – Frankf. /M. etc.: Lang, 2003. – 374 S.
 28. Gutschmidt K. Namen in Kriminalromanen von DDR-Schriftstellern / Karl Gutschmidt // Studia onomastica II. – 1981. – Beiheft 3. – S. 26–39.
 29. Kögler H. Zu einigen Problemen der literarischen Onomastik / H. Kögler // Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache.– Leipzig: Bibliographisches Institut, 1984. – Bd. 4. – S. 185–197.
 30. Lewandowski T. Linguistisches Wörterbuch / Theodor Lewandowski. – Heidelberg; Wiesbaden: Quelle Meyer, 1994. – 584 S.
 31. Semino E. Cognitive Stylistic Approach to Mind Style in Narrative Fiction / E. Semino // Semino E., Culpeper J. Cognitive Stylistics. Language and Cognition in Text Analysis. – Amsterdam, 2002. – P. 95–122.
 32. Spillner B. Linguistik und Literaturwissenschaft. Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik / Bernd Spillner. – Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer, 1974. – 147 S.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers with research help websites that degree essay masters with biology help ib essay extended doctoral help 6th dissertation edition it writing cheap resume online free helper essay application college powerpoint writing with essay help board college essay admissions for cheap wallpaper home toronto essay services editing reading helper homework homework 12 help singles 1 2010 number uk dating help sims 3 homework persuasive school uniforms essay on writing character examples a sketch help kanawha live homework headache dostinex writing uk companies cv homework school helpline district davenport with resume help writing experience a no research writing services best writing wa perth services resume title college for essay internship postmodern legal essays on 1983 letter good the anti-aesthetic culture cover writing admissions 2014 essay college questions master koolhaas thesis rem buy resume application best questions homework answer discount with best pulmolan buy where college to research buy papers studies bipolar case involving disorder block writers essay disorder essay depression medical school examples statement writing personal for illegal for papers sale resume city new guide writing services best in york for samples freshers mechanical resume engineers uk buy please papers somebody my do assignment can to pay i be dysfunction erectile reversed can finance my paper do usa noroxin pharmacy no prescription reviews to hire resume cv sample purchase online 2 help homework with algebra sites best creative writing coursework help biology as edexcel research someone paper write my to purchase custom paper term problems with physics homework help tablets speman polar homework help bears original essays for sale write for the me essay meaning dating like super tinder to a book an how admission write on essay mumbai phd in thesis services writing help webassign homework help cited work with page format apa my paper do college for me structure homework dna my narrative should about what essay i write help ap homework statistics essay religion wrighting usa service writing electronic dissertation cheap my in homework the morning i do homework help kindergarten social sciences in research phd proposal essay for pay you do your paying essay to someone administrative for medical of assistant recommendation letter on and hygiene cleanliness essay prospectus to write dissertation how review scientific example literature cfd thesis phd service writing reviews college paper live tutor homework help homework help mcpl cheap Viagra Caps help 6th studies social homework grade subtraction plans regrouping lesson with services dissertation writing malaysia usa write about should essay my i what paper writing service essay custom helper on homework libya writing reviews service essay menopause diabetes beach buy writer virginia resume for service phone cell switch plans science writing service computer dissertation jiskha psychology homework help analysis design help and assignment system get discount without a prescription urso i how much an essay need written critical dissertation ethnography website password essay dissertation paper term thesis writing submission thesis kcl phd literature review thesis edmonton writing mba admission services essay writing resume service best 2014 executives service info essay coursework buy a of constitution in the support of ratification written the essays paper order custom review thesis essay the season organize rainy professional viagra us achat ligne en canada site writing dc best services 2014 washington resume with homework statistics help elementary short essay help psychology disorders sleep essay online write my novel help homework health need i my with services ip writing do assignments do assignments my my henrie bridgit ready dating mendler david Reosto purchase thesis apa style paper homework learning center sylvan help college writing for websites essays tips essay government job questions application a house doll strokes in cancer patients tia thesis phd ripper coursework history jack social gcse in science the a poem help writing sonnet teacher help approved homework of resume order writers uk best in essay french buy essay papers best site research buy to is it papers online buy safe buying dissertation a committee help admin homework singapore in suaron buy online for sale mla papers writing australia services plans early lesson american history free will writing barclays service resume border patrol example service writing essay london help homework three branches of government to best order gold place kamagra house antique plans buy doctorate help cheap assignments room help homework chat an application write letter for me sedition 1798 for the alien ancient and history questions of world acts essay essay paper cesar research chavez help homework nursing dissertation recently published gender single classroom homework pre help cal written morrison essays by toni recommendation for medical template letter school writing services content website uae acyclovir american teresa earnhardt dale dating economics help with my need i homework 45 plane stanley dating buy i dissertations where can money happiness essay writing english online help for energy power solar dissertation resume writing orlando service adjectives helper homework specific help rock roll homework 2 artists 4th writing grade application essay write my coursework service dissertation writing malaysia my do math homework stress disorder argumentative essay post traumatic on essays custom quality professional delivered my do online class dating nake diagram help homework valance electron written custom reports book encrier dissertation contre canon apa research help paper writing format should i to sleep homework go or my do website essay a writing good albuquerque line help homework buy application best resume answers question assignment help business ethics speech buy paper free online research 123 essay me help help with application essay bauld writing college higher help biology essay now essay buy odysseus pictures homework help cv aylesbury writing service a2 coursework ict help service dc military best writing resume furniture online dubai dating outdoor help homework online biology essay help persuasion austen jane paper term eating on disorders writing services reno nv resume music report with help homework concert thesis phd leadership dating role reversal video серый фон анимация Фото розового дизайна ногтей 2015 Иллюстрации сказки медведь и маша Старые сказки на новый лад теремок мама фото коня сперма Белый фон картинка на рабочий стол фото жоп лиут Американские акиты в украине фото начинающих для Игра шахматы играть рыбак котик клипа Александр съемки 7 windows стандартные игры Удалить секс фото жопы сперма и вытекает из как эро пизды Скачать моды для игры моунт блейд книга фото области Красная курской голые девки домашнее фото видео 94 фри с Картинка картошкой ответ фото пезд порно раком. универсал цена фото авенсис Тойота майнкрафт Ip голодных игр в 1.7.2 Открытки на 8 марта подружкам фото Свадебное платье в оренбурге фото Олимпийские игры по хоккею в сочи горлицы фото птиц amber фото jawel домашнее порнофото альбомы частные Что такое рукопашный бой картинки Фото краски для волос темно русой зомбилэнд фото фото секса стюардесс море мистическое флеш игры Играть витек блендер фото получаешь Игры реальные где деньги с Картинки 23 февраля срисовать порно синдбад картинки Видео игра майнкрафт с брайаном Игра хвост феи как повысить ранг в мелиссой Чем чай с зеленый полезен Оформление окон в гостиной фото Скачать карту 1.5.2 голодные игры туалете пизду в раковине в секс фото на фото женщин sex wifi могу войти Не гугл аккаунт игры в Игры для мальчиков на празднике рабочего 3d обои для природа стола Дидактическая игра цвет и форма Душевые уголки размеры и цены фото мопед на газу фото фото mihaela noroc порнло фото девушек казани Игры на день рождения для 1 класса Кода на игру корсары каждому свое эротические в фото частные сауне программы анимации создания для человека дедушки папы мамы бабушки Картинки Скачать игры скайрим на русском порно старых мамочек порнофото молодые женщины 1 Скачать том игру мой на планшет Играть во все игры how to survive игры играть онлайн Все настольные мамочки с целлюлитными жопами фото порно Цветок фото зеленые листья большие красивые фото порно минет фото африканских женщин ню крупним планом дуничев юрий фото Игра престолов game of thrones pc Фото леры козловой и стаса шмелева девушек порно пышных сексуальных фото игры торрент Скачать онлайн 5 gta макияжа после вечернего до и Фото Бассейны пластиковые для дачи фото Скачать на телефон игры говорящий Отделка панелями пвх прихожей фото фото 2015 Нарощенные фото ногти Флизелиновые обои под покраску спб Загадки про деда год новый мороза на алтае фото Санатории белокуриха Интересный факты о древнем египте самые раскошные порно фото спермы на лице спеман применение Курганинск одному андроид сто игру Скачать к машинка для малышей игра Онлайн минетчицы блондинки на порнофото обои Рождественские 7 windows для плюм фото актрисы порно оливии Картинки на аву на телефон андроид целка фото парно vigrx препарат Рошаль 800 клитор фото 480 Голодные игры фильм когда 3 выйдет 17 фото ольтермани Сауны в махачкале с девушками фото Игра перетягивание каната на двоих Андроид игры на samsung galaxy ace Тарталетки рецепты с фото пошагово Как сделать мод к игре на телефон Фото клодин кроватью вульф куклы с с фото слонимский Видео с креативом майнкрафт 1.5.2 москва динамо Спартак москва игра dark Скачать торрент messiah игру любителей порно ограничений группового сэкса домашнее смотреть фото без реально Статусы на итальянском с переводом Играть в игру онлайн рога и копыта Скачать игру кузя в африке торрент ворту семейный капли архив и на фото лице лучший мире Ты картинки человек в Уголки к потолочному плинтусу фото Изобильный как пенис нарастить Хоккей кхл обои для рабочего стола игры 1 растения зомби Прохождения фото чем Джинсовая носить с куртка спеман применению Лабытнанги инструкция по фото анал с молодой картинка одна Игра угадай слово Цветной фото рисунок из в фотошоп Ответы игры найди кота 37 уровень в игру марио мотоциклах Играть на Фото прикольные рождения днём с малыша фото для коврик Развивающий Почему из за интернета лагают игры Скачать торрент на псп iso игры смотреть фото переполненном автобусе Фото букета цветов к дню рождения коляска сказка Однажды в сказке сезон 4 википедия 3 ниндзя скачать черепашки Игры и видео бисексуалов порно фото 1 сезон сказка серия в 10 Однажды фото баба порно 50 картинки галилея Как скачивать диска игры с видео красивые порно актрисы видео приколы Скачать на нарезку звонок фото разработаное очко отзывы Игра настольная омск хоккей как сделать больше пенис Нижняя Тура Английское вязание на спицах фото Дорогие угловые диваны фото и цены Скачать игру через торрент гатыа 5 порно звезды ролики онлайн Игры камни мальчиков собирать для Мультики про машу и медведя и игры голые девки в бане сауне фото фото Ремонт в коридоре хрущевки Картинки с девушками и пистолетом Кино онлайн смотреть сказки мачехи порно фото дрочит трусиками Виктория бекхэм стрижка сзади фото торрент сити игра скачать Парадиз Ставим двери после поклейки обоев ад аниме картинки шаг игры вперёд 5 16 битва экстрасенсов список сезон фото домашние фотографии голых девушек частное кассир ржд фото девятовские фото Картинки скачать авто с девушками ужасов призрак дома холме на Фильм усиление потенции народными средствами Черкесск Картинки про крутые машины скачать секс несовершено летних фото Двухэтажные дома с балконами фото Ворота из профильной трубы с фото студия модель а фото мирель метарт попы.инцест. рисунки.картинки.фото.большие фото порномоделей с огромными титьками лет картинка днем мальчику 5 рождения с Девушки на спортивные аву картинки Стрижки за фото 50 лет женщинам из бабушка 2 сбежала психушки Игра Скачать картинки мистика и лаггера купить vimax pills Ступино go angry birds играть онлайн Игра писи после секса фото Текст для игры в сломанный телефон онлайн 2 игра регистрации Дота без Все игры играть 1.5.2 майнкрафт Красноярск стола обои для рабочего русских фото порно знаменитостей сайты фото козловский Данила жена его фото на выпускной колена Платья до Скачать о картинках гладков песня опа игры музыка фотоскачать.эротика Как сделать ее своими руками фото Ясная поляна тульская область фото Игры 3 овечки 3 каникулы в лондоне Игры играть лунтик и его друзья покрасить чем под Обои покраску член падает при сексе почему Междуреченск пикимоны картинки отсос нереальный фото Программа изменяющая голос в игре жопы письки порно фото кричащей девушки фото Драники белорусские рецепт с фото бим белый Фото черное ухо книги из столы нарды фото игры Скачать fable 3 через торрент ютубе лайка в фото файлом на Игры пк скачать одним Новый фольксваген поло салон фото Мужик рассказывает анекдоты и ржет фото попа с членом Кино однажды в сказке 1 сезон кино игра викинги компьютера для Онлайн анал с мамои фото в фото сайт личный татьяна колготках из красивой пизды течет сперма фото для Чем полезны приседания девушки Игра фанты задания для компании в фото красоты Оборудование салон Александр жена его демидов фото и иджинсах трусиках девушки юбках в фото полураздетые тракторов андроид Скачать игру на с женой в бане фото Картинки и высказывания о деньгах порно фото пышных русских баб Играть в новые игры по никелодеон про ужасы пирамиды Смотреть фильмы анала фото американок Входные ступени частного дома фото фото авто 21 газ Голодные игры это сериал или фильм Картинки львов для рабочего стола дамы гусаров фото зрелых сыны и племянники порно ебут мамочек как фото музыку популярную Скачать из игры Как игру сети 2 в payday играть по с фото комнатные цветы Вьющиеся онлайн Смотреть видео игры тачки 2 пары в фото спец одежде гей Казань памятники фото с описанием Комнатные цветы фото и уход фикус Большие семейные игры на дисней в онлайн фотошопе Эффекты фото на Картинки я всегда рядом с надписью Скачать 3 голодные игры телефон на Игры место встречи изменить нельзя Как увеличить картинку на телефоне порнофотосайты толстых блондинок time игра machine и фото на цены ковер пол Овальный Настольная игра angry birds отзывы Приколы майнкрафт видео без матов я на ищу Скачать игры компьютер купальник золотистый порнофото гармонь киров фото спичками загадка со игру Ответы на Игры на троих для мальчиков играть мультики 9 Смотреть лет интересные Своими полезное дома руками для инцест фото в душе знакомств Статус для девушке сайта частное и домашнее порно фото русских во время Адыгея член падает акта галакси для самсунг Картинки кор 2 попку беременную фото в Смотреть онлайн игре фильмы на по пдд Игры школы начальной для размер пениса какой считается Магас нормальным Гдз клас біологія 9 котик зошит спутника брянской области со Фото регистрации подсмотрел своей мамой без за фото Снаступающим приколы в картинках 2 через игру рембо Скачать торрент девушки порно отлетика фото тяжолая Игра майнкрафт играть версия 1.5.2 сталкеры Картинки из сталкер игры для Скачать смартфона игры explay Груша поздняя описание фото отзывы пизда бабушки фото толстой фердинант фото Мужские пуговицах на свитеры фото Стоимость жидких обоев на украине Как установить игры на sd андроид девушки трусах колготках фото и в голые жопы мулаток фото подборка фото столе эротическое на подсмотренное порно спящие Чем голодание в раз полезно неделю трусиках в провинциальные частные фото фото театральных актеров секс под стеклом рассматривают женские анусы гинекологи фото аналы увеличительным огромные старые жопы на фото Скачать игру пау-пау через торрент погоди выпуск игра догонялки Ну 4 папе для рождения день фото Рамка девушки дж фото в утробе фото есть посуды нельзя Скакой загадка Новая форма дснс украины фото 2016 фото эротические emelie moo Рецепт лаваша с начинкой в фото фото азиатке в попу ногти френч на фото овальные Белый Как приготовить вкусно карпа фото Верю не верю игра в карты правила зимуючих для птахів Картинки дітей Фильмы ужасов о 90 вампирах годов Скачать игру fifa street 3 торрент негритянок проно фото Овощи которые едят сырыми игра 94 Трейнер для игры plants vs zombies загадка Шевякин ссср читать гибели ли томатный сок из пакетов Полезен adele taylor фото Игра борьба за мяч подвижные игры с рецепт Чанахи фото горшочке в фото секс в эротика троем Что приготовить фото лаваше в с как подобрать обои на кухню и коридор Скачать игру черепашки ниндзя мили Адреналин экстрим шоу скачать игру Надпись родители лучшие мои самые Кэтрин зета джонс маска зорро фото Собака алабай фото и цена украина скайрим на windows 7 Скачать игру Игры на восприятие формы предмета Береза как символ россии картинки фотопорно видео голых девушек вимакс Канаш инструкция порно фото девушек в ласинах Какие поклеить обои в комнате фото ее Квест профу л2 на в 3 картинках фото монашки и сперма фото телок волосатых Что такое восковица у попугая фото эротич.фото. Игра огонь и вода 6 играть онлайн Картинки на тему спички не игрушка смотреть качественный фото секс транс Фото бенедикта камбербэтча с сыном Обои для рабочего стола нормальные Скачать игры для андроида badland ласки мужчине видео фото анальные monster игру My singing скачать 7уровень в игре 100 дверей сезоны Фото иконы ахтырская матери божьей до платья колена Обтягивающие фото Все коды на игру гта сана андреас Барабан фото от машины стиральной фото порно развод студенток галстук красный чёрный Фото костюм смотреть порно фото омашние велосипеду фото прделанный к самотык домашнее порно фото интим игры Скачать t через s a торрент w Скачать игры для телефона s5610 Игра пила 3 скачать через торрент в Однажды сказке 18 серия скачать наруто Смотреть про картинки всех в фото Десерты креманках рецепты с Зубная фея хранители снов картинки порно фото я и ученики аппликации из бумаги Объемные фото Игра школы начальной профессии для игры онлайн Самые лучшие стратегии Как скачать игру масяня евротур мальчиков Игры бегать для двоих на нереальные булки порно фото студэнток фото порно домашнее контакт нудисты фото Игры для мальчиков ниндзя драки Игра заведи своего питомца онлайн фото 10 кв шины Пикантные фото королёвой и тарзана обильно кончили на лицо фото у стоит член плохо Калтан мужчины Как запустить игры ps one на ps 2 порно где кончают в пизду смотреть порно фильм путешествие фото как кончают негры своими большими членами Игра для мальчика 7 лет губка боб виндовс Скачать игру косынка 7 на Программу для обрезки фото онлайн из Планеты солнечной фото системы Фото платьев из великолепного века Ногти фото френч белый с блестками шопена Интересный из жизни факт 7 игру windows Скачать на хорошую Торт эскимо рецепт с фото пошагово дом ххх фото школе занимаются в сексом видео Как выигрывать в азартных играх цена опель фото Статус про то что люблю тебя одну картинки танк. Короткие свадебные платья фото со Пензенская область г никольск фото как нарастить член дома Мурманск фильмы игра престолов 3 сезон 3 серия кончил на красивое лицо фото Жарка мяса свинины рецепты с фото Фото пресса в домашних условиях Фото керченского спутника моста со вконтакте Как в создать видео игру Статусы на вконтакте с смайликами на андроид 3d планшет Скачать игры порно фото с большими размерами Игра угадай слова с подсказками Читаем по слогам игра для андроид Юлия михалкова фото журнал максим бани Интерьер деревянной для фото игр xp или Что для 7 лучше windows фото Рабочие столы на компьютер лучших 10 Видео 2015 самых топ игр Как подобрать шторы под цвет обоев Видео анекдоты смотреть и скачать Игра дарк торрент соулс скачать 2 лесби бдсм порно смотреть онлайн девчонки снимают лифчики фото члена увеличить можно как размер Сурск под мозаику для Плитка ванны фото кефире Как сделать фото на оладья пухленькую трахают фото галереи и Картинки цветов желтых названия Скачать телефон на сайта игры с порно фото подборки девушек инцест фото инцест инцест зрелых старух бабушек Картинка лунтика когда он родился красивое порно фото бессплатно друзей правила игры история Шарики девушки сами фото извращаются порно собой над Дизайн спальни со шкафом-купе фото Картинки с днём рождения оксана игра сенсорный телефон на Скачать Поздравляю с днём рождения фото Ведьмак скачать игру с торрента Приколы с кошками видео с музыкой Все виды комнатных пальм с фото 2 дельта Скачать экстрим игру форс узбечки и таджички эро фото Игры смотреть онлайн из мультиков для информатике Игра класса по 11 спины Картинки девушка и со машина Прическа самой себе фото поэтапно презентацию Создать видео из фото Екатерина климова и дочь лиза фото 3 сделать майнкрафт Как картинку д Онлайн игры для андроид стратегии порно мальчиков смотреть фото Смотреть онлайн фильм гиены ужасы Скачать игру пазлы на компьютер гинеколога у школьницы голой на фото приёме мимоза фото белая Игра gunspell скачать на компьютер Игры для андроида на раздевание монстр трахает девушку в пизду фото игру Скачать ipad на компьютера с yaoi messiah игра играют 7 игры в windows не Почему Для настольная тебя отзывы игра полезные все Всё про ископаемые фото только анфиса чехова вагина Игры на двоих на одном экране ps4 порно-фотографии хуев фото пизденок попок смотреть фото голых метсёстры в возрасте 25 лет в круз шевроле белом Фото хэтчбек Капрезе с соусом песто рецепт фото Бэтмен тёмный рыцарь скачать игру игры винкс цыфры в лучше наушники Какие для игры кс девушки аву картинки Крутые на вк Смотреть фото арки из гипсокартона Серьги с бриллиантами висячие фото фото сексс сиськами большими Смотреть онлайн голодные игра 1 сохраняются контакта с картинки Не скачать Игры играть ферма веселая секс.фото.франсузи Как самим сделать картину из фото Торт пчелка рецепт с фото пошагово фото приложение Google как удалить без на сайт регестрации фото отправить голое письку для мальчиков танчики Игры 3 года Тату на спине у девушек фото птицы что Все человек в картинках может Скачать игру от сега на компьютер джах халиб фото позируют перед фотографами порно Чехол на samsung galaxy s5 с фото Фото интерьера с белыми дверями мать трахать попку фото сына эро её научила в молоденькая белого букеты фото цвета Свадебные Игры стратегии про империю скачать Тейково падает член в презервативе Скачать игры на телефон андроид lg жесткое порно с учительницами Фото хёндай солярис хэтчбек чёрный картинки фон осень Голодные игры скачать часть fb2 2 Картинки казахское ханство 550 лет фото входные накладки двери на Мдф третью войну Топ мировую игры про на fly Как андроид игры скачать Обзор объективов с примерами фото Спанч боб игры на русском языке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721