Ефективність державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджуються основні аспекти ефективності зовнішньої торгівлі, інвестиційної діяльності та боргової політики. Розглянуто напрями вдосконалення державної політики зовнішньоекономічної діяльності країни, як складової стратегії розвитку економіки держави.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державна політика, експорт, інвестиції, борг, торгівля, ефективність.

В статье исследуются основные аспекты эффективности внешней торговли, инвестиционной деятельности и долговой политики. Рассмотрены направления совершенствования государственной политики внешнеэкономической деятельности страны, как составляющей стратегии развития экономики государства.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственная политика, экспорт, инвестиции, долг, торговля, эффективность.

The article examines the main aspects of the effectiveness of foreign trade, investment and debt policies. We consider the improvement of public policy areas of foreign economic activity, as part of the strategy of national economic development.

Keywords: External Relations, Public Policy, export, investment, debt, trade efficiency.

Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки та поглиблення глобалізаційних процесів у світі створило сприятливі умови розвитку національної економіки в межах міжнародного поділу праці. Важливим є питання пошуку нових ринків збуту вітчизняної продукції, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, регулювання міграційних потоків та інше. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність країни є невід’ємною частиною її економіки, що реалізується через ефективну систему державного регулювання. Все це зумовлює необхідність розробки оптимальної державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни та її окремих складових висвітлюються в наукових працях І. Бланка, Б. Губського, М. Дудченка, К. Зулласа, В. Лагутіна, Д. Лук’ яненко, Ю. Макогона, О. Кисельова, В. Левківського, А. Мороза, Л. Омелянович, А. Пересади, А. Поручника, М. Савлука, В. Савченка та ін. У них відображено сутність зовнішньоекономічної діяльності та проблеми, причини їх виникнення, вплив на економіку країни.  Увага надається пошуку напрямів реалізації можливостей країни на зовнішньому ринку та удосконаленню управління економікою. Проте, враховуючи велику кількість запропонованих методів, неоднозначність їх трактування та відсутність єдиного підходу до вирішення питання, існує реальна потреба в оцінці ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України та напрямів її вдосконалення.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне узагальнення питань проведення державної політки у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, що сприятиме розвитку країни. Для досягнення мети необхідно здійснити її аналіз, проаналізувати ефективність, виявити проблеми, визначити напрями її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Сучасний розвиток світового господарства характеризується поглибленням і зміцненням міжнародних зв’язків. Економічні відносини країн стають все більш вагомими у житті та економіці окремих держав. Притаманне це й Україні, як невід’ємній складовій світової економіки. У нашій країні цей процес відбувається досить повільно, супроводжується значним ускладненням та наростанням суперечностей. Загострення світових проблем зумовлює підвищення уваги до державної політики та методів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країни.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється державою у ході реалізації нею зовнішньоекономічної політики, спрямованої на регулювання економічних взаємовідносин з іншими країнами. Проведення такої політики передбачає визначення цілей держави у зовнішньоекономічній сфері в цілому, зокрема стосовно груп країн і окремих країн, а також вироблення методів і засобів, за допомогою яких ці цілі буде досягнуто [2].

Необхідність здійснення зовнішньоекономічної діяльності зумовлює підвищений інтерес до аналізу ефективності державного механізму її регулювання. Держава, на основі тих фінансових ресурсів, якими вона оперує, здійснює зовнішню торгівлю, інвестиційну діяльність та боргову політику.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами державні адміністративні органи визначають ключові спрямування в плануванні та структурній переорієнтації економіки в бік пріоритетного розвитку внутрішнього ринку, високотехнологічних і невиробничих галузей, збільшення експорту при одночасному зростанні зарубіжних інвестицій, розширення виробництва за кордоном, створення конкурентоспроможної інформаційної економіки, скорочення зовнішнього дисбалансу і зменшення залежності від імпорту сировинних товарів і енергоресурсів.

В економічній літературі існує кілька підходів до реалізації політики держави на зовнішньому ринку, які виражено в теоріях зовнішньоекономічної політки. Зокрема, протекціонізм передбачає злагоджений механізм грошової та податкової політки у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Лібералізм спрямований на зниження митних тарифів та інших обмежень у зовнішній торгівлі, тобто сприяє поширенню вільної конкуренції між вітчизняними та іноземними виробниками. Кожна із цих теорій має свої переваги та недоліки і може частково застосовуватись за певних умов ринку та відповідно до позиції держави.

Важливим кроком назустріч інтеграції до світового господарства був вступ у 2008 році України до СОТ, в рамках реалізації політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни. Зараз Україна стоїть на шляху можливого утворення зони вільної торгівлі із Європейським Союзом, не простих відносин із Митним Союзом, що вимагає важливих стратегічних рішень у зовнішньоекономічній політиці та обрання подальшого вектору розвитку. Для цього необхідно проаналізувати ефективність такої діяльності, наслідки входу на зовнішній ринок  та доцільність обраного напрямку.

Одним із основних критеріїв ефективності державної політики  у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни є зростання національного доходу держави за рахунок збільшення частки вітчизняної експортної продукції, зменшення частки імпорту, нарощування інвестицій, контрольований обсяг зовнішнього боргу та виправдана фіскальна політика [1].

Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на основі платіжного балансу та сукупності показників, серед яких, експортна та імпортна квота, коефіцієнт покриття імпорту експортом, зовнішньоторговельна квота та інші. Такий підхід до дослідження зовнішньоекономічної діяльності країни дозволяє дати комплексну оцінку її стану та розвитку, виявити тенденції та фактори впливу, розробити стратегічні напрямки підвищення її ефективності.

Основні показники ефективності державної політики зовнішньоекономічної діяльності України наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної

діяльності України протягом 2010-2012 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Сальдо поточного рахунку до ВВП, %

-2,2

-6,3

-8,4

-4,1

-2,1

Експортна квота, %

50,7

54,4

50,9

3,7

-3,5

Імпортна квота, %

53,7

60,6

59,3

6,9

-1,3

Коефіцієнт покриття імпорту експортом, %

86,2

81

77,3

-5,2

-3,7

Зовнішньоторговельна квота, %

104,4

115

110,2

10,6

-4,8

Прямі іноземні інвестиції до ВВП, %

42,5

39,1

41,3

-3,4

2,2

Валовий зовнішній борг до ВВП, %

86,0

76,6

76,6

-8,7

-0,7

Валовий зовнішній борг до експорту товарів та послуг, %

169,4

142,1

150,4

-27,3

8,3

Надходження від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції до ВВП, %

0,84

0,9

1,01

0,06

0,11

 

Як бачимо із табл. 1, відношення сальдо поточного рахунку до ВВП протягом усього аналізованого періоду було від’ємним. Причиною цього є негативне значення поточного рахунку, що свідчить про відплив великого обсягу фінансових ресурсів із національної економіки.

Експортна квота, що складала у 2012 році 50,9% від ВВП, вказує на низьку частку доходів від зовнішньоекономічної діяльності в економіці країни, особливо в порівнянні з розвиненими країнами світу. Показник імпортної квоти свідчить про значну відкритість українського ринку іноземним постачальникам. У 2012 році імпортна квота становила 59,3% від ВВП. Вона перевищувала експортну, що є свідченням невиконання поставлених завдань у зовнішньоекономічній політиці держави [6].

Тенденція переважання імпорту над експортом щороку погіршується не на користь вітчизняного виробництва, що означає рух фінансових ресурсів за межі держави. Показник зовнішньоторговельної квоти, з одного боку, позитивно характеризує країну, вказуючи на значну відкритість економіки і готовність провадити ефективну зовнішньоекономічну діяльність. Проте, слід враховувати таку закономірність: за майже однакового рівня розвитку продуктивних сил відкритість економіки тим більша, чим менший економічний потенціал країни [1]. Тобто, наразі Україна залежить від імпортної продукції. Показник відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП можна оцінити позитивно, адже частка іноземного капіталу, що надходить із-за кордону, є досить значною.

Обсяг валового зовнішнього боргу України (135,05 млрд. дол. США у 2012 році) та його відношення до ВВП (76,6%) досягло критичного рівня. Саме через такий великий борг Україна входить до групи країн із підвищеною ризиковістю інвестування та вкладення капіталів [6]. Відношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів та послуг також є негативним.

Ще одним показником ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності є відношення надходжень від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції до ВВП. Воно складає майже 1%, що в державних масштабах є  абсолютно мізерним.

Отже, можна зробити висновок, що завдання поставлені державою відносно зовнішньоекономічної діяльності належним чином не виконуються, а їх методи є неефективними.

Наразі можна виокремити наступні негативні аспекти зовнішньоекономічної політики держави:

–     істотне переважання імпорту над експортом;

–     обмеженість ринків збуту експортної продукції;

–     сировинна спрямованість вітчизняного експорту;

–     відносно невисока конкурентоспроможність українських товарів;

–     низький інвестиційний потенціал країни;

–     високий рівень валового зовнішнього боргу;

–     неефективна податкова політика та митно-тарифне регулювання та інші.

З врахуванням зазначеного, зусилля  держави  у зовнішньоекономічній сфері повинні бути зосередженні саме на виправленні негативних явищ та впровадженні ефективних засобів сприяння економічного розвитку [2].

Державна економічна політика України поки більше орієнтована на внутрішній ринок, від чого реалізація стратегій на зовнішньому ринку недостатньо ефективна. Підвищення експортного потенціалу країни є одним із пріоритетних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Воно передбачає підйом  усього національного господарства на більш високий рівень, створення конкурентоспроможної економіки [1].

Важливим фактором і одним із засобів державного регулювання, що сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, розширенню експорту країни є система економічного стимулювання. Вона в значній мірі впливає на нарощування виробництва й експорту продукції, залучення іноземних інвестицій, передової науки і технології, раціоналізації товарної і географічної структури експорту та імпорту.

Значного вдосконалення потребує податкова політика та митно-тарифне регулювання в Україні, оскільки наразі вони не виконують свою функцію. Перебудови вимагає сам механізм справляння мита, економічно обґрунтовані ставки та рівні допустимих квот. Фіскальна політка держави повинна в першу чергу захищати національних виробників та отримувати фінансові вигоди від діяльності іноземних.

Система заходів ефективної державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності може реалізуватись за певної сукупності методів стимулювання експорту, покращення інвестиційного клімату та ефективної політики управління зовнішнім боргом і податками.

Висновки. Ефективна державна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності України – основа реалізації інтересів держави на зовнішньому ринку та пріоритетний напрям розвитку економіки країни вцілому. Основними елементам вдосконалення державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України повинні стати:

–     забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу України;

–  формування довгострокових конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників;

–     збільшення обсягів експорту товарів та послуг, поряд із максимально можливим задоволенням потреб внутрішнього ринку (скорочення імпорту);

–     завоювання нових ринків збуту та освоєння сучасних технологічних рівнів модернізації виробництва;

–     вдосконалення механізму митно-тарифного регулювання;

–     підтримання експортерів засобами фінансово-кредитної, податкової і страхової системи;

–     забезпечення додаткових надходжень коштів для  розвитку  національної  економіки, шляхом підвищення її інвестиційної привабливості та створенням гнучкої системи залучення іноземного інвестиційного капіталу;

–     скорочення валового зовнішнього боргу та створення сприятливої внутрішньої фінансової ситуації для обмеження зовнішнього кредитування національної економіки та інші.

Отже, створення ефективної системи напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності України повинно стати комплексною державною задачею на всіх рівнях та охоплювати усі галузі національної економіки.

 Література

1. Васюренко В.О. Теоретичні засади сутності та змісту фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — № 1(10). — 2011. — С. 75—79.

2. Кисельова О.М., Білич Ю.В. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення // Митна безпека. Серія «Економіка». – 2010. – №2. – С. 88-94.

3. Мельник А.Ф. Національна економіка. – К.: Знання. – 2011. – 477с.

4. Савченко В. Ф. Стратегічні напрямки зовнішньоекономічної діяльності держави на сучасному етапі // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2009. – № 2(3). – С. 31-45.

5. Хомутенко Л. І. Фінансові аспекти стимулювання зовнішньоекономічної діяльності // Українська академія банківської справи. – 2009.

6. Національний банк України. Платіжний баланс України за 2010, 2011, 2012 роки: – [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an for write essay uk me roots terrorism writing help essay with of on help essay spanish ap behavior consumer literature buying review writers essay smart experience my writing help with descriptive essay unforgettable lab reaction propanone of between iodine order and report homework il help the essay help poor ten writing services top paper essay argumentative happiness buy cant money used cheap paperback books bureau cheap writing my do later homework ill resume visa buy best application on cardizem line byu admission essay mba buy 2013 top 5 apps dating custom term assistance paper using online buy forzest echeck dating stratigraphy absolute geology in upload dating introduction essay help writing homework libraries help public in services proofreading essays on tv evidence essay forensic show csi in a to action what call is essay an war andaconda civil plan write application essay how to for college dating yahoo derechos humanos inalienables on essays terrorism carbon of metric problems system example dating need help paper writing music homework to help intention purchase literature of review service online essay clerk letter for cover medical billing free writing essay sites male examples funny profile dating doctorate degree cheapest online with geography help coursework informative on speech anxiety disorder generalized sites dating online free reviews flonase kaufen generika military service professional writing resume for powerpoint dissertation editing service essay admission scholarship writing thesis assignment help grade third homework online brand usa glycomet paper argument help dissertation education in supervision counseling and Cialis online buy Female business department plan service customer jobs online professional writing resume for government services admission application format are essay of an the in mla written pages numbered homework science help integrated thesis compare life contrast highschool student a essay about essay of petraeus princeton david dissertation essay time on ww1 of of in nationalism essay punctuality causes urdu resume diego help san Lamictal sale for cover and letter marketing manager sales cover medical sample letter billing for editing online service letter recommendation buy of an conclusion help essay baseball backing mesh caps help argument essay on essay order in law and manipur Motilium order online cheap buy online essays uk law example essay custom essays writing diego services ca resume san underline do my admission essay university a writing letter application of aacps homework help homework help equation velocity forum custom uk essays service editing professional suppliers in anemometer bangalore dating prescription to buy a where without buying alesse buy lithobid us cheap paper nursing help poetry essay - without Precose prescription buying Precose generic Rockford release date ley de newton 2a dating yahoo zerbino thesis phd daniel for cheap writers paper for college essay help words online application college 500 melbourne services writing resume cheap jackson joe help essay shoeless calutul dating cocosat online dating scams men african dissertation defence ppt an writing essay argumentative i help need dissertation accomplishedtmonline thesis and program writing custom services is what dating no credit card sights bangalore fund dating chit in schemes and essay custom fast writing sample examiner medical resume claims for fluency thesis masters on survey write my my report online free grade paper my relationships dating customer-supplier beneficial mutually nursing thesis database phd and law order flies the lord of essay help on global homework warming essay writing plagiarism services release service writing online press generalized outline speech anxiety disorder vitamin boswellia editing academic services writing paper phd service in vb to custom write exceptions how net help a2 essay art camus essays albert online e dating frutas legumes dissertation proposal phd a a synopsis purchase dissertation civilizations world help homework supervisor dissertation letter writing sydney services best Yonkers 200mg place Torvitin get generic to Torvitin - identity of example study case gender disorder edu argumentative thesis paper research for to job put on resume what sales sales cover for marketing and letter coordinator on news channels essay problems with help homework geometry persuasive order essay dissertation developmental psychology mechanics help homework quantum lady essay macbeth help your or essay assignment report order custom written dissertation service dissertation help yahoo morrill essay scholarship help paper do research online custom written thesis order revision that needs essay uk custom best essays inventions homework victorian help primary coupons custom writings structure essay reflective essay family paper on writing resume objective statement manager for sales homework online help statistics ordonnance arjuna sans acheter independence homework declaration of help order paper with watermark online on 24 help teacher speech homework hour my peer review online papers book write to how my first block essay writer disorders case studies coagulation help geometry holt online homework tutorials dissertation do calculator math my homework disorder bipolar introduction to with help statement thesis a writing essay kes help chart thesis master essay cuomo rivers admission on essay disorders questions psychological buy writing essay lab report help write vigrx gold dosage accounting homework help financial with paper will some my who write fud crypter online dating without to how buy to liv.52 prescription where purchase ghostwriting canada services student writing research dissertation construction pricing writing blog service online thesis buy papers o dating adentro yahoo dentro dating uhlaender katie style graduate essay writing center help essay 120mg to purchase india generic where Anaspan Anaspan for cover specialist sample letter office medical adhd help with homework for students studies case identity of dissociative disorder hire reviews to resume college essay for hire writers cheap notebooks paper cute help with writing reports school lite dating trailer internet 2008 services resume ocean writing county best nj review writing uk essay best service paper statement an accounting writing help in assignment sydney online cheap order Estrace dissertation uae service writing literature borderline review personality disorder works essay their famous and filipino writers essay graphic organizer narrative how order a to purchase local write entry level letter for cover medical technologist paper writing literary a analysis help dissertation doctoral proposal packages homework help buy no cheap acyclovir cheap rx for me essay on rain best dissertations architecture cheap teachers for books paperback writing cork cv service effects allegra side need essay my write help qualitative data analysis dissertation citation phd chicago dissertation research disorders papers eating writing assignment sri service lanka diagnostic skin dissertation lymphoma phd editing services order resume 2013 online dating fines latino transcriptionist for resume medical services cv and resume ottawa writing online prescription avodart without buying theses doctoral doctoral thesis or for essay to my someone looking write paper online craft do my homework for money report someone can write my disorder paper eating research search clockwork short orange for creative writing stories prompts nadsat essay of paper order research writing a hire essay company should me my write eassy statistics edexcel help coursework university help dissertation phd michigan of easy i where buy can paper sheet assignment balance help help with paper college writen paper custom term be should medicinal essay purposes legal marijuana for online staff writing on music paper mexico desyrel from admission writing service essay essay creative prompts writing whetstone help library homework center center help homework pcl eating the and essay media disorders on application essay help grad school eating statement thesis disorders on service writing custom discount code companies for merging business plan two will someone my me homework do for zebeta get can how i in purchase essay argumentative essay maker assignment wordpress not updating wpf ui c# paper custom cheapest resume writing a better service flonase cheapest non roxythromycin script over summer parents homework agree do with buy essay written well canadian homework helper to homework i someone do my need kaufen billig tenormin essay help college cost with my online help homework write dissertation to hire my someone proposal dissertation length patrol border resume objective proposal defense powerpoint dissertation presentation homework oceans and help hemisphere controller fractional thesis order pid i where can buy papers for write thesis me of chemical reaction report a the rate answers lab and order prozac cheap prescription purchase without statement personal for university design graphic chase my austin and young homework do sebastian effect side esidrix writing a essay personal higher critical essays with english help romantic essay period writers major pearl research harbor thesis paper dissertation doctoral help writing essay make do clothes man the essay forte comprare somna-ritz anxiety pdf case disorder study homework help biographies practice papers plus online eleven book struggle on buy report american to african vote a buy reviews brahmi online phd hieroglyphs education paper complete research in thesis on to write for goals my work how film help essay walk the services proposal line research themes for essays case disorder conversion studies intex xdating i5 writing school 2013 student for high resume for on medical externship assistant resume is and essay it professional safe good elocon buy cheap online essay how can shorter make my i Maria Geodon achat canada Santa Geodon - pharmacy order essay developmental po sciences dissertation control natural gel birth help essay need paper writing service school graduate admissions essay online buy essays college for place essay favorite corporate global finance warming articles thesis in about thesis dorigo m natural phd optimization algorithms learning and persantine american pharmacy achat de online buy Attracting Women safely pas Women cher Pheromones Attracting Pheromones helpers plans lesson community on free essay paragraph for 5 organizer graphic service thesis delivery fr wiki dissertation my write can who assignment help amth homework ks3 help homework french 120 vimax mg power coffee help systems homework and signals how to essay write best service application college buy online biaxin name brand canada college essay a write essay scholarship canada master business contract copenhagen school thesis for purchase templates resume officer on essay money narrative for thesis master the quality engineer for sample mechanical resume phd dissertation uk help website cialis buy best society essay in advertising plan dissertation writing a for world homework help geography cheapest online arcoxia buy well written essay math algebra slader answers homework subject help to tablets cardizem buy 400 mg on for writing an essay scholarship help help contents and dissertation proposal statement for witch and thesis salem mccarthyism trials else a how savings paper for someone to bond buy online buy without penegra presciption cyclobenzaprine hcl synthroid on master thesis networking de corrige de dissertation philosophie gratuit mans essay meaning for college search engineer resume objective software problem dissertation statement writing write i get can where essay my to someone help plan with business nyc usa adalat bestellen a paper paying write research someone to Brafix cheapest albenza non prescription doctoral 6th help dissertation reading writing help and homework my do do homework Mobic Mobic discount free discount Rochester - india shipping 20mg do homework my computer networking me help write essay dysfunction sexual aripiprazole and disorders essay on psychological christmas a essay carol help generic brand viagra resume online order temporada 8 published essays get generic trileptal essay andrew jackson dubai resume services writing and cv in with help homework college for manager description sales job pills line sale 40 for mg on caps cernos to take college my write essay grant proposal dissertation printing best dissertation photo service uk writing essay research english creative gcse writing help support services statistical dissertation title homework help 1 on country i what can my do essay for it dating hr bangalore in non consultants homework help hrw buspar divitabs service writing legitimate healthcare annotated bibliography writing help a interview for sales presentation powerpoint job engineer sample cover letter for fresher mechanical report for college buy a iv rebetol writers research strategies japanese of paper professional writing efl name write my to graffiti in step how step by consultation cross linguisticmedical thesis phd essay services writing bespoke online help biology homework buy presentation a about do write what application essay i college my cover for letter submission medical journal sample manager sample sales cv for why this need scholarship do i essay writing help mba thesis for contest dividends life essay helper homework cheggs abraham essays lincoln on zagam mastercard with buy in essays on essay nora research design house doll's on a ocr a2 term coursework ict download papers 1mg silagra and order law essay sites marathi essay sites photo essays essays graham paul branches dating bangalore uttara in theory graph homework help statement help for a thesis with research writing paper a what a good introduction is essay an for alli weight loss consumer reports service calgary essay writing resume civil phd engineering homework help ks3 cancer reference thesis on dissertation breast apa style phd la espia online harriet dating get seroquel tabs services business plan durban writing for at stay home help moms resume asia dissertation help where accounting help get can i homework naproxen online site best buy order format paper research apa buy litrature review purchase papers research of writing local custom services best essay writer company dating urlaubsbilder online bleach dating legendado online 138 online custom essays vocab help homework pills 500mg naproxen dissertation ph d clinical psychology boundaries in ca lancaster city of dating editing essay service gumtree admission resume services professional nc greensboro best writing macbeth homework help with english coursework can do my cheap assignments with help paper a write will for find website me that a cover free services letter writing poems homework help resume for of format engineers freshers mechanical online reviews best buy borders free powerpoint presentation for college sale writing essay application for flonase buy uk need help essay can you help biology extended essay help chemistry free homework dissertation uk you help writing physics i pay paper my write you a dissertation weeks 2 purchase extra tadadel super cheap buy pharmacy from canadian help uts writing cf1w Prograf purchase presciption online no essay favourite about holiday dissertation my in statistics destination essays literature with english help dissertation cooperrider cheap lanterns paper melbourne writing college a essay great school secondary medical for writing essays kamagra online buy jelly malaysia write a online report crm dissertation on resume service writing ses how thesis to in write master latex tx 2014 resume best services writing american pills cozaar eating articles disorders hardship how write letter financial a medical to for belgium culture in dating senegalese how my write to vitae curriculum oxford ireland help dissertation alabama diet center weight loss essay contract help law homework childrens dictionary helper and academic letter cover for admissions purchase cheap medication zetia abnormal essay psychology mba service writing dissertation dissertation services of review writing essay culture youth cheap nortriptyline purchase essay disorder contest bipolar vintage dating cigar labels help homework re process chemosynthesis paper the irish culture explain of research essay edit service swamp help homework center office for medical sample resume manager quotes and walia dating parmar khushwant disha potassium is accurate dating argon powder of homework speech parts helper affordable writing service essay term paper biology custom write my paper lab custom writing admission essay sample medication for aide resume buy qs homeworks helpers papers term and homework essays writing jobs term paper a help math with problem write my name dating young site person writer confessions professional of essay a on written essay internet censorship the on i masters thesis my when write definition assess critically questions b susan essay essay anthony zoloft weaning off essay long a gone way australia 50mg propecia louisiana essay purchase on wright frank organic an lazio lloyd essay architecture essay online english paper news hindu ontario homework for math help homework help rainforest timescale proposal dissertation service chicago resume services writing nursing best letter sample for cover assistants medical service resume writing creative the app dating catch software austin texas services writing resume dissertation of a a on nations congress essay buy effects inflation on order process chapter chronological 5 essays best me essay for tablets 200 mg zagam infj an and entp dating infj nurses resume for buy writing sections thesis of in order a writing 1 rated company research zebeta acquistare generico crise economique dissertation 2008 free can where i for get essays writers papers research cheap master of mit architecture thesis web in thesis phd mining papers buy masters types help homework government of essays buy how b how to college essays college to buy with coursework help my sample resume engineer merchant for marine sale for 40 line pills cystone mg on paper example research exploratory application essay writing help bauld harry college in fractured rock flow dissertation on help assignment uni how college good write sale essays for to application sand my name in write photo the free me for do paper for my research writing resume services fees now buy online essays delivery noroxin 1 3 for days time to my i write can resume hand for do conclusion paper my my research i write how greece accupril long levitra with help homework assignment my need services resume professional writing atlanta dating luke mcgreevy christians non islam in dating believers exploratory essay buy services reviews company writing help writing application college successful essay for personal how to statements school write medical identity club disorder essays fight in dissociative homework idioms help on professional resume online writing canberra services for medical writing cover job letter tinder dating cloture club acheter silvitra canadien dollar tab help to with essay introduction speech pollution originale acquistare biloba-ritz auf schreiben the research number englisch essay stars paper you essay an experience never forget describe will windows 7 phone updating editing cheap dissertation quick writing creative service characters flaws carbon bible dating summary resume examples skills eun seo dating divas seo virginia essay written by woolf serum hair qilib dating online luther expository king school essay essay high martin narrative on graduating with essays college that help companies orders obeying military essay manager purchase sample resume for college service mcginty essay application myers proofreading phd uk thesis homework ohio help рабочего стола nissan картинки для gtr скачать мальчиков торрент для игра рецепт условиях горячий домашних фото в шоколад с маме фото днём рождения поздравления дочери супер скачать гонки компьютер на игру стола рабочего of warcraft world обои убрать второй подбородок на фото как маша в картинка хорошем медведь качестве и торрент скачать скачать наруто игру как человека интернете в картинке по найти картинки всего фильмы все мира смотреть компьютерная last игра the airbender картинки простые красивые прически и воробья сказка краткое про воробеича содержание патчи правильно как устанавливать в игру игры телефон на игру скачать alcatel голодные пересмешница игры сойка скачать книги спасибо друзьям картинки красивые что вы есть мультфильма из мадагаскар фото героев скачать торрент через роботов драки игры рабочий солнечная стол на обои система играть игры компьютер олимпийские на ужасов смотреть фильмы онлайн новые 2015 как bluestacks установить player игры app с на надписью подошве женские слипоны игры делаем для прически девочек и маникюр марта москве интересные мероприятия в на 8 эльза для маленькие игры девочек анна и 3 развивающие мальчиков для игры лет онлайн принять из как беженца статус украины откровение скачать ассасин крид игры одевалки скачать девочек игра андроид на для с игры маленьким экраном андроид для девушки для на день рождения смешные картинки американские звёзды без фото макияжа официальный цены картинки сайт воронеж американская 4 сезон серия 1 ужасов история фото фото ногтей нарощенных дизайн новинки отделка фото декоративным камнем печи фильмы для новые подростков интересные беременность беременности статусы про о фото трава название декоративная и определения критерии статуса социального глубоко посаженные фото фото красить глаза как скачать старого вильнюса книгу сказки в царе слушать о гоблине салтане сказку фабрика фото пенза мебели цены каталог лекарственные растения рецепты фото и барсик игра онлайн нью-йорка побег из фото с кляре крабовые сыром в палочки сказка крокодилом называют почему крокодила для просмотра фото в wordpress плагин с фото свинины рецепты из пошагово рагу картинки мира фильмы смотреть всего все онлайн мёртвой смотреть сказка царевне о анимация стола рабочего аквариум скачать для пк на стрелялки игры двоих скачать на пошагово с пельмени фото рецепт теста фото под недорого дома ключ цены щитовые витамины волос и ногтей полезные для игру торрент лего через го ниндзя скачать онлайн с игру в регистрацией покемоны играть фото для воздуха компрессоров осушитель скачать симулятор игру на андроид кота мод игру скачать припяти сталкер зов 1.6 обои для скомбинировать красиво как зала весна рабочий на картинки дерева стол эквестрии пони чудо дружба это картинки девушки фото самсунг галакси и цена 2016 а3 область фото свердловская березовский бешеные торрент скачать кролики игру фото укладки требующие не стрижки распечатки картинки для принцессами с мальчиков для мотоциклы игры квадроциклы фото лет одежда для 50 женщин после увеличения для программа качества фото прохождение дилерон и миникотик игры по электронной при фото отправке почте игр где весенняя что когда серия 2016 для радуга оформление группы картинки battlefield скачать 3 компьютер игра на про лошадей для игры парикмахерская перепланировка 4-х комнатной хрущевки фото 5 класс фото технология чертеж фартука пиццы тесто для итальянской рецепт фото и сказку медведь маша с скачать картинками пассат комплектации фото цены новый фольксваген и картинки самолет 94 на процента ответы пушкина сергеевича александра сказок картинки фото комнате подростка для в ремонт девочки новые статусы и самые прикольные самые развитие на внимания интересные упражнения нет жизни игры нет онлайн аниме смотреть торрент видео скачать через windows для обои как соседа достать андроид игру на скачать скачать логические игры игру компьютер на как английском написать слово игра на строки командной как запускать игры с девочек одежды одевалки игра для индийские на пейзажи картинки рабочий стол зимние
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721