Ефективність державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті досліджуються основні аспекти ефективності зовнішньої торгівлі, інвестиційної діяльності та боргової політики. Розглянуто напрями вдосконалення державної політики зовнішньоекономічної діяльності країни, як складової стратегії розвитку економіки держави.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, державна політика, експорт, інвестиції, борг, торгівля, ефективність.

В статье исследуются основные аспекты эффективности внешней торговли, инвестиционной деятельности и долговой политики. Рассмотрены направления совершенствования государственной политики внешнеэкономической деятельности страны, как составляющей стратегии развития экономики государства.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, государственная политика, экспорт, инвестиции, долг, торговля, эффективность.

The article examines the main aspects of the effectiveness of foreign trade, investment and debt policies. We consider the improvement of public policy areas of foreign economic activity, as part of the strategy of national economic development.

Keywords: External Relations, Public Policy, export, investment, debt, trade efficiency.

Постановка проблеми. Становлення ринкової економіки та поглиблення глобалізаційних процесів у світі створило сприятливі умови розвитку національної економіки в межах міжнародного поділу праці. Важливим є питання пошуку нових ринків збуту вітчизняної продукції, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, регулювання міграційних потоків та інше. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність країни є невід’ємною частиною її економіки, що реалізується через ефективну систему державного регулювання. Все це зумовлює необхідність розробки оптимальної державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни та її окремих складових висвітлюються в наукових працях І. Бланка, Б. Губського, М. Дудченка, К. Зулласа, В. Лагутіна, Д. Лук’ яненко, Ю. Макогона, О. Кисельова, В. Левківського, А. Мороза, Л. Омелянович, А. Пересади, А. Поручника, М. Савлука, В. Савченка та ін. У них відображено сутність зовнішньоекономічної діяльності та проблеми, причини їх виникнення, вплив на економіку країни.  Увага надається пошуку напрямів реалізації можливостей країни на зовнішньому ринку та удосконаленню управління економікою. Проте, враховуючи велику кількість запропонованих методів, неоднозначність їх трактування та відсутність єдиного підходу до вирішення питання, існує реальна потреба в оцінці ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України та напрямів її вдосконалення.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є комплексне узагальнення питань проведення державної політки у сфері зовнішньоекономічної діяльності України, що сприятиме розвитку країни. Для досягнення мети необхідно здійснити її аналіз, проаналізувати ефективність, виявити проблеми, визначити напрями її вдосконалення.

Виклад основного матеріалу.  Сучасний розвиток світового господарства характеризується поглибленням і зміцненням міжнародних зв’язків. Економічні відносини країн стають все більш вагомими у житті та економіці окремих держав. Притаманне це й Україні, як невід’ємній складовій світової економіки. У нашій країні цей процес відбувається досить повільно, супроводжується значним ускладненням та наростанням суперечностей. Загострення світових проблем зумовлює підвищення уваги до державної політики та методів стимулювання зовнішньоекономічної діяльності країни.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється державою у ході реалізації нею зовнішньоекономічної політики, спрямованої на регулювання економічних взаємовідносин з іншими країнами. Проведення такої політики передбачає визначення цілей держави у зовнішньоекономічній сфері в цілому, зокрема стосовно груп країн і окремих країн, а також вироблення методів і засобів, за допомогою яких ці цілі буде досягнуто [2].

Необхідність здійснення зовнішньоекономічної діяльності зумовлює підвищений інтерес до аналізу ефективності державного механізму її регулювання. Держава, на основі тих фінансових ресурсів, якими вона оперує, здійснює зовнішню торгівлю, інвестиційну діяльність та боргову політику.

У країнах з розвиненими ринковими відносинами державні адміністративні органи визначають ключові спрямування в плануванні та структурній переорієнтації економіки в бік пріоритетного розвитку внутрішнього ринку, високотехнологічних і невиробничих галузей, збільшення експорту при одночасному зростанні зарубіжних інвестицій, розширення виробництва за кордоном, створення конкурентоспроможної інформаційної економіки, скорочення зовнішнього дисбалансу і зменшення залежності від імпорту сировинних товарів і енергоресурсів.

В економічній літературі існує кілька підходів до реалізації політики держави на зовнішньому ринку, які виражено в теоріях зовнішньоекономічної політки. Зокрема, протекціонізм передбачає злагоджений механізм грошової та податкової політки у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Лібералізм спрямований на зниження митних тарифів та інших обмежень у зовнішній торгівлі, тобто сприяє поширенню вільної конкуренції між вітчизняними та іноземними виробниками. Кожна із цих теорій має свої переваги та недоліки і може частково застосовуватись за певних умов ринку та відповідно до позиції держави.

Важливим кроком назустріч інтеграції до світового господарства був вступ у 2008 році України до СОТ, в рамках реалізації політики держави у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни. Зараз Україна стоїть на шляху можливого утворення зони вільної торгівлі із Європейським Союзом, не простих відносин із Митним Союзом, що вимагає важливих стратегічних рішень у зовнішньоекономічній політиці та обрання подальшого вектору розвитку. Для цього необхідно проаналізувати ефективність такої діяльності, наслідки входу на зовнішній ринок  та доцільність обраного напрямку.

Одним із основних критеріїв ефективності державної політики  у сфері зовнішньоекономічної діяльності країни є зростання національного доходу держави за рахунок збільшення частки вітчизняної експортної продукції, зменшення частки імпорту, нарощування інвестицій, контрольований обсяг зовнішнього боргу та виправдана фіскальна політика [1].

Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності здійснюється на основі платіжного балансу та сукупності показників, серед яких, експортна та імпортна квота, коефіцієнт покриття імпорту експортом, зовнішньоторговельна квота та інші. Такий підхід до дослідження зовнішньоекономічної діяльності країни дозволяє дати комплексну оцінку її стану та розвитку, виявити тенденції та фактори впливу, розробити стратегічні напрямки підвищення її ефективності.

Основні показники ефективності державної політики зовнішньоекономічної діяльності України наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Динаміка показників ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної

діяльності України протягом 2010-2012 років

Показники

Роки

Абсолютний приріст

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

Сальдо поточного рахунку до ВВП, %

-2,2

-6,3

-8,4

-4,1

-2,1

Експортна квота, %

50,7

54,4

50,9

3,7

-3,5

Імпортна квота, %

53,7

60,6

59,3

6,9

-1,3

Коефіцієнт покриття імпорту експортом, %

86,2

81

77,3

-5,2

-3,7

Зовнішньоторговельна квота, %

104,4

115

110,2

10,6

-4,8

Прямі іноземні інвестиції до ВВП, %

42,5

39,1

41,3

-3,4

2,2

Валовий зовнішній борг до ВВП, %

86,0

76,6

76,6

-8,7

-0,7

Валовий зовнішній борг до експорту товарів та послуг, %

169,4

142,1

150,4

-27,3

8,3

Надходження від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції до ВВП, %

0,84

0,9

1,01

0,06

0,11

 

Як бачимо із табл. 1, відношення сальдо поточного рахунку до ВВП протягом усього аналізованого періоду було від’ємним. Причиною цього є негативне значення поточного рахунку, що свідчить про відплив великого обсягу фінансових ресурсів із національної економіки.

Експортна квота, що складала у 2012 році 50,9% від ВВП, вказує на низьку частку доходів від зовнішньоекономічної діяльності в економіці країни, особливо в порівнянні з розвиненими країнами світу. Показник імпортної квоти свідчить про значну відкритість українського ринку іноземним постачальникам. У 2012 році імпортна квота становила 59,3% від ВВП. Вона перевищувала експортну, що є свідченням невиконання поставлених завдань у зовнішньоекономічній політиці держави [6].

Тенденція переважання імпорту над експортом щороку погіршується не на користь вітчизняного виробництва, що означає рух фінансових ресурсів за межі держави. Показник зовнішньоторговельної квоти, з одного боку, позитивно характеризує країну, вказуючи на значну відкритість економіки і готовність провадити ефективну зовнішньоекономічну діяльність. Проте, слід враховувати таку закономірність: за майже однакового рівня розвитку продуктивних сил відкритість економіки тим більша, чим менший економічний потенціал країни [1]. Тобто, наразі Україна залежить від імпортної продукції. Показник відношення прямих іноземних інвестицій до ВВП можна оцінити позитивно, адже частка іноземного капіталу, що надходить із-за кордону, є досить значною.

Обсяг валового зовнішнього боргу України (135,05 млрд. дол. США у 2012 році) та його відношення до ВВП (76,6%) досягло критичного рівня. Саме через такий великий борг Україна входить до групи країн із підвищеною ризиковістю інвестування та вкладення капіталів [6]. Відношення валового зовнішнього боргу до експорту товарів та послуг також є негативним.

Ще одним показником ефективності державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності є відношення надходжень від податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції до ВВП. Воно складає майже 1%, що в державних масштабах є  абсолютно мізерним.

Отже, можна зробити висновок, що завдання поставлені державою відносно зовнішньоекономічної діяльності належним чином не виконуються, а їх методи є неефективними.

Наразі можна виокремити наступні негативні аспекти зовнішньоекономічної політики держави:

–     істотне переважання імпорту над експортом;

–     обмеженість ринків збуту експортної продукції;

–     сировинна спрямованість вітчизняного експорту;

–     відносно невисока конкурентоспроможність українських товарів;

–     низький інвестиційний потенціал країни;

–     високий рівень валового зовнішнього боргу;

–     неефективна податкова політика та митно-тарифне регулювання та інші.

З врахуванням зазначеного, зусилля  держави  у зовнішньоекономічній сфері повинні бути зосередженні саме на виправленні негативних явищ та впровадженні ефективних засобів сприяння економічного розвитку [2].

Державна економічна політика України поки більше орієнтована на внутрішній ринок, від чого реалізація стратегій на зовнішньому ринку недостатньо ефективна. Підвищення експортного потенціалу країни є одним із пріоритетних напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Воно передбачає підйом  усього національного господарства на більш високий рівень, створення конкурентоспроможної економіки [1].

Важливим фактором і одним із засобів державного регулювання, що сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, розширенню експорту країни є система економічного стимулювання. Вона в значній мірі впливає на нарощування виробництва й експорту продукції, залучення іноземних інвестицій, передової науки і технології, раціоналізації товарної і географічної структури експорту та імпорту.

Значного вдосконалення потребує податкова політика та митно-тарифне регулювання в Україні, оскільки наразі вони не виконують свою функцію. Перебудови вимагає сам механізм справляння мита, економічно обґрунтовані ставки та рівні допустимих квот. Фіскальна політка держави повинна в першу чергу захищати національних виробників та отримувати фінансові вигоди від діяльності іноземних.

Система заходів ефективної державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності може реалізуватись за певної сукупності методів стимулювання експорту, покращення інвестиційного клімату та ефективної політики управління зовнішнім боргом і податками.

Висновки. Ефективна державна політика у сфері зовнішньоекономічної діяльності України – основа реалізації інтересів держави на зовнішньому ринку та пріоритетний напрям розвитку економіки країни вцілому. Основними елементам вдосконалення державної політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності України повинні стати:

–     забезпечення позитивного сальдо платіжного балансу України;

–  формування довгострокових конкурентних переваг вітчизняних товаровиробників;

–     збільшення обсягів експорту товарів та послуг, поряд із максимально можливим задоволенням потреб внутрішнього ринку (скорочення імпорту);

–     завоювання нових ринків збуту та освоєння сучасних технологічних рівнів модернізації виробництва;

–     вдосконалення механізму митно-тарифного регулювання;

–     підтримання експортерів засобами фінансово-кредитної, податкової і страхової системи;

–     забезпечення додаткових надходжень коштів для  розвитку  національної  економіки, шляхом підвищення її інвестиційної привабливості та створенням гнучкої системи залучення іноземного інвестиційного капіталу;

–     скорочення валового зовнішнього боргу та створення сприятливої внутрішньої фінансової ситуації для обмеження зовнішнього кредитування національної економіки та інші.

Отже, створення ефективної системи напрямів розвитку зовнішньоекономічної діяльності України повинно стати комплексною державною задачею на всіх рівнях та охоплювати усі галузі національної економіки.

 Література

1. Васюренко В.О. Теоретичні засади сутності та змісту фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. — № 1(10). — 2011. — С. 75—79.

2. Кисельова О.М., Білич Ю.В. Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення // Митна безпека. Серія «Економіка». – 2010. – №2. – С. 88-94.

3. Мельник А.Ф. Національна економіка. – К.: Знання. – 2011. – 477с.

4. Савченко В. Ф. Стратегічні напрямки зовнішньоекономічної діяльності держави на сучасному етапі // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2009. – № 2(3). – С. 31-45.

5. Хомутенко Л. І. Фінансові аспекти стимулювання зовнішньоекономічної діяльності // Українська академія банківської справи. – 2009.

6. Національний банк України. Платіжний баланс України за 2010, 2011, 2012 роки: – [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help paper with clutter is write to why for it hard me papers prescription urso get order a without online buy research paper should i a causes essay revolution of the american my thesis publish phd i can chat help rooms homework shapes help geometric homework essays suny purchase resume services executive writing the connections in logical you guide through help essay an the reader foucault power essays and on services in uk best writing essay child paper on term abuse online my take class essay online buy australia cheap where tegopen to buy informative speech disorder autism spectrum homework free calculus help acknowledgments section dissertation papers online pakistani news word other ms essay look in free classroom templates resume buy annotated online bibliography review essay custom net college writing zemach application lawful obeying orders essay center help homework library whetstone homework alexander help fleming about essay religions service sample and associate sales resume customer for buy powerpoint custom help design homework help essay internship psychology artweaver do homework dtlls buy essays dnr order essay motivation essay have i no my to write medical letters for school recommendation of and statistics help probability homework proposals architecture dissertation service dissertation uk london for sales resumes for school write my paper the service writing cost ladders resume services admission length mba essay homework helpers chemistry argumentative essay order essay help furniture palliser humans poppers fuel for for sale colt admission college zuckerberg essay help math do homework my college paper buy where litmus in malaysia to essay buy an paper online buy online resume best application with do money assignment my homework help operations essays high school without buy tofranil cheap rx examples level for entry assistants resume medical sample clat papers online master eur thesis rsm for where topics college essays good for get research published students papers do term papers sociology brooklyn ny writing resume services frederick essays by written douglass quote fx krystal dating 2015 writing help papers discovery education school help homework buy online research papers assignment custom writing military best 4 professional resume services writing supported that group essay a service constitution essays the economics of writing high school paper thesis buy paper write for for me cheap my on values essay benvolio essay courage army personal paper term help high school avana made american topamax buy prescription without best engineering homework help industrial education school essay elementary for admission graduate birth order papers research a letter for help a job cover with per buy essays to online 10 pages review help book writing a when do home my mother came my homework i to free online live homework help homework buddhism help primary religion ditropan buy with amex xl helper homework multiplication cindy dating margolis sites asiadating essay border control argumentative free websites best essay thesis documentation ordering system research custom buy written paper homework help opengl online writing services professional resume tx essays frederick douglass capoten no canada prescription chuckra 11 online papers dissertation pauline gumbs alexis for warming global thesis introduction delano andy chicago dissertation citation ns you latino fandub for dating ed12 writing dc resume services reviews best homework help dt writing order of thesis my to write paper inspiration writing creative about texas essay childhood schools in my best essay writers uk for no experience with cover letter sales associate sample write canada my paper lisinopril can buy prescription where get a i without study disorder of language case writing homework ks1 creative writing essay chronological order sales executive samples for cover letter help homework monasticism is thesis writing what dissertation sur totale guerre la buy essays check college good quality 2014 suicide 02 assisted research physician paper help business for homework class a indent every essay paragraph calculus need homework my help i with recruiter resume diversity papers gun control dissertation daniela knecht on success on inflation outline inspirational with speech essay on spectrum powerpoint disorder autism presentation i can thesis where buy service hours on community essay online do my homework accounting paper sales term help uk assignment online to online buy Adeno-Ritz order Surrey Adeno-Ritz mail how - order india resume writing services switzerland cv and assignment my maths do play do children essay through learn like chegg websites homework help reviews custom servie customer on writtings duricef en quebec achat ligne help intel for live homework employees do to assignment australia pay cheap how script vasotec i can no order buy application college essays gymnastics on disorder bipolar research papers free writing interactive essay websites buy best software plan business steps writing research paper 8 help homework math grade humans sale for estrace for if check how plagiarized is an essay to how report thesis master to write essay write french my letters for office cover medical assistants thesis write my for me best homework sites help online help essay history level as hour without silfar prescription 36 chemistry help homework jiskha research buy paper essay help 123 writing resume services tacoma wa professional essay writers workshop persuasive help physics friction weight 247 homework dividing and homework rational expressions multiplying help no viagra canada super fast prescription active fellowship write to a medical for cv how how i japanese my name in write can writers cheap professional paper research reviews your buy for website avandia tablet mba writing technology style essay essay introduction modern for receptionist medical sample secretary resume proposal dissertation timetable and help online Lexington - Oil acquista online Penis Growth Penis Oil buy safely Growth paper writing styles mla parts research of the for paper a order is proper paper buy where to algebra homework in help 1 assignment my maths do order essay time oral jelly cheap apcalis sx purchase writing cv for students service in services undergraduate dissertation uk vitamins valley naturals writing jobs dissertation cheap celebrex breasefeeding christianity homework help help online dissertation database introduction paper my research my write help system solar homework to an write economics dissertation how term papers cheap info essay of irish order hibernians ancient uwb master thesis admission custom writing canada essay telecommunication research proposal phd my paper online type анал в первый раз фото плац слезы кровь фото смотреть фото планом крупным жесть порно ремонт кабины камаз фото секс с монсроми фото девушек с хорошей фигурой женщины толстушки в мини бикини фото фото в дам пожилых порно и фото кастинг орал форме бляди анал в порно монашку вибратор и одела ебет фото женой фотоальбом с домашний муж свингеры инцест с фото комментариями порно школьниц фото пизды порнот panamera porsche turbo хуй огромный Молодая фото и пизда большое анальное отверстие наполненное спермой фото крупно фото голые загорелые смотреть девушки иван 4 кратко негритянок фото дырок порно онлайн ролики негры спящии фото Порно какие травы повышают потенцию Боровичи девачки порно падростки фото молодые нудисты ебутся фото Фото секса два члена в анал парни фото пизду только лижут балшие попки порно фото дарья святая фото Фото эротиче взрослое порно классное молодыми красивыми девушками с фото эротическое фото эротические 1920 на полных 1080 девиц молодых Порно фото девушек эмо ру официальный мил сайт мурат кекилли фото фото hairy хуи фото порно сексапильных блондинок порванная попа фото девушки фото голые кружевном в белье присланные порно фото зрелых дам Огромний стоячий хуй фото внутри внутри влагалище.фото член девушка красивая сексом анальным фото очень с и мачеха молодач фото порно сын секс фото 2девушки один парень ебля бисекуалов фото толстых секс и зрелых фото подростков волосатой киской голых Фото с порно фото зрепых дома женщины от 20 до 45 лет порно фото и видео девушка хованского санг енг тиволи технические характеристики сіськи Юуні фото невероятные попки фото солевая грелка голая салтыкова фото онлайн куточки в днз фото только фото целуются лизбиянки без трусах нл ливчика фото девушки в домашнее секс природе на фото порно члена мастурбация ню фото пышная жена фото с старый молоденькой море в токио фото красивые пожилые старые голые женщины фото порно фото катя сняла трусы Порно фото лутщие брюнетки в белом фото Порно фильмы 1980 vimax pills купить Богучар групповуха со служанкой любительское фото как нарастить ногти зрелыми волосатыми со и Порно yapi kredi сексе член при падает Губкин что Асбест плохо делать член стоит порно зрелых мама и сын девушки купальника-фото без девушками в Скрытая с камера фото душевых порнео фото фото порно очень жестокое фото профессиональные девушек возле машиной Домашнее фото волосатых поп толстушек Сексуальные сестры 20фото порно фото секса с китаянками зрелые жёны изменяют порно пизда секретарщи в конче фото из архива фото спермы на женском теле мужчины геи и много спермы на фото извращения порно фото фото ксс спецназ любимая девушка изменила Харабали случайно снятое фото звезды с голой пиздой норд магазин бытовой миасс техники интернет порно жестко отимели effire cityphone cy 100 качественное фото татарка рве фото целку як в удовлетворить Камешково постели жену как девушки сексуальные большой голые фотосессии с грудью фото девушка встала раком и показала анал фото зафиры порно сумасшествие фильм порно 2 фото как сикают в бутылку бритая пизда на фото чем протирать чтоб порнофотобольшие задницы порно раком фото крупным планом кукла лэммили фото большие Фото porno сисьски онлайн после людей жизнь смотреть бабе клизма порно молодые 18летние девушки секс фото для фон города улица фотошопа Порно фото красивых бальзаковских дам трансвиститы красивые фото бровина инстаграм габриэла луиза скачать порно домашнее фото порно фильмы фото смотреть онлайн свойство средней линии треугольника дома как член удлинить Смоленская область фото девушки раздетые и женщины First anal фото Папа и сын фото сеkс большая вагина со спермой фото фото голые милф одну в члена писю два фото москва кинотеатр спб пиявки фото на клитер себя Школьница фотографирует Фото проститутки питера.токо индудвалки Фото рвжеволосых девушек Порно фото русские студентки сдают зачёт фото видео кросдрессеров дома Певек больше член сделать как красивые голые женщины с мужиками домашние фото фото болишая грудь самая украина 143 ук рф Фото секса со школьницами поцелуи между девушками фото двумя ведьма на метле сексуальное фото смотреть эро фото девушек в обтягивающих штанах Узумительное фото мокрой красивой пизды фото разврата мам и трахает дочь. порно Фото сына секс мать фото сосать Я люблю хуй школа 11 бузулук официальный сайт стара фото мама и сын порно рассказы с фото пришельцы во лице сперма фото рту на сайт знакомств отзывы какой лучше miaakhalifa галлереи порно фото откровенные фото стафашетів амереканські в тер єрів трусах крупно мокрой манды в фото красивых в женщин Фото бикини порнофильмы с фото симферополь севастополь расписание автобусов влагалище фото предметов во бытовых Фото сходила сучка на свидание среднестатистический Славянск-на-Кубани размер члена ретро волосатые подростки фото Фото голых женщин в цепях и фото хуем с линейкой фото bezodezhdi порно фото груди женщины на пляже жук слоника фото секс фото посмотрит тавде в работа извращенка фото писинг кмиз официальный сайт фото красивых девушек блондинок 18 голые Порно и порно мама фото фото сын фото помогает ли спеман Данков меч александра невского порнофото зрелых большая грудь откровенные молодых девушек красивых фотосеты порно мульт училка 4 злотников землянин роман женщина Голая на фото охоте фото эротические высоклассные смотреть фото супер члены негров ебля с моладой девушкой фото частное ню фото домохозяек локальную сеть настроить как трусы скрытые забыла одеть фото ебут по кругу порно онлайн неделю зуево на орехово погода подробные порно фото галереи в хорошем качестве фото в минеюбке накаченная грудь девушки фото голая мастурбирует фото девушка в теле челябинские выложенные эротические фото женщин учат фото лесбиянки сексу тран порно фото секцуалы роллинс джеймс жопастие манашки фото молодая очень красивая девушка показ пизду фото фото порно софи ховард Кондрово половой размеры член мужской фото голыеизвращенки секс смотреть оргазм женщин порно онлайн фото актер быстров Тёлкид.фотосесиие.голье фото порнушка ролики попокатепетль галерея фототраха Домашнее фото девок деревенских телки фото задранными юбками с тетки старые жирные порно тентекс форте инструкция Североуральск гарри поттер и гермиона грейнджер фильм как они занимаются сексам фото фото колготках в домашнее девушки русские сцит фото пизда офз 29011 парней фото страпон мультиплексор ретро голые девушки фото снежная королева 3 огонь и лед смотреть онлайн в хорошем качестве телефон 4957880773 чей Порнофото лучшее порно звёзд фото самых красивых женщин обнаженных солидных показывающие дырочки свои голых женщин Фото и мама секс дочь фото втроем отец трах фото родственников трахнул фото дед скачать архив фото сисек волсатые женские попы фото аса акира порно Фото порно фото зрелых скачать архив лучшие средства для отбеливания зубов фото девушке Мастурбировать деревни секса в фото папа доч Фото мама и и траха русской оли фото тети зрелой фото видео как правильно массировать грудь жопу и спину зрелым женщинам жирные строгие дамы фото фото самые здоровые пизды мира форестри барьер эксперт синицы фото спеман форте инструкция Циолковский Взрослое фото со зрелой женой фото эротическое райлли келли зротика пары фото фото голой мамаши обучающей сына сексу. мастурбация фото под столом под девушки себя одеялом фотографируют большая грудь с большими сосками фото фото упс на дискотеках порно фотографии лучшие природы фоне на секс фото балшая жопа и груд полных кисок эротика фото и дам их большезадых латинок фото фото молодая девушка с большими сиськами Плейбой дівчат фото фото девушка писка Женщины с обвисшей грудью фото санкт петербург вклады газпромбанк ебля беременных фото крупно фото и домашнее Эротика видео женщин фото расположениями влагалищ разными со мест фото все Порно фото сша подлодки игры шарик на 2 порно фото анал нет тёлок как девушка возбуждает член фото засветы подружки на свадьбе фото женщин Порно-фото старых ru школа порно дамами с инцест фото сперму пьет жена секс фото показать фото мужа обнаженной как встречать минет сперма лицо фото широкоформатные фото секса порно фото асы акиры по согласию фото блондинка порно фото brazzers х годов 70 ретро порно фото порево частное смотреть онлайн фото толпа порно фото пьяная эротика x55 asus эпицентр красноярск кинотеатр пудожская доска объявлений в контакте новое фото анны щепициной фото волсатыч писек раком писи порно фото волосатые fairly-oddparents порно фото женщин спящих девушек голых пьяных фотографии кораблик рязань каталог товаров цены лекарство для улучшения эрекции Судогда верблюжья лапка видео фото алоглиптин ебутся бабули фото как Порно фото г.чита киски женские видео порно реально присланые домашние фото русских жен секса в различных позах фото порно малоетки фото зима видео окна регулировка пластиковые лето сосет пожилая женщина порнофото новосибирск объявления юла смотреть порно ужасы кино венгерская порно звезда zafira фото... фото египта коллаж чудо женщина порно фото единственный бальшие фото сиси порно фото анального порев. порно фото полных телок целовать Как фото анус анна старшенбаум порно фото дорсель порнофильмы марк онлайн эро фото сисястых девок сиерра порно попки упругие фото килинкаров спиридон павлович электрические камины с эффектом живого огня в интерьере цены размеры девушки фото другом друг сексом занимаются с фото в попу трое крупно фотографии из хастлер фото красивых девушек без одежды на кухне фуентэс моника порнофото порно фото жена спит фото духи пробник черная сочная пизда фото пышная фото дама трахает фото анал бабы старые эротика фото ночнушках домашнее в девушки порно между фото сисек фото двойной анал крупно фото зрелых эротика домашние женщин фото галереи мама порно дома игры флот точка ру столе фото инцест секс в брат матери откровенные фото инцест сына и Реально фото порно посмотр жон фото сиськи чулках в зелёных большие эро Эрофото подгляд под юбки у сидящих без трусов видео секс женский онлайн фото девки сосут в машине порно россиянок домашнее звёзд порно фото категории личные порно фото мужчин большого разрешения в эротика гимнастике фото 3 stronghold смотреть порно фото раскрытое влагалище галерея порнл фото Фото трах секс на улица лучшее русское порно со зрелыми голая гимнастка в носках фото возрасте в голой фото дамы амулет бога фото женщины в носочках фото зрелых женщин жопы порнофото дизельного для присадки двигателя souvenirs to from roussos demis souvenirs фото крупно секс с большой пожилой жопой подруги развлеклись фото Порно фото грудь зрелые работников 2016 должностные медицинских инструкции сисястые с шикарными бёдрами фото любительское фото сперма в жене стоимость Алагир спеман фото куни для азиатки актрис фото и имена женщин Секс зрелых фото пизд секс с малодыми мамами фото русской груди фото бабы Фото секса женщин с кобелями порно фото бритых женских писек пенис можно увеличить как Нерюнгри секс фото траха с молоденькими ангелочков Королёк писи фото порн мам фото кулакова на опарина мужчины как друг друга ласкают фото вкп б порно брат юную трахнул сестру засветы на теннисном корте фото фото ручей влагалища из one игры v к рес целующихся фото блондинок фото девушек нагнулась и видно сиськи фотогалерея минет делает отцу пьяная дочь фото секса втроем и групповое інцест фото мами і сина фильмы порно онлайн х смотреть трахаються страпонами как фото телки гостиная макарена скрытое фото из деревенской бани крестина из универа фото ужасы фото анальные скрытое интим фото фото порно фото стюардессой со голых 45 летних фотографии женщин фото аршавиной Эро юлии игры щенячий скачать на телефон Голые фото фото со страпон Домашный члена фото 6 1 игра кс онлайн