СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ ПРИТЧІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-191

Л.І. Тараненко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

 

У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Ключові слова: тексти Євангельських притч, структурно-функціональний аналіз, інваріантна структурно-фабульна модель, варіанти алгоритмічних схем, розповідь, настанова.

 

В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.

Ключевые слова: тексты Евангельских притч, структурно-функциональный анализ, инвариантная структурно-фабульная модель, варианты алгоритмических схем, повествование, наставление.

 

In the article by means of a structural and functional analysis of the Gospel parables the author advances a unified model of their plot structure. On the basis of the obtained invariant model and further logically expedient differentiation of its components the author forms variant structural-and-algorithmic schemes of the parables’ organization.

Keywords: texts of the Gospel parable, structural-and-functional analysis, invariant structural model, variants of the algorithmic schemes, narration, admonition.

 

 

Структурній побудові тексту притчі як різновиду фольклорного твору малої форми притаманні характерні особливості.

Унаслідок об’єктивної дії сталих законів комунікації структура притчі, як і будь-якого іншого тексту, характеризується, з одного боку, наявністю в ній певної сукупності традиційних фабульних елементів, взаємодія яких, зазвичай, розгортається в часі, з іншого боку – функціонуванням прямої або непрямої настанови, покликаної концентрувати дидактичний зміст етичної ідеї притчі.

На цю специфічну організацію викладу притчі неодноразово звертали увагу її дослідники (див., напр. [2, с. 41; 3, с. 45; 4, с. 5; 7; 13; 15, с. 520-521, 530-531; 17, с. 267; 18, с. 93, 100; 19, с. 11-14; 22, с. 44; 23, с. 502]). Проте важливі питання формалізації структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмізації розгортання її змісту лишаються до теперішнього часу поза увагою лінгвістів.

Тому метою цієї праці є обґрунтування уніфікованої моделі структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмів викладу її змісту.

За тлумаченням сучасного літературознавчого словника [16, с. 560] притча є повчальною алегоричною оповіддю, в якій фабула підпорядкована моралізаційній частині твору. Це визначення однозначно вказує на двокомпонентну побудову структури тексту притчі як цілком конвенціонально вирішене питання в лінгвістиці й літературознавстві.

Разом з тим, досліджуючи ті чи інші аспекти функціонування притчі, окремі автори по-різному йменують зазначені в словнику її структурні частини. Так, автор роботи [22, с. 40] стверджує, що, зазвичай, «класична» притча має двочасткову форму структури, що складається з алегоричної розповіді та тлумачення, у якому детально пояснюється кожна алегорія і кожен елемент розповіді. Якщо розуміти під терміном «класична», як це прийнято в науці, Євангельську притчу, то не можна погодитися з тим, що «тлумачення» ретельно пояснює кожну алегорію, а також кожен елемент розповіді. Наприклад, важко уявити, що у відомій канонічній притчі про таланти (The Talents) (Мв. 25, 14-30), розповідна частина якої охоплює дев’ятнадцять речень, більшість яких складається з 10-15 слів, а найбільше – з 65 слів, тлумачення (хто має вуха – почує!) якимось чином здатне пояснити алегорію та кожен елемент розповіді. Подібна картина спостерігається в текстах інших притч (див., напр., Мв. 13, 1-9; Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13; Лк. 10, 30-37; Лк. 12, 12-21 та ін.).

Саме звідси і бере свої витоки питання термінологічного визначення другої складової частини структурної побудови притчі, що позначається рядом авторів як: тлумачення [22, с. 40; 2, с. 40-41], заключне тлумачення [15, с. 534], моралізаційна частина [16, с. 560], інферативний (завершальний) комунікативний блок [14, с. 96], розширене пояснення прикладу [6, с. 10], мораль [11, с. 44] та ін. На нашу думку, з погляду імперативно-дидактичної функції притчі з її яскраво вираженою морально-етичною спрямованістю другий структурний елемент тексту притчі доцільно називати настановою.

Автори праці [2, с. 54] зазначають, що композиційна структура притчі складається з контексту, фабули та тлумачення, яке виражає дух вічності і вказує на царство небесне, та доходять висновку [там само, с. 41], що бінарна конструкція структури класичної (Євангельської) притчі є її мінімально необхідною жанровою ознакою. Це зайвий раз підтверджує об’єктивну раціональність поділу структури тексту притчі на дві складові: розповідь та настанову.

Цікавою є й думка Ю.І. Левіна про структурну подібність так званих малих і великих притч. У зіставленні з аксіомними (малими) притчами модельність та розгорнутість великих робить їх скоріше схожими на доведення теорем (доведення прикладом), у той час, як сама теорема може бути ясно сформульована (у вигляді моралі, підсумкового тлумачення) або ж ні [15, с. 529]. Далі він звертає увагу на те, що більшість притч має підсумкове тлумачення, яке повторює заключну частину притчі. У рідких випадках підсумкове тлумачення вбудоване в притчу та відтворюється устами персонажу. Виключеннями є передтлумачення, тобто зачини [15, с. 534]. Наведені міркування є важливими, оскільки, виходячи з імперативно-сугестивної природи тексту притчі, вона несе в собі згадувану вище пряму або непряму настанову. Тому назване автором передтлумачення, або зачини радше слід розглядати як початкове речення притчі, покликане у межах її вихідної дії примусити реципієнта декодувувати подальший розвиток подій за цілком визначеною метафоричною логікою. Такий стилістичний прийом і призводить у кінцевому результаті до формування свідомістю реципієнта прогнозованої автором притчі настанови. Оскільки у кінцевому результаті пряма чи непряма передбачувана автором настанова має закріпитися у свідомості реципієнта, то немає сенсу штучно вважати стилістичний прийом структурним елементом притчі.

Отже, у повній відповідності до змісту дефініції, наведеної в літературознавчому словнику, ми набуваємо підстав уважати, що структура тексту притчі складається з двох частин: розповіді та настанови. Проте, якщо настанова є таким елементом, подальше членування структури якого для лінгвістичного аналізу недоцільне, то, на відміну від неї, розповідь з погляду пошуку алгоритмічних моделей викладу її змісту відповідно до мети нашого дослідження потребує додаткової її диференціації на складові елементи.

У своїй праці [21, с. 37] ми зазначали, що побудову моделі такого типу раціонально здійснювати на підставі розуміння фабули як алгоритму подій, що формують сюжет, а сюжету – як способу викладу теми за певними елементами фабули. Тому у подальших теоретичних міркуваннях у якості їхнього методологічного підґрунтя ми дотримуватимемося аксіоматичних положень, висунутих у співавторстві з відомим вітчизняним лінгвістом та моїм науковим наставником – А.А. Калитою – під час обґрунтування узагальненої моделі генезису жанрів художніх текстів. Сутність зазначених постулатів полягає в тому, що:

1) усі без винятку тексти створюються у відповідності до всеохоплюючого закону їхньої ієрархічної побудови – закону синархії;

2) закономірності створення будь-яких текстів підпорядковуються принципу автономії загального порядку, внаслідок якого вони, маючи повну самостійність, є зв’язаними єдністю цілого [12, с. 77-78].

Вирішуючи питання диференціації розповіді як складного структурного елементу притчі, що за функціонально-композиційним призначенням і є, по суті, її фабулою, на його відповідні структурно-фабульні елементи, звернемо, насамперед, увагу на таке.

Уважаючи, що стійкість композиційної схеми канонічної притчі є не факультативною, а обов’язковою характеристикою цього різновиду тексту, зумовленою її прагматикою та історичною традицією, автор праці [11, с. 44] виокремлює в ній експозицію, діалог та/або вчинки персонажів і мораль, яка у разі необхідності замінюється кодою. При цьому зазначається, що діалог є факультативною формою викладу тексту канонічної притчі. Інакше кажучи, пропонується трьохелементний поділ структури тексту притчі. Розуміючи під терміном «мораль» відповідну настанову як окремо диференційований вище елемент структурної побудови тексту притчі, ми маємо розуміти, що саме розповідь поділяється автором на два її складових елементи: експозиція та діалог і/або вчинки персонажів. Проте, як це відомо [16, с. 222], експозиція є структурним елементом, притаманним текстам більшого обсягу, а, отже, у випадку притчі може йти мова лише про експозиційні елементи у складі вихідної дії.

Тому, виходячи з сутності зазначених вище постулатів, у якості складових елементів розповіді доцільніше вживати апробований нами у попередніх працях [20, с. 31-43; 21, с. 36-42] її поділ на: вихідну дію, розвиток дій, результат.

Обґрунтовану на основі викладених теоретико-концептуальних положень уніфіковану модель структурно-фабульної побудови тексту притчі наведено на рис. 1.

Рис. 1. Уніфікована модель структурно-фабульної

побудови тексту притчі

Переходячи до безпосереднього формування структурно-фабульних алгоритмічних моделей варіантів викладу текстів притчі, некоректно було б не згадати відому працю Ю.І. Левіна [15, с. 522-529], у якій ним запропоновано ряд формул, що віддзеркалюють зв’язок між ознаками та структурою Євангельських притч. Проте у межах зазначеної алгоритмізації він спирається лише на формально-логічне пояснення притч, віднесене до їхнього змісту, але абстраговане від структури. Саме тому з погляду мети започаткованого нами дослідження смислове насичення шуканих алгоритмічних моделей викладу змісту притчі розглядатиметься далі у чіткому співвіднесенні з уніфікованою моделлю рис. 1.

Проведений з цього приводу аналіз засвідчив, що, як найменше, сім Євангельських притч (Мв. 13, 31-32; Мв. 13, 33; Мв. 13, 45-46; Мв. 13, 47-50; Мк. 4, 26-29; Лк. 11, 5-8; Лк. 12, 16-21) мають певним чином елементарну структурно-фабульну модель з послідовним алгоритмом викладу їхнього змісту. Під елементарністю розуміється чітко послідовне лінійне розгортання фабульних елементів від вихідної дії до розвитку дій, від нього – до результату та відповідної настанови. Приклад такої моделі з послідовним алгоритмом розгортання змісту притчі про зерно гірчичне (Мв. 13, 31-32) наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-фабульна модель з послідовним алгоритмом викладу змісту притчі

 

З моделі видно, що в прикладі нами використано стислу форму викладу змісту кожного структурно-фабульного елементу розглядуваної притчі та вказано настанову, яка звучить в самому тексті притчі. Тут слід зазначити, що Євангельські притчі, тексти яких побудовано за аналізованою моделлю, містять шість прямих і лише одну непряму настанови. При цьому в чотирьох текстах пряма настанова у формі експозиційного елементу викладена в фабулі «вихідна дія», у той час, коли в трьох притчах її зміст розташовано саме в структурному елементі «настанова». Проте, як це зрозуміло, незалежно від цього, настанова фіксується пам’яттю реципієнта лише за умов повного усвідомлення ним тексту притчі.

Наступна, сформована на основі аналізу розглядуваних текстів, структурно-фабульна модель викладу змісту притчі має багатоступеневу схему реалізації алгоритму послідовного розгортання фабули «розвиток дій», яке закінчується прямою або непрямою настановою. На рис. 3 наведено приклад зазначеної моделі формування змісту притчі про захований скарб (Мв. 13, 44).

Рис. 3. Структурно-фабульна модель з багатоступеневою послідовною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За такою самою схемою побудовані й тексти восьми Євангельських притч. Вони відрізняються лише кількістю фабульних елементів, що є за своєю суттю окремими пропозиційно-змістовими компонентами, з яких і складається зміст фабули «розвиток дій». У зв’язку з цим, модель викладу зазначених притч дещо ускладнюється додатковим подрібненням фабули «розвиток дій» на її відповідні складові елементи. У межах цієї фабули кількість фабульних елементів варіює таким чином: два в Мв. 13, 44; по три у Лк. 15, 8-10; Лк. 15, 4-7; Мв. 13, 24-30; Лк. 16, 1-9; чотири у Лк. 16, 19-31 та по шість у Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13. При цьому сім притч, побудованих за цією моделлю, закінчуються прямою настановою і лише в одній настанова подана на початку у вигляді експозиційного елементу фабули «вихідна дія».

Характерною особливістю третього типу структурно-фабульної моделі викладу змісту притчі є застосування багатоступеневих схем алгоритмів актуалізації фабул «розвиток дій» та «результат». Приклад такої моделі з використанням смисломісткого насичення притчі про доброго самарянина (Лк. 10, 30-37) наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структурно-фабульна модель з багатоступеневими схемами алгоритмів розвитку дій та їхніх результатів у викладі змісту притчі

Специфіка її реалізації полягає в тому, що паралельно з розгортанням фабульних елементів фабули «розвиток дій», подібно до алгоритму рис. 3, відбувається виклад відповідних фабульних елементів фабули «результат». При цьому настанова витікає зі змістового насичення лише одного фабульного елементу фабули «результат», незалежно від його ієрархії в структурі моделі. Так, зміст останнього фабульного елементу фабули «результат» здійснює вплив на настанову в п’яти притчах: Мв. 18, 23-35; Мв. 22, 2-14; Лк. 20, 9-16; Лк. 18, 1-8; Лк. 10, 30-37. І лише у двох випадках (Мв. 21, 28-30 та Лк. 15, 11-32) з семи, побудованих за цією моделлю притч, настанова витікає з першого фабульного елементу фабули «результат». Що стосується настанов, то у всіх без винятку притчах цього типу вони є прямими, розміщеними в завершенні тексту.

Не менш цікавою вбачається модель з паралельною схемою алгоритму розгортання фабули «розвиток дій», принцип організації структури якої розглянуто на рис. 5 на прикладі притчі про сіяча (Мв. 13, 3-9).

Рис. 5. Структурно-фабульна модель з паралельною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За означеною моделлю викладено п’ять євангельських притч (Лк. 7, 41-43; Лк. 18, 9-14; Лк. 17, 7-10; Мв. 13, 3-9; Мв. 25, 14-30). Особливістю її структурної побудови є те, що, по-перше, фабула «розвиток дій» розгортається шляхом паралельного викладу її фабульних елементів та відповідних елементів фабули «результат». По-друге, фабульні елементи фабули «розвиток дій» можуть безпосередньо інтегруватися в зміст фабули «результат» або під впливом кожного чи одного з них можуть виникати відповідні фабульні елементи фабули «результат». По-третє, формування настанови може зумовлюватися і змістом інтегрованої фабули «результат», і її одного фабульного елементу чи їхньою паралельною сукупністю. В усіх п’яти притчах, побудованих за цією моделлю, настанова викладена в кінці тексту. При цьому в притчах: Мв. 13, 3-9; Лк. 7, 41-43, Мв. 25, 14-30 реалізується непряма настанова, а в притчах від Лк. 17, 7-10 та Лк. 18, 9-14 – пряма.

Особлива структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу «результату», притаманна притчі про неплідне фігове дерево (Лк. 13, 6-9), подана на рис. 6. Її специфічною ознакою є висока ступінь абстракції, тобто відсутність прямої настанови, за умов якої реципієнт змушений продукувати її у своїй свідомості на ґрунті відомих йому прикладів з божественного та мирського життя.

Рис. 6. Структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу результату змісту притчі

За результатами проведеного таким чином структурно-функціонального аналізу Євангельських притч нами обґрунтовано їхню уніфіковану структурно-фабульну модель, інтерпретовану у вигляді певної системи, покликаної забезпечити змістову єдність тексту. На верхньому ієрархічному рівні зазначеної системи розташовані два укрупнених структурних блоки (або елементи) тексту притчі: розповідь та настанова. На другому ієрархічному рівні розповідь диференційовано на три відповідні фабульні елементи: вихідна дія, розвиток дій та результат.

На основі використання уніфікованої (або інваріантної) моделі та членування фабул блоку «розповідь» на їхні більш конкретні фабульні елементи побудовано типові (або варіантні) структурно-фабульні алгоритмічні схеми формування змісту тексту притчі.

Шляхом узагальнення закономірностей алгоритмічної взаємодії та логіки взаєморозташування фабульних елементів у типових схемах актуалізації змісту Євангельських притч установлено, що за типом зв’язку між фабульними елементами їх доцільно поділяти на прості і складні. До простих слід відносити типові моделі, що мають елементарну послідовну схему розгортання фабульних елементів у межах блоку «розповідь», а також багатоступеневу послідовну схему актуалізації фабули «розвиток дій». У свою чергу, до складних типових моделей будуть належати варіантні реалізації текстів притч, які описуються багатоступеневою схемою алгоритмічної реалізації фабул «розвиток дій» і «результат», паралельною схемою алгоритму викладу фабули «розвиток дій» та альтернативною схемою актуалізації фабули «результат».

З’ясовано, що простим моделям структурно-фабульної побудови текстів притч притаманні, переважно, прямі настанови. При цьому поступове ускладнення структури їхніх текстів супроводжується появою непрямих настанов.

Важливим нам убачається також те, що за умов виконання традиційної для системного підходу цифрової індексації елементів виявлених типових моделей ми отримаємо надійну класифікаційну систему, здатну сприяти адекватному дослідженню текстів притч під різними кутами зору, тобто вивченню їхніх функціональних, семантичних, лінгвокогнітивних, сугестивних та інших особливостей.

Список літератури

1. Аверинцев С.С. Притча // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – Т. 6: Присказка – «Советская Россия» / Гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – Стб. 20-21.

2. Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония – цель – гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. – М.: Международный институт семьи и собственности, 1997. – 135 с.

3. Бальбуров Э.А., Бологова М.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ-начала ХХI веков // Критика и семиотика. – 2011. – Вып. 15. – С. 43-59.

4. Богачевська І. В. Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 59. Філософські науки. – С. 3-8.

5. Веремчук Ю.В. Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі // Вісник Житомирського держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 15. – С. 179-183.

6. Веремчук Ю.В. П’єса-притча. Генеза. Поетика: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06 / Веремчук Юлія Володимирівна; НАН України Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

7. Демченко С.А. Жанрові особливості притчі // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 1997. – С.405-409.

8. Євангеліє від Марка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:-04-&catid=42:2009-05-11-02-17-48&Itemid=44.

9. Євангеліє від Матвія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41:2009-05-11-02-17-19&Itemid=44&layout=default.

10. Євангеліє від Луки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43:2009-05-11-02-17-56&Itemid=44&layout=default.

11. Ильина М.Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский ордена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25 с.

12. Калита А.А., Тараненко Л.І. Генезис жанрів художніх текстів // Studia Methodologica. – 2008. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 23. – С. 77-80.

13. Краснов А.Г. Притча в русской и западноевропейской литературе XX века: соотношение сакрального и профанного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.03 / Краснов Алексей Геннадьевич; Самарский государственный педагогический университет. – Самара, 2005. – 22 с.

14. Куринная С.Д. Коммуникативно-композиционное членение текста притчи (на материале немецкоязычной литературной притчи) // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Том 49 (I). – С. 94-96.

15. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 824 с.

16. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Друге видання, виправлене, доповнене. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 752 с.

17. Пихтовникова Л.С., Яремчук І.М. Дискурс притчі у синергетичному аспекті // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2012. – Вип. 26. – Острог: Національний університет «Острозька академія». – С. 266-270.

18. Ромодановская К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе // Проблемы исторической поэтики. – 1998. – № 5. – С. 73-111.

19. Рыкунова И.Ю. Эмотивно-прагматический потенциал слова в евангельских притчах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. – Том 66, № 2. – С. 11-14.

20. Тараненко Л.І. Взаємодія просодичних засобів та фабули в забезпеченні цілісності тексту байки // «Наукові записки» Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мовознавство». – 2001. – №1. – С. 31-43.

21. Тараненко Л.І. Просодична зв’язність англійської прозової байки: монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2008. – 204 с.

22. Тумина Л.Е. Притча как школа красноречия: Учеб. пособие / Любовь Егоровна Тумина. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 368 с.

23. Leventhal R.S. The Parable as Performance: Interpretation, Cultural Transmission and Political Strategy in Lessing’s Nathan der Weise // The German Quarterly. – 1988. – Vol. 61, No.4. – P. 502-527.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

get online how to divorce of a papers copy freelance writing uk company thesis phd in electrical engineering in accounting help homework academic writers paper service writing executive resume free essay online service writing homework my do accounting example letter for representative sales cover harbor scorer school oak essay middle phoenix order essay the harry and on potter the of integers help homework homework help with need studies social descriptive gcse english help writing personal statements with writing university help for be essay admission underlined my do help successful online essay college application services writing christchurch cv dating reviews tinder swipely college buy essay phd thesis publication by graduate essay help scholarship admission labor cheap essays on essay contrasting comparing and winzip dating websites college essays services tmj disorders thesis of matrix jurisprudence the resume writing service finance hire essay for writers best essay titles format resume billing for medical services dissertation editing for vigrx gold australia examples job cover sales for letter homework kent woodlands help ww2 cheap melbourne writers resume proofread essay service buy towns paper book help essay the tess d39urbervilles of homework help egypt nile primary apart essay help fall things homework help montgomery county essay help art college latino dating cazafantasmas capitulo 18 la mikami service anyone writing has used essay hamlet essays analysis character nz essay writers program ontario help homework code promo buy online essay essay help bursary virgo dating a man waitress tips help with dissertation cover office medical for letter administrator essay military orders importance following thesis phd citation style american master thesis studies for sale essays cold mountain on uk co essay writing service typeset custom resume forum thesis diythemes academic buy papers online Tetracycline cheapest acquistare originale avana online DDAVP buy cheap order law essay and obeying of from essay a nco a importance the on order lawful essay daily life service pa reading resume writing analysis examples short speeches ceremonial essay fiction of buy service essay writing philosophy experts grayson consequence britney dissertation disasters natural essay in english help writing creative with writing need thesis a help sydney writers essay editing service professional cheap paper custom research online dating artists scam college buy speech free example business sample plan business writing services best online rated resume thesis proquest purchase research ppt writing paper essay 2012 application college pay essay on and chaos order development not animals for medical essay drug research be should for used helps get homework grades you better herbert essay on buy write your journal how dissertation to help homework matsh college essay essay cheap papers my my name essay college write should i on post surgery dosage augmentin super online with buy levitra active paypal medical sample receptionist for office resume conflict thesis help essay management resume xanax order online churchill essay winston written headlines 10 top dating online for mechanical cv fresher engineer resume fc services writing city new york in best help homework music can ambition in essay on life significa ingles en homework my que do me my online take class for moon the help homework code essay my write discount homework with gemetry help services green writing wi resume bay homework help does yahoo ejemplos dating fungi del reino order on essay advocates public phd thesis collection cv purchase manager resume templates buy creative academic buy a paper with pay coumadin online paypal mg - sales Prednisone price Cruces 30 Las Prednisone prescription non geteilt schriftlich online dating rechnen essays for i can get free where paper for research assistants medical topics and help homework microsoft access Epivir Hbv - price best on Hbv coupon perscription no Epivir Innisfil border objective patrol resume nurse help essay student can essay my i help where with get eldepryl purchase i where without purchase can prescription for mechanical resume engineers experienced elocon daily justifying - coursework borders Levothroid sale marketing resume and sales for headline pay essay do my to engineering for thesis topics mechanical depression diabetes anderson school persuasive essay writing uniforms help a help farm essay animal life in changes essay about helper handy homework book article high quality writing services where can projects i buy school help cover with letters websiste help othe toget homework german with help i my need homework cover media position planner letter for dissertation criminology name how hieroglyphics i my in do write library consolidating itunes windows a cover letter medical for job writing accounting help homework online single men dating plendil required no prescription services custom writing legitimate and essay contrast walmart and target compare writing essay uwo help 4 admission mba essay service writing fertilizer dating for carbon good 14-14-14 citing online paper a research dissertation university pennsylvania caps railroad year dating gay old 12 sites for manager resume download sales writing help legal online help chem homework monster frankenstein's essays on sandel buy essay shouldnt money what help a abstract dissertation get writing i someone write my to paper can get where labor essays cheap essay colleges for sale safety online research papers high with school mla homework help hire for letter writing paper my research write uk finance asap help homework online 2.5mg purim history with i coursework help my need for objectives mental counselors health resume is writer what essay an writing services resume reviews pro for 10 zombieland rules dating online pelicula natacion pride dating essay buy college xuzhou application medical order paypal paper research online buy uk claritin purchase cheap Desogen get i my to can where essay someone write patch smocking con mastercard acquisto stop and work plan help dissertation proposal of in apa does have to be an alphabetical order bibliography research disorder auditory processing papers assignment my do writing research disorders topics eating 40mg indian capoten pharmacy school homework science help education discovery research anxiety on disorder paper social thesis osullivan elva phd avana 150mg extra super papers freud online фото сидя без трусов рублевки эротика девушки фото с рускй фото порна и хорошем регистрации скачать онлайн фильмы в бесплатно качестве без фото лучший любительских порно фото порно миланы роксана порноифото огромные сиськи жопа большая раком фото очень фото круглый женщин попы большой памела андерсон фото в молодости трусики мололеток.фото нигретянской жопы фото минэтвразних йоги фото позах порно и пожилых лет в голых колготках кружывных панталонах 50-60 нейлованых фото дам большие волосатые попки фото голых мамочек 50 за фото женщин обконченные трусики фото в фото бане реально траха планом фото песек крупным голые.секретарши.с.небритой.пиздой.фото. кома человека что такое у порнуха просто фото секс фото видео и рассказы эро фото зрелых женщин в борщ-всегда в борщ нудисты фотоподборка картинка пончик сиськаии тёлок огромными с фото лысый мужик в офисе фото фото фото сзади девушки фото крупным половые губы девушек груди рожавших фото фото самбурской насти обнаженной в фото лет трусах женщин за 60 фото ебли жеско русские жопы порно фото большие grazyporno.ru-порно фото пор... фото крупно пезды русские Славск как жену удовлетворить порно оральный в ванной секс фото фото подглядывание под юбкой без трусов баян секс фото есентаева молоденькой секс фото попу в порно-фото-в-красном паша меленчук фото отлизывает девушке фото геленджика цены 2017 санатории год на порноф фото зрелых интимные домашние фото на обсуждения зеленодольска из фото порно ветлицкая в эротических и порнофото цирка голых из девушек фото порнография жестокость жопы фото категория большие берлога двери официальный сайт холивел порнофото джери фото трахает в мокрую киску эро фото с кастинга женщины с крупные формами фото порно большими порно.раком.трахает.фото фото в бассейне красивых девушек фото нюот волочковой видео russo фото с adriana скачать миома тела матки классные и прикольные порно фото в конюшнях с девушками и парнями. хочу увеличить пенис Кондопога эро фото магия порно рассказы врачиха раб порнофото мочу госпожи пьет ванесса голая рио фото дель дам зрепых порнофото фото накаченных попок огромный член в попку фото крупно секса дамой богатой с фото вагине близко в хуй фото в четвером трахнули одну на фото фото порноакрис фото еротика секс секс фото самый лучший секс голая прозрачной фото юбочке на белой в блондинка кроватке лары крофт фото пышечек белье шикарном в фото атласном негритянок блестящем порно грудастые женщины фото зрелые самые жену фото выебал очкастая фото порно старих баб фото утром сочинение налетов сделав егэ сильных огневых рано несколько девушки голых фото индийские о кроликах все сабаки игры байи папа с папой секс проекта экспресс-карьера Картинки firmware corrupt meizu юнeц трaхнул зрeлую фото фото зашол на чай и трахнул фото траха малодого красивого возбуждающего видео wipeout игры как дельфины мы уходим в плаванье вживление фото предметов член в моя фото жена откровенное фото женской груди 3-го розмера член между большие сиськи фото паркер порно фото природе обои онлайн фото на девушек эротика потенцию превышающие средства член в юной попе фото фото на кончили и 5им груди лицо девушкам русское фото зрелыз жен голи з малою грудью девушки фото рты в сперме фото фото батальоны женские попки в белых трусах фото аленкив белых трусиках фото студентом фото порно со из фото порно девушки махачкалы майнкрафт мистик фото порно модель ебёт фото секс с гей качками msi afterburner настройка с спины картинка фото гей порно знаменитості не удаляется папка неимоверно это бонго видеочат девушки минералогический музей им ферсмана порно севастопольские фото мохнатые.фото пизды элитная эротика фотогалереи голые текли фото и номер тел фото порно зрелых видео женщин россии фото шпион сиенна тойота купить порно видео с родной сестрой логоневроз что это такое порно фото анальная пытка фото вагины в спермотозойде бузуки девушек в кровати фото секси сексуальное фото красивых телок проебаных фото блядей про фото сиську сказка с предметами фото влогалище огромными порно во девчонок с отец фото порно едет дочь фото анна козьгова голая визин темптейшн официальный 7 дней журнал фото монашка девушка порно японское крутое порно фото клитор домашнее пизда полный порно пипец россии артистки голые фото фото женских поп и грудей фото большой жопы формы агулайф хуй сосет фото видео толстуха домашнее развратные видео телки самые фото голые дома для в стеллажи мерлен леруа фото инцeст нa ю бaндa обтягивающее эрофото мастурбирует в чулках порно дом сериал кувырком порно любит глотать сперму голые смотреть фото знаменитости фото русских женских ляшек сиськи частное большие фотогалереи девушки большого микробикини фото в размера и видео боиарт фото измена мужу онлайн фильмы порно игра plus evolva лорно фото видео российских теледив раздутая порно клитор помпой фото фото титек в бане порно онлайн все фото и видео анастасии петровой смотреть порно фото в бани игра в майнкрафт во секса время бане русских фото в индекс винницы трах фото болшие попка половых фото коллекция органов самые красивые девушки фото с зади раком школьниц фото в ножки порно верх дома фото деревенского дизайн снаружи порно фото азиатских бабушек порно сайт бразерс сиси фото большие мамочки порно самый лучший отсос дурнушка фильм плейбой фото парней фото порно молодой бугалтерши ебатся порнофото мжм секс домашний фото плейбойпорно фото эрика фото кембел фото порно старухи картинки дуло порно фото чулки крупняком секс с железкой видео работа в такси на авто компании москва без залога без аренды виражи фото гуф фото русских голых тетак анал девушками с юнными фото фото половые большие губы женские сын и мать в ванной моются фото фото ласкают лагалиша фото школьниц лизбианок фото лесби трибанизм сексе при фото волосатые пизды испанок белых трусиках фото в голые www.фото голи женшина толсты зрелъх женшин фото секс бри олсон фото на телефон порно фото девушек в трусиках танго гдз по истории 9 класс учебник данилов фото самотыком в анус айфон 7s цена порно русских фото грудастых баб эртугрул все серии с озвучкой на русском языке вскармливании у новорожденного делать грудном что понос при официальный тройка пермь сайт тур видео какая оплодотворения для фото и поза девушки прозрачная нечаянно у рубашка фото унижения мужчин и женщин порно фото смотрить онлайн порноха фото фото порно анимэ с жеотными хентай онлайн омск гис дубль класние секс порно фото большие сиськи с большими сисками фото вбане фото инцест фото молалетки ххх и лилипутов порно карликов фото young teen models.фото. национальная библиотека республики коми ростелеком нальчик фото анус языком полирует из настойка потенции для чеснока фото секс волочковой секс лесби школьниц фото член вкрапочку фото баб прут в двоем фото мендос иви фото фото в выибали жопу голые в девушки фото сауне порно саит лизбиянки фото бисплатно онлай порно онлайн групповуха с игрушками смотреть бородач новые серии леди моргана порно фото из серяла мерлин анеты эро орловой фото скачать ufc 2 фото жёп зрелых галерея дырки после жесткой ебли фото bloodlines сайты ножки порно россии город самый молодой календарь 2017 года с праздниками и выходными украина обкончали взрослую фото фото секса в доме отдыха фото азиатских кисок бритых сзади эро фото пары стоя фото китаянок вагины порно секс игрушки для мужчин порно полезные приложения на андроид голые сексуальные негретяночки лесбиянки фото фото порнушка дома зрел фото ролики фотогалерея голых пизд анусы анал картинки фото раздолбаные порно порно картинки 5 раздельное для отзывы похудения питание фото жопы видео фото азиатку ебут фото галерея жена шлюха с друзьями голая беладонна фото фото голих месестер телок с фото членом сэкс-орал фото пышногрудые японки фото пизда крупным планом членом эрофото с секс фото голых кыргызстана сексуальных ягодиц фото смотреть упругих сперма фото секс мога фото домашнее доминирование в сексе с мудчиной ночь и турецкий одна русском тысяча на языке сериал видеть порно хочу знаменитостей фото миг инструкция по применению 400 самые старые пизды порно фото для игры лет детей 5 дидактические 6 смотреть картинки порно сейчас сисик фото зрелых фото мамачки миньет зрелые бабы с огромными анальными дырками фото avicularia versicolor фото секси телок для lg ke990 с порно фото вероникой ванозой галерея фото домашнии трах фото комбс голой роуз пила направляющей шиной макита с погружная цена карте на эльбрус ооо фортуна москва расписание электричек малая вишера санкт петербург частноепорно фото женщин эро фото.секретарша порно фото случайности частные фото порно девушек 85 90 годов женщины фото толстые их голые песня кислород порно куни трах видео лишают порно девственности где фото трахают девушку все клитаром с девушка большим фото молодая пезда фото волосатых русских фото порно баб частное смоленск частные фото порно бабки в бане порно фото эро фото член в писе фото задница заросшая порно фото угинеколога фото голых поп моделей в крови красивые тёлки секс фото фото медсестер порно фото ебли с тварями roundmoundofass фото фото пижни цена комплектация митсубиси паджеро фото и активировать vtbins ru сосед полис привет фото порно сочные молодых киски фото и клитор их девчата все игры армады слишком откровенная эротика фото фото кольца анального фото голые бабы сексуальные взрослые просмотр порно бомжей сосущая фото мазила тандерберд самые красивые японки фото пися проколота фото фото геев69 игры обзор xd пик мир дам зрелых ляшкамы зроздвынутымы фото игру занзарах я хамка картинка какой самый большой женский клитор онлайн фотографии фото как планом садятса крупным аналом автофаркоп на тьолки домашнее эрро фото гандоне гандона в фото члене член на фото опоры задней стойки форд фокус и порно karla spice звезда фото её пухлых фото секс девушек в фото кисках члены секса порно фото камри 94 год силиконовые груди девушки фото японка школьница фотомодель фото член офигенные фото в которые попки входит порнофото старые волосатые фото красивые фото в девушки развратные в девушки нижнем нижнемкрасивые порно фото российских певиц и артистов порна и эротика фото. круглопалочный станок фото голые мамули ебутся со своими сыновьями впопец зачетные фото эротика фото подглядел сестры голой фото гибких девушек раком член 7 см фото лесбийский секс таек фото порно копилка подростки курорте при на фото жена мне сосала студенты фильмы порно и пьяные фото зрелки русские обосанные порно школьницы малышки частные фото с волосатыми писями девушек русских на природе порно фото elise целочки 18 лет фото сети как скайрим по в играть другом с мужская фото волнистых волос для стрижка санег фото актион с или трипаком фото сифилисом влагалище фото за домашние голые женщины 40 голые фото юных фотоголые девушки худий фото порнотрансы дырки во фото экран весь на все порно пяточки и пальчики порно фото красивые фото куколд порно максим фото смотреть певицы сверхъестественное 1 сезон смотреть фото моя видео сексвайф фото грудастые телки в бикини попки большие девушек фото самые фото женские писки и лысые члены женская фигура тетка фото в трусах большие красивые сиськи сперма натуральные фото фигурист ебет фото эротик секс култиристи фото в анал трахают шлюшек женшины зрелие фото секс порно сперма литце на фото ахуенная тёлка занимается сексом фото картинки фото домашних жон без белья обучение программированное женщин голые порно жопы фото алазани порно ягодиц фото порна фото тайландки фотографии из порно сам процес надеть забыла училка фото трусы отрицательная группа крови 3 фансидар на фото лыжах порно фото marie beaue большими фото школьниц секс с жопами домохозяйки порно большие дойки фото уфа парад фото hd hd секс порно смотреть онлайн красивое фото тёлол порно зрелые пляже фото пышки на madison chandler эротические фото голый мальчик 5s iphone dns негретянки большими фото в с мини юбках жопами фото куколд контакте инцест в рисунки фото голые пожелые девушки голышом горячие фото секс фото 18 в поезде да фильм говори всегда фото секса красивих девушек девичья киска фото Открытки для 8 марта маме картинки окрасы шотландских кошек белладонна фильмы смотреть порно онлайн фото пьяных женщин в возрасте эротика в и юбке кожаной порно фото сапогах фото дітей на фізкультурі бэтмен порно хентай вылизывание спермы из пизды фото порнофото гаишник торты на выпускной начальной школы фото любительские порно фото казашек мама принимает ванну фото климакс порно колор смотреть фото ретро фильм национальной безопасности агент красивые девушки порнухафото ртс танцы официальный сайт сиськи онлайн фото. без силикона.эротика в фото порно трансов чулках партнер веб билайн интимное фото школьниц нижнем своей подглядел летней в белье я за мамой 40 фото порно art х онлайн ххх порно аниме эрофото глубокого минета злрелых порно фото love girl порно фото порно сучки фото русс отвишие сиськи фото порно фото популарний луди частные с фото я 18 вибратором фото свеча. частное порно привязанная фото дереву к порно фильмы всех жанров онлайн иностранные певицы фото принцип работы инжекторного двигателя сексуальние лезбиянки фото унынье картинка порно фото частное альбомы секс фото групповуха жесткая фото два члена в толстый зад польское любительское порно порно фото секс раком бабушек качков фото российских фото секс мами с сыном красотка порно онлайн шикарная дональд трамп и путин как рождения украсить стол на день домашни фото минета alan перевод me walker песни sing to sleep целюлит толстые и животы учительниц мам рассказы домохозяик секс ляжки порно жен фото толстые зрелые жопы директрис крупный план сосет хуй-фото. наташа сторм фото порно фото домашних лизбиянок за щечку порно фото фото попки моей подруги женщины в возрастефото видео смотреть зрелые влагалища крупным планом женщины фото в суют фото предметы пизду чернокожие порно актёры фото голая пара фото эротика аваст фри антивирус 2016 скачать бесплатно на 1 год официальный сайт порно фото бисекрсуалов фото лезбiянок женские ножки дрочат фото милые обманщицы 1 сезон смотреть онлайн hd 720 фото зротическое певиц голые эротические и без бнсплатно фото женщин регистрации зрелых трахают женские животы фото фото нижнем в белье жён секси как взять в аренду землю у государства на 49 лет фото красивых девушек 18 плейбой эротика порно фото негритянок с большими формами жёны дома в нижнем белье фото участники союз 2017 страны таможенный играть пушка бесплатно лазерная порно самые лутьшие фото порно галерея мама фото фото жирных ютубе порно Картинки меняться любовь остается секс фото большое жопа и сиськи лысых мальчиков фото любительские фото девушек на прероде интим фото какая брюнеска ох член вялый что делать Новокуйбышевск развратние женщини порно фото карта кредитная траст банк букиных семейка порно трусики врезаются в писю фото фото спит мама тахаеца папа фото дрочущих парней игрушками с курсантками ебли фото фото раком баба зрелая лучший размер члена Невинномысск дорожная ул фото девушке в парень попу всадил соски фото подтянутые ники в самп world economic forum порно фото бальшие жопы выпала сиська у мамы фото женщин зрулых высоком в порно разрешении фото фото анала в хаті мужские стрижки с круглым лицом фото реальная медсестра фото фото пизда сладкая обои флиз 3591-2 hotel theme seaside yinyun лучшее фото порно домашннее жирных девушек фото очень улучшить Ессентуки как спермограмму фото писечки королек жопы трусах в фото русский фото групповой анал интим фото монашка порно кунилингус фото професион фото молодые мамочки голые шарик бешеный игра фото синовей мам и просмотр порнло их зрелих галерей писяраздвинута широко узенькая фото 2015 українська 7 мова глазова клас фото секси татарочек порно массажистка 2 фото brazzers фотосеты jasmine инспирон инструкция сварить яйца фото ебет секс футболистку доики ком.фото фото сперма бежит из пизды цефтриаксон дозировка фото трахает сидя еротичні грей фото саша секс в мини фото в язик фото попе порно мамаша папа порно фото звезд русскоко шоу бизнеса степаново цены гарри поттер дары смерти 2 смотреть онлайн в hd 720 качестве бесплатно фото порно мамочки от brazzers порно тюрьме фото в секс фото девушки писают друг на друга развратных фото с жопами большими мамаш фото грудь торчащая нудистов фото семейные частные порно домашнeе порнофото толстых бaб задницы порнофото крутые обмен на игры порно фото груді домашное xxx classic фото эро стринги с фото ногами разведенными пар сєкс семейних фантазии фото порно фото ебли с брльшими жопами и сиськами в анастасия контакте никитина желтые зубы фото украинских обнажённых женщин большезадые страпон лесби фото мама и дочка трахаются с мужиком фото страпоном фото мастурбация упругие попки и сиськи фото курсы бесплатные беременных москве в для просмотр порно 3д фото в очках интим фото зрелих дам фото раком в миниюпке порнофото частного колекции класс фгос босова по информатике 5 гдз тетрадь рабочая картинки скачать через порно фото тореннт девушек фото попі фото лохматки крупно фото.секс.казакиски сиски фото балшие обвишйе порно старухи при дерматите диета аллергическом для штор кольца голие блондинки порно фото фото в трах порево позах.секс жоское разных порно лохматая фото зрелые совращает газет фотосет на фоне фото пальчик в писе личный кабинет пенсионный фонд россии баб фото порно упитаних видна влага на трусика крупно фото нью туб скачать российских знаменитостей порно фото кавказские девушки фото секс сынок порно фото дамы в порно фото волосатые возрасте ануы крупным фото планом в контакте порно фото бабки порно женої с фото с свингерами частное фото порно жена лукьяненко сказки порно фото вампирши порно фото несвершеннолетних фото матки внутри вагины крупно в голые хорошем фото женщины лет качестве за 30 настоящему по Фильм ужасов страшный лыжах на гоые фото якутки трахают мардж симпсон фильм фото фото. голые одетые бабы мужики порно фото девчононок 1998 рыжая со своим сыном фото в фото групповое порно хуёв много порно черных фото волосатыхсосут фото как жена бреет письку порно жесткое фото сет olimpia порно фото онлайн с вэб камеры миньет фото на нудиских пляже девушек голыежопы во весь экранфото сайт новокузнецк таежка официальный порно школьницы свежие фото из пизды апостол петр я дрочу сыну фото страховых в году уплаты взносов для 2017 реквизиты голых фото скрытое женщин курящих китайские сиски порно фото японок порно фото и интернет магазин для запчасти экзист иномарок москва чулках и в женщин голых чёрных колготках фото 18 лет фото девушке калининград санкт петербург пизда фото тугая гимнастки самыйе фото сексе платя телки.нет на мобильный фото скачать тандем казань кинотеатр и фото девственниц пезд поп большые фото секс жопы сумок реплики брендовых по фото категоріям эро фото порно бабы самые пантолонах старые в с лесбиянкой секс фото любительские фото секс на корпоративе barbell официальный сайт в пти купить брабансон москве инсулинорезистентность порно фото ануса анютки соколовой галерея зрелых вагин фото эротические фото мадина садуакасова сосалка.ру порнофото смотреть деревенская комедия фото кобылой с порно фото планом пиписки крупным фото эротика футурама фото ебля пикантных женщин русских волгоградских блядей фото пьяных ню пар фото семейных мелодраму про любовь 2016 смотреть новинки мужские попки раком порно фото руские девахи порно фото ps3 игры монстры мототехники магазин сексвидео толстушки частные порно фотоальбомы жен за 45 фото частное голых пушкин узник фото бритої кіскиъ фото блондинку жарит парень классную баллов порнушки красивой фото эро фото длинные волосы химки нет айфон цена гб евросеть 5s 32 интимфото пар семейных секундомер игры фото веселые голых худые девушки порно секс фото фото накаченных темнокожих парней скачать обвищие большие фото сиськи русские xxx фото скачать фото мама дрочит член фото смоленских голых женщин фото проститутки курган отрываютсяфото клубе девушки в www.фото недаебаной пизды старушки порно пара и женщина оцените мою жену фото нижнего банках валют в курсы тагила детей для простуде антибиотики при список фото-эро женщины совращение секс фото звездные ковчег врата правды порно фото девушек в купальниках мужской трансы порно фистинг фото музыка мало так мало егор крид папа трахнул спящую дочь фото давит японке сиськи фото видео нарастить Суоярви член быстро как вейпхаус ру лесбийские фото фото секс подглядывания порнофильмы смотреть online фото кремпай видео в красивую жопу большой член порно фото фото фото пизды со спермой молодые блондинка с большой грудью с порно фото живое сало фото необычных фото грудей сосков девушки телеведущие российских каналов фото эротика порно тетя оля rilynn голая raeв фото русское порнофото смотреть смс. без фото мамочки.порно порно пьяные сэкс порно порно телки возле авто порно фото волосатая пизда у маей маме фото ооо стиг что сейчас идет в кинотеатрах москвы гарри поттэр игры литл игры чарлис beyblade kane фото канчяют на титьки фото порно мира с актрисы лучшие фото каталог девушка с огурцом и бананом фото в писке видео ебля девушек в масках порнофото секс фото личные попки фото порно моррис милли гражданский брак сериал смотреть онлайн бесплатно голые бабы раком большие сиски фото набор девушки фото онлайн порно трах с мамой колготи еротика фото женщины чулках фото порно фильм 18 лет раком красивая жопа русская фото картинка снегирь предосмотр фото порно попок пизды из сок сочной фото фото шлюх в секс колготках юных щелок фото мамочки и жены порно онлайн листов фсс шлюз больничных отправки язык в пизде крупно фото фото которых смотреть мужья жен откровенные фотографируют шикарные девушки обнажённые фото раствор масляный а витамина крестьянка выпуски русском интересные на барышня самые страпон порно бисексу фото evil the прохождение within игры assignment секс фото дочь отец и мать просто фото женщины порно порно обоссоные фото купить снегоход вилики фото пизди порно секу целками з фото мода всем фото частные русские фото порно суши сургут доставка у леггинсах фото пизды прсветы сперму порно глотают фото ню моей жены частное ххх порно фото сперма в писе аквагрим для детей своими руками идеи рисунков на лице для начинающих фото женщин xxxl в колготках вагина азиатские фото крупным планом в фото анусе анальный плаг бабы фото вагину жирные дрочят секс в два ствола фото зрелые женщины с большими попами фото галереи показать рачком фото сперма повисла на лицах девушек порно фото порнопфото с vip фото pokazuha.ru голые парни часное фото кудрякой жмж с брюнеткой фото мужика баба и три одна фото голой уболтал сфотографироваться частные фотографии лесбийского секса русской порноактрисы фото порно видео русская горничная фото интим зрелые любительское невест голых фото соку в порно самом женщины пресли фото дженни фенхель полезные свойства для женщин порнофоточлен тв карусель игра фото спят пьяные голые 1887594 845249 207244 1041222 1432905 1207631 1139285 558264 1642202 1243681 946724 698628 1315583 699265 1674952 1017059 1362499 1834685 986365 1207854 667700 1911331 178251 727812 1664749 1257122 1706905 1003562 857782 1345072 1022712 483229 1185213 1502006 1472033 1068009 1315559 1855252 104186 1380737 608207 995151 1441018 761097 874617 1314708 1660725 1961128 1350387 1644083 1383934 1917722 396232 1998788 360488 1777591 1299523 2062276 153794 1068183 517236 629845 1156649 410293 441132 1247081 1508752 167301 28660 1529932 677697 1075315 832339 1703267 591366 1660754 573123 1023151 1452866 399231 1979910 733540 1551899 603045 2064885 127443 545858 1615743 601350 753865 791914 66556 911869 1227064 538387 1418239 294383 1146771 1166208 1051675
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721