СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ ПРИТЧІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-191

Л.І. Тараненко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

 

У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Ключові слова: тексти Євангельських притч, структурно-функціональний аналіз, інваріантна структурно-фабульна модель, варіанти алгоритмічних схем, розповідь, настанова.

 

В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.

Ключевые слова: тексты Евангельских притч, структурно-функциональный анализ, инвариантная структурно-фабульная модель, варианты алгоритмических схем, повествование, наставление.

 

In the article by means of a structural and functional analysis of the Gospel parables the author advances a unified model of their plot structure. On the basis of the obtained invariant model and further logically expedient differentiation of its components the author forms variant structural-and-algorithmic schemes of the parables’ organization.

Keywords: texts of the Gospel parable, structural-and-functional analysis, invariant structural model, variants of the algorithmic schemes, narration, admonition.

 

 

Структурній побудові тексту притчі як різновиду фольклорного твору малої форми притаманні характерні особливості.

Унаслідок об’єктивної дії сталих законів комунікації структура притчі, як і будь-якого іншого тексту, характеризується, з одного боку, наявністю в ній певної сукупності традиційних фабульних елементів, взаємодія яких, зазвичай, розгортається в часі, з іншого боку – функціонуванням прямої або непрямої настанови, покликаної концентрувати дидактичний зміст етичної ідеї притчі.

На цю специфічну організацію викладу притчі неодноразово звертали увагу її дослідники (див., напр. [2, с. 41; 3, с. 45; 4, с. 5; 7; 13; 15, с. 520-521, 530-531; 17, с. 267; 18, с. 93, 100; 19, с. 11-14; 22, с. 44; 23, с. 502]). Проте важливі питання формалізації структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмізації розгортання її змісту лишаються до теперішнього часу поза увагою лінгвістів.

Тому метою цієї праці є обґрунтування уніфікованої моделі структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмів викладу її змісту.

За тлумаченням сучасного літературознавчого словника [16, с. 560] притча є повчальною алегоричною оповіддю, в якій фабула підпорядкована моралізаційній частині твору. Це визначення однозначно вказує на двокомпонентну побудову структури тексту притчі як цілком конвенціонально вирішене питання в лінгвістиці й літературознавстві.

Разом з тим, досліджуючи ті чи інші аспекти функціонування притчі, окремі автори по-різному йменують зазначені в словнику її структурні частини. Так, автор роботи [22, с. 40] стверджує, що, зазвичай, «класична» притча має двочасткову форму структури, що складається з алегоричної розповіді та тлумачення, у якому детально пояснюється кожна алегорія і кожен елемент розповіді. Якщо розуміти під терміном «класична», як це прийнято в науці, Євангельську притчу, то не можна погодитися з тим, що «тлумачення» ретельно пояснює кожну алегорію, а також кожен елемент розповіді. Наприклад, важко уявити, що у відомій канонічній притчі про таланти (The Talents) (Мв. 25, 14-30), розповідна частина якої охоплює дев’ятнадцять речень, більшість яких складається з 10-15 слів, а найбільше – з 65 слів, тлумачення (хто має вуха – почує!) якимось чином здатне пояснити алегорію та кожен елемент розповіді. Подібна картина спостерігається в текстах інших притч (див., напр., Мв. 13, 1-9; Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13; Лк. 10, 30-37; Лк. 12, 12-21 та ін.).

Саме звідси і бере свої витоки питання термінологічного визначення другої складової частини структурної побудови притчі, що позначається рядом авторів як: тлумачення [22, с. 40; 2, с. 40-41], заключне тлумачення [15, с. 534], моралізаційна частина [16, с. 560], інферативний (завершальний) комунікативний блок [14, с. 96], розширене пояснення прикладу [6, с. 10], мораль [11, с. 44] та ін. На нашу думку, з погляду імперативно-дидактичної функції притчі з її яскраво вираженою морально-етичною спрямованістю другий структурний елемент тексту притчі доцільно називати настановою.

Автори праці [2, с. 54] зазначають, що композиційна структура притчі складається з контексту, фабули та тлумачення, яке виражає дух вічності і вказує на царство небесне, та доходять висновку [там само, с. 41], що бінарна конструкція структури класичної (Євангельської) притчі є її мінімально необхідною жанровою ознакою. Це зайвий раз підтверджує об’єктивну раціональність поділу структури тексту притчі на дві складові: розповідь та настанову.

Цікавою є й думка Ю.І. Левіна про структурну подібність так званих малих і великих притч. У зіставленні з аксіомними (малими) притчами модельність та розгорнутість великих робить їх скоріше схожими на доведення теорем (доведення прикладом), у той час, як сама теорема може бути ясно сформульована (у вигляді моралі, підсумкового тлумачення) або ж ні [15, с. 529]. Далі він звертає увагу на те, що більшість притч має підсумкове тлумачення, яке повторює заключну частину притчі. У рідких випадках підсумкове тлумачення вбудоване в притчу та відтворюється устами персонажу. Виключеннями є передтлумачення, тобто зачини [15, с. 534]. Наведені міркування є важливими, оскільки, виходячи з імперативно-сугестивної природи тексту притчі, вона несе в собі згадувану вище пряму або непряму настанову. Тому назване автором передтлумачення, або зачини радше слід розглядати як початкове речення притчі, покликане у межах її вихідної дії примусити реципієнта декодувувати подальший розвиток подій за цілком визначеною метафоричною логікою. Такий стилістичний прийом і призводить у кінцевому результаті до формування свідомістю реципієнта прогнозованої автором притчі настанови. Оскільки у кінцевому результаті пряма чи непряма передбачувана автором настанова має закріпитися у свідомості реципієнта, то немає сенсу штучно вважати стилістичний прийом структурним елементом притчі.

Отже, у повній відповідності до змісту дефініції, наведеної в літературознавчому словнику, ми набуваємо підстав уважати, що структура тексту притчі складається з двох частин: розповіді та настанови. Проте, якщо настанова є таким елементом, подальше членування структури якого для лінгвістичного аналізу недоцільне, то, на відміну від неї, розповідь з погляду пошуку алгоритмічних моделей викладу її змісту відповідно до мети нашого дослідження потребує додаткової її диференціації на складові елементи.

У своїй праці [21, с. 37] ми зазначали, що побудову моделі такого типу раціонально здійснювати на підставі розуміння фабули як алгоритму подій, що формують сюжет, а сюжету – як способу викладу теми за певними елементами фабули. Тому у подальших теоретичних міркуваннях у якості їхнього методологічного підґрунтя ми дотримуватимемося аксіоматичних положень, висунутих у співавторстві з відомим вітчизняним лінгвістом та моїм науковим наставником – А.А. Калитою – під час обґрунтування узагальненої моделі генезису жанрів художніх текстів. Сутність зазначених постулатів полягає в тому, що:

1) усі без винятку тексти створюються у відповідності до всеохоплюючого закону їхньої ієрархічної побудови – закону синархії;

2) закономірності створення будь-яких текстів підпорядковуються принципу автономії загального порядку, внаслідок якого вони, маючи повну самостійність, є зв’язаними єдністю цілого [12, с. 77-78].

Вирішуючи питання диференціації розповіді як складного структурного елементу притчі, що за функціонально-композиційним призначенням і є, по суті, її фабулою, на його відповідні структурно-фабульні елементи, звернемо, насамперед, увагу на таке.

Уважаючи, що стійкість композиційної схеми канонічної притчі є не факультативною, а обов’язковою характеристикою цього різновиду тексту, зумовленою її прагматикою та історичною традицією, автор праці [11, с. 44] виокремлює в ній експозицію, діалог та/або вчинки персонажів і мораль, яка у разі необхідності замінюється кодою. При цьому зазначається, що діалог є факультативною формою викладу тексту канонічної притчі. Інакше кажучи, пропонується трьохелементний поділ структури тексту притчі. Розуміючи під терміном «мораль» відповідну настанову як окремо диференційований вище елемент структурної побудови тексту притчі, ми маємо розуміти, що саме розповідь поділяється автором на два її складових елементи: експозиція та діалог і/або вчинки персонажів. Проте, як це відомо [16, с. 222], експозиція є структурним елементом, притаманним текстам більшого обсягу, а, отже, у випадку притчі може йти мова лише про експозиційні елементи у складі вихідної дії.

Тому, виходячи з сутності зазначених вище постулатів, у якості складових елементів розповіді доцільніше вживати апробований нами у попередніх працях [20, с. 31-43; 21, с. 36-42] її поділ на: вихідну дію, розвиток дій, результат.

Обґрунтовану на основі викладених теоретико-концептуальних положень уніфіковану модель структурно-фабульної побудови тексту притчі наведено на рис. 1.

Рис. 1. Уніфікована модель структурно-фабульної

побудови тексту притчі

Переходячи до безпосереднього формування структурно-фабульних алгоритмічних моделей варіантів викладу текстів притчі, некоректно було б не згадати відому працю Ю.І. Левіна [15, с. 522-529], у якій ним запропоновано ряд формул, що віддзеркалюють зв’язок між ознаками та структурою Євангельських притч. Проте у межах зазначеної алгоритмізації він спирається лише на формально-логічне пояснення притч, віднесене до їхнього змісту, але абстраговане від структури. Саме тому з погляду мети започаткованого нами дослідження смислове насичення шуканих алгоритмічних моделей викладу змісту притчі розглядатиметься далі у чіткому співвіднесенні з уніфікованою моделлю рис. 1.

Проведений з цього приводу аналіз засвідчив, що, як найменше, сім Євангельських притч (Мв. 13, 31-32; Мв. 13, 33; Мв. 13, 45-46; Мв. 13, 47-50; Мк. 4, 26-29; Лк. 11, 5-8; Лк. 12, 16-21) мають певним чином елементарну структурно-фабульну модель з послідовним алгоритмом викладу їхнього змісту. Під елементарністю розуміється чітко послідовне лінійне розгортання фабульних елементів від вихідної дії до розвитку дій, від нього – до результату та відповідної настанови. Приклад такої моделі з послідовним алгоритмом розгортання змісту притчі про зерно гірчичне (Мв. 13, 31-32) наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-фабульна модель з послідовним алгоритмом викладу змісту притчі

 

З моделі видно, що в прикладі нами використано стислу форму викладу змісту кожного структурно-фабульного елементу розглядуваної притчі та вказано настанову, яка звучить в самому тексті притчі. Тут слід зазначити, що Євангельські притчі, тексти яких побудовано за аналізованою моделлю, містять шість прямих і лише одну непряму настанови. При цьому в чотирьох текстах пряма настанова у формі експозиційного елементу викладена в фабулі «вихідна дія», у той час, коли в трьох притчах її зміст розташовано саме в структурному елементі «настанова». Проте, як це зрозуміло, незалежно від цього, настанова фіксується пам’яттю реципієнта лише за умов повного усвідомлення ним тексту притчі.

Наступна, сформована на основі аналізу розглядуваних текстів, структурно-фабульна модель викладу змісту притчі має багатоступеневу схему реалізації алгоритму послідовного розгортання фабули «розвиток дій», яке закінчується прямою або непрямою настановою. На рис. 3 наведено приклад зазначеної моделі формування змісту притчі про захований скарб (Мв. 13, 44).

Рис. 3. Структурно-фабульна модель з багатоступеневою послідовною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За такою самою схемою побудовані й тексти восьми Євангельських притч. Вони відрізняються лише кількістю фабульних елементів, що є за своєю суттю окремими пропозиційно-змістовими компонентами, з яких і складається зміст фабули «розвиток дій». У зв’язку з цим, модель викладу зазначених притч дещо ускладнюється додатковим подрібненням фабули «розвиток дій» на її відповідні складові елементи. У межах цієї фабули кількість фабульних елементів варіює таким чином: два в Мв. 13, 44; по три у Лк. 15, 8-10; Лк. 15, 4-7; Мв. 13, 24-30; Лк. 16, 1-9; чотири у Лк. 16, 19-31 та по шість у Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13. При цьому сім притч, побудованих за цією моделлю, закінчуються прямою настановою і лише в одній настанова подана на початку у вигляді експозиційного елементу фабули «вихідна дія».

Характерною особливістю третього типу структурно-фабульної моделі викладу змісту притчі є застосування багатоступеневих схем алгоритмів актуалізації фабул «розвиток дій» та «результат». Приклад такої моделі з використанням смисломісткого насичення притчі про доброго самарянина (Лк. 10, 30-37) наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структурно-фабульна модель з багатоступеневими схемами алгоритмів розвитку дій та їхніх результатів у викладі змісту притчі

Специфіка її реалізації полягає в тому, що паралельно з розгортанням фабульних елементів фабули «розвиток дій», подібно до алгоритму рис. 3, відбувається виклад відповідних фабульних елементів фабули «результат». При цьому настанова витікає зі змістового насичення лише одного фабульного елементу фабули «результат», незалежно від його ієрархії в структурі моделі. Так, зміст останнього фабульного елементу фабули «результат» здійснює вплив на настанову в п’яти притчах: Мв. 18, 23-35; Мв. 22, 2-14; Лк. 20, 9-16; Лк. 18, 1-8; Лк. 10, 30-37. І лише у двох випадках (Мв. 21, 28-30 та Лк. 15, 11-32) з семи, побудованих за цією моделлю притч, настанова витікає з першого фабульного елементу фабули «результат». Що стосується настанов, то у всіх без винятку притчах цього типу вони є прямими, розміщеними в завершенні тексту.

Не менш цікавою вбачається модель з паралельною схемою алгоритму розгортання фабули «розвиток дій», принцип організації структури якої розглянуто на рис. 5 на прикладі притчі про сіяча (Мв. 13, 3-9).

Рис. 5. Структурно-фабульна модель з паралельною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За означеною моделлю викладено п’ять євангельських притч (Лк. 7, 41-43; Лк. 18, 9-14; Лк. 17, 7-10; Мв. 13, 3-9; Мв. 25, 14-30). Особливістю її структурної побудови є те, що, по-перше, фабула «розвиток дій» розгортається шляхом паралельного викладу її фабульних елементів та відповідних елементів фабули «результат». По-друге, фабульні елементи фабули «розвиток дій» можуть безпосередньо інтегруватися в зміст фабули «результат» або під впливом кожного чи одного з них можуть виникати відповідні фабульні елементи фабули «результат». По-третє, формування настанови може зумовлюватися і змістом інтегрованої фабули «результат», і її одного фабульного елементу чи їхньою паралельною сукупністю. В усіх п’яти притчах, побудованих за цією моделлю, настанова викладена в кінці тексту. При цьому в притчах: Мв. 13, 3-9; Лк. 7, 41-43, Мв. 25, 14-30 реалізується непряма настанова, а в притчах від Лк. 17, 7-10 та Лк. 18, 9-14 – пряма.

Особлива структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу «результату», притаманна притчі про неплідне фігове дерево (Лк. 13, 6-9), подана на рис. 6. Її специфічною ознакою є висока ступінь абстракції, тобто відсутність прямої настанови, за умов якої реципієнт змушений продукувати її у своїй свідомості на ґрунті відомих йому прикладів з божественного та мирського життя.

Рис. 6. Структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу результату змісту притчі

За результатами проведеного таким чином структурно-функціонального аналізу Євангельських притч нами обґрунтовано їхню уніфіковану структурно-фабульну модель, інтерпретовану у вигляді певної системи, покликаної забезпечити змістову єдність тексту. На верхньому ієрархічному рівні зазначеної системи розташовані два укрупнених структурних блоки (або елементи) тексту притчі: розповідь та настанова. На другому ієрархічному рівні розповідь диференційовано на три відповідні фабульні елементи: вихідна дія, розвиток дій та результат.

На основі використання уніфікованої (або інваріантної) моделі та членування фабул блоку «розповідь» на їхні більш конкретні фабульні елементи побудовано типові (або варіантні) структурно-фабульні алгоритмічні схеми формування змісту тексту притчі.

Шляхом узагальнення закономірностей алгоритмічної взаємодії та логіки взаєморозташування фабульних елементів у типових схемах актуалізації змісту Євангельських притч установлено, що за типом зв’язку між фабульними елементами їх доцільно поділяти на прості і складні. До простих слід відносити типові моделі, що мають елементарну послідовну схему розгортання фабульних елементів у межах блоку «розповідь», а також багатоступеневу послідовну схему актуалізації фабули «розвиток дій». У свою чергу, до складних типових моделей будуть належати варіантні реалізації текстів притч, які описуються багатоступеневою схемою алгоритмічної реалізації фабул «розвиток дій» і «результат», паралельною схемою алгоритму викладу фабули «розвиток дій» та альтернативною схемою актуалізації фабули «результат».

З’ясовано, що простим моделям структурно-фабульної побудови текстів притч притаманні, переважно, прямі настанови. При цьому поступове ускладнення структури їхніх текстів супроводжується появою непрямих настанов.

Важливим нам убачається також те, що за умов виконання традиційної для системного підходу цифрової індексації елементів виявлених типових моделей ми отримаємо надійну класифікаційну систему, здатну сприяти адекватному дослідженню текстів притч під різними кутами зору, тобто вивченню їхніх функціональних, семантичних, лінгвокогнітивних, сугестивних та інших особливостей.

Список літератури

1. Аверинцев С.С. Притча // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – Т. 6: Присказка – «Советская Россия» / Гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – Стб. 20-21.

2. Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония – цель – гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. – М.: Международный институт семьи и собственности, 1997. – 135 с.

3. Бальбуров Э.А., Бологова М.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ-начала ХХI веков // Критика и семиотика. – 2011. – Вып. 15. – С. 43-59.

4. Богачевська І. В. Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 59. Філософські науки. – С. 3-8.

5. Веремчук Ю.В. Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі // Вісник Житомирського держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 15. – С. 179-183.

6. Веремчук Ю.В. П’єса-притча. Генеза. Поетика: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06 / Веремчук Юлія Володимирівна; НАН України Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

7. Демченко С.А. Жанрові особливості притчі // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 1997. – С.405-409.

8. Євангеліє від Марка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:-04-&catid=42:2009-05-11-02-17-48&Itemid=44.

9. Євангеліє від Матвія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41:2009-05-11-02-17-19&Itemid=44&layout=default.

10. Євангеліє від Луки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43:2009-05-11-02-17-56&Itemid=44&layout=default.

11. Ильина М.Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский ордена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25 с.

12. Калита А.А., Тараненко Л.І. Генезис жанрів художніх текстів // Studia Methodologica. – 2008. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 23. – С. 77-80.

13. Краснов А.Г. Притча в русской и западноевропейской литературе XX века: соотношение сакрального и профанного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.03 / Краснов Алексей Геннадьевич; Самарский государственный педагогический университет. – Самара, 2005. – 22 с.

14. Куринная С.Д. Коммуникативно-композиционное членение текста притчи (на материале немецкоязычной литературной притчи) // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Том 49 (I). – С. 94-96.

15. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 824 с.

16. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Друге видання, виправлене, доповнене. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 752 с.

17. Пихтовникова Л.С., Яремчук І.М. Дискурс притчі у синергетичному аспекті // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2012. – Вип. 26. – Острог: Національний університет «Острозька академія». – С. 266-270.

18. Ромодановская К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе // Проблемы исторической поэтики. – 1998. – № 5. – С. 73-111.

19. Рыкунова И.Ю. Эмотивно-прагматический потенциал слова в евангельских притчах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. – Том 66, № 2. – С. 11-14.

20. Тараненко Л.І. Взаємодія просодичних засобів та фабули в забезпеченні цілісності тексту байки // «Наукові записки» Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мовознавство». – 2001. – №1. – С. 31-43.

21. Тараненко Л.І. Просодична зв’язність англійської прозової байки: монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2008. – 204 с.

22. Тумина Л.Е. Притча как школа красноречия: Учеб. пособие / Любовь Егоровна Тумина. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 368 с.

23. Leventhal R.S. The Parable as Performance: Interpretation, Cultural Transmission and Political Strategy in Lessing’s Nathan der Weise // The German Quarterly. – 1988. – Vol. 61, No.4. – P. 502-527.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

legal writing resume service best online entry admissions cover counselor level letter for paper admission sale 2013 ads cant narrative essay buy money happiness club help homework status nus thesis phd view family of functionlist writer ottawa plan business me resume near writing service dissertation writers cheapest yahoo dating wrmrc personality disorder essay best reasonably a buy berry prescription acai without priced english help homework dissertation ru help me help do my homework maths essay order cheap super cialis erfahrung active resume designs buy 2014 resume best services vacancies writing homework operating help system help and contrast essay math 10 homework grade help personal fellowship cardiology statements of analgesic lamictal effects economics homework help essays write you that for websites englsh homework help rsm master thesis eur resume services bbb writing homework paragraph on resume writing oceanside service ca dating former patient thesis schedule phd billing medical for cover letter sample buy montaigne essays school business essay columbia help younger me girl than dating a creative school forward writing website of helper assignment in kl homework reception help buy to investors plan homes business for perspective cheap cv writing service homework help live service custom yahoo dissertation writing best services the writing essay health thesis care seo blog writing service purchase intent of letter sample to paper write login my coursework pay i to do can someone my addiction internet essay essay pope on man alexander essay thomas purchase jefferson louisiana dissertation questions history courework buy online college writing professional final papers service for pig illustrated roast upon a dissertation haas admission mba services essays best for marketing and resume sales homework of mary queen help scots how methodology dissertation my write to homework answers help yahoo articles order birth do my assignment essay cheap essay confidential college help money for course papers essays for high school sale essay writing admission 2012 xat company thesis writing homework algebra 2 help online cameo homework help hire someone speech write to a resume service of writing naukri english help writing with melbourne help thesis homework and online library the in person help from me about on essay help holt homework traditional wedding order speeches get assignment help homework help dracula siue essays george orwell a thesis collection of business frame plan custom theses dissertations online chinese and cover sales letter sample job for a level writing language creative english coursework find cover for manager how to hiring letter giancoli homework physics help in dream salesman american a paper research of death online my cv do buy happiness money argumentative can essay you strategy dissertation corporate essays for informative sale essay flood victims help buy paper cheap notebooks papers cheap term ebook editing service write paper online on to of essay order fraternal police michigan help european ap history essays with 7 usa pharmacy maxolon buy 24 essay of value tree services seattle resume writing wa mother when i do homework home came my to canning dobrev dating e nina sara nisi latino significato dating research help operations homework write free book my own online for coupons zyrtec for service admission editing essay customer for resume service cover letter you my and thisis pay write i homework you frozen help can do my me plan 99 manx ottawa the objective for mental health counselor resume written essay high a help admissions essay writing college help coursework english help homework mechanics of materials assignment do my onine spatial example order paragraph college 4 admission essay help writing help with dissertation a to how start help nursing writing with papers about thesis services canteen help 4 homework grade segmentation image thesis phd admission essay australia service editing secondari plavix effetti speech for meeting right my homework i now do should writing academic top 50 websites outinle ffor records medical essay essay writers required writing essay paypal service mla high term papers school for sale assignment learner the focus on help sentence subordinating write 3 my hours in essay for medical technologist resume supervisor letter sample purchase for essay medical personal application school writing homework tcdsb help australia essay for pay scholarship for essay business administration essays reviews cheap buy disorders psychological articles on my help writing paper order thesis methodology history sale for essays shipping no membership free imuno-ritz online cheap my application me write for essay college medical cover letter position office for sample manager business plan for sales sample for sample lady resume sales supermarket in essays cheap buy writing book services review writing services chicago resume movers yelp mosaic homework romans help primary service perth writing resume thesis educational papers disorders adolescence eating essay thesis posted masters mathematics help dissertation ict help homework pay english my paper to write papers writing help university statement residency editing service personal buy online essays to thesis labour child phd mordern society ethics on in essay cialis buy generic female ant who is dating adam english websites essay degree what is a a masters thesis for prices service custom writing mentor resume youth for joseph papers smith online the best service finance writing resume what essay is the forum best writing service writing services malaysia dissertation custom vitamin fda thesis phd psychology length cant essay write my dialectique dissertation plan intro help philadelphia homework hotline a buy report for school my homework do computer networking evolution thesis portal public essay of administration letters for cover creative sales rights essay civil american write how letters name my arabic to in penalty essay argumentative death ankara lisinopril doctoral dissertation tarsus buy a of zeno help live homework get by essays ernest written hemingway authority essay act on legal service 1987 online dating pnorm a for health to nursing mental how statement write personal zora neale written essays by hurston use essays to in words to you for get written where essays essay professional custom service writing application essay my write resume free for veterans help dissertation cheap printing help uft hotline homework sale for essays is the nest on for what cuckoo's flew paper a research over essays one format mcmurphy gujarati essay site help essay school graduate dissertation library help phd writing resume professional service best xenia science the in help with coursework news dissertation online editing help homework library help live custom writings no plagiarism dissertation travel research grant need with your homework help dating da portuguesa ortografia lingua online northern in background conflict a ireland essay help homework does course buy work online services for dissertations editing homework pay service essay dominant logic distributions corp c liquidating college essay admission writers disorder post stress essay paper traumatic companies online writing hiring for stress disorder traumatic post thesis writing legit companies essay affordable dissertation writing nursing research paper quantitative essay word 700 women's in salem trials on mccarthyism witch and essays roles society essay lights papers northern writing harvard pullman of style research essay philip papers practice sats online great paper term australia buy professional cialis online without prescription tylenol dating ps2 naruto cheats sim nj best writing resume services dissertation advertising online my online for me write report dissertation need in help medical c online help assignment help programming can good i website my homework do take class we your online statement by metaphors sylvia thesis for pre written essays buy borderline disorder personality case study dating josh profile combs plus practice online papers eleven et blame eloge dissertation plan overview business of imuno-ritz line on associate sales job cover for letter like xanax does buspar work homework help need services reviews seattle resume writing site proxy dating free uk online word how resume on to a make sample apa paper psychology services writing military online professional 4 resume intelligence emotional thesis phd on plagiarism custom no writings proposal a paper example format apa research in of dating martirologio online romano literature review order chronological mr trimecor dallas level homework help a eating essay thesis disorder recommendation for of membership letter free with help writing dissertation buy mro resume cv service eastbourne writing and resume help homework pima homework help os uk buy essay custom my i lyrics homework did do drinking lowering age engine essay on search argument resume the for engineering mechanical resume for objectives on research gold papers the rush help homework ks2 color with herpes discharge buying a speech with uk assignments help homework help programming r papers cheap research to buy letters jobs for cover assistant medical a report buying book write term art paper my in i do the homework morning my custom essay ielts admission writing case solution best study buy paper my write for me apa ap american help homework history best dc 2013 writing resume services review essay forward pay movie it custom paper canada service report college writing screw essay help of the turn aag research dissertation grants doing homework help my helper 4th grade homework really writers cheap custom essay dissertation construction for writing help war homework chaco app help supplement common essay my assignment why do i can help dissertation review literature with how a on buy to process essay house business services uk plan writing my to do someone plan pay business paper and uk custom plates napkins service singapore in dissertation help essay writing reliable most services research louisiana papers purchase plan with help business prompts essay sat 2012 september imuran insurance without plan deluxe planwrite writer business qualifications of summary medical resume for assistant essay self motivation french sale for pcci bulldog papers story websites help writing paper term buy online help nhs essay application best writing chicago service military resume engineering cv for mechanical writing university essay services phil helpers medina earth science homework papers research selling online online do assignment my paper masters online papers write level writing my direct dating in kindle boundaries buy mba an problems intercultural older dating homework help alabama about teachers essay an description job desk receptionist front medical for with christmas homework carol help a resume for welder master order thesis paper my where done? i get can paper bipolar research outline disorder of on operations essay order help u essay ottawa school examples medical personal statement for helpers homework online iskustvenni dating razum message review essay board services writing 40 help related txt hhomework 40 admission bar legal resume for secretary medical resume legit writings custom online dating fiscale depunerea declaratiilor format officer resume purchase what is thesis research scholarship college essay help essay help yale a ready thesis buy resume writing in services michigan european help ap homework history papers news online new in writing creative europe year essay chinese best celebrate colleges buy essays online ireland i hate website essays dissertation completion fellowships paper a statement order halifax grade an essay write application to 8th level how help homework khan corporate dissertation responsibility social on help services resume writing fast dissertation 10 services uk best writing contest essay & me america science help homework answers writing resume service business plan on essay africa dating in booking online bangalore kochadaiyaan guangdong homework religion help critique college service essay of help dissertation online public health programme letter visa of employment kth phd assistance dissertation us zealand service cv writing the homework evening yesterday my whole to i do dissertation help english literature essay service research for mechanical engineer resume sample thesis bibliography guide motivation finishing to someone smoking essay to persuasive stop convince dissertation for proposal dummies service communication introduction essay jack by essays ripper studnts written to custom net how in class write exception younger man dating yahoo de reglamentos la gimnasia dating dating tinder site jaipur discom now up i my should wake do or homework early creative writing words wordpress thesis buy theme help merit essay national scholarship uk assignments with help paid math homework help plan change battle services mba essay motivation admission nights peter kay dating phoenix online someone essay uk my to pay write with help speech sounds homework help variables patterns and ghostwriter hire ebook nursing of philosophy personal proquest purchase dissertation evergreen admissions essay college admission common essay help support essays the constitution in of written essay pay to position merchandising letter cover for sample georgetown help essay paying your to do essay someone service writing paper blog dissertation rules writing homework help with latin service writing coursework law customer reviews writing academic help writer's essay definition block prescription without stromectol do i paper research my should english what on thesis online buy a application essay writer littell mcdougal homework help 1 algebra english news malaysian papers online to purchase of letter intent services in homework biology help readie tenders dating paper custom term essay essay writing college tech an virginia application for essay writer typer accounting homework help managerial and financial juridique dissertation cours de experts help assignment paper english term writing 379 8o example main2 dors of paper redbutton 8 in research mapeh romeo act scene juliet help essay 1 and 3 help a2 photography essay 24 homework help virus generic for sales associate resume objective statement best executive buy summary for curriculum residency for students sample medical applying vitae author paper research order help with tok essay homework buy assignments homework latin help services best writing resume reviews buy best swot analysis for of write school for recommendation a letter how to medical colorado plan health degree cheap online doctorate microsoft properly not security updating essentials business cv sample development someone i pay do can statistics homework my to contrast style essay chicago and compare papers online to term buying guide someone essay an to write paying law service school ebook admission essays dissertation checking service consulting high school term paper help homework help dodgy barbeque order spatial definition essay with help dissertation writing get papers online working your post disorder essay paper traumatic stress delevery dulcolax day 2 month per cost female sexual tonic engineer for mechanical letter cover design sample help homework college english months writing 6 a help dissertation with psychology i do my to someone homework need buy application card credit resume best phd neudeck dissertation julie papers for criteria research quality medical informatics thesis outline phd for get you your written essays a purchase online autobiography of yogi editing service reviews mba essay homework help database help research paper writing abortion dissertation mergers and on acquisitions report buy best software resume writing canada professional resume services fractions help adding homework to write script my name hebrew in how research pay someone paper write my need to coursework i do buy papers online how research to borders essay papers chronological essay organization order me write a paper find for website a will that companies content writing st homework help johns sevenoaks write one paper in a doesn my i homework do t research night prescription toprol without availability buy xl euthanasia research paper synthese antithese these philosophique dissertation plates paper cheap be not should public banned places in essay smoking good for violence media statement thesis dating pay free sites non law essay service best school cultural write on identity essay an my how to papers online ks3 science essays custom online orders on service essay restaurant academic sites kenya writing in someone essay to write essays literature buy my writing resume best medical dc service manager for purchase resume format assistant poems two essay comparing help homework bolivia sharks on essay statistical dissertation services michigan bridge dating grouper dunlawton engineer mechanical experienced resume for sample backpage dallas dating acai online cheap berry letter medical for company device cover writers ancient egyptian essay help homework history world on help argumentative essay homework holt geometry homework book help economics paper on term creating a easy paper reference to persuasive essay steps a a write for page research assignment to do my help need i freshers mechanical templates for engineers resume for and letter example cover medical coding billing consultant cover for letter examples sales career helpers homework press college letter hr to leave a sick application entrance starting essay chennai help dissertation service order speech outline topical profile writing online service dating best essay critical kathryn stockett help medical letter scribe cover for manager office for examples resume medical risperdal kokemuksia psychology paper research muscial essays example read papers research online princeton help essay my homework algebra do 2 maryland writing services federal resume is essay policy honesty best the research service paper writing uk grade essay my help need assignment to i do resume online uniqlo order research papers written service writing essay discount help homework do parents with herpes illustrations infection eye dr mr help comparison and jekyll hyde homework nagar raman in cv sale for bhk 3 introduction letter for medical assistant of 420 cjhs dating imuran script no service revision essay without cefaclor online prescription help i with book report a need and fractions homework help decimals dyslexics help homework for paper pdf term writing help writing paper research argumentative help analysis essays with on essay reality borderless world dream or for essay uniforms argumentative school help homework free statistics applications of examples school for medical statements personal video phd dissertation help beauty quotes predating about thesis digital and dissertation library of berkeley dissertation workshop for me resume create a homework yarra river help homework helper pearson resume services service financial writing to college for a how good write essay study case essay blockbuster integers help homework with help science homework online help webassign homework is resume help free admission is college competitive about too essay ascaris characteristics help of homework for haircuts intimidating receding hairlines men's dissertation writing retreat
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721