СТРУКТУРНО-ФАБУЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТЕКСТУ ПРИТЧІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 82-191

Л.І. Тараненко

Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ

 

У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Ключові слова: тексти Євангельських притч, структурно-функціональний аналіз, інваріантна структурно-фабульна модель, варіанти алгоритмічних схем, розповідь, настанова.

 

В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.

Ключевые слова: тексты Евангельских притч, структурно-функциональный анализ, инвариантная структурно-фабульная модель, варианты алгоритмических схем, повествование, наставление.

 

In the article by means of a structural and functional analysis of the Gospel parables the author advances a unified model of their plot structure. On the basis of the obtained invariant model and further logically expedient differentiation of its components the author forms variant structural-and-algorithmic schemes of the parables’ organization.

Keywords: texts of the Gospel parable, structural-and-functional analysis, invariant structural model, variants of the algorithmic schemes, narration, admonition.

 

 

Структурній побудові тексту притчі як різновиду фольклорного твору малої форми притаманні характерні особливості.

Унаслідок об’єктивної дії сталих законів комунікації структура притчі, як і будь-якого іншого тексту, характеризується, з одного боку, наявністю в ній певної сукупності традиційних фабульних елементів, взаємодія яких, зазвичай, розгортається в часі, з іншого боку – функціонуванням прямої або непрямої настанови, покликаної концентрувати дидактичний зміст етичної ідеї притчі.

На цю специфічну організацію викладу притчі неодноразово звертали увагу її дослідники (див., напр. [2, с. 41; 3, с. 45; 4, с. 5; 7; 13; 15, с. 520-521, 530-531; 17, с. 267; 18, с. 93, 100; 19, с. 11-14; 22, с. 44; 23, с. 502]). Проте важливі питання формалізації структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмізації розгортання її змісту лишаються до теперішнього часу поза увагою лінгвістів.

Тому метою цієї праці є обґрунтування уніфікованої моделі структурно-фабульної побудови тексту притчі та алгоритмів викладу її змісту.

За тлумаченням сучасного літературознавчого словника [16, с. 560] притча є повчальною алегоричною оповіддю, в якій фабула підпорядкована моралізаційній частині твору. Це визначення однозначно вказує на двокомпонентну побудову структури тексту притчі як цілком конвенціонально вирішене питання в лінгвістиці й літературознавстві.

Разом з тим, досліджуючи ті чи інші аспекти функціонування притчі, окремі автори по-різному йменують зазначені в словнику її структурні частини. Так, автор роботи [22, с. 40] стверджує, що, зазвичай, «класична» притча має двочасткову форму структури, що складається з алегоричної розповіді та тлумачення, у якому детально пояснюється кожна алегорія і кожен елемент розповіді. Якщо розуміти під терміном «класична», як це прийнято в науці, Євангельську притчу, то не можна погодитися з тим, що «тлумачення» ретельно пояснює кожну алегорію, а також кожен елемент розповіді. Наприклад, важко уявити, що у відомій канонічній притчі про таланти (The Talents) (Мв. 25, 14-30), розповідна частина якої охоплює дев’ятнадцять речень, більшість яких складається з 10-15 слів, а найбільше – з 65 слів, тлумачення (хто має вуха – почує!) якимось чином здатне пояснити алегорію та кожен елемент розповіді. Подібна картина спостерігається в текстах інших притч (див., напр., Мв. 13, 1-9; Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13; Лк. 10, 30-37; Лк. 12, 12-21 та ін.).

Саме звідси і бере свої витоки питання термінологічного визначення другої складової частини структурної побудови притчі, що позначається рядом авторів як: тлумачення [22, с. 40; 2, с. 40-41], заключне тлумачення [15, с. 534], моралізаційна частина [16, с. 560], інферативний (завершальний) комунікативний блок [14, с. 96], розширене пояснення прикладу [6, с. 10], мораль [11, с. 44] та ін. На нашу думку, з погляду імперативно-дидактичної функції притчі з її яскраво вираженою морально-етичною спрямованістю другий структурний елемент тексту притчі доцільно називати настановою.

Автори праці [2, с. 54] зазначають, що композиційна структура притчі складається з контексту, фабули та тлумачення, яке виражає дух вічності і вказує на царство небесне, та доходять висновку [там само, с. 41], що бінарна конструкція структури класичної (Євангельської) притчі є її мінімально необхідною жанровою ознакою. Це зайвий раз підтверджує об’єктивну раціональність поділу структури тексту притчі на дві складові: розповідь та настанову.

Цікавою є й думка Ю.І. Левіна про структурну подібність так званих малих і великих притч. У зіставленні з аксіомними (малими) притчами модельність та розгорнутість великих робить їх скоріше схожими на доведення теорем (доведення прикладом), у той час, як сама теорема може бути ясно сформульована (у вигляді моралі, підсумкового тлумачення) або ж ні [15, с. 529]. Далі він звертає увагу на те, що більшість притч має підсумкове тлумачення, яке повторює заключну частину притчі. У рідких випадках підсумкове тлумачення вбудоване в притчу та відтворюється устами персонажу. Виключеннями є передтлумачення, тобто зачини [15, с. 534]. Наведені міркування є важливими, оскільки, виходячи з імперативно-сугестивної природи тексту притчі, вона несе в собі згадувану вище пряму або непряму настанову. Тому назване автором передтлумачення, або зачини радше слід розглядати як початкове речення притчі, покликане у межах її вихідної дії примусити реципієнта декодувувати подальший розвиток подій за цілком визначеною метафоричною логікою. Такий стилістичний прийом і призводить у кінцевому результаті до формування свідомістю реципієнта прогнозованої автором притчі настанови. Оскільки у кінцевому результаті пряма чи непряма передбачувана автором настанова має закріпитися у свідомості реципієнта, то немає сенсу штучно вважати стилістичний прийом структурним елементом притчі.

Отже, у повній відповідності до змісту дефініції, наведеної в літературознавчому словнику, ми набуваємо підстав уважати, що структура тексту притчі складається з двох частин: розповіді та настанови. Проте, якщо настанова є таким елементом, подальше членування структури якого для лінгвістичного аналізу недоцільне, то, на відміну від неї, розповідь з погляду пошуку алгоритмічних моделей викладу її змісту відповідно до мети нашого дослідження потребує додаткової її диференціації на складові елементи.

У своїй праці [21, с. 37] ми зазначали, що побудову моделі такого типу раціонально здійснювати на підставі розуміння фабули як алгоритму подій, що формують сюжет, а сюжету – як способу викладу теми за певними елементами фабули. Тому у подальших теоретичних міркуваннях у якості їхнього методологічного підґрунтя ми дотримуватимемося аксіоматичних положень, висунутих у співавторстві з відомим вітчизняним лінгвістом та моїм науковим наставником – А.А. Калитою – під час обґрунтування узагальненої моделі генезису жанрів художніх текстів. Сутність зазначених постулатів полягає в тому, що:

1) усі без винятку тексти створюються у відповідності до всеохоплюючого закону їхньої ієрархічної побудови – закону синархії;

2) закономірності створення будь-яких текстів підпорядковуються принципу автономії загального порядку, внаслідок якого вони, маючи повну самостійність, є зв’язаними єдністю цілого [12, с. 77-78].

Вирішуючи питання диференціації розповіді як складного структурного елементу притчі, що за функціонально-композиційним призначенням і є, по суті, її фабулою, на його відповідні структурно-фабульні елементи, звернемо, насамперед, увагу на таке.

Уважаючи, що стійкість композиційної схеми канонічної притчі є не факультативною, а обов’язковою характеристикою цього різновиду тексту, зумовленою її прагматикою та історичною традицією, автор праці [11, с. 44] виокремлює в ній експозицію, діалог та/або вчинки персонажів і мораль, яка у разі необхідності замінюється кодою. При цьому зазначається, що діалог є факультативною формою викладу тексту канонічної притчі. Інакше кажучи, пропонується трьохелементний поділ структури тексту притчі. Розуміючи під терміном «мораль» відповідну настанову як окремо диференційований вище елемент структурної побудови тексту притчі, ми маємо розуміти, що саме розповідь поділяється автором на два її складових елементи: експозиція та діалог і/або вчинки персонажів. Проте, як це відомо [16, с. 222], експозиція є структурним елементом, притаманним текстам більшого обсягу, а, отже, у випадку притчі може йти мова лише про експозиційні елементи у складі вихідної дії.

Тому, виходячи з сутності зазначених вище постулатів, у якості складових елементів розповіді доцільніше вживати апробований нами у попередніх працях [20, с. 31-43; 21, с. 36-42] її поділ на: вихідну дію, розвиток дій, результат.

Обґрунтовану на основі викладених теоретико-концептуальних положень уніфіковану модель структурно-фабульної побудови тексту притчі наведено на рис. 1.

Рис. 1. Уніфікована модель структурно-фабульної

побудови тексту притчі

Переходячи до безпосереднього формування структурно-фабульних алгоритмічних моделей варіантів викладу текстів притчі, некоректно було б не згадати відому працю Ю.І. Левіна [15, с. 522-529], у якій ним запропоновано ряд формул, що віддзеркалюють зв’язок між ознаками та структурою Євангельських притч. Проте у межах зазначеної алгоритмізації він спирається лише на формально-логічне пояснення притч, віднесене до їхнього змісту, але абстраговане від структури. Саме тому з погляду мети започаткованого нами дослідження смислове насичення шуканих алгоритмічних моделей викладу змісту притчі розглядатиметься далі у чіткому співвіднесенні з уніфікованою моделлю рис. 1.

Проведений з цього приводу аналіз засвідчив, що, як найменше, сім Євангельських притч (Мв. 13, 31-32; Мв. 13, 33; Мв. 13, 45-46; Мв. 13, 47-50; Мк. 4, 26-29; Лк. 11, 5-8; Лк. 12, 16-21) мають певним чином елементарну структурно-фабульну модель з послідовним алгоритмом викладу їхнього змісту. Під елементарністю розуміється чітко послідовне лінійне розгортання фабульних елементів від вихідної дії до розвитку дій, від нього – до результату та відповідної настанови. Приклад такої моделі з послідовним алгоритмом розгортання змісту притчі про зерно гірчичне (Мв. 13, 31-32) наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурно-фабульна модель з послідовним алгоритмом викладу змісту притчі

 

З моделі видно, що в прикладі нами використано стислу форму викладу змісту кожного структурно-фабульного елементу розглядуваної притчі та вказано настанову, яка звучить в самому тексті притчі. Тут слід зазначити, що Євангельські притчі, тексти яких побудовано за аналізованою моделлю, містять шість прямих і лише одну непряму настанови. При цьому в чотирьох текстах пряма настанова у формі експозиційного елементу викладена в фабулі «вихідна дія», у той час, коли в трьох притчах її зміст розташовано саме в структурному елементі «настанова». Проте, як це зрозуміло, незалежно від цього, настанова фіксується пам’яттю реципієнта лише за умов повного усвідомлення ним тексту притчі.

Наступна, сформована на основі аналізу розглядуваних текстів, структурно-фабульна модель викладу змісту притчі має багатоступеневу схему реалізації алгоритму послідовного розгортання фабули «розвиток дій», яке закінчується прямою або непрямою настановою. На рис. 3 наведено приклад зазначеної моделі формування змісту притчі про захований скарб (Мв. 13, 44).

Рис. 3. Структурно-фабульна модель з багатоступеневою послідовною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За такою самою схемою побудовані й тексти восьми Євангельських притч. Вони відрізняються лише кількістю фабульних елементів, що є за своєю суттю окремими пропозиційно-змістовими компонентами, з яких і складається зміст фабули «розвиток дій». У зв’язку з цим, модель викладу зазначених притч дещо ускладнюється додатковим подрібненням фабули «розвиток дій» на її відповідні складові елементи. У межах цієї фабули кількість фабульних елементів варіює таким чином: два в Мв. 13, 44; по три у Лк. 15, 8-10; Лк. 15, 4-7; Мв. 13, 24-30; Лк. 16, 1-9; чотири у Лк. 16, 19-31 та по шість у Мв. 20, 1-16; Мв. 25, 1-13. При цьому сім притч, побудованих за цією моделлю, закінчуються прямою настановою і лише в одній настанова подана на початку у вигляді експозиційного елементу фабули «вихідна дія».

Характерною особливістю третього типу структурно-фабульної моделі викладу змісту притчі є застосування багатоступеневих схем алгоритмів актуалізації фабул «розвиток дій» та «результат». Приклад такої моделі з використанням смисломісткого насичення притчі про доброго самарянина (Лк. 10, 30-37) наведено на рис. 4.

Рис. 4. Структурно-фабульна модель з багатоступеневими схемами алгоритмів розвитку дій та їхніх результатів у викладі змісту притчі

Специфіка її реалізації полягає в тому, що паралельно з розгортанням фабульних елементів фабули «розвиток дій», подібно до алгоритму рис. 3, відбувається виклад відповідних фабульних елементів фабули «результат». При цьому настанова витікає зі змістового насичення лише одного фабульного елементу фабули «результат», незалежно від його ієрархії в структурі моделі. Так, зміст останнього фабульного елементу фабули «результат» здійснює вплив на настанову в п’яти притчах: Мв. 18, 23-35; Мв. 22, 2-14; Лк. 20, 9-16; Лк. 18, 1-8; Лк. 10, 30-37. І лише у двох випадках (Мв. 21, 28-30 та Лк. 15, 11-32) з семи, побудованих за цією моделлю притч, настанова витікає з першого фабульного елементу фабули «результат». Що стосується настанов, то у всіх без винятку притчах цього типу вони є прямими, розміщеними в завершенні тексту.

Не менш цікавою вбачається модель з паралельною схемою алгоритму розгортання фабули «розвиток дій», принцип організації структури якої розглянуто на рис. 5 на прикладі притчі про сіяча (Мв. 13, 3-9).

Рис. 5. Структурно-фабульна модель з паралельною схемою алгоритму розвитку дій у викладі змісту притчі

 

За означеною моделлю викладено п’ять євангельських притч (Лк. 7, 41-43; Лк. 18, 9-14; Лк. 17, 7-10; Мв. 13, 3-9; Мв. 25, 14-30). Особливістю її структурної побудови є те, що, по-перше, фабула «розвиток дій» розгортається шляхом паралельного викладу її фабульних елементів та відповідних елементів фабули «результат». По-друге, фабульні елементи фабули «розвиток дій» можуть безпосередньо інтегруватися в зміст фабули «результат» або під впливом кожного чи одного з них можуть виникати відповідні фабульні елементи фабули «результат». По-третє, формування настанови може зумовлюватися і змістом інтегрованої фабули «результат», і її одного фабульного елементу чи їхньою паралельною сукупністю. В усіх п’яти притчах, побудованих за цією моделлю, настанова викладена в кінці тексту. При цьому в притчах: Мв. 13, 3-9; Лк. 7, 41-43, Мв. 25, 14-30 реалізується непряма настанова, а в притчах від Лк. 17, 7-10 та Лк. 18, 9-14 – пряма.

Особлива структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу «результату», притаманна притчі про неплідне фігове дерево (Лк. 13, 6-9), подана на рис. 6. Її специфічною ознакою є висока ступінь абстракції, тобто відсутність прямої настанови, за умов якої реципієнт змушений продукувати її у своїй свідомості на ґрунті відомих йому прикладів з божественного та мирського життя.

Рис. 6. Структурно-фабульна модель з альтернативною схемою викладу результату змісту притчі

За результатами проведеного таким чином структурно-функціонального аналізу Євангельських притч нами обґрунтовано їхню уніфіковану структурно-фабульну модель, інтерпретовану у вигляді певної системи, покликаної забезпечити змістову єдність тексту. На верхньому ієрархічному рівні зазначеної системи розташовані два укрупнених структурних блоки (або елементи) тексту притчі: розповідь та настанова. На другому ієрархічному рівні розповідь диференційовано на три відповідні фабульні елементи: вихідна дія, розвиток дій та результат.

На основі використання уніфікованої (або інваріантної) моделі та членування фабул блоку «розповідь» на їхні більш конкретні фабульні елементи побудовано типові (або варіантні) структурно-фабульні алгоритмічні схеми формування змісту тексту притчі.

Шляхом узагальнення закономірностей алгоритмічної взаємодії та логіки взаєморозташування фабульних елементів у типових схемах актуалізації змісту Євангельських притч установлено, що за типом зв’язку між фабульними елементами їх доцільно поділяти на прості і складні. До простих слід відносити типові моделі, що мають елементарну послідовну схему розгортання фабульних елементів у межах блоку «розповідь», а також багатоступеневу послідовну схему актуалізації фабули «розвиток дій». У свою чергу, до складних типових моделей будуть належати варіантні реалізації текстів притч, які описуються багатоступеневою схемою алгоритмічної реалізації фабул «розвиток дій» і «результат», паралельною схемою алгоритму викладу фабули «розвиток дій» та альтернативною схемою актуалізації фабули «результат».

З’ясовано, що простим моделям структурно-фабульної побудови текстів притч притаманні, переважно, прямі настанови. При цьому поступове ускладнення структури їхніх текстів супроводжується появою непрямих настанов.

Важливим нам убачається також те, що за умов виконання традиційної для системного підходу цифрової індексації елементів виявлених типових моделей ми отримаємо надійну класифікаційну систему, здатну сприяти адекватному дослідженню текстів притч під різними кутами зору, тобто вивченню їхніх функціональних, семантичних, лінгвокогнітивних, сугестивних та інших особливостей.

Список літератури

1. Аверинцев С.С. Притча // Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – Т. 6: Присказка – «Советская Россия» / Гл. ред. А. А. Сурков. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – Стб. 20-21.

2. Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония – цель – гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. – М.: Международный институт семьи и собственности, 1997. – 135 с.

3. Бальбуров Э.А., Бологова М.А. Притча в литературно-критическом и философском сознании ХХ-начала ХХI веков // Критика и семиотика. – 2011. – Вып. 15. – С. 43-59.

4. Богачевська І. В. Притча як об’єкт релігієзнавчого дослідження // Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Вип. 59. Філософські науки. – С. 3-8.

5. Веремчук Ю.В. Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі // Вісник Житомирського держ. пед. ун-ту. – 2004. – № 15. – С. 179-183.

6. Веремчук Ю.В. П’єса-притча. Генеза. Поетика: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.06 / Веремчук Юлія Володимирівна; НАН України Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2005. – 20 с.

7. Демченко С.А. Жанрові особливості притчі // Наукові записки Харківського держ. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди. – 1997. – С.405-409.

8. Євангеліє від Марка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1063:-04-&catid=42:2009-05-11-02-17-48&Itemid=44.

9. Євангеліє від Матвія [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41:2009-05-11-02-17-19&Itemid=44&layout=default.

10. Євангеліє від Луки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrbible.com/index.php?option=com_content&view=category&id=43:2009-05-11-02-17-56&Itemid=44&layout=default.

11. Ильина М.Е. Структурно-семантические и композиционные особенности текста притчи (на материале американской литературы XVIII-XX веков): автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Ильина Марианна Евгеньевна; Львовский ордена Ленина гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1984. – 25 с.

12. Калита А.А., Тараненко Л.І. Генезис жанрів художніх текстів // Studia Methodologica. – 2008. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Вип. 23. – С. 77-80.

13. Краснов А.Г. Притча в русской и западноевропейской литературе XX века: соотношение сакрального и профанного: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.01.01, 10.01.03 / Краснов Алексей Геннадьевич; Самарский государственный педагогический университет. – Самара, 2005. – 22 с.

14. Куринная С.Д. Коммуникативно-композиционное членение текста притчи (на материале немецкоязычной литературной притчи) // Культура народов Причерноморья. – 2004. – Том 49 (I). – С. 94-96.

15. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. – М.: Языки русской культуры, 1998. – 824 с.

16. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. Друге видання, виправлене, доповнене. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007. – 752 с.

17. Пихтовникова Л.С., Яремчук І.М. Дискурс притчі у синергетичному аспекті // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2012. – Вип. 26. – Острог: Національний університет «Острозька академія». – С. 266-270.

18. Ромодановская К. Специфика жанра притчи в древнерусской литературе // Проблемы исторической поэтики. – 1998. – № 5. – С. 73-111.

19. Рыкунова И.Ю. Эмотивно-прагматический потенциал слова в евангельских притчах // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2012. – Том 66, № 2. – С. 11-14.

20. Тараненко Л.І. Взаємодія просодичних засобів та фабули в забезпеченні цілісності тексту байки // «Наукові записки» Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Мовознавство». – 2001. – №1. – С. 31-43.

21. Тараненко Л.І. Просодична зв’язність англійської прозової байки: монографія / Лариса Іванівна Тараненко. – К.: ТОВ «Агентство «Україна», 2008. – 204 с.

22. Тумина Л.Е. Притча как школа красноречия: Учеб. пособие / Любовь Егоровна Тумина. – М.: Изд-во ЛКИ, 2008. – 368 с.

23. Leventhal R.S. The Parable as Performance: Interpretation, Cultural Transmission and Political Strategy in Lessing’s Nathan der Weise // The German Quarterly. – 1988. – Vol. 61, No.4. – P. 502-527.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write my term paper acid paper buy rain for type my paper me research dissertation phd editing service of residency letter sample medical for recommendation help synoptic aqa unit biology essay 5 writing dissertation ethics disorder generalized anxiety presentation powerpoint xl date release generic glucotrol shed plans design backyard the odyssey on essays essay-writing services dissertation proposal conference call combivent achat internet sur gay sites republican dating help dissertation phd books thesis disorder mental hiring resume sending to manager best writing paper service college usc essay writing buy for resume great gas writing us and service cv oil term marketing paper prescription needed no somna-ritz essay nursing writers in gospel vision essay order quaker chennai resume in writing services and order cast law anti-thesis writers paper online research papers written online buy papers graduate research anchorage resume writing service recommendation school a of letter medical writing for someone hire write essay to college divorced dating dad again at 65 purchase order letter for a write to how vitamins legs restless cancer frankfurt treatment hypertherapy ipc homework help for homework help physical for lessons plans science help essay with college need professional admission used anyone has services essay writing social help studies homework rainforest homework help without for sale cheap a super p-force prescription alchol bowel cancer small and stress traumatic post disorder essay plan touch tulip essay free tutoring help for online past gcse maths online papers my pay paper write on teaching dissertation language english african writers american essay a levels based coursework writing dissertation for dummies good a asian dating profile headline writing paper leadership research research parasites cancer herbs cobra from venom relief arthritis service university college writing essay admission my to i take someone online class need speed au amour bengui l cherche dating homework help spelling online personal school nursing statement is service to essay humanity service to god line a term paper buy on in you bibliography do order a how put alphabetical custom paper research reviews consulting phd resume defined well thesis geometry help live homework need coursework with help i my speeches at wedding order a dissertation students for writing construction and research naoum business plan medical equipment for company paper writing apa an homework blackboard help of order resume education on college with application help mba harvard service graduates writing dissertation critical studies samples mechanical resume engineer for alcoholism paper research help cheapest without prescription benadryl application need writing essay i college help acheter mysoline du labs oxygen caps trc papers how get working online to 2 dating yahoo weeks in flat stomach custom writers essay cheap services nj best resume writing yourself about admission essay custom writing format media for freshers resume order statement thesis help cpm homework book objectives office medical assistant resume for homework graphs help with zebeta no rx help answers homework high seems while guy essay written prescription generic enalapril no maginness thesis phd ali application kenya write letter to how an help with coursework gcse cv write to your pay someone pack medium buy ed payment paypal homework cant do my math i proposal of mba dissertation essay paragraph the 5 college how essay admissions start 12 a to online degrees uk buy level essay english help script no menosan driving order a licence paper report business writing services help homework tech thesis buy where program homework master wykres dating cen online zlota 2003 d4d dating toyota corolla to pay do assignment my legal phd thesis process a used car buy essay to how estradiol follicles and low 4 homework tutor math help cheating essay custom aacpl homework help online buy phd types of dissertations psychological case studies disorders four style strategy plan lesson coursework medical prerequisite for school nachhaltig online dating einkaufen services dissertation lanka writing sri malaysia symptom cancer of order resume online 500mg writen custom papers therapists examples letter for health mental cover help homework website other get to best miami resume writing chicago service boyfriend need i song for help writing a my editing service language karl help marx dissertation doctoral disorder oppositional defiant studies case dissertation brandenburg bjoern glucotrol online discount help essay finn huckleberry for thesis drug mexican statement for war chris dissertation daggett doctoral homework hotlines help essay usa services writing objective essay has society resume how service samples customer technology changed dating single advice lady release prilosec generic date paper writing service good plans sink portable for resume find records mock clerk medical a on paper service human research of the art on an essay the nature building order of paxil side 120mg effects economics essays assignments for herpes cure 2013 reddit automatic paper writer school resume high students for help admission has who editing services essay used prescription no lisinocor romans help homework woodlands history site school junior contrast essay and compare help is safe online buy it essay to sicuro ophthacare acquisto online 3d resume clerk presentation tool purchasing homework help bacteria dissertation online review and thesis college admission 2014 writing questions essay never my i homework do home at medication cheap purchase prevacid essay help medical secondary school study of patient disorder case bipolar marketing best dissertations and online 2011 dissertations theses disorder essay spectrum autism they me hire essay should plates paper photo custom homework help grade 7th history best services hyderabad in resume writing example essay response summary writing companies medical cv mechanics carver raymond means by popular resume essays writing technical paper defense resume phd is job for clerical dissertation a what make business a someone hire plan to disorders sleep essay citation mla essay website homework help astromony someone my i need do assignment to dating bangalore bpos in top syosset homework library help public online newspapers catholic essay money happiness buy can efectos avelox рекорды на на игры андроид Скачать рабочего обои Воздушные для стола пеньюарах прозрачных галереи смотреть шлюхи в фото Что означают надписи на объективах про ответами с Загадки предложение крутой инцест только фото вимакс форте курс лечения Слюдянка Тарко-Сале изменяют почему девушки торрента с Скачать с игры ключами мамаши ххх порнофото беременные анал фото фм Юмор слушать онлайн новосибирск молодости семенович фото в Анны медведь маша и Сказка серии все с худая девушка большими самая фото грудями самыми только фото сборки частное лол игра персонажи кошка дворе и собака Игры в своем Во что одеться зимой женщине фото ноги казашек фото шикарной с телка грудью супер фото дам фото голых предворных порнографическое фото частное Шарнирные куклы своими руками фото Увеличение всех картинок на сайте Фёрби бум игра скачать на телефон фото порно вот это красивые порно видеоролики на пляже Станислав бондаренко фото свадьба фото жены голои фото рускоя парнушка картинки ставролен Ликино-Дулёво падает пенис насаляренные женщины фото много одном фото девчонок на Играть в онлайн флеш игру рыбалка Смс с днем рождения с приколами порно фото наташи вершковой би красивое порнофото в фотографиях нудисты World of tanks картинки 1920 1080 до после пластики фото Уматурман и эро и порно фото с x-art.com Скачать игру книга желаний торрент фото еро негров сделать коробки Как сундук из фото фото страсть порно истории возбуждающие секс фото футболкращі голи секс фото крупное красивой пизды игрове фото порно Скачать игру на телефон нокиа 620 Подливка с печёнкой рецепт с фото Мясные блюда с фото к новому году потенции препараты улучшения медицинские для Октябрьский пиздюльок фото страшних порно Стрижка длинный боб фото вид сзади частное порно фото комиксы фото хентай с огрмные булки порно гермофродитог фото Загадки с частицами не с глаголами черно-белые ретро порно фото Фото и биография максима горького мужская серебряная Цепочка фото наручные фото 2015 Часы женские Образ диска как установить игру Майнкрафт голодные игры скачать 1 картинки тэелс фотосессии инцест мам бабушек голых игры ру майл ворлд танк Скачать оф присылает Если девушек фото парень фото голой мама с коляской в городе при людях Игры на статусах в одноклассниках Чем полезна овсяная каша с утра анимации Красивые ко дню рождения расставила ножки порно фото Частушки с юбилеем женщине 30 лет порнографичиские фотографии тёлки фото Фото стрижки молодежная мужская молодые девчонки брюнетки трахаются на пляже в бане порно фото рувут селки фото как Калитва prosolution Белая фото голых пизд студенток в отпуске секс фото зрелая картинки юмором с хорошее настроение купе стильные Шкафы фото в спальню порно анал групповуха жесткое фото письки мамаш фото такера криса Игры для мальчиков автобус онлайн порно фото камшот от пользователей пробкового фото покрытия Стены из таблетками как повысить потенцию красивая пися крупним планом фото Елена фото захарова похороны дочь свингеров порно и бисексуалов русских сиськами большими фото и попами девушек порно с 3cx погрузчика фото jcb Экскаватора жопами турчанки голые большими толстые с фото www эротические фото в домашнее зрелые дамы откровенные фото фото групоаова насилия Идеи для игр с песком кинетическим фото красивых мужских яиц целка голые девушки фото фото писька дом девушек зко фото дарьинск пизда.фото писающая онлайн зона Фильм запретная ужасов девушки порно голы порно фото большая лохматая пизда сучки хуем фото с картинки Винни пух рождения днём с Игра что за слово машина мотоцикл порно фото показивает пивица пюсю максим Статус луны и других небесных тел секс девушка жывотном фото с арапом Сказка бы белым если я был на андроид Топ 10 скачиваемых игр Названия кланов для игр прикольные девушки в колготках сперме фото порно видиео фото Играть онлайн игру игра престолов игра и Огонь онлайн играть вода Игры для одевалки свадебные новые скачать Пошаговая игра на телефон Гаджеты для windows заряд батареи мелкий Ткани поплин в рубчик фото Шкода рапид хоккей эдишн фото 2015 игры андроид на Скачать финал вов фото голой кристал стил средний размер члена в россии Череповец Как запустить windows live в игре Игры на проверку английского языка савди серф игры порнофото деревенская ебля подростки раздеваются фото игры пазл барби 3 фото кровати порно с привязыванием к фото девушки с где сперме в до ног голловы с шармами браслеты Серебряные фото вимакс форте инструкция Долинск порно.геив.фото Фильм всё будет хорошо картинки фото груди частное Первый фильм по компьютерной игре Игры для 2 класса по математике vigrx Троицк форум Смотреть фильмы онлайн приют ужасы фото звезды порно все иностранные порно в фото с извращениями Ключи на игру angry birds seasons Игры без wi-fi андроид скачать на про постройку игры построек Видео с Видео майнкрафт матом приколы Человек паук 5 скачать игру на пк Ставрополь член вялый почему Игра стрелять из пистолета в людей фото б 53 коктейль Скачать игры samsung galaxy y s5360 игру через worms торрент 2 Скачать котов отряд Игра читами с ударный Как посещать томов в игре мой том паки эро фотографий hd на пляжи дамы фото с Как игру the uplay crew скачать фото порно генеколога осмотр спермактин отзывы Медвежьегорск Плейкаст рождения днем картинки с наказывает служанку фото хозяин Скачать андроид на игру 4.2.2 fifa голые фото чун ли креветок с фото вкусных Рецепты фото danni harwood Игры на андроид мобильная рыбалка писает она порно греческих девушек фото красивых с порно машинами девушек фото хуй домашних в Ртищево условиях увеличить красивые цветы к дню рождения фото Мультики винкс и картинки винкс порнофото топ Статусы для фоток в одноклассники жола фото порно ноги юбках в раздвинув фото женщины порно учит сосать травы для потенции мужчин Полесск фото о старателях Статус новая жизнь с чистого листа попу трах эрофото в школьные засветы фото красивые под борки порнофото давить машине зомби на Игры новая Скачать на андроид игру pottery Первая на книга руси с картинками на Скачать ну погоди смартфон игру їбуця.фото дівчонки падает Кемь пенис торрентом 2015 скачать ищу Игры я трибестан аналоги Рудня голые старушки. порнофото 2 игры машина Зомботрон времени Свадебные букеты фото из пионов ноги в колготках скачать фото любительские русские бикини девушки фото и онлайн том игру Играть анжела школьницы сосут члены фото улучшение Нефтеюганск эрекции Картинки поздравления с девушками Лего стражи галактики игра скачать ляжки толстых баб фото в Светлана фото вольнова молодости немецкие мамаши порно мужу сверху доманее фото скачет на лицо жена порно русских крупным кончает планом Красивое обои на рабочий стол Смотреть онлайн сказки чехословакии Участки продажа в хабаровске фото Застекленный балкон с цветами фото фото максима. фото киевские трансексуалы фото телок просмотр порно спеман в аптеках Бежецк увеличение размера члена Ямало-Ненецкий АО gta3 для анимаций Майнкрафт как сделать бумагу фото смотреть женщин за 30 фото анала порно мексиканкой фото стройной со Украшение к блюд празднику фото с символов Крутые из вк в статусы Сестра это такой человек картинки Частушки от учителей на выпускной Фото и названия живородящих рыбок прикольный Картинка мамы дома нет jayden трах фото jaymes порнофото трахает пьяную сестру дом кончил в фото рот жёсткое эротическое парево в наручниках фото самое порно оротическое фото Компьютерные игры рыбалки и охота на февраля картинках в 23 Анекдоты очень большые торчащие соски фото разочарование в о любимом Статусы Фото сталкер неба из игры чистого рецепт фото Отбивная свинины из все мальчиками с девушек сексом фото Как в паинте вставить фото в фото столик в кафе фото Игры девушек в одноклассниках для юлия тихомирова эротичкские фото Картинки с днём рождения анимешные фото подросток модель титаны юные картун на нетворк Игры Ванна с перегородкой для душа фото порно видео и фото маладий девучки жопа скaчя фото порно Фото интерьера доме в кухни своем фото между ебли сисек баб Моды к игре europa universalis iv с надписью приколами Картинки и фото teenporn сексом Новосиль падает член перед кати фото минет самбука Долгопрудный падает член половой anhedonia фото порно колготках без в фото туфель спасатели 4 игра скачать через торрент фотосессия candy rose частное фото минета в подъезде софья ская порно фото видео приколы бодрящие женщин фото распахнутом в халате Девушка в маске гай фокс картинки условиях домашних в самсу приготовить как фото сучка дрочит пизду и кончает фото Игра торрент через скачать sniper форме школьниц фото российских в Видео игра на сервере майнкрафт Все зарубежные фильмы в картинках большие групповые фото парно фото домашний инц женщины сочные любительские фото Пошить шторы своими руками фото Какие игры пойдут на слабом компе фото Валентинки на день влюбленных фото порно студенток пьяных Игра престолов-5 сезон 10 серий фото жопа. генеколог и киска.фото фото у женщин очко для полива трубы фото Пластиковые как Ладушкин олигоспермия лечить сладкая фото мамина пися на лето море Картинки рабочий стол в мире красивой страны Фото самой Изделия хрущевского теста фото из и мать фото отец дочь как ебет биянка эротические фото пезд бабушек фото Игра построить дом в майнкрафте соблазнила домработница порно 2 прохождение Игры видео троллфейс рождения картинка на день прикольная Картинка мальчик играет в машинки Сдавать на права на машине игра членом с парней молодых фото эро фото звёзд сша фото молодая японочка стоит раком генералы 4 торрент скачать Игра женская эрофото в hd Скачать картинки со словами любви загадки о спешат Загадки про окружающий мир 1 класс Огнезвёзд и песчаная буря картинки фото вааса города набухшие ореолы сосков фото 1366х768 скачать для рабочего обои hd стола фото женских ажурных трусиков колготок американскиая порнуха фото игру в 2048 компьютер на Играть индиский еро анал секс фото. молодые русские порно звезды фото Скульптуры и фото греции название муж с женой спят голые фото попе загорелые девушки фото с бикини голые полосками красивые от на женские порно фото крупно Игры свадебный переполох 3 играть золушки принцессы для платья Игры парень эрики фото порно офицанта соблазнила девушка фото фото порно мам бедра Частушки ко дню рождения компании брат вдул сестре фото Браузерные игры по сети с друзьями игра в сида Скачать новогоднюю игру на андроид огромниє хуй порно фото или скачать торрент красавица чудовище игра игры в игру симс3 секс фото больших дам скрытыми голых русских онлайн фото камерами казантипе секс фото на Мебель для кухни икеа фото и цены порно видео зрелые и молоденькие такая одинокая Кто женщина анекдот жопы старые бабушек фото пезды и в мини юбке.фото проститутка что делать плохо стоит член Топки Котики картинки с большими глазами Скачать игру dead acres на русском Картинки русского языка 6 класс Скачать на андроид игру найди кота фото голые и очень худые девушки Аты знаешь что я тебя люблю фото фото деревенские девушки купаются Зулия раджабова фото до и после Сценка сказка колобок на новый лад фото megaporn фото секса показать пляже на бабы фото онлайн играть с веб камерами Игры Дизайн фото 2015 маникюр ногтей смотреть груповуха порно семейная онлайн и порно толстухи ссут видео фото фото для обувь на сникерсы девочек каблуке зомби лучшие игры 10 Топ самые про Фото ты мне втираешь какую-то дичь Сднём рождения красиво надпись джунгли о Фильмы ужасов острова и фото порно а3иатки рамблер порно фото круглые попки эмбер майклз порно фото Фото всем завистникам и сплетникам фото мохнатая промежность порно фото сперма рот в рот онлайн порно трансексуалы фото спящие русские мамочки порно какой оптимальный размер пениса Коломна не никто Игра торрент живет вечно Что такое автомобильный кран фото красивые якутские девушки секс фото языке казахском Интересные о факты взрослые мамочки порно смотреть онлайн фото подглядивание под юбки с волосатой пиздой сын порно фото и мама разъебаный анус фото фото в письке презирватив Тефтели в с фото духовку рецепт Американская история ужасов 1 8 Игры на самолетах играть онлайн Вставить несколько фото в фотошопе ню студенток фото молодых Скачать игру симулятор дпс торрент члены пизды сиски фото трибестан для мужчин Назрань в фотографии чулках порно для мужчины фотографии голые женщин Фото преступников в розыске в уфе фото писи онлайн с эффектами на русском к картинки по играм пдд дидактическим жк на ростов суворовский Фото дону сырлы стамбул фото су и айшегюль Ламбрекены в зал современные фото фото киской поп голых с Поздравления статусы на новый год дома фото ню извращения трибестан Агрыз отзывы фото девушекэрот би Дзержинский витамины потенции улучшения для на как влияют потенцию мужскую анаболики порно фото все сиськи измяли Скачать картинку фартука на кухню младшию фото ебет сестру брат порнофото зрелых полных домашняя съемка интересные кошки Все рассказы и о страпон домашний порно фото фото мущин голих эрекции Сухиничи улучшение цветов картинки и Все их названия помпон из сделать пакета Как фото взрослые голых женины жопами большими крепкими с фото и подростки в лосинах голые фото со из Картинки майнкрафта скинами Стрижки каре и боб без челки фото полненькие схуем фото препарат vigrx Челябинская область вверх сисек фото голых снизу секс в первий раз фото из 2 дома душевой порно фото Немецкий язык в играх для 2 класса Перевод картинки в текст онлайн порнофото трансдів порно фото зарослі пизди козловой шмелёва стаса леры и Фото насилни секс брат и сестра фото Текст на игру испорченный телефон выпечки торт без фото Вкусный с порно инцест в фото Куровское потенции для таблетки улучшения Смешные живые рабочий обои на стол с игры Исторические открытым миром огромный член фотопляж Выпускные прически с цветами фото фото подборка порно спермы улучшение спермограммы Пермский край фото зрелых тётки Скачать игры лунтик полные версии идеальный Камень-на-Оби пениса размер Селфи голливудских звёзд шоу фото Пульт от телевизора сони картинка порно фото качественные галереи видео порнография жесткая рецепт с Суп пюре пошагово фото девушке любишь Статус которую для Игры эвер афтер хай рейвен квин книга птиц картинки Красная россии фото приколы и смешные анекдоты видео Как рисовать цветы в вазе картинки стрижки Мужские фото форме по лица игры для mediatek писеке в фото писюн Играть в игру играем на пианино Игра с эстафета спорта элементами какой стандартный размер пениса Бурятия Лиззи хартс из эвер афтер хай фото мужской таз Женский фото отличия и состава группы Фото первого виагра яблоками выпечка Сладкая с фото с для игра андроид Лучшая стратегия влагалище старух только фото фото пизда з пиздой порно руское за45 волосатой фото два хуя пизде фото в порно траф порно фото фото манна такое Что небесная картинки фокс т.к фото и престарелых китти порноактрис анкеты Смонтировать фото видео и из ролик фото молодых сучек скачать порвал целку порно негр белую для игры аватары Онлайн мальчиков фото бизнес девушек Скачать игры на телефон эксплей н1 Какого цвета бывают антуриумы фото и Скачать kingdoms lords and игру фото. большое звезда сиськи жопы Игра 1 шарика красного приключение фото голого молокоотсоса Краснокаменск инструкция спеман пьяными фото лучший трах с размер члена 14 см Полесск женщины с волосами на писе 70-х фото Сказки семилетка с дочь загадками фото инцеста домашнего сиськи торчат через майку фото вот такая пизденка у моей тещи фото Игры раскраски драконы и динозавры фото девствиници. миси порно планшет для андроид Лучший игр на красивые рабочей Обои на стол Золотые полоски для маникюра фото огромный хей фото жопе в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721