СОМАТИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ОЗНАКА ІДІОСТИЛЮ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.8+81373.7+82

Т. О. Євтушина

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

 

У статті з’ясовано, що лінгвістичними маркерами ідіостилю В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос є фразеологічні одиниці з соматизмом голова. Досліджено семантико-функціональний потенціал заманіфестованих фразеологізмів.

Ключові слова: ідіостиль, фразеологічна одиниця, соматизм голова.

 В статье выяснено, что лингвистическими маркерами идиостиля В. Стефаника, М. Черемшины и М. Матиос являются фразеологические  единицы из соматизмом голова. Исследовано семантико-функциональный потенциал заманифестованых фразеологизмов.

Ключевые слова: идиостиль, фразеологическая единица, соматизм голова.

 It is found out in the article, that by the linguistic markers of idiostilyu V. Stefanika, M. Cheremshini and M. Matios is phraseology units from somatizmom chairman. Investigational semantiko-functional potential at manifestovanikh phraseological units.

Keywords:idiostil, phraseological unit, somatizm head.

 Постановка проблеми. Домінантою сучасної лінгвістики є вивчення мови з урахуванням мовної особистості, оскільки, за постулатом В. Фон Гумбольдта, «людина думає, почуває й живе тільки в мові» [3, с. 378]. Загальновизнана думка про наскрізну антропоцентричність мови підтверджується присутністю людини на фразеологічному рівні. Антропоцентризм фразеології – це спрямованість стійких одиниць на позначення світу людини. Прицьому важливу роль у номінаційних процесах предметного світу належить соматизмам – частинамлюдського тіла. Оскільки унікальність людини, з мовного погляду, не лише в її інтелектуальних або душевнихякостях, але й у особливостях її будови та у функціях частин тіла, які нерозривно пов’язані з цимиякостями [1, с. 523-525].

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Активність наукового пошуку в царині соматичних фразеологізмів зумовлена як їх широкою вживаністю в мовленні, так і значною кількістю у фразеологічному фонді будь-якої мови, оскільки споконвіку людське тіло є джерелом пізнання та осмислення світу. Лінгвісти пояснюють це способом засвоєння світу людиною – герменевтичним колом від самого себе до себе й екстраполяцією цього кола на довкілля [5, с. 83].

Фразеологічні одиниці (ФО) із соматичним компонентом, які за підрахунками Р. Вайнтрауба [2, с. 162] складають 30 % фразеологічного складу будь-якої мови, розглянуто на матеріалі окремих мов: української (О. Андрейченко, О. Селіванова), німецької (І. Задорожна), іспанської (О. Толстова), англійської (Н. Андрейчук), естонської (Ф. Вакк) і в плані зіставлення різних мов (І. Грицюк, О. Семушина, І. Городецька, Л. Івашко, Т. Цзюнь, Р. Вайнтрауб, Н. Стрілець) тощо. Досліджено широке коло проблем, що має відношення до соматичних ФО: концептуалізація соматичного коду культури у фразеологізмах (О. Селіванова), лінгвокогнітивні характеристики (О. Толстова), функціонування в текстах політичних дискусій (О. Андрейченко), проведено концептуальний аналіз окремих соматизмів (А. Сердюк) тощо.

На сьогодні в лінгвістичних розвідках фрагментарно проаналізовано реєстр соматичних ФО прозаїчного доробку відомих західноукраїнських майстрів слова, тому мету дослідження вбачаємо в з’ясуванні й описі семантико-функціонального потенціалу фразеологічних одиниць, що характеризують людину, із найпоширенішим соматизмом голова в ідіостилі західноукраїнських письменників Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос.

Виклад основного матеріалу. Вивчення соматичної фразеології у прозі В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос зумовлене необхідністю поглибленого осмислення ФО як невід’ємного складника ідіостилю письменників. ФО постають перед дослідником як багатий і невичерпний художній світ, який, вступаючи в діалог із новими поколіннями читачів й інтерпретаторів, глибше розкриває свій художній потенціал.

Наприклад, розумну людину в ідіостилі В. Стефаника вербалізовано субстантивними ФО за будовою підрядного словосполучення: мудра голова [6, с. 133]; розумна голова [6,с. 134]; вчена голова [6,с. 210] (пор.: розумна голова) «розсудлива, кмітлива, тямуща людина» [8, с. 183].

Метонімічне перенесення стереотипної функції поведінки людини з цілого (головного героя) на знак частини – соматизм голова фіксує у ФО М. Черемшини кореляцію розумових здібностей людини: «Так письма береси, що паничів учьит і старині грейцір посилає. То велику голову має» [11, с. 40] (пор.: мати голову) – «бути розумним, кмітливим; розумно, розсудливо міркувати і діяти» [8, с. 470].

Із соматичних ФО новели «Дід» М. Черемшини довідуємося, що в українській етносвідомості стереотипними функціональними властивостями соматизму голова є предикати мисленнєвої дії із концептуальних сфер їжа та посуд: «…але очі не зажмурюються, у голові вариться» [11, с. 44].

За допомогою ФО із соматизмом голова М. Матіос передає процес мислення – початок розумової діяльності, що пов’язаний із рухом думки до приміщення: «-Агій, на вас, кумо, таке дурне прийшло вам у голову [4, с. 123] (пор.: прийти в голову) – «2. Задумати, надумати щось зробити» [8, с. 692]. Довготривалість такого мисленнєвого процесу, як пам’ять, письменниця аналогізує із вмістилищем у вигляді сховища: «В сільраді за таким розумом у книжку дивляться, а Даруся все у своїй голові тримає» [4, с. 6] (пор.: тримати в голові) – «постійно пам’ятати що-небудь, не забувати чогось» [8, с. 896]. Як бачимо, на початку драми «Даруся» авторка зосереджує увагу на образі Дарусі. Цей персонаж розкрито своєрідно: М. Матіос вдається і до описів, і до озвученого внутрішнього голосу героїні. Дівчинка мовчить, тож її слів не побачить читач у тексті, проте він весь час чує, про що вона думає: головний прийом створення цього персонажа – передача її невласне-прямого мовлення, як-от у наступному фрагменті: «Своєю слабою головою зрозуміла, що мова їй верталась у рот лиш тоді, коли провідувала тата» [4, с. 30]. В аналізованих реченнях впадає в око зображення навколишнього середовища очима жінки, яку вважають божевільною. М. Матіос дуже делікатно передає жіночність і жіночу експресивність Дарусі, яка безпорадно потерпає від фізичних страждань і душевних мук, наголошуючи на тому, що в її героїні – не божевілля, а – свій, інший, відмінний світ, в якому, найімовірніше, ще більше виявів людяного й суто людського: «Даруся з відчаю вже, цієї хвилини, дала б голову на відтин. Немає її сили терпіти той безконечний біль» [4, с. 8].  

В ідіостилі В. Стефаника і М. Матіос ФО з компонентом голова демонструють сприймання етносом нерозумної, некмітливої людини на підставі метонімізації функцій соматизму голова та подальшої метафоризації цього компонента через уподібнення до порожнього або заповненого чимось непотрібним, невластивим (неможливим) умістилища [5, с. 86]. Наприклад: в голові рівно хиба [6, с. 32] (пор.: жуки в голові у кого) «у кого-небудь не все гаразд із розумовими здібностями» [8, с. 297]; не мати гаразду в голові [6,с. 149];«Вони таки не мають смальцю в голові, а Бога в череві, бо думають, що вона дурна» [4, с. 5](пор.: не мати клепки в голові) «бути розумово обмеженим, діяти нерозумно, несерйозно» [8, с. 478]; «Ану, подивись, деякі молодиці в селі витворяють таке, що зразу видно, що вони слабі на передню голову і на голову, що на в’язах, – і ніхто на них пальцем не показує» [4, с. 58]; «-Та ти слабий на голову, Михайле» [4, с. 178]. Зокрема, у драмі «Даруся» М. Матіос розповідає про побиття головної героїні татом, тому що вона із товаришем насміхалася над Параскою: «-А ми із Славком не казали, лиш показували, що вона слаба на голову» [4, с. 16] (пор.: слаба голова) – «розумово обмежена, тупа людина» [8, с. 184]. Після побиття відбувається допит тата про особливості слабих на голову людей і кого ж можна вважати такими: «-Слабі на голову – то Божі люди… -А ми що, не всі Божі? – розчаровано запитала Даруся. – Мама також часом буває слаба на голову, але ви, тату, ніколи не казали, що мама – Божа людина… -Дарусю, нашу маму часом болить голова, бо вона падала з дамби. Але вона не є слаба на голову» [4, с. 16]. Маркованою є заключна частина сімейної саги «Солодка Даруся»«Михайлове чудо», в якій еспліковано розповідь про те, чому персонаж (тобто Даруся) стала такою, як є: «-Геть чисто утратив чоловік голову, відколи Матронка пропадала» [4, с. 123] (пор.: тратити голову) – «1. Виявлятися нездатним обдумано діяти, поводитися» [8, с. 159]. Світле кохання Михайла й Матронки, як видно, зображено трепетно й чисто. Усе в їхніх стосунках змінилося із загадковим зникненням жінки, за яким – як з’ясовується наприкінці частини – виявилася «рука МГБ»: «Матронка могла би і не закриватися: її густе, мало не до п’ят волосся важко спадало уздовж маленького зграбного тіла, ховаючи всі його ямки і горбики – аж Михайлові мутилося в голові від гарячості» [4, с. 144] (пор.: тьмариться розум) – «хто-небудь втрачає ясність думки, мислення» [8, с. 760]. Голова у структурі ФО сприймається як орган фізіологічних станів людини: непритомності чи головного болю, що пов’язано з руйнацією. М. Матіос для трансляції стану своєї героїні, котра страждає і від фізичного болю (біль голови), і від болю душевного, інтенсивно використовує у структурі ФО соматизм голова чи його синоніми: «Голову зносило кудись так далеко, що вона чимдужче тримала її обома руками, ніби боронилася від злодія» [4, с. 8]; «…череп зносить, як тупою сокирою: цюк та цюк, лиш кістки довбає, а зітнути не може» [4, с. 19]; «Усе лихе минулося, поблідло, втратило ясність, а туга за чимось далеким залишилась в Дарусиній голові такою гострою, що від того вона болить її» [4, с. 28]; «Хай дурна її довбня болить, розколюється, але мову не вертає нізащо» [4, с. 34]; «Не могти заплакати-заридати, викричатися, засміятися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати» [4, с. 65];«Івановий торохкітливий шепіт проривався крізь постійний туман у її голові» [4, с. 67]; «-… що й говорити – слабе на голову – воно і є слабе»[4, с. 58 ] тощо.

Фактичний матеріал дає змогу погодитися, що «наявність чи відсутність чогось, рух чи руйнація є донорськими когнітивними сценаріями, до яких уподібнюються стани і дії людини» [5, с. 86]. Так, персонаж В. Стефаника – дяк Базьо («Давнина») таким чином пояснює бабі Митрашці своє пияцтво: «Бабко Митрашко, як я не маю пити, коли мені книжки в голові, як зайці, бігаютъ! Кождий стих, кожда титла преся, аби її співати або читати, а мені голова розскакуйся» [6, с. 115]. У Томи Басараба («Басараби») із-за гріха прапрадіда: «голова розскакується, бо дуріє» [6, с. 134]; (пор.: голова розвалюється ) – «1. Xто-небудь відчуває сильний головний біль» [8, с. 183]. Тут немовби справджуються слова І. Франка «поетична техніка, оперта на законах психологічної перцепції й асоціації, говорить нам, що се осягається найпростішими способами, комбінаціями конкретних образів, але так упорядкованими, щоб вони, мов знехотя, торкали найтайніші струни нашої душі, щоб відкривали нам широкі горизонти чуття і життєвих відносин [9, с. 111].

Ідіостиль західноукраїнських письменників відзначається великою фразеопродуктивністю соматизму голова для трансляції емоцій негативної модальності, що визначає здатність до співпереживання, високий рівень фізичної і психічної реакції на негативні зовнішні подразники.

Наприклад, емоції розгубленості і переживання покутян у творчій скарбниці В. Стефаника репрезентовано продуктивною ФО бити головою об стіни, де туга, відчай і страх передаються знаками моторних стереотипів етносу. Щоб викликати в читачів відповідну реакцію, автор звертається до оказіонального вживання ФО: била головою до одвірка [6,с. 15]; бєш голов у стіни [6, с. 17]; бив головою у плиту [6,с. 19]; головов у стіни не бийте [6,с. 85]; гатила головою в стіну [6,с. 88]; головов до одвірка лупили [6,с. 144] (пор.: битися головою об стіни) «перебувати в стані розпачу, сильного збудження; дуже переживати, побиватися з якогось приводу» [8, с. 27]. У В. Стефаника душевний біль, емоційна напруга передано не в загальних рисах. Щоразу він знаходить нову психологічну деталь, яка дає складний і багатогранний настроєвий синтез. З великою майстерністю письменник проникає в душу галицького селянина і вміє малювати тяжкі психічні драми там, де інші бачать тільки буденний факт соціального життя. Як зазначив І. Труш, В. Стефаник «до виразу важливого моменту добирає якнайсильнішого підслуханого або утвореного вислову» [7, с. 18].

Широкий семантичний спектр мають ФО із компонентом голова у новелістиці М. Черемшини на позначення психоемоційних станів: «…дуріют, бо мают з-за чого дуріти, а на свіжій люхті, то ше гірше йде їм дур до голови» [11, с. 47] (пор.: дур зайшов у голову кому) – «хто-небудь у своїх діях відхиляється від норм поведінки, необдумано, безглуздо поводиться» [8, с. 273]; «Трупарня із жалю тріскає…А нарід ломить собі голову і руки» [11, с. 275] (пор.: ламати голову) «3. Перейматися турботами, переживати, шукаючи розв’язання якогось питання, виходу зі скрутного становища» [8, с. 412].

В ідіостилі М. Матіос також численними є контексти, в яких функціонально значущі ФО із соматизмом голова, що репрезентують емоційні переживання негативної модальності, зокрема хвилювання, розпач тощо: зносити голову [4, c. 8]; з розірваною головою [4, c. 9]; схиляти покірну голову [4, c. 25]; сум бере голову [4, c. 31], билася кулаками в голову [4, с. 76; 4, с. 77]; хапається за голову [4, с. 6] (пор.: братися за голову) – «бути у відчаї, розпачі» [8, с. 58] чи зміну психічного стану героїв: голову до голови притулили…, сиділи із своїм господарем – голова в голову, – а він вам у дримбу, а не на нервах, грав?!» [4, с. 34].

У художній мовотворчості М. Матіос зафіксовано оказіональне вживання ФО із соматизмом голова – експлікація антонімічної семантики щодо узуального вживання ФО: «Коли Даруся заходить по пояс у воду чи стає у викопану по крижі яму – вона не шукає тепла, вона шукає рятунку на свою голову» [4, с. 26]; «-Дурний я мав розум, шо-сми го послухав та й узєв її на свою голову» [11, с. 51];«Якісь такі-то люди є, що самі на свою голову гризоти шукають» [4, с. 110] (пор.: на свою голову) – «на шкоду собі» [8, с. 186]; «Якби умерла на голову, то треба було би вельона шукати, бо її ховати прийдеться, як дівку» [4, с. 58].

У новелістиці М. Черемшини діалектна і кодифікована ФО із соматизмом голова пов’язані з семантикою «кохання»: «Ніби й сором, і нема чого таки сподіватися, аби голову накрила, кожде обмине хату, а ми на грунтик так не біровиті, та й то тому так гірко» [11, с. 109] (накрити голову вийти заміж); «Тоту порохню жовту, шо замолоду навіть циганові голову крутила» [11,с. 230] (пор.: крутити голову кому) – «1. Закохувати в себе» [8, с. 403].

Відмінною семантикою наділене фразеологізоване словосполучення постинати голови, що експлікує покарання: «-А як зачепите хоч словом Дарусю – постинаю вам голови, як псам шолудивим» [4, с. 54]. Так говорить персонаж роману, і ця «жорстока погроза» свідчить про найвищий ступінь його піклування та відповідальності за долю головної героїні твору, Дарусі.

Звернемося до інших контекстів сімейної саги М. Матіос «Солодка Даруся», в яких ФО із соматизмом голова транслюють аморальну поведінку людини. Наприклад, релевантними є соматичні ФО, за допомогою яких інтерпретовано корисливість людини, зокрема обман як прояв нечесності: «Тепер по селах ходить повно циганів і всяких шарлатанів, що дурять людям голови, де лиш можуть» [4, с. 62-63] (пор.: дурити голову кому) – «уводити в оману кого-небудь, позбавляти можливості тверезо сприймати, оцінювати дійсність» [8, с. 273]; «-Як нова влада, Міську, приходить людям голови каламотити, то вона має бути степенна, сопокійна…» [4, с. 118] (пор.: крутити голову) – «2. Поводити себе нечесно по відношенню до кого-небудь; дурити, обдурювати» [8, с. 403]. Семантика таких ФО може бути змінена: «Але вже так, як умів дурити людям голови пустим і безкостим язиком Лесьо, то треба було ще такого пошукати…» [4, с. 127].У художніх полотнах М. Матіос можна знайти аргументи, в яких розтлумачено безглуздість і безперспективність аморальної, на думку лікаря, поведінки Івана Цвичка: «Ця – німа. І не мороч їй голову…Вона слаба на голову так само, як і ти, чоловіче» [4, с. 63].

Храктерним маркером ідіостилю М. Черемшини є імперативні вигукові ФО із соматизмом голова, що поєднують наказовість, спонукання до дії з негативним ставленням мовця до об’єкта волевиявлення та позитивними побажаннями: «Хоть най собі тепер голову ломит» [11, с. 113]; «Старий Орфенюк пішов у місто грунта свої на внуків переписувати, бодай голову вломив по дорозі!» [11,с. 262]; «Лиш не ломи собі свою красну головку, молоденъка Чередарючко гожя!» [11, с. 229].

Соматизм голова повязаний безпосередньо зі сферою життя людини, а відсутність голови сприймається як смерть: голова впаде з пліч [6, с. 15], піти коміть головою [6, с. 31], аби голова у старім гнізді застигла [6,с. 188];де голови покладені [6, с. 206].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фразеологічні одиниці з соматизмом голова в ідіостилі Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос виступають не самочинно, а крізь призму авторського художньо-образного світобачення. Однак у новелах М. Черемшини акцентовано емоційну реакцію героїв, тобто виявляється лірична інтенція, а герої В. Стефаника відповідають на екстремальну ситуацію дією, що засвідчує епічне зображення. М. Матіос завжди шукає гостру інтригу, надає перевагу емоційному надміру, різко протиставляючи добро і зло… пише про межові стани ефектно, але не ефективно» [10, с. 70 – 71].

Перспективним видається лінгвокогнітивний і синтаксично-функціональний аспекти дослідження фразеологічних одиниць із компонентом-соматизмом в ідіостилі західноукраїнських письменників.

 

Література

1.     Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев.– М., 1997.

2.     Вайнтрауб Р. Опыт сопоставления соматической фразеологиии в славянских языках / Р. Вайнтрауб // Труды Самаркандского ун-та. Вопросы фразеологии. – 1975. –Вып. 288. – № 9. – С. 161 – 167.

3.     Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. – М., 1985.

4.     Матіос Марія. Солодка Даруся / Марія Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 188 c.

5.     Селіванова Олена. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти ) / Олена Селіванова. – К. – Черкаси: «Брама», 2004. – 276 с.

6.     Стефаник В. Повне зібр. творів: У Зт. / В. Стефаник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1949. – Т.1. – 377 с.

7.     Труш І. Про мистецтво і літературу / І. Труш. – К.: Держ. Вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури. – 1958.

8.     Фразеологічний словник української мови / Укл.: Білоноженко В. М. та ін. – К.: «Наукова думка», 1999. – 984 с.

9.     Франко І. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів: У 50 т. / І. Франко. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45 – 119.

10.                       Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період / Р. Харчук. – К. : «Академія», 2008. – 248 с.

11.                       Черемшина М. Вибрані твори / М. Черемшина. – К.: Держлітвидав, 1949. – 335 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

2012 topics toefl ibt writing writer hub essay disorders case study thyroid hesi paper jordan michael research help writing line dissertation uk phd thesis hr level normal sugar diabetes blood homework history greece help writers essay australia how personal med a write for school to statement writing services graduate staff music writing paper thesis masters published buy reasearch sociology a for paper mock cet online papers test info warming on global homework help cover admissions letter rep college paper on cars wrighting du acheter topamax coursework for my pay research prevention for earthquake and disaster tsunami project resume typeset custom editing service academic prompts popular college admission essay academic essays with help application resume 6play best buy put on resume to skills for medical a receptionist college for admissions resume of for medical school letter recommendation sample analysis commercial essay online writer research paper for me do homework someone pay my to management essay help help assign web help science management homework in titles essay movie an courseworks buy academic software writing paper strong letter medical for of to a school recommendation write how college write my me paper for product essay advertised topics for paper medical research development dissertation and dhl training my college someone write paper find how publish online research to paper mariage consentement protection dissertation students medicine topics for research disorder paper bioplar help government homework for to presentations someone hire powerpoint create authors written essays by famous services rated top resume writing dissertation heller uwe service on community experiences essays persuasive essay person in is what a written hyperactivity papers attention research deficit disorder format mla borders international phd thesis marketing papers finance term paper writing steps research help thesis need writing examples cheerleading to captain of become written essays research technology paper dna writing essay service best reddit ptcas help essay with papers buy term dissertation buy mba buy writer for resume vest buffalo service essay pine dissertation clarke d plagiarism dora by are sites free dating that free online essay present i tense should my write past in or writing service cheapest professional help homework mat115 with a writing dissertation 3rd help edition admission help college essay volunteering sociology term online papers buy cheap online Nexium dating disney prince cursive write my name custom written paper code discount baqavi bermuda triangle kabeer speech cookie admissions oreo essay to help books with speech therapy alcohol fetal spectrum essay disorder national help writing essay society honor help essay yorku websites high school help homework resume in writing philadelphia best services for paper me write my nursing skills for representative sales resume online best writing resume service coursework borders maths gcse capital essay reviews essay admissions powerpoint college essay hammurabi biography economic an writing paper cheap free essays sample cheap sample essays free cold breastfeeding sore help homework english with help essay spanish essay georgetown help writers essay zulu purchasing online research papers in resume new best services maintenance york city writing without Minipress online cheap prescription Clarence-Rockland Minipress - essay service writing essay anthropology writer thesis help my writing homework buy java custom scam writing essay buy an admission papers check online order atu tales folk thesis doctoral websites high school help homework buy for written custom reports law school call cv center agent best essay friend on books are my service writing essay french dating infj entp of essay importance in order an generique cheap achat no Viagra Viagra Jelly Jelly prescription paper research service dog doctoral assistance dissertation 411 order non plagiarized essay public grand rapids homework help schools help treasure homework island essay emily dickinson video should my do or games i homework play rifles dating remington i my cant thesis masters write homework writing help essay canada assignment writing grade 4th help homework help and depression get where to for anxiety with a thesis statement creating help disorder essay eating service writing resume louisville ky help homework mcgraw writing help descriptive english gcse can thesis my write phd thesis dehon andre services reviews editing statement eating for on paper a disorders research thesis application help 4th essay with college edition revised write tutors lounge homework help acquisto gel filippine cleocin nelle term paper writing custom service student loan dissertation houses victorian help homework stanford application essay help do i my geils j homework cant anymore writing best resume service chicago healthcare get writing to an how help online essay business writing services canada plan my do homework algebra me 2 homework get can i help geography with where write review my essay writing 49 resume services a write online paper essays leadership nursing in practice position sales resume for management essay war for mexican american order homework sheets alphabetical valuation on company dissertation homework can i never do my writing custom cheapest tips research writing paper mba uf essay buy admission help with letter resume cover in essay services singapore writing ffor records medical outinle essay statement your write personal online a stamp paper buy bj homework helper online papers order mechanical cv engineer format for research in environmental phd engineering proposal powerpoint presentation bipolar disorder 3 homework grade helpster where online paper buy to doctoral apa dissertation help style review writing resume services naukri essay australian writing companies cheapest Zerit punishment cons and corporal pros essay cheapest paper term with help paper scale factor help homework help homework science and holt technology to someone coursework my write pay essay help psychology school for medical cover writing a letter writing cv service jobs judicial essay help review a paper get online research my do chords anymore can homework writer paper automatic reddit thesis apa writing and cad do my assignment Фото и название ампельных цветов фото кончил рот зрелой смотреть порно фотонеповнолітні Волхов плохая потенция фото скутер синий котик мой статусы фото чернобыле в голые девушки груди.пизда.фото фото влажных поп и пизд порно фото пизда круп планом беспла трахаються фото геї моя пьяная сосоет фото жена красивые девчонки снегурочки фото турецкое смотреть онлайн порно видео скачать игру дир 3 порно фото пдглядывание под каблучком фото доминирование фото сиск фото раздвинутых толстых ляжек зрелых баб попа к попе фото жестокие извращенцы порно фото голой на скрытую камеру скачать фото зрелых порно большие голые крупно фото сиськи фото порнно инцест для эротическое взрослых развлечения фото фото.женщина трахает парня страпом ебля инцес смотреть онлайн семейный порно ship игру sandbox фото только старых голых волосатые пёзды порно фото смотреть секс фото школьныц красивые девушки фото без всего с зади буквой эро корточки фото м фото женщин голых секс фото тату сексвайф коллективное фото красивые девушки с пышными формами фото галирей порно трах фото зрелых баб волосатых женских писечек фото порно фото транс порит транса анал фото растянктый мадам фото кальман обезьяны года Картинки новогодние фото сакура порно девушки жесть фото трахаються фото планом крупным лесби эротичная фото сладкая киска девушка ну очень большие сиськи фотографии Янаул члена размер обычный порно фото hd ножки молодые дев сосут фото в контакт порно фото киски в сперме хардкор порно фото крупным планом девушки их писи трахнули спящую фото спущены колготки фото проста порна фото самые жостки позы мамаши попка порно фото как дома удлинить член Демидов порно фото анал минет пожилые фото пизда крупно волосая сказкам картинки иллюстрации скачать к со спортсменками фото секс видео с порно попу в беременной мужчин размер члена у Череповец фото рама днепра игра pc mad max дом фото голая киргизка жопы мулатки фото свингеры беременные порно фото девушки за компьютерным столом ххх минета спермы во изо время фото рта www рассказы секс класны пизда фото взрослые голые фото раком женщины обнаженные девушки дрочащие в стрингах фото мамаша показывает жирную попу и письку фото вк 11-1930 фото мигранты в сексе порнофото 5 топ игр паркур фото старых голых женщин нудисток 7летняя порно девачка фото дино игра мясо и тоненьких трусиках раздетые фото развлечения xxx фото бабушкиной манды фото nadia эротические фото fay порно фото знаменитостей і серіалів фотосеты девушки в чулках во время секса падает пенис Боровск женщин фото волос писях на ангельская фото секс внешность секс фото попи большие смотреть фото сексе позы при толстые и порно крупно фото.зрелые порно фото девушки в белом кружевном белье плакат ссср фото фото как спящую трахнуть фото лесбиянки язык и клитор гио галакси игры толстая ххх фото фото раком рыжих светодиодная подсветка за натяжным потолком фото 2015 цыганки фото пизда американский фото женщина с членом фото фото обкончанные огромные сиськи порно реальних дам зрелих фото любительское порно фото мужских членов трахнули бабу фото пяную фото сексвалны девушка смотреть порно фото мололеток порнуха фото паринӣ женя диордийчук фотосессия фото голих часное женщин крупно скачать фото голых девушек эро зоны порно зрелых домашнее женшин фото фото голых пьяных деревенских баб за 40 динозавры онлайн ужасы фильмы смотреть екатеринбурга порно студенты алкашка старая фото с фото пизда фруктами фото 2015 стрижка на волосы фото длинные фото sex.попки вулики картинки секс фото фото родной мамой сара вандела откровенные порно фото кинешма фото порноигры фото галерея совсем юных девчонок игра ниндзя жаба лезбийские поцелуи фото бразлйа фото порно фото голых телевидущих и моделий фотосет любительское лайф игры хайф 1 порно фото ебут стюардесс фото сисястых девчонок трахать братец сестру ххх фото любит младшую фото высокого расположения влагалища зрелые лесби-порнофото зомби планшет против на скачать игру невинная попка фото ней все с фото rebecca bardoux крупная красивая попа фото фото русское из социальных порно сетей порно фото я трахаю бабу мента с мама дочкой нудиские фото женщин порно волосатые фото жопы порно членов актеров фото фото сисик огромных фото красавицы длинноногие самые бане в фото втроем смотреть трахается в мужа порно фото присутствии девушки стоят раком.фото.18 студенток фото порно школьниц русских ева черная фото хуй длинный фото форум порно фото подглядывание фото ануса мужику лизание фото аналльного отверстия эро ольги шелест смотреть фото дырки фото фистинга после кисок женских фото влажых фото гей сосет два хуя сразу стратегии игры третьей мировой о войне фото в и пизда очко близко топ игр shooter порно фото анары омск фото порно очень красивых парней terry guthrie фото порно фотошопы звезд ебут толпой фото порно одну шалава фото ххх волосатые задницы фото с большим разрешеним пися африканского фото мальчика женщину горах фото трахнул в итальянских бальзачек фото порно толсушка ххх фото фото порно школьннц фото мальчик сосет хуй русский просмотр порно инцест фото в анал двойной контакте малелетка фото сексуалня девушка фото писущая сексуальные прокурорши фото частное эро фото женщин пришел на днюху трахнул именинницу фото пизда фото раком крупным планом фото галереи леди соня нормальный размер хуя Камышин фото влагалищь звезд геи ебутся порнофото фото пизды раком горячие свою папка ебёт дочь фото ру кремль фото немецкие порнозвезды в фото фото девушек пёзди средний размер полового члена Нягань зрелые красотки на фото женщина мужчина фотографии секс фото частное сперма во рту онлайн х порно женские ноги спортивные фото фото дрочат телки хуй фото возвращение королевы задниц порно онлайн классные сиськи маладую фотографии старик трахает хентай смотреть онлайн фото девушек члены порно фото порно актрисы саши грей фото юбке в секретарша мини й игры трактор взрослые женщины развлекаются домашние фото карнавал порно анальный фото анус мамы лучшие фото бисексуалов частное волосатые русские фото выйдут году этом игры новые Какие в вдвоём эро фото в первый раз трах фото красние порно без регистрации ногти фото длинние исмс картинки секс в подъезде фото анталия клуб фото старухи порно фото и молодые юскевич фото ольга большие отверстия в сраке.фото фотографии огромных натуральных сисек порно фотографии самое лучьшее домашнее порно фотографии фотоинтим с мамбы молоко лактация порно жизни в пресли дженны фото медея фото реслинг целозия фото цена в тольстую жопу фото. размер пениса для женщины Шенкурск смотреть развели русскую секс на прическа на длинные волосы для свадьбы фото илюмината картинки рп анимации самп писающиє девушки фото и видео фото показала письку сестра доширак приколы голое тело мужское спортивное фото расказ сестра фото младшего с порно сосёт брата читать у замок-отель фото вко фото глубокое женщин фото кучерявеньких порно конча на теле фото порно фото тетка застукала за дрочкой на ее белье фото ню грудастых девушек vigrx Удачный инструкция фото римини пляжи фото насильно раздели девушку фото сексуалъный кореянка добавить порно фото девушек на главную страницу порно сайты пизде фото галлерея а члена фото бритни скай с минет фото грудь подборка частные огромная порно частное инцест русское фото подружки эротика фотосет в нижнем белье картинки фото страпон порно и старых клитеров www.фото фото разновидности вагины фото россия донецк санта с надписью букве о сказки ц летящий сокол фото вагина близко фото нарисовать Картинки дракона как винтажная эротика нижнее белье фото большие задницы частное фото фото всех порноактрис brazzers порно фото русских звест спеман форте Мордовия сказки совесть щедрин салтыков пропала анализ фото красивых лезбиянок и их пизды нюхают трусы фото тети письки фоток и порно каталог самые груди большие скачать фото псин трахає пяную мать сверху порно женщина фото фото одетых и в сексе порно фото на работе позируют фото геев женаподобных фото мамы раком минета видео фото качественные и красивые фото голых писек невесты голые фото любители sniper игру зомби голые невесты фото и видео ютубпорно старухи трусах в порно маму фото син 1 стюардесс юбках фото трусов без вкоротких голой марины из 21 фото год таганрога лагере в тюремном трах порно фото фото голых с большими сисками крупным планом реально ли увеличить пенис Вуктыл сайт куда скидовают порнофото обиженые бывшие парни фото голых женщин с большой грудью фотомодели посасывает фото мне тетя киску школьница дает фото в фото девушек в трусиках с вырезом фотошоп видео знаменитости фейки голые windovs на обои как daemon игры установить через lite tools игра магистраль на пляже порно видео нудийском в ушах жуки фото фото мокрые струсики жопа училка фото восточные ебля фото русские с отвисшими сиськами фото фото: костюме порно в шапочки красной тракторці фото красивый трах между сисей фото фото цветных женщины трусах в фотография где у мужика три членов самые сексуальные девушки сбольшими сиськами фото сьськи письки фото эро фото девушки в бикини фото друг їбе жену фетиш фото жесткий порно фото подборки женщин в сперме муха игра скачать игра magic bees порно фото категории молоденькие травы для повышения потенции Щёлково эра план крупним фото лифту фото в разделась девушки красивой не фото лет брюнетка девушки виде и фото 20 голом одной в голом зарубежные знаменитые актрисы фото порно фото кофе секс фото болшой члена піськи фото школярок фото чорна гора в в фото возрасте юбках женщин очень узких жоп частное секс фото в одежде фото девушек бритых фото женской писи целочки красивая фото жопа толстая ппорно фото анны семинович первокурсницы фото трансшлюхи фото качественные фото девушек в колготках и трусиках фотографии дамочек с аппетитными формами балшой челень фото онлайн игры порно классные спб шалавы фото сосет сам хер себе фото компас jeep фото playboy секс стервы самый фото фото толстушка в ванной самый большой порно фото сайт смотреть трусах в фото горошек в видеочат порно по всему миру порнофото русских балерин пикантныефото девушек фото толстые сексопильные зрелые юний девак фото трах порно onepunchman комикс порно галлерея фото купным планом фото ануса ротик две в писают фото лесбиянки дружке друг фото голых в баре скачать соник икс на компьютер игру гонки фото классного анала игры silkworm баку фото остров проникновение фото групповой тройное секс плохая спермограмма как лечить Инза Белоснежка и 7 гномов читать сказку картинки никифоров наказание инцест порнофото фото со зрелыми сеск порнофото в отели фото нигерских членов большая лохматая пизда фото фото клубе трусов в жена без лесбиянки мамаши порно писи юнных девушек фото муж фото письки семейного фото нудизм п іся дівчинки фото на фото девушек порно стрептезерами вечеринке с плохие статус все торрент Скачать игру 3д гонки через самые дешевые индевидуалки в москве с провереными фото голые видео модели фото эротические фото напротых женских жоп отвисшие фотоподрокка сиськи фото сисястых чешек пара порно пригласила парня святые чечни фото фото школьніц секс женщины в домашнем фото юмор дом2 новости фото церемонии лиц телок фото молодых качественное зрелые мамаши твери в для секса.фото фото молоденьких тёлок резвятся игр казань страна фото грудастой брюнетки в белых чулках фото для дрочки в чулках вилкова фото симейки порнофото инстец среднестатистический размер члена Бузулук мужские челены со спермой фото фото голых пар эксклюзивные с.миасское фото мужики без яиц кастраты фото фото влагалища девушек порно домашние фото больших титек зрелых голые фото девок в разных местах ебля с фото лилипуткой частное фото отсосы порно фотосессии знаменитостей видео красивые фото раком порно порно лезби оргии видео двойного жопу в фотографии траха 3x4 фото печать частное фото девушек из одноклассников сет анал со старыми на фото голой фото mesha seville порно супер фото холый красотки меня жди прикол секс сына мам фото и порно фото секс с карлицами лорд азриэл фото новые фото под юбкой в колготках иолай картинки четкие фото эро из фото голых тренажерок попок фото в самый член онале большой где скачать 3д порно фото красотки завораживающие порно яндекс эротичиские фото фото princess порно с rhiannon в секс лучшие фото галереи фото голs pyfvtybnjcntq Фото с марафона европа-азия 2016 фото раздвинутые жопы черные большие пизда крупнофото пизды частное фото голых девушек из нальчика сзади фото вид брюнетка девушка голое дам зрелых фото порно фото в калготах порнофото moretti anna и анатолий Фото его руденко матери Настольные логические игры скачать фото зрел порн голая фото раком позирует брюнетка актёр фото говинда фото попки в колготках дома крупно фото писи гимнасток интим фото галерея худеньких сексуальная бомжа фото мать показывает сыну влогалище фото vigrx купить Кимры и срущие кончающие фото фото женщины у зеркала примеряет на Игра бёрс скачать энгри планшет бразильские девушки фото ню афонами девушек с сексуальных голых фото секс втроём фото онлайн для мастурбирующих фото крупно фото влагалеще порно фото сериала школа саблазнила фото эро фото.мастурбирующие.женщины.крупным.планом скачать игра троф порно фото большой енис порно грязные извращения видео девушек фото онлайн молодых влагалище затрахали азиатку фото фотошоп голых знаменитостей юмор в ещенко ебутся раз первый в фото подростки дженіфер еністоун порно фото гимнастки конфузное фото порно фото бабуля домахохаики моя голоя сестра фото девушек фото много яхте на голых берег фото зимой оранжевій фото сайты эро фото порно мужику клизма видео попочек. фото смотреть сперме в голые баб жопы фото оргии порно хентай фото рыжих эро грудастых фото в юбках порно домашние видеоролики и фото секс с небритыми фотомоделями попка.ком фото фото гемофридиток фото секса молодих фото расказы секс в попу девушки красивые и качественные фото эро на в фото пизде плёночки полностью в засунуты трусики фото пизду девушки русское порно фото на отдыхе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721