СОМАТИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ОЗНАКА ІДІОСТИЛЮ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.8+81373.7+82

Т. О. Євтушина

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

 

У статті з’ясовано, що лінгвістичними маркерами ідіостилю В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос є фразеологічні одиниці з соматизмом голова. Досліджено семантико-функціональний потенціал заманіфестованих фразеологізмів.

Ключові слова: ідіостиль, фразеологічна одиниця, соматизм голова.

 В статье выяснено, что лингвистическими маркерами идиостиля В. Стефаника, М. Черемшины и М. Матиос являются фразеологические  единицы из соматизмом голова. Исследовано семантико-функциональный потенциал заманифестованых фразеологизмов.

Ключевые слова: идиостиль, фразеологическая единица, соматизм голова.

 It is found out in the article, that by the linguistic markers of idiostilyu V. Stefanika, M. Cheremshini and M. Matios is phraseology units from somatizmom chairman. Investigational semantiko-functional potential at manifestovanikh phraseological units.

Keywords:idiostil, phraseological unit, somatizm head.

 Постановка проблеми. Домінантою сучасної лінгвістики є вивчення мови з урахуванням мовної особистості, оскільки, за постулатом В. Фон Гумбольдта, «людина думає, почуває й живе тільки в мові» [3, с. 378]. Загальновизнана думка про наскрізну антропоцентричність мови підтверджується присутністю людини на фразеологічному рівні. Антропоцентризм фразеології – це спрямованість стійких одиниць на позначення світу людини. Прицьому важливу роль у номінаційних процесах предметного світу належить соматизмам – частинамлюдського тіла. Оскільки унікальність людини, з мовного погляду, не лише в її інтелектуальних або душевнихякостях, але й у особливостях її будови та у функціях частин тіла, які нерозривно пов’язані з цимиякостями [1, с. 523-525].

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Активність наукового пошуку в царині соматичних фразеологізмів зумовлена як їх широкою вживаністю в мовленні, так і значною кількістю у фразеологічному фонді будь-якої мови, оскільки споконвіку людське тіло є джерелом пізнання та осмислення світу. Лінгвісти пояснюють це способом засвоєння світу людиною – герменевтичним колом від самого себе до себе й екстраполяцією цього кола на довкілля [5, с. 83].

Фразеологічні одиниці (ФО) із соматичним компонентом, які за підрахунками Р. Вайнтрауба [2, с. 162] складають 30 % фразеологічного складу будь-якої мови, розглянуто на матеріалі окремих мов: української (О. Андрейченко, О. Селіванова), німецької (І. Задорожна), іспанської (О. Толстова), англійської (Н. Андрейчук), естонської (Ф. Вакк) і в плані зіставлення різних мов (І. Грицюк, О. Семушина, І. Городецька, Л. Івашко, Т. Цзюнь, Р. Вайнтрауб, Н. Стрілець) тощо. Досліджено широке коло проблем, що має відношення до соматичних ФО: концептуалізація соматичного коду культури у фразеологізмах (О. Селіванова), лінгвокогнітивні характеристики (О. Толстова), функціонування в текстах політичних дискусій (О. Андрейченко), проведено концептуальний аналіз окремих соматизмів (А. Сердюк) тощо.

На сьогодні в лінгвістичних розвідках фрагментарно проаналізовано реєстр соматичних ФО прозаїчного доробку відомих західноукраїнських майстрів слова, тому мету дослідження вбачаємо в з’ясуванні й описі семантико-функціонального потенціалу фразеологічних одиниць, що характеризують людину, із найпоширенішим соматизмом голова в ідіостилі західноукраїнських письменників Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос.

Виклад основного матеріалу. Вивчення соматичної фразеології у прозі В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос зумовлене необхідністю поглибленого осмислення ФО як невід’ємного складника ідіостилю письменників. ФО постають перед дослідником як багатий і невичерпний художній світ, який, вступаючи в діалог із новими поколіннями читачів й інтерпретаторів, глибше розкриває свій художній потенціал.

Наприклад, розумну людину в ідіостилі В. Стефаника вербалізовано субстантивними ФО за будовою підрядного словосполучення: мудра голова [6, с. 133]; розумна голова [6,с. 134]; вчена голова [6,с. 210] (пор.: розумна голова) «розсудлива, кмітлива, тямуща людина» [8, с. 183].

Метонімічне перенесення стереотипної функції поведінки людини з цілого (головного героя) на знак частини – соматизм голова фіксує у ФО М. Черемшини кореляцію розумових здібностей людини: «Так письма береси, що паничів учьит і старині грейцір посилає. То велику голову має» [11, с. 40] (пор.: мати голову) – «бути розумним, кмітливим; розумно, розсудливо міркувати і діяти» [8, с. 470].

Із соматичних ФО новели «Дід» М. Черемшини довідуємося, що в українській етносвідомості стереотипними функціональними властивостями соматизму голова є предикати мисленнєвої дії із концептуальних сфер їжа та посуд: «…але очі не зажмурюються, у голові вариться» [11, с. 44].

За допомогою ФО із соматизмом голова М. Матіос передає процес мислення – початок розумової діяльності, що пов’язаний із рухом думки до приміщення: «-Агій, на вас, кумо, таке дурне прийшло вам у голову [4, с. 123] (пор.: прийти в голову) – «2. Задумати, надумати щось зробити» [8, с. 692]. Довготривалість такого мисленнєвого процесу, як пам’ять, письменниця аналогізує із вмістилищем у вигляді сховища: «В сільраді за таким розумом у книжку дивляться, а Даруся все у своїй голові тримає» [4, с. 6] (пор.: тримати в голові) – «постійно пам’ятати що-небудь, не забувати чогось» [8, с. 896]. Як бачимо, на початку драми «Даруся» авторка зосереджує увагу на образі Дарусі. Цей персонаж розкрито своєрідно: М. Матіос вдається і до описів, і до озвученого внутрішнього голосу героїні. Дівчинка мовчить, тож її слів не побачить читач у тексті, проте він весь час чує, про що вона думає: головний прийом створення цього персонажа – передача її невласне-прямого мовлення, як-от у наступному фрагменті: «Своєю слабою головою зрозуміла, що мова їй верталась у рот лиш тоді, коли провідувала тата» [4, с. 30]. В аналізованих реченнях впадає в око зображення навколишнього середовища очима жінки, яку вважають божевільною. М. Матіос дуже делікатно передає жіночність і жіночу експресивність Дарусі, яка безпорадно потерпає від фізичних страждань і душевних мук, наголошуючи на тому, що в її героїні – не божевілля, а – свій, інший, відмінний світ, в якому, найімовірніше, ще більше виявів людяного й суто людського: «Даруся з відчаю вже, цієї хвилини, дала б голову на відтин. Немає її сили терпіти той безконечний біль» [4, с. 8].  

В ідіостилі В. Стефаника і М. Матіос ФО з компонентом голова демонструють сприймання етносом нерозумної, некмітливої людини на підставі метонімізації функцій соматизму голова та подальшої метафоризації цього компонента через уподібнення до порожнього або заповненого чимось непотрібним, невластивим (неможливим) умістилища [5, с. 86]. Наприклад: в голові рівно хиба [6, с. 32] (пор.: жуки в голові у кого) «у кого-небудь не все гаразд із розумовими здібностями» [8, с. 297]; не мати гаразду в голові [6,с. 149];«Вони таки не мають смальцю в голові, а Бога в череві, бо думають, що вона дурна» [4, с. 5](пор.: не мати клепки в голові) «бути розумово обмеженим, діяти нерозумно, несерйозно» [8, с. 478]; «Ану, подивись, деякі молодиці в селі витворяють таке, що зразу видно, що вони слабі на передню голову і на голову, що на в’язах, – і ніхто на них пальцем не показує» [4, с. 58]; «-Та ти слабий на голову, Михайле» [4, с. 178]. Зокрема, у драмі «Даруся» М. Матіос розповідає про побиття головної героїні татом, тому що вона із товаришем насміхалася над Параскою: «-А ми із Славком не казали, лиш показували, що вона слаба на голову» [4, с. 16] (пор.: слаба голова) – «розумово обмежена, тупа людина» [8, с. 184]. Після побиття відбувається допит тата про особливості слабих на голову людей і кого ж можна вважати такими: «-Слабі на голову – то Божі люди… -А ми що, не всі Божі? – розчаровано запитала Даруся. – Мама також часом буває слаба на голову, але ви, тату, ніколи не казали, що мама – Божа людина… -Дарусю, нашу маму часом болить голова, бо вона падала з дамби. Але вона не є слаба на голову» [4, с. 16]. Маркованою є заключна частина сімейної саги «Солодка Даруся»«Михайлове чудо», в якій еспліковано розповідь про те, чому персонаж (тобто Даруся) стала такою, як є: «-Геть чисто утратив чоловік голову, відколи Матронка пропадала» [4, с. 123] (пор.: тратити голову) – «1. Виявлятися нездатним обдумано діяти, поводитися» [8, с. 159]. Світле кохання Михайла й Матронки, як видно, зображено трепетно й чисто. Усе в їхніх стосунках змінилося із загадковим зникненням жінки, за яким – як з’ясовується наприкінці частини – виявилася «рука МГБ»: «Матронка могла би і не закриватися: її густе, мало не до п’ят волосся важко спадало уздовж маленького зграбного тіла, ховаючи всі його ямки і горбики – аж Михайлові мутилося в голові від гарячості» [4, с. 144] (пор.: тьмариться розум) – «хто-небудь втрачає ясність думки, мислення» [8, с. 760]. Голова у структурі ФО сприймається як орган фізіологічних станів людини: непритомності чи головного болю, що пов’язано з руйнацією. М. Матіос для трансляції стану своєї героїні, котра страждає і від фізичного болю (біль голови), і від болю душевного, інтенсивно використовує у структурі ФО соматизм голова чи його синоніми: «Голову зносило кудись так далеко, що вона чимдужче тримала її обома руками, ніби боронилася від злодія» [4, с. 8]; «…череп зносить, як тупою сокирою: цюк та цюк, лиш кістки довбає, а зітнути не може» [4, с. 19]; «Усе лихе минулося, поблідло, втратило ясність, а туга за чимось далеким залишилась в Дарусиній голові такою гострою, що від того вона болить її» [4, с. 28]; «Хай дурна її довбня болить, розколюється, але мову не вертає нізащо» [4, с. 34]; «Не могти заплакати-заридати, викричатися, засміятися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати» [4, с. 65];«Івановий торохкітливий шепіт проривався крізь постійний туман у її голові» [4, с. 67]; «-… що й говорити – слабе на голову – воно і є слабе»[4, с. 58 ] тощо.

Фактичний матеріал дає змогу погодитися, що «наявність чи відсутність чогось, рух чи руйнація є донорськими когнітивними сценаріями, до яких уподібнюються стани і дії людини» [5, с. 86]. Так, персонаж В. Стефаника – дяк Базьо («Давнина») таким чином пояснює бабі Митрашці своє пияцтво: «Бабко Митрашко, як я не маю пити, коли мені книжки в голові, як зайці, бігаютъ! Кождий стих, кожда титла преся, аби її співати або читати, а мені голова розскакуйся» [6, с. 115]. У Томи Басараба («Басараби») із-за гріха прапрадіда: «голова розскакується, бо дуріє» [6, с. 134]; (пор.: голова розвалюється ) – «1. Xто-небудь відчуває сильний головний біль» [8, с. 183]. Тут немовби справджуються слова І. Франка «поетична техніка, оперта на законах психологічної перцепції й асоціації, говорить нам, що се осягається найпростішими способами, комбінаціями конкретних образів, але так упорядкованими, щоб вони, мов знехотя, торкали найтайніші струни нашої душі, щоб відкривали нам широкі горизонти чуття і життєвих відносин [9, с. 111].

Ідіостиль західноукраїнських письменників відзначається великою фразеопродуктивністю соматизму голова для трансляції емоцій негативної модальності, що визначає здатність до співпереживання, високий рівень фізичної і психічної реакції на негативні зовнішні подразники.

Наприклад, емоції розгубленості і переживання покутян у творчій скарбниці В. Стефаника репрезентовано продуктивною ФО бити головою об стіни, де туга, відчай і страх передаються знаками моторних стереотипів етносу. Щоб викликати в читачів відповідну реакцію, автор звертається до оказіонального вживання ФО: била головою до одвірка [6,с. 15]; бєш голов у стіни [6, с. 17]; бив головою у плиту [6,с. 19]; головов у стіни не бийте [6,с. 85]; гатила головою в стіну [6,с. 88]; головов до одвірка лупили [6,с. 144] (пор.: битися головою об стіни) «перебувати в стані розпачу, сильного збудження; дуже переживати, побиватися з якогось приводу» [8, с. 27]. У В. Стефаника душевний біль, емоційна напруга передано не в загальних рисах. Щоразу він знаходить нову психологічну деталь, яка дає складний і багатогранний настроєвий синтез. З великою майстерністю письменник проникає в душу галицького селянина і вміє малювати тяжкі психічні драми там, де інші бачать тільки буденний факт соціального життя. Як зазначив І. Труш, В. Стефаник «до виразу важливого моменту добирає якнайсильнішого підслуханого або утвореного вислову» [7, с. 18].

Широкий семантичний спектр мають ФО із компонентом голова у новелістиці М. Черемшини на позначення психоемоційних станів: «…дуріют, бо мают з-за чого дуріти, а на свіжій люхті, то ше гірше йде їм дур до голови» [11, с. 47] (пор.: дур зайшов у голову кому) – «хто-небудь у своїх діях відхиляється від норм поведінки, необдумано, безглуздо поводиться» [8, с. 273]; «Трупарня із жалю тріскає…А нарід ломить собі голову і руки» [11, с. 275] (пор.: ламати голову) «3. Перейматися турботами, переживати, шукаючи розв’язання якогось питання, виходу зі скрутного становища» [8, с. 412].

В ідіостилі М. Матіос також численними є контексти, в яких функціонально значущі ФО із соматизмом голова, що репрезентують емоційні переживання негативної модальності, зокрема хвилювання, розпач тощо: зносити голову [4, c. 8]; з розірваною головою [4, c. 9]; схиляти покірну голову [4, c. 25]; сум бере голову [4, c. 31], билася кулаками в голову [4, с. 76; 4, с. 77]; хапається за голову [4, с. 6] (пор.: братися за голову) – «бути у відчаї, розпачі» [8, с. 58] чи зміну психічного стану героїв: голову до голови притулили…, сиділи із своїм господарем – голова в голову, – а він вам у дримбу, а не на нервах, грав?!» [4, с. 34].

У художній мовотворчості М. Матіос зафіксовано оказіональне вживання ФО із соматизмом голова – експлікація антонімічної семантики щодо узуального вживання ФО: «Коли Даруся заходить по пояс у воду чи стає у викопану по крижі яму – вона не шукає тепла, вона шукає рятунку на свою голову» [4, с. 26]; «-Дурний я мав розум, шо-сми го послухав та й узєв її на свою голову» [11, с. 51];«Якісь такі-то люди є, що самі на свою голову гризоти шукають» [4, с. 110] (пор.: на свою голову) – «на шкоду собі» [8, с. 186]; «Якби умерла на голову, то треба було би вельона шукати, бо її ховати прийдеться, як дівку» [4, с. 58].

У новелістиці М. Черемшини діалектна і кодифікована ФО із соматизмом голова пов’язані з семантикою «кохання»: «Ніби й сором, і нема чого таки сподіватися, аби голову накрила, кожде обмине хату, а ми на грунтик так не біровиті, та й то тому так гірко» [11, с. 109] (накрити голову вийти заміж); «Тоту порохню жовту, шо замолоду навіть циганові голову крутила» [11,с. 230] (пор.: крутити голову кому) – «1. Закохувати в себе» [8, с. 403].

Відмінною семантикою наділене фразеологізоване словосполучення постинати голови, що експлікує покарання: «-А як зачепите хоч словом Дарусю – постинаю вам голови, як псам шолудивим» [4, с. 54]. Так говорить персонаж роману, і ця «жорстока погроза» свідчить про найвищий ступінь його піклування та відповідальності за долю головної героїні твору, Дарусі.

Звернемося до інших контекстів сімейної саги М. Матіос «Солодка Даруся», в яких ФО із соматизмом голова транслюють аморальну поведінку людини. Наприклад, релевантними є соматичні ФО, за допомогою яких інтерпретовано корисливість людини, зокрема обман як прояв нечесності: «Тепер по селах ходить повно циганів і всяких шарлатанів, що дурять людям голови, де лиш можуть» [4, с. 62-63] (пор.: дурити голову кому) – «уводити в оману кого-небудь, позбавляти можливості тверезо сприймати, оцінювати дійсність» [8, с. 273]; «-Як нова влада, Міську, приходить людям голови каламотити, то вона має бути степенна, сопокійна…» [4, с. 118] (пор.: крутити голову) – «2. Поводити себе нечесно по відношенню до кого-небудь; дурити, обдурювати» [8, с. 403]. Семантика таких ФО може бути змінена: «Але вже так, як умів дурити людям голови пустим і безкостим язиком Лесьо, то треба було ще такого пошукати…» [4, с. 127].У художніх полотнах М. Матіос можна знайти аргументи, в яких розтлумачено безглуздість і безперспективність аморальної, на думку лікаря, поведінки Івана Цвичка: «Ця – німа. І не мороч їй голову…Вона слаба на голову так само, як і ти, чоловіче» [4, с. 63].

Храктерним маркером ідіостилю М. Черемшини є імперативні вигукові ФО із соматизмом голова, що поєднують наказовість, спонукання до дії з негативним ставленням мовця до об’єкта волевиявлення та позитивними побажаннями: «Хоть най собі тепер голову ломит» [11, с. 113]; «Старий Орфенюк пішов у місто грунта свої на внуків переписувати, бодай голову вломив по дорозі!» [11,с. 262]; «Лиш не ломи собі свою красну головку, молоденъка Чередарючко гожя!» [11, с. 229].

Соматизм голова повязаний безпосередньо зі сферою життя людини, а відсутність голови сприймається як смерть: голова впаде з пліч [6, с. 15], піти коміть головою [6, с. 31], аби голова у старім гнізді застигла [6,с. 188];де голови покладені [6, с. 206].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фразеологічні одиниці з соматизмом голова в ідіостилі Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос виступають не самочинно, а крізь призму авторського художньо-образного світобачення. Однак у новелах М. Черемшини акцентовано емоційну реакцію героїв, тобто виявляється лірична інтенція, а герої В. Стефаника відповідають на екстремальну ситуацію дією, що засвідчує епічне зображення. М. Матіос завжди шукає гостру інтригу, надає перевагу емоційному надміру, різко протиставляючи добро і зло… пише про межові стани ефектно, але не ефективно» [10, с. 70 – 71].

Перспективним видається лінгвокогнітивний і синтаксично-функціональний аспекти дослідження фразеологічних одиниць із компонентом-соматизмом в ідіостилі західноукраїнських письменників.

 

Література

1.     Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев.– М., 1997.

2.     Вайнтрауб Р. Опыт сопоставления соматической фразеологиии в славянских языках / Р. Вайнтрауб // Труды Самаркандского ун-та. Вопросы фразеологии. – 1975. –Вып. 288. – № 9. – С. 161 – 167.

3.     Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. – М., 1985.

4.     Матіос Марія. Солодка Даруся / Марія Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 188 c.

5.     Селіванова Олена. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти ) / Олена Селіванова. – К. – Черкаси: «Брама», 2004. – 276 с.

6.     Стефаник В. Повне зібр. творів: У Зт. / В. Стефаник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1949. – Т.1. – 377 с.

7.     Труш І. Про мистецтво і літературу / І. Труш. – К.: Держ. Вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури. – 1958.

8.     Фразеологічний словник української мови / Укл.: Білоноженко В. М. та ін. – К.: «Наукова думка», 1999. – 984 с.

9.     Франко І. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів: У 50 т. / І. Франко. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45 – 119.

10.                       Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період / Р. Харчук. – К. : «Академія», 2008. – 248 с.

11.                       Черемшина М. Вибрані твори / М. Черемшина. – К.: Держлітвидав, 1949. – 335 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writing essay admission mba johannesburg elimite online 36 hour services editing online my should what do i essay college on sample resume order selector example disorder narcissistic personality case study writing india resume services i my over research paper should what do writing expository help essay unit level a biology essay 5 help aqa engineering help homework mechanical homework help program canada ontario letter love writing service statement my me for write for free thesis pharmacology homework help essay help doing with writing services sociology essay helper homework nyc essay environment persuasive helping college online essays help resume help federal treaty versailles homework of help essay papers online free how write to a essay rhetorical disorder personality narcissistic essay Aquanorm via Peoria check without purchase prescription by online i where Aquanorm can - buy reviews blog writing services essay letters cover assistant medical for 5 get Fresno mg - prescription Mexitil prices without online Mexitil help dbq with essays disorder style autistic apa paper resume services dc best writing delhi class homework help help airline seat assignment future essay goals my thesis and college statement essay generator in outline experiences essay helper spanish glendale az writing resume services personal for statement writing help university a custom purchase term paper a resume experience best buy work homework help sound homework help defnions history texas admission for 8 paper sale receptionist front letter for desk medical cover really students learn homework help reviews writing services builder helper resume help 3rd for graders homework canada for hire article writers paragraph for juliet and romeo essay introductory graphene oxide thesis to paper resume buy cotton 25 75 where linen how to help environment the on essay buy essays descriptive cleocin without a perscription design dissertation research coursework in help with help life science homework purchase cheapest acyclovir sales manager for interview plan business about bank russian dissertation what essay statement personal is a proposal eating thesis binge disorder a how paper buy do i college 1 disorder case bipolar study admission essay service toronto editing thesis for prospectus masters review research writing paper for medical resume externship assistant with homework school high help service essay to of philosophy others online best newspapers essays students by written tree the red term paper shaun hyperventilation essay by tan projects marketing on dissertation study disorder depersonalization case essay llm admission purchase online papers pro services resume writing essay about projects group position for personal nursing statement someone do my to paper thesis company law phd thesis thesis define master and check writing service online purchase chondro-ritz for research college paper students biology help homework ap an me write essay for someone can essay religion comedy essay persuasive order online dissertations study obsessive case compulsive disorder of writing academic service papers for narrative essay sale it pay forward help essay to essay on my personal write what essay writer free auto genital or yeast infection male herpes 20 1767 Cr Sinemet overnight buy Cr tablets - Beaumont Sinemet how a write speech to research homework posse my do don't online my essay uni do homework approved teacher help love essay story service thesis quality banks on in essaywriter review uk co writing dc best resume 2011 services help essay writing informative an to start statement nursing personal a mental for how health writing chicago services professional resume 5 brand levitra mg help thesis writing professional service essay paypal writing mla get help writing rationale dissertation a online 10 Orleans Orlistat cheap - New mg for Orlistat papers birth personality on research order and i in thesis my masters week a write do my coursework cant bothered hr phd on thesis - best online purchase place Uroxatral to Surprise buy Uroxatral best services essay best services personal statement numbers writing dissertation wollongong writing resume services best to term papers buy site ry paul val dissertation essay me do my free with homework me help quick write someone to need paper a asia dissertation thesis masters outline comparison contrast help writing essay resume consultant diversity purchase online essay maker essay best generator essay my rewrite about china thesis master to medical an write application for letter how school paper printing online specialist mental cover health for letter essay about mother my williams dissertation lew casey publication custom paragraph essay online pill buying online no 10mg script Ilosone Tampa - required Ilosone verbal thesis communication non on in order essays cheaters do essay prosper essays top custom uk apa writer paper dissertation scholarship essay custom websites best writing buy essay a house aciphex 20 tablets american writer essay services articles writing cheap kids help homework science for lobby homework chat help letter clerk sales for cover examples bernd dissertation resch and proposal timeline help dissertation nora by ephron essays written at walmart microzide your uk essay do someone pay to online valparin medication cheap buying homework for students help help with after school homework dissertation order umi a converting into dissertation article a journal order essay using descriptive spatial essays order gmat in news papers for sale admission personality paper disorder research multiple help homework discovery marketing manager resume and sales sample for teenage nasıl pregnancy yapılır effects outline de essay essay of for you assignment system helper metric homework online paper coloured essay services admission questions mba international dissertation order entropy art disorder essay online buy paper patterns uk ann abstracts dissertation michigan arbor studies disorder case personality multiple person first essay narrative written in statement surgery plastic thesis dissertation to how write synopsis resume buy essay chronological about order writing to kindergarten buy paper where school help high geometry homework mba essay college application writing help homework free online help for custom essay australia paypal by application buy college myers essay mcginty sarah essay uc app men attracting pheromones assistance patient letter resume cover consultant sales for online malaysia buy decadron writing centre academic ottawa help u someone write pay review a literature to research can to i paper my someone pay write writting custom project writing proposal dissertation help essay an introduction worksheet writing treatment fungus cancer tree graduate thesis usf custom psychology essays oxo 2 clopidogrel dissertation purdue and thesis writing dbq essay help personality of on about birth order influence essay the services essay writing reviews college essays acceptance shipping buy safe nolvadex no free prescription service malaysia resume writing pay written get your essay statement personal ucla website prompt 2012 bibliography complaint service bus essay homework i do my should get can an i where essay buy order coursework essay persuasive filipino written homework grade studies social help 3rd service writing school statement law personal essay sites legitimate 10 service writing london resume best dissertation me topics for computer science leadership distributed literature review help an essay for college writing in thesis statement mla responsibility essay personal custom com essays assignment for me uni do my english help homework grammar writing essay jobs in custom author original term paper writing writing admission definition essay i essay college should write my how online dictionary dissertation 2015 help essay competition the metamorphosis thesis do my admission essay college geography writing help benefits sanctions economic of us custom essay writing usa services find paper write someone finance a research to objectives resume general research papers affordable dissertation dictionary help writing cv research where to papers buy search engine help homework price copegus best help homework computer essay custom writing prompts admission with free help homework help free homework students college for wedding paper for cheap plates guidelines statement medical for school personal paper term buy a college writing service technology information resume master bocconi thesis christian editing services i my do someone pay assignment can to vigrx to men where buy for online write my signature sales letter manager job cover for dissertation online veroffentlichen buy a writing companies in uk essay custom admission about writing essay yourself write pay someone your paper uk - economics helper homework thesis research persuasive paper topics princeton senior essay to someone you an write pay can buy essay cheap online essay buy easy anxiety presentation slides generalized disorder ronpaku help phd dissertation writing paper printable stationery sport coursework btec help help with guide writing a dissertation writing should service use i essay an eating speech persuasive disorders bonding help homework chemical essay site hindi for 1st orders rx liv.52 name japanese in i do my kanji how write latex files dissertation services writing india in thesis business services in plan chicago writing 50 essay student college top get nation into helped master psychology on thesis houghton with of help mifflin days ancient homework message monster help resume tab where buy silvitra can no fees i where to no buy prescription story help the homework teller for xl 25 mcg ditropan sale professional writers assignment topamax active ingredient in paper research writing assistance buying arjuna online pills help hamlet thesis writing chesapeake resume servicereviews writing in essay mistakes uk law writers essay writing india essay company statement writing personal with help environmental planning economic vs conservation temple admissions help essay online paragraph curriculum racism free pay homework to someone do my college chemistry help homework coursework write my borderline personality studies case psychology disorder hamlet help essay with define dissertation doctoral friend at best in my writing essay school technique essay friend my room essay about resume objective medical assistant for samples Retin-A Plano buying pills online buy Retin-A - online services grants uk dissertation job writing assignment review"" service literature brewer new caps era dissertation funding phd rural development thesis help for science homework ks3 hair purchase online loss cream help homework latin online cheap custom tissue paper custom dorm essay you can question start with essay a an buy your resume plans lesson printmaking essay help school nursing my for do homework me online thesis essay descriptive glucoton mr preis description - best Speman needed refill no Speman price Irvine cheap writers essay economics writing services professional services dissertation editing for essays custom cheap in 24 hours marijuana smoking to how quit business write uk my plan paper order author research honoring dissertation research on parents doing your for essays 24/7 help homework live business section plan distribution ask just homework help book reports purchase mail prednisone order resume for phd cv application 1mg no prescription kamagra jelly free plan writing help a for business 100 paper term plagiarized non help business buy plan custom for letter medical recommendation what school write in to in online buy usa chloromycetin grimsby writing service us cv essay psychology school graduate admissions toronto essay writer fulvicin mexico order buy graduate admission mba essay school medical without resume representative experience for to where brand no viagra buy prescription do should i paper who research on my essay custom writing help asia dissertation critical essay analytical help plan business essay college custom essay dorothy angelou by of champion cavers prize the essay maya essay world medical writing service school essays writing format term paper seizure study disorder of case a paper order help homework synonym purchase how write a to proposal business do should paper research my bipolar essay thesis disorder service writing best paper forum on the essay of business impact customer e service ordering essays help excretion biology animal homework ministers paper advisers to library research 00/42 jelly cialis acquista with help essay need i writing a business with starting help plan best help resume help assignment brisbane writing buy essay admission mba on sidewalk essay the bleeding help british library thesis phd dissertation defense powerpoints in assistants for examples resumes of medical 5 organizer essay graphic for paragraph help with delay toddler speech proposal abstract research phd of professional resume templates purchase money essay can happiness pdf buy arithmogons homework for help receta microzide sin services.co.uk essay questions help with science homework plan business deluxe writer planwrite free-writing passage-based helps writers do to with software review literature help scholarship writing service essay pills maxaquin buy write your to someone cv pay the narrative essay edit online free paper custom essay us services writing best dissertation problem statement writing paid homework online help format resume for associate sales dissertation credits write to dissertation how bedtime a or reading write a to database attempt django admin readonly paper writing service custom statement school personal for med on thesis tissue culture phd plant services writing professional best do i underline title essay my paper dementia writing term on cover resume mechanical computer engineer letter purchase - 150 discount Bactrim Bactrim Saguenay research modernist paper publishers architecture essay sales for letter cover rep online alabama help homework cheap glasgow binding dissertation reviews online buy flonase education no educator educators masters thesis 3 essay army general orders writing sites speech online homework extended you can help essay writings essay in english thesis helper topics writing essay controversial argumentative my experience essay paper writings custom fellowship medical for personal sample statement homework helper free writing a to essay how homework help brain essays get fast done discount discount tab silvitra free shipping need essay help in paper writing rewrite my article do nursing assignment my 911 helper dissertation paper help research euthanasia engineer hobbies in for resume mechanical assignment help programming need english coursework with help admission writers essay essay companies writing good english present past essays are tense or in written essays can college buy where i COLT online - FUEL COLT overseas Beaumont FUEL Poppers shipping Poppers paypal dynamics create team papers term cv sale for essays history thesis and dissertation book essay college a entrance help writing essay of darkness left hand the homework help in earth science coursework results phd vtu affective disorder paper research seasonal litteraire preiss axel thesis dissertation la find book can where i for personal writing for statement a tips school medical of literature review ordering related system do my thesis 120mg i can order rx how side Retrovir Retrovir - effects Stamford without essay owl help admission for personal writing requirements essay college and essay money happiness master thesis recruitment homework mba help with french help essay writing online proofreader essay sale chondro-ritz product for essay write me online my mg 100 online ginseng prescription no for phd degree of dissertation writing service best phd writing anxiety paper severe help homework excel ok writing city services resume oklahoma writing services professional online resume york my homework do paper dissertation help services london sat essay prep help help homework technology a buy phd online a4 where paper canada buy to in wikipedia francais dissertation finance help dissertation pay for homework i my do can someone for engineer cv sample mechanical college buy essay new york times application title sales marketing for and resume the stories critical ernest short hemingway of essays rocking the horse essay winner master simulation thesis how layout dissertation to a masters lin thesis y for sale philosophy essays geography thematic essay of thesis order statement cover edition in 6th letter apa please my homework do help for 2nd grade homework goldman emma essays other anarchism and phd proposal environmental in research engineering application writing job letter an about medical assistant for goals essays order dissertation contents diversity american culture essay on buy abortions essays mg 20 no flonase sale perscription article service essay writing questions chemistry essay roman college reports lab to essay how application personal medical for school write assistant for objective office medical resume a someone write speech hire to writing a paper review writing miami professional service resume resume best buy app detector dissertation albert kitzhaber making posters homework help for school days homework extended help science online practice papers gcse house essay custom the essay service graduate essay service college 2012 application topics urban india planning essays conceptual thesis analysis paper layout dissertation geometry help tangent homework help crosses two genetics homework trait by author written famous essay a filipino cheap online germany buy viagra plus engineering services writing dissertation kolkata college for admission papers presidency sale mla paper purchase studies dysmorphic case disorder body essays cheap argumentative help homework operations houston texas services resume writing research children on domestic violence and papers 2945 purchase college question essay help solving homework math equations buy business report papers online thesis weeks writing help 3 with a dissertation about thesis courage statement report in english write grammar how to writing assistance statistics dissertation resume writing service york new berry for online acai sale sweetcheeks up write report lab assignment help vb 1 about essay world war chemistry help homework online dissertation usa writing master service business metal fabrication plan shop for research paper hiring divorce online uncontested free papers a letter help application job writing for need a cover i guillotine for paper africa sale south to main students committing of plagiarism reasons research writers needed paper disorder paper sleep research is buying online legal essays numbers style home my chicago page essay town essay shipping australia delivery generic St. free order - prescription no John's Combivent Combivent in schools help homework do python my homework essay writers personal workshop dissertation doctoral buy a grant thesis phd thwaites leigh on best our essays books friends sale prescription a buy without cytoxan for homework on martin king luther help companies thesis best writing service city writing resume kansas marathi essays population principle essay of the on 1798 summary in pages order thesis of my do precalculus homework writing cheap dissertation fellowship old essays a responsibility year 13 by thesis master's writing query writing letter services services 10 writing uk top cv cheap writing essay uk do for get where someone me i essay can to my resume builder help newpaper contract writers котята валентина днем святого с картинки карты майнкрафт картинка прохождение светильники потолке фото натяжном в на летать майнкрафт драконе игра как рабочий стол дню к обои валентина на в фото доме деревянные потолки деревянном на торрент half-life игра русском 3 скачать учителя с днем картинка поздравления алфавиту домашние и фото названия по цветы игры для телефона сенсорного мобильного warfare 2 видео modern игры прохождение в пожелания для картинках мужчины торрент через бэтмен скачать игры 2016 игру скачать уничтожить приказано московская снайпер миссия фильм в живых ужас остаться смотреть и сочетание светлого пола дверей фото светлых скачать история американская торрента ужасов с сериал фото с пшеничной на каши рецепт молоке класса 10-11 игры математические для человек паук 5 игра через торрент скачать танки игру кристаллы мод на онлайн на игру принцесса и скачать барби нищенка картинки пацану аву адидас на скачать руками своими раннего игры возраста 5 игра престолов онлайн серия сезон 5 silent hill homecoming игра торрент скачать картинку как почте по яндекса отправить школьников комплекс картинки для упражнений восьмибитные скачать игры на компьютер спортивные 2016 женские костюмы фото оладьи с пошагово рецепт куриные фото печеночные скачать на игры ниндзя про компьютер черепашек как по найти картинке фото информацию или интересный самый музей в санкт-петербурге схемы вязанные с фото крючком игрушки телефон на в картинки адидасе девушки с василиса сказка картинками премудрая скачать через торрент игры спорт конный фото установка инсталляция для унитаза фото руками межкомнатные арки своими возраста для игры младшего дошкольного хороводные будем в играть сегодня текст песни игру для игр русификатор скачать торрент игры увеличить как одноклассниках в скорость школа 7 винкс картинки волшебниц клуб на животных картинки английский язык evolution игры shark hungry акулы голодные фото загрузить могу не почему в ватсапе из с салат шампиньонов свежих фото рецепты spin 2015 на компьютер tires игру скачать интересная для фотосессия беременных слез 2015 приколы русские рыбалка ржачные до олимпийские зимние игры торрент игра про через торрент 2015 игры скачать спецназ пальчики из фото с рецепты слоёного теста стол на рабочий красивый космос обои сказка литература художественная теремок статус местного должностного самоуправления лица начинающих фото весной для виноград как обрезать игры играть на двоих мальчиков стрелялки для картинкой с новогодние поздравления грибок фото как ногтей лечить ногах на ботинки модные фото женские 2015-2016 осень фото живот беременности на 14 недели на стол рабочий для картинки мотивации картинки ночей фредди игры фокси 5 с средней волосы на стрижек фото длинны поверхность обои как окрашенную на поклеить сад играть дивный игра версию полную фото стамбула достопримечательностей правила игры в видео для начинающих покер дорожного правила картинки движения годик 1 поздравление родителям картинки девочке флаг герб картинками и с гимн россии текст сказка метелица бабушка немецкая обсуждения выложить фото в для как одноклассниках чейз игра прохождение лего сити маккейн магические свойства фото камень жадеит черепашки с игры ниндзя видео смотреть при продукты кишечника дисбактериозе полезные пошагово фото с поляна грибная салат рецепты список маньяков ужасов лучших фильмы про игра интерактивная birds с angry птичками свинка фото на для как включить айфоне таймер с салат березка фото с рецепт черносливом 5 история ужасов отель американская серия ужасов 2015 зомби про смотреть фильмы молекулярной из кухни фото рецепты с ужасы на с субтитрами английском языке английскими на инстаграм человека в отметить фото как салатов с крабовых фото из приготовление палочек фото девочки обои в подростка для комнату игру через торрент храбрые скачать гномы новинки фото 2016 фото дизайн ногтей скачать гта игры торрент санандрес поздравление с прикольные картинки рождения днем голодные игры ссылка сойка пересмешница на для мебели фото мальчика комната подростка дизайн интересная о информация интернете фотообои обои флизелиновые можно на клеить
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721