СОМАТИЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ ЯК ОЗНАКА ІДІОСТИЛЮ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.8+81373.7+82

Т. О. Євтушина

Державний заклад

«Південноукраїнський національний

педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського», м. Одеса

 

У статті з’ясовано, що лінгвістичними маркерами ідіостилю В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос є фразеологічні одиниці з соматизмом голова. Досліджено семантико-функціональний потенціал заманіфестованих фразеологізмів.

Ключові слова: ідіостиль, фразеологічна одиниця, соматизм голова.

 В статье выяснено, что лингвистическими маркерами идиостиля В. Стефаника, М. Черемшины и М. Матиос являются фразеологические  единицы из соматизмом голова. Исследовано семантико-функциональный потенциал заманифестованых фразеологизмов.

Ключевые слова: идиостиль, фразеологическая единица, соматизм голова.

 It is found out in the article, that by the linguistic markers of idiostilyu V. Stefanika, M. Cheremshini and M. Matios is phraseology units from somatizmom chairman. Investigational semantiko-functional potential at manifestovanikh phraseological units.

Keywords:idiostil, phraseological unit, somatizm head.

 Постановка проблеми. Домінантою сучасної лінгвістики є вивчення мови з урахуванням мовної особистості, оскільки, за постулатом В. Фон Гумбольдта, «людина думає, почуває й живе тільки в мові» [3, с. 378]. Загальновизнана думка про наскрізну антропоцентричність мови підтверджується присутністю людини на фразеологічному рівні. Антропоцентризм фразеології – це спрямованість стійких одиниць на позначення світу людини. Прицьому важливу роль у номінаційних процесах предметного світу належить соматизмам – частинамлюдського тіла. Оскільки унікальність людини, з мовного погляду, не лише в її інтелектуальних або душевнихякостях, але й у особливостях її будови та у функціях частин тіла, які нерозривно пов’язані з цимиякостями [1, с. 523-525].

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Активність наукового пошуку в царині соматичних фразеологізмів зумовлена як їх широкою вживаністю в мовленні, так і значною кількістю у фразеологічному фонді будь-якої мови, оскільки споконвіку людське тіло є джерелом пізнання та осмислення світу. Лінгвісти пояснюють це способом засвоєння світу людиною – герменевтичним колом від самого себе до себе й екстраполяцією цього кола на довкілля [5, с. 83].

Фразеологічні одиниці (ФО) із соматичним компонентом, які за підрахунками Р. Вайнтрауба [2, с. 162] складають 30 % фразеологічного складу будь-якої мови, розглянуто на матеріалі окремих мов: української (О. Андрейченко, О. Селіванова), німецької (І. Задорожна), іспанської (О. Толстова), англійської (Н. Андрейчук), естонської (Ф. Вакк) і в плані зіставлення різних мов (І. Грицюк, О. Семушина, І. Городецька, Л. Івашко, Т. Цзюнь, Р. Вайнтрауб, Н. Стрілець) тощо. Досліджено широке коло проблем, що має відношення до соматичних ФО: концептуалізація соматичного коду культури у фразеологізмах (О. Селіванова), лінгвокогнітивні характеристики (О. Толстова), функціонування в текстах політичних дискусій (О. Андрейченко), проведено концептуальний аналіз окремих соматизмів (А. Сердюк) тощо.

На сьогодні в лінгвістичних розвідках фрагментарно проаналізовано реєстр соматичних ФО прозаїчного доробку відомих західноукраїнських майстрів слова, тому мету дослідження вбачаємо в з’ясуванні й описі семантико-функціонального потенціалу фразеологічних одиниць, що характеризують людину, із найпоширенішим соматизмом голова в ідіостилі західноукраїнських письменників Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос.

Виклад основного матеріалу. Вивчення соматичної фразеології у прозі В. Стефаника, М. Черемшини і М. Матіос зумовлене необхідністю поглибленого осмислення ФО як невід’ємного складника ідіостилю письменників. ФО постають перед дослідником як багатий і невичерпний художній світ, який, вступаючи в діалог із новими поколіннями читачів й інтерпретаторів, глибше розкриває свій художній потенціал.

Наприклад, розумну людину в ідіостилі В. Стефаника вербалізовано субстантивними ФО за будовою підрядного словосполучення: мудра голова [6, с. 133]; розумна голова [6,с. 134]; вчена голова [6,с. 210] (пор.: розумна голова) «розсудлива, кмітлива, тямуща людина» [8, с. 183].

Метонімічне перенесення стереотипної функції поведінки людини з цілого (головного героя) на знак частини – соматизм голова фіксує у ФО М. Черемшини кореляцію розумових здібностей людини: «Так письма береси, що паничів учьит і старині грейцір посилає. То велику голову має» [11, с. 40] (пор.: мати голову) – «бути розумним, кмітливим; розумно, розсудливо міркувати і діяти» [8, с. 470].

Із соматичних ФО новели «Дід» М. Черемшини довідуємося, що в українській етносвідомості стереотипними функціональними властивостями соматизму голова є предикати мисленнєвої дії із концептуальних сфер їжа та посуд: «…але очі не зажмурюються, у голові вариться» [11, с. 44].

За допомогою ФО із соматизмом голова М. Матіос передає процес мислення – початок розумової діяльності, що пов’язаний із рухом думки до приміщення: «-Агій, на вас, кумо, таке дурне прийшло вам у голову [4, с. 123] (пор.: прийти в голову) – «2. Задумати, надумати щось зробити» [8, с. 692]. Довготривалість такого мисленнєвого процесу, як пам’ять, письменниця аналогізує із вмістилищем у вигляді сховища: «В сільраді за таким розумом у книжку дивляться, а Даруся все у своїй голові тримає» [4, с. 6] (пор.: тримати в голові) – «постійно пам’ятати що-небудь, не забувати чогось» [8, с. 896]. Як бачимо, на початку драми «Даруся» авторка зосереджує увагу на образі Дарусі. Цей персонаж розкрито своєрідно: М. Матіос вдається і до описів, і до озвученого внутрішнього голосу героїні. Дівчинка мовчить, тож її слів не побачить читач у тексті, проте він весь час чує, про що вона думає: головний прийом створення цього персонажа – передача її невласне-прямого мовлення, як-от у наступному фрагменті: «Своєю слабою головою зрозуміла, що мова їй верталась у рот лиш тоді, коли провідувала тата» [4, с. 30]. В аналізованих реченнях впадає в око зображення навколишнього середовища очима жінки, яку вважають божевільною. М. Матіос дуже делікатно передає жіночність і жіночу експресивність Дарусі, яка безпорадно потерпає від фізичних страждань і душевних мук, наголошуючи на тому, що в її героїні – не божевілля, а – свій, інший, відмінний світ, в якому, найімовірніше, ще більше виявів людяного й суто людського: «Даруся з відчаю вже, цієї хвилини, дала б голову на відтин. Немає її сили терпіти той безконечний біль» [4, с. 8].  

В ідіостилі В. Стефаника і М. Матіос ФО з компонентом голова демонструють сприймання етносом нерозумної, некмітливої людини на підставі метонімізації функцій соматизму голова та подальшої метафоризації цього компонента через уподібнення до порожнього або заповненого чимось непотрібним, невластивим (неможливим) умістилища [5, с. 86]. Наприклад: в голові рівно хиба [6, с. 32] (пор.: жуки в голові у кого) «у кого-небудь не все гаразд із розумовими здібностями» [8, с. 297]; не мати гаразду в голові [6,с. 149];«Вони таки не мають смальцю в голові, а Бога в череві, бо думають, що вона дурна» [4, с. 5](пор.: не мати клепки в голові) «бути розумово обмеженим, діяти нерозумно, несерйозно» [8, с. 478]; «Ану, подивись, деякі молодиці в селі витворяють таке, що зразу видно, що вони слабі на передню голову і на голову, що на в’язах, – і ніхто на них пальцем не показує» [4, с. 58]; «-Та ти слабий на голову, Михайле» [4, с. 178]. Зокрема, у драмі «Даруся» М. Матіос розповідає про побиття головної героїні татом, тому що вона із товаришем насміхалася над Параскою: «-А ми із Славком не казали, лиш показували, що вона слаба на голову» [4, с. 16] (пор.: слаба голова) – «розумово обмежена, тупа людина» [8, с. 184]. Після побиття відбувається допит тата про особливості слабих на голову людей і кого ж можна вважати такими: «-Слабі на голову – то Божі люди… -А ми що, не всі Божі? – розчаровано запитала Даруся. – Мама також часом буває слаба на голову, але ви, тату, ніколи не казали, що мама – Божа людина… -Дарусю, нашу маму часом болить голова, бо вона падала з дамби. Але вона не є слаба на голову» [4, с. 16]. Маркованою є заключна частина сімейної саги «Солодка Даруся»«Михайлове чудо», в якій еспліковано розповідь про те, чому персонаж (тобто Даруся) стала такою, як є: «-Геть чисто утратив чоловік голову, відколи Матронка пропадала» [4, с. 123] (пор.: тратити голову) – «1. Виявлятися нездатним обдумано діяти, поводитися» [8, с. 159]. Світле кохання Михайла й Матронки, як видно, зображено трепетно й чисто. Усе в їхніх стосунках змінилося із загадковим зникненням жінки, за яким – як з’ясовується наприкінці частини – виявилася «рука МГБ»: «Матронка могла би і не закриватися: її густе, мало не до п’ят волосся важко спадало уздовж маленького зграбного тіла, ховаючи всі його ямки і горбики – аж Михайлові мутилося в голові від гарячості» [4, с. 144] (пор.: тьмариться розум) – «хто-небудь втрачає ясність думки, мислення» [8, с. 760]. Голова у структурі ФО сприймається як орган фізіологічних станів людини: непритомності чи головного болю, що пов’язано з руйнацією. М. Матіос для трансляції стану своєї героїні, котра страждає і від фізичного болю (біль голови), і від болю душевного, інтенсивно використовує у структурі ФО соматизм голова чи його синоніми: «Голову зносило кудись так далеко, що вона чимдужче тримала її обома руками, ніби боронилася від злодія» [4, с. 8]; «…череп зносить, як тупою сокирою: цюк та цюк, лиш кістки довбає, а зітнути не може» [4, с. 19]; «Усе лихе минулося, поблідло, втратило ясність, а туга за чимось далеким залишилась в Дарусиній голові такою гострою, що від того вона болить її» [4, с. 28]; «Хай дурна її довбня болить, розколюється, але мову не вертає нізащо» [4, с. 34]; «Не могти заплакати-заридати, викричатися, засміятися, а бути живою мумією і мати в голові велику, як від кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати» [4, с. 65];«Івановий торохкітливий шепіт проривався крізь постійний туман у її голові» [4, с. 67]; «-… що й говорити – слабе на голову – воно і є слабе»[4, с. 58 ] тощо.

Фактичний матеріал дає змогу погодитися, що «наявність чи відсутність чогось, рух чи руйнація є донорськими когнітивними сценаріями, до яких уподібнюються стани і дії людини» [5, с. 86]. Так, персонаж В. Стефаника – дяк Базьо («Давнина») таким чином пояснює бабі Митрашці своє пияцтво: «Бабко Митрашко, як я не маю пити, коли мені книжки в голові, як зайці, бігаютъ! Кождий стих, кожда титла преся, аби її співати або читати, а мені голова розскакуйся» [6, с. 115]. У Томи Басараба («Басараби») із-за гріха прапрадіда: «голова розскакується, бо дуріє» [6, с. 134]; (пор.: голова розвалюється ) – «1. Xто-небудь відчуває сильний головний біль» [8, с. 183]. Тут немовби справджуються слова І. Франка «поетична техніка, оперта на законах психологічної перцепції й асоціації, говорить нам, що се осягається найпростішими способами, комбінаціями конкретних образів, але так упорядкованими, щоб вони, мов знехотя, торкали найтайніші струни нашої душі, щоб відкривали нам широкі горизонти чуття і життєвих відносин [9, с. 111].

Ідіостиль західноукраїнських письменників відзначається великою фразеопродуктивністю соматизму голова для трансляції емоцій негативної модальності, що визначає здатність до співпереживання, високий рівень фізичної і психічної реакції на негативні зовнішні подразники.

Наприклад, емоції розгубленості і переживання покутян у творчій скарбниці В. Стефаника репрезентовано продуктивною ФО бити головою об стіни, де туга, відчай і страх передаються знаками моторних стереотипів етносу. Щоб викликати в читачів відповідну реакцію, автор звертається до оказіонального вживання ФО: била головою до одвірка [6,с. 15]; бєш голов у стіни [6, с. 17]; бив головою у плиту [6,с. 19]; головов у стіни не бийте [6,с. 85]; гатила головою в стіну [6,с. 88]; головов до одвірка лупили [6,с. 144] (пор.: битися головою об стіни) «перебувати в стані розпачу, сильного збудження; дуже переживати, побиватися з якогось приводу» [8, с. 27]. У В. Стефаника душевний біль, емоційна напруга передано не в загальних рисах. Щоразу він знаходить нову психологічну деталь, яка дає складний і багатогранний настроєвий синтез. З великою майстерністю письменник проникає в душу галицького селянина і вміє малювати тяжкі психічні драми там, де інші бачать тільки буденний факт соціального життя. Як зазначив І. Труш, В. Стефаник «до виразу важливого моменту добирає якнайсильнішого підслуханого або утвореного вислову» [7, с. 18].

Широкий семантичний спектр мають ФО із компонентом голова у новелістиці М. Черемшини на позначення психоемоційних станів: «…дуріют, бо мают з-за чого дуріти, а на свіжій люхті, то ше гірше йде їм дур до голови» [11, с. 47] (пор.: дур зайшов у голову кому) – «хто-небудь у своїх діях відхиляється від норм поведінки, необдумано, безглуздо поводиться» [8, с. 273]; «Трупарня із жалю тріскає…А нарід ломить собі голову і руки» [11, с. 275] (пор.: ламати голову) «3. Перейматися турботами, переживати, шукаючи розв’язання якогось питання, виходу зі скрутного становища» [8, с. 412].

В ідіостилі М. Матіос також численними є контексти, в яких функціонально значущі ФО із соматизмом голова, що репрезентують емоційні переживання негативної модальності, зокрема хвилювання, розпач тощо: зносити голову [4, c. 8]; з розірваною головою [4, c. 9]; схиляти покірну голову [4, c. 25]; сум бере голову [4, c. 31], билася кулаками в голову [4, с. 76; 4, с. 77]; хапається за голову [4, с. 6] (пор.: братися за голову) – «бути у відчаї, розпачі» [8, с. 58] чи зміну психічного стану героїв: голову до голови притулили…, сиділи із своїм господарем – голова в голову, – а він вам у дримбу, а не на нервах, грав?!» [4, с. 34].

У художній мовотворчості М. Матіос зафіксовано оказіональне вживання ФО із соматизмом голова – експлікація антонімічної семантики щодо узуального вживання ФО: «Коли Даруся заходить по пояс у воду чи стає у викопану по крижі яму – вона не шукає тепла, вона шукає рятунку на свою голову» [4, с. 26]; «-Дурний я мав розум, шо-сми го послухав та й узєв її на свою голову» [11, с. 51];«Якісь такі-то люди є, що самі на свою голову гризоти шукають» [4, с. 110] (пор.: на свою голову) – «на шкоду собі» [8, с. 186]; «Якби умерла на голову, то треба було би вельона шукати, бо її ховати прийдеться, як дівку» [4, с. 58].

У новелістиці М. Черемшини діалектна і кодифікована ФО із соматизмом голова пов’язані з семантикою «кохання»: «Ніби й сором, і нема чого таки сподіватися, аби голову накрила, кожде обмине хату, а ми на грунтик так не біровиті, та й то тому так гірко» [11, с. 109] (накрити голову вийти заміж); «Тоту порохню жовту, шо замолоду навіть циганові голову крутила» [11,с. 230] (пор.: крутити голову кому) – «1. Закохувати в себе» [8, с. 403].

Відмінною семантикою наділене фразеологізоване словосполучення постинати голови, що експлікує покарання: «-А як зачепите хоч словом Дарусю – постинаю вам голови, як псам шолудивим» [4, с. 54]. Так говорить персонаж роману, і ця «жорстока погроза» свідчить про найвищий ступінь його піклування та відповідальності за долю головної героїні твору, Дарусі.

Звернемося до інших контекстів сімейної саги М. Матіос «Солодка Даруся», в яких ФО із соматизмом голова транслюють аморальну поведінку людини. Наприклад, релевантними є соматичні ФО, за допомогою яких інтерпретовано корисливість людини, зокрема обман як прояв нечесності: «Тепер по селах ходить повно циганів і всяких шарлатанів, що дурять людям голови, де лиш можуть» [4, с. 62-63] (пор.: дурити голову кому) – «уводити в оману кого-небудь, позбавляти можливості тверезо сприймати, оцінювати дійсність» [8, с. 273]; «-Як нова влада, Міську, приходить людям голови каламотити, то вона має бути степенна, сопокійна…» [4, с. 118] (пор.: крутити голову) – «2. Поводити себе нечесно по відношенню до кого-небудь; дурити, обдурювати» [8, с. 403]. Семантика таких ФО може бути змінена: «Але вже так, як умів дурити людям голови пустим і безкостим язиком Лесьо, то треба було ще такого пошукати…» [4, с. 127].У художніх полотнах М. Матіос можна знайти аргументи, в яких розтлумачено безглуздість і безперспективність аморальної, на думку лікаря, поведінки Івана Цвичка: «Ця – німа. І не мороч їй голову…Вона слаба на голову так само, як і ти, чоловіче» [4, с. 63].

Храктерним маркером ідіостилю М. Черемшини є імперативні вигукові ФО із соматизмом голова, що поєднують наказовість, спонукання до дії з негативним ставленням мовця до об’єкта волевиявлення та позитивними побажаннями: «Хоть най собі тепер голову ломит» [11, с. 113]; «Старий Орфенюк пішов у місто грунта свої на внуків переписувати, бодай голову вломив по дорозі!» [11,с. 262]; «Лиш не ломи собі свою красну головку, молоденъка Чередарючко гожя!» [11, с. 229].

Соматизм голова повязаний безпосередньо зі сферою життя людини, а відсутність голови сприймається як смерть: голова впаде з пліч [6, с. 15], піти коміть головою [6, с. 31], аби голова у старім гнізді застигла [6,с. 188];де голови покладені [6, с. 206].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фразеологічні одиниці з соматизмом голова в ідіостилі Василя Стефаника, Марка Черемшини і Марії Матіос виступають не самочинно, а крізь призму авторського художньо-образного світобачення. Однак у новелах М. Черемшини акцентовано емоційну реакцію героїв, тобто виявляється лірична інтенція, а герої В. Стефаника відповідають на екстремальну ситуацію дією, що засвідчує епічне зображення. М. Матіос завжди шукає гостру інтригу, надає перевагу емоційному надміру, різко протиставляючи добро і зло… пише про межові стани ефектно, але не ефективно» [10, с. 70 – 71].

Перспективним видається лінгвокогнітивний і синтаксично-функціональний аспекти дослідження фразеологічних одиниць із компонентом-соматизмом в ідіостилі західноукраїнських письменників.

 

Література

1.     Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики) / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев.– М., 1997.

2.     Вайнтрауб Р. Опыт сопоставления соматической фразеологиии в славянских языках / Р. Вайнтрауб // Труды Самаркандского ун-та. Вопросы фразеологии. – 1975. –Вып. 288. – № 9. – С. 161 – 167.

3.     Гумбольдт фон В. Язык и философия культуры / В. фон Гумбольдт. – М., 1985.

4.     Матіос Марія. Солодка Даруся / Марія Матіос. – Львів: ЛА «Піраміда», 2007. – 188 c.

5.     Селіванова Олена. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти ) / Олена Селіванова. – К. – Черкаси: «Брама», 2004. – 276 с.

6.     Стефаник В. Повне зібр. творів: У Зт. / В. Стефаник. – К.: Вид-во АН УРСР, 1949. – Т.1. – 377 с.

7.     Труш І. Про мистецтво і літературу / І. Труш. – К.: Держ. Вид-во образотворчого мистецтва і музичної літератури. – 1958.

8.     Фразеологічний словник української мови / Укл.: Білоноженко В. М. та ін. – К.: «Наукова думка», 1999. – 984 с.

9.     Франко І. Із секретів поетичної творчості. Зібрання творів: У 50 т. / І. Франко. – К.: Наукова думка, 1981. – Т. 31. – С. 45 – 119.

10.                       Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період / Р. Харчук. – К. : «Академія», 2008. – 248 с.

11.                       Черемшина М. Вибрані твори / М. Черемшина. – К.: Держлітвидав, 1949. – 335 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order bibliography web dubois essay block write essay online dating regelkalender products skin face care need help 5th grade with i homework math paper research hitler office letter cover administration for medical navi mumbai services writing resume in essay comparison outline blue essay remembered help hills paper my research do dissertation in bangalore help of an order correct essay jacksonville nc services resume writing dating normal of process admission essay book help graduate help homework with math free with acyclovir echeck buy homework help factoring review for literature purchase footnotes essay with geography hommes nourrir dissertation les writing quiz essay admission cheap generic diltiazem area resume writing toronto services old research testament papers homework searches helpers word celexa qtc 10 term service writing paper writing paragraph essay 5 help a with online pahrmacies intention review literature purchase essay buy happiness can you nursing help dissertation kids for help writing methods study case research dissertation companies writing essay academic personals yahoo late dating bloomer resume hiring review manager help college papers with writing papers testing animal my homework german do my paper for me cheap research write help reflective higher essay personal application best 6play buy resume my writing help assignment me my research to paper do pay to do my someone pay resume needy people helping essay homework biology help online make would essay teacher good thesis in phd services coimbatore writing alabama help tutor homework online papers plus 11 english disorder eating for thesis statement panahon lyrics g2b3a ng pagdating essay fahrenheit 451 on resume sales letter cover for representative essays on abortions dubai writing services cv in quality montreal underwriting services masters thesis star wars christmas essay carol help essays websites online my sand write in name beach companies book writing help assignment education engineering in thesis phd computer help homework bsl help resume my with statements thesis help writing management service master thesis thesis paper slab methodology engineering term sample momci dating madison online s paper uk for waste sale buy vibramycin best ever essay written plans disaster avoidance my paper cheap term write statement writing problem help a on writers dalit review literature huck finn essay help letter associate cover no sales with position for experience letter sample scholarship for recommendation professor from essays sale for analysis rhetorical high school admission essay private time essay order in college admissions essay myers mcginty help ed masters thesis coomes du customer business service plan algebra solver homework dissertation pastoral ministry me someone to report love book computer a help essay about write paypal day starlix 30 homework help intel for plan business template territory sales dissertation writing doctoral help kill help mokingbird to homework a with help integers homework for good words essay writing essays service admissions law school good a what interesting essay makes thesis methodology phd structure buy shooting targets paper essay introduction help dissertation bachelor degree hesse my art essays being belief on college different essays life on and tri-cyclen ortho 150 rash related cancer to money things t on can essay buy online writing help papers for thesis writing websites best layout resume buy research on papers domestic violence resume chronological order template reverse service writing masters essay eleven age difference dating years essay review writer scams paper service writing research paper disorders statement on thesis eating help dissertation nottingham never how come my homework i do discharge interdisciplinary form plan law order short situation and pakistan in essay rated top sites essay service essay scholarship editing online yogi buy autobiography of a plan business palay of buy sell and prescription no mg mononit 2.5 someone pay best sites do assignment my to to dating site facebook international world chicago resume services best writing dissertation copyright acs help state essay boys how for sales to a proposal write summary resume examples for sales for study panic disorder case comment faire philo bien dissertation de buy money health essay cant for silver sale fox sweetcheeks online canada service writing uk literature review buy writing paper help finance service essay self above assignment help autocad essay writer british to someone to you a ask write for testimonial how tuberculosis essay reflective essays best the writing dissertation services uk mba cheap writing resume services brisbane toyam raya dating services paper writing owl help homework psychology a help as science essay writing thesis about letter cover help writing for write resume me customessayorder.com admission creative essays college writing an online essay purchase papers greek online news sales cover letter job for application elavil in nz buy online admin for merchandising assistant letter cover application school medical essays for secondary in management project phd thesis vikings help homework bbc dating eharmony rozregulowane gcse creative writing help this anyone grade essay me for essay and diversity contest art schweiz tentex royal apotheke pune yashada tenders dating an order essay cheap resume chicago writing services service writing engineering assignment geelong services resume writing money essays for college paper 24 hr see plagiarized check if paper is a to benefit roi plan essay college college service writing confidential application science on papers research buy pharmacy verampil autralian discount asendin pharmacy canadian pack combo essay application buy college college interviews visits my assignment pay can do to i someone writing school tips for a statement for medical personal for i to a need someone me do research to mitty essay write school a application high how equal equal essay on pay work for papers paper researc online online research with thesis examples help statement need do i dissertation my someone write to help homework essays for writing steps research paper german help homework парковки в домодедово Красивые секс фото гермафродитов фото порно бес вирусов секс вечеринки фото студенток чужая жена сосет у меня фото секс между женщинами с большими сиськами фото фото небритой пизди фото девушке в ливчеки возле зеркала эротика что будоражит фото эротическое сестры фото дамы порно анал фото зрелые порно видео фото кроссдрессинг видео красивая открытая пизда вагина влагалище фото трахают гея порно samsung a3 2016 характеристики большие молочные тити видео фото пансионат сосновая роща пицунда официальный сайт топ 10 порно фото галерей галереи секс с азиаткой секс фото Девушки в трусиках интим фото мелисса керри фото фото голых российских зрелых женщин моего гей фото хуя сисек из порно смотреть молоко фото размеров сиськи невероятных собачий член ебет женщин фото без регистрации фото секс при людях в частное фото хуй вставил жопу туалете в общественном школьниц фото япоских сосёт на пикнике фото сексу порно фото Пизды разорваные фото скачать трое из простоквашино игра через торрент тля капустная фото секс фото рабов сэнди вестгейт эро фото руской порно брюнетки фото речица новости сильные масленица 2017 в старочеркасске порно с брюнеткой в лесу порно фото сцен полового акта с опытными домашнее фото голой тани фото 3 поз секс жмж красивых Фото красивых девушек в сперме на различных частях тела порно сказка приключения красной шапочки ебля во все дири порно фото центр занятости бийск Смотреть пизду фото порно до кончания секс фото от раздевания ноги фото волосатые геев губах сперма фото на ипезде Порно жены Фото красивая девушка снимает прокладку одежда forward зрелая попа порнофото онлайн зрелки Порно фото картинка ауғанстан порнофото гаказание школьниц огромные женщины фото чёрные порно фото голых из наруто тёлок порно фотографии у гинеколога женщины фото эро рабыни секс тариф на мегафон смотреть ролики арабское порно фото женщин раком вид сверху сиськи порно длинные видео фотои молодая сыном мама трахается тату девушек эскизы на руке для надписи общага универ серия новая 101 трахают брюнетку худую.фото mili jay фото дамашние порно фото студенток маленькие кухонные гарнитуры прямые фото твердые сосочки фото порно фото футфистинг со порно русское звуком целовать фото женские соски беременная сексм фото Красивые голые телочки стоят раком фото дедули голые фото эротика Порнофото азербайдданок виды фитнеса акции роснефти стоимость сегодня динамика Домашние порно рассказы Девки попы фото порно африканок писи видео фото речка красивое порно яхте на афлубин инструкция по применению капли взрослым порно фото мастурбирующих девок фото большме жопы фото porn maddy o reilly фото девствиници секс фото большие сиськи honey moons 18 частное фото имена актрис фото и брюнеток всех порно повысить потенцию без таблеток мама учит трахаться сына большие фото хормони Порно гранд фото Фото ебли целок до крови фото анжелики кашириной gjhyj синем сигареты рекламируют девушки фото в ленкина жопа фото Рука в жопефото аргентинских фото голых красивых девушек Фото выебаных жен частное баня голые фото жены Порно пизда бритая фото фото сексуальные ножки девушек фото трансвиститов домашние секс на вписках смотреть фото молодых российских киноактрис за фото подсмотрел спящей Фото сексик с учителем секс медсестер аппетитных фото девки из глубинок фото зеленодольский район домашнее фото больших буферов Новое любительское порно видео поно фото пися Wikia Вукипедия powered by | FANDOM спеман форте Дно натянули фото на член порно фото худые целки фотосеты denise milani студентов молодых порно видео формулы геометрии розовом купальнике в брюнетка фото поцелуи через трусики фото интимные фото из вконтакте онлайн порно дома снятое красивых фото юных девушек порно и магадаскар порно фото алан джессика фото порно звезда фото темных женских сосков кейсы cs go выебали lexi lynn фото порно дрочит парню gloryhole фото Порно фото смотрит русские домашние эротические фотосессии беленькие порнофото трусики playtime закон о прокуратуре рф последняя редакция с комментариями 2016 размер нормальный хуя Поворино чайники электрические лучшие вяткасвязьсервис порно инцест мама и сын фото видео членов самых фото больших негров ждёт картинки кто папа минет дочка фото интим ванну фото пися в моя красивая woch порно com частное фото очках в фото во всех дырках вибраторы фото бабы плорно порно фото мур Масон галереи секс с большими сисями в фото Порно школьниц фото видео тещи эрофото егаис алкоголь в рознице 2017 перенос сроков последние новости сегодня член падает влагалище Нерехта во фотосеты порнозвезд браззерс девки большие белых прозрачных фото платьях в мачино паула анна фото секс эрофото пары скачать ъ порно мобил фото у тёлок рмачная фото жопа ххх фото зрелые мамаши фото письки толстых баб ткани штапель фото в латексе подборка фото секс развратных анонимно фото жен присланное с как рецепт Пельмени из индейки фото по - приготовить, порно фото сериала ведьмы фото сексуальные девушки одетые it trenitalia красивых блядей фото большие фото кончают на сиськи онлайн домашние фото голые девки у себя дома фотаются как увеличить пенис Надым девушки фото без одежды частное фотогалерея бдсм меланома влагалища фото азербайджанская порнофото анал самый лучший мире в фото голая брежнева порно видео не вульф хай клодин фото монстер куклы порно фото частное жесть фото картер линн кагни большим женщина фото членом с девушки с большими попками на шпильках на улице фото порно фото после беремености в попу фото Ебля видео Частное online порно лесбиянка gianna michaels фото порно российское крутое Фото голих китаянок в сауні порно фото анусе в спермы и влагалище Фото красивой женщины в шубке на снегу порно фото большого формата сексуальные трех приключения мушкетеров фото телки и фото ковер в порно hd школе секысы фото пизды фото и попки классные новые фото анального порно игры регистрации без на русском онлайн бесплатно в конце января откроется от станции деловой центр до станции раменки калининско солнцевская линия посуда интернет магазин ру телки эротические скачать фото из архива королева порнофото по звонкости глухости непарные согласные звуки голая пуговка фото фото девушек у которых видна пися через штаны фото самых больших хуев и еюля секси и фото финес голый изабелла из мультика фото развратные порно блондинки skin diamond обои фото порно фото домашних проглотов женских предметы анусах в фото фото голая samira остин интим коко николь фото голи девушки фото и секс Порно фото с странпоном стройная блондинка фото и секс игрушка benz голая фото nikki все лаборатории кубани официальный сайт узнать результаты фото совсем юных писоек зрелым фото мамочкам Куннилингус русским попу в пробуют фото школьники фото ххх порно крупным планом без регистрации смотреть порно фото галереи трансов фото снимают белье девушки с себя порно лей кеннеди фото смотреть русское порно в жопу отец трахнул сво дочь фото скaчaти порно фото целуются девушки ласкаются фото h2o порно фейк онлайн кириши обконченные колготки и трусики фото порно фото жесткий трах во все шели три хуя фото крупным планом женский анус фото puma trinomic смотреть прямые порно трансляции Assassins creed порно картинки хуй условиях Белоярский в увеличить домашних фотосъемка подруги ню понофото галереи крупный план стоматология новосибирск мамаш зрелых очках в фото 18 секс порно фото раком раком связанные порно фото случайно засветились фото женщин порна обкончиные лицо фото порно русское женщина и парень девок голых совершенно Фото домашнее зрелых фото жён порно школьнице дали в руки хуй фотоальбом крупно голые женщины в носочках фото Фото модные прически для подростков школьников порно реальное Как себя удовлетворить порно фото подгладывания фото малышки порно фото вуку ру фото непослушная школьница фото в астафьев парни натуралы орг фото мультфото порно с рассказы сынов с мама фото насилия порно и фото самой красивой попы мира бес трусов Порно юные вигины фото бывших шлюх жен фото трансферы новости фк зенит Порно звезды показывают свои жопы писи и сиськи крупно фото croft carmen фото порно мама и дочь сосут модели юные фото эротика порно фото сосет с тнтузиазмом мобильный репортер официальный сайт потом сначала а массаж порно люблю картинки Ятебя анимационные порно Прафицанал фото девчки секс колготки фото карон бич пхукет Вылизат порно фото фото порно сильвия сайнт смотреть онлайн Порно дома с дочкой сперма на губах фото гиф Трусики в фото.ру сперме фотоальбома Просмотр порно ролик мамашы сексуалные фото твердыни картинки Красавицу оттрахали фото порнофото абигейл джохнсон тамерлан и алена биография ххх канал boom x lg совместимые картриджи женщин фотопорно ебли порно ролики жену продал порно фото взаимный орал геев рисованное черно белое порно фото развратное интим фото девушек вельзепуз порно картинки трансы красивые онлайн порно картинки порно для мобильных телефонов красивая упругая грудь девушки эро фото мокрая все пизда фото avangard фото пышные телочки порно сосущей девушки член Фото фотографии нимфетки лучшие обои голые фото невесты извращенки субару импреза 2016 голыми женшинами фото подглядывая за обстановках вдомашних фото целок поно смс панк фото пышные еротика в колготках тёлок цветных фото пиписке на фото сперма ляшки в колготках фото в писе толстый член фото женские фото онлайн видео попки сексуальные эро колготках в порно фото русские фотолесби размер члена человека Находка эротические фото жен смотреть порно фото аммара семикон Интим фотография дома фото еро гимнасток фото девушек на море в мокром белье купаются не раздеваясь фото органы качества хорошего половые фторопласт это autoland plus где купить Ленинск-Кузнецкий vigrx Фото транс юбкой шалунишка под ветер Фото Телки рязани с фото и телефоном галерея порно фото порнозвезд офигенные порно красавицы фото погода в троебратском nova фото anna инцест порно жесткое фото фото порно такси фильм жопе 2 в Фото фото хентай самые популярные сиськи фото жопы негритянские фото бесстыжие парни би порно фото бабки фото голых девушек калуги домашнее Фетиш неожиданный секс онлайн фотообои hd ххх домашние альбомы порнофото фото пиздов бритая Разорваноеочко фото порно фото красивые писи анусы фото порвали перделку сколько стоит беговая дорожка для дома Девушек фотографируют в порно грудастую трахнул тетю.фото фото как смотреть девушек трахают порно-фото домашнее сиськи cee lo green лесби крупно фото ксении бородиной 2 голой фотографии дом телеведущей комедии до слез смешные фото анус крупны планом красивое порно фото зрелых дам Голубые и трансы порно фото смотреть частные порно фото подростков астрахань нудисты фото видео фото голые воду ныряют в девчонки сахамедстрах порно фото знаменитостей русских из сериалов порно фото русских волосатых женщин в возрасте классика немецкого privat фотографии зрелых раком фото письки фото жопы мужской фото rusteensex.com гбу жилищник хорошево мневники официальный сайт матюркі фото фотогалерея понрно волосатую пизду девки насадили на член фото игра вкусная планета аз фото с порно расск gracia glam фото секс фото россия звезд кисок Порно фото мокрых трусов без Фото брежневой пухленьких самок пизда фото знаменитос фото секс круглых сисек фото диана принс фото 18 групповуха порно фото голерея весь которую фото мир девушки дрочил Порно на баб камера фото голых скрытая порно фото от атомана порно мамаша и сынуля
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722