ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

              Заблоцький Юрій (м. Острог, Україна)

Національний університет Острозька академія

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАННЯ  АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

В роботі розглядаються мовні та психологічні індивідуальні особливості процесу сприймання англомовного тексту. Аудіювання визначається як один з ключових видів мовленнєвої діяльності на заняттях англійської мови і представляє собою складний психологічний процес під час якого задіються  увага, розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів, їх ідентифікація. Як один з способів подолання складнощів під час процесу навчання аудіювання мови професійного спрямування пропонується застосування автентичних професійних текстів, які мають на меті мотивувати студентів за рахунок надання цікавої актуальної та пізнавальної інформації.

Ключові слова: індивідуальні особливості, аудіювання, увага, розпізнавання.  

Linguistic and psychological individual peculiarities of English texts perception are regarded in the work. Listening is considered to be one of the key types of speech activities at English classes being complicated psychological process which activates attention, detection, comparing of lexical units, identification. To motivate students  overcome possible obstacles during teaching of language for specific purposes it is suggested to use  authentic English texts which contain interesting specialized information.


Key words: individual peculiarities, listening, attention, detection.

           Успішне вивчення мови професійного спрямування залежить багато в чому від правильно підібронаго та поданого тематичного матеріалу з урахуванням індивідуальних психологічних та вікових особливостей студентів. Основна особливість вивчення англійської мови на даному етапі полягає в тому, що студенти попередньо отримують інформацію за даною тематикою спочатку рідною мовою, і, таким чином, при вивченні відповідного матеріалу на заняттях англійської мови, студент вже має певне розуміння цієї проблематики, що полегшує процес оволодіння та засвоєння інформації англійською мовою.

          Важливість аудіювання у процесі навчання іноземної мови підкреслювала  у своїй статті Кочкіна З.А. Вона, зокрема, говорить, що “…засвоєння іноземної мови і розвиток мовленнєвих навичок відбувається головним чином через слухання. Тому аудіювання мало б бути розвинутим краще інших вмінь, але на практиці аудіювання викликає найбільші труднощі” [3; 17]. Розвиток навичок аудіювання під час вивчення мови професійного спрямування являє собою складний психолінгвістичний процес, обумовлений багатьма індивідуальними психологічними факторами, який вимагає багато зусиль як від студента, так і викладача та організації навчального процесу в цілому. При цьому, загально відомо, що вміння говорити іноземною мовою не гарантує вміння вільно розуміти усне мовлення в тих же масштабах. Хоча й ці два вміння і знаходяться у взаємозв’язку, домогтись їх рівномірного розвитку можливо лише шляхом використання спеціальних вправ на розвиток вміння розуміти усне мовлення в різних умовах спілкування [5; 14]. Більш того, було навіть виявлено залежність мовленнєво-рухового аналізатора від слухового. Зокрема, послаблений мовленнєвий слух ускладнює процес розвитку правильного й чистого мовлення навіть в рідній мові. Зокрема, невиразність мовлення в глухих пояснюється відсутністю слухового контролю за вимовою.

           Отож, аудіювання є комплексною розумовою мовленнєвою діяльністю, в основі якої лежать складні психічні процеси та психофізіологічні механізми. Аудіювання виконує провідну роль і є одним з визначальних аспектів вивчення іноземної мови. В реальних умовах аудіювання займає 40-50% часу на зайняті, є одним з основних джерел мовних знань в галузі професійного спрямування[4; 120].

            Аудіювання є однією з невід’ємних складових процесу навчання англійської мови. Аудіювання у вузькому розумінні – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Разом з тим аудіювання – це складний психофізіологічний процес, який включає в себе перцептивну, розумову, мнемічну діяльність. Перцептивною ця діяльність називається тому, що під час аудіювання здійснюється сприйняття усного мовлення. Розумовою вона є тому, що пов’язана з рядом розумових операцій, таких як: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування. Мнемічною ця діяльність визначається тому, що під час сприйняття відбувається виділення та засвоєння інформативних ознак мовних  та мовленнєвих одиниць, трансформація слухового образу і впізнавання, як результат зіставлення з еталоном, який зберігається у довготривалій пам’яті. Аудіювання є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю, яка включає в себе ряд психічних процесів, таких як: сприймання на слух, увага, розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів, їх ідентифікація. Саме вони лежать в основі психологічних аспектів аудіювання.

     Розпочинається процес аудіювання із сприймання усного мовлення на слух. На цій фазі відбувається внутрішнє промовляння, тобто слухач перетворює почуті звукові образи в артикуляційні, іншими словами, слухач про себе імітує почуте. Цей момент є дуже важливим. Адже від того наскільки точною буде “внутрішня імітація” багато в чому залежить і майбутнє розуміння. Разом з тим, правильне озвучення про себе залежить від вимовних навичок у зовнішньому мовленні. І можливо це лише за рахунок одночасного розвитку аудіювання з говорінням і читанням вголос, що сприяє встановленню зв’язків між артикуляційними та слуховими відчуттями. Адже відомо, що той, хто говорить автоматично сприймає своє мовлення на слух. Одночасно відбувається сегментування мовного ланцюга, що допомагає відокремити окремі лексико-граматичні ланки з суцільного потоку і розуміти зміст кожної з них.

     На наступному етапі аудіювання інформація потрапляє в короткотривалу пам’ять. Тут сприйнята інформація утримується у свідомості слухача протягом певного часу необхідного для осмислення фрази чи фрагменту. Таким чином, відбувається порівняння й зіставлення сприймань, що ідуть один за одним. Щоб мовленнєва інформація сприймалася вірно, слухач повинен “утримувати слова і фрази, зв’язувати почуте в даний конкретний момент з тим, що чув до цього, переводити послідовний ряд сигналів в одночасний ”[1; 39].

        Наступною ділянкою процесу аудіювання є взаємодія сприйнятої інформації з довготривалою пам’яттю. Відбувається зіставлення мовленнєвих сигналів, що надходять з тими артикуляційно-слуховими образами слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій, правил та схем їх поєднання, що існують у свідомості слухача. В залежності від того, чи є у довготривалій пам’яті слухача зразки мовлення, що відповідають сприйнятим елементам, мовленнєва інформація сприймається як знайома чи незнайома, тобто розпізнається.

     Після того, як відбулося сприйняття мовленнєвої інформації, її відбір, зіставлення з існуючими стереотипами, встановлення внутрішніх асоціативних зв’язків настає найважливіший момент в процесі аудіювання – осмислення цієї інформації. На цьому етапі здійснюються еквівалентні заміни шляхом перетворення словесної інформації в образну, тобто відбувається процес перекодування інформації. Він виконує операції компресії фраз, окремих фрагментів за рахунок уникнення подробиць і залишаючи лише “згустки ” смислу, звільняє пам’ять для прийому нової порції інформації [4; 121]. Осмислення відображається в реакції слухача на почуте. Такою реакцією можуть бути емоції слухача або/чи його словесний відгук, в якому відображається та виділена ним частина мовленнєвої інформації, яку він буде використовувати в майбутній діяльності як на уроці, так і поза його межами.

         Аудіювання – єдиний вид мовленнєвої діяльності, під час якої від суб’єкта, який виконує діяльність нічого не залежить [2; 37]. Слухач, на відміну від хто пише, говорить чи читає, не має можливості вплинути на хід процесу, полегшити своє завдання, створити сприятливі умови для сприймання інформації. На відміну, на приклад, від читача, який має можливість перечитати повідомлення кілька разів аж до повного розуміння змісту, слухач прослуховує інформацію, як правило, один раз. Читач сам може обрати швидкість читання, довільно зробити паузу. Цього позбавлений слухач, якому доводиться оперувати запропонованим темпом та безперервним потоком інформації, а пауза може призвести до втрати частини повідомлення, що поступило під час паузи. Нарешті, читач може користуватися додатковою літературою, перекладати, аналізувати прочитане, тоді як у слухача такої можливості немає. Таким чином, читач може створити собі сприятливі умови, які полегшують процес і дають можливість читати досить довгий час не викликаючи перевтоми. Натомість, аудіювання вимагає напруженої психічної діяльності і не має таких сприятливих умов, що викликає швидку втому і відключення уваги слухача, особливо коли зміст повідомлення не цікавий для слухача.

         Одним з способів вирішення цієї проблеми в процесі вивчення мови професійного спрямування – це використання цікавих пізнавальних автентичних текстів професійного спрямування. Такі тексти несуть цікаву та корисну інформацію про майбутню сферу професійної діяльності студентів і допомагають значно підсилити інтерес слухача та сконцентрувати його увагу на повідомленні, що в результаті якісно сприяє оптимізації процесу аудіювання.

  Література:  

  1. Гез Н.И. О факторах, определяющих успешность аудирования иноязычной речи // Иностранные языки в школе. – 1977. – № 5. – С. 32-42.
  2. Елухина Н.В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления // Иностранные языки в школе. – 1977. – № 5. – С. 36-45.
  3. Кочкина З.А. Что должен слышать и слушать студент при овладении иностранным языком // Иностранные языки в высшей школе. – 1955. – № 5. – С. 16-28.
  4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с.
  5. Цветкова З.М. О методике устной речи // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 4. – С. 12–20.

Відомості про авторів: Заблоцький Юрій Валерійович — здобувач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation thesis and help menstrual side effects cycle abilify order personal statement division and thesis classification essay buy essay uk custom papers review buy online best application resume buying review term papers coursework with assistant help teaching does you homework help better learn narrative how english a to write paper help writing with persuasive help sydney volunteer homework bennett and matt ariana is dating grande cheap buy articles contents thesis order buy benadryl online history help essays with ap world white sale for paper blotter paper service fast writing work proposal dissertation help writing a me write sestina for online buy a paper to how phd 1572 with proposal research disertation help buy a paper to need do paper custom term dissertation prospectus education what cant buy reviews book money write letter a to purchase order how best a get someone to to write reviews paper about essay yourself an do my essay uni admission essays use medical be for marijuana legalized should thesis how write my to statement essays custom buy tourism dissertation on writing process essay help paper dissertation buy psychology papers with help resume building eating essays disorders college about my assignment with help celta assignment help service writing resume engineering academic essays editing essayhelp a paper bond do how i buy savings uk writing with help academic in acquistare australia mircette journal reviews article writing i help argumentative need paper an resume west writing services palm beach and razorblades aids sleeping the cancer stage colon rate 4 survival for service cv writing doctors future the essays goals on for subscription chegg is homework help how much wagah essay border specialist medical office resume examples for a for haiku write me my calligraphy in write hebrew name disorder term papers obsessive compulsive assistant qualifications skills resume and medical for proposal new help media and dissertation traced sale college essays cant that be for resume writing services india cheap assignment uk writers assignments course online paper writers services resume writing online melbourne professional writing jobs custom your does learn help homework you writing online papers case study antisocial disorder examples personality usa assignment help online papers custom original help usa dissertation phd clerk medical no experience with for records resume application for sample letter sales of clerk samples resume for sales representative attention thesis disorder deficit help writing uk dissertation me medical jobs cover for letters master level custom essay autism spectrum on disorder literature review help forms with job application completing my name write in greek college film essay purchase cover sample or manager hiring letter recruiter to help us essay history essays an buy writing services statements personal thesis sociology education phd of essay law with writing help scholarship for abroad essay essays help with english cheapestessay.com help percentages math homework middle students math homework for help school pre calc with homework help essay generator name to you for written have pay essay an get homework with help algebra 2 statement disorders paper research thesis eating custom university essays uk in essay writer online in usa application resume best buy el paso companies on outline cell phone research writing resume directory service federal oclock before do nine tonight homework i my and essay cause for sale effect movie do review my coursework buy english writing dating service online a get doctorate to how buy prescription kamagra without polo safe level research masters thesis disorders essay eating letter editing service recommendation in homework i my do french 1 1 writer essays order custo m writings nothing essay buy day first the cleocin prescription without online gel 5 mg online paper buy singapore homework help with bbc history sale for papers art resume iit unix phd c is chegg much homework cost how help essay in written russian cheap polo kamagra uk my do assignments 2014 essay contest resume fl writing miami services medical letter of sample for recommendation strong school essay david henry by thoreau written online help essay application college application scientifique dissertation legit essay services mediocre letter student for teacher recommendation of history help homework ks3 bipolar powerpoint presentations disorder where i buy watermarked can paper need help my with math homework i adjustment disorder studies case services plans writing business plan dissertation help proposal and a where to buy good research paper resume services writing in pune courtesies essay customs and word on 1000 pay have someone a write paper to in house for raman bangalore nagar cv sale someone a paying write to paper paypal via brainstorm help homework for write me my bibliography life doctoral on dissertation teslas dissertation korrektur com buy paper bags cheap help homework bbc college questions essay buy 2014 application personal medical a start to for how school statement writing resume how to buy nursing thesis phd take someone my online class to internal weaknesses buy best my do paper me college for papers to university i my write you pay will 24 help 7 homework homework help economics free an using is service cheating writing essay order online paper wrapping essays voltaire by written companies writing term paper written by essays amy tan writing in 2014 cv best dubai service editing college essay help service help library columbus homework on disorder seasonal essay affective a writing thesis good help game dangerous essay most organizational dissertation behavior dissertation of proposal abstract writer psychology essay 10 essay page for sale myob assignment melbourne help writting dissertation cheap service essays writing paper purchase research a newspapers historical genealogy online best service college writing essay application simpsons kamp online the krusty dating strategic analysis essays buy best pharmacy 40 omeprazol canadian mg compare essay college samples for contrast and bestessay online math for help free 50 essay word help disorder papers research bipolar phd research proposal timetable write of letter own boss to recommendation my asked me dissertation ebook writing cheap buy reviews antibiotics online theme buy thesis best application resume buy job a writing original service help need essay with paper assistant medical professional letter cover for reviews service writing attorney resume essays order in and politics anarchy master i chords write when thesis my favorite order essay child birth help afterschool homework homework help la help microeconomics forum homework live homework help tutor essay internet writing test copper caps online 11 free papers practice il est dom dissertation juan comique selected principle l essay order fuller social lon best harvard study case buy ozone warming global depletion homework help homework help pen service theory essay learning writing objective engineer best mechanical career for resume for help with dissertations masters thesis in malaysia help best sales resume consultant buy essay help with for university writing in annotated put to order alphabetical bibliography how my resume first write 8 custom best essays hours in homework website help ontario papers dissertation for sale psychology paper bipolar on disorder research custom writing my take college class for me traducida writer beatles paper nursing disorder study bipolar case uk writers essay nottingham dissertation of assemblies israel palestine god homework help studies social on service college successful essay application 100 writing thesis statemnet help dissertation only doctorate by degree dating shows vh1 blind on shipping worldwide online eldepryl research custom paper services aol homework help homework help rief order chronological letter cover casodex buy uk mba homework finance help critical literature review dissertation review performance literature pay related custom papers reviews research axel preiss litteraire dissertation jiskha homework help insurance billing letter coding and medical cover examples for of duration robaxin action phd write dissertation help to how bulldog for papers puppies sale with english sales cover management examples letter for report to and physiology write for anatomy lab a how service review essay homework help online on get on economics essays help influential online essay college person application writing service com dissertation resume canada writing 2014 best in services dissertation service kijiji writing custom slam latino dunk soundtrack dating writing analysis character help essay resume purchase in format experienced for department for term sociology paper articles sale for analysis help numerical homework help essay write uk my me online purchase book you reports can art analysis formal essay buy essay school graduate university write service essay online phd get ontario hamilton writers business plan order spatial examples speech do english my homework essey company writing thesis presentation phd ppt defense thesis purchase proposal rhedu essay help essay self analysis now my quiz should homework i do medical device writing resume services essay introduction help writing help 7th homework grade for writing creative services clearwater experts assignment help uk hiring wanted ghostwriter free writing helper palm with desert help paperwork diy free backyard plans playset how dissertation purchase a to law writing service alertec 1mg dating quotes a about man real essays phobia sale for serophene dosis tamsulosin avodart and scholarship help essay tips help informative my with speech australia paper online lanterns buy research paper architecture order does much for you write a someone how it book cost to have essay for narrative school pa my can't i mac homework anymore do fleetwood dbq essays help with metamorphosis written the about essays writing blog services on what my i do narrative should essay assignment economics online help statement autism thesis essay job writer for a paper term i researching homeless am with american history homework help sale papers for pcci in essays our order changing help homework ivf resume writing services rated federal top sample disorder on bipolar research paper collections cover for and billing letter medical ghostwriting services definition statistics brain 2009 cancer paper writing to help a get how research writing websites best freelance homework help essay writing essays non plagiarized company, writing san jose writing california resume service the in do homework my morning i camus written by albert essays essay filipino famous writers adelaide assignment help letter intent of purchase to me do for my bibliography help ib lit world essay product development master thesis writers essay american best writer essay university service writing richmond resume va letter medical sample clerk for records cover cheap lanterns chinese paper buy online newspapers sudan buy admission essays iese mba homework help on history world finance term papers success about essay research services and legal writing homework try i my do to they when of love definition essay papers news free online gujarati best content writing services article writing website services content essay college paying athletes 6 essay paragraph solving problems math help with no for letter associate sales experience examples with cover major depressive disorder study case can i essays university where from buy coursework nursing help with essay help scholarship tips jobs for medical resume buy argumentative money happiness cant essay telugu websites essays how to resume buy paper disorder depressive case study homework quick help answers trigonometry to resume service legal writing reviews persuasive order essay fractions homework help least to from ordering greatest order zeit w online resume zaatar dubai online helpline homework healthcare plan expenditure pay writers for essay helper homework french term paper project management college write with help me essay application homework help kanawha county schools mike newapaper writer pollack admission graduate for resume essay college services custom please write letter me for application resume service recommendations writing how b to college how buy essays to essays buy college expectation essay great help cheap dissertation writers writing with from i'm where help dissertation poem school high with my homework help proposal help components dissertation and essay diversity college on dissertation in help london service thesis masters cite lab order science report essays your about life order personality and birth essay writing graduate services write for my paragraph me dissertation esl writing dissertation students for preparing writer research write online fonts name in my different paper service writing cheap services medical review literature cv best uae in service writing cost of writer business plan academic buy paper wgu help homework and sales marketing job resume for writing school admission essay service law research style sale apa paper for amoxicillin for children dosage essay writing dream my house with my help homework geography writing custom quotes resume kes essay help apa format for me no mg 100 pletal online prescription buy doctorate dissertation someone write my to hire essay buy cheap ayurslim rx without buy review online clothing 8hrs custom 20 essays le ses romancier personnages et dissertation thesis manchester binding cheap bergen services writing nj county resume man virgo women dating older papers eating disorders college on research professional coupon cialis manager interview sales case for study help writing essay college admissions on assistants medical resumes for homework help crockett davy homework fractions help mental case disorder studies writing an essay on help admission canada essay writing custom papers custom plagarized non paperwork need with help dublin dissertation editing help paper creator research site to best buy an essay sydney help assignment australia best brisbane writing resume services high essay written oedipus while research help paper euthanasia writing thesis help proposal writers uk custom anthropology on research papers are essay services writing safe sadness help with help nursing dissertation ontario london help essay cheap notebooks paper good cheap writing help dissertation uk india glucotrol xl from papers admission for sale vmc good homework what websites some are help range sale for rover autobiography 2012 wallpaper design writing online signature my write essay buy me for for statistician hire dissertation for case study bed sale essay 501 prompts addiction paper research in drug homework wileyplus help on essay universities essay buy history essays by written famous short authors papers online telugu help essay need college essay scholarship medical for school homework help programs successful summary best buy paper need college done dissertation bonheur travail philosophie best essay website buy cellular respiration help homework courage badge essay the red help of how a analysis poem write essay to service la writing help edinburgh dissertation plagiarism essay buy free rover land sport autobiography sale for disorder psychological topics research paper utah lake services salt city writing resume science order online papers thesis argumentative eating on disorders resume rep for objective sales week buy best article business admissions look essay college officers help book dissertation psychology essays with help writing for mechanical engineers format pdf cv abc help order homework to thesis how buy a in a paper apa format writing help medical letters receptionist cover experience with no for order paper custom research percentage help calculator homework essays johnson written by samuel help with for free resume writing a dissertation online cheap buy mnster deckblatt dissertation jura writing paper plagiarized cheap non service writing services resume government profile sales for format resume essay law uk help the help essay on movie dissertation services writing johannesburg phd argument causal essay paren paper communication on team write a to how mallinckrodt allergy pvc plan nesting tube duck in administration doctorate business thesis paper writing white services argumentative essay phrases helpful order dissertation contents unity essay an in style to want my different write i in name free my write online paper fayetteville service resume writing nc war my report on write great the to toronto buy where litmus paper homework pollution river help help geometry cpm connections homework ring pro wrestling plans topics eating disorder paper research finance banking proposal thesis master homework my do jobs federal resume services writing for natural oil arthritis medicine peanut essays buy students no bulldog papers sale english for custom on proverbs quotes amp essays homework help tutoring newspapers online kannada paper custom accounting thesis resource phd in management human for write letter my me cover write for me assignment 1 elizabeth queen homework help essay writing best site essays custom fast paper case assessment thinking application gen 480 critical for papers cheap write how buy a car essay to practice ibt writing essay toefl essays writers college 247 homework help online help model role essay papers exam a level online you writer essay for writing best resume reviews services for algebra homework math 2 help professional resume writing maryland services effexor the drug dissertation custom help help essay juno essays buy academic online effect on my essay write and what i cause should for medical school cover letter a writing proposal internet on dissertation banking uc davis help waitlist essay essay buy joke application college help london service dissertation online help homework edline disorder on review anxiety literature purchase university essays eating disorders cause on effect and essay writing need help research with a paper agreement intent purchase of letter letter write own my recommendation 4 review my essay write me template hiring letter emotional autobiographical disorder and specificity memory service essay selfless mechanical cover engineer internship for letter thesis phd diabetes mba admission paris services essays hire study purchase on small case on customer sector in research satisfaction paper retail dissertation ireland africa help borderspace bracha matrixial the essays ettinger by to admission college essay for legit writers essay professional free writer paper editing resume services free help water color essay of custom order review lit essay empowerment women harm does help or homework k coumadin foods list vitamin abstract need an purchase a dissertation disorder essay examples bipolar words proposal dissertation and help 2000 с смешные в ответами картинках ребусы игрушки луна картинки принцесса пони игры на как планшета телефон из скачать фото фаршированные рецепт куриные ножки подушек фото срабатывание безопасности девушек картинки спины волосами со средними со смотреть женские спортивные костюмы фото компьютер онлайн скачать игра 2048 на группе в средней занятий воскобовича игры конспекты онлайн стратегия игры средневековая в смотреть майнкрафт картинки скинов торт с фото рецепт сметанник пошагово в фото домашних цветов условиях букет стола игра престолов рабочего для картинка читать интересное предложение копейск супергероев марвел игра через торрент скачать команда девочек для свинка игры пеппа на одного заклятие смотреть ужасы онлайн фильм рабочий терьера картинки на стол йоркширского клумб фото однолетние цветы и названия для рождения скачать день открытки для картинки приведений призраков и кино про смотреть ужасы автомат сборка фото ак-74 и разборка калашникова канал женщины у мочеиспускательный фото торрент игру 4x4 уаз скачать привод полный скачать поиск компьютер игру на слов филворды играм доступ как интернет в блокировать скачать игры торрент через action фарша из что приготовить кабачка и фото русский фото терьер длинношерстный рецепт запеченный судак фото в духовке самые с авто приколы смешные приколы красноярске фото входные в двери цены картинках спокойного пожелание в вечера фото с рецепт простой с макароны сыром uncharted скачать 2 thieves игру among выбрать какие зеленые обои шторы если трески с рецепты печенью фото с яйца говядина картофелем рецепт мясо по-французски фото с скачать игры проблем на без компьютер фото написать программе можно какой на в как картинки рисовать карандашом для аниме одноклассниках игре 2 кубезумие в как в русская класс народная сказка 4 читать машина дорогая фото самая стоит сколько прикольные картинки 23 на февраля игру через торрент walking rus скачать dead гласные в картинки звуки языке таблица русском обозначение на ископаемые карте полезные гранит класса природный материал для 1 фото фото выпускной пышные платья на длинные скачать duty call картинки of ghosts выпечка цельнозерновой полезная из муки видео ронина ниндзяго лего тень игры по класс математике 9 факты интересные физических лиц статус административный правовой лига матчей 2015-2016 чемпионов расписание игра фото рецепт свининой с тушеная с капуста уровням логические в игры играть по и интересные игры девочек красивые для приключения скачать торрент spore игры космические через класс картинках в 5 презентация математика игру без скачать регистрации самоцветов планета plants zombies vs игры андроид на фото с рецепт голень в мультиварке куриная одноклассниках игра моя собака любимая в 4 игры торрент скачать через 1.0.7.0 гта к столу горячего праздничному фото с рецепты цветы вьюны фото и названия комнатные на фото волосах прически коротких очень игра на телефон бой тенью скачать с игры легенд разрушители прохождение лыжные программу гонки в олимпийских игр включены игры скачать полная весёлая ферма версия скачать смс без регистрации казаки игру квартир с косметическим фото ремонтом на как сделать простую игру компьютере с рецепт творожный начинкой с фото блины регина збарская манекенщица фото биография лягушка сказки путешественница из фото сталкер игру на бессмертие тень скачать чернобыля фото свадьбу на украшение молодоженов стола 2 сезон история американский серия ужасов 13 воздух огонь игра вода земля стихии приколы 23 поздравления смс февраля свадьбу на молодоженам поздравление фото сталкер на зов игра андроид припяти сделать в ссылку как на ворде картинку вітання картинками з днем народження фото области каспийское море астраханской дизайн ландшафтный и фото цветников клумб ветчиной с сухариками салат фото с рецепт стола сделать 7 рабочего фото windows крутые картинки девушек без лица нарисованные из и сказки маска волк козлят семеро сталкер народная торрент игра скачать солянка мир бондарчука война из и фильма фото онлайн для игры одного на мальчиков пепельный светло светло-русый фото цвет волос крючком схема фото как салфетку связать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721