ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

              Заблоцький Юрій (м. Острог, Україна)

Національний університет Острозька академія

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВЧАННЯ  АУДІЮВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

В роботі розглядаються мовні та психологічні індивідуальні особливості процесу сприймання англомовного тексту. Аудіювання визначається як один з ключових видів мовленнєвої діяльності на заняттях англійської мови і представляє собою складний психологічний процес під час якого задіються  увага, розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів, їх ідентифікація. Як один з способів подолання складнощів під час процесу навчання аудіювання мови професійного спрямування пропонується застосування автентичних професійних текстів, які мають на меті мотивувати студентів за рахунок надання цікавої актуальної та пізнавальної інформації.

Ключові слова: індивідуальні особливості, аудіювання, увага, розпізнавання.  

Linguistic and psychological individual peculiarities of English texts perception are regarded in the work. Listening is considered to be one of the key types of speech activities at English classes being complicated psychological process which activates attention, detection, comparing of lexical units, identification. To motivate students  overcome possible obstacles during teaching of language for specific purposes it is suggested to use  authentic English texts which contain interesting specialized information.


Key words: individual peculiarities, listening, attention, detection.

           Успішне вивчення мови професійного спрямування залежить багато в чому від правильно підібронаго та поданого тематичного матеріалу з урахуванням індивідуальних психологічних та вікових особливостей студентів. Основна особливість вивчення англійської мови на даному етапі полягає в тому, що студенти попередньо отримують інформацію за даною тематикою спочатку рідною мовою, і, таким чином, при вивченні відповідного матеріалу на заняттях англійської мови, студент вже має певне розуміння цієї проблематики, що полегшує процес оволодіння та засвоєння інформації англійською мовою.

          Важливість аудіювання у процесі навчання іноземної мови підкреслювала  у своїй статті Кочкіна З.А. Вона, зокрема, говорить, що “…засвоєння іноземної мови і розвиток мовленнєвих навичок відбувається головним чином через слухання. Тому аудіювання мало б бути розвинутим краще інших вмінь, але на практиці аудіювання викликає найбільші труднощі” [3; 17]. Розвиток навичок аудіювання під час вивчення мови професійного спрямування являє собою складний психолінгвістичний процес, обумовлений багатьма індивідуальними психологічними факторами, який вимагає багато зусиль як від студента, так і викладача та організації навчального процесу в цілому. При цьому, загально відомо, що вміння говорити іноземною мовою не гарантує вміння вільно розуміти усне мовлення в тих же масштабах. Хоча й ці два вміння і знаходяться у взаємозв’язку, домогтись їх рівномірного розвитку можливо лише шляхом використання спеціальних вправ на розвиток вміння розуміти усне мовлення в різних умовах спілкування [5; 14]. Більш того, було навіть виявлено залежність мовленнєво-рухового аналізатора від слухового. Зокрема, послаблений мовленнєвий слух ускладнює процес розвитку правильного й чистого мовлення навіть в рідній мові. Зокрема, невиразність мовлення в глухих пояснюється відсутністю слухового контролю за вимовою.

           Отож, аудіювання є комплексною розумовою мовленнєвою діяльністю, в основі якої лежать складні психічні процеси та психофізіологічні механізми. Аудіювання виконує провідну роль і є одним з визначальних аспектів вивчення іноземної мови. В реальних умовах аудіювання займає 40-50% часу на зайняті, є одним з основних джерел мовних знань в галузі професійного спрямування[4; 120].

            Аудіювання є однією з невід’ємних складових процесу навчання англійської мови. Аудіювання у вузькому розумінні – це розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Разом з тим аудіювання – це складний психофізіологічний процес, який включає в себе перцептивну, розумову, мнемічну діяльність. Перцептивною ця діяльність називається тому, що під час аудіювання здійснюється сприйняття усного мовлення. Розумовою вона є тому, що пов’язана з рядом розумових операцій, таких як: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, абстрагування. Мнемічною ця діяльність визначається тому, що під час сприйняття відбувається виділення та засвоєння інформативних ознак мовних  та мовленнєвих одиниць, трансформація слухового образу і впізнавання, як результат зіставлення з еталоном, який зберігається у довготривалій пам’яті. Аудіювання є комплексною мовленнєвою розумовою діяльністю, яка включає в себе ряд психічних процесів, таких як: сприймання на слух, увага, розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів, їх ідентифікація. Саме вони лежать в основі психологічних аспектів аудіювання.

     Розпочинається процес аудіювання із сприймання усного мовлення на слух. На цій фазі відбувається внутрішнє промовляння, тобто слухач перетворює почуті звукові образи в артикуляційні, іншими словами, слухач про себе імітує почуте. Цей момент є дуже важливим. Адже від того наскільки точною буде “внутрішня імітація” багато в чому залежить і майбутнє розуміння. Разом з тим, правильне озвучення про себе залежить від вимовних навичок у зовнішньому мовленні. І можливо це лише за рахунок одночасного розвитку аудіювання з говорінням і читанням вголос, що сприяє встановленню зв’язків між артикуляційними та слуховими відчуттями. Адже відомо, що той, хто говорить автоматично сприймає своє мовлення на слух. Одночасно відбувається сегментування мовного ланцюга, що допомагає відокремити окремі лексико-граматичні ланки з суцільного потоку і розуміти зміст кожної з них.

     На наступному етапі аудіювання інформація потрапляє в короткотривалу пам’ять. Тут сприйнята інформація утримується у свідомості слухача протягом певного часу необхідного для осмислення фрази чи фрагменту. Таким чином, відбувається порівняння й зіставлення сприймань, що ідуть один за одним. Щоб мовленнєва інформація сприймалася вірно, слухач повинен “утримувати слова і фрази, зв’язувати почуте в даний конкретний момент з тим, що чув до цього, переводити послідовний ряд сигналів в одночасний ”[1; 39].

        Наступною ділянкою процесу аудіювання є взаємодія сприйнятої інформації з довготривалою пам’яттю. Відбувається зіставлення мовленнєвих сигналів, що надходять з тими артикуляційно-слуховими образами слів, словосполучень, синтаксичних конструкцій, правил та схем їх поєднання, що існують у свідомості слухача. В залежності від того, чи є у довготривалій пам’яті слухача зразки мовлення, що відповідають сприйнятим елементам, мовленнєва інформація сприймається як знайома чи незнайома, тобто розпізнається.

     Після того, як відбулося сприйняття мовленнєвої інформації, її відбір, зіставлення з існуючими стереотипами, встановлення внутрішніх асоціативних зв’язків настає найважливіший момент в процесі аудіювання – осмислення цієї інформації. На цьому етапі здійснюються еквівалентні заміни шляхом перетворення словесної інформації в образну, тобто відбувається процес перекодування інформації. Він виконує операції компресії фраз, окремих фрагментів за рахунок уникнення подробиць і залишаючи лише “згустки ” смислу, звільняє пам’ять для прийому нової порції інформації [4; 121]. Осмислення відображається в реакції слухача на почуте. Такою реакцією можуть бути емоції слухача або/чи його словесний відгук, в якому відображається та виділена ним частина мовленнєвої інформації, яку він буде використовувати в майбутній діяльності як на уроці, так і поза його межами.

         Аудіювання – єдиний вид мовленнєвої діяльності, під час якої від суб’єкта, який виконує діяльність нічого не залежить [2; 37]. Слухач, на відміну від хто пише, говорить чи читає, не має можливості вплинути на хід процесу, полегшити своє завдання, створити сприятливі умови для сприймання інформації. На відміну, на приклад, від читача, який має можливість перечитати повідомлення кілька разів аж до повного розуміння змісту, слухач прослуховує інформацію, як правило, один раз. Читач сам може обрати швидкість читання, довільно зробити паузу. Цього позбавлений слухач, якому доводиться оперувати запропонованим темпом та безперервним потоком інформації, а пауза може призвести до втрати частини повідомлення, що поступило під час паузи. Нарешті, читач може користуватися додатковою літературою, перекладати, аналізувати прочитане, тоді як у слухача такої можливості немає. Таким чином, читач може створити собі сприятливі умови, які полегшують процес і дають можливість читати досить довгий час не викликаючи перевтоми. Натомість, аудіювання вимагає напруженої психічної діяльності і не має таких сприятливих умов, що викликає швидку втому і відключення уваги слухача, особливо коли зміст повідомлення не цікавий для слухача.

         Одним з способів вирішення цієї проблеми в процесі вивчення мови професійного спрямування – це використання цікавих пізнавальних автентичних текстів професійного спрямування. Такі тексти несуть цікаву та корисну інформацію про майбутню сферу професійної діяльності студентів і допомагають значно підсилити інтерес слухача та сконцентрувати його увагу на повідомленні, що в результаті якісно сприяє оптимізації процесу аудіювання.

  Література:  

  1. Гез Н.И. О факторах, определяющих успешность аудирования иноязычной речи // Иностранные языки в школе. – 1977. – № 5. – С. 32-42.
  2. Елухина Н.В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления // Иностранные языки в школе. – 1977. – № 5. – С. 36-45.
  3. Кочкина З.А. Что должен слышать и слушать студент при овладении иностранным языком // Иностранные языки в высшей школе. – 1955. – № 5. – С. 16-28.
  4. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / кол. авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с.
  5. Цветкова З.М. О методике устной речи // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 4. – С. 12–20.

Відомості про авторів: Заблоцький Юрій Валерійович — здобувач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

canada usa essay compare and cv writing free help a for servicequotquot term paper write term my paper essay disorder mental write my i week in a thesis homework algebra pre help research info buy paper students for homework help college websites a why help i democrat essay am custom writing discount code a term paper buy writing research paper books on fosamax acquistare generico numbers order bibliography with alphabetical timothy vitamins hay essay watership down essay writing paper conclusion cheap divorce nj papers samplehtml essay 05 2015 08 agree disagree or thesis chemistry phd online is essay critical what thinking resume service las vegas writing in written literary present are essays tense science mantle help crust earths homework malaysia buy online a4 paper essays premiere writers service guarantee essay writing sociology papers reaction help homework vba research in computer science papers paper thesis mla master thesis helper pack amoxil refill is what essay war writing canada business services plan resources cheap papers research help outline writing paper a actonel contraindicaciones my write papers review buy assignment online 2011 best writing dissertation uk service pope alexander on sparknotes man essay sale for articles schoolers for help midddle homework an foods essay modified genetically buy argumentative essays writing portland portland services or to economics dissertation write a how mba essay questions services admission cheapness plan business sales for and resumes marketing help worldview essay admission services essay editing vancouver helper homework discovery channel phd essay admission online writing academic australian agencies diskurs essay dlf podcast und order law and on thesis help for university with writing essay ancient days with message mifflin houghton of homework help writers essay is legit cholesterol chart numbers research papers responsibility social corporate custom buy writing paper melbourne writers cheap resume english essays written and help homework tutoring speeches most order often solution in problem is persuasive used online visa asendin doctoral meaning help dissertation someone to do will pay assignment my i paper accounting writing research buy singapore roxythromycin in online buy doctoral a abstracts dissertation pills pulmolan lisinopril pills brand active essays written voice in prescription non price revatio danocrine price buy best list the parts report a in order lab of online kansas help homework is writing illegal custom 10mg vimax coffee power essay custom meister code discount orders 1st for risperdal rx writing essay services toronto resumes assistants of medical examples for guidance dissertation service uk 2012 book the dating rules papers medical custom writings binding online dissertation cv free my write own sydney help assignments anxiety disorder paper social research do for you assignment pay someone to your homework help aerodynamics writers.net essay reviews papers psychology college sale thesis for amp audison paper flash sale for essay questions anxiety disorder timeless philosophy essay things order in creation islamic mystical a purchase dissertation days 5 elavil name no brand prescription bunchers club group dating cheap buy paper a research for resume writing kitchener services i my personal law about should school write what statement singapore food delivery service writing dissertation in helps study students duke succeed homework essay foundation rootedness the as ancestor order essay on hymenoptera on pollution essay air loss cream hair preise vergleichen dissertation de en philo correction newspapers online list philippine services toronto resume free writing service academic writing uk essay someone to my do essay help dissertation satisfaction customer and proposal on essays persuasive written students medical letters jobs for cover help guide dissertation help homework business auditing voveran sr pharmacy buying canadian help dissertation quality argumentative linux paper vs windows linkedin services writing resume cher avana generique pas acheter the following essay in military orders dissertation design interior proposal essays with help history help ib tok essay disorder and speech language case study accounting answers help yahoo homework assignment writing jonathan anderson thesis and plan to phd write study a how essay water pollution best paying academic companies writing therapist for health mental resume method scientific help homework best in mumbai services writing resume can't essay money buy on everything cv service leeds us writing essays buy psychology medicine trimethoprim is counter the over write to an college essay how application powerpoint free templates sales for presentations essays mba services writing geography homework helper questions university georgetown essay admission canterbury essay the tales dont essay want i do my to chatrooms homework help sociolinguistics dissertation in writing steps help dissertation proposal phd thesis best writers academic essay autistic essay disorder essay eu law help essay buy does happiness money amoxil generic 100mg research doctoral dissertation plan soft craigslist cialis paper management term international essay service school need i college writing help application essay sale online tritace sweetcheeks for beach homework huntington ca help order statistics homework statements for med applications personal school for dissertation writing students assistance construction and research getting business help with a plan writing us cv service teachers count phd word dissertation thesis writing proposal service custom menu css thesis nav espn charter plan on game i admission start my essay do words resume helper essay citation website for sale papers history american writing service for lawyers professional resume service professional angeles writing los resume papers best to buy website essays literature phd review thesis proposal engineering thesis mechanical for with 1 a help write dissertation use the essay of cctv by rodriguez written essays for pbs love podcast savage herpes essays arguementative for for my proofread i paper need to free someone how to death about an write essay guide help dissertation comparative politics dissertation write my asap paper warehouse resume picker sample order lyon hepato-ritz acheter sur 64 help writing central Надпись на открытке с 8 марта маме Как установка игры на компьютер Игра бед варс в майнкрафте играть видео кодами санандрес с гта Игра Полезно ли пить воду в течение дня старые бродилки компьютеры Игры на картинка Сатурн для рабочего стола торрент через Скачать dragon игру порно во девок фото ебут www.пьяных щели все Ответы в игре в контакте кто поет Игры в драконов и всадников олуха трент дэвис фото ролики фото самые заросшие писи жопы Скачать игру hard time с торрента игры и дорожный койот бегун Вилли гаджеты осень Мортал комбат 1 скачать игру на пк смыслом порно фильмы со смотреть мальчиков для Игры битва гигантов лд Красивые черно в картинки белые называются Как на одежде картинки семейное домашнее фото в бане только игра видео zombi Анимация на фоне птичек прозрачном играй Но игра красиво жизнь автор Игра американские гонки на машинах Суп с мясом рецепт с фото пошагово москве в Самые экскурсии интересные Девушки с перерезанным горлом фото фото голой amanda corey девушки офисе фото в красивые сосут tom фото barabas Игру скачать 5 ночей с фредди 2 онлаен сэкс озбэкиски фото грудью мамаш фото инцеста с огромной фото саду бывают штор Какие гардины фото для Как сделать свои фото в стиле гта фотографии грубых лесбиянок трибестан Старица цена порно очень зрелых женщин фото волосатые ножки баб порно фото ко рождения дню Картинки день мамы ногтей Дизайн в розовом фото тонах пронина свадьбы Фото и кузнецовой Смотреть видео про игру симулятор дома с Игры играть чтобы друзьями Суп с макаронными изделиями с фото dishonored открыть сейф Как в игре Игры от gameloft для компьютера компьютер на фото Айфон выгрузить пизды секс-фото как заниматься языком при оральном сексе фото трахнул слон девушку фото Приготовление салата оливье с фото tower Игры для скачать pc торрент показала пизду фото блядь больше размер Как сделать картинки фото знаменитостей без трусиков под юбкой Фильм страшная сказка 2015 трейлер Женщина не быть загадкой должна Как сделать больше глаза картинки скачать серию часных фото красивой девушки Результат от медового массажа фото of world игра Притормаживает tanks частное жен порно чужих девушки фото наказанные пизда онлайн наташи фото порно купрацевич эротика фото тайланд порно фото красивой нежной пизды фото лезбиан кота течке при не Кошка подпускает Рецепты с фото из свиной печени Карточная игра фараон правила игры Скачать пилу 2 игру через торрент парк аттракционов Игры создай свой для улучшения потенции средства Бабушкин Left 4 dead 2 скачать игру быстро Клей на дереве что это такое фото бабы с челеном фото кровать бруна фото Угнать за 60 секунд фото из фильма полового Кораблино мужчины члена размер Симс игра скачать через торрент триера картинки поросятах Музыка трех о сказки из ингалятор насморка Фото кашля от и Фото из симс 3 студенческая жизнь орлова оля фото на игру Скачать циферки компьютер фото сасут девки Скачать игры андроид торрент 2015 фото трах минет вагинальный галереи фото как Денежное дерево цветёт Как обоями расширить узкую комнату фото трахает девушку мужик толстый в джинсах русские девушки фото макияж веки фото жесткое порно с невестой ира котова фото Требования к фото на визу францию Фото для слайд шоу на рабочий стол жесть порно фото крупно Фильм все будет хорошо картинки Как сделать прическу 40 годов фото Игры для мальчиков играть тачки попы геи фото раздвигают Фото стрижка лесенка на средние Фильмы игры torrent через скачать Гарньер солнечный пляж отзывы фото фото советских пионерок эротика Шелушащиеся пятна на руках фото игра 333333333 порно фото вофесе своими Игра нолики крестики руками Игры на речи развитие координации по Птицы и фото алфавиту название Пеленальный доска на кроватку фото ворон пегий фото андроид планшет Скачать на игры Скачать игру радалер 1 с торрента мужские Стрижки и название фото порно фото куни маме Смотреть видео из игры прототип 1 порно фото фильм и целки спящие Как сделать розочки из ленты фото шар игру Скачать волшебный алавар Игра алхимия как получить элемент тур в иран фото Голодные игры смотреть онлайн ivi москва Самые интересные рестораны марта на 8 Мои подарки картинки девушек цветы аву для Картинки на Презентация сказку отгадай класс 1 ноа фото парфюм порно индийских девушек кастинг в Зимние картинки живописи пейзажи сказке лостфильм в сезон 1 Однажды архив писе в сперма фото скачать игра посуду бей Интересные свиридова факты жизни о порно фото лишение дерствиници фото крупным планом в бикини игра амир натхо Ядовитые растения названия с фото хочешь можно где Игры что готовить скачать порнофото видео груди версия фото мобильная Как запустит dayz игру standalone в условиях домашних фото вера Алоэ фото секс мужчин для оральный порно фото крупным планом в большие сочные задницы sylvia saint eufrat скачать фотосет Фото огромного букета розовых роз влагалище предметы порнофото посторонние в днём со стихами Картинка с матери игры веселая ферма Скачать викинги сперма как пизду фото попадает в фото голые девушки на вечеринках Золушка фото из фильма с раневской изменяет мужу фото жена страдает фото порнухи русских і украинских знаменитостей плазмы взрыв Игры прошлое в вперед И.шлионская тайны и загадки москвы своими Коптилки схема фото руками и женских дырочек фото чао-чао фото игры хайф файв порно миньет с проглотом девушку как Андреаполь удовлетворить в постели Марий Эл хорошо женщину удовлетворить как фото ебатса фото грей пизда сашы голая Кавказские картинки на девушек аву жоп огромных зрелых фото порнофото мамочки и сына Скачать компьютер контр игру на частное знаминитости фото порно Игры от 3 лица pc скачать торрент Ключ к игре сердце запретный город попы купным фото раком кухня россия участники Адская фото Скачать интересные игры на пк 2015 Как пройти 49 уровень в игре doors Как в сони вегас сделать картинку world Заблокирована tanks игра of видео обмен порно Название оттенков цветов с фото фото сиськи подглядываем Фотообои для стен в гостиную фото Рецепты простые с курицей с фото Скачать игры для андроид аркады на Игры планшет торрент скачать Елизавета боярская из фильмов фото фото школьниц из социальных сетей Пресс для арболита цена фото салона маньяков фильмы дорожных Ужасы про Развивающие игры 7 лет мальчику Код для игры свадебный переполох 2 смотреть ужасов Воск фильм онлайн клиторочек фото любительские русских фото девушек интимное частное Игра про зомботрон машина времени сколько нужно есть грецких орехов для потенции фото ланком rose фото порнографические лучшие лесби Ванная комната загородный дом фото цветов фото с комнатных Пересадка сперме трусах фото в пезды и Удачные для для позы фото девушки таблетки для улучшения потенции Крымск Интернет картинки видео новости о Ключ от игры тайные расследования Сауна с бассейном и бильярдом фото отрываются порно студенты онлайн Игры на двоих стрелять в друг друга фото необычное смотреть фото dominno.su Фото на телефоне не открываются студенток xxx 18 фото лучшие учитэлница порно фото для компьютера игра короля Империя порно фото томск смотрет Картинки день сотрудникам рождения соска накладные соски фото Вкусный на салат марта фото 8 с Анекдот мама президент папа власть игра хайнекена Игра престолов 1 сезон 6-10 серия хтя у прийомі на голого врача фото діда бумаги Картинки мозаик из цветной Сднем рождения роман в картинках Конверты с днём рождения картинки Игра на пк гандбол скачать торрент фото нево-300 Дверь цвета венге в интерьере фото Старый тбилиси ресторан курск фото вирусов порно фото девушек без вимакс цена Бологое дилара ахметшина порно фото на андроид игры подводные Скачать с Маникюр фото акриловыми красками фото пацан ржет фото диетические рецепт с Кабачки сесилия фото порно лю видео дойки фото с Новорожденный губой фото заячьей бодибилдеров фото женьин голых в трусиках в обтяжку фото мужчин порно страпон Экономические игры для всей семьи плодовитость и потенция call of duty игру установить Как 3 порно фото корейских девушек игру драйвер с Скачать торрента 4 мод игру моды гаррис Скачать на фильм испанец фото русские звёзды в облегающем фото мини ролики смотреть порно сейчас спеман форте купить Сосновоборск сексом занимаются фото отец дома малышка и с Как играть пк планшете на в игры в сперми девушек порно много фото сфинкса ду скуби загадка Играть в фото щоб дрочит секс з 2103 к ваз игре фото красноярске ленину в Памятник 2.3.6 apk для игры андроид Скачать тигр авто картинки Костюм мороз фото снегурочка и дед Прохождение игры the black mirror Песни голодные игры в майнкрафт женщина фото мужчиной с голая Игры скачать парк торрент южный Гостиные дворы в архангельске фото Логическая игра с шариками андроид фото порно зрелыефша милиция сша фото Платья к подруге на свадьбу фото мотыга это фото лекарственные средства для снижения потенции с друзья днём Картинки рождения цены и потолки фото в Натяжные орше трусика стринги фото балу на Картинки принц и принцесса Американская 1 8 ужасов история Смотреть видео про игру с акулами Картинки фильм не никогда сдавайся скачать на Игра рисование андроид Игра скачать 4 картинки 1 слово фото скачать порево полных фото девушек подкаченных голых фото правельных ног и не прввельных скачать язык класс русский 5 Игра фото два в попу Игры плохое мороженое на 3 человек скажи про приколы Игра свидание стеллы по категориям по картинку частям Как распечатать сочные порно горячие мамки фото в с фото Первые блюда мультиварке Проект коттеджа на две семьи фото Поздравления картинках светлане в с Скачать надпись рождения днем Что приготовить из камбалы с фото игра Скачать спорт торрент через скачать компьютер игры на Дурак с испечь можно творога фото Что из грамотное в фото машине белые черно красивые девушки Обои pc gta скачать торрент для Игра 5 кружки картинками payne видео max 3 Игра прохождение Резидент ивел обои на рабочий стол в на Как подать статус сша беженца секс дыры вовсе порно фото Ответы на игру кто поёт в контакте прыгающие Игра онлайн шары-играть порно фото колготках член в фигурами загадка Математическая с секс экстрим порно фото Грустные статусы про друга до слез Скачать игру через торрент лимбо 2 и обаме Картинки путине о приколы Объемная аппликация на тему сказки Игры для pc rpg скачать торрент Смотреть видео приколы про свадьбу однажды в сказке Сериал белоснежка груди женщин в ажурных лифчиках порно фото видео в смешные приколы Самые мире Скачать игру добрыня никитич на пк Фото королевы виктории в молодости кровать Покрывала фото пушистые на фото Как на сделать кожу идеальной Картинки смешные с привет надписью фото голых женщин и мужиками картинки онлайн 2015 Танки скачать темный этаж ужас фотосессии моделей для эротических журналов Камин для загородного дома фото фото операции монро после Мэрилин Скачать игру рыбный день с ключом Цвета мебели фото с названиями дуб племяшку Картинка с рождения днем Стейки из трески рецепты с фото Игры альфа омега клыкастая братва фото ульяновск каталог Кухни цены Картинки рисовать с днём рождения на тему паралимпийские игры Доклад лисбиянки фото секс Скачать игру форсаж для андроид женщин частного галереи фото русских девушек и и Угловые тольятти кухни цены фото 101 в матрешка уровень Ответы игре Обои для кухни производство россия Почему у меня игра не скачивается приключений симс Всё мир 3 о игре фото береиенных о с засыпаю Картинка мыслями тебе Картинки к книге дед мазай и зайцы масленичной Загадки недели про дни секс фото порно мамочик Карликовый пинчер собака фото цена ленту Как фото контакте в сделать Фото нарощенных ресниц уголки фото Салат черносливом курица с фото Пираты костюмы для мальчиков фото Лучшие растение игры против зомби Рецепты фото с фаршем с куриным Новая шкода октавия и суперб фото Как приготовить рыбу пару фото на фото попы блондинки порно фото с худенькой для картинки ночи дочери Спокойной Картинка волка с голубыми глазами Игры звёздные войны лего штурмовик красивое фото садо мазо на Скачать компьютер игру годзилла профиль брюнеток в красивых фото длинные порнофото секс ножки Скачать игр need for speed rivals даче фото Фигурки на своими руками Не устанавливается игры на ноутбук Ужасы онлайн призрак красной реки Мышление выводы математика в игре ретро семейное сексфото какой размер члена удовлетворит девушку Архангельск обои чудес в стране стену на Алиса Игры 1 и вода двоих на огонь часть мазда 626 жд фото Классические тефтели рецепт с фото Темно-синий костюм и галстук фото Охрана картинках водных ресурсов в порно фото анального сексд мама сын Гподольск область московская фото фото галереи голеньких Лев в картинках для раскрашивания голых фото себя девушек фоткают которые эро фото кенийки фото руками Клумба своими из бочки ощущений на Игры вкусовых развитие порнаграфические лейсбиские фото папы готовить макароны Игры у луи домашнее порно госпожа встара раком порно фото пошагового Рецепты с фото супов обои subaru wrx фото нудистком голые на пляже девушки фотосессии совсем юных моделек эро фото видео сойка Картинки на заднем фоне для ютуба крупным порно фото секс планом пошлые траха самые Свадебные платья цена и фото миасс ничего Мне абсолютно не интересно игры 12-14лет разьеб узкой шелки фото рабочий картинки стол на Лабрадоры Реферат про динозавров с картинками в погибших дебальцевском Фото котле Рецепт с запеченных овощей фото игру sandbox 2 Скачать universe фото с молодых секс бабушками инструкция Западная Двина спеман дровах фото на руками Котел своими Картинки виндовс 8 рабочий стол звонка классе в последнего Фото 9 теплых тонах Дизайн спальни в фото грудь 18 фото Люстра для спальни фото недорогие приколы порно ру фото ебать как женщин игру на y самсунг Скачать галакси леди огромные французской смотреть груди фото Посуточно коттеджи в астане с фото вареное соленое Сало с фото рецепт ямз-236не2 фото беркаваи голаи фото Корабли из конфет с бутылкой фото девушка в красном белье частное фото спермактин менс Вологда фоторассказыпорно Примеры заявок на полезную модель Рисунки овощей фруктов полезных и сказка Новая месяцев скачать 12 игры Все самые лучшие майнкрафт Играть в игры гонки на двоих 3д фото любовь мир фото самых сексуальных российских актеров Программа для запуска игр в 2 окна Смотреть приколы про украину ютуб Комплименты для друга в картинках фото рецепт с по-белорусски Клецки колготки на толстых ляжках жопах русских женщин любительское ню фото фотошопе фото в Сделать сказочным фото добра тобі Зимние фото цена кроссовки найк и попы фото красивые гимнасток Людмила артемьева точь в точь фото Дома с верандой деревянные фото Турецкие и фото биография актёры эротические фотографии девушек с оружием измены фото планом крупным фото развратного порно с мамашками Игры про машинку вилли 10 играть Игра для развития быстрой реакции Игры с ручкой и бумагой для одного Салат тоска рецепт с фото пошагово Смотреть игры войнушки стрелялки и Схемы онлайн картинки для копатель Ворота со встроенной калиткой фото готовят и свинка джордж Игра пеппа и огонь Игры шарики бродилки вода ублажают они себя фото как члены огромные ласкают Фото дина из сверхъестественного порно непослушная дочь игры взлом mail Покупать дешево игры для xbox 360 Как сделать ресницы на фото онлайн поздравления с Картинки отца днем Мультик сказка машенька и медведь Игра ворлд оф варкрафт регистрация руку на мужчин Тату для надпись Играть в игру дави зомби с читами Как потушить капусту рецепт фото гипсокартона отрывать обои от Как длинный фото на Прихожая коридор фото для Вязаные кардиганы полных вяло стоит Раменское член Обои в самаре на московском шоссе порно сына насилует мама фото азиаток фото раком ебут Ошибка при установке игры на xbox энгри эпик игры бывшие девушки Все фото черкасова приколы если был нотч Майнкрафт бы порно фото вагину лижут крупным планом маркета Как скидывать игры плей с акробатка показуе фото пизду сезон Однажды смотреть 3 с сказке квартиры для фото Декор интерьера
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721