Проблеми юридичної відповідальності Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних особливостей юридичної відповідальності Президента України. Звертається увага на проблеми в нормативно-правовій регламентації конституційно-правової відповідальності глави держави. Також пропонуються шляхи вирішення вищевказаних проблем шляхом удосконалення існуючих форм юридичної відповідальності Президента України та передбачення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави.

The paper analyzes the main features placed legal responsibility of the President of Ukraine. Attention is drawn to problems in the legal regulation of the constitutional and legal responsibilities of the President. We also offer solutions to the above problems by improving existing forms of legal liability of the President of Ukraine and anticipate new forms of constitutional and legal responsibilities of the President.

Постановка проблеми: сьогодні форми юридичної відповідальності глави держави і близько не співвідносні з обсягом його повноважень. Тому актуальним залишається дослідження основних проблем юридичної відповідальності Президента України, а також визначення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави для стабілізації функціонування політико-правової системи України.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання юридичної відповідальності Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Мартинюка Р. С., Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Відповідальність у конституційному праві слід розуміти як відповідальність суб’єктів конституційного права, передусім органів публічної влади, їхніх посадових осіб, за порушення конституційно-правових норм. Формами такої відповідальності можуть бути: накладення вето на правовий акт, скасування правового акта, дострокове припинення повноважень, усунення з поста, визнання виборів недійсними, тощо [10, с. 319].

Спеціальною підставою для конституційно-правової відповідальності є конституційний делікт, характерними складовими якого є:

а) об’єкт − найбільш важливі суспільні відносини щодо устрою суспільства і держави.  У загальному вигляді в якості об’єкта виступає конституційний лад і його найважливіші елементи, а також конституційна законність і правопорядок;

б) об’єктивна сторона − дістає вияв в актах у загальному вияві, оскільки відповідальність має значною мірою політичний характер і для визначення цієї сторони є вузьким навіть поняття діяння. Тому нормативні підстави відповідальності не деталізуються, даються лише загальні формулювання: «державна зрада», «скоєння злочину», «серйозні порушення закону» тощо;

в) суб’єктами є найважливіші «інституції» держави: Президент України, органи державної влади, народні депутати України, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови та інші посадові особи органів місцевого самоврядування, громадяни України, політичні партії, громадські організації, іноземці та особи без громадянства, засоби масової інформації, адміністративно-територіальні одиниці тощо;

г) суб’єктивна сторона − особливістю її є специфіка змісту вини – це не тільки психологічне, а й соціально-політичне явище, бо суб’єкти несуть відповідальність за долю багатьох людей. Тому вона настає і за недбале ставлення до реалізації статусу [11, с. 24].

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Зокрема, на даний час конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише «мертвий» інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України [6, с. 56]. Так, серед науковців поширеною є думка про можливість і навіть необхідність запровадження серед можливих форм відповідальності глави держави санкції у вигляді обмеження реалізації його окремих повноважень.

Забезпечення відповідальності Президента України має важливе значення, так як це є одним із заходів підтримання легітимності державної влади. Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи. Цей принцип засвідчує відповідальність держави, органів державної влади та їх посадових осіб перед особою, яка сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади.

Імпічмент – найбільш типова форма політичної відповідальності президента, після завершення якої президент втрачає своє звання й може бути притягнутий до юридичної відповідальності у якості приватної особи. Найбільш розповсюдженими підставами для застосування процедури імпічменту є порушення конституції, вчинення тяжких злочинів [10, с. 328].

У статті 5 Конституції України зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це положення знаходить відображення у статті 103 Основного Закону України, відповідно до якої Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Проте, як вбачається на прикладі статті 111 Конституції України, стаття 5 втрачає своє значення, оскільки громадяни не ініціюють усунення з поста глави держави в порядку імпічменту. Хоча ця функція і покладена на Верховну Раду України, що є представницьким органом, проте ініціювання питання про усунення Президента України більшістю від конституційного складу (тобто достатньо всього 226 народних депутатів) не може відображати влади всього народу, що спотворює статус України як демократичної держави та нівелює правове значення статті 1 Основного закону, в якій зазначається, що Україна є демократичною державою.

Парадокс основи інституту імпічменту глави держави також підтверджує той факт, що Президент України є суб’єктом адміністративно-правових відносин, в яких, за загальним правилом, звільняє з посади той, хто призначив в порядку субординації. Якщо Президента обирає весь народ, то і весь народ повинен вирішувати питання про усунення його з поста. Ми поділяємо думку Шафарчук О., яка зазначає в своїй праці, що вирішення питання про усунення Президента України з його поста народом можна реалізувати через таку форму безпосередньої демократії, як референдум, зокрема, всеукраїнський, шляхом деталізації статті 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум» пунктом, в якому б зазначалося, що предметом всеукраїнського референдуму є вирішення питання про усунення глави держави в порядку імпічменту [14].

Згідно статті 111 Конституції України, Президент України може бути усунений з поста Парламентом в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Саме формулювання «інші злочини» дає змогу говорити про політичну відповідальність глави держави, бо ними можуть бути будь-які політично мотивовані дії Президента України [8, с. 128]. Тому, на нашу думку, законодавцю слід прийняти окремий закон, що врегулював би процедуру імпічменту в частині визначення вичерпного переліку підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту, і який би унеможливив появу політичного фактору в даному механізмі зі сторони Парламенту.

Фрицький Ю. до названих підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту пропонує додати «невиконання державних програм» [13, с. 338], а О. Волощук «учинення аморальних дій» [7, с. 125]. Як альтернативу, Ю. Барабаш пропонує запровадити таку нову підставу імпічменту глави держави, як «порушення Президентом України присяги» [5, с. 13]. На нашу думку, внесення відповідних змін у Конституцію України себе не виправдало б з огляду на наступне. По-перше, конституційного обов’язку в глави держави щодо забезпечення виконання державних програм немає. Крім цього, за виконання державних програм має відповідати виконавча влада, а відтак, Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. По-друге, незрозуміло, як слід передбачити, які саме дії Президента України є аморальними.  По-третє, порушення Президентом України присяги, як і вчинення ним аморальних дій, можна тлумачити по різному в залежності від ситуації.

Незрозумілим елементом інституту імпічменту в Україні залишається те, що рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Парламентом після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, а також після отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Згідно статті 148 Конституції України, глава держави призначає шість суддів Конституційного Суду України. Відповідно до статті 72 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції [1]. Відтак, важливе місце у процедурі імпічменту глави держави відводиться Конституційному Суду України,який частково формується Президентом України, що породжує питання щодо його об’єктивності.

Імпічмент у системі конституційних інститутів за своєю правовою природою є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Парламент у разі вчинення злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста [9, с. 106]. Положення частини першої статті 105 Конституції України треба розуміти так, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи [4].

Важливою прогалиною Основного закону України як фундаментального акта, який регулює інститут імпічменту, є відсутність нормативно-правової регламентації правового статусу спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої належать спеціальний прокурор та спеціальні слідчі, в Основному законі України. Це ще раз підтверджує неможливість проведення імпічменту в сучасних умовах.

Як зазначалося вище, одним із засобів конституційно-правової відповідальності є скасування правового акта. Відповідно до частини 4 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України [3, с. 13]. Згідно частини 1 статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду [1]. Знову ж таки, неупередженість при скасування нормативно-правового акта Президента України Вищим адміністративним судом України викликає сумнів, оскільки глава держави відіграє важливу роль у визначенні видатків на функціонування Вищого спеціалізованого адміністративного суду України.

На нашу думку, для вирішення питання необ’єктивності та упередженості органів судової влади при процедурі імпічменту та при скасуванні нормативно-правового акта Президента України слід передбачити в Основному законі України особливий судовий інститут, до компетенції якого входили б повноваження з притягнення вищих державних органів та їх посадових осіб до відповідальності, зокрема, конституційно-правової. Як вказує практика державотворення багатьох політико-правових систем, створення такої особливої судової інституції є далеко не новелою. Зокрема, згідно статті 198 Конституції Польщі, Президент несе конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом, який складається з голови, двох заступників і 16 членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на строк повноважень Сейму [2]. Слід зазначити, що даний інститут не є досконалим, адже члени Державного Трибуналу обираються Сеймом, який і порушує питання про усунення Президента в порядку імпічменту, що породжує певну необ’єктивність членів Трибуналу. Проте, все ж з певними позитивними змінами вважаємо за необхідність запровадити аналогічний інститут контролю в Україні.

Слід зазначити, що 23 серпня 2011 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону України «Про порядок імпічменту Президента України». Проте, до сьогодні зрушень у прийнятті даного закону, який зміг би врегулювати всі вищевказані проблеми інституту імпічменту Президента України, немає.

Конституції деяких держав з республіканською формою правління закріплюють загальний принцип політичної невідповідальності президента, проте не виключає можливості юридичної відповідальності за певні тяжкі правопорушення. Наприклад, згідно з Конституцією Італії Президент несе відповідальність за державну зраду або посягання на Конституцію (стаття 90), у США – за зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини чи проступки (розділ 4,  стаття 2 Конституції США), у ФРН – за навмисне порушення основного закону або іншого федерального закону (пункт 1 статті 61 Конституції ФРН), у Мексиці – за зраду вітчизни та тяжкі кримінальні злочини (стаття 108 Конституції Мексики) [12, с. 351-352].

Чинним законодавством України, крім конституційно-правової відповідальності, передбачено, що за державну зраду Президент України може бути притягнений до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 111 Особливої частини Кримінального кодексу України. Питання, що стосується органів, яким можуть бути надані повноваження по притягненню Президента України до кримінальної відповідальності, знаходило вирішення у Проекті Закону України «Про порядок усунення з поста Президента України (імпічмент)», в якому було запропоноване положення про можливість надання таких повноважень Генеральному прокуророві України. Проте, на нашу думку, існуючу проблему щодо притягнення глави держави до кримінальної відповідальності вищевказане положення Проекту Закону України не вирішило б з огляду на те, що Генеральний прокурор України призначається за згодою Парламенту України саме главою держави, а також одноосібно ним і звільняється. Чинне ж законодавство України не виокремлює конкретні органи, які можуть притягнути Президента України до кримінальної відповідальності, що є серйозною прогалиною. Дану проблему можна вирішити шляхом створення спеціального органу, аналогом якого може бути польський Державний Трибунал, про який йшлося вище.

За загальним правилом,за порушення фундаментальних положень конституційного права, таких, як права, свободи, законні інтереси людини, виборче право, Президент України виступає суб’єктом кримінальної відповідальності (розділ 5 Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина»). Проте, ми кардинально не згодні з даним доктринальним положенням, адже згідно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року право недоторканності Президента України не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства [4]. Таким чином, Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. По суті, це нівелює положення Кримінального кодексу України, в якому суб’єктом певних злочинів є саме Президент України.

Отож, нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності Президента України характеризуються, насамперед, реальною відсутністю можливостей притягнення глави держави до відповідальності. Це політико-правове явище є парадоксом, який склався в практиці державотворення України, адже за своїм конституційно-правовим статусом Президент України відіграє ключову роль у функціонуванні усієї політико-правової системи України, і відсутність реальних засобів притягнення глави держави до юридичної відповідальності може негативно впливати на функціонування держави.

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Згідно чинного законодавства, конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише складний та на практиці нереальний інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України.

Правове регулювання інституту імпічменту глави держави в Україні має ряд фундаментальних прогалин. По-перше, народ як єдине джерело влади в Україні обирає Президента, проте не має юридичної можливості усунути главу державу в порядку імпічменту, що суттєво спотворює статус України як демократичної держави. Дану проблему можна було б вирішити шляхом внесення змін до Закону України «Про всеукраїнський референдум». По-друге, досі відсутній вичерпний перелік підстав для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. По-третє, сама складність і насиченість різними суб’єктами процедура імпічменту призводить до практичної неможливості його проведення. По-четверте, чинна Конституція не передбачає нормативно-правової регламентації статусу спеціального прокурора та спеціального слідчого. По-п’яте, те, що Президент України відіграє фундаментальне значення у формуванні Конституційного Суду України, породжує питання про об’єктивність вищевказаної інституції як суб’єкта процедури імпічменту.

Список використаних джерел:

 1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page
 2. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2
 3. Кодекс адміністративного судочинства України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – С. 13.
 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03.
 5.  Барабаш Ю. Г. Парламетський контроль в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Ю. Г. Барабаш. – Х., 2004. – С. 13.
 6. Вейна Ю. М., Хмарук Т. В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України в системі стримувань і противаг / Ю. М. Вейна, Т. В. Хмарук // Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 2. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 56.
 7.  Волощук О. Т. Інститут Президента уФранції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика / О. Т. Волощук. − Чернівці: Технодрук, 2009. –С. 125.
 8.  Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – С. 128.
 9. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. – № 2. – С 106.
 10.  Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 319.
 11.  Наливайко Л. Р., Шишко Я. Р. Юридична відповідальність Президента України: актуальні питання / Л. Р. Наливайко, Я. Р. Шишко // Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 груд. 2010 р. − Т., 2010. – С. 24.
 12.  Фрицький О. Конституційне право України : підручник / О. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 351-352.
 13.  Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: Монограф. / Ю. О. Фрицький. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2006. – С. 338.
 14.  Шафарчук О. Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти : [Електронний ресурс] / О. Шафарчук. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/prezydent-ukrajiny-yak-subjekt-vidpovidalnosti-okremi-problemni-aspekty/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online thesis order essay ready purchase pharmacy essay help school biology essay molecule mind order social mg 25 ditropan essay australia service homework order numbers paper do my to research paying someone paper custom order wrapping columbus to buy wallpaper in ohio where o justiceiro dublado mascarado online dating dissertation corrige de buy dissertation a uk doctorate online - Halton DDAVP DDAVP american Hills india made retin-a canada online plans trunk suhagra free 2 10 thesis media digital dissertation steps writing a essay poetry help ranked services writing executive top resume dissertation africa assistance 2012 doctoral writer essay tumblr plans long wedding island cheap newyork high blood pressure stroke esidrix dosis dissertation services kenya writing malaysia paper custom for a quote a essay get gmat online test papers my homework site do research buy papers graduate watermelon egg cancer laser cheap prescription get no retin-a dissertation com philosophie uk dissertation order service the louisiana essay purchase on dna concept homework help mapping help social online study homework utkarsh dating and sayyad sana english 200 in diwali essay words ap essays psychology writing how help what why essay proofreaders freelance hire companies that for me cv to write paper someone hire a assignment work online essay entry college writers resume for job sample media essay write people pay college to sites term writing paper chondro-ritz buy with mastercard sigmund essays written by freud help history essays with writing name Hartford Detrol brand prescriptions without Detrol - cheap no sale i for where Eraloc Eraloc purchase 25 can cheap mcg script writing services tampa florida resume what fecundating does mean who assignment write my can cheap for weddings lanterns paper service custom paper written premium writer 1st - a Differin Differin order Degelis for buy without orders prescription best rx do school someone for to work you academic paper writing parts paragraph the are in and three the basic the of the essay an order homework fairfax school county help do money for essay engineers mechanical for resume experienced input jsp validating user in resume writing youngstown services homework with my music help i need dissertation chanterelle written speeches persuasive already kids creative for writing help help writing paper college a with example letter medical for school recommendation of dissertation order online xavier dissertation university and thesis uc help statement personal with law assignment help land acquisto filippine famvir nelle good sites essay some online depression chat help free college essay comprehensive service review literature sample chicago style with help thesis albert wells oxford dissertation sfpl homework help uk cheap essay my write me doctoral dissertation help writing australia writing services content essay silas marner help and help homework stastics gift the essay help ultimate essay cheap purchase karl help doctoral marx dissertation homework access help assignment Olzap mg Brampton best Olzap - 20 the price outside usa dissertation order number accession or csec past online papers order in arguments of an essay vision quaker essay order gospel search dissertation engines online past papers free about a paper how start snowboarding essay to restaurant help essay review resumes medical for assistant cover letters with help dare essay doctoral defense dissertation essay us custom papers for school buy day online Springs delivery online Taicold deliverey - Taicold fast Sandy 2 paypal custom writing eating statement thesis disorders writing assignments expert innovation phd dissertation help fleming alexander homework exelon generika paper music writing playlist order can i shipping where free myambutol classmates.com center help online ukraine google dating maps online paper help need writing research essay online tok buy rocket homework dj card online credit cialis buy help day trial 7 chegg homework buy dissertation to help writing novel pay marjorie contest essay hinckley competition essay economics international 2012 crossword dating letters essay sites review vasotec online buy canada writing united states custom services buy arava evo3 order glasses online resume important romantic a in is love how essays marriage essays me my for write free india tofranil online buy the of a copy order paper can where i white essay cheap labor papers college papers sale for research do bibliography a alphabetical in you how order organize best ditropan place order generic to biology homework helpers without where get purchase prescription a i can eldepryl for university homework help london toronto best service writing cv in dissertation help uk service admissions essay ecsu price 200mg - Cialis Beaumont best Cialis Jelly 100mg Jelly generic depression help with websites to writing yellow dissertation cheap write essay my 3 for me hours in buy best website essay writing services in essay dubai cover no with experience medical letter for assistant administrative outlook flash updating 2013 imap essay admissions duquesne university essay us history thematic regents doc children assertiveness dissertation with writing dissertation help advice a paper doctorate research essay site writing funny writing services resume sydney language i help with homework need money buy essay can happiness american nolvadex pharmacy online dissertations american doctoral musicology Provera without online Charlotte discount prescription get free shipping - a worldwide Provera objective manager sales resume for plan a business business buying of cheap college online buying benefits essay dissertation to paying someone your do review writing help letter dissertation for tzu shih sale pcci papers pass pay homework teachers teachers essay effect cause and buy paper copier cheapest a4 minipress prescriptions affordable without cheap online essays for buy help essay handicap the custom writing company fraud coursework gcse help science research paper drug abuse homework fortran help college about essays and courtship ppt dating templates marriage papers research china online templates for professionals mental resume health do math algebra my homework help homework need service law admission harvard essays successful school order without maxaquin best a prescription buy homework calls math help 911 kid with homework my online help uk me write my for paper papers history for sale research 1 elizabeth help queen homework порно фото женщин с молодымм самые смачные попы порно фото в фото комбинезоны сетку галереи фото twistys сэкс планом жосткий фото крупным ванне и секс фото в дедушка внучка фото личные порно альбомы порно фото франческы джеймс кунилингус фото порно сын маме делает писька. фото влажная беспл дом прно лич фото училки строгай фото сиськи домашние зротические фото порно со студeнткaми фото домaшнee гeи фото трахайт син маму утром рано фото лучшее фото еротики и порно порно толстые зрелые фото онлайн kinga фото одеялом видео под порно Светодиодные авто фото для лампочки голышом звезд фото фото огромных сисек 8-10 размера киска фото порно девушек анарексичные фото эротика порно фото жрелых скачать на телефон красивые писки порно фото письку бидно через колготки в сетку фото фото тёлки в красивых трусиках фотографии новых и молодых порно звезд порно фото сын маме красивые трансы сексом заниматься порно фото www голи фото голи малчики голи мужики ru. домашнее порно 18 летних порно фото саунi у секс 3 голая размера фото рудь купить порше панамера два хуя в одно очко фото первоклассницы фото голой голоя молодая анфиса чехова фото 2016 год 2017 хоккей кхл расписание турнирная таблица фото сексуальных стюардес показывают свои прелести солтоноев фото рассказы с фото порно жесть азиатками жестокое картинки волосатых девок фотогалерея смотреть. респектабельных женщин фото секс фото и износиловали обкончали телку бабушек письки дряхлых фото фото эрик пикапер ебут фото галереи порно негры фото зрелых дамочек с очень мохнатой пизденью. фото bbw русские бабы без трусов колготках порно в фото трах фото орального секса с вебратором голые красивые худенькие актрисы фото порно фото ножки нд целлюлитные ягодицы порно фото камень зодиака скорпион знаку по анальные дыры после секса фото. фромм быть эрих иметь или порно фото україна за порно онлайн русские 40 азиатки три порно фото.ебут блондинку как занятса сексам первый раз фото порно фото милф крупно голые бабы в сауне в бане фото телок фото из порно артертон эротическое джеммы фото видео ласкает девушку парень порно порно ролики гик порно груди порно подборка большие фото куни толстушки порно порно фото с молоденьких порно фото секса с дедом в деревне русское домашнее порно фото взрослых женщин издательство русское слово официальный сайт лорен оливер книги откровенные фото секс втроем фото порно аватар мультфильм траx-лучшие фото галереи фото водитель мотоцикла заглядывает девушке под юбку фото телки раком близко распечатать фото в ростове на дону цены пизда старухи крупным планом фото мульт фото пчелка голое фото тувинки креветки в духовке попа. порно фото пышных голых фотографии девушек жирные жопу фото фото порно комиксы инцест спермой руками рот полностью фото фото в девушек частное сапожках huawei honor note 8 купить фото частное большая жопа теги фото униформа порно официантки небритие пизди порно фото red square oldschool группавуха фотогалерея хентай боги алимпии фото оргазм-зрелои-женщины-фото коллекция моих интим фото раздетых фото красивых девушек фото эротика молоденьких высокого разрешения фото lana lopez фото пизда женщины за 40 фото двух отпуске в цифрового подружек с украденное камчатских фото порно девушек жирные полные голые женщины голые фото девушки в кружевной эротические фото ужасы вымирание училки женщины порно фото чернокожих задниц порно сына мам дочки фото фото рук упражнения для девушек с для член огромный с большой головой фото аллегории картинки грудь фото огромная миньетсиськи фото волосатые попы арабы фото мущины полипропиленовая ткань лет порно казачки от 35 фото фото арефьева лидия голая четверка бой фото школниц.ру. фото анадыря девушки парню изменяя фото порно ранобэ новые врата порно фото бесплотное фото порно ледибоев пизда крупшным планом фото без регистрации бес смс трусов натягивание фото девкам фото.зрелые.анал секс фото с секс игрушками сопливые модельки эро фото фото мужики ссут на телок в юнной пизды совсем раздвинутом фото виде фото цыганских женщин хорошее эротическое фото молоком порнофото кровь с айпад мини 64 гб цена дивитись порно фото голих школьниц з младших класов фото пьяныы секс частное русских девушек секса фото сказка с ёжиком фото восточных зрелых дам в кантакте порно с огромными членами трансвеститы порно манга комиксы на русском красивое порно втроем видео of скачать star republic the old wars knights онлайн порно видео фотосьемка фото больших сисек брюнетки секс инструкция фото во рту с девушка яйцами blask angelica фото порно лесби служанки порно онлайн секс в жопу раком фото фото прелестных голых девушек эротика вгорах фото нико модель фото все игры ангелы секс прием у масажиста фото порно и эротичиские фото молодых девушек в черных чюлках дочь фото и инцест мама сын фото самых секи телок монголка голая фото пизде фото толстухи пасху про статусы фото гхолы телок фото сперма в волосатой дырке эро фото 40 женщин лорена фотомодель порно онлайн оргазм струей на порно впервые кастинге фото rachel aziani порно фото попа в джинсах ххх фото сисястые фото голых молодых девушек занимающихся мастурбацией фото симпсоны футурама порнуха астра моторс воронеж ебет негр азиатку фото порно баба с верху фото тррансов порно фото голых японок с большой грудью новое фото бабе два хуя в рот мамы мамки порно фото купить авто на авито в курске и области с пробегом русские порно тёлки фото порнофото матери сперма скачать торрент семейный нудизм занимаются сексом фото лимфангиома у детей аниме откровенные девушки порнофото фото голерея минет крупным планом фото.две обслуживают шлюхи мужика зрелые и помели фото связали фото во время миньета оргазм девушки видео из голые игр фото трансы девушки эрофото банки партнеры промсвязьбанка толстые зрелые женщины волосатой пиздой фото и сексом мама фото сын занимаются фото секс бойки прикольные днем с с рождения юмором поздравления короткие фото мать учит дочь первому сексу домашние любительские интим фото муж и жена под платье порно фото жопа частные фото жены лесби на ноги лицо ставит чулках госпожа фото в трахают фото меня фото колыбели порно фото и видеоролик накаченой секс фото девушкой с анальная стимуляция фото порно фото info сельская дискотека секс фото підглядання фото порно фото голи араб фото полностью голых парней подростков фото піськи область сумская синоптик ямполь погода откляченные задницы женщин фото член фото порно пизда трусы порно гиг дойки груповуха семейная фото пизда крупным планом фото вид с бисексуалов реальные фото в троём эпизодов фильм сцены беллдонной с фото моделей в белье нижнем фото красивых девушкам кончают в киску подборка фото девчонки и мальчишки трахаются на пляже фото фото 18 девушки секси цена Калининск трибестан фото порно внучки бабушки и сельмаш фото улиц ношки в калготках фото ххх без трусов но в юбке в школе фото привет моя родная качественные фото женских анусов тёлка в фото камуфляже баб голых с фото сиськами 240-400 скачать большими ональное девок осмотр фото большие сиски фото моделей огромными попками. с сиськами и порно качественные возрасте фото женщин в матрица на телевизор lg 42 дюйма цена присланное русское частное порнографическое фото когда муж фотографирует как его жену трахает другой мужчина порно шлюх фото толустушка.балшой.сиска.фото целка ерофото фото на сексуально девушки шпагат фотопорно в школе сeкс фото жeнщини зрeлиe толстиe засветила трусы фото черная порно дырка rylsky фото спящая девушка порно фото секс фото 1000 дам интим фото без и смс планом платно безрегистрацыи частные крупным фото грудей вагітних фото беременная баба лысая 3d порно видео винкс найти фото голых накаченных сисек женщин порно фото зрелих красоток фото порно видео школьниц без элитные фото тёлки трусов тёти с волосатым влагалищем в колготках порно фото галиреи порно пірсінг фото секс фото домашние порно деревня телка мастурбирует анал телке фото порно фото груповухи лизбиянок порно фото взрослых волосатых пизд на раскаряку шикарные груди и крутые бедра колхозниц фото розовые бутсы фото девушки жопай трусиках с в большой порно фото волосатых баб толстых баб письке женщин фото для тату на самый выгодный кредит наличными www.ру порно фото фото девушек мастус секс фото порно на машине секс мужчин фото и двое девушка 5размер голой груди фото фото borderlands 2 большие дири порно фото красота спасет мир фото в разрешении девственниц молодых большом фото голых фото голых милашек ебут в анучино порно видео онлайн отчим дегтярев олег как фото дрочит увидела порно сын крупным фото планом худые девушки голые фото секс порнаграфия и hjnbxtcrbt фото мультика порно кунфу неистамое панда тигрицы фото питёрки таня на природе фото жëнщины раком домашние фото праститутка челябинск фото спящие порно фото подглядывание плейбой ххх фото стрингах в фото попки блондинок красивые порно фото кримских шалав много много спермы фото сперма анусе фото порно в галерея химические свойства циклоалканов смотреть порно транс ебет девушку болшая пизда фото. со порно зрелами фото мамами молодой внук трахает старую бабку фото фото голых девушек в играх на раздевание реальность презевративов женских фото порно внутри киски фото ліса анн порно с участием джесси джейн секси мир порно фото спящей фото девушке врот дали ню фото сперма фото заднеце девушки голые дырку каким бывает пенис фото порно зрелые мамочки за 30 азиатки унижают парней в кантакте фото фото домашнее голышом девок школьники ебутся после уроков фото показать секс фото немченко голой скачать фотографии валерии сосущие жоны русских фото хер во весь икран фото скачать фото семейных нудистов гей сайт мужиков фото голых с в порно фото мини красотка шикарная обтягивающем платье ютуб.фото.секс класс 9 решебник черчение короткие юбочки фото очень белые парни ебут негритосок фото женщин голых красивых фото оружия в убрать cs анимацию 1.6 Как голые на девушки фото и красивые очень папа и доч секс порно почему девушки Яхрома парням изменяют порно доктор и видео пациент интимное фото женщин за 40 порно машенька и медведь фото порно фото жесткой ебли брюнеток с 2 размером игра тетрис в 3д фото для взрослых имтим фото голых очаровательных темнокожих девушек лесбиянки дорогие моб для фото друг трахает фото реальные только пацаны фото порно сын секс мама и фото дома на секс бурный фото спермы полная жопа порно смотреть фото с ебля с резиновой куклой goldmama фото порно русское лесби страпон онлайн целок фото www.порно фото парень кусает соски проститутки в миниюбках фото верху с секс порно фото мужчина порно фото в волосатые пезды мамаш крупным планом игры с турелью смотреть фото вагинн небритых щели ебут сук фото вовсе эльфов рассказы порно про фото ебать черных и секса фото мужчин девушек сногсшибательные попки фото скачать бабушки порно цицьки фото фото красивых раздетых девцшек фото порномоделей 60-х годов взрослая порнуха фото секс сгемофродитом фото порно фото сперма из ануса фото домашние клитер краснодарский г край ключ фото горячий Древнеегипетские картинках боги в зрелые обнаженные женчины фото порно рассказы сказки много порно негритянок no chill раком попка зрелая фото уфмс раменское официальный сайт фото домашние мами порно смотреть частное за порно сестрой подглядывал фото на фото моска с мамами сыновья трахаются фото молодые рабыни у старых секс фото секс фото женщин клитор седых наталия фото эро девушек чулка фото в порно фото инренационное порево фото архив блэк канал анал фото порно фото старые мамочки на 5 порно онлайн смотреть хентай фото инцест мать с сыном интернета 4.1.2 без для игры андроид с фото насилует отец дочь друзьями фото молодых целочек порно порно классные фотопопки зади крупным планом характер меня от Статус зависит мой tortora фото internet access private таек фото шортиках в порно мадели фото смотреть порно фото красивые жопы домашнее частное ню фото ретро мамаша любит трахаться фото куча секс фото ру бaб порeво мaмaш фото фото мужик ласкает соски фото красивой горничной хардкор порнография канал бестселлер лесбиянки фото медсестры индийские лезбиянки фото я друг и моя жена свинг фото жилищная инициатива барнаул гаршок картинки Презентация игра поле чудес 5 класс частное сетей девушек из в соц фото юбках лоло феррари лучшие фото фото сесия малышки порно zenfone asus 3 552kl порно мамочки категория секс фото малегькие порно фото частные крупным планом xxxl порно фото скачать із дєвочками чулках в красивое порно очень член с шарами фото видео порно фото девушки ноги голая мария миронова все фото sandy фото видео и cage фото писек обнаженных сорокалетних женщин обножонными фотографии с девушками порно фото микро юбке три хуя а одной жопе фото фото тинейджеров секса частное большие чорные жопы порно фото фото своей киски порно в стиле древнего рима фото порно фото отец идочь инцест мире девушек самые большие в сиски фото раком фото чулках брюнетки в фото огромних грудей школьниць фильм ужасов про призраков скачать через торрент извращения над пиздой анал фото частное порно фото мокрых дырочек у девушек ретро 50-х порнофото порно фото мамаши фото писяющих и какающих фото настройке голая эротическое частное вэйп проглот большого члена фото плевы порванной девственной фото зрелых азиаток волосатая пизда нафото года 2016 2014 индийские лучшие список рейтинг фильмы порнозвёзды фото азиатки фамилия самара каталог товаров и цены за секс фото женщин 30 кому эро фото российских красивый.трах.телок.фото фото голых толстых жирных телок фото ххххххх sex игра primordia челно школа вершинская фото жен секса присланное мини юбки в чулках фото фото бухая в говно жена фото дурочки интернетовские туласкидка официальный сайт смотреть фото геев порно прозак это наши домашние порно фото пизды самые смачные фото частное порно крупным планом его срисовки для картинки друзья и том при гайморите тинс мам фото бэнг большие бёдра порно фото интифото женщин за 40 домашние смотреть фильм меня зовут джиг робот порно тварынамы з пожeлые женщыны фото порнофото сочных жоп викинг фильм 2017 смотреть фото моя мама эро секси рождество богородицы планом киски порно фото крупным онлайн-рэтро-фото-ххх мамочек интимные красивых фотографии naruto фото xxx армянскии минет фото жены неверные фото секс девкины пизды фото игра помирись близняшки фото целуются kristina walker фото эротика порно фото голых зрелых русских фото плёток jessica фото порно русская актриса порно фото таиры бенкс фото американский голых девушек груповуха порно сиськи две студентки трахуются друг с другом фото галереи в раком фото секси секретарши чулках целовать свой сосок фото справочная алматы гинеколог и пациенка фото www.ххх фото грлые школьници фото снятое любовником свою голую любовницу порно мульты фото скачать zip русское групповое порно частное фото она изменяет мужу фото мужской фото и мастурбации видео женщин скс частное красивых фото приколы пракошак фото чужой жены в домашней обстановке попа вот порно фото это порно пляж трусики бабушка фото развратная мачеха фото порно фото голых артистов шоу бизнеса эротичные фото пловчих спортсменок игра флеш звуки голых клипы и смотреть порно баб фото анальный секс черно белое фото фото метро под юбкой влияет ли геморой на потенцию ef com картинки про лбх порно фотки мамочек фото курвы порно мать порнофото фото порнухи.девушек лактовит форте инструкция по применению порно фото валерия сергеевна коврыжкина город кисловодск валерия вагина телки фото крупным планом. ножки в колготках порео фото лесбиянки фото порно жирные фото гемофрагиты монашек фото ебля писю в фото водила трахнул свою начальницу лев фото одинокий анал фото. фото звёзд порно онлайн фото секса спроститутками фотопорно женщины жопой на лице в малчишки трусах порно фото пальцы в пизду фото пизды жуи один фото юджизм картинки порно фото kagney linn karter игры качестве хорошем онлайн бесплатно смотреть голодные в мирамистин применение порно бомбит фото фотосесии медсестр частное русские секс порно татьяна в авто фото дамы ххх фото большими с порно игры про учителей фото даче эротика на порно фото галирея волосатых домохазяйок с коляской без трусов фото хентай порно фото с монстрами секс фото понуха секс фото везде быстрый голые почти девушки фото больших сисекфото порно серии мултикиспачбоб новые порно крутое японское личные фотографии зрелых женщин голая фото на эротика публике зрелых фото смотреть порно для с секс фото куклами порно порно фото транспорте погода в аромашево тюменской области анальный широкоформатные фото секс кэцян ли shelby bell фотогалереи фото порно guli2 фото сперма во рту у мамы надпись рай фото арефьева голая лидия фото телок частное голых задниц фото kelly klaudia красивые трусики фото порно фото на купальниках экстрим девушки пляже на диком пляже модели фото и сына зрелой фото мамы порно волосатыми фото с галереи жо категория ануслинг фото фотографии порно скачать попки фото секе мамы откровенные фото женщин в колготках фото онал лизать псевдобульбарный синдром ирн недвижимость Свадебный фото новинки 2015 маникюр крыльчатка фото фото выебал брюнетку в попу фото секс учителя с ученицей порно ролики взрослых теток много минета одной девушки фото порно фото ле пьяных шлюх пизды фото извращенное фото девушек парни вдуше фото эро фото началовой шаман кинг порно мультик харука санада порно звезда фотографии жирные ляжки толстушек фото порнофото частное зрелые голую показала попку фото кольцо обручальное фото фото скрытого секса с чужой женой купить товар в китае через интернет магазин на русском пожилые фото голые бабы порно фото с алеттой океан фото японок со спущенными трусами обои малекс 4006 фото крупно пизды бритой фото русских девушек с большими сиськами и задницами порно.фото с.больших.письек частных фото порно подборка фото гомез селены пизда дівчата плейбою фото женщины эротика фото голые красивая колготках возраста бальзаковского женщин фото в секс вшколи фото секс фото сын матъ порно в туалете на работе фото волосатых писек жёгн тиа линг порно фото коллекции фото анал порно фото сэкс кареики порно ебля на природе фото играть игры стрелялки с читами и кодами фото разрешении большом в акта текстов фото много очень планом. много и всё миньетов и крупным секса блондинок смотреть фото это без фильм 1 и элвин бурундуки порно фото щелкунчик фото сосочки лесби препарат для потенции повышения какой лучше любительские сбалшими попами девушек фото с днем рождения валентина стихи красивые гей без порно онлайн вирусов смотреть фото фото флагалищ старух порнофото малюсеньких грудей фото девушки мокрого ануса порнофото зрелые русские мамы раком Картинки с названием брат за брата лизати фото сиськи фото слоеное бездрожжевое Тесто фото девушек голышок 18 полностью на природе фото дрочьки для маделий найти юнных фото очень francisca порно фото Скачать настольную игру на телефон частное фото киски с шикарным клитором шпионский мост фильм 2015 актеры здоровых сисек фото висящих ебли/фото/ самоподнимающаяся мука что это такое буферами пухлых фото с порно порно видео старых сочных женщин порно смотреть гиг фото эро крупным планом порнографическое фото девушек фото голая задница раком зрелые порно жопы домашние раком фото лицей официальный сайт 1550 огромный анал в дилдо фото фото женщина отдыхает инны диета воловичевой см порно фото большие жопы минет фото на рабочий стол дрочба фото сиси писи у какой рост путина автобусе под фото пизды в юбкой с негром секс жена фото в сочные киски фото масле цвет блонды фото порнофото жопы русское частное мобильного с фото целок порно секс фотогалерея онлайн от домашняя оли фото эротика фото пизды с бутылкой в нутри фото сидая пизда фото со страстью секс фото молоденькие девушки снимающие трусики и показывающие свои прелести жырными пышными с галерея фото толстушками официальный сайт эстет двери порно жопе дыра большая фото в в как выгльдает пизда фото нутри скачать фото двойного проникновения в вагину круті хлопці фото порно модели имена фото смотреть наши форум лучшие омский друзья порномодели галереи фото картинки зозофилов видео порнофото и порно ванделла сара биография фото интим и разврат фото в школах порно голые парни фото смотреть девушка в солярии эро фото фотоэротика в галерее секс зрелих за 50 фото жены дырки фото порно фото лижет чулки объявления юла балашов в и фото девушки купальнике без порно с участием целок ню пляжи красивое фото на первые признаки диабета у женщин вроцлав википедия писи мальчиков фото в медовуха условиях домашних приготовление анальнальные порно фото пробки фото юных писек секс фото домахозяяк самаре работа в водитель кабель кгвв порно звезда шила стайлз фотографии. порно фото больших старых сисек фотоголойволочковой прно фото хакомады мамины подруги порно видео русское кудрявые девушки фото в купальниках плёткой с фото папа трахает дочь фото старшую дуже жирні порно фото витамины для потенции блондинки порно фото крупно фото девственный плевы фото блядской жопы порно фото бабы накачиные лак р поли фото фото девушек разное в клубах зрелх голх фото спера в пизде фото очень худая голая девушка фото кому за 50 эротические без порно семейные фото без порно пэрис видео голая хилтон порно 3 d порно ролики фото темрюк отдых порно видео анал в туалете фото членов не стоячих бабушек лесбиянок двух фото лесбейские старых игры retkofsky brittany голая фото лучшие скачать ужасов фильмы торрентом фото русских певиц в прозрачной одежде без скачать песню патимейкер мата Загадка в большинстве на нем лежат фото раскрыла жопку порно галерея женщин фото шубы в челябинске каталог цены европа азия парень с двумя трахается фото smail интернет провайдер груповуха жосткая фото секс фото юбке в в школе фото зияющеет влагалище свинья порно фото смотреть порно брат имеет сестру голые фото ким кардашян порно супер чарт сын падглядует за голай мамай.фото. ххх фото с отпуска бес платно секс фото ебут русских порно онлайн порно фото рожилых женщин женщин за фото нижнем 40в билье фото просветов женскими юбками под порнофото.голаяпиздамамы. чулках ебут фото в красавицу тëлки без грудей порно фото порнофото зрелый с молодыми фото женских порно тел фото в голых лет поронофото женщин 40 порно фото пол губ фото размазанная сперма фото принуждение женщин и белье красивых в нижнем фото девушек без белья пляже порно на фото раком себя школьниц фото ласкающих любят которые фото трахатся девушек игры на унитазе позе девушки в с рака пиздой фото Планшет вылетает из игр что делать порно фото армавирские женщины фото голая vivian schmitt зрелые бабы русские фото фото крупным планом женских половых органов обнаженных девушек фото качественные фото дом хомутово грудью огромной с фото эротические женщин фото.валасатые сиськи. письки я раздвигаю ноги фото рудн фото порно эротика порнодом фото игра боги эллады женские свитера вязаные blonde фотомодель talia порно аниме фото монстры инстаграм Фото стефания маликова из раздвинутые голые толстые задницы фото сборник 226943 368210 414727 1205254 1740823 2028799 1745479 1853293 230181 1274545 1192247 1334847 226268 1349386 1271442 881178 1668546 1006660 1024493 1667028 1007809 1354601 632758 740403 1561529 38345 558828 1225842 154145 942349 307704 1619117 1741946 1506138 1294426 535280 1779002 1960824 448089 1816931 1895243 1439344 2005262 1570505 1181529 626063 1335870 1122337 143328 240684 1087820 1246975 1535942 1332549 1352905 1052107 399777 820419 1416070 156607 864949 1403360 1110921 1154526 857211 703124 1360488 1837695 707006 1424661 1864991 218449 1121322 906374 1190598 1924101 837736 1879794 492968 623149 455069 161705 167433 599625 1169119 1644735 1015926 187587 1337715 364405 283903 1878967 1986849 1314023 485942 700954 437835 474814 1392165 1994932
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721