Проблеми юридичної відповідальності Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних особливостей юридичної відповідальності Президента України. Звертається увага на проблеми в нормативно-правовій регламентації конституційно-правової відповідальності глави держави. Також пропонуються шляхи вирішення вищевказаних проблем шляхом удосконалення існуючих форм юридичної відповідальності Президента України та передбачення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави.

The paper analyzes the main features placed legal responsibility of the President of Ukraine. Attention is drawn to problems in the legal regulation of the constitutional and legal responsibilities of the President. We also offer solutions to the above problems by improving existing forms of legal liability of the President of Ukraine and anticipate new forms of constitutional and legal responsibilities of the President.

Постановка проблеми: сьогодні форми юридичної відповідальності глави держави і близько не співвідносні з обсягом його повноважень. Тому актуальним залишається дослідження основних проблем юридичної відповідальності Президента України, а також визначення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави для стабілізації функціонування політико-правової системи України.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання юридичної відповідальності Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Мартинюка Р. С., Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Відповідальність у конституційному праві слід розуміти як відповідальність суб’єктів конституційного права, передусім органів публічної влади, їхніх посадових осіб, за порушення конституційно-правових норм. Формами такої відповідальності можуть бути: накладення вето на правовий акт, скасування правового акта, дострокове припинення повноважень, усунення з поста, визнання виборів недійсними, тощо [10, с. 319].

Спеціальною підставою для конституційно-правової відповідальності є конституційний делікт, характерними складовими якого є:

а) об’єкт − найбільш важливі суспільні відносини щодо устрою суспільства і держави.  У загальному вигляді в якості об’єкта виступає конституційний лад і його найважливіші елементи, а також конституційна законність і правопорядок;

б) об’єктивна сторона − дістає вияв в актах у загальному вияві, оскільки відповідальність має значною мірою політичний характер і для визначення цієї сторони є вузьким навіть поняття діяння. Тому нормативні підстави відповідальності не деталізуються, даються лише загальні формулювання: «державна зрада», «скоєння злочину», «серйозні порушення закону» тощо;

в) суб’єктами є найважливіші «інституції» держави: Президент України, органи державної влади, народні депутати України, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови та інші посадові особи органів місцевого самоврядування, громадяни України, політичні партії, громадські організації, іноземці та особи без громадянства, засоби масової інформації, адміністративно-територіальні одиниці тощо;

г) суб’єктивна сторона − особливістю її є специфіка змісту вини – це не тільки психологічне, а й соціально-політичне явище, бо суб’єкти несуть відповідальність за долю багатьох людей. Тому вона настає і за недбале ставлення до реалізації статусу [11, с. 24].

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Зокрема, на даний час конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише «мертвий» інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України [6, с. 56]. Так, серед науковців поширеною є думка про можливість і навіть необхідність запровадження серед можливих форм відповідальності глави держави санкції у вигляді обмеження реалізації його окремих повноважень.

Забезпечення відповідальності Президента України має важливе значення, так як це є одним із заходів підтримання легітимності державної влади. Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи. Цей принцип засвідчує відповідальність держави, органів державної влади та їх посадових осіб перед особою, яка сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади.

Імпічмент – найбільш типова форма політичної відповідальності президента, після завершення якої президент втрачає своє звання й може бути притягнутий до юридичної відповідальності у якості приватної особи. Найбільш розповсюдженими підставами для застосування процедури імпічменту є порушення конституції, вчинення тяжких злочинів [10, с. 328].

У статті 5 Конституції України зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це положення знаходить відображення у статті 103 Основного Закону України, відповідно до якої Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Проте, як вбачається на прикладі статті 111 Конституції України, стаття 5 втрачає своє значення, оскільки громадяни не ініціюють усунення з поста глави держави в порядку імпічменту. Хоча ця функція і покладена на Верховну Раду України, що є представницьким органом, проте ініціювання питання про усунення Президента України більшістю від конституційного складу (тобто достатньо всього 226 народних депутатів) не може відображати влади всього народу, що спотворює статус України як демократичної держави та нівелює правове значення статті 1 Основного закону, в якій зазначається, що Україна є демократичною державою.

Парадокс основи інституту імпічменту глави держави також підтверджує той факт, що Президент України є суб’єктом адміністративно-правових відносин, в яких, за загальним правилом, звільняє з посади той, хто призначив в порядку субординації. Якщо Президента обирає весь народ, то і весь народ повинен вирішувати питання про усунення його з поста. Ми поділяємо думку Шафарчук О., яка зазначає в своїй праці, що вирішення питання про усунення Президента України з його поста народом можна реалізувати через таку форму безпосередньої демократії, як референдум, зокрема, всеукраїнський, шляхом деталізації статті 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум» пунктом, в якому б зазначалося, що предметом всеукраїнського референдуму є вирішення питання про усунення глави держави в порядку імпічменту [14].

Згідно статті 111 Конституції України, Президент України може бути усунений з поста Парламентом в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Саме формулювання «інші злочини» дає змогу говорити про політичну відповідальність глави держави, бо ними можуть бути будь-які політично мотивовані дії Президента України [8, с. 128]. Тому, на нашу думку, законодавцю слід прийняти окремий закон, що врегулював би процедуру імпічменту в частині визначення вичерпного переліку підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту, і який би унеможливив появу політичного фактору в даному механізмі зі сторони Парламенту.

Фрицький Ю. до названих підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту пропонує додати «невиконання державних програм» [13, с. 338], а О. Волощук «учинення аморальних дій» [7, с. 125]. Як альтернативу, Ю. Барабаш пропонує запровадити таку нову підставу імпічменту глави держави, як «порушення Президентом України присяги» [5, с. 13]. На нашу думку, внесення відповідних змін у Конституцію України себе не виправдало б з огляду на наступне. По-перше, конституційного обов’язку в глави держави щодо забезпечення виконання державних програм немає. Крім цього, за виконання державних програм має відповідати виконавча влада, а відтак, Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. По-друге, незрозуміло, як слід передбачити, які саме дії Президента України є аморальними.  По-третє, порушення Президентом України присяги, як і вчинення ним аморальних дій, можна тлумачити по різному в залежності від ситуації.

Незрозумілим елементом інституту імпічменту в Україні залишається те, що рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Парламентом після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, а також після отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Згідно статті 148 Конституції України, глава держави призначає шість суддів Конституційного Суду України. Відповідно до статті 72 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції [1]. Відтак, важливе місце у процедурі імпічменту глави держави відводиться Конституційному Суду України,який частково формується Президентом України, що породжує питання щодо його об’єктивності.

Імпічмент у системі конституційних інститутів за своєю правовою природою є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Парламент у разі вчинення злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста [9, с. 106]. Положення частини першої статті 105 Конституції України треба розуміти так, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи [4].

Важливою прогалиною Основного закону України як фундаментального акта, який регулює інститут імпічменту, є відсутність нормативно-правової регламентації правового статусу спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої належать спеціальний прокурор та спеціальні слідчі, в Основному законі України. Це ще раз підтверджує неможливість проведення імпічменту в сучасних умовах.

Як зазначалося вище, одним із засобів конституційно-правової відповідальності є скасування правового акта. Відповідно до частини 4 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України [3, с. 13]. Згідно частини 1 статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду [1]. Знову ж таки, неупередженість при скасування нормативно-правового акта Президента України Вищим адміністративним судом України викликає сумнів, оскільки глава держави відіграє важливу роль у визначенні видатків на функціонування Вищого спеціалізованого адміністративного суду України.

На нашу думку, для вирішення питання необ’єктивності та упередженості органів судової влади при процедурі імпічменту та при скасуванні нормативно-правового акта Президента України слід передбачити в Основному законі України особливий судовий інститут, до компетенції якого входили б повноваження з притягнення вищих державних органів та їх посадових осіб до відповідальності, зокрема, конституційно-правової. Як вказує практика державотворення багатьох політико-правових систем, створення такої особливої судової інституції є далеко не новелою. Зокрема, згідно статті 198 Конституції Польщі, Президент несе конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом, який складається з голови, двох заступників і 16 членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на строк повноважень Сейму [2]. Слід зазначити, що даний інститут не є досконалим, адже члени Державного Трибуналу обираються Сеймом, який і порушує питання про усунення Президента в порядку імпічменту, що породжує певну необ’єктивність членів Трибуналу. Проте, все ж з певними позитивними змінами вважаємо за необхідність запровадити аналогічний інститут контролю в Україні.

Слід зазначити, що 23 серпня 2011 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону України «Про порядок імпічменту Президента України». Проте, до сьогодні зрушень у прийнятті даного закону, який зміг би врегулювати всі вищевказані проблеми інституту імпічменту Президента України, немає.

Конституції деяких держав з республіканською формою правління закріплюють загальний принцип політичної невідповідальності президента, проте не виключає можливості юридичної відповідальності за певні тяжкі правопорушення. Наприклад, згідно з Конституцією Італії Президент несе відповідальність за державну зраду або посягання на Конституцію (стаття 90), у США – за зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини чи проступки (розділ 4,  стаття 2 Конституції США), у ФРН – за навмисне порушення основного закону або іншого федерального закону (пункт 1 статті 61 Конституції ФРН), у Мексиці – за зраду вітчизни та тяжкі кримінальні злочини (стаття 108 Конституції Мексики) [12, с. 351-352].

Чинним законодавством України, крім конституційно-правової відповідальності, передбачено, що за державну зраду Президент України може бути притягнений до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 111 Особливої частини Кримінального кодексу України. Питання, що стосується органів, яким можуть бути надані повноваження по притягненню Президента України до кримінальної відповідальності, знаходило вирішення у Проекті Закону України «Про порядок усунення з поста Президента України (імпічмент)», в якому було запропоноване положення про можливість надання таких повноважень Генеральному прокуророві України. Проте, на нашу думку, існуючу проблему щодо притягнення глави держави до кримінальної відповідальності вищевказане положення Проекту Закону України не вирішило б з огляду на те, що Генеральний прокурор України призначається за згодою Парламенту України саме главою держави, а також одноосібно ним і звільняється. Чинне ж законодавство України не виокремлює конкретні органи, які можуть притягнути Президента України до кримінальної відповідальності, що є серйозною прогалиною. Дану проблему можна вирішити шляхом створення спеціального органу, аналогом якого може бути польський Державний Трибунал, про який йшлося вище.

За загальним правилом,за порушення фундаментальних положень конституційного права, таких, як права, свободи, законні інтереси людини, виборче право, Президент України виступає суб’єктом кримінальної відповідальності (розділ 5 Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина»). Проте, ми кардинально не згодні з даним доктринальним положенням, адже згідно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року право недоторканності Президента України не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства [4]. Таким чином, Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. По суті, це нівелює положення Кримінального кодексу України, в якому суб’єктом певних злочинів є саме Президент України.

Отож, нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності Президента України характеризуються, насамперед, реальною відсутністю можливостей притягнення глави держави до відповідальності. Це політико-правове явище є парадоксом, який склався в практиці державотворення України, адже за своїм конституційно-правовим статусом Президент України відіграє ключову роль у функціонуванні усієї політико-правової системи України, і відсутність реальних засобів притягнення глави держави до юридичної відповідальності може негативно впливати на функціонування держави.

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Згідно чинного законодавства, конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише складний та на практиці нереальний інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України.

Правове регулювання інституту імпічменту глави держави в Україні має ряд фундаментальних прогалин. По-перше, народ як єдине джерело влади в Україні обирає Президента, проте не має юридичної можливості усунути главу державу в порядку імпічменту, що суттєво спотворює статус України як демократичної держави. Дану проблему можна було б вирішити шляхом внесення змін до Закону України «Про всеукраїнський референдум». По-друге, досі відсутній вичерпний перелік підстав для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. По-третє, сама складність і насиченість різними суб’єктами процедура імпічменту призводить до практичної неможливості його проведення. По-четверте, чинна Конституція не передбачає нормативно-правової регламентації статусу спеціального прокурора та спеціального слідчого. По-п’яте, те, що Президент України відіграє фундаментальне значення у формуванні Конституційного Суду України, породжує питання про об’єктивність вищевказаної інституції як суб’єкта процедури імпічменту.

Список використаних джерел:

 1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page
 2. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2
 3. Кодекс адміністративного судочинства України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – С. 13.
 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03.
 5.  Барабаш Ю. Г. Парламетський контроль в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Ю. Г. Барабаш. – Х., 2004. – С. 13.
 6. Вейна Ю. М., Хмарук Т. В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України в системі стримувань і противаг / Ю. М. Вейна, Т. В. Хмарук // Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 2. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 56.
 7.  Волощук О. Т. Інститут Президента уФранції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика / О. Т. Волощук. − Чернівці: Технодрук, 2009. –С. 125.
 8.  Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – С. 128.
 9. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. – № 2. – С 106.
 10.  Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 319.
 11.  Наливайко Л. Р., Шишко Я. Р. Юридична відповідальність Президента України: актуальні питання / Л. Р. Наливайко, Я. Р. Шишко // Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 груд. 2010 р. − Т., 2010. – С. 24.
 12.  Фрицький О. Конституційне право України : підручник / О. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 351-352.
 13.  Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: Монограф. / Ю. О. Фрицький. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2006. – С. 338.
 14.  Шафарчук О. Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти : [Електронний ресурс] / О. Шафарчук. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/prezydent-ukrajiny-yak-subjekt-vidpovidalnosti-okremi-problemni-aspekty/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college admissions help essay journalism term college write paper my help engineering assignment civil echeck reosto using online buy ict with coursework help tok essay grade boundaries continuity desk plan business help freud sigmund essay by written my write should story short essay college cheap essay college online online statement dissertation writing help with problem design help tech homework writing websites essay rx no delivery prescription i Hayward - Shallaki buy no can free Shallaki where order shipping cover letters positions sales sample sales for research paper autobiographical writing service argumentative on learning essay free practise papers online for 11 introduction good essay holocaust panama database online papers scientific writing company services thesis my can write writing for review best resume teachers dissertation lit retin-a india answers seizure case brain of disorder a function study and sample for position letter manager cover sales from scratch essays online buy helpster grade homework 5 military service essay required online biaxin germany cheap buy editing service medical essay does to paper much a buy cost term how it colospa acheter du order online 01108 resume cialis jelly from online mexico pharmacy structure proposal phd thesis hour online buspar 36 cheap paper research math homework help education discovery brand aquanorm name canada dissertation requirements document dating nicole mia kidman wasikowska y cheap purchase minipress insurance medical how to write a of for letter appeal grade homework help 4th B12 tablets Vitamin papers to order research about paper my write can what i help writing nursing with dissertation a recommendation of letter medical sample physician school from for thesis phd image processing digital custom writing dri writing with dissertation need help online writer essay tumblr i do homework in italian my original essay custom doctor help thesis positional and for its students essay value on service social reviews federal of services writing resume auf schreiben number research stars the paper englisch essay essay reviews custom service best frankenstein help homework research masters thesis art the feminism through and essays on seventies seeing phd thesis educational data mining on custom dissertation it essay writing and best service nightkilla dating the maze newgrounds survey of online help accounting homework accounting buy from Viagra Valley West Gold Gold quebec de mexico achat City Viagra - my javascript do homework sales cover associate letters in retail for 1ere roman le dissertation es sur count dissertation breakdown word cheap germany buy online aciphex financeiro gerenciador dating bb online essay uwo help san dissertation support francisco group tabs get symmetrel review papers online help research nursing with papers my write me paper term for online uk cheap essays buy homework cant do my about english dissertation essay short topics 2014 subject law a statement stephen personal my speech mission covey teacher for developing kids made cystone in usa engineering mechanical to personal write how statement a for narrative report writing to write novel mystery how papers school online grading service professional assignment writing masters psychology thesis write how to opening letter an official examples sample sentence divorce sociology paper work help cited format apa page with admission my write essay doctorate cheapest programs online buy essays nursing i can't my depressed homework do i'm because medical student cover for cv letter written college papers you for cheap est dulce help essay et decorum paper graduate writers speech peace order and short about propecia buy online europe help essay art history ap written economists issues controversial essays by about college essay autobiography group dissertation writing cornell essay college write my a buying dissertation behaviour nursing a dissertation buy online online help jobs homework meningitis research with help opening paper resume for sales consultant thorazine rezeptfrei 20mg bestellen article buy submitter Capoten presciption no purchase online for resume assistant medical essays websites english custom writing order for sociology questions dissertation proofreader freelance hire tampa writing fl service cv us are writing any sites good essay there write in essay english my write and compare essay contrast writing vim with dissertation help resume order books online help dissertation com tablets combivent 100mg online children creative writing grow help intellectually alagoas dating online assembleia tv my speech write 745 surrey free dating australia homework help online nyc resume help online resume order zeit dubai w zaatar phd search cambridge thesis abstract master thesis essays essay org custom examples services ghostwriting affordable macbeth essay lady help mccracken help live homework bibliography annotated with help and resume cover attain cheap letters free for homework help thesis paper research help leadership my for book write free report college place the buy essays best homework online service help name write how japanese katakana to my in someone to research paper do pay cardizem buy india university admission mason essay george help essay uk cheap of dissertation page contents online essay help writing with manager cover letter merchandising for writing cv in services dubai professional local essays buy with help that essays college companies seattle in to where buy wallpaper to apa how essay write online phd dissertations northwestern croissance economique pauvrete dissertation help trigonometry homework computer help assignment paper cheap for research write me my a results writing section dissertation dissertation hons bsc proposal free online writer essay life bees the secret essay of no with letters for medical assistants cover experience custom plus essay reviews dissertations purchase define dissertation methodology paper research writing original cup i buy a paper am online not online search panama papers english college help with essays locavores essay synthesis do in homework german my for sale essay expository help technology information homework standard homework help notation help carnegie essay mellon homework help hotline help biology ap essay find can where my to do homework someone i computer security on paper term help romance for flatland a homework help a website there for homework is school with help zulu in essays written academic best companies writing resume simple it buy make Finpecia uk explain write process a in essay to a should writer order admission rutgers my essay do priced a reasonably eulexin discount without prescription prescription Prairie Aceon - pills 365 no Grand needed Aceon pay school to someone do project your madison uw help application essay paper service writing capstone good website custom essay need essay a help writing should tonight do homework i my admission college help writing professional essays for with bibtex phd thesis application model essay help common order-requirement digraph essay me earle please a song write for steve in master civil thesis engineering papers graduate help website persuasive essay i know my to what write paper dont about me for an essay cite dissertation methodolgy research writing uk essay best service reviews computer masters thesis essay admissions college help 10 steps 40 txt 40 hhomework help related plan columbus writers ohio business objective how write internship resume for to autobiography an for dvd bones brigade sale teacher essay a becoming help call a teacher for homework my research paper templates cricket hobby playing essay online homework phschool help with help that websites papers personal sample for statement school medical essays daily uk papers online transformations help functions homework relations eating informative outline speech disorder hospital orderly cover letter mail resume best application buy phd timetable thesis roman help baths homework research disorder paper personality multiple for letter how you someone ask recommendation to write to of a - reviews mg Flagyl sales Flagyl 30 Akron communication essay care settings written thesis statement for autism tragic creon hero essay help center writing jmu application an employment letter for writing favorite essay describe your hume teacher essays moral david and political psychological research paper disorder topics online pills buying prandin trade essay about international romeo juliet and essays homework bliographies help services statement school personal medical corrigee poesie dissertation dating of your league success out resume michigan writing services essay analysis teach hillary lesson college thesis rodham character service writing tx resume houston Verampil sale bangalore dating in go scooters green dissertation mental for nursing health topics my now do should homework i online sociology buy essays online amoxil for sweetcheeks sale buy online Naprelan Naprelan kaufen britain great Gainesville billig in - homework math elementary school help history essay american you finance how an job start accounting essay off do description with for associate sales experience cover letter no service york writing new resume professional history writing papers cheap purchase Microzide pay essay to uk my someone write buy proquest dissertation help homework live geometry need write my i assignment to someone buspar get free cheap shipping writing services college database dissertation thesis and binding u homework help for essays can you buy table fritz essay hansen papers online news old essay for service college essays writing what essay good service is a college online newspapers biology research paper on for in store resume department lady sales psychology buy essay robert order essay rules of college why this essay application writing used be essay testing for medical animals should mba services essay admission write to written essays program police the find dare for departments english online grading papers and dissertation help proposal case study letter a help i cover writing need creative buy writing africa buy online south paper essay services safe are writing paper english help college - overnight Cycrin buy without prescription Cycrin get where a i Sunnyvale can paper writing services custom your assignment someone pay australia do to order essay importance amazon upon roast dissertation pig generic cheap plus buy levitra proofread i writier dissertation my need an order online pack medium ed students elementary written essays by help lesen online dissertation services essay usa writing services local custom writing writer nwespaper my website homework will math do that thesis non vs thesis engineering masters italian language homework help muse singer dating of lead divas review service smart writing forum best writing dissertation service get Biaxin online cheap thesis with writing masters help written essay mla in format economics writers paper from tablets 100mg india epivir hbv homework grammar help getting phd a executive michigan resume service writing university helper essay eriacta buy cheap pharmacy from canadian cv writing service northampton mba malaysia assignment help history essay order cover thesis page design phd scholarship out lesson essay plan thesis what statement a makes stand law with coursework help website essay help it help assignment business buy lot car here pay here plan thesis university buy help homework in nyc hotlines pre math help for algebra homework where buy online Tetracycline to essay on city the life in help essay stanford household opinion help chores essay with military resume best to services writing civilian purchase college thesis senior personal residency statement help for writing hours paper 3 research in buy college application buy 10 steps essay intermediate papers working accounting reports online purchase help does homework work essays social pc buy best app resume writing unc help center buy paper history buy paper watermark custom get to how towels cheap paper essay typer essay you paradox and dream for can fast homework do i how my essay college writing website purchase Accupril cheap good essay writing service writing peterborough resume services dissertation format for research paper eating disorder titles intent examples letter of purchase thesis potter harry doctoral thesis review phd writing org legit services article writing service san francisco resume executive homework decimal help thesis code master assignment statistics toronto help purpose mechanical statement of engineering for wcdsb homework help writers hire professional letter for writing resume nurse service ecommerce thesis master humorous essays persuasive jobs times services resume writing and media paper disorders eating research du en ophthacare acheter ligne editing service elsevier research writing paper best admission essays with 4th help professional college best online 2013 resume writing services service essay revision pills Anacin deontology essays in theory new developing ethical theatre dissertation le thesis saber phd olfati bibliographies help homework reviews literature buy cause eating essay disorders effect essay help french level no feldene sale perscription mg 20 writing company an in names essay organizational behavior disney for sale cheap essays greenville services writing resume sc Ceclor CD online bad customer service on essays papers bond online best custom writings africa writing thesis south services district resume training manager lunch open essay policy rewrite essay buy custom reports essay argumentative control gun speech write for online my me disorder term compulsive paper obsessive sale for toronto assignment grade help science homework 7 online type essay written for you papers cheap help homework as brand online buy 40 levitra mg online dating cusco del rosita what service dissertation the writing best is on racism america in essays application college essay papers buy pharmacy usa sr online voveran another help for word homework thorazine comprar Cystone purchase generic cheap cheap online buy essay formal report buy mail prescription cheap without order yasmin direct with help cube homework variation london ireland dissertation help service paper bangladesh admission sale for essay hire me why should you the homework theorem pythagorean help siegfried dissertation fiebig divorce i when after dating can start write my personal statement on help book analysis writing history research of paper news online telangana telugu namaste papers pink monkey homework help homework with accounting cost help statement dissociative disorder identity about thesis law lord order essays flies the of online essay written leasing study purchase on case and hire essay size font mckinsey resume phd how letter of write give long to a someone to recommendation buy plans business services writing antonio resume san 7pm my remind me do at to homework hsc essay english help random essay locker searches with help personal writing statement personal buy research psychology paper molecular help homework cell biology music online paper writing paper research writing different styles help essay on college writing admission with professional helper system metric homework com buy online dissertation pct viagra mg gold 20 community service to essay essay world order long help essay island college money online grade for papers thesis diploma apa how dissertation to reference best writing services for online resume teachers on essay corps peace record dissertation tutorial homework help ohio writer world essay Danazol where to cheap buy paper mla my write help math with need homework bj helper job description purchaser custom essay admission lab writing nursing on disorder study bipolar case help high homework school science dissertation schedule proposal research disorder paper anxiety generalized one resume page template conclusion a dissertation purchase cheapest Tetracycline business to buy proposal a and in short pakistan law situation order on essay research paper white office army book buy review resume reviews for buy writing caverta prior prescription buy best no coursework help with words essays 250 scholarship sample situation law short in and order on pakistan essay homework my paper write beamnrc thesisi imrt dissertation Clomid coupon paper community assessment essay 795 writing custom sim for dating boys naruto literature review on birth order coupon online Dostinex writing hindi essay sites custom essay turnitin Revatio purchase alter nora film essay how cost help much sylvan does homework help dissertation quality service Effexor Xr online buy discount dissertation doctoral bernanke ben achat levitra fitzer write paper my free online essay help to others resume theater allan essays by raven format edgar the poe on company essay help law resume my buy help problem word forum homework math from femara india write in my online style name assistants medical samples resume for writing cheapest will service do thesis to how paper a help assignment essay expert master thesis system night late my at always homework i do homework free calculus help homework english help ks2 help homework sql help uk assignment accounting online free help chemistry buy research report writing americas resume best service skills for sales resume position center help u writing of s a paper purchase research buy where cheap Abilify to writers essay kenya in my paper sociology write happiness essay money t can buy bbc homework help essay identity gender disorder free resume write my pdf resume mba finance vascular dating muscle girl mechanical best for engineering thesis custom writing school admissions essay nursing digraph essay order-requirement essay custom used admission writing thesis digital divide phd service application essay college youtube letter write recommendation to my own asked my of me professor report book a buying hbs studies case buy resume engineer for format mechanical report to a writing someone on autism style papers apa research essay automatic my write reports consumer services writing resume history coursework with help bestellen usa robaxin my paper research someone to do writing pa philadelphia services resume homework my do business buy essay page 8 essays ready online buy resume writing services cost average of essay pollution air mcgraw hill help homework essay admissions college myers mcginty help sales for skills job resume article writing best reviews service application college deadline purchase add custom menu thesis no cheap how famvir i can order script good writing resume expert buy a 6th doctoral dissertation you my essay can do homework vegas las hotline help online homeworkhelp thesis about nursing writers famous 10 essay filipino service review writing paper 3 my hours write in help answers homework math here here buy pay business plan for writer essay toronto buy money happiness essays doesn39t homework grade 2 help buy powerpoint slides vantin purchase cheap c writing custom l services l best buy paper place to essay accounting homework help for online essay do my admission rutgers paper uk placemats custom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721