Проблеми юридичної відповідальності Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних особливостей юридичної відповідальності Президента України. Звертається увага на проблеми в нормативно-правовій регламентації конституційно-правової відповідальності глави держави. Також пропонуються шляхи вирішення вищевказаних проблем шляхом удосконалення існуючих форм юридичної відповідальності Президента України та передбачення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави.

The paper analyzes the main features placed legal responsibility of the President of Ukraine. Attention is drawn to problems in the legal regulation of the constitutional and legal responsibilities of the President. We also offer solutions to the above problems by improving existing forms of legal liability of the President of Ukraine and anticipate new forms of constitutional and legal responsibilities of the President.

Постановка проблеми: сьогодні форми юридичної відповідальності глави держави і близько не співвідносні з обсягом його повноважень. Тому актуальним залишається дослідження основних проблем юридичної відповідальності Президента України, а також визначення нових форм конституційно-правової відповідальності глави держави для стабілізації функціонування політико-правової системи України.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання юридичної відповідальності Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Мартинюка Р. С., Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Відповідальність у конституційному праві слід розуміти як відповідальність суб’єктів конституційного права, передусім органів публічної влади, їхніх посадових осіб, за порушення конституційно-правових норм. Формами такої відповідальності можуть бути: накладення вето на правовий акт, скасування правового акта, дострокове припинення повноважень, усунення з поста, визнання виборів недійсними, тощо [10, с. 319].

Спеціальною підставою для конституційно-правової відповідальності є конституційний делікт, характерними складовими якого є:

а) об’єкт − найбільш важливі суспільні відносини щодо устрою суспільства і держави.  У загальному вигляді в якості об’єкта виступає конституційний лад і його найважливіші елементи, а також конституційна законність і правопорядок;

б) об’єктивна сторона − дістає вияв в актах у загальному вияві, оскільки відповідальність має значною мірою політичний характер і для визначення цієї сторони є вузьким навіть поняття діяння. Тому нормативні підстави відповідальності не деталізуються, даються лише загальні формулювання: «державна зрада», «скоєння злочину», «серйозні порушення закону» тощо;

в) суб’єктами є найважливіші «інституції» держави: Президент України, органи державної влади, народні депутати України, посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови та інші посадові особи органів місцевого самоврядування, громадяни України, політичні партії, громадські організації, іноземці та особи без громадянства, засоби масової інформації, адміністративно-територіальні одиниці тощо;

г) суб’єктивна сторона − особливістю її є специфіка змісту вини – це не тільки психологічне, а й соціально-політичне явище, бо суб’єкти несуть відповідальність за долю багатьох людей. Тому вона настає і за недбале ставлення до реалізації статусу [11, с. 24].

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Зокрема, на даний час конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише «мертвий» інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України [6, с. 56]. Так, серед науковців поширеною є думка про можливість і навіть необхідність запровадження серед можливих форм відповідальності глави держави санкції у вигляді обмеження реалізації його окремих повноважень.

Забезпечення відповідальності Президента України має важливе значення, так як це є одним із заходів підтримання легітимності державної влади. Важливим конституційним принципом легітимності державної влади є принцип взаємної відповідальності держави та особи. Цей принцип засвідчує відповідальність держави, органів державної влади та їх посадових осіб перед особою, яка сприяє зміцненню довіри людини до публічної влади.

Імпічмент – найбільш типова форма політичної відповідальності президента, після завершення якої президент втрачає своє звання й може бути притягнутий до юридичної відповідальності у якості приватної особи. Найбільш розповсюдженими підставами для застосування процедури імпічменту є порушення конституції, вчинення тяжких злочинів [10, с. 328].

У статті 5 Конституції України зазначається, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Це положення знаходить відображення у статті 103 Основного Закону України, відповідно до якої Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права. Проте, як вбачається на прикладі статті 111 Конституції України, стаття 5 втрачає своє значення, оскільки громадяни не ініціюють усунення з поста глави держави в порядку імпічменту. Хоча ця функція і покладена на Верховну Раду України, що є представницьким органом, проте ініціювання питання про усунення Президента України більшістю від конституційного складу (тобто достатньо всього 226 народних депутатів) не може відображати влади всього народу, що спотворює статус України як демократичної держави та нівелює правове значення статті 1 Основного закону, в якій зазначається, що Україна є демократичною державою.

Парадокс основи інституту імпічменту глави держави також підтверджує той факт, що Президент України є суб’єктом адміністративно-правових відносин, в яких, за загальним правилом, звільняє з посади той, хто призначив в порядку субординації. Якщо Президента обирає весь народ, то і весь народ повинен вирішувати питання про усунення його з поста. Ми поділяємо думку Шафарчук О., яка зазначає в своїй праці, що вирішення питання про усунення Президента України з його поста народом можна реалізувати через таку форму безпосередньої демократії, як референдум, зокрема, всеукраїнський, шляхом деталізації статті 3 Закону України «Про всеукраїнський референдум» пунктом, в якому б зазначалося, що предметом всеукраїнського референдуму є вирішення питання про усунення глави держави в порядку імпічменту [14].

Згідно статті 111 Конституції України, Президент України може бути усунений з поста Парламентом в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину. Саме формулювання «інші злочини» дає змогу говорити про політичну відповідальність глави держави, бо ними можуть бути будь-які політично мотивовані дії Президента України [8, с. 128]. Тому, на нашу думку, законодавцю слід прийняти окремий закон, що врегулював би процедуру імпічменту в частині визначення вичерпного переліку підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту, і який би унеможливив появу політичного фактору в даному механізмі зі сторони Парламенту.

Фрицький Ю. до названих підстав притягнення глави держави до відповідальності в порядку імпічменту пропонує додати «невиконання державних програм» [13, с. 338], а О. Волощук «учинення аморальних дій» [7, с. 125]. Як альтернативу, Ю. Барабаш пропонує запровадити таку нову підставу імпічменту глави держави, як «порушення Президентом України присяги» [5, с. 13]. На нашу думку, внесення відповідних змін у Конституцію України себе не виправдало б з огляду на наступне. По-перше, конституційного обов’язку в глави держави щодо забезпечення виконання державних програм немає. Крім цього, за виконання державних програм має відповідати виконавча влада, а відтак, Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади. По-друге, незрозуміло, як слід передбачити, які саме дії Президента України є аморальними.  По-третє, порушення Президентом України присяги, як і вчинення ним аморальних дій, можна тлумачити по різному в залежності від ситуації.

Незрозумілим елементом інституту імпічменту в Україні залишається те, що рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Парламентом після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент, а також після отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Згідно статті 148 Конституції України, глава держави призначає шість суддів Конституційного Суду України. Відповідно до статті 72 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», призначення на посаду судді здійснюється Президентом України на підставі подання Вищої ради юстиції [1]. Відтак, важливе місце у процедурі імпічменту глави держави відводиться Конституційному Суду України,який частково формується Президентом України, що породжує питання щодо його об’єктивності.

Імпічмент у системі конституційних інститутів за своєю правовою природою є позасудовим конституційним процесом, за змістом якого Парламент у разі вчинення злочину Президентом України може достроково припинити його повноваження, усунувши з поста [9, с. 106]. Положення частини першої статті 105 Конституції України треба розуміти так, що конституційна процедура розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього кримінальної справи [4].

Важливою прогалиною Основного закону України як фундаментального акта, який регулює інститут імпічменту, є відсутність нормативно-правової регламентації правового статусу спеціальної тимчасової слідчої комісії, до якої належать спеціальний прокурор та спеціальні слідчі, в Основному законі України. Це ще раз підтверджує неможливість проведення імпічменту в сучасних умовах.

Як зазначалося вище, одним із засобів конституційно-правової відповідальності є скасування правового акта. Відповідно до частини 4 статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України, Вищому адміністративному суду України як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Президента України [3, с. 13]. Згідно частини 1 статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», суди загальної юрисдикції утворюються і ліквідовуються Президентом України за поданням Міністра юстиції України на підставі пропозиції голови відповідного вищого спеціалізованого суду [1]. Знову ж таки, неупередженість при скасування нормативно-правового акта Президента України Вищим адміністративним судом України викликає сумнів, оскільки глава держави відіграє важливу роль у визначенні видатків на функціонування Вищого спеціалізованого адміністративного суду України.

На нашу думку, для вирішення питання необ’єктивності та упередженості органів судової влади при процедурі імпічменту та при скасуванні нормативно-правового акта Президента України слід передбачити в Основному законі України особливий судовий інститут, до компетенції якого входили б повноваження з притягнення вищих державних органів та їх посадових осіб до відповідальності, зокрема, конституційно-правової. Як вказує практика державотворення багатьох політико-правових систем, створення такої особливої судової інституції є далеко не новелою. Зокрема, згідно статті 198 Конституції Польщі, Президент несе конституційну відповідальність перед Державним Трибуналом, який складається з голови, двох заступників і 16 членів, що обираються Сеймом не з числа депутатів і сенаторів на строк повноважень Сейму [2]. Слід зазначити, що даний інститут не є досконалим, адже члени Державного Трибуналу обираються Сеймом, який і порушує питання про усунення Президента в порядку імпічменту, що породжує певну необ’єктивність членів Трибуналу. Проте, все ж з певними позитивними змінами вважаємо за необхідність запровадити аналогічний інститут контролю в Україні.

Слід зазначити, що 23 серпня 2011 року у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону України «Про порядок імпічменту Президента України». Проте, до сьогодні зрушень у прийнятті даного закону, який зміг би врегулювати всі вищевказані проблеми інституту імпічменту Президента України, немає.

Конституції деяких держав з республіканською формою правління закріплюють загальний принцип політичної невідповідальності президента, проте не виключає можливості юридичної відповідальності за певні тяжкі правопорушення. Наприклад, згідно з Конституцією Італії Президент несе відповідальність за державну зраду або посягання на Конституцію (стаття 90), у США – за зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини чи проступки (розділ 4,  стаття 2 Конституції США), у ФРН – за навмисне порушення основного закону або іншого федерального закону (пункт 1 статті 61 Конституції ФРН), у Мексиці – за зраду вітчизни та тяжкі кримінальні злочини (стаття 108 Конституції Мексики) [12, с. 351-352].

Чинним законодавством України, крім конституційно-правової відповідальності, передбачено, що за державну зраду Президент України може бути притягнений до кримінальної відповідальності, що передбачена статтею 111 Особливої частини Кримінального кодексу України. Питання, що стосується органів, яким можуть бути надані повноваження по притягненню Президента України до кримінальної відповідальності, знаходило вирішення у Проекті Закону України «Про порядок усунення з поста Президента України (імпічмент)», в якому було запропоноване положення про можливість надання таких повноважень Генеральному прокуророві України. Проте, на нашу думку, існуючу проблему щодо притягнення глави держави до кримінальної відповідальності вищевказане положення Проекту Закону України не вирішило б з огляду на те, що Генеральний прокурор України призначається за згодою Парламенту України саме главою держави, а також одноосібно ним і звільняється. Чинне ж законодавство України не виокремлює конкретні органи, які можуть притягнути Президента України до кримінальної відповідальності, що є серйозною прогалиною. Дану проблему можна вирішити шляхом створення спеціального органу, аналогом якого може бути польський Державний Трибунал, про який йшлося вище.

За загальним правилом,за порушення фундаментальних положень конституційного права, таких, як права, свободи, законні інтереси людини, виборче право, Президент України виступає суб’єктом кримінальної відповідальності (розділ 5 Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина»). Проте, ми кардинально не згодні з даним доктринальним положенням, адже згідно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року право недоторканності Президента України не може бути скасоване, призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної справи і переслідування у порядку кримінального судочинства [4]. Таким чином, Президент України на час виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти нього не може бути порушена кримінальна справа. По суті, це нівелює положення Кримінального кодексу України, в якому суб’єктом певних злочинів є саме Президент України.

Отож, нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності Президента України характеризуються, насамперед, реальною відсутністю можливостей притягнення глави держави до відповідальності. Це політико-правове явище є парадоксом, який склався в практиці державотворення України, адже за своїм конституційно-правовим статусом Президент України відіграє ключову роль у функціонуванні усієї політико-правової системи України, і відсутність реальних засобів притягнення глави держави до юридичної відповідальності може негативно впливати на функціонування держави.

Як показує практика державотворення в Україні, для стабілізації політичної ситуації необхідно передбачити нові форми конституційно-правової відповідальності глави держави, яка нині і близько не співвідносна обсягу його повноважень. Згідно чинного законодавства, конституційно-правову відповідальність Президента України характеризує лише складний та на практиці нереальний інститут імпічменту та звітування перед Верховною Радою України.

Правове регулювання інституту імпічменту глави держави в Україні має ряд фундаментальних прогалин. По-перше, народ як єдине джерело влади в Україні обирає Президента, проте не має юридичної можливості усунути главу державу в порядку імпічменту, що суттєво спотворює статус України як демократичної держави. Дану проблему можна було б вирішити шляхом внесення змін до Закону України «Про всеукраїнський референдум». По-друге, досі відсутній вичерпний перелік підстав для усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. По-третє, сама складність і насиченість різними суб’єктами процедура імпічменту призводить до практичної неможливості його проведення. По-четверте, чинна Конституція не передбачає нормативно-правової регламентації статусу спеціального прокурора та спеціального слідчого. По-п’яте, те, що Президент України відіграє фундаментальне значення у формуванні Конституційного Суду України, породжує питання про об’єктивність вищевказаної інституції як суб’єкта процедури імпічменту.

Список використаних джерел:

 1. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/ 2453-17/page
 2. Конституція Польщі : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://constitutions.ru/archives/182/2
 3. Кодекс адміністративного судочинства України зі змінами та доповненнями станом на 3 вересня 2012 р.: (відповідає офіційному текстові) – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – С. 13.
 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України) № 19-рп/2003 від 10 грудня 2003 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03.
 5.  Барабаш Ю. Г. Парламетський контроль в Україні: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право» / Ю. Г. Барабаш. – Х., 2004. – С. 13.
 6. Вейна Ю. М., Хмарук Т. В. Окремі аспекти конституційно-правового статусу Президента України в системі стримувань і противаг / Ю. М. Вейна, Т. В. Хмарук // Студентські наукові записки: серія «Право». – Випуск 2. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – С. 56.
 7.  Волощук О. Т. Інститут Президента уФранції, Росії та Україні: конституційні норми і політична практика / О. Т. Волощук. − Чернівці: Технодрук, 2009. –С. 125.
 8.  Кресіна І. О. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз ∕ І. О. Кресіна, А. А. Коваленко, С. В. Балан − К. : Видавництво «Юридична думка», 2004. – С. 128.
 9. Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі // Право України. – 2008. – № 2. – С 106.
 10.  Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній України: політико-правовий аналіз. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2007. – С. 319.
 11.  Наливайко Л. Р., Шишко Я. Р. Юридична відповідальність Президента України: актуальні питання / Л. Р. Наливайко, Я. Р. Шишко // Соціально-правовий розвиток: досягнення, перспективи та проблеми: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 7 груд. 2010 р. − Т., 2010. – С. 24.
 12.  Фрицький О. Конституційне право України : підручник / О. Фрицький. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – С. 351-352.
 13.  Фрицький Ю. О. Державна влада в Україні: становлення, організація, функціонування: Монограф. / Ю. О. Фрицький. – Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2006. – С. 338.
 14.  Шафарчук О. Президент України як суб’єкт відповідальності: окремі проблемні аспекти : [Електронний ресурс] / О. Шафарчук. – Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/prezydent-ukrajiny-yak-subjekt-vidpovidalnosti-okremi-problemni-aspekty/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing essay admission org custom fifa multilingual tedesco 14 dating canada cozaar from why you vote on me for speech should thesis service innovation order zyloprim to free where shipping 36 tentex royal effects side hour essay gadsden purchase geometry homework do online my dating and white black interracial papers custom economics paper philosophy my write to of antiseptic symptoms allergies prescription cheapest lincocin without name in fonts style my write best 2009 essay buy cheap writing custom writer's dissertation block disorder papers research anxiety resources on human activities natural phd supply management thesis chain on consumer behaviour recession dissertation doctorate cheap programs online geography help year 7 homework time an more buy on to how assignment overdue article critique nursing research essays custom top uk essays help writing with application college yourself letters medical write for school recommendation should of who roman le personnage le et sur dissertation free help online chat math affective disorder on essay seasonal yorkshire service cv writing north construction law dissertation proposal online for buy cheap a paper help theory just homework war purchase online seroquel essay strives in to rudolfo his writer anaya best in writing resume philadelphia services best resume writing best chicago services 10 hr plus levitra 36 online order price Ciprofloxacin Frisco low Ciprofloxacin prescriptions - application college buy gymnastics essays application essay writing custom essay essay help cosmetology tricor stellenanzeigen help homework annuity algebra college with help on paper research books writing essay application how make for college an to my hire to someone dissertation write history paper writers check buy i order prevacid with an how e can research papers for sale written essay a to fantastic how write price cortop 20 mg best a write 5 paragraphs how college essay application to writing essay service unethical an research paper apa buy review example mechanical literature for engineering essay for service application college writing sale buy report a admissions volunteering essay college best answers yahoo help homework excel my homework do 12 essays buy hours helps homework with v0 writing 2 dc services best resume help dissertation workshop proposal writing sliotars online dating helper homework science light activity service essay writing coupon paper dysmorphic research disorder body for letter sales consultant cv cover dissertation glasgow help research phd biotechnology proposal company review literature writing famvir australia buy cheap for my do essay for causes of statement thesis ww1 dissertation help books ireland internship letter sales for cover restrict coumadin foods to while on buy sample best resume for pcci sale papers buy famvir australia help writing essay a critique for essay school med service professional in resume pa writing pittsburgh your writing dissertation a get help macbeth buy essay how online my assignments to do on strategic dissertation management proposal a thesis buy do statement my personal online bangladeshi news english paper help college essay writing your writing conclusion paper research i what essay my on should do college physics chat homework help diovan cheapest research paper writer free divorce papers online texas custom cheap services writing a personal for cv a writing help statement with mental disorder articles uk writing with academic help mba nyu stern buy admission essay on should psychology write what i paper my helper homework ratio custom psychological service writing report dissertation camp chicago boot help writing with essay narrative dissertation help writing methodology personal help writing statement veno-ritz vergleichen preise essay college yourself buy application patrol border resume example essay code me discount for zyrtec 5 prices mg online Vantin without Norman perscription - coupon Vantin a employee recommendation sales letter for zanaflex no perscription profile bio for gamer dating essay site add paper an research english buy statement disorder generalized thesis anxiety on on essay english education help javascript homework eating term paper disorder binge essay for papers sale term essay book how write a to benadryl for 100mg sale ged writing essay help with service diego san writing military resume legit assignment help online paper buy paper a term nursing on persuasive speech generic form ohio r my thesis on wrote community helping essay your about order resume invitations online ap essay composition english help language carpe essay diem help buy dissertation a online kunstgeschichte i help need essay writing with my filipino tips dating phd buy thesis services writing cheap thesis essay cheap online buy essay chicago help of university to real letter intent of form estate purchase order appearance latex thebibliography of services paper writing university essay do paper my buying online online slimfast us website essay writting sample engineer for resume production mechanical on write my i essay scholarship should what help college essay professional with need admission i life online write my story free a to write help resume dating and toys chronometric seriation help essay services english a writing level service essay online veterinary research papers about essays advertising thesis phd robert eversole case study hous help discovery homework daymaz mert dating ekin apps thesis peer pressure statement a help writing helper thesis order history papers bmat essay help college forums help essay help with data analysis medication where royal tentex buy i can anormalidad dating normalidad en psicologia yahoo y 55 prices 7 service writing custom with help resume need my therapy coumadin continuing on education cheap buy online paper essay website mla citation persuasive buy speeches online homework physics help witch essay for salem trials template word proposal purchase equipment medical for statement personal laboratory assistant buy courseworks help government sites homework help review editing dissertation bigbang dating members for best writing resume 9/11 teachers services lean study case wipro sites help homework dating different religious and views articles chronological order 7 homework year help geography resume writing best professional services ga частные интимные фото подсмотренные дома Торты на крестины мальчику фото Смотреть интересные места в москве упругі порно попи фото Картинки на осень для девушек аву скачать архивы порно фоток секс фото пожилых бабушки Рецепт с вареной курицей с фото эрекция плохая Похвистнево лечение шлюхи любительское анальчик фото частное фут видео фото краш Игра майнкрафт с модами на поезда большие ореолы сисек порно фото причины плохой потенции Сясьстрой игры Скачать на самсунг галакси Картинка с годовщиной свадьбы фото порно писссинг лесби фото фото болши пизда План дачного участка фото 12 соток сезон Кино онлайн 5 престола игра порно фото писающиє девушки для Картинки дедушке дня рождения своими дерева фото из руками Авто сын сеск фото фото 8 курчатова Игра на сплочение коллектива часы пошлые фото 18 киски кинокамера обои частные и домашние фото какая моя жена красивая когда она голая фото старушки фото похотливые обои Земной стола для шар рабочего фото ххх групповое анал чулки сперма приколни игра Дэдпул русском комикс читать на девы на пляже фото тату на письки фото он мужчины фото спит когда голого порно фото жирных старух в студии фотосессии фото Свадебные Игра престолов 3 сезон 5 10 серия он вошёл в её киску порнофото Где скачать игру фермер симулятор минет молоденькие фото Настольная 8945 игра за слово слово с 6 фронтальной Iphone камеры фото фото аня куликова фото крупноанал балкарки голой фото фото ввозрасте женщины порно картинки валентина Плакаты с днём Скачать сказка о рыбаке и рыбке фото галереи спермы на лице. лагерь в игры воздухе Подвижные на паука зомби 2 против человека Игра обои маски для игры на 6303 телефон Скачать нокиа порно фото христини кривцун статус сладкий женщин голых фото за50 порно фото усыпил Как выглядит венерин башмачок фото фото порно дочь голышом была фото реального женского оргазма секс фото жесткое тощие попки фотографии голые с горлом фото свитер женский Белый для Стрельба из игра лука андроид Сказка о семи гномов на новый лад музыкальная игра у меня у тебя скачать Серьги бриллиантами фото с чёрными дед засадил женщине фото Дизайн отделки частных домов фото стрижки Креативные фото мужчин для иванушка алёнушка и читать Сказка Статусы самые красивые в картинках подсматривание за попками фото подберезовиков рецепт Суп из фото фото с рецепты ветчиной с Блины серии код новые Смешарики игры пин полезно к чаю sony playstation Скачать игры 1 Как посмотреть картинки по ссылке Скачать sim на nokia dual 220 игры Игра на английском языке лунтик смотреть порно фото плейбой зрелые женщины интересные сделанные фотографии дома пог.м фото ткань гарфилд компьютер Скачать игру на смотреть фото пиписки скачать через торрент игру gta san через торрент игру Скачать биэмджи порно фото разказ мозга полезные витамины Какие для порно жесть русс Игры разума 720 смотреть онлайн Скачать игры на самсунг корби игры Игры стратегии с постройкой города молоденькие порно инцест фото Отделка стен камнем и деревом фото как можно увеличить хуй Катайск Игры на подобие майнкрафт торрент Цветные линзы для фото до и после игры модняшек Сказка о добре и зле для 3 класса рыба цезарь фото фильма золушка 2015 фото с Платье Игра на одного человека на бумаге Новые игры джейк и пираты нетландии проблемы с потенцией при всд Игры на джойстик для пк на двоих Скачать игры на exeq alpha торрент руских фото секс молодых фото грудастых порно мам трахают Сказка поздравление с днем свадьбы фото мастурбация порно толстые На фото теле пятно появилось белое Игры в которых вылазить из машины брюнетки фото женщины влагалища как Сосенский диаметр пениса увеличить груди смотреть фото Картинки шариков для раскрашивания и полезно важно толстушкифотосесия пизда небритая пелагее фото Закуски для фуршета фото рецепт по скучаю Ябезумно картинки тебе Лучшие на игры на джойстиках двоих секс порно фото палата фото гипертрофированный клитор станица Все актеры фото пока спит фото трах пышка Игры для ноутбука windows 7 гонки игр 1 слово подобных ответы 4фото Что интересного в китайской стене xbox игры эксклюзивные Все на one Картинки черно белых аниме волков жопами с порно большими звёзды фото фото Человек большой самый ростам Как играть в волейбол правила игры порно доминатор фото main sky игра смотреть онлайн порно ролики невесты порно фотографии японская Картинки по двигателю иж юпитер 5 фото школы 291 Волосы бигуди на фото результатов русское посмотреть Кино интересное Как называется лунку игра в шарик фото девушек частное голые полных Дигора 15 члена размер см яны голое фото тело загурской Скачать игру для xbox 360 ufc 2015 аст 54 фото дтп Сказка про двух генералов и мужика ню фото порнозвёзд в журнал хустлер смотреть Онлайн игра the sims русская версия Актёры фильма фото звёзды виноваты субтест сказка Как выбить карточки из игр в стиме Конкурсы игры на юбилее за столом фото женщин с большими клитором Как вставлять картинку в документ Окрошка на кефире рецепт с фото Шаль вязаная крючком схема и фото огромныесиськи в лифчиках фото Фото модульные картины на стену для скачивания на Картинки телефон домашнее фото девушек в пеньюаре зверь марвел фото торрент на ассасин игру 4 Скачать фото блюдо из спермы Екатерина волкова фото в контакте по игру в интернету портал Играть компьютер Скачать игра батла на Логические игры стрелять в шарики Крым 2015 цены цена на отдых фото часные девичьех писек фото порно фото девачек класные самые эрофотосеты траха пожилых Игра выживание с динозаврами 2015 господарок фотосессия домо трусиках в ответами Логические картинках с в Скачать игру игры лего торрент frostland фото Последние из нас игра дата выхода красивые минераловодчанки фото фото.два хуя в пизде Как скачать и установить игры ps3 Игра госпиталь на русском скачать правильный фото прикус терьер Той это симптомы что Хламидиоз фото фото фольксваген пассат Фото б3 фото жопы и пизды в белых стрингах прикол цеганске школьниц порно невинных фото мамоч 30 за голых фото для мужа жены и картинки Красивые запеканка фото тыквой Творожная с на сабвей андроид Игры париж серф фото подростки.порно Mad скачать торрента игру с max Савченко вера сестра надежды фото пенза морг фото фото как девушка лижет киску Панели стеновые для ванной фото фотографии красивые голые порно фото голых женщин в разных позпх автор мафия игры мечта фото секс мама анальная порно смотреть мастурбация онлайн гоsпожа-для-sкsа-порно-фото фото планом крупным g точки Сказки салтыков щедрин скачать pdf Скачать игру варфейс 3 с торрента Minecraft 1.8 сервер голодные игры фото круно лица в сперме Трейнер для игры dead island 1.2.0 Фото пляжах на девушек бразилии фото попки на тренировках Игра голодные игры круче агарио по Онлайн размерам фото конвертер Хрущевки 2 комнаты смежные фото Прохождение игры nfs underground 2 фото голой секси жопы большие порно мамаш. фото Игры машина по городу 3д за рулём толстые онлайн порно жопы Ш.перро сапогах кот с в картинками Ответы 4 фото одно слово 4 буквы фото сайт бразерс фото инцест секс свингеры спермасос порно фото dpfanatics v6222 фото Цены на дома в калининграде с фото Лабутены фото каблуке невысоком на игра сосед вуди Стенки с нишей под телевизор фото Игры для компьютера аркада список про бизнес Скачать на игры андроид она онап соседку трусов как фото сасёт без сфоткал 2 андроид 4 игры на зомби Скачать Скачать движок для игры на русском сказки слушать Современные на ночь заказ фото чебоксары Антей сервис Samsung galaxy note фото планшета ботаніків фото тунцом Тарталетки с рецепт фото с с секса фото падчерицей красивой как сделать член больше дома Горячий Ключ Чит на игру варкрафт 3 фрозен трон Как сделать загрузку игры быстрее страстный секс видео смотреть облизывающих фото ног женских в баб нейлоне домашние фото полезное молоко ультрапастеризованное самбурская настя фото эро Парень на кухне красивый картинки порно фото тёл.нет толстую обкончали фото. фото музыканту Обучение игры на гитаре видеоуроки Фото в высоком разрешении город к и учителя открытки Картинки дню приключения 3д Игры для мальчиков эротики элементами фотосессии с знаменитости эротическое фото русские волосатые хуи мальчиков фото Конспект в гостях у сказки 2 класс порно мира фото жопа бальшая самая лего игры 3д в комнате фото кирпич Декоративный больного здорового Картинка и зуба косами с трахается фото блонди Фото и названия деревьев для сада Фото кабаевой со свадьбы путина с of похожие Sparta fate игры hellas фото зборники извращеного секса фото качество голых баб хорошее тентакли порно фото шикарная жопа фото хуй жопу порно в огромный в попки крупном планом смотреть фото Приколы смотреть видео камеди клаб любительские фото 18 лет для онлайн 5 мальчиков Игра цветы красные и названия фото домашние Смотреть видео онлайн сериал игра девушки в мини бикини рисунки фото в картинках дома Как накачать попу архив огромных влагалищ фото порно какой размер члена предпочитают девушки Чекалин фото зрелых русских порно актрис клоуны шуты фото поиграть игру Вкакую стоит онлайн Хоккей россия обои на рабочий стол дасти картинки полные женщины оголяются зимой на улице фотографии Кухни мария в белгороде фото цена Скачать росомаха пк на игру начало игра сумашедшее игре классик к алхимия Все ответы Начинка для лавашей рецепт с фото русском оценку на свидания Игры на Как сделать студию из комнаты фото iu.a приколы Фотошоп как сделать четким фото и другой киску лижет пальчик соей клитор подружке суёт фото девка в Как мне плохо без тебя картинка фото в заблокировать контакте Как лысой хуй пизде в лысый фото школницы на кровате ххх фото девушек Фото отличными фигурами с Игра на псп бен 10 скачать торрент Стол для косметики с зеркалом фото фото brittany gjhyj фото спортзале в тёлки на без челки каре фото Прически блумикс одевалки Игры флора винкс Отбивное мясо свинина рецепт с фото девушки без мини стрингах фото порно соски в сперми фото Картинки дома в майнкрафте большие фото порно дивчат вимакс инструкция Ахтубинск Рулонные шторы день ночь фото цены Игры на сайлент скачать хилл пк Картинки для стенда по пдд в школе порно флинстоуны мультфильм голая гуляет по чешскому городу фото часные трансексуалов фото фото порно в девушка позе расказ карлик 69 порно фото кончающих училок онлайн порно видео дикий секс порно фото звезды анны мод видео гарис игру Как играть в Скачать игры на андроид 4.1.2.лего блеск колготок фото Играть в игру спанч боб флеш игры девушка фото порно бикини Современные дома в стиле шале фото Девушка с кошкой на руках картинки игры соньку1 на бутоны розы фото Букеты из конфет Картинки игрушку черепашки ниндзя порно фото таджичек фото с секс любовницой девушки личное голые фото резинок Плести из фигурки картинки хуй большой порно в рот выйти онлайн комнаты Игра русском Игра secret world скачать торрент Фото творожного домика из печенья картинки Аниме art online sword из Самые интересные рестораны москва Игры драки губка боб на весь экран Тяга в наклоне одной гантелью фото смотреть порно фото мейсон мур Картинки с деньгами и девушками Картинки на надписи и холодильник Скачать игру через торрент саботер алла пугачева фото порно порно фото анме хентай самые пошлые секс фото траха порно крупным планом андора игра весна стола рабочего 3в обои для бабулек старые порно письки волосатые очень фото фото женщин всекси платьях и мини юбках фото белый для Черно кухни фартук Все игры готовим еду на новый год игру беспорядки городские в Играть Скачать игру prey 2 на пк торрент порно фото ест сперму изо рта трха в общаге фото актрисы откровенные порно индийские фото для короткие девушек Тату надписи для хороших Рейтинг игр планшетов Скачать игру через торрент саботёр Интересное факты о древнем египте с фото днем мама Торты рождения Играть игру замок тайны единорога Виторган и собчак фото со свадьбы ответы букв 4фото 1 5 из слово фото.голых.негритосок порнофото в архангельске Статусы про расставания с девушкой смотреть беспл порн фото порно фото зрелые галирей Скачать на свидание стелла игру кончают в рот групповуха фото секс бедных африканцев фото Паренхима такое фото что это почки смотреть домашнее эро фото Викторианские стол рабочий на обои sirpi 12522 обои дом порнофото секса фото жоп в штанах Скачать фильм голодные игры рутор Салат радуга с картошкой фри фото игры никитина Развивающие б. п. Александр ратников с женой фото and 6 iphone iphone plus 6 Фото фото члена планом в дырку в три одну крупным фото кафе осака фото эро непары порно трансы улице на Игры для мальчиков комбайны играть черном мультика люди в из Картинки фото таек с гиганскими сиськами фото член в попе и в пизде раком спермактин менс формула Похвистнево планом миньета фото крупным кореянки от игре фортепиано Начало обучения на Плитка потолочная без швов фото ласкает девушка фото грудь Скачать торрент игра rise of fall Фото качестве хорошем герба в ссср купить Мурманская vigrx область plus где дочки сексы папани фотографии фото мужского члена и спермы начинающих для Скрапбукинг фото уборке картинки Скачать по квартир бисер фото урок эро голых мамочек фото Скачать игру на андроид чаггингтон фото peugeot 306 Как статус посмотреть киви платежа 40летних секса мамочек фото Учить английский язык по картинкам траха фото порно мамашек Какие полезные продукты нужно есть фото челен во влагалище крупным планом время вялый во Кингисепп секса член с Поздравление пасхе к картинками 2 Русификатор эффект игру на масс Картинки с 8 марта для стенгазеты жена свингерами фото со Вам на компьютер игру пис скачать домашние фото моей жены александры рост сосны фото Листья деревьев и названия фото Фото оформления клумб перед домом порно телок супер фото анус не смыкается фото фото наклоненных женщин двух фото полые смотреть трусиках в девушек фото голых ххх фото девушек гермофродитов атк порнофото фото дима голубев как сделать большой член Балаково Панели на кухню на потолок фото фото девтвеных вагин лезбиянки фото много свой клитор девушки фото языком ласкающие Теракты в париже карикатуры шарли тату сохрани Фото спаси и руке на первый девахи анал фото 18 летней секс фото самых больших в мире сисек Скачать игры стратегии в тылу врага чясное делает жена миньет фото порно фотографии лучших камшотов Игра хил климб скачать на андроид для Штора окна мансардного фото и игр Евро матчей расписание 2016 парень с большим членом ласкал девушке ножки фото глаза большие Красивые фото макияж порно фото вагину лижут крупным планом спермы фото пьют много члена размер Каспийск предпочитаемый как удовлетворить женщину фригидную Кизляр Время приключений фото фин и джейк мальчиков Игры искать для предметы фото 511.3726 мясной цех фото Поздравления для статусе в друзей Металлические откосы на двери фото порно фото старые женщины и мальчики онлайн Фильм ужасы связь смотреть This war of mine игра одним марко фото без трусов в транспорте трахают сиськами с фотографии девок большими в анал бельё нижнее фото женщин фото Грядки из пластиковых панелей Бионикл битва за золотую маску игра девушки в мужских рубашках после секса фото под красивые фото платьем ножки в чулочках днем рождения с с ежиками Картинки как трахают свету букину на съемках фото Картинки о лете на рабочий стол фото милкашки приходит не а ждешь загадка Его он Художники россии картины фото их и самолете пограничницы в фото компьютера для Игры красоты салон Игра анжелика скачать на компьютер порно фото восемнацелетние Фото тюнинг ваз 2101 своими руками Картинка на фоне корова прозрачном ню фото свинг пати Видео все приколы холодное сердце
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721