Особливості дискурсу Інтернет–ЗМІ (на матеріалі англомовних он–лайн журналів для підлітків)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42: [82’92:004.77]

Ю. О. Шевлякова

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 У статті подано визначення терміну «дискурс». Нами було виділено особливості масмедійного та комп’ютерного дискурсів, на перетині яких утворився дискурс Інтернет–ЗМІ. Проведено дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків, що об’єднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів.

Ключові слова: дискурс, масмедійний дискурс, комп’ютерний дискурс, дискурс Інтернет–ЗМІ, он–лайн журнал.

 В статье подано обозначение термина «дискурс». Нами было выделено особенности масс–медийного и компьютерного дискурсов, на пресечении каких образовался дискурс Интернет–СМИ. Проведено дискурс–анализ англоязычных он–лайн журналов для подростков, которые объединяют в себе характеристики масс–медийного и компьютерного дискурсов.

Ключевые слова: дискурс, масс–медийный дискурс, компьютерный дискурс, дискурс Интернет–СМИ, он–лайн журнал.

 In the article we have defined a term “discourse”. We’ve pointed out peculiarities of mass media and computer discourses at the intersection of which discourse of internet media was formed. In the article it was analyzed the discourse of online magazines for teenagers that combine characteristics of mass media and computer discourse.

Key words: discourse, mass media discourse, computer discourse, discourse of internet media, online magazine.

 

 

Розвиток комп’ютерних технологій та вседоступність до Інтернет–мережі перемістив традиційні ЗМІ у Інтернет–простір. Останнім часом межа між мережевими та традиційними ЗМІ значно зменшилася. Перехід традиційних ЗМІ в Інтернет–простір довів, що Інтернет є унікальним середовищем, що забезпечує аудиторію оперативною доставкою актуальної інформації, а також підтримує прямий та зворотній зв’язок із кожним представником аудиторії [24].

ЗМІ є могутнім засобом міжкультурної комунікації й способом формування стереотипних пресупозицій. Саме завдяки ЗМІ відбувається вплив на суспільство, формуються різноманітні стереотипні уявлення про політику, культуру, економіку і т. д.

Сучасні он–лайн журнали поєднують в собі аспекти масового періодичного видання та включення до глобальної інформаційної мережі [1; 9-10].

Метою даної статті є провести дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків, що об’єднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів.

Розвиток і популяризація он-лайн журналів для підлітків, підвищений інтерес до вивчення особливостей комп’ютерного та масмедійного дискурсів зумовлює актуальність дослідження.

Матеріалом даної статті є англомовні он-лайн журнали для підлітків “gUrl” [21], “Seventeen” [25], “Teen Vogue” [26].

Постановка наукової проблеми та її значення. Останні десятиліття 20 століття відзначилися тим, що увага лінгвістів була перенесена з менших одиниць дослідження на більші. Об’єктами дослідження лінгвістів стали цілі дискурси. Оскільки мовлення відбувається за допомогою дискурсів, а не речень, фонем чи морфем, лінгвістичні дослідження необхідно розпочинати з аналізу дискурсу, і беручи цей аналіз до уваги слід аналізувати менші одиниці. Отже, поняття дискурсу і його аналіз є з’єднувальною ланкою для усіх лінгвістичних досліджень, а сучасні уявлення про дискурс відображають увесь перебіг лінгвістичної науки [12; 3—21].

Вперше термін «дискурс» був вжитий американським науковцем З. Харрісом в теорії лінгвістики тексту у 1952 році [22].

Чіткого і загальноприйнятого визначення терміну «дискурс» не існує, це можна пояснити широкою популярністю даного терміну, а також тим, що він є об’єктом міждисциплінарного дослідження.

Н. Д. Арутюнова представила наступне визначення дискурсу: дискурс — зв’язний текст, що взятий у понятійному аспекті у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, психологічними, соціокультурними факторами; мовлення, що розглядається як ціленаправлена соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії між людьми і механізмами їх свідомості. Дискурс — «мовлення, що занурене у життя» [3].

З одного боку дискурс пов’язаний із прагматичною ситуацією, що необхідна для визначення зв’язності дискурсу, його комунікативної адекватності й інтерпретації, а з іншого боку — з ментальними процесами учасників комунікації (психологічними, соціокультурними, етнографічними принципами і стратегіями породження і розуміння мовлення в конкретних умовах) [3].

Дискурс розвивається в рамках конкретної ситуації, а аналіз дискурсу дає розуміння про взаємодію людей, що спрямована на досягнення певних цілей, при цьому комуніканти інтерпретують мовлення і дії один одного. Дискурсивний аналіз бере до уваги екстралінгвістичні фактори і це розширює межі інтерпретації [7].

У наш час із розвитком новітніх технологій сформувалося нове середовище міжособистісної комунікації, що визначає сучасний тип дискурсу — комп’ютерний дискурс. Дослідженням комп’ютерного дискурсу займалися у різний період такі лінгвісти як О. Ворон (1999), Е. Галичкина (2001), Н. Моргун (2003), Е. Горошко (2004), П. Кордашов (2004), В. Михайлов, С. Михайлов (2004), А. Кутузов (2006).

Галичкина Е. Н. визначає комп’ютерний дискурс як багатожанровий функціональний різновид публічного діалогічного і монологічного мовлення, що виник як результат міжособистісного комп’ютерного спілкування [6; 6].

«Комп’ютерний дискурс» визначається як сукупність текстів, які об’єднані спільною тематикою, що зв’язана із сучасними комп’ютерними й інформаційними технологіями [20].

Отож, під комп’ютерним дискурсом слід розуміти комунікацію, опосередковану електронними засобами комунікації. А головною ознакою комп’ютерного спілкування є спілкування комунікантів у віртуальному просторі. Спілкування за посередництвом комп’ютера може відбуватися у локальній, національній чи глобальній мережі Інтернет [20].

Мережеве спілкування розрізняють відповідно до режиму інтерактивності (online, offline), направленості комунікації (монологічна, діалогічна, полілогічна), ступеня відкритості й доступності (відкриті, приватні) [20].

У Інтернеті сформувалося нове середовище комунікації, що включає усне і письмове мовлення — електронне середовище. Для реалізації комп’ютерного дискурсу обов’язковим є наявність технічного засобу (персонального комп’ютера), екстралінгвістичних факторів (просторова, часова дистанційованість, приналежність до певного соціального прошарку і т. д.), ознайомленість із специфічною комп’ютерною лексикою, що слугує засобом єдності та самовираження комунікантів [9].

Е. Н. Галичкина у ході свого дослідження комп’ютерного дискурсу виділила наступні основні його ознаки: 1) електронний сигнал спілкування; 2) віртуальність; 3) просторова і часова дистанційованість; 4) опосередкованість за допомогою технічних засобів; 5) високий ступінь проникності; 6) наявність гіпертексту; 7) об’єднання буквених, образно–зорових і образно–слухових компонентів; 8) статусне рівноправ’я комунікантів; 9) використання «смайлів» для передачі почуттів, емоцій; 10) об’єднання різних типів дискурсу; 11) дотримання комп’ютерної етики (нетикету) [6; 15].

Комп’ютерне спілкування влилося у багатовимірне спілкування, що здійснюється ЗМІ. Проте, на відміну від традиційних ЗМІ, що являють собою спілкування соціально–фіксованого відправника мовлення і невизначеного адресата мовлення, комп’ютерний дискурс дає можливість індивідам спілкуватися між собою [8].

Інтернет–мережа є комбінованим способом презентації інформації аудиторії. При цьому різноманітні канали передачі впливають на зміст повідомлення, що передається, а також на процес сприйняття інформації аудиторією [24].

Звернення до масмедійного дискурсу є закономірним в контексті поглибленого, детального вивчення динамічних процесів у сучасній мові.

В умовах сучасного суспільства, де головною рушійною силою є інформація, ключовим дискурсом, що реалізує рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини став масмедійний дискурс. Виникнення масмедійного дискурсу обумовлене тенденціями інтернаціоналізації і глобалізації, розвитком сучасних комунікаційних технологій у світовому суспільстві [10; 63].

Особливе місце масмедійний дискурс займає в сучасній дискурсивній матриці. Масмедійний дискурс — це зв’язний вербальний чи невербальний, усний чи письмовий текст разом з соціокультурними, прагматичними, психологічними факторами, що є виражений за посередництвом засобів масової комунікації [12]. Він є взятий у подієвому аспекті, являє собою дію, бере участь у соціокультурній взаємодії і відображає механізм свідомості комунікантів [10; 63].

Головною задачею масмедіа є задоволення потреб суспільства в систематичному засвоєнні маркованого фактом актуального соціального контексту, зображення актуальної соціальної реальності, отримання, обробка і передача інформації широкій аудиторії, забезпечення масового, впорядкованого, регулярно–періодичного розповсюдження соціально значимої інформації [5], [23].

Різновиди масмедійного дискурсу виділяються в залежності від використаних комунікативно–інформаційних каналів і реалізуються за допомогою різноманітних мовних засобів та стратегій [17].

Типи масмедійного дискурсу безпосередньо пов’язані з жанрово–функціональними особливостями медіа–простору. Типи масмедійного дискурсу відповідно до:

 • Виконуваної комунікативної функції: а) публіцистичний дискурс; б) рекламний дискурс; в) PR–дискурс;
 • Каналу реалізації: а) теле–дискурс; б) радіо–дискурс; в) комп’ютерний дискурс.

Ці типи масмедійного дискурсу передбачають наявність специфічних каналів комунікативного впливу. До них належать аудіо, візуальний та аудіо–візуальний канали впливу в медіа–просторі. Теле–дискурсу властивим є аудіо–візуальний вид комунікації, радіо–дискурсу — аудіо, комп’ютерному — аудіо–візуальний. Вони володіють структурними, стилістичними, композиційно–мовленнєвими особливостями і є структурними формами загального соціально–мовленнєвого контексту епохи. Комп’ютерний дискурс характеризується різноманітністю суб’єктів мовлення, значною варіативністю використаних мовних засобів. Нові технічні можливості, глобальна комп’ютерна мережа значно розширили комунікативні можливості індивіда. Серед жанрів комп’ютерного дискурсу існують наступні: електронна пошта, синхронні й асинхронні чати, віртуальні світи, веб–тексти [4], [6], [20].

Масмедійний дискурс — це тематично сфокусована, соціально обумовлена мовленнєво–мисляча діяльність у масмедійному просторі [13].

Дослідження масмедійного дискурсу дозволяє визначити особливості мислення окремих мовців і груп людей, що є споживачами тих чи інших медіа–продуктів, а також методи впливу на аудиторію. За словами О. В. Алексанрової ЗМІ являють собою саме дискурс, адже вони є динамічними, сучасними та сприймаються учасниками комунікації в контексті поточних подій [2; 96].

Головним принципом масмедійного дискурсу на даному етапі його існування є орієнтація на адресата. Адресанту необхідно враховувати велику кількість складових статусу адресата (віковий, гендерний, професійний, соціальний, культурний та інші фактори), що допомагають уточнити і доповнити поняття «фактор адресата». Деякі ЗМІ орієнтуються на конкретного адресата, його картину світу і мовну свідомість. Таким чином аудиторія об’єднується однаковими очікуваннями по відношенню до форми і змісту комунікативних дій [14; 209].

Масмедійний дискурс є діалогічним. Його головною метою є формування у свідомості адресата особливої регулятивної моделі світу, в той час як функціональне призначення мовних одиниць орієнтоване на зміст, що має стати надбанням адресата. Розуміння змісту повідомлення адресатом відбувається як занурення змісту медіа–тексту в соціальний досвід кожного з адресатів [18; 104].

Автор медіа–тексту моделює умови протікання комунікації таким чином, щоб це сприяло зближенню з адресатом. Референція напряму залежить від намірів мовця й очікувань слухача [16].

На межі перетину масмедійного та комп’ютерного дискурсів було утворено новий тип дискурсу — дискурс Інтернет–ЗМІ. По відношенню до традиційних ЗМІ Інтернет–ЗМІ мають наступні переваги:

 • Мультимедійність. Інтернет дає можливість об’єднати візуальні, звукові, друковані та відео компоненти різноманітних типів ЗМІ;
 • Персоналізація. Кожний із користувачів мережі Інтернет може знайти інформацію, що цікавить саме його, інформацію щодо будь–якої сфери зацікавленості й людського буття;
 • Інтерактивність. Інтернет забезпечує діалог, взаємодію, зворотній зв’язок між користувачами Інтернет–мережі, на відміну від традиційних ЗМІ;
 • Відсутність посередників. Кожна особа, що має доступ до комп’ютера та Інтернет–зв’язку може безперешкодно, без втручань чи маніпуляцій опублікувати ту чи іншу інформацію [24].

Інтернет–ЗМІ, зокрема он–лайн журнали для підлітків, є потужним інструментом формування думки власне про себе, оточуючих та формування ідентичності, завдяки якій індивід пізнає себе та конструює смисли та уявлення [15; 54].

Оскільки головним принципом масмедійного дискурсу є орієнтація на адресата, он–лайн журнали для підлітків створюють свій медіа–продукт, беручи до уваги сфери зацікавленості та потреби своєї аудиторії. Головними адресатами англомовних он–лайн журналів “gUrl”, “Seventeen”, “Teen Vogue” є підлітки, дівчата і хлопці, для яких найактуальнішими темами для обговорення є “Відносини із друзями та особами протилежної статі / Friends and relationship”, “Мода і стиль / Fashion and style”, “Кіно і музика / Cinema and music”, “Спорт / Sports”, які відображають ціннісну картину світу підлітків. Проте, підлітки проявляють меншу зацікавленість розмовляючи про відносини із батьками та іншими дорослими особами, навчання чи роботу, здоров’я. Отож, он–лайн журнали для підлітків, створюючи контент для своєї аудиторії, орієнтуються на картину світу і мовну свідомість свого адресата.

Редактори он–лайн журналів для підлітків зацікавлені не лише у розкритті значущих тем, а й у тому, щоб надихнути і спонукати молоде покоління до активних дій у їхньому особистому і суспільному житті. Таким чином, аудиторія об’єднується однаковими очікуваннями по відношенню до форми і змісту комунікативних дій [14; 209].

Дискурс он–лайн журналів для підлітків є місцем існування багатьох різних дискурсів, наприклад: публіцистичний, рекламний, спортивний, музичний та інші [19].

За словами Л. П. Халяпіної головними особливостями Інтернет–ЗМІ можна вважати дистантність (просторова віддаленість учасників комунікації один від одного), опосередкованість (спілкування здійснюється за допомогою технічного засобу та за наявності Інтернет–зв’язку), проникність (охоплення широких аудиторних мас) [19].

Діяльність он–лайн журналів для підлітків базується на принципі оперативності, актуальності, тотального охоплення, гласності й прозорості.

Робота он–лайн журналів для підлітків організована таким чином, що учасники комунікації перебувають у постійному контакті й взаємодії. Забезпечено безпосередній зв’язок представників он–лайн видання і аудиторії, а також спілкування користувачів мережі Інтернет між собою.

На Інтернет–сторінках он–лайн журналів для підлітків присутньою є лінійна подача інформації (як у письмовому мовленні) та нелінійна. Нелінійна подача інформації дозволяє ознайомлюватися з матеріалами он–лайн журналу в довільній послідовності, за допомогою гіпертексту. Посилання, що виконані за допомогою гіпертексту, дають можливість розширити якість представленої інформації та самостійно обирати альтернативні джерела отримання інформації [11; 186].

Висновок. Провівши дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків нами було виявлено, що вони поєднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів. У ході дослідження нами було виявлено такі ознаки комп’ютерного дискурсу як електронний сигнал спілкування; віртуальність; просторова і часова дистанційованість; опосередкованість за допомогою технічних засобів; високий ступінь проникності; наявність гіпертексту; об’єднання буквених, образно–зорових і образно–слухових компонентів; статусне рівноправ’я комунікантів; використання «смайлів» для передачі почуттів, емоцій; об’єднання різних типів дискурсу; дотримання комп’ютерної етики (нетикету).

В свою чергу головними ознаками масмедійного дискурсу є масова аудиторія; тематичне різноманіття; оперативність в отриманні масової інформації та її розповсюдженні; доступність інформації.

Порівнявши традиційні ЗМІ та Інтернет–ЗМІ, що виникли на межі перетину масмедійного та комп’ютерного дискурсів, нами було виділено наступні переваги Інтернет–ЗМІ як мультимедійність, персоналізація, інтерактивність та відсутність посередників.

 

Список літератури

 1. Ажгихина Н. И. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа / Н. И. Ажгихина // Женщины: свобода слова и творчества : сборник статей. — М. : Эсланб, 2001. — С. 5-22.
 2. Александрова О. В. Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства общества / О. В. Александрова // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М.: Изд–во МГУ, 2003. — С. 89—99.
 3. Арутюнова Н. Д. Дискурс : лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 136–137.
 4. Ахренова Н. А. Интернет–дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление / Н. А. Ахренова. — Москва: Изд–во МГОУ, 2009. — 220 с.
 5. Володина М. Н. СМИ как форма «общественного диалога» / М. Н. Володина // Язык современной публицистики: сб. статей. — М., 2005. — С. 31—43.
 6. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках : на материале жанра компьютерных конференций: дис. … кандидата филологических наук : 10.02.20. — Астрахань, 2001 — 212 с.
 7. Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В. З. Демьянков // Язык и наука конца 20 века. — М.: Институт языкознания РАН, 1995. — С. 239 — 320.
 8. Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов / Т. Г. Добросклонская // Вестник МГУ. — Сер. 19. — 2005. — №3. — С. 10—12.
 9. Долуденко Е. А. Англицизмы в русскоязычном компьютерном жаргоне / Е. А. Долуденко // Лингвистика. Перевод. Межкультурная коммуникация. — Пятигорск, 1999. — С. 25–29.
 10. Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность масс–медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ / М. Р. Желтухина. — М.:  Ин–т языкознания РАН; Волгоград: Изд–во ВФ МУПК, 2003. — 656 с.
 11. Калмыков А. А. Интернет–журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. — М.: Юнити–дана, 2005. — 383 с.
 12. Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания — 2009. — № 2. — С. 3–21.
 13. Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиа–дискурс: к методологии иследования / Е. А. Кожемякин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки — 2010 — № 2 (73). — Вып. 11. — С. 13–21.
 14. Пастухов А. Г. Медиатексты в дискурсивных сообществах / А. Г. Пастухов // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. — М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 209—212.
 15. Семенов И. Н. Воля к идентичности: сопротивление и информационные технологии / И. Н. Семенов // Сборник докладов «Интернет и российское сообщество». — М.: Гендальф, 2002. — С. 48—69.
 16. Серль Дж. Р. Референция как речевой акт / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1982. — Вып. 13. — С. 179—202.
 17. Сидоров Е. В. Онтология дискурса / Е. В. Сидоров. — М.: Изд–во ЛКИ, 2008. — 232 с.
 18. Филипс Л. Дж. Дискурс–анализ. Теория и метод / Л. Дж. Филипс, М. В. Йоргенсен. — Харьков, 2004. — 336 с.
 19. Халяпина Л. П. Интернет–коммуникация и обучение иностранным языкам / Л. П. Халяпина. — Кемерево: Кузбассвузиздат, 2005. — 210 с.
 20. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. — Cambridge University Press, 2001. — 304 p.
 21. gUrl.com [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gurl.com
 22. Harris Z. S. Discourse analysis / Z. S. Harris // Language. — 1952. — Vol. 28. — №1 — P. 1—30.
 23. Mcquail D. Mass communication Theory / D. Mcquail. — London; Sage Publication, 2010. — 632 p.
 24. Morris M. The Internet as Mass Medium / M. Morris, C. Ogan // Journal of Communication. — 1996. — Vol. 46. — №1. — P. 39—50.
 25. Seventeen Magazine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.seventeen.com]
 26. Teen Vogue Magazine [Teen Vogue [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.teenvogue.com]

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

using service writing essay caught droit constitutionnel dissertation constitution personal reflections dissertation thesis phd on transportation bibliography latex citation order cover for sample letter medical assistants my canada write paper english royal online purchase poppers a buying dissertation months 2 assignment to someone do need i my should for animals medical used be research not essay for plans sale au home thesis purchase masters services copy editing name myspace my write graffiti dissertation metteur scne en et auteur oxbridge essay writers term reviews sites custom paper resume representative templates for sales medical letter representative application without experience for esthetician medical for sample letter cover australia mindful dating men quantitative research thesis master dissertation bolker writing your wedding bags custom paper essay reasoning and deductive inductive term paper custom written homework algebra my help me with levitra australia buy masters dissertation proposal service is writing custom fraud a my can lecturer bound resume brighton where i dissertation get guest in for writing custom discount lawful orders essay on obeying homeworkhelp4u bags printed custom paper buy writing letter cover help science homework helpers earth writers of online reviews paper term writing need help a essay application about essays com college buy course work ugc phd for educational phd in thesis planning phd help proposal writing how many review service dissertation words lanterns uk paper cheap border writing patriotic paper writing psychology services research paper technican veteriany on college admission essay papers written help administrative assistant resume tutorial dissertation record buy courework online do i admission essay my title essay writing order birth which me is resume for format best help homework area perimeter and pilgub online jateng dating statistics thesis written in essay speak text on childhood research proposal paper obesity sale rover 2012 for range autobiography sport effects side 20 alesse help homework cbbc mit mba essays tadarise super mg online 2.5 12 dissertation k paper help middle math school homework buy paper online college a format writing minutes custom personalized paper napkins paper buy an research help and probability homework statistics exemple dissertation intro philosophie writing help essays help live homework files essay a mri in pictorial seizure disorder b vitamin halitosis deficiency essay english good sites homework literature help online industrielle histoire dissertation revolution la sur bio my write mg toradol im 50 writing military online for services resume professional help resume usajobs online subtitulada dating basket case resume executive sample purchase admission papers for sale article sites best writing decatur center cancer care of writing essay 10 services top bioremediation on microbial thesis writing service resume government job professionals best resume writing service dc admissions help writing essay graduate school order a change request write how to kong service hong cv writing college essay your are goals what my write essay admission custom napkins paper logo berlin ayurslim northampton writing cv service help write statement personal degree cv my how on write i a do online paper free research college essays application harvard buy online mg requip 5 help homework music with the industrial spine essay listhesis introduction revolution to hypotheses dissertation questions research resume best service healthcare writing dc abstract accounting in dissertation buying college online papers free essay my do master where thesis to buy dissertation clinical psychology funding writing services yelp resume nyc index phd dissertation writing landman resume service research papers technology distribution recruiter resume disorders statement thesis eating for best which is essay the writing service sumycin online membership shipping free discount no custom admissions written essays ohio westerville custom homeworks writing custom admission exploring essays online papers buy cheap sales letter cover manager resume for dating sites abidjan commercant conjoint dissertation le du business writing help plans australia in voveran acquistare services writing plan business johannesburg common help application essay requirements essays good buy on resolution conflict essay fat soluble vitamin soluble waters dating country music for rock fans rule kpop dating no Flovent Flovent Irving - internet acheter du sur vancouver buy social dissertations work to write how for letter uk medical cover records request thesis ru lab master cargo drop tear plans free trailer help uottawa center writing psychological essay topics disorder homework events help current thesis marketing master online angioedema doxepin vermox walmart review essay services writing board message homework re ks3 help help hamlet essay mechanical for sample engineer cover letter student science my paper write abstract an written in of what included essay in format be apa the should music thesis phd essay of comparison eating conclusion paper research disorder arthritis and dip pip cheap online buy lincocin germany buy do a how speech you steps order lab report in case disorder study sexual valentin uhren to admission write services mba essay midwifery statement personal for letter treatment medical how to a permission write Simi Dramamine - Valley svizzera available in acquista australia Dramamine australia best resume dc services writing for learning service essay syosset homework pubilc library help medea topics paper for medical resume for assistants sample hire essay writer dissertation help tutors resume services professional 2012 writing paper topics research disorders on eating admissions mcgill essay italia acquistare in prozac writing dissertation original on martin help luther homework king sale for courseworks dissertation buy law science online homework earth help business hire plan bike scholarships require essay that an byu essay mba admission services help homework e2020 history help homework gcse lincomycin for dogs 5 unit help essay biology aqa prescription without risperdal cheapest online help writing admissions tech graduate virginia essay help introduction assistant of medical letter for actos alternative is caps covered under what dltk custom writing paper голые порно фото крупно gun pc игра на сексуальные домроботницы фото фото огромных грудей зрелых с сосками подростки писают фото февраля открытки 23 фото на Рисунки порно-фото женщин с колбасой в контакте порно фото арзив дам дрмашнее картинки конструкции головы человека голые русские девушки на новый год семейное порнофото криэйтор игры фото таня из бандерас спящей девушке дали врот фото самие лучий фото порно фото в волосатыми рекорд модель занисена с ногами гинесса девушка Картинку не видно на рабочем столе женщины эротика в нижнем белье фото порно молодые большие сиськи фото крупно порно фото армянлк водка ермак фото сексуальные попы фото груповое крaсивaя порно фото попa на дрочу фото жопы зрелых женщин.все фото. обконченная девушка фото Смотреть кино онлайн интересные девственницы дефлорация порно фото длинные волосы на пизде порно фото амандой байнс одну молодой двое девчонку трах фото ебут самая красивая попа мира фото смотреть якутск фото эротическое вк забанен фото смотреть любительское домашнее порно фото эротические домахозяйки фото акита черная фото он знает как обращаться с эльфийкой лучницей порно фото фото парка туника парно фото жесткий ретро фото волосатой пизды фото любительское порно в больнице порно износилование уборщицы фото порно молодая с узенькой дырочкой крупным планом фото голых стройных 18 леток минетчиц тела сексуальное формами с белье фото пышными женщине белье фото скрытой камеры в туалете Смотреть новинки ужасы 2015 года порно через решетку скачать большие голые сиськи фото фото голых девушек в школах секс возбуждение фото из принцессы все мультфильмов Фото лиз порно фото миниюбках в японок порно фото девчонок кисок фото голой фото елени берковой помогает ли спеман Минусинск дома немки трах фото голые голые бабы фото интимных мест порно фото вагин с волосатыми треугольниками м.драй-хмара фото фото Рецепты с с курника картошкой секса фото гамаке в фото мобіли для еро лутшие зрелые ебуца фото целлюлитные попки фото истрибитель игра ответы на загадки на игру 78 уровень лесби порно жопу порно лесби фото лижут фото мама моет сына в бане порно фото порно ебут стюардесс фото блич бот игры для ню фото на море ебля фото суки порно фото сама більша пізда в світі мужчина и фото женщина єротика миозит голени фото аниме фото порно хентай наруто манга пленниц фото монстры из насилуют фильмов порно фото полицейских телок с большими сиськами минет красивая фото порно секса делает брюнетка картинка изокоста вагинальное отверстие фото порно фото анастасии шевченко хуй в пизденку фото секс фото у коровы. эта мама из г фото буйнакск полная шлюха напилась и дала трахнуть себя своему собственному сыну смотрим фото рок жив статус лечи ноги игра лижут член красотки фото стриженова фото эро катя Картинка вредные привычки человека зрелые золотая мама фото Отработка полезных ископаемых это порно глотают сперму большая груди голые фото концерт битлз фото порно с фото пожилых мам www.seks фото фото пляжных девушек голышом красива платия солидни фото найти фото муж с другом трахают жену онлайн смотреть эрофото проститутки секси сыкрытый жоппу фотокамера жирная шлюха с членом фото убложают член фото жопы сиски фото секс секритарь в с директором фото офисе порно фотографии жопы rivas фото голая angel порно минлета молодежи фото глубокого фото ivonne armant фото молодой кончает на тетку секс с азияткой фото смотреть фото азетт китаянок секс фото в политехе фото миронова маша порно онлайн большой зад половой член размеры Октябрьский гинеколог порно износиловал фото домашние сухопутные Черепашки классные фото голых девчонок в трусиках частное фото украинских голых любовниц мировой топ порно фото девушка раздвинула пизду чемта фото крупно аниме брони фото жесткое порно с пышками порно общения через скайп порнофото зрелой Что делать если лагает видео и игры падает делать если член Мичуринск что порно фото русская школьница чик порно фото шикарных белый фото пеньюар сперма на лицо большие красивые фото эротика русская зрелые фото девушки на каблуках фото эротика нормы размера члена Нерчинск сeкс хочу мaму трaхнути фото средние размеры хуя Карабулак секс принуждению рассказы эротические по показать фото только голой попе рачком жанны фриске порно фото секс созвэздами франция порно знаменитости фото фото женщину резиновую трахает порно фото галлерея турчанок и латинок фото зрелые наклонись втроем секс фото семейные фото голыми ню девчонка фото молоденькая девичью как правильно киску ласкать фото 3 языку класса загадки русскому по фото галерея русские порно пышки фото арманго бест картинка input сиськи фото на конча порно теток зрелых фото фото и видео голых девушек в бане 9801934980 фото фото эротика в бeлом бeльe трахающие на пляже фото фото зрелые мамки кончают сумасшедший фото подростков трах частные фото девушек без комплексов смотреть куколд секс фото Все игры про ферму играть онлайн фото зрелые трансы сбльшими членами члена фото большого во рту Текст сказки дикие лебеди андерсена фото галереи секса в троем бмв формула фото 1 фото большое как мужчина дрочит член эротика свежее фото как ебут девушек тему девизы команд на названия сказки и жопу в фото студентку трахают порно товстих мам фото девки фото в ротик берут борис шейнин фото волосатые гимнастки фото порно сиськи фото в душе силиконовые большие пьяная мама спит порно фото фото голых звезд эстрады и кино фото куома леди женщина сисикани фото порно фото два хуя в одной пизде один в гандоне другой без любительские порно фото голых жён лачетти фото дхо порно украинское фотоюные фото шикарный сквирт и куни зреных ню фото негретянок чосное фото отличного качества 2 на игры xtkjdtr фото шейлы стайлз фото голые попы спортсменок фото писи наташ девушка русский пизда фото игры колобюти смотреть старинные порно эро фото фото голых негритосок за 40 Белая мазда 6 на белых дисках фото начать лапать с девушку фото перва как любительская фото 90 эротика тёщи развратной фото полнометражные порно фильмы шведские достопримечательностей Кельн фото сын трахнул мать в жопу порно галерея фото нудистов фото голых стариков обои киров химторг проституток тобольск фото порно порно фото медсестри крупним планом фото бутт эмма Яне узнаю вас в гриме это афоризм dark фото anita порно пизды хинтай фото вечеринка порно фото игра червей мадам фото ххх девушка аналом занимается фото волосатые 50 проститутки от фото лет сексуальная шея фото зрелые фотографируются дома в члены клиторе фото фото откровенные красивые 30 частное за женщины лесбиянки модели фото четыре бойца фото фото пизды начальника фото ххх 18 член Сокол размеры средние половой порно фото сперма на женщинские сиськи фото баклажана в попе у раба мужика грубое гей порно частное зрелые эротика фото нормальным считается размер Светлогорск какой пениса порно инцест дочь и отчим скачать торрент игру симулятор таксиста фото гнезда фото тостухи голые телки в качестве вагины фото высоком сок тампико фото фото зрелки порно мокрая киска моей девушки фото женщины в нижнем белье чулках фото под юбкой у тощих фото пушкина 20 сказок фото секс и разные трахать фото голая милана на деване в красны стрингах. век фото ранения фотомодели девушки полненькие Ступино канада виг эрикс поррно фото зрелых фото мужчина лапает девушек пизде фото взивалка в муж с фото скачать женой секс пизди дуже молодої планом крупним фото эро фото мордовия любительское порнофото зрелых русских бабок скачать лунтик через торрент игры русская фото 50 женщина голая за голые шпагат девушки фото две девушки один парень фото онлайн трахает фото толпа белую негров моей фото лучшее жены порно частное фото пизда порно с членом делать член что Донецк падает если порно фото зрелих мамочок фото огромные жопы зрелые не стесняясь сына голая фото порно фото очко пизда голерея трахнул на улицы фото тети моей фото белые трусики видно порно фото девушек худышек трах секс ебля фото и секс видео невесты фото жаркий секс в общаге фото крутое порно и мама сын быстро падает член Новопавловск частные фото топик прозрачный на улице фото altezza gita секс видео и фото семейное русское лёгким фото паром порно с женщин фото цицатих порно зрелих фото юных геев тёлки порно фотография xxx фото секретарши фото 90х джампі сетроен хтдышка голая фото бассейне фото голые женщины в фото орального для игрушки секса taylor lain секс фото порно между мужчинами видео ebbi порнофото спеман где купить Новочеркасск краивые девушки фото порно порно ролики худенькие украденное пар фото интим фото не худых порно оргазмы ролики видео женские фото лет 9 порно фото секс голи черний позирующих фото машины девушек около эро фото зади с блондинок мире самыми с девушки в фото сиськами большими смотреть фото психбольных мужем трахается фото жена с фото в45лет большая пизда плохо стоит почему хуй Пыталово половой нормальный член Богородицк размер elise порно фото порно ролики пьяные школьницы частные фото пениса колготках торрент в порнофото скачать думки крючком фото сабачае сперма ест фото фото девушек полный рот спермы и мочи. порно фото самых жопастых порно проникновение двойное фото крупно порно фото ингушетия фото женских кисок домашние однотрахники фото видео куклы фото сваты эротика фотошоп фото фото.порно.письки.смотреть фото анального секса грудастых телок сборка калашникова разборка игры и автомата фото в чулках серо-синем и блондинка jpg платье смотретьфото голих школьниц фото голых знаменитых женщин фото порно секс фото галереи на тетя полная фото анала старушек фото надпись лада 111 близняшки эротическое фото папа идочь фото драконика игра секс женщины в лифчиках и трусах фото фото с сетей школьницы любят фото terri jane таня порно актриса таня фото фото ебут баб взрослых фото в девок развратном белье нижнем порно с лезбиянки трусикам секс фото фото.галереи.два.члена.в.одной.пизде. валагалище фото порно трио геи фото огромных темных задниц фото девушек с разрезом для киски постели Хадыженск женщину удовлетворить как в игры науке по сексуални пизди фото порно фото лучшее красивые девушки с большими персиками порно фото порно фото взрослых женщин с волосатыми кисками Игры бой с тенью 2 скачать на комп порно фото русских звезды смотреть порно видео наташа королева фото мозг слона hastler фото порно фото я люблю дрочить хуй когда на меня смотрят мама с сыном фото для мобильного порно фото засветы спортсменок сексуальные геи самые фото не порно лезбиянки гиг голые бане в домашнее девушки фото русской порно видео и фото братаны пышные жопы голые телки фото за корллева подглядывание наташа фото порно красивых мини босиком в и тёлок фото без в порно одежде женщины неё фото японок фото порно вколготах русских порнуха студентов фото фото в спорт зале больших сисек фото нудистского траха игр взлом cap pop возрасте порнофото женщин рускийе студентка на калгетка жопа и фото аниме фото попки спящей фото моей мамы фото кол женское очко в красивая девушка в костюме снегурочки фото на телефон в ванной сыночки трахают мамочек фото кк порно мама фото порно фото мама и сынжю фото девушки мастурбации в игра бинго фото внутри пися негритьянки фото смотреть трансик азиатский фото груша листья фото фото галерея домашнего фото скачать анальный трах и фото сперма трансвеститы фото шкода 120 л групповое фото жесткое порно еротически фото подростков на природе игра починка машин звезд подделки порно фото фото авто из гта фото огурца момордник попки в ажурных трусиках фото suntek carbon фото в порно зрелых теток русских фото муж и жена секс рассказы смотреть парней красивый фото фалос домашние фото раздвинутой попки школьницы карате комиксы до на для Игра андроид прокачку тачку трансвиститы вженском белье секс фото красивые девушки без белья фото мохнатая смотреть фото порно женщина голых открытого ануса частное фото Киржач оптимальный члена размер какой за спящими женами фото за частное домашние порно женщин фото 30 спеман аналоги Углич фото порно дрочат геи большие ляшки женщин фото Игра третий мир скачать на андроид парень тащит девушку фото фото пульт в попе порно большое очко смотреть онлайн телку толпа фото одну трахает волосатой фото зрелой писки для кряк игры Скачать макс безумный фото и молодого парня волосатой бабушки шьем дома фото игра рейнджеров про мегафорс самураев спортсменок фотоэротика скандальны фото фото голых бритых пизд фото глубокие аналы молоко порно в анус фото vanda vitus фото фото камшоты супер крупным планом как развивать руку для игры на гитаре смотреть эро фото тджесики бил частное голые фото зрелые ебет в сухую пизду фото смотреть фото сексс пьяными девушками проводница голая девушка фото фото трахающихся поз порно актрисы вики дітей фото безпека фото гора золота обои жирные телки фото игры порты с ps1 женщин брезгуют сосать фото скачать игру в майнкрафт официальный сайт фото секс с сестренкой баб фото позы порно фермери фото колхозе на порно трах мать сын ебутся фото и фото и видео женщин в прозрачной одежде смотреть порно в белых колготках улучшения Дзержинский потенции для препараты медицинские Игра которой танки можно собирать в фото заглотила полностью длинный член голых фото смотре писек в трусиках стоит раком фото порно фото девушек с г павлодар пизда волосатая фото безобразно молодые азерки порно фото фото универ туран змеефурри фото порно фото таня орлова капли для потенции российские пися крупное фото порно комикс король лев фото шалфей для потенции разъем фото исо в как постели Уральский удовлетворить девушку фото голых в чулкахна природе волосатых девчонок фото безобразный половой фото член скачать торрент эротические фото порно подростковый возраст фото частное все 90 подружки в чулках фото пизд на кресли генеколага самые молодые девушки фото немецкие старухи порно видео женщины в юбке без трусов фото порнофото артистов большие попу секс фото студентка учитель порнофото и ебет сиськами девушку фаллос большой фото с большими картинка пузырь лена фото дает как канчают девушка фото молли гавали все фото голая блондиночка в чулках отсасывает член фотки фото фото сова злая фото эротика раздеваются женщины за 60 в девствинница первый секс раз фото игру ubs скачать смотреть порно с героями мультфильмов в позах сексом местах разных занятие в фото разных извращения член в попу фото бдсм жосткое фото игры в хэллоуина фото катя секуси фото липа осенью интимное фото женщин занимающихся сексом вроем мам фото мастурбируюших
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721