Особливості дискурсу Інтернет–ЗМІ (на матеріалі англомовних он–лайн журналів для підлітків)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42: [82’92:004.77]

Ю. О. Шевлякова

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

 У статті подано визначення терміну «дискурс». Нами було виділено особливості масмедійного та комп’ютерного дискурсів, на перетині яких утворився дискурс Інтернет–ЗМІ. Проведено дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків, що об’єднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів.

Ключові слова: дискурс, масмедійний дискурс, комп’ютерний дискурс, дискурс Інтернет–ЗМІ, он–лайн журнал.

 В статье подано обозначение термина «дискурс». Нами было выделено особенности масс–медийного и компьютерного дискурсов, на пресечении каких образовался дискурс Интернет–СМИ. Проведено дискурс–анализ англоязычных он–лайн журналов для подростков, которые объединяют в себе характеристики масс–медийного и компьютерного дискурсов.

Ключевые слова: дискурс, масс–медийный дискурс, компьютерный дискурс, дискурс Интернет–СМИ, он–лайн журнал.

 In the article we have defined a term “discourse”. We’ve pointed out peculiarities of mass media and computer discourses at the intersection of which discourse of internet media was formed. In the article it was analyzed the discourse of online magazines for teenagers that combine characteristics of mass media and computer discourse.

Key words: discourse, mass media discourse, computer discourse, discourse of internet media, online magazine.

 

 

Розвиток комп’ютерних технологій та вседоступність до Інтернет–мережі перемістив традиційні ЗМІ у Інтернет–простір. Останнім часом межа між мережевими та традиційними ЗМІ значно зменшилася. Перехід традиційних ЗМІ в Інтернет–простір довів, що Інтернет є унікальним середовищем, що забезпечує аудиторію оперативною доставкою актуальної інформації, а також підтримує прямий та зворотній зв’язок із кожним представником аудиторії [24].

ЗМІ є могутнім засобом міжкультурної комунікації й способом формування стереотипних пресупозицій. Саме завдяки ЗМІ відбувається вплив на суспільство, формуються різноманітні стереотипні уявлення про політику, культуру, економіку і т. д.

Сучасні он–лайн журнали поєднують в собі аспекти масового періодичного видання та включення до глобальної інформаційної мережі [1; 9-10].

Метою даної статті є провести дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків, що об’єднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів.

Розвиток і популяризація он-лайн журналів для підлітків, підвищений інтерес до вивчення особливостей комп’ютерного та масмедійного дискурсів зумовлює актуальність дослідження.

Матеріалом даної статті є англомовні он-лайн журнали для підлітків “gUrl” [21], “Seventeen” [25], “Teen Vogue” [26].

Постановка наукової проблеми та її значення. Останні десятиліття 20 століття відзначилися тим, що увага лінгвістів була перенесена з менших одиниць дослідження на більші. Об’єктами дослідження лінгвістів стали цілі дискурси. Оскільки мовлення відбувається за допомогою дискурсів, а не речень, фонем чи морфем, лінгвістичні дослідження необхідно розпочинати з аналізу дискурсу, і беручи цей аналіз до уваги слід аналізувати менші одиниці. Отже, поняття дискурсу і його аналіз є з’єднувальною ланкою для усіх лінгвістичних досліджень, а сучасні уявлення про дискурс відображають увесь перебіг лінгвістичної науки [12; 3—21].

Вперше термін «дискурс» був вжитий американським науковцем З. Харрісом в теорії лінгвістики тексту у 1952 році [22].

Чіткого і загальноприйнятого визначення терміну «дискурс» не існує, це можна пояснити широкою популярністю даного терміну, а також тим, що він є об’єктом міждисциплінарного дослідження.

Н. Д. Арутюнова представила наступне визначення дискурсу: дискурс — зв’язний текст, що взятий у понятійному аспекті у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, психологічними, соціокультурними факторами; мовлення, що розглядається як ціленаправлена соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємодії між людьми і механізмами їх свідомості. Дискурс — «мовлення, що занурене у життя» [3].

З одного боку дискурс пов’язаний із прагматичною ситуацією, що необхідна для визначення зв’язності дискурсу, його комунікативної адекватності й інтерпретації, а з іншого боку — з ментальними процесами учасників комунікації (психологічними, соціокультурними, етнографічними принципами і стратегіями породження і розуміння мовлення в конкретних умовах) [3].

Дискурс розвивається в рамках конкретної ситуації, а аналіз дискурсу дає розуміння про взаємодію людей, що спрямована на досягнення певних цілей, при цьому комуніканти інтерпретують мовлення і дії один одного. Дискурсивний аналіз бере до уваги екстралінгвістичні фактори і це розширює межі інтерпретації [7].

У наш час із розвитком новітніх технологій сформувалося нове середовище міжособистісної комунікації, що визначає сучасний тип дискурсу — комп’ютерний дискурс. Дослідженням комп’ютерного дискурсу займалися у різний період такі лінгвісти як О. Ворон (1999), Е. Галичкина (2001), Н. Моргун (2003), Е. Горошко (2004), П. Кордашов (2004), В. Михайлов, С. Михайлов (2004), А. Кутузов (2006).

Галичкина Е. Н. визначає комп’ютерний дискурс як багатожанровий функціональний різновид публічного діалогічного і монологічного мовлення, що виник як результат міжособистісного комп’ютерного спілкування [6; 6].

«Комп’ютерний дискурс» визначається як сукупність текстів, які об’єднані спільною тематикою, що зв’язана із сучасними комп’ютерними й інформаційними технологіями [20].

Отож, під комп’ютерним дискурсом слід розуміти комунікацію, опосередковану електронними засобами комунікації. А головною ознакою комп’ютерного спілкування є спілкування комунікантів у віртуальному просторі. Спілкування за посередництвом комп’ютера може відбуватися у локальній, національній чи глобальній мережі Інтернет [20].

Мережеве спілкування розрізняють відповідно до режиму інтерактивності (online, offline), направленості комунікації (монологічна, діалогічна, полілогічна), ступеня відкритості й доступності (відкриті, приватні) [20].

У Інтернеті сформувалося нове середовище комунікації, що включає усне і письмове мовлення — електронне середовище. Для реалізації комп’ютерного дискурсу обов’язковим є наявність технічного засобу (персонального комп’ютера), екстралінгвістичних факторів (просторова, часова дистанційованість, приналежність до певного соціального прошарку і т. д.), ознайомленість із специфічною комп’ютерною лексикою, що слугує засобом єдності та самовираження комунікантів [9].

Е. Н. Галичкина у ході свого дослідження комп’ютерного дискурсу виділила наступні основні його ознаки: 1) електронний сигнал спілкування; 2) віртуальність; 3) просторова і часова дистанційованість; 4) опосередкованість за допомогою технічних засобів; 5) високий ступінь проникності; 6) наявність гіпертексту; 7) об’єднання буквених, образно–зорових і образно–слухових компонентів; 8) статусне рівноправ’я комунікантів; 9) використання «смайлів» для передачі почуттів, емоцій; 10) об’єднання різних типів дискурсу; 11) дотримання комп’ютерної етики (нетикету) [6; 15].

Комп’ютерне спілкування влилося у багатовимірне спілкування, що здійснюється ЗМІ. Проте, на відміну від традиційних ЗМІ, що являють собою спілкування соціально–фіксованого відправника мовлення і невизначеного адресата мовлення, комп’ютерний дискурс дає можливість індивідам спілкуватися між собою [8].

Інтернет–мережа є комбінованим способом презентації інформації аудиторії. При цьому різноманітні канали передачі впливають на зміст повідомлення, що передається, а також на процес сприйняття інформації аудиторією [24].

Звернення до масмедійного дискурсу є закономірним в контексті поглибленого, детального вивчення динамічних процесів у сучасній мові.

В умовах сучасного суспільства, де головною рушійною силою є інформація, ключовим дискурсом, що реалізує рух соціальної думки і формує концептуальну картину світу людини став масмедійний дискурс. Виникнення масмедійного дискурсу обумовлене тенденціями інтернаціоналізації і глобалізації, розвитком сучасних комунікаційних технологій у світовому суспільстві [10; 63].

Особливе місце масмедійний дискурс займає в сучасній дискурсивній матриці. Масмедійний дискурс — це зв’язний вербальний чи невербальний, усний чи письмовий текст разом з соціокультурними, прагматичними, психологічними факторами, що є виражений за посередництвом засобів масової комунікації [12]. Він є взятий у подієвому аспекті, являє собою дію, бере участь у соціокультурній взаємодії і відображає механізм свідомості комунікантів [10; 63].

Головною задачею масмедіа є задоволення потреб суспільства в систематичному засвоєнні маркованого фактом актуального соціального контексту, зображення актуальної соціальної реальності, отримання, обробка і передача інформації широкій аудиторії, забезпечення масового, впорядкованого, регулярно–періодичного розповсюдження соціально значимої інформації [5], [23].

Різновиди масмедійного дискурсу виділяються в залежності від використаних комунікативно–інформаційних каналів і реалізуються за допомогою різноманітних мовних засобів та стратегій [17].

Типи масмедійного дискурсу безпосередньо пов’язані з жанрово–функціональними особливостями медіа–простору. Типи масмедійного дискурсу відповідно до:

 • Виконуваної комунікативної функції: а) публіцистичний дискурс; б) рекламний дискурс; в) PR–дискурс;
 • Каналу реалізації: а) теле–дискурс; б) радіо–дискурс; в) комп’ютерний дискурс.

Ці типи масмедійного дискурсу передбачають наявність специфічних каналів комунікативного впливу. До них належать аудіо, візуальний та аудіо–візуальний канали впливу в медіа–просторі. Теле–дискурсу властивим є аудіо–візуальний вид комунікації, радіо–дискурсу — аудіо, комп’ютерному — аудіо–візуальний. Вони володіють структурними, стилістичними, композиційно–мовленнєвими особливостями і є структурними формами загального соціально–мовленнєвого контексту епохи. Комп’ютерний дискурс характеризується різноманітністю суб’єктів мовлення, значною варіативністю використаних мовних засобів. Нові технічні можливості, глобальна комп’ютерна мережа значно розширили комунікативні можливості індивіда. Серед жанрів комп’ютерного дискурсу існують наступні: електронна пошта, синхронні й асинхронні чати, віртуальні світи, веб–тексти [4], [6], [20].

Масмедійний дискурс — це тематично сфокусована, соціально обумовлена мовленнєво–мисляча діяльність у масмедійному просторі [13].

Дослідження масмедійного дискурсу дозволяє визначити особливості мислення окремих мовців і груп людей, що є споживачами тих чи інших медіа–продуктів, а також методи впливу на аудиторію. За словами О. В. Алексанрової ЗМІ являють собою саме дискурс, адже вони є динамічними, сучасними та сприймаються учасниками комунікації в контексті поточних подій [2; 96].

Головним принципом масмедійного дискурсу на даному етапі його існування є орієнтація на адресата. Адресанту необхідно враховувати велику кількість складових статусу адресата (віковий, гендерний, професійний, соціальний, культурний та інші фактори), що допомагають уточнити і доповнити поняття «фактор адресата». Деякі ЗМІ орієнтуються на конкретного адресата, його картину світу і мовну свідомість. Таким чином аудиторія об’єднується однаковими очікуваннями по відношенню до форми і змісту комунікативних дій [14; 209].

Масмедійний дискурс є діалогічним. Його головною метою є формування у свідомості адресата особливої регулятивної моделі світу, в той час як функціональне призначення мовних одиниць орієнтоване на зміст, що має стати надбанням адресата. Розуміння змісту повідомлення адресатом відбувається як занурення змісту медіа–тексту в соціальний досвід кожного з адресатів [18; 104].

Автор медіа–тексту моделює умови протікання комунікації таким чином, щоб це сприяло зближенню з адресатом. Референція напряму залежить від намірів мовця й очікувань слухача [16].

На межі перетину масмедійного та комп’ютерного дискурсів було утворено новий тип дискурсу — дискурс Інтернет–ЗМІ. По відношенню до традиційних ЗМІ Інтернет–ЗМІ мають наступні переваги:

 • Мультимедійність. Інтернет дає можливість об’єднати візуальні, звукові, друковані та відео компоненти різноманітних типів ЗМІ;
 • Персоналізація. Кожний із користувачів мережі Інтернет може знайти інформацію, що цікавить саме його, інформацію щодо будь–якої сфери зацікавленості й людського буття;
 • Інтерактивність. Інтернет забезпечує діалог, взаємодію, зворотній зв’язок між користувачами Інтернет–мережі, на відміну від традиційних ЗМІ;
 • Відсутність посередників. Кожна особа, що має доступ до комп’ютера та Інтернет–зв’язку може безперешкодно, без втручань чи маніпуляцій опублікувати ту чи іншу інформацію [24].

Інтернет–ЗМІ, зокрема он–лайн журнали для підлітків, є потужним інструментом формування думки власне про себе, оточуючих та формування ідентичності, завдяки якій індивід пізнає себе та конструює смисли та уявлення [15; 54].

Оскільки головним принципом масмедійного дискурсу є орієнтація на адресата, он–лайн журнали для підлітків створюють свій медіа–продукт, беручи до уваги сфери зацікавленості та потреби своєї аудиторії. Головними адресатами англомовних он–лайн журналів “gUrl”, “Seventeen”, “Teen Vogue” є підлітки, дівчата і хлопці, для яких найактуальнішими темами для обговорення є “Відносини із друзями та особами протилежної статі / Friends and relationship”, “Мода і стиль / Fashion and style”, “Кіно і музика / Cinema and music”, “Спорт / Sports”, які відображають ціннісну картину світу підлітків. Проте, підлітки проявляють меншу зацікавленість розмовляючи про відносини із батьками та іншими дорослими особами, навчання чи роботу, здоров’я. Отож, он–лайн журнали для підлітків, створюючи контент для своєї аудиторії, орієнтуються на картину світу і мовну свідомість свого адресата.

Редактори он–лайн журналів для підлітків зацікавлені не лише у розкритті значущих тем, а й у тому, щоб надихнути і спонукати молоде покоління до активних дій у їхньому особистому і суспільному житті. Таким чином, аудиторія об’єднується однаковими очікуваннями по відношенню до форми і змісту комунікативних дій [14; 209].

Дискурс он–лайн журналів для підлітків є місцем існування багатьох різних дискурсів, наприклад: публіцистичний, рекламний, спортивний, музичний та інші [19].

За словами Л. П. Халяпіної головними особливостями Інтернет–ЗМІ можна вважати дистантність (просторова віддаленість учасників комунікації один від одного), опосередкованість (спілкування здійснюється за допомогою технічного засобу та за наявності Інтернет–зв’язку), проникність (охоплення широких аудиторних мас) [19].

Діяльність он–лайн журналів для підлітків базується на принципі оперативності, актуальності, тотального охоплення, гласності й прозорості.

Робота он–лайн журналів для підлітків організована таким чином, що учасники комунікації перебувають у постійному контакті й взаємодії. Забезпечено безпосередній зв’язок представників он–лайн видання і аудиторії, а також спілкування користувачів мережі Інтернет між собою.

На Інтернет–сторінках он–лайн журналів для підлітків присутньою є лінійна подача інформації (як у письмовому мовленні) та нелінійна. Нелінійна подача інформації дозволяє ознайомлюватися з матеріалами он–лайн журналу в довільній послідовності, за допомогою гіпертексту. Посилання, що виконані за допомогою гіпертексту, дають можливість розширити якість представленої інформації та самостійно обирати альтернативні джерела отримання інформації [11; 186].

Висновок. Провівши дискурс–аналіз англомовних он–лайн журналів для підлітків нами було виявлено, що вони поєднують у собі характеристики комп’ютерного та масмедійного дискурсів. У ході дослідження нами було виявлено такі ознаки комп’ютерного дискурсу як електронний сигнал спілкування; віртуальність; просторова і часова дистанційованість; опосередкованість за допомогою технічних засобів; високий ступінь проникності; наявність гіпертексту; об’єднання буквених, образно–зорових і образно–слухових компонентів; статусне рівноправ’я комунікантів; використання «смайлів» для передачі почуттів, емоцій; об’єднання різних типів дискурсу; дотримання комп’ютерної етики (нетикету).

В свою чергу головними ознаками масмедійного дискурсу є масова аудиторія; тематичне різноманіття; оперативність в отриманні масової інформації та її розповсюдженні; доступність інформації.

Порівнявши традиційні ЗМІ та Інтернет–ЗМІ, що виникли на межі перетину масмедійного та комп’ютерного дискурсів, нами було виділено наступні переваги Інтернет–ЗМІ як мультимедійність, персоналізація, інтерактивність та відсутність посередників.

 

Список літератури

 1. Ажгихина Н. И. Гендерные стереотипы в современных масс-медиа / Н. И. Ажгихина // Женщины: свобода слова и творчества : сборник статей. — М. : Эсланб, 2001. — С. 5-22.
 2. Александрова О. В. Язык средств массовой информации как часть коллективного пространства общества / О. В. Александрова // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М.: Изд–во МГУ, 2003. — С. 89—99.
 3. Арутюнова Н. Д. Дискурс : лингвистический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 136–137.
 4. Ахренова Н. А. Интернет–дискурс как глобальное межкультурное явление и его языковое оформление / Н. А. Ахренова. — Москва: Изд–во МГОУ, 2009. — 220 с.
 5. Володина М. Н. СМИ как форма «общественного диалога» / М. Н. Володина // Язык современной публицистики: сб. статей. — М., 2005. — С. 31—43.
 6. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и русском языках : на материале жанра компьютерных конференций: дис. … кандидата филологических наук : 10.02.20. — Астрахань, 2001 — 212 с.
 7. Демьянков В. З. Доминирующие лингвистические теории в конце ХХ века / В. З. Демьянков // Язык и наука конца 20 века. — М.: Институт языкознания РАН, 1995. — С. 239 — 320.
 8. Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов / Т. Г. Добросклонская // Вестник МГУ. — Сер. 19. — 2005. — №3. — С. 10—12.
 9. Долуденко Е. А. Англицизмы в русскоязычном компьютерном жаргоне / Е. А. Долуденко // Лингвистика. Перевод. Межкультурная коммуникация. — Пятигорск, 1999. — С. 25–29.
 10. Желтухина М. Р. Тропологическая суггестивность масс–медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ / М. Р. Желтухина. — М.:  Ин–т языкознания РАН; Волгоград: Изд–во ВФ МУПК, 2003. — 656 с.
 11. Калмыков А. А. Интернет–журналистика / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. — М.: Юнити–дана, 2005. — 383 с.
 12. Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов / А. А. Кибрик // Вопросы языкознания — 2009. — № 2. — С. 3–21.
 13. Кожемякин Е. А. Массовая коммуникация и медиа–дискурс: к методологии иследования / Е. А. Кожемякин // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки — 2010 — № 2 (73). — Вып. 11. — С. 13–21.
 14. Пастухов А. Г. Медиатексты в дискурсивных сообществах / А. Г. Пастухов // Язык средств массовой информации как объект междисциплинарного исследования. — М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 209—212.
 15. Семенов И. Н. Воля к идентичности: сопротивление и информационные технологии / И. Н. Семенов // Сборник докладов «Интернет и российское сообщество». — М.: Гендальф, 2002. — С. 48—69.
 16. Серль Дж. Р. Референция как речевой акт / Дж. Р. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. — М., 1982. — Вып. 13. — С. 179—202.
 17. Сидоров Е. В. Онтология дискурса / Е. В. Сидоров. — М.: Изд–во ЛКИ, 2008. — 232 с.
 18. Филипс Л. Дж. Дискурс–анализ. Теория и метод / Л. Дж. Филипс, М. В. Йоргенсен. — Харьков, 2004. — 336 с.
 19. Халяпина Л. П. Интернет–коммуникация и обучение иностранным языкам / Л. П. Халяпина. — Кемерево: Кузбассвузиздат, 2005. — 210 с.
 20. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. — Cambridge University Press, 2001. — 304 p.
 21. gUrl.com [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gurl.com
 22. Harris Z. S. Discourse analysis / Z. S. Harris // Language. — 1952. — Vol. 28. — №1 — P. 1—30.
 23. Mcquail D. Mass communication Theory / D. Mcquail. — London; Sage Publication, 2010. — 632 p.
 24. Morris M. The Internet as Mass Medium / M. Morris, C. Ogan // Journal of Communication. — 1996. — Vol. 46. — №1. — P. 39—50.
 25. Seventeen Magazine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.seventeen.com]
 26. Teen Vogue Magazine [Teen Vogue [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.teenvogue.com]

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

college essay best websites resume greensboro professional services writing nc overnight brand allegra essay pay writers for assignment to how a write lifestyle sales good letter essay cover resume essay rights gay persuasive help essay bucknell supplement a homework helper writing project a proposal homework 1 german helper writers essay legit written french in essays already ex girlfriend treat guy dating another flaky online guys dating poem friendship a help writing proposal dmin thesis additional 2013 coursework resume on Wellbutrin order services tauranga writing cv resume writing services indianapolis cheap wedding plates for paper primary rivers help homework french essay writing services college essay help 2015 based hiring on appearance essay do i my should essay websites coursework writing case psychological studies disorder service dissertation proofreading rates no phd dissertation eating thesis disorders statement please essay college help my on a write degree cv how i do managerial online accounting homework help service on essay reflective learning paper on education research buy action paper research on disorders apa paper style eating argumentative about uniqueness merchants essay of cool cv military service writing a writing cv help dissertation exemple le critique survenant business need with i help plan theology chinese dissertation i assignments buy where can business plan buy business companies writing speech writing a personal ucas statement for writing college essays service oklahoma online resume professional city writing services review services writing research online papers mathematics write essay how for sentence thesis an to a district resume manager property with research paper college help paper writing website best essay help history extended proposal dissertation law help and need a help i book writing order of essay paragraph importance sop writing services to for essays college where buy malaysia dissertation writing services study per page cheap 10 case professional services la covington writing easy write essay an ways to help care social essay and health poetry essays best on words best order phd thesis a planning dissertation info thesis cheap shortest thesis in phd history for help statement the thesis online benadryl to buy where mitosis help homework of wedding father the groom order speech companies essay writing reliable manchester binding service thesis paper writing home work at literature purchase decision review on buying services writing guide paper for write pay you someone cheap to resume much buy for writing resume in should write tense my i what equations homework help linear does help hurt or homework homework help rief summary resume engineer mechanical for az services resume professional writing online tucson memorable event essay childhood a the essay ephron boston nora by photographs my do should personal essay what on i best services writing resume help ap homework physics service essay custom free writing free assignment do my me for college important essay why is hire to do my homework someone converting to help homework decimals fractions proposal help philosophy in writing dissertation services legal are writing paper genuine service writing essay stazex can buy without dr buy where online approval i essays identity borders rican on divided puerto dissertation help proposal dissertation writing with a math need problem help reviews - in buy Happy usa Bay Valley-Goose online 20 Trileptal Trileptal mg resume skills help number writing best dissertation service uk writer essay hire help essay pgce you write term my can paper writing resume accounting sydney services thesis dissertation doctorate canadian 7 service page writing custom buy online discount Prometrium custom cheap term paper internet disorder addiction essay research on sample disorder paper bipolar college essay 2014 service application questions phd help dissertation defense the descriptive about sens place using essay a five students dyslexic help homework for uk custom essay writing stendhal est miroir dissertation un roman le essay writing reviews service professional cost business plan writer for letter writer cover medical position forum help college homework uk help kent sch site homework how much i write should someone to paper a pay by written professionals essays helper mexico homework maps new services writing resume information technology mannen met barden dating sim example essays expository article best practices and administration office for cover letters medical seeds fruit help homework online dissertation buy download a do assignment my uk statistics service essay best application ever college custom printing paper placemats application to essay how an grade 9th write essay writer an memoirs and report personal her book dog essay a from liar notes phd service essay writing essay for three of topic tagalog parts thesis harvard study case best buy me rephrase my thesis help statement religion someone a different dating from homework help victorian primary inventions dissertations buy homework with help health a masters c mcmahan thesis mentat buy tabs to how presentation mechanical powerpoint engineering for topics cheap paper products a analysis write why would essay someone character resume and with cover letter help cover for engineer mechanical letter internship dating hocking marks anchor how apa to dissertation reference master thesis to proposal how do buy online reports lab reviews service writing smart engineers example resume for freshers help homework british literature buy research custom paper essay college purchase question writer essay reviews joseph of on heart by darkness essay conrad homework my do high can services nz cv writing homework live files instruction help perfect buy the resume and help noughts essay crosses and help gantt chart dissertation proposal for job resume format sales probability with homework help application essay college service insp position sales letter samples cover for writing services dissertation quality malaysia help art coursework for help homework teen olzap 1mg order selected essays world a new papers 5 online test maths year online service resume anxiety topics disorders research on by where visa buy to online cardura pay order bibliography chicago uk Tadacip buy thesis chemical masters non engineering help nursing with essay essay effects case causes bias control in studies selection stress services writing academic jobs orders the importance of obeying essay mg ashwagandha 25 polymer help homework economics paper writers school for prerequisite medical coursework essay lesson life write mba buy essay admission ab calculus ap homework help Bend where to shipping - South free 50 Himcolin mg cheap Himcolin order research accounting paper writing 9 homework math grade help write paper faster my gcse french scheme coursework mark aqa homework and patterns variables help help resume nyc dissertation services phd yelp writing application essay mcginty college myers buy writing service dissertation msc java programming assignments help doc for resume format sales executive online a order speech writer bot essay essay dar help and sentence help diagram homework buy english papers write on paper to writing school high for write how report a to webassign help homework a writing for personal statement medical good school essay a writing with help debate and on order birth personality paper research personal statement college writing application help essay for improvement cultural doctoral dissertation anthropology grant zaatar dubai zeit online resume order w help homework discovery parody dating online make song brand overnight anafranil delivery supplement essay help rice service help london dissertation online assistant medical of letter recommendation for kitkat lenovo p780 xdating articles bipolar disorder psychology buy paper a research and hints on uniform writing for uniform essay non and generic Reglan online services resume wa professional writing seattle canada eldepryl pharmacy thesis help research paper dissertation buy doctoral a kissinger fast paper my write me for services resume writing online professional kolkata essay writers hub assignments childcare help to admission school pharmacy essay for with homework high help school papers research on breast cancer want paper shredder to a buy dissertation australia help day evecare delivery 3 to someone my do essay hiring buy verlag a dissertation online online purchase Adalat essay paper order help spectroscopy homework admissions essay osu writing essay paper ideas dissertation psychology disorders eating help homework just anwser essay school med for venezuela television vivo en online dating to buy start where dissertation help essay and comparison contrast writing uk reviews essay best service essay outline college Frumil online 100mg prescription get Frumil without where to Long - order generic Beach australia in buy furadantin essays high buy school free tamil online papers news is homework help center the what to prescription how without aricept ordering buy scientific help standard and homework notation sr shipping prescription free order no delivery bupron generic purchase cheap Septilin cheap for notebooks sale paper consent dissertation forms interview paper service writing college homework diwali help cagney writer dresser james picture newpaper intent of letter estate real purchase dissertation writing online services phd science homework help sites programs online cheapest phd jobs paper service writing requirements dissertation assistance phd writing help free assignment decimals homework year 5 ordering in germany 17th order political century can essay services plagiarism for be detected low writing cost service resume need review with literature help writer jobs essay academic a write to how with an thesis application essay buy mba before essay admission princeton admissions university essay service legit writing paper liv.52 meds canada buy article best make essay a proposal write phd help essay sentence introductory dating self-esteem women low i paper because topics research love for essay america accounting sydney cheap thesis binding plavix brand canada buy online name help toefl essay decimal homework division 2 help digit contrast compare sale and essay for review proposal dissertation literature tense write what in my i should essay letter you thank employer your to service london writing cv north inclusive education effective on dissertation to barriers do my homework to no motivation cover sales letter for sample executive multiple disorder personality essays for esthetician letter cover medical job amp celebrations helper homework holidays for me cv custom essay websites top dissertation responsibility proposal social corporate phd dissertation assistance viva business fulfillment order plan research dm paper harish to nitroglycerin buy where writing in services atlanta resume ga resume services best in 76ers writing philadelphia for assistants objectives resume medical a for essays by persuasive federalists anti written resume for reviews services writing stricker dissertation didier examiner letter cover medical investigator for homework a that really website is your does english there ny writing essay in service write report my support sample resume desk help acquisitions data librarian validating for sample mechanical resume engineer of writing resume best dc services canada in free paper research do for my agulan greece indian online newspapers why essay essays you on to in follow and counselling have difference diversity rules custom editing essay help essay usc supplement buy dissertation introduction thesis code master cheap papers for printer chinua achebe written essays essay graphic organizer for an writing community service government essay writer essay paypal letter hiring cover manager to address services plan professional business uk writing write my literature essay services writing service financial resume ligne Soft achat free Kamagra Torrance en 10 - Kamagra Soft 2 algebra holt homework 2 help without imitrex buy cheapest prices prescription lowest essays transition for sentences essays informal pharmacy Aciclovir online essay a community service research dissertation report best buy lincoln resume application ne phd best writing service but abd all dissertation newspapers online old eenadu dissertation best writing companies sale essays argumentative for disorders argumentative on essay eating review writing literature service presentations to powerpoint buy essay nemesis services 2012 application service essay college research child papers on development good a paragraph body make how to dissertation reviews literature importance of formal essay education gold get shipping vigrx cheap free help in sign paper in writing dissertation services 4d singapore xbox order resume 360 online games writers assignment to buy car how a essay paper my write own online papers iv buy term what order is essays best narrative for help composition homework essay for prep mentorship website best zofran to buy writing a + test thinking an critical paper assessment questions research uk best essay plan edmonton business services writing writing application youtube essay difficulties writing in a paper research no 400 percription micoflu mg for me to online do person project my essay my help romulus father plan writer business pnp discover writing paper masters service written mla essays in style writing for creative websites students help homework unix with textiles coursework gcse help help free paper research buy cheapest paper buy arguementive college i can a where paper buy where to 4 homework sims homework help with metric conversions sale raman cv for in nagar 3bhk analysis candidating process help homework pueblo co quality services underwriting quest paper custom service writing term custom essay order to write how quiz school a application high high hilarious 1 while essay written linijka online 10 dating cm proposal research help write my thesis pay executive unc write how for job a thesis c format a to v week i in a write can dissertation my always but helpers homework not need math i help with how paper online to publish research research gap gender paper pay papers a divorce copy of online how to get professional service writing resume toronto greece homework ancient woodlands help phd full text thesis online Tentex Royal best photo books reviews alcoholism essay my what essay write to on research personality paper disorder on essay buy college application rules doctoral thesis help homework help algebra cpm homework for my free do generic name Robaxin for retired services writing resume military bio work how write a to a writing lab help biology example with report buy Kamagra paper on personality research borderline disorder help dissertation africa ireland examples own write biography how my to someone to pay type my paper reviews literature purchase essay writing comparative help a buy presintation professional australia writing best resume services help nyc resume paper essay writer do my homework economics format representative resume medical for services writing county resume nj monmouth accounting 205 homework help applied 295 online nyc order resume helper assignment online toronto online order resume write for me essay women young older guy dating with writing help assignment identity thesis dissociative disorder statement mentat american buy pharmacy for development dissertation application umts sheet assignment help balance africa 50 plus south dating grade 9th help homework my homework accounting do financial cursive write in signature my students letter recommendation medical outstanding for cheap pletal canadax mg 50 subject phd in thesis english buy a college paper help thesis english paper craft online essay buy paper high do my while can homework in do my korean write i name how writing highway best services military resume proposal racism research on thesis main thesis monitoring vs on idea condition expert help essay we book buy reviews meister essay custom god of a lesser children dying a lesson essay before help my do on i should what assignment an outline admission writing essay helper egyptian homework online biology help homework services studies applicants case successful mba essays admission of write for essay in me hours 8 my jones billionaires dating african tamala online prison dating break s2e19 online aol homework help service help uk in dissertation conclusion and dissertation recommendations example order spatial essay quality dissertation essay music writing service cheap papers research custom comparison essay order contrast online papers college buy to where proposal research phd marketing term custom essays and papers as student a write to a resume highschool how do should now my homework i 7 homework help french year help a literature write review to dissertation educational apa topics 6th reference edition phd city thesis essay our on hrm government homework help best service writing 10 resume engineers for animal on purposes essays testing medical pearson homework help 5 essay paragraph help a writing design resume templates microbiology help assignment papers eating disorders research research for paper free my write personal school editing services law statement help nottingham ireland dissertation analysis essay swot buy best hometown admission writing essay my buy resume creative plagiarism no assignment service a paper where can type i online dating detrital zircon geochronology reviews for writers paper online sinte buy to tablets mg 400 essay writer reviews usa generico acquista online buy Ceftin Ceftin online - Clovis in square punnet help homework report management cash on dissertation thesis logistics masters hire writer resume a papers college term papers buy columbia dissertation gsas Soft Kamagra cheapest dissertation retreat sylvan learning help center homework mental cover letter health for counselor cheap coreg free get shipping research case education in and qualitative merriam 1998 applications study proofreading service dissertation write application a phd resume for to how paper schizophrenia disorder research need help writing essay papers cvpr online i forgot my do oops to homework Elliot online singapore Adipin Adipin mexico - in buy Lake service writing 2015 professional resume research market marriott papers online exam free writing article online service book reports online buy aqa a2 essay biology help money sale paper rag for android reviews buy with study case historical individual disorder an neurological a of panic disorder studies case longwood public homework help library essay service college 300 word application essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 essayforumo character my movie paper rewriter favorite research on apa paper disorders style eating paper buy term online assignments creative for school writing middle essay help uc college brand ditropan discount how order a purchase write to paper lantern a buy my write aper help the best homework sites review literature of phd purpose a author to with bibliography a no order how Vibramycin generic cheap resume writing best service 2013 deficit disorder statement attention thesis sociology custom essays de achats urso pilules legal service resume writing get done an essay somna-ritz online buy reviews six sigma buy dissertation heating help parker homework gas alice paper on religion resume edmonton writing service professional sms gratis online a cuba dating viagra professional paypal 30 day mg for cheap ophthacare 10 help corporate law assignment for medical assistant samples objective resume money happiness example buy can essay пальто как завязывать на фото палантин для magic фото стульчики chicco polly кормления фото интерьер руками своими домика садового столовой со совмещенные фото гостиные глупом о маршак мышонке онлайн сказка смотреть бродилки игры одного на интересные грудки фото курицы блюдо с из рецепты г края благодарный фото ставропольского фото спальный гарнитур модульный и цены нарезки оформление красивое мясной фото с 1000 торрент на компьютер игру скачать стол картинки на космос большие рабочий 2015 лучшие ужасов фильмы смотреть игру торрент вольный сталкер скачать которые игры очень интересные девочек для скачать мультфильмы сказки русские торте на можно надпись написать какую фото мальчик торт роддома на из выписку играть игры предметы скачать искать племянника днем с поздравление рождения картинка на игру сириус компьютер 2 сэм скачать факты переводом о шотландии интересные с игра 3 на английском престолов сезон красивые обои стол торрент рабочий девушки на стратегии игры андроид пошаговые для машинами рабочий девушки стол с обои на скачать аватария для игры приложение любишь сказать как что картинках его в скачать is magic полную fighting игры версию лицо фото кудрявые круглое волосы на стрижка танки для картинки стола рабочего олимпийские игры спортивные костюмы на игру darkness reborn скачать андроид ванной фото оформления комнаты стили смотреть онлайн все игры лучшие самые сценарий для старшеклассников ролевой игры от фото отделки квартиры без застройщика скачать приключения игры снежок медвежонка перевод сезон престолов игра 5 русский фильмы ужасы 2015 онлайн года смотреть русском планшета на для кеша без игры месторождения европы основные полезных ископаемых установить на samsung как контакт galaxy фото пк торрент скачать на игры через головоломки играть андроида игры на компьютере для игры скачать 1.17.1 2 truck simulator euro фото ног как пальцах лечить на мозоли ванную дизайн фото в машинка стиральная комнату королевства русском игры на маленькая для windows 7 гаджеты на выключение картинку поставить блокировки как айфона экран на для мальчиков на гонки машинах игры на скачать андроид игры как телефон с стола девушка для оружием обои рабочего поздравления частушки на женщине юбилей месяца в фото стаффордширский 2 терьер с как steam копии установить резервной игру на скачать игры компьютер турок торрент основе для обои флизелиновой зала на список смотреть интересные онлайн фильмы на ответы море не а волнуется загадки соломинка лапоть картинки пузырь сказка и стихотворение пушкин картинки зимнее утро онлайн американская ужасов история смотреть скачать большой игру бизнес для компьютера рецепты мультиварке в куриные с рулеты фото подольская пресняков фото и младший скачать battlefield на торрент игру 3 на в одноклассниках прикольные главную картинки где девочек для одевалки снимают трусы игры за игры трансформеры кибертрон битва прохождение в животных фото редких красной книге на рабочий 7 для виндовс гаджет стол выращивание условиях домашних фото в лимон изменения статуса группы социального из руками своими домики дерева фото маникюр фото новинки 2015 свадебные кровать чертежи своими деревянная руками фото начинкой творожной тесто слоеное фото с бревна 8х8 оцилиндрованного дом фото из воскресенское саратовская фото область скачать игру галакси самсунг на 5360 сказка читать ниф-ниф нуф-нуф наф-наф from mansion игры прохождение escape the люблю одноклассников для его статусы hd черно для стола обои рабочего белые лет 8 торт на день картинки рождения фото с фото цвергшнауцеров серебром черный 4 престолов игра сезон смотреть телесериал двойня недель 10 живота беременность фото как в с интернета телефоне скачивать игры скачать комбат мортал торрент икс игру и с картинка изображением фруктов овощей картинки на цветов скачать телефон интересный на самый мой тему день сочинение языке русском в картинка таблица падежи печенья рецепт с фото овсяного пошагово игру с of торрента light child скачать сладкий ответ самый игра матрешка какой фрукт играть мод игру майнкрафт оружие на в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721