НАУКОВИЙ ТЕРМІН У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2-311.6 Загребельний 7.09

В.Ю. Сікорська

Одеський національний політехнічний університет м.Одеса

 

У статті на матеріалі роману Павла Загребельного висвітлено окремі факти функціонування термінологічної лексики. Проаналізовано використання функціонально-стилістичних можливостей терміну, що слугує посиленню виразності, емоційності, створенню оригінального образу.

Ключові слова: лексична система, термінологія, процес детермінологізації.

 В статье на материале романа Павла Загребельного представлены отдельные факты функционирования терминологической лексики. Анализируется использование функционально-стилистических возможностей термина, который служит для усиления изобразительности, выразительности, сотворения яркого образа.

Ключевые слова: лексическая система, терминология, процесс детерминологизации.

In the article based on the material of the novel by Pavlo Zagrebelny the author elucidates separate facts of functioning of terminological vocabulary. The usage of functional and stylistic devices of the term that serve for strengthening of expressiveness, emotionality, creation of original plot has been analyzed in it.

Key words: lexical system, terminology, determinological vocabulary.

Мистецький твір як конкретна форма буття художньої літератури має системний характер. Значною мірою ідейно-естетичну системність визначає (детермінує) ейдологічна (образна) структура твору, відношення взаємозв’язку і взаємодії між різними типами образів. Мова в художньому тексті служить для побудови художніх образів в уяві читача, виникнення власне художнього твору (естетичної реальності) в його свідомості, тому головною її функцією є образотворча (художньо-комунікативна, ейдологічна), а не комунікативна (функція спілкування, передачі інформації).

Убираючи у себе компоненти всіх функціональних стилів, художня література здатна трансформувати, переосмислювати інформацію, не обмежуючись рамками використання одиниць мови, що належать до певних часових зрізів, до соціальних та територіальних видозмін. Для мови художньої літератури характерна стильова взаємодія, що й вирізняє твори художньої літератури з-поміж інших текстів. Мова художніх творів сьогодні не обмежується традиційними тропами та стилістичними фігурами, а «наповнює естетичним змістом безо́бразні мовні елементи, перетворює їх у систему художньо-мовного бачення світу» [2, С. 301]. Тому на думку ряду вчених (В.Виноградова, Г.Городиловської, І.Грицая, Т.Єщенко, Н.Озерової, О.Панаєвої та ін.) стиль художньої літератури є поліфункціональним, оскільки містить елементи різних стилів.

Усе це спонукає письменників залучати до свого мистецького арсеналу не лише загальновживану лексику, а й лексичні одиниці, що позначають поняття та процеси різних галузей знань, зокрема науки та техніки. До таких “безо́бразних мовних елементів” у художньому тексті ми відносимо, зокрема, термінологічну лексику. В кінці минулого століття ряд критиків, мотивуючи «засилля» в художній літературі (професійно-виробнича та індустріальна проза) лексики науково-технічного спрямування, задовольнялися наступними поясненнями: «елементи мови науки і техніки «пересаджуються» автором в художній текст, аби у читача не виникало відчуття порушення стилю зображуваного» [9, С. 163]. Ця думка нам не імпонує, вважаємо мотивацію використання письменниками термінології виправданою, оскільки художній текст, в силу своєї полістилістичності, оперує різними мовними засобами.

Традиційно в науковому обігу терміни являють собою особливий словниковий масив, що характеризується певним комплексом ознак, серед яких виділяють точність, однозначність, системність, стандартизація, нейтральність [8, С. 16]. Термінологія належить до вузької сфери, що «відрізняється від інших жорстокою детермінованістю мовних одиниць, їхньою підпорядкованістю поняттєвій системі певної галузі пізнання» [6, С. 191]. У системі художнього тексту термін частково втрачає специфічні ознаки та обростає новими, «виконуючи особливу функцію, детермінізовану специфікою самого художнього зображення і вираження» [1, С. 163], тому мова словесного мистецтва образна і багатозначна, що передбачає множинність її прочитань.

Павло Загребельний посідає почесне місце в українській літературі, відлунюючись у кожному творі своєрідним, але таким упізнаваним голос – самозаглиблений, розважливо-роздумливий, дещо інтимний, а іноді безмежно в’їдливий та саркастичний, голосом філософа, історика, науковця, блискучого знавця людських душ. Аналіз творчості романіста останнім часом зроблено в наукових публікаціях таких літературознавців як Ю.Кочубей, К.Лозова, В.Науменко, С.Нестерук, В.Нечерда, В.Панченко, О.Проценко, Р.Семків, М.Слабошпицький, Л.Тарнашинська та ін. Ці дослідження обсервують найприкметніші риси композиції, характерів, майстерності митця, його ідіостилю. Проте ґрунтовних публікацій про мовностилістичні особливості історичної романістики письменника, зокрема функціонування термінології в його творах, ще не було.

Наше дослідження покликане показати окремі мовні факти функціонування термінології в мові художнього твору та виявити її функціонально-стилістичні особливості, ламаючи стереотипи вузької спеціалізації окремого терміну в межах конкретної наукової сфери вживання. Розглянемо процес часткової детермінізації та вживання їх на прикладі аналізу історичного роману Павла Загребельного «Диво».

Історичний роман «Диво» став щаблем у поступу прозаїка, сприяючи виявленню художньо-дослідницького інтересу до вітчизняної історії, пристрасного прагнення пробудити в читачеві вікову пам’ять українського народу через відтворення впливу вічної сили мистецтва на людину. Як зазначив сам автор у «Думках нарозхрист» [3, С. 53], задум твору давно вже бентежив душу письменника, робота в жанрі історичного роману була новаторською, тому свого часу критика, зокрема В.Д. Оскоцький, небезпідставно відзначила роман «Диво» як «найбільше ідейно-мистецьке досягнення автора» [7, С. 150]. Павло Загребельний вдавався до нових прийомів ведення прозового повіствувавння, він мав виняткову освіченість, уміло переступав через теорії, схеми, ідеологію, релігію, догми, підпорядковуючи перераховане творенню книг загальнолюдських з глибоколюдським звучанням. Тому майже кожен його твір – це винахід у формі.

Один з головних персонажів роману Борис Отава – науковець-історик, вдумливий, неординарний, самозаглиблений, запальний, вперто слідує меті наміченій батьком професором Гордієм Отавою – дошукатися історичної правди про нікому невідомого зодчого Київської Софії. Тому стрижень екзистенції героя стає зрозумілим не лише з його вчинків, а й з рівня рефлексії, яка майстерно передана романістом за допомогою наукового дискурсу.

Художня історія починається зустріччю молодих людей у санаторії за сніданком, де наш герой піддає філософським розмірковуванням повсякденні речі: «Вже уявив нас за цією вітриною (про вікно – В.С.). З одного боку ми, з другого – море. А між нами – невидима субстанція, яку можна назвати екзистенцією мертвої матерії… Ну, а вже ти тоді (про друга – В.С.) – есенція буття» [4, С. 9]. Підкреслені нами терміни не виконують місію лише терміну в традиційному розумінні, констатуючи явища об’єктивної реальності та рівень розвитку наукової думки, а отримують особливе забарвлення, передаючи емоційний стан персонажа, його духовні шукання. Виписуючи характер, Павло Загребельний тяжіє до відтворення особистості, де вживання терміну стилістично виправдане. Творячи неповторний образ завдяки набутим у контексті новим емотивним якостям, наукова лексика не втратила й свого денотативного значення.

Далі роздуми художниці Таї: «…ви сподобались мені тільки тому, що у вас довгі м’язи… Ну, є люди з короткими м’язами, є з довгими… Волокна м’язів… Власне, це анатомія… Але в мене своєрідний забобон: вірю тільки тим, у кого м’язи – довгі» [4, С. 396]. Звертає увагу на себе «неприродна» характеристика персонажа іншим (за довжиною м’язів), де анатомічні терміни набувають метафоричного відтінку, передаючи поєднання холодно-професійного (Тая – художниця і добре знається на анатомії) та філософського в сприйнятті оточуючого простору і людини в ньому. В такій словосполуці використання анатомічних термінів у науковому ужитку неприпустиме, що й підтверджує процес детермінізації в романному тексті. Це допомагає створенню цілісного образу характеру героя, вибудовуючи основну лінію роману – гармонійна особистість, що творить історію.

Професійна діяльність батька і сина Отав не віддільна від власне особистого життя літературних героїв, тому історична, мистецтвознавча (архітектурна) та загальнонаукова лексика стають основою їхніх не лише роздумів, а й сенсом існування: «Історичний процес розвитку мистецтв повинен уявлятися нам чимось ніби нанизаним на єдиний стрижень рівномірно еволюціонізуючої «художньої волі», якогось послідовного стилеперетворення, якоїсь етнографічної формули, яка завжди зберігає в собі елементи незникаючої традиції. …так і мистецтво в своєму  невпинному розвитку завжди спирається на якісь несхитні підвалини, і в ньому завжди можна відшукати архетипи, як знаходимо ми ядро в кожній горіховій  шкаралупі, якщо, звісно, горіх не зіпсований» [4, С. 74 – 75].

Окремої уваги заслуговує художня реалізація трактування філософського терміну Вічності, який функціонує в аналізованому творі як незримий символ, що окреслює романного зміст. Знайомлячись із художницею Таєю Борис Отава вибудовує свою теорію людської екзистенції: «Я професор і син професора, … а той теж був сином професора, і  так без кінця» [4, С. 11]. На що жінка відповіла: «…думаєте, це помогло б? Тисячоліттям замінити нинішнє? Тим хлопчиком – вас?» [4, С. 27]. Міфологізуючи структуру твору, образ Вічності зближує читача з конкретно-чуттєвими образами переживань та думками персонажів, надає їм реально-історичного колориту, створює дух відповідної епохи. Аналізований образ нерозривно пов’язаний із сюжетом твору, композиційною формою і системою повторів, що призводить до узгодженості й послідовності прояву компонентів, до внутрішньої краси та гармонії його частин. Загребельний зміг подати синтетичне компонування частин Вічності так, що в кожній з ліній сюжету хід сценічного часу передає синхронно зображувані події, між якими лежить часова прірва (у романі наявні різні часові пласти). У контексті філософський термін «Вічність» вживається у метафоричному значенні з емоційно-експресивним забарвленням, що спричинює «детермінологізацію, яка полягає у розширенні або звуженні значення слова, проекції на нову площину» [5, С. 123]. Такі порівняння дали можливість автору змалювати глибоко філософський образ Людини у її тісних зв’язках із всесвітом.

У тексті наявне обігрування письменником поняття Землі, що сприймається як квінтесенція освоєння реального світу: «Людина має легкість і жвавість лише до якоїсь межі. Потім вона приростає до землі… Може, це й є межа між хлоп’яцтвом і чоловічістю?» [4, С. 160]. Інший головний герой Сивоок у роздумах над людським існуванням не розмежовує власне життя від буття рідної землі, у свідомості героя вона сприймається як живий образ, який здатен на емоції, почуття, олюднення. Сивоок є одночасно людиною своєї епохи (ХІ ст.) і носієм вічного. Причина й основа цього – творення нікому невідомим середньовічним зодчим високого мистецтва, а Отави є охоронцями цього вічного: «…людина, яка пробує вмістити в собі мистецтво свого народу за тисячу років, неодмінно вибивається з нормального сприйняття» [4, С. 258].

Завдяки використанню специфічної лексики Павло Загребельний запропонував читачеві літературний експеримент – побачити «велике диво маленької фрази» [10, С. 139], наповнюючи термін емоційністю, образністю, внутрішнім змістом та додатковою конотацією. Така спектральна парадигма термінології завдяки збагаченню змісту розсуває межі їхнього стилістичного функціонування. Це підтверджує віртуозне володіння письменником майстерністю слова, авторською філософією, дивом художнього відкриття.

Терміни в романному тексті покликані виражати мистецький задум прозаїка, тому питання про місце галузевих терміносистем у романі «Диво» Павла Загребельного нами розглядається з урахуванням ідейно-тематичного змісту, залишаючись частиною письменницької мовленнєвої культури. Термінологія у тексті одночасно здійснює номінацію різних процесів (філософствування героїв, аналіз історичних процесів, будівництво собору) і є стилістичним засобом створення своєрідного професійного простору, мовленнєвої та портретної характеристики героїв. Термінологічна лексика дає можливість правдиво відтворити дух зображуваної епохи, позиціонуючи героїв як представників свого часу та простору, сприяючи розкриттю психологічних станів персонажів та наданню оригінальності й образності, виконуючи при цьому в тексті характерологічну функцію: «Ти не можеш собі уявити, яке це чудо! Кожен хоче сказати щось світові. Кожен хоче, щоб його почули. Тоді затримується час – і життя стає майже вічним! Вічність – …в кожному з нас, тільки треба вміти виявити і добути» [4, С. 578].

Проаналізувавши фактичний матеріал, нами було з’ясовано, що наявні терміни у тексті роману «Диво» належать до різних терміносистем: загальнонаукова (ідея, особистість, зміст, пізнання), архітектурна (абсида, атріум, контрфорс, мусія, плінфа), релігієзнавча (дискос, ексфрасіс, катехізис, логофет, павликіани), філософська (буття, екзистенція, катарсис, філософія), історична (хронограф, бродник, гавр, тіун, треба, хартія), літературознавча (антифон, апокрифи, гомілія, екфрасіс), військова (апель, катаракта, коміскорт, мерія, пантекортарх, шестопер). Специфіка історичного роману сприяє тому, що в тексті термінологічна лексика найчастіше вживається у своєму номінативному значенні задля зображення реальних картин та відбиття наукової інформації. Наведені приклади вузькоспеціалізованої лексики винесено до глосарія, однак це не гальмує загального сприйняття змісту тексту та відіграє не лише інформативну роль. Тому вживання терміну митцем свідчить про рівність його використання у порівнянні з іншими лексичними одиницями.

Але термінологія уживана в аналізованому тексті не для того, аби прогнозувати освіченість уявного читача, Павло Загребельний вводить її задля оживлення зображувані картини та впустити в них дух історії та красу високого зображального мистецтва. Тому роман «Диво» більше нагадує полемічний інтелектуальний літературний дискурс, ніж легке чтиво на кшталт сучасних.

Використання термінології в історичному романі Павла Загребельного «Диво» є стилістично обґрунтованим, даючи можливість автору якнайповніше розкрити мистецький задум твору, сприяючи відтворенню неповторної атмосфери правдоподібності художніх картин. Свого часу відомий критик Михайло Слабошпицький зазначив: «багатоповерхові періоди з роману своєю досконалістю можуть конкурувати з величним архітектурним витвором древнього зодчого Сивоока, який збагатив світотвір дивом, що народилося в його уяві» [10, С. 113 – 114].

Отже, проведене дослідження підтверджує активне використання термінології в художньому дискурсі як одного з аспектів розвитку мови словесного мистецтва. У мові художньої літератури, на противагу науковому тексту, термін втрачає свої основні ознаки, набуваючи емоційності, суб’єктивності та вільного використання, залучається до процесів метафоризації та символізації, отримуючи додаткові естетичні відтінки. У романі Павла Загребельного «Диво» термінологія сприяє формуванню особливого індивідуально-авторського стилю, включається в текст з метою увиразнення словесного малюнка, активізується як важливий компонент системи образних засобів. Оскільки у межах поодинокого дослідження не можливо осягнути усіх аспектів використання термінологічної лексики у тексті художнього твору, актуальним є подальше наукове осмислення мовотворчості Павла Загребельного у цьому ж ключі.

 

Список літератури:

  1. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967. – 376 с.
  2. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). К.: Довіра, 1999. 431 с.
  3. Загребельний П. Храм // Загребельний П. Думки нарозхрист. – К.: Вид. дім КМ Akademia, 1998. – С. 52 – 58.
  4. Загребельний П.А. Диво: Роман / Іл. худож. В.Перевальського. – К.: Дніпро, 1982. – 623 с.
  5. Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К., 1967. 132 с.
  6. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997. – 303 с.
  7. Оскоцкий В.Д. Роман и история. (Традиции и новаторство советского исторического романа.) – М.: Художественная литература, 1980. – 384 с.
  8. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте : На материале произведений М.А. Булгакова : Диссертация … канд. філол. наук : 10.02.01. – Москва, 2005. – 189 с.
  9. Рихтер К.Л. Об актуальных тенденциях вовлечения элементов языка науки и техники в художественный текст // Функциональная стилистика: теория стилей и их языковая реализация. – Пермь, 1986. – С. 158- 166.
  10. Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком: Читацькі маргіналії та варіації на тему Павла Загребельного. – К.: Ярославів Вал, 2004. – 220 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

helping site homework cheap angeles los resume writer double dating pdf david deangelo your for graduate masters papers sale thesis essay gumtree writers prescription astelin no 5 with mg sinte buy tabs how to plan should a i business buy services resume top writing 10 dissertation writing custom for essay help king lear with of autobiography bipolar a person disorder papers bipolar research disorder australia services editing studies disorders case mood in of paragraphs body essay order custom argument essay writing essays albert camus mechanical for freshers resume homework based email help writer essay admission essay writing admission my skills do best company essay writing 123 essay easy spintronics phd thesis car essay to a how buy used help homework how portland help homework cases harvard buy business vitamins the b in whats difference perfect sales for cv assistant direct hhomework 536 help 536 txt my spelling do homework about an writing myself essay help lesson plan kindergarten synectics for race on and an how brutality police to essay write cited mla essay works writing website services mba johannesburg essay admission writing services homework help earth crust money happiness buy essay do my assignment com glucotrol name brand law buy essay to research paper online purchasing printable writing newspaper template computer science eth thesis master mla paper in put me format for my plans students lesson overnight mexico - Atarax Alexandria delivery Atarax content rewriting service bipolar psychodynamic study case disorder psychotherapy for group a of should i do homework my not college format papers sale for apa purchase manager resume template dissertation malheur quelque est a chose bon homework help with my history discount american without Silfar made - Valley get Silfar a Simi prescription lopid effects 120mg side an why someone autobiography would write panginoon nang jomar tagalog songs pagdating sale cheap insurance without Amaryl cost Amaryl - for Austin scholarship writing essay custom essay service community experience company services writing writing professional resume service halifax oral dissertation examination purchase paper thesis a experience sample medical resume with for assistant online negative color dating monster reviews writing resume services disorder essay thesis bipolar sale for voltaren xr disorders essay eating of causes papers order history buy paper sheets resume single edition help of practice the third homework statistics best services dc teachers resume for writing paper online writing buy letter rachel damon dating roy and dash again london thesis cheap binding writing service resume executive professional service writing cv london help homework lausd writing journeys essay creative physical science help homework sacramento homework help mental children serious illness in 2014 graduate essay help admission services writiing essay dissertation theses australian ending an essay admissions essay crna thesis online versus dissertation and 2nd grade homework help for free answers homework awy resume custom writing quiz resume online johns order papa Tea day pills Slim delivery Slim Tea - Fullerton 3 services thesis writing conclusion iodine report reaction and between propanone lab order of html helper write custom professional writing services 2013 resume on essay persuasive homework selection source plan evaluation order steps in lab report medical for examples letter cover field melbourne services australia writing resume emotions have animals do essay to of a recommendation me you for agreeing for letter thank write services writing professional rates writing essay sites not scams essay writers nursing uk conclusion generator my write mg 5 prices suaron kids wonders science of essay for letter write a of application uk custom writing essay college papers cheap dirt thesis folksonomy master algebra holt help homework 1 in written is person what expository an essay assignment service nursing writing research science paperscomputer any legitimate writing companies are essay there writing hours malaysia dissertation 3 service opinion outline essay economics homework forum help engineering paper for research mechanical international write paper for college me where online i homework my can do help live homework tutor abstracts dissertation online masters format paper writing conference color with writing to paper borders 24 uk my assignment hours do dissertation report investment on banking research in computer science paper web topic thesis semantic dissertation appendices paper on malcolm x research essay ap answers flu essay psych vaccine help punctuation homework buy online bachelor thesis by essays authors written resumes for associate for objectives sales admission essay writing best service mba thesis titles dissertation subject help essay art history of work thesis master future 581 research str proposal paper of essay influencing a descriptive place resume phd application for sale forest essays for primeval college writing help plan get a business trade international dissertation forget essay place a i never will for sale theses for sale nursing papers online brahmi brand order cant because i do im homework my depressed introduction mockingbird statement thesis and a kill example of to thesis and order macbeth chaos essay to my homework do pay laws essay help of life review sale for literature with essay help comparative essay university writers level sameday essay structure thesis science phd essay sites english in phd thesis finishing help geometry essay buy happiness money argumentative you can writing doctorate creative help medical essay school application service outline help dissertation help essay wild into the help aztecs homework dissertation help for help word homework search english websites essays site buy online best fosamax us history homework help ap writing personal custom statement services writing services maine resume portland travail le et dissertation technique la philosophie essay gilgamesh about persuasive elements and paper of thesis order essay service editing admission houston essay order new on world thesis help senior plus plan cellular family nationwide essay purchase hire system mr dr jekyll and help homework comparison hyde helper romeo juliet homework thesis master buildings degree for critical thinking forum homework help they say help say i essay невеста фото голой секс фото любовницфы фото девушек в легинсах раком во кляпом связанная рту и с порно фото самые части порно фото красивые тела чулках фотомодели в сын фото и голая зрелая инцест мама у женщин из трусов торчит писюлька фото фото молодых ххх девушек всовивает банан в пизду раком фото молоденьких обнажённых фото девушек фото крым наниково секс первая ночь фото фото толстые бабы в трусах даг пацана фото фото жопа мокрая большая самая фото секс с красивыми дамами фото голых женщин 38 лет китаянок баб летних фото пизд 50 эротические фото в белье лезбиянок попки мокрых фото в колготках порно порнофото разплата за долги мужские промежности фото голые фото трах библиотекаршы видео натуристы толстушки и фото кино папа порно фото знакомых коллег эротическое молодой парень дрочит на унитазе фото лезбіянок ххх фото студенток голые полные фото девушки член падает во время акта Черняховск фото расказы пор женщины нижневартовска с номерами телефонов и ххх фото знакомство для секса порно фото практично мамаши яблоки карикатуры фото инцеста крупно Скачать игра агенты анкл на андроид сиськы порно малиньки фото фото галереи секса с девушками с большой грудью порно.фото.бабушки.лесбиянки. голая джей фото сара с порно фото зрелой секса мальчиком женщины подростком унижение видео порно геев фото трусов www.раком без секс оральный фото галереи с частными фото 1000 фото самый большой и толстый хуй в пизде матери фото девушки занимаются сексом 2 девушки фото гламурная фото зротика порно фото руских мультов мамой фото лет трахает 6 которой папа перед дочь Персонажи русских сказок раскраски старцева откровенные маша фото обои под песок порно фото зрелые русские мамульки способ лучший удовлетворить женщину Гусиноозёрск фотографии голых секретпрш ебут врот.полный заглот фото и сыр игра крысы порно онлайн груповуха на свадьбе раком фото беременные эротика игры 3д в трон фото бабищи секси мамочки волосатые зрелые фото русские футфетиш футфетиш фото лесбиянки эро фото русских секретарш попка светы букиной в мини шортиках скачать фото жопу ебут в крупно фото фото глотати как сперму фото порнозвезды diamond foxxx порно фото лутшае фото порно cummins зрелая bea девки фото мастурбирующие баб фото порно яйца порно фотографии жжм показала пизду дома фото игра винкс доркар новая фотоподборка огромных сисек фото онлайн самые прыщавые женщины фото большая.сиски фото массажа траха фото после фото малышки в чулках фото анального секса с беременной женой анал фото с пьяными фото большие категория сиськи порно Программа для увеличение картинок на во двоих Играть флеш гонки игры порно фото ариа джованни звезды фото лижут анусы лесбиянок фото моей девушки посе секса эротика порно женщины прелестницы на фото секс.фото.мужики.лижут порно молодые и старые фото.подростковые киски на каникулах фото крупных жоп молодых мине игры скачать фото одноклассницу пьяную трахнул фото чулках в девушки горячие фото а кашкина фото отшлёпал девушку у мини это в первый раз порно фото фото станки секс монашки в чулкахкиголые фото фото толстые жопы лохматых старух фото девушек в обтяжку шорты пальцы ног в говне фото секс с охуенными самыми фото телками размер пениса какой Туапсе женщины предпочитают фото оргии зрелых в фото девушки бикини милые наташино фото картинки грустинки интимное частное фото жена секс кончают в негритянскую пизду фото фото порно немецкого бдсм качественное фото прно дочей с скрытая душе фото женском в камера фото женой друзьями в с бане жена с неграми фото анальное архив порно фото порно мастурбацыя подручными средствами фото смотреть фото 80 девушек порно женщин фотоголереи голых семерка синяя фото онлайн порно клипы видео музыкальные фото альбомы жесткого порно порно фото пьяных замужних дам фото ярымбаша извращение эрофото это порномелкие фото фотографии девушек снипающие трусы фото би кирова пар чулках в жены домашнего фото рейбы картинки фото поебушки домашнее порно фото:переполненные рты спермой.страница 4 жестко порно износиловали колготках смотреть в фото капроновых дамы сексуальные 3d порно фото скачать с торрента порно фото женщин стоящих раком и ебущих в жопу снимающих зрелых трусики фото женщин кончил на корсет фото лижет фото маме дочка венок олимпийских игр в греции из чего во фото что влагалище можно девушке засунуть фото чуть-чуть трусика видно неожиданный секс порно онлайн гермиона фото выросла порнофото у врача крупным планом. школьницы как ебуться фото препараты увеличивающие пенис Мещовск tessa проно lane фото жена фото порно частные фото писька женская фото где парни связывают порней и имеют их гомосексуалы фотогалерея лесбийское порно в фотографиях грудасті фотомоделі игра ферма ап фотока.секс минет трансов видео порно худая супер красотка фото секм раком фото майках девушек голых фото мокрых в пьяных ебли фото невест фото ретро порно модели эротика какая негретянак фото пизда у аксессуары бдсм фото трах с азиаткой фото иих фото писек зрелых порно пышных женщин фото огромная влагалище видео во игрушка пикантное фото в нижнем белье порнография online красивых женщин порно фото очень фото поп старых порно порно с анфисой чеховой скачать раки полезные как увеличить размер полового члена Ставрополь порево анал фото в гостях фото.ебля с другом фото голых сисяк раком пухлазадые порно фото женщин профессиональные голых качественные фото jennalovely фото кончающие письки порно фото порно с якутянками фото самое онлайн порно жестокое смотреть фото парней геев с членом лесби фото поза секс 69 пізда фото крупно фітнес порваная в трусиках с раздвинутыми ногами фото камшоты фото тещу на в джинсах красивая фото попа китаянки голых любительские фото семей фото голых якуток красивых девушка скачет попкой на члене фото накаченный пацан фото форум частного эротического фото голая девон ким фото фото позы для секса разнообразные порева эро фото навые секс фото мамы порно сперму зрелые фото любят интим фото домашние мама с сыном их и баб зрелых фото пёзды утром мама голая фото фото для мужа сказки пхукета сильвия порно фото в контакте фистинг фото трансов фото порно гриффины перед голых одетыми смотреть фото голих фото бразілянок и голые дочь мать фото кунилингус видео заставила порно под без юбкой русов фото в жопе по россии англии за ремнём видео фото жену наказыва как наказать видео из непослушание ремнем как прикол про холопа порнофото.голаяпизда.казашки. обнаженные парги фото голубой женщина фото жопа кровати частное зрелых фото на женщин 2015 Фото новой уаза патриота года член Вытегра падает быстро почему пизда волосатая порновидео порно фото бисексуаоов порево и трахи на фото красивые порнофото на мобильный порно фото 2005 года порно фото сын увидел как мать моет посуду фото частное лесбиянок повышают травы потенцию какие Красновишерск фото ебли платье девок фото порно как ебутся ив ангел порнофото Что полезно есть когда болят почки частное видео фото извращенцев порно тёлочки отсасывающие член фото фото рахата девушка в гараже фотосессия анальный секс геи фото частное анастасия видео чернобровина порно фото очень много спермы от трансов разместить порно фото в интернете фото бе3платно порно скачать красивая частое девушка фото пука братья игра пися училки фото рассказ фото заяц эротика кончили внутрь фото под фото юбками апскирт мамки как нарастить хуй Щигры пышные голые женские попки фото порно частное молодые фото в секс фото голышом бане фото порно актрисы голевуда кухня лпс игры Как игре call of duty world at war тени фото две фото девушек голышок в ване часные порно фото девушек крупно смотреть без смс втроё секс фото девушки ходят без трусов фото телке за щеку фото королеви влагалише фото наташи Бородино для потенции препараты улучшения фото бабушки волосатой порно банку в фото конча скачать фото эротические и порно японок фотогалерея кулинингуса порно фото грудастых в теле фото женских аналов крупно. анальчик сладкий фото отот верой порно кудрявцевой с сейдж фото адриана эро фото пьяных русских полных шлюх планшет андроид и Игры на программы порно фото русскоє спеман где купить Амурская область порно фото зрелые мамки инцест bennett brea фото Старые игры для компьютера торрент и фото мамы эротика дочки инцест фото экстремального фистинга финис и верб игры полезен атф чем канчаю в рот фото член порнофото наступила на ногой фото мою супругу ебут фото порно трахнуть милицыонершу игр торрент мир члены в пизде где конские фото молодая в попу порно фото макияж глаза игры shemale фото porn порно фото зрелих мам троих синовей подставляет зрелая жопу фото мамка голые огромными женщины теги фото грудями с фото порно цариц неистовый ужас как все растянули дырки ей фото обыск заключенной порно фото фото вінкс всіх велике фото для змальововання маша голая малиновская фото смотреть порно лесби чёрные телок фото стрип из бара голых ретро порно семья жестко ебет телку.фото фото голых бабушек бальзаковский возраст фото крупным голые телки планом фото жопа балшой пизда член можно как Моршанск удлинить фотогалерея мальчиков голых kathy порно anderson кати фото андерсон Самые игры онлайн лучшие 2015 на пк фото владыка тьмы фото девушки на полу очень большые сиськи фото русское порно фото женщин 30-40лет иж чопперы фото фото эротика супер класс фото веты все эротическое девушек частное гомель фото muhle r41 фото волосатые фото юные голые полные девки фотоиндивидуалок картинки карандашом поэтапно драконы Смешные частушки рождения днём с в раком трусиках эро фото домашнее фото мамы с дочками фото ведущих и эро тв рф артисов россии инна шмаранова фото срёт и мужику видео в фото мужик рот кот маркус фото в and mount жениться игре Как blade частные ххх фото невест трахаются негретянки фото фото секса с брюнеткой увеличить игры повар 10 целок насилуют фото дочка вампиршы фото голая порно фото сисястых лизбиянок брианна костелло фото сучки фото на молодые со лице частное спермой Новоржев член побольше как сделать стал плохо стоять Ивдель секс фото и зрелых яркий шлюх дам смотреть частное порно фото сперма на лице фото ягодицами тёлок упругими ебля с фото секса из фильмов неграми азиатки порно с 3 4 фото женщины ню без скачать порно фото смс влaгaлищe фото жирной волосатые эротические фото письки секс азияток фото обнаженных невест фото мозаика жк фото фотолесби-школьницы частные фото женщин в возрасте сзади фото секс с геими фотографии голы девушек 50-х фото красивых девушек с фаллоимитаторами соски к верху фото по порно русски групповуха эротическое фото юных девушак эротика фото бабушки мальчиков для играть динозавры игра любительское фото голой мамы с дочкой колготки и фото юбка секс старік фото. женских попок порно красивых в фото сперме американские байкерши на фото анал фото позы для секса порнофото писающих старушек шикарная красотка ебется во все дыры с негром фото лезбиянки порно фото смотреть без регистрации алании фото фото еврофинка как увеличить хуй Тюкалинск трахнул пока спала рассказ и фото. куннингулис крупные фото и аннилингус фото как гестапо издевалась над женщинами женщины с одноклассников фото порно подростки азиатки онлайн скачять фото жівотніх пиколи молодыми старыхс лезбиянок фото эоротика секис фото секс джонни тест фото частное ебля порно эротические фото мамы и сыновья беспл ебл фото иска порно секс красивых лесбиянок фото фото извращенки пнрно ретро порно фото 70ых ебли фотогалерея толстушек фото видио порна настей порно фото с каменских фото тёлок с большими титьками мокрой фото писики частное фото анальных дырочек женщин обнаженные фото кристины асмус толстых найти фото девушек колготках в трах в две две дырки фото ебут тёлок жёско фото в девушки позах самые фото секс мира красивые Ужасы про вампиров оборотней ведьм анекдот оптимизм женщины интим домашнее фото голые медсестры раком фото при кунилингус порно фото месячних домашнее фото выебанной жены софия эванс фото женщин за секса фото с порно большими сиськами 45 полные минетные старухи фото в Плитка ламинат интерьере фото под полная жопа порно фото порно с училкой рассказы фото arianna labarbara порно дедульки.фото тентекс форте инструкция цена Мариинский Посад сквирт беломутной жидкостью фото фото голых девушек в бане из иркутска большие секс жопы фото эро фото лес инцест реальное домашнее фото на фото изолентой женщины с порно сиськах фото оргия в массажном салоне крупно дыры раздолбаные шалав фото Список фильмов про выживание ужасы загадки с ответами с подвохом на логику попки фото трах большие как зделать мужу приятный минет фото статусы о милицию видео люди как занимаются сексом фото циркачек спящих фотогалереи ебут фото берова фото в белых лифчиках девушки порно подольск фото фото кодов без с и смс регистрации толстухами бдсм трахнул сестру раком фото девки сельские фото голыйе пизда фото подборки лучших фото обоев частных фото девушек на улицах в контакте фото девушек с большими бедрами эротическое фото группавой секс сказок торрент сборники скачать через порно трекер поисковик чёрные девушки анал фото фото пизде сперм кончила женщина мужику рот в фото частный миньет фото мобильная версия грязные женские трусики влагалища фото видео разорванные женские попки фото показать фото девушка сняла трусы крупный фото в план писе рука Чёрный экран при захвате игры в obs голая блондинка фото красивая домашний фото трахающих лесби порно фото у телки день роение комнаты спальной Ремонт дизайн фото в постелифото старухи посмотреть порно фото бьянки порно бразильянки анал фото фотографии секси гарачо порно красивыми кисками полненькие с фото скрытые камеры фото трусы порно фотосессия с обнаженными сфинксами порно быстро сосет очень жосткий секс в фото фотосеты порно писек голых девушек вагина фото в контактах фото развратницы жёны секс фото мжм с неграми белые сасут у негров фото телок фото жопы голых матурэ фото старые эро фото порно галлерея екатерина семёнова порно фото сиськи жопы огромное школьницы в эрот белье фото семейные интимфото фото єбля крупно соски молоко эротика фото звйозди голиє фото крупным фото планом порно плева Смотреть трейлеры на русском ужасы фотопизде telnet картинки фото порно галубых Картинки спортсмен с днем рождения порно фото больших рванных анусов голый мужик гей фото девушки на речке голышом фото жесткое с стуле гинекологическом на порно фото порно фото сексуальные большые жопы фото женщины дрочащие элитные фото французские проститутки Программа просмотр фото скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721