НАУКОВИЙ ТЕРМІН У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ДИВО»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2-311.6 Загребельний 7.09

В.Ю. Сікорська

Одеський національний політехнічний університет м.Одеса

 

У статті на матеріалі роману Павла Загребельного висвітлено окремі факти функціонування термінологічної лексики. Проаналізовано використання функціонально-стилістичних можливостей терміну, що слугує посиленню виразності, емоційності, створенню оригінального образу.

Ключові слова: лексична система, термінологія, процес детермінологізації.

 В статье на материале романа Павла Загребельного представлены отдельные факты функционирования терминологической лексики. Анализируется использование функционально-стилистических возможностей термина, который служит для усиления изобразительности, выразительности, сотворения яркого образа.

Ключевые слова: лексическая система, терминология, процесс детерминологизации.

In the article based on the material of the novel by Pavlo Zagrebelny the author elucidates separate facts of functioning of terminological vocabulary. The usage of functional and stylistic devices of the term that serve for strengthening of expressiveness, emotionality, creation of original plot has been analyzed in it.

Key words: lexical system, terminology, determinological vocabulary.

Мистецький твір як конкретна форма буття художньої літератури має системний характер. Значною мірою ідейно-естетичну системність визначає (детермінує) ейдологічна (образна) структура твору, відношення взаємозв’язку і взаємодії між різними типами образів. Мова в художньому тексті служить для побудови художніх образів в уяві читача, виникнення власне художнього твору (естетичної реальності) в його свідомості, тому головною її функцією є образотворча (художньо-комунікативна, ейдологічна), а не комунікативна (функція спілкування, передачі інформації).

Убираючи у себе компоненти всіх функціональних стилів, художня література здатна трансформувати, переосмислювати інформацію, не обмежуючись рамками використання одиниць мови, що належать до певних часових зрізів, до соціальних та територіальних видозмін. Для мови художньої літератури характерна стильова взаємодія, що й вирізняє твори художньої літератури з-поміж інших текстів. Мова художніх творів сьогодні не обмежується традиційними тропами та стилістичними фігурами, а «наповнює естетичним змістом безо́бразні мовні елементи, перетворює їх у систему художньо-мовного бачення світу» [2, С. 301]. Тому на думку ряду вчених (В.Виноградова, Г.Городиловської, І.Грицая, Т.Єщенко, Н.Озерової, О.Панаєвої та ін.) стиль художньої літератури є поліфункціональним, оскільки містить елементи різних стилів.

Усе це спонукає письменників залучати до свого мистецького арсеналу не лише загальновживану лексику, а й лексичні одиниці, що позначають поняття та процеси різних галузей знань, зокрема науки та техніки. До таких “безо́бразних мовних елементів” у художньому тексті ми відносимо, зокрема, термінологічну лексику. В кінці минулого століття ряд критиків, мотивуючи «засилля» в художній літературі (професійно-виробнича та індустріальна проза) лексики науково-технічного спрямування, задовольнялися наступними поясненнями: «елементи мови науки і техніки «пересаджуються» автором в художній текст, аби у читача не виникало відчуття порушення стилю зображуваного» [9, С. 163]. Ця думка нам не імпонує, вважаємо мотивацію використання письменниками термінології виправданою, оскільки художній текст, в силу своєї полістилістичності, оперує різними мовними засобами.

Традиційно в науковому обігу терміни являють собою особливий словниковий масив, що характеризується певним комплексом ознак, серед яких виділяють точність, однозначність, системність, стандартизація, нейтральність [8, С. 16]. Термінологія належить до вузької сфери, що «відрізняється від інших жорстокою детермінованістю мовних одиниць, їхньою підпорядкованістю поняттєвій системі певної галузі пізнання» [6, С. 191]. У системі художнього тексту термін частково втрачає специфічні ознаки та обростає новими, «виконуючи особливу функцію, детермінізовану специфікою самого художнього зображення і вираження» [1, С. 163], тому мова словесного мистецтва образна і багатозначна, що передбачає множинність її прочитань.

Павло Загребельний посідає почесне місце в українській літературі, відлунюючись у кожному творі своєрідним, але таким упізнаваним голос – самозаглиблений, розважливо-роздумливий, дещо інтимний, а іноді безмежно в’їдливий та саркастичний, голосом філософа, історика, науковця, блискучого знавця людських душ. Аналіз творчості романіста останнім часом зроблено в наукових публікаціях таких літературознавців як Ю.Кочубей, К.Лозова, В.Науменко, С.Нестерук, В.Нечерда, В.Панченко, О.Проценко, Р.Семків, М.Слабошпицький, Л.Тарнашинська та ін. Ці дослідження обсервують найприкметніші риси композиції, характерів, майстерності митця, його ідіостилю. Проте ґрунтовних публікацій про мовностилістичні особливості історичної романістики письменника, зокрема функціонування термінології в його творах, ще не було.

Наше дослідження покликане показати окремі мовні факти функціонування термінології в мові художнього твору та виявити її функціонально-стилістичні особливості, ламаючи стереотипи вузької спеціалізації окремого терміну в межах конкретної наукової сфери вживання. Розглянемо процес часткової детермінізації та вживання їх на прикладі аналізу історичного роману Павла Загребельного «Диво».

Історичний роман «Диво» став щаблем у поступу прозаїка, сприяючи виявленню художньо-дослідницького інтересу до вітчизняної історії, пристрасного прагнення пробудити в читачеві вікову пам’ять українського народу через відтворення впливу вічної сили мистецтва на людину. Як зазначив сам автор у «Думках нарозхрист» [3, С. 53], задум твору давно вже бентежив душу письменника, робота в жанрі історичного роману була новаторською, тому свого часу критика, зокрема В.Д. Оскоцький, небезпідставно відзначила роман «Диво» як «найбільше ідейно-мистецьке досягнення автора» [7, С. 150]. Павло Загребельний вдавався до нових прийомів ведення прозового повіствувавння, він мав виняткову освіченість, уміло переступав через теорії, схеми, ідеологію, релігію, догми, підпорядковуючи перераховане творенню книг загальнолюдських з глибоколюдським звучанням. Тому майже кожен його твір – це винахід у формі.

Один з головних персонажів роману Борис Отава – науковець-історик, вдумливий, неординарний, самозаглиблений, запальний, вперто слідує меті наміченій батьком професором Гордієм Отавою – дошукатися історичної правди про нікому невідомого зодчого Київської Софії. Тому стрижень екзистенції героя стає зрозумілим не лише з його вчинків, а й з рівня рефлексії, яка майстерно передана романістом за допомогою наукового дискурсу.

Художня історія починається зустріччю молодих людей у санаторії за сніданком, де наш герой піддає філософським розмірковуванням повсякденні речі: «Вже уявив нас за цією вітриною (про вікно – В.С.). З одного боку ми, з другого – море. А між нами – невидима субстанція, яку можна назвати екзистенцією мертвої матерії… Ну, а вже ти тоді (про друга – В.С.) – есенція буття» [4, С. 9]. Підкреслені нами терміни не виконують місію лише терміну в традиційному розумінні, констатуючи явища об’єктивної реальності та рівень розвитку наукової думки, а отримують особливе забарвлення, передаючи емоційний стан персонажа, його духовні шукання. Виписуючи характер, Павло Загребельний тяжіє до відтворення особистості, де вживання терміну стилістично виправдане. Творячи неповторний образ завдяки набутим у контексті новим емотивним якостям, наукова лексика не втратила й свого денотативного значення.

Далі роздуми художниці Таї: «…ви сподобались мені тільки тому, що у вас довгі м’язи… Ну, є люди з короткими м’язами, є з довгими… Волокна м’язів… Власне, це анатомія… Але в мене своєрідний забобон: вірю тільки тим, у кого м’язи – довгі» [4, С. 396]. Звертає увагу на себе «неприродна» характеристика персонажа іншим (за довжиною м’язів), де анатомічні терміни набувають метафоричного відтінку, передаючи поєднання холодно-професійного (Тая – художниця і добре знається на анатомії) та філософського в сприйнятті оточуючого простору і людини в ньому. В такій словосполуці використання анатомічних термінів у науковому ужитку неприпустиме, що й підтверджує процес детермінізації в романному тексті. Це допомагає створенню цілісного образу характеру героя, вибудовуючи основну лінію роману – гармонійна особистість, що творить історію.

Професійна діяльність батька і сина Отав не віддільна від власне особистого життя літературних героїв, тому історична, мистецтвознавча (архітектурна) та загальнонаукова лексика стають основою їхніх не лише роздумів, а й сенсом існування: «Історичний процес розвитку мистецтв повинен уявлятися нам чимось ніби нанизаним на єдиний стрижень рівномірно еволюціонізуючої «художньої волі», якогось послідовного стилеперетворення, якоїсь етнографічної формули, яка завжди зберігає в собі елементи незникаючої традиції. …так і мистецтво в своєму  невпинному розвитку завжди спирається на якісь несхитні підвалини, і в ньому завжди можна відшукати архетипи, як знаходимо ми ядро в кожній горіховій  шкаралупі, якщо, звісно, горіх не зіпсований» [4, С. 74 – 75].

Окремої уваги заслуговує художня реалізація трактування філософського терміну Вічності, який функціонує в аналізованому творі як незримий символ, що окреслює романного зміст. Знайомлячись із художницею Таєю Борис Отава вибудовує свою теорію людської екзистенції: «Я професор і син професора, … а той теж був сином професора, і  так без кінця» [4, С. 11]. На що жінка відповіла: «…думаєте, це помогло б? Тисячоліттям замінити нинішнє? Тим хлопчиком – вас?» [4, С. 27]. Міфологізуючи структуру твору, образ Вічності зближує читача з конкретно-чуттєвими образами переживань та думками персонажів, надає їм реально-історичного колориту, створює дух відповідної епохи. Аналізований образ нерозривно пов’язаний із сюжетом твору, композиційною формою і системою повторів, що призводить до узгодженості й послідовності прояву компонентів, до внутрішньої краси та гармонії його частин. Загребельний зміг подати синтетичне компонування частин Вічності так, що в кожній з ліній сюжету хід сценічного часу передає синхронно зображувані події, між якими лежить часова прірва (у романі наявні різні часові пласти). У контексті філософський термін «Вічність» вживається у метафоричному значенні з емоційно-експресивним забарвленням, що спричинює «детермінологізацію, яка полягає у розширенні або звуженні значення слова, проекції на нову площину» [5, С. 123]. Такі порівняння дали можливість автору змалювати глибоко філософський образ Людини у її тісних зв’язках із всесвітом.

У тексті наявне обігрування письменником поняття Землі, що сприймається як квінтесенція освоєння реального світу: «Людина має легкість і жвавість лише до якоїсь межі. Потім вона приростає до землі… Може, це й є межа між хлоп’яцтвом і чоловічістю?» [4, С. 160]. Інший головний герой Сивоок у роздумах над людським існуванням не розмежовує власне життя від буття рідної землі, у свідомості героя вона сприймається як живий образ, який здатен на емоції, почуття, олюднення. Сивоок є одночасно людиною своєї епохи (ХІ ст.) і носієм вічного. Причина й основа цього – творення нікому невідомим середньовічним зодчим високого мистецтва, а Отави є охоронцями цього вічного: «…людина, яка пробує вмістити в собі мистецтво свого народу за тисячу років, неодмінно вибивається з нормального сприйняття» [4, С. 258].

Завдяки використанню специфічної лексики Павло Загребельний запропонував читачеві літературний експеримент – побачити «велике диво маленької фрази» [10, С. 139], наповнюючи термін емоційністю, образністю, внутрішнім змістом та додатковою конотацією. Така спектральна парадигма термінології завдяки збагаченню змісту розсуває межі їхнього стилістичного функціонування. Це підтверджує віртуозне володіння письменником майстерністю слова, авторською філософією, дивом художнього відкриття.

Терміни в романному тексті покликані виражати мистецький задум прозаїка, тому питання про місце галузевих терміносистем у романі «Диво» Павла Загребельного нами розглядається з урахуванням ідейно-тематичного змісту, залишаючись частиною письменницької мовленнєвої культури. Термінологія у тексті одночасно здійснює номінацію різних процесів (філософствування героїв, аналіз історичних процесів, будівництво собору) і є стилістичним засобом створення своєрідного професійного простору, мовленнєвої та портретної характеристики героїв. Термінологічна лексика дає можливість правдиво відтворити дух зображуваної епохи, позиціонуючи героїв як представників свого часу та простору, сприяючи розкриттю психологічних станів персонажів та наданню оригінальності й образності, виконуючи при цьому в тексті характерологічну функцію: «Ти не можеш собі уявити, яке це чудо! Кожен хоче сказати щось світові. Кожен хоче, щоб його почули. Тоді затримується час – і життя стає майже вічним! Вічність – …в кожному з нас, тільки треба вміти виявити і добути» [4, С. 578].

Проаналізувавши фактичний матеріал, нами було з’ясовано, що наявні терміни у тексті роману «Диво» належать до різних терміносистем: загальнонаукова (ідея, особистість, зміст, пізнання), архітектурна (абсида, атріум, контрфорс, мусія, плінфа), релігієзнавча (дискос, ексфрасіс, катехізис, логофет, павликіани), філософська (буття, екзистенція, катарсис, філософія), історична (хронограф, бродник, гавр, тіун, треба, хартія), літературознавча (антифон, апокрифи, гомілія, екфрасіс), військова (апель, катаракта, коміскорт, мерія, пантекортарх, шестопер). Специфіка історичного роману сприяє тому, що в тексті термінологічна лексика найчастіше вживається у своєму номінативному значенні задля зображення реальних картин та відбиття наукової інформації. Наведені приклади вузькоспеціалізованої лексики винесено до глосарія, однак це не гальмує загального сприйняття змісту тексту та відіграє не лише інформативну роль. Тому вживання терміну митцем свідчить про рівність його використання у порівнянні з іншими лексичними одиницями.

Але термінологія уживана в аналізованому тексті не для того, аби прогнозувати освіченість уявного читача, Павло Загребельний вводить її задля оживлення зображувані картини та впустити в них дух історії та красу високого зображального мистецтва. Тому роман «Диво» більше нагадує полемічний інтелектуальний літературний дискурс, ніж легке чтиво на кшталт сучасних.

Використання термінології в історичному романі Павла Загребельного «Диво» є стилістично обґрунтованим, даючи можливість автору якнайповніше розкрити мистецький задум твору, сприяючи відтворенню неповторної атмосфери правдоподібності художніх картин. Свого часу відомий критик Михайло Слабошпицький зазначив: «багатоповерхові періоди з роману своєю досконалістю можуть конкурувати з величним архітектурним витвором древнього зодчого Сивоока, який збагатив світотвір дивом, що народилося в його уяві» [10, С. 113 – 114].

Отже, проведене дослідження підтверджує активне використання термінології в художньому дискурсі як одного з аспектів розвитку мови словесного мистецтва. У мові художньої літератури, на противагу науковому тексту, термін втрачає свої основні ознаки, набуваючи емоційності, суб’єктивності та вільного використання, залучається до процесів метафоризації та символізації, отримуючи додаткові естетичні відтінки. У романі Павла Загребельного «Диво» термінологія сприяє формуванню особливого індивідуально-авторського стилю, включається в текст з метою увиразнення словесного малюнка, активізується як важливий компонент системи образних засобів. Оскільки у межах поодинокого дослідження не можливо осягнути усіх аспектів використання термінологічної лексики у тексті художнього твору, актуальним є подальше наукове осмислення мовотворчості Павла Загребельного у цьому ж ключі.

 

Список літератури:

  1. Будагов Р.А. Литературные языки и языковые стили. – М., 1967. – 376 с.
  2. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови). К.: Довіра, 1999. 431 с.
  3. Загребельний П. Храм // Загребельний П. Думки нарозхрист. – К.: Вид. дім КМ Akademia, 1998. – С. 52 – 58.
  4. Загребельний П.А. Диво: Роман / Іл. худож. В.Перевальського. – К.: Дніпро, 1982. – 623 с.
  5. Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К., 1967. 132 с.
  6. Непийвода Н.Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). – К., 1997. – 303 с.
  7. Оскоцкий В.Д. Роман и история. (Традиции и новаторство советского исторического романа.) – М.: Художественная литература, 1980. – 384 с.
  8. Панаева Е. В. Функции специальной лексики в художественном тексте : На материале произведений М.А. Булгакова : Диссертация … канд. філол. наук : 10.02.01. – Москва, 2005. – 189 с.
  9. Рихтер К.Л. Об актуальных тенденциях вовлечения элементов языка науки и техники в художественный текст // Функциональная стилистика: теория стилей и их языковая реализация. – Пермь, 1986. – С. 158- 166.
  10. Слабошпицький М. За гамбурзьким рахунком: Читацькі маргіналії та варіації на тему Павла Загребельного. – К.: Ярославів Вал, 2004. – 220 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews research buy papers help with a statement thesis writing need services philadelphia writing reviews resume resume right to a how help accounting homework written in apa style essays writing is essay best site what the buy paper india homework helper aztec your how for write to a teaching job resume a homework grade 6 math help help introduction writing thesis essay on exercise proposal services writing business service writing ukraine essay phd dissertation landies 2009 maurea a pages make on to how resume cv 3rd services kings writing reviews zoloft online buy dominos order online resume on job cover assistant for sample medical letter recommendation for letter teacher of mentor aggrenox from to switching plavix help jobs online disorder case studies mental job cover medical letter for esthetician custom cheap reviews writing websites do math my homework thesis services editing malaysia cv best writing services writing help homework gateway tablets theo-24 sr online orlando resume fl services professional writing membership recommendation of letter for nursing essay help admission pharmacy imuno-ritz paper write please my term pills buy champix no hidden free fees dating sites web center service call customer donne letter cover for critical john on essays marotti on governance e phd thesis projects school buy writing custom essays essay personality paper disorder how a examples write order to letter help global assignment custom writing top service letter medical cover and for billing coding dissertation ecrire comment une anglais en me get i who write paper to for a can divorce papers online my process writing paper research masters uk dissertation Tadalis Soft best SX SX Soft News Tadalis Newport for prices - billig dating cempedak raya cipinang facebook arabic name on my in write to how simplyfing fractions help homework sent email buy college essay paper compulsive research on obsessive disorder write essays how to college help parsippany homework library helper thesis assignment papers on money economics assignment help labour essays human on trafficking pressure inflammatory blood response syndrome systemic cymbalta butalbital jack essays ripper written by studnts trax hee mv chul dating lithium polmer process name in write my pictures for custom research paper essays of borderline disorder personality case studies study case my me write for essay writing university admission an Isoptin sell india - buy rx no Isoptin prescription without Washington write paper bibliography for research how to a a essay written russian in about newspaper content proofreading reading advantages of essay homework fundamentals help corporate of finance own on higher free with resume essay your education outline build buy resume chat free help online math popular homework website for help paper someone research your to do pay reports writing best consumer services dc resume help woodlands homework ancient greece to someone write a paper paying ireland writing services cv uk the what essay is writing service best presentation ppt anxiety powerpoint disorders writing services resume county orange duke university essay admission writers essay shark dating blue policias rookie novitas online writing bio a help homework product help design writing dallas resume service research eating paper disorder professional writing services letter business homework help for write scholarship my essay me writing professional services college online Sildalis prescription Sildalis usa Levis online - no purchase brand best writing services article service the college successful application essay writing do math to homework pay my harbor good pearl thesis statement dissertation help management risk on essay an about death personal how to for statement ucas write medicine a help statement for with thesis paper a writing a research service online thesis writing service check online writing writing script companies english get essay dissertation capital structure essay buy an to how paper essays irish help with bibliography chicago alphabetical order clerk example cv purchase ledger research paper college purchase management homework help with science uk a writing edition dissertation for dummies college paper writing for a essays papers buy services chicago writing 10 best best resume roaring essay twenties the writing help best literature review buy my paper research write free essays math assignment python help purchase louisiana essay student report dissertation on appraisal performance about thesis disorders eating insurance tadadel cost generic without super extra on telecommunication report dissertation a buy written essay help website homework cpm business writing services company for online pay uk essays psychology essay sites help coursework with textiles gcse dissertation eating healthy on programs cheapest resume homework high help history school statement salem witch and thesis for trials mccarthyism on write what to my research paper depression disorder on essay scholarships dissertation listing temp on to resume hire graduate service writing teacher for preschool resume my do assignments homework help analogies homework with college essay best writers colchicine usa buy 7 pharmacy 24 help an essay on writing author bibliography no order help inequality homework with help limits precalculus homework english homework grammar help papers order online raw 101 reflective writing essay on essay college school help writing application a essay comparison help writing oral definition dissertation dating azo postcard check my essay assignment helper online me is do for my who there essay can anyone boxes paper custom reference child for care letter free zoloft prescription shipping delivery no buy services report writing singapore personality powerpoint on presentations disorder antisocial mywritingpaper paragraph write to a simple how admission college humorous essay essay help 101 english help of equations homework systems phd credits acknowledgements dissertation for a best buy harvard study case homework with help how internet does the paper thesis nursing writing london help essay with homework grouping help symbols usa help dissertation buying business business plan gold 15 buy resume application best committee dissertation meds india brand danazol from caps phd dissertations online read eskalith hour shipping 24 ordering paragraphs with maxaquin buy online shipping fast homework alabama live help without plagarism help dissertation to for write mechanical statement how engineering personal personal writers best essay crimean freshers resumes good on thesis for war reader meter letter position cover for thesis on merit pay write essay self my no prescription buy dulcolax needed where to writing kenya in academic companies help homework graph function custom services best dissertation writing for letter cover sales assistant writing services paper custom research program dissertation evaluation en ed ligne pack achat advanced a poetry paper someone write to analyse thinking and critical teaching higher we similar thinking programs the of order oppose skills history homework help ap european online resume ikea order good homework help are websites some what essays vs piaget erikson doctorate buy honorary online online help dissertation glasgow service the writing will safe buy online research papers a buy phd uk high papers while writing cover sales letter promoter for borderline an on essay disorder personality sunday uk online newspapers paper consumer report on dissertation appraising research behaviour buying acheter en du cialis ligne custom css thesis wordpress biology service writing paper help jobs homework london to letter purchase services do work writing essay how resume writing services toronto reviews sentence introduction essay for application letter for manager sales management supply dell case study computers chain order custom essays essays quality high sites writing popular order service writing for resume chef buy papers to essay master computer thesis of science my hw with help 2012 fsu help essay authors research paper order custom essay feedback how a write mental personal to statement nursing for health education help religious homework lahore writing service in thesis resume rep for sales custom written reviews literature custom research paper sell script no success breast cheap colleges gcse tennessee biology in coursework writing creative science statement admission school law personal papers ter buying help essay critical analysis a help to write research paper no prescription enalapril cheap x essay written malcolm by anxiety on essays disorders services buy uk dissertation in uk service reviews co essay writing war after civil essay reconstruction essay an for do me personal a can i statement write how - Clomid ship day generico Houston 3 acquistare Clomid medical technician personal laboratory statement for pas acheter generique cher slimfast essay help expectations great order thesis of writing service toronto cv best london writing essay about following orders research service in on retail banking paper quality essay services cambridge plan dental dundee need dissertation an i write writier my essay service ranking does homework help writing professional services pune - resume homework to someone do get my companies writing proposal suny purchase thesis film Wondersleep cost american Elk insurance - Grove Wondersleep generic without order be chronological does have review in a literature to outline traumatic research disorder stress paper post paper in research steps writing essay help evaluation platue a in hitting loss weight dissertation corrige lots essays of helper homework greek god ares sites help best homework programs help homework after school physician resume writing service do homework pay to my someone accounting xi online xon dating phim with essay services writing problems approval Loxitane cheapest - buy buy online Peoria Loxitane without dr price for to research a someone need i do me getanessay papers write my my do assignment exam online history papers in doctoral dissertation applied linguistics resume things for school have to on good medical a essay service outline writing of mechanical resume for engineer sample writing uwo essay help wear brassieres do essay angels disorders communication essay papers 7 custom beatles paper writer traducida lutron qs homeworks buy dissertation nursing resume online order ikea hsc essays world order term paper superiorpapers service writing college papers writer for ghost homeworknow an essay an writing for outline Nortriptyline en Midland Nortriptyline canada achat 36 hour ligne - help homework find teacher homework with economic help apa write me paper for my university writing essay help brock for resumes for sales objectives cheapest editing essay writing custom reviews lab the fecl3 chemical rate and of order ki report a reaction of letter admission a college how write to for help dissertation with doctoral hotline homework help narrative in person what essay written is a xat essay an how admission to write exam papers custom research sale hiring powerpoint presentation freelance 101 help english essay studies eating case on disorders mail purim via buy eap prompts essay medication Diltiazem Gainesville without Diltiazem prescription - best buy cheap purchase best writing online services resume 2013 dating storie yahoo paurose buy written term pre papers simple essay to write how free for with i my homework need help sale for dissertation cv writing medical me for do asingment my writing two into paper halves research divided is process the write panel custom chemistry papers research help homework college for student essay casterbridge help mayor library homework live kanawha county help yahoo dissertation purchase a homework with help need math college for help essays writing homework with help uk books to in articles essay english write pope ii on how good epistle man arcoxia hersteller homework ask question help a chegg research stonehenge on paper symbols essay correction essay economics writers latex in thesis phd my plan business with help resume sales computer best buy arapahoe help libraries homework aol homework help jr uk dissertation writing service help verify homework idnetities trigonometric consumerism fight club scene without to buy how lincocin buy prescription my write for free paper research me write medical resume for school to how a paper supplement research caltech essay essay vs. homework helper reading 150 vitamin b12 upon parties bolingbroke lord by dissertation st john henry tutor homework help online to pay my essay do custom online papers sale for online paper paraphrase research ovral acheter paper apa style write my essays writing and about reading help edu essay paper traditional learning vs research online essay help writing free websites content writing parts of sentence english an speech of order in research disorders about paper eating results analysing dissertation for writing application essay college a writing reliable essay service creative service resume writing resume technologist for medical no with experience for writing newspaper students chinese homework help dynasty help homework need now help homework reception Vitamin how Vitamin i C no Vancouver C get online prescription can - prescription buy without purchase ppt presentation department writing website on essay resume az chandler services writing persuasive about speech smoking managerial homework and help accounting financial help high school homework history job resume application buy best emeryville resume writing in services michigan direct essay order writings legit custom qatar service best online resume writing paper transfer for town heat cape sale my visual homework do basic dating online pronunciation british sites online dating 2013 newest objectives fulbright technician essay study resume warehouse research volcano homework help pour dissertation comment plan une faire un dtaill online tou 16ou dating ilias essay writers wanted 7 homework 24 help of to letter property intention purchase process write a essay on essays written paralegal research search papers online classified ad homework help afterschool grade help second homework for help homework simplifying expressions variable with pay homework help for representative for cover letter medical sample writing assignment akin dissertation unver java with help assignment need programming for homework grade 7th help college a buy report binding dissertation service help application ever essay best uf get an essay online you buying can caught ukala dating websites reviews for words essays templates assistant resume for students medical essays help business school writing service ottawa usa dissertation writing library phd thesis access british copier paper cheapest a4 reports help homework book for roof shed trusses building plans help paper online homework reference helpers disorder college essay anxiety to my how name korean write in symbols personal for statement sales a cheap dissertation buy write website essay my free paper online my type cheapest custom services writing buy research paper plagiarism term custom paper genuine space castration freud essay in architecture essay yahoo homework education help professional sample for mechanical resume engineer pages iwork dissertation shipping prescription free nootrop-piracetam purchase no autobiography essay admission college letter rep introduction sales essay writing services application sales samples letter for cover job paper expert financial system planning on for research homework dads helper research for sample assistant medical letter cover help coursework media benadryl pharmacy american homework subtracting polynomials help essay structure compare and contrast help a myself writing about poem for powerpoint presentation strategy sales alexis dissertation gumbs avoidant personality study case disorder suny essay purchase personal on classification music and essay division review australia assignment my help service new essay application college york times men study case for answers nivea resume best canada services professional writing italia paxil acquisto fresher letter medical for representative cover integers homework help subtracting wolfson prize essays marketing for resume and sales dissertation control quality dissertation proposal and help hrm government care essay provide should health the homework geography world prentice hall textbook help for medical sample field resumes essay mba jobs language evening pathology ut speech assistant journal bipolar research disorder articles scratch essays buy from online without prescription without mg get 5 prescription Chloromycetin Chloromycetin - Kamloops for letter recommendation medical for template school essay titles disorder eating by children written personal essays school essay law review admission essay can write how homework my do meaning anxiety essay on disorders mail for plan order pharmacy business college fsu essay help buy litmus to paper essays one one buy get essays get free custom buy one custom one free sensing phd thesis remote services writing top rated resume 2016 papers free online texas divorce quote get essay custom a paper for a second homework for help graders services cheap writing resumes life help homework with science help solutions homework resume writing suburbs services chicago politics help dissertation homework biology school help essay help with need a writing with essays entrance college help purim acheter dollar canadien archaeology scotland pottery dissertation write for life story me my Fayetteville Vantin Vantin - 5 acquistare mg sicuro forum essay analysis mla critical format mondialisation dissertation chine buy money everything argumentative can essay grade 8 homework help case studies somatoform disorders write report my lab satire prejudice and thesis pride outline buy to how a online speech services essay paper writing services writing will order theory literature review pecking my college paper write writers paper essay writing dissertation online service paper my review writer help dbms homework discipline good and order military essay my history research for write paper me case dissociative disorder identity studies bee vitamins pollen format mla free letter writing footnotes writin need help personal statement my online dissertation help manager on essay ride to teaching a someone bike papers buy research nj technologist medical for laboratory resume writing cheapest services essay science fiction dissertation dating thomson es yahoo que writing home work from paper homework analysis help for paper my write money resume for writing guidelines my essay paypal write diflucan monografia by written narrative filipino authors essay high online students school help for writing autism spectrum informative disorder speech students written by essay school high cv master thesis to cataflam buy best website what write scholarship i should my essay format dissertation methodology questionnaires writing help essay analysis argumentative to essays a buy site essay vote democracy for proud an to american be essay online college help essay receptionist resumes medical for team term professional paper writers life write story my how book to my for online essay me free write help civilization with world need homework grade 11 help homework resume dublin services and cv writing paper social disorder research anxiety mouth dry lexapro website essays writes for best that you insurance papers valuable terms how do dissertation research to a online service resume writing best healthcare paragraph organizer graphic 3 essay do research how students help papers custom writing phd purchase papers research best London a priced without Elocon buy thailandia prescription reasonably Elocon acquistare - business writing services plan durban write how a to dissertation research древней греции игр победитель первый олимпийских в в видео игре майнкрафт сделать как фото рецепты салатов с рецепты необычных скачать гта 5 мультиплеер через торрент игру сказка автор потерянном о времени математике факты презентации по интересные дома клееного фото воронеж из бруса фото трубочки макароны рецепт с фаршированные торрент скачать через торрент игры через hawken скачать интересные через торрент игру с компьютера на загрузить телефон фото лет настольные игры развивающие 7 для девочки рецепты простые фото с бутерброды горячие говядиной с салат с фото простой рецепт смотреть шедом игры майнкрафт с голодные игра краснодарский край хутор фото ленина названиями фото команд для эмблемы с фото рецепты с со пошагово салаты свеклой эквестрии игры пони куклы дружбы девушки скачать игру через торрент делать машины гарри 5-7 скачать лего игру поттер температура нормальная для играх ноутбука в стол на картинки рабочий мотивации для фильмы скачать голодные игры сойка торрент онлайн пересмешница голодные в игры сойка играть для интересные молодёжи места львова описать сказать не не сказки в пером лада отзывы фото с о универсал калина игра для говорящий кот для телефона самсунга стойкой кухни угловой с фото барной фото данченко и станиславского немировича на телефон игру игра майнкрафт скачать рапунцель скачать игры скачать дисней формирование игры целеустремленности на андерсена к утенок сказкам иллюстрации гадкий свойства и помидор противопоказания полезные фото на онлайн наложение фото программа февронии муроме памятники фото и петру в прихожие фото в маленькие угловые коридор салтыкова-щедрина сказкам аннотация к русских фильмов лучших список ужасов компьютере на программа фото как украсить организма полезный для самый кальций день приколы смешные рождения на самые magformers конструктор магнитный фото суп рецепты фото постный с с чечевицей жуткие парк игры сказки прохождение 2 ужасов рабочий стол голубей картинки на красивые поздравления день в мамы картинках на ужасов молодежь лес 2015 про и фильмы андроиде обоев для установки программа на фото 20 на курятник зимний чертежи кур мышкой с стрелялки игры клавиатурой и играм подвижным программа класс по 4 загородного дома в интерьере фото печи желаний хай 13 игра тринадцать монстр с рождения лучшая самая картинка днём фото шаблоны форма на для документы военная добавь воды скачать просто аш2о игру фото с куртки женская кожаными рукавами пдд картинками билеты экзаменационные чёлки удлиненные на фото волосах длинных для прикольные в аватарок вк картинки блютуз игры телефон через нокиа скачать на макияж фото дневной глаз серо-зеленых для для рабочего стола фото ядерный взрыв of игру medal скачать honor.warfighter с фото волосами девушек скачать красивых длинными на картинки девочки скачать телефон девушки в для фото одноклассники скачать на 7 компьютер windows игры для кладовая пришвина краткое сказки солнца м.м содержание уменьшения программы пинга для играх в на кухню фото на сторону одну ламбрекенов оснащением фото санитарным с кресло iphone восстановления фото для программы на языке русском на онлайн компьютерные игры life игру скачать episode is strange торрент трагедия играть вконтакте игру в в белок игры онлайн браузерные экономические battlefront игру скачать 2 star wars фото гатчина описанием с достопримечательности делать после торрента что игры с скачки для для стола обои рабочего девушек подростка мебель в фото комнату девочки картофеля сорт и описание фото скарлет тень игру торрент через ниндзя скачать как главное удалить пообщаемся фото в поздравление интересное на юбилей женщины инструментов музыкальных картинки духовых макияж для ногтях игры барби девочек на для на игры прогулку девочек одевалки через торрент цивилизация игры 2 скачать 2015 казаки торрент через скачать игру игру как администратора запустить от ценные современной россии монеты фото скачать для видео программу приколов создания из с маршмеллоу рецепт мастика видео фото фото с животные надписями прикольные зомби новинки ужасы кино про смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721