СВОБОДА І ПРАВО: ПРОБЛЕМИ СПІВІСНУВАННЯ В МЕЖАХ СТАТТІ 43 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

img2 Свободу в суспільстві ми розуміємо як динамічний стан відносин у соціалізованому середовищі суб’єктів, які дотримуються законів природи, норм моралі, встановлених або санкціонованих державою правил, реалізуючи енергетичні і породжені ними фізичні, інтелектуальні та інші можливості, намагаючись уникати порушень нормального функціонування природи і суспільства. Проте користування свободою, не зважаючи на наявність закріплених у Конституції України основних та визначених і охоронюваних законом інших прав, не завжди є безпроблемним. Адже загальновідомо, що порушення законів, а тим паче діяння, що належать до категорії злочинів, фактично є посяганням на природний стан свободи в суспільстві. Матеріалізованою формою вираження інтенсивності порушення стану свободи в суспільстві можуть бути узагальнені порівняльні дані судової статистики за певні періоди його розвитку. Наприклад, в 1987–1989 роках в Україні щорічно реєструвалися в середньому 267 700 злочинів. У цей самий період в нашій державі кожного року засуджувалися в середньому 102004 осіб, вироки стосовно яких вступили в законну силу [1, с. 26, 93]. Проте в 2006–2008 роках ми спостерігаємо істотне зростання рівня злочинності. Правоохоронні органи щорічно в середньому реєстрували 360503 злочинів або на 34,6 % більше ніж у вищезазначений період. Відповідно у ці самі роки за вчинення злочинів засуджувалося 153 533 осіб (+ 50,5 %), зокрема 871 осіб або 0,56 % від загального числа засуджених за злочини, вчинені у складі організованої групи або злочинної організації. Одночасно досить цікавою є інформація про динаміку засудження учасників організованих груп і злочинних організацій. Останнім часом їх кількість щорічно зменшується (у 2006 р. – на 24,6%, у 2007 р. – на 7,3% і в 2008 р. – на 20,5 %). У 2008 році суди навіть виправдали 13 осіб, які за даними слідства нібито вчиняли злочини у складі організованих груп і злочинних організацій. Крім того, з 892 кримінальних справ, що стосувалися діяльності організованих груп і злочинних організацій, в 2008 році 55 або 6,16 % були повернуті на додаткове розслідування, а провадження по 11 (1,23 %) – закриті [2, 21-26]. Безумовно, організовані злочинні групи та злочинні організації, як правило, є здатними вчиняти найбільш небезпечні злочини, оскільки мають достатньо розгалужену систему злочинних зв’язків і через своїх довірених осіб можуть отримувати дані, що не лише сприяють протиправній діяльності, але й убезпечують угруповання та їх учасників від викриття. Тому боротьба з ними має бути системною і належно організованою. Дуже важливо, щоб правове регулювання цих відносин здійснювалося відповідно до положень Конституції України. Проте, на мій погляд, законодавцю України не вдалося уникнути окремих проблем у зазначеній сфері. Так, передбачаючи у Кримінальному кодексі України 2001 року систему норм (статті 30, 255, 256, 257, 2583, 260 тощо), правила яких спрямовані на боротьбу з утворенням і діяльністю організованих груп і злочинних організацій, Верховна Рада України одночасно визнала, що „не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі чи злочинній організації з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності“ (ч. 1 ст. 43 КК). Це правило викликало у дослідників проблем кримінального права жвавий науковий інтерес. Зокрема, ґрунтовні дисертаційні дослідження новели провели вчені Ю. В. Мантуляк (2006 р.), Ю. В. Абакумова (Огаренко) (2007 р.). Досить цікавими є погляди Д. С. Констянтинова, дослідника з Харківського державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, викладені у його статтях (2003 р.). У межах стандартних методичних вимог розглядали норми статті 43 КК автори навчальних посібників та підручників з національного кримінального права. Власне бачення окремих проблем цього закону сформулював і оприлюднив у 2007 році також і я [3, с. 3–17; 1–23; 204–206; 278–282]. Для того щоб більш повно розкрити існуючі загрози зловживання правом у процесі ведення боротьби з організованими формами злочинних угруповань засобами сучасного кримінального права та віднайти шляхи їх уникнення, на мій погляд, треба звернутися до досвіду інших держав. Адже наш законодавець став четвертим на пострадянському просторі, який врегулював питання звільнення від кримінальної відповідальності учасників виконання спеціального завдання в організованих групах і злочинних організаціях з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності, але які самі вчинили злочини або вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам інших осіб. Так, парламент Республіки Білорусь ще 2 червня 1999 року закріпив у ч. 1 ст. 38 КК, що „не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка, виконуючи згідно з чинним законодавством спеціальне завдання з попередження, виявлення або припинення злочину і діючи з іншими учасниками, вимушено вчинить злочин“ [4]. Більш складною є формула виключення кримінальної відповідальності осіб за аналогічної ситуації у Кримінальному кодексі Литовської Республіки, прийнятому 26 вересня 2000 року. Законодавець названої держави у ч. 1 ст. 32 КК визначив, що особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо вона діяла законно згідно з моделлю, що імітує злочинне діяння. Це правило докладніше деталізується у ч. 2 ст. 32 КК, де визначені основні умови виключення кримінальної відповідальності особи, яка за завданням правоохоронної інстанції, тобто поліції, інших установ попереднього розслідування, оперативної діяльності чи прокуратури виконувала спеціальне завдання. До таких умов належать: – участь особи в діяльності злочинного об’єднання або організованої групи і в їх злочинних діяннях; – одночасно з названою участю у цих злочинних угрупованнях особа повинна виконувати інше, законне завдання, отримане від правоохоронної інстанції; – особа не має права порушувати межі законного завдання, отриманого від правоохоронної інстанції [5]. Проте ще більш складними є умови виключення кримінальної відповідальності осіб, що здійснюють оперативно-розшукові заходи за правилами ч. 1 ст. 341, якою 16 березня 2001 року було доповнено Кримінальний кодекс Республіки Казахстан. Парламент цієї держави передбачив, що не є злочином діяння, яким завдано шкоду охоронюваним кодексом інтересам, вчинене за таких умов: – коли діяння вчинене співробітником державного органу, уповноваженого здійснювати оперативно-розшукові заходи, або іншою особою, яка співробітничає з названим державним органом; – таке діяння має вчинятися з метою запобігання, виявлення, розкриття або розслідування злочинів; – злочини, що підлягають виявленню, розслідуванню в ході виконання спеціального завдання, мають бути вчинені групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією; – шкода, завдана правоохоронюваним інтересам у процесі реалізації спеціального завдання, має бути меншою ніж завдана злочином, який необхідно припинити; – щоб запобігання, розкриття, розслідування злочинів або викриття винуватих у їх вчиненні осіб не можна було здійснити іншим способом ніж те зробив оперативний працівник або інша визначена в законі особа [6, с. 5, 6]. Парламенти кожної з названих держав, визначивши умови виключення кримінальної відповідальності осіб за вчинені під час виконання спеціального завдання протиправні діяння, фактично одночасно передбачили, коли оперативні працівники та інші особи (конфіденти), що до них прирівнюються, повинні нести кримінальну відповідальність. Так, законодавець Республіки Білорусь визначив, що правила виключення кримінальної відповідальності не поширюються на оперативних працівників, які під час виконання спеціального завдання вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин, пов’язаний з посяганням на життя або здоров’я людини (ч. 2 ст. 38 КК РБ). За умовами ч. 3 ст. 32 КК Литовської Республіки оперативні працівники, які під час виконання спеціального завдання порушили межі отриманого завдання, мають нести кримінальну відповідальність за правилами норм кримінального закону, якими кваліфікується їх діяння, але міра покарання їм може бути пом’якшена судом за правилами статті 59 КК, що є аналогом статті 66 КК України. Парламент Республіки Казахстан також зняв гарантії непритягнення до кримінальної відповідальності осіб, які виконують спеціальне завдання, якщо вони вчинять діяння, пов’язані із загрозою: а) для життя або здоров’я людини; б) екологічної катастрофи; в) громадського лиха; г) інших тяжких наслідків (ч. 2 ст. 34 КК РК). Таким чином, можна зробити висновок, що законодавчі органи Республіки Білорусь, Литовської Республіки та Республіки Казахстан, намагаючись належним чином організувати боротьбу з організованими формами злочинності, одночасно заборонили оперативним працівникам правоохоронних органів вчиняти діяння, які створюють загрозу для основних цінностей соціалізованого суспільства, надавши перевагу названим цінностям над конкретним завданням розкриття і припинення злочинної діяльності певного організованого угруповання. Верховна Рада України, маючи зазначені приклади законотворення у галузі кримінального права, також передбачила обмеження гарантій непритягнення до кримінальної відповідальності суб’єктів виконання спеціального завдання в організованій групі чи злочинній організації, а точніше їх часткового або повного звільнення від покарання (частини 2, 3 ст. 43 КК України). Так, оперативні працівники й інші особи, які за угодою з певними правоохоронними органами виконують спеціальне завдання в організованій групі або в злочинній організації, підлягають кримінальній відповідальності за вчинення таких злочинів: а) особливо тяжких, що були вчинені умисно і поєднані з насильством над потерпілим. До них відповідно до ч. 5 статті 12 КК України належать протиправні діяння, відповідальність за які передбачена у статтях 112, 113, 115, ч. 4 статті 127, ч. 2 статті 147, частинах 2, 3 статті 149, частинах 3, 4 статті 152, частині 3 статті 153 та інших нормах КК України; б) тяжких, що вчинені умисно і пов’язані із завданням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків. До цієї категорії згідно з ч. 4 статті 12 КК України належать злочини, визначені у ч. 2 статті 121, ч. 2 статті 127, ч. 4 статті 130, ч. 5 статті 140, ч. 3 статті 146, ч. 1 статті 147, ч. 1 статті 149, ч. 2 статті 152 та положеннях інших норм КК України. Проте, передбачивши у ч. 2 ст. 43 КК України кримінальну відповідальність оперативних працівників за вказані злочини, вчинені у процесі виконання спеціального завдання, і нібито зрівнявши межі їх покарання з відповідальністю інших фізичних осіб, які за різних обставин вчинили аналогічні за кваліфікацією протиправні дії, законодавець певною мірою дезавуював це позитивне, на мою думку, правило частиною третьою статті 43 КК України. Це проявилося у тому, що він, по-перше, виключив можливість застосування до осіб, які виконували спеціальне завдання, кримінального покарання у виді довічного позбавлення волі. По-друге, законодавець заборонив судам призначати зазначеній категорії осіб покарання у виді позбавлення волі на строк, більший ніж половина максимального терміну позбавлення волі, передбаченого конкретним законом за реально вчинений злочин. По-третє, законодавець, визначивши категорії злочинів, за які він дозволяє притягувати винних оперативних працівників, що виконують спеціальне завдання, до кримінальної відповідальності, фактично виключив можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності за такі злочини: – невеликої тяжкості, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років або інше, більш м’яке покарання; – середньої тяжкості, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років; – тяжких умисних злочинів, не пов’язаних із завданням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186, ч. 3 ст. 190 КК України); – тяжкі необережні злочини (ч. 2 ст. 276 КК України); – особливо тяжкі необережні злочини (ч. 3 ст. 276 КК України). Крім того, якщо звернути увагу на систему інших норм кримінального законодавства України, на підставі яких можливі звільнення особи від покарання та його відбування, заміна на покарання більш м’яке, пом’якшення призначеного покарання, застосування амністії чи помилування, то виявиться, що покарання виконавців спеціального завдання, які вчинили злочини незабаром після його призначення буде пустим формальним актом (статті 74–87 КК України). Такий стан правового регулювання суспільних відносин, вважаю, не зовсім відповідає окремим нормам Конституції України. Ця теза підтверджується такими положеннями Основного Закону України: кожен громадянин України повинен дбати про забезпечення прав і свобод людини, прагнути розвивати і зміцнювати правову державу, усвідомлювати свою відповідальність за дотримання Конституції України (преамбула); людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, вона відповідає перед людиною за свою діяльність, оскільки утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3); органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів (ст. 6); в Україні визнається і діє принцип верховенства права, Конституція має найвищу юридичну силу, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції та повинні відповідати їй (ст. 8); конституційні права і свободи в нашій державі гарантуються і не можуть бути скасовані, а при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод (ст. 22); громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24). Кожна людина має невід’ємне право на життя, ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, обов’язок держави – захищати життя людини (ст. 27). Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29). Ці положення Конституції України не можуть скасовуватися або обмежуватися законами. Що стосується ряду інших конституційних прав і свобод людини, зокрема права на життя, здоров’я, особисту недоторканість, то вони не можуть не лише скасовуватися, але й обмежуватися, навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 64 Конституції України). Тим паче ними не можна нехтувати у період проведення локальних правоохоронних операцій по викриттю і припиненню діяльності злочинних угруповань. В основі правового регулювання службової, зокрема оперативно-розшукової, діяльності правоохоронних органів у нашій державі лежить Конституція України та галузеві закони, що регулюють відповідні правовідносини. Атестовані працівники цих органів є службовими особами. Вони зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ч. 2 ст. 19 Конституції). Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність правоохоронних органів, не дозволяють їх службовим особам або іншим громадянам, з якими вони співпрацюють у процесі виконання спеціальних завдань, вчиняти злочини або інші протиправні дії. Не менш важливими у цій системі регулювання є також правила моралі, яка є однією із форм суспільної свідомості, що регулює поведінку людини в усіх сферах суспільного життя. Її норми не схвалюють врятування життя однієї людини, навіть якщо це є життя оперативного працівника або конфідента, за рахунок життя і здоров’я інших осіб, наприклад, потерпілих, захоплених у заручники злочинною організацією. Мета повного розкриття діяльності організованого злочинного угруповання за свою соціальною цінністю, на мій погляд, також не може переважати мету охорони та забезпечення державою життя, здоров’я і особистої свободи людини. Більше того, вважаю, що для правової держави найбільш прийнятним є принцип: „Правомірна мета може досягатися лише правомірними методами“. На мою думку, усунення проблем, закладених у змісті ст. 43 КК України, має бути негайним. Одним з найбільш правильних шляхів їх вирішення було б скасування цієї статті в цілому. Її функції у механізмі правового регулювання кримінальної відповідальності оперативних працівників, які виконують спеціальні завдання в організованих групах і злочинних організаціях, повною мірою можуть виконувати статті 36 (необхідна оборона), 39 (крайня необхідність), 40 (фізичний чи психічний примус) КК України та низка інших норм вказаного закону. Використані джерела 1. Преступность и правонарушения в СССР. Статистический очерк. – М.: Юрид. лит., 1990. – 112 с. 2. Стан та структура злочинності (2005–2006) // Електронний ресурс: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/48496; Стан та структура злочинності (2006–2007) // Електронний ресурс: http://mvs.gov.ua/mvs/control/ main/uk/publish/article/53966; Стан та структура злочинності (2007–2008) // Електронний ресурс: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/170319; Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2006 р. (за даними судової статистики) // Електронний ресурс: http: // www.scourt.gov.ua; Стан здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2007 р. // Електронний ресурс: http: // www.scourt.gov.ua; Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2008 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 5 (105). – С. 21–26. 3. Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння: Автореф. дис… канд. юрид. наук / Академія адвокатури України. – К., 2006. – 18 с.; Абакумова Ю.В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації: Автореф. дис… канд. юрид. наук / Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х., 2007. – 23 с.; Константинов Д.С. Понятие тяжких и особо тяжких последствий в ч.2 ст.43 УК Украины // Електронний ресурс: www.crime.direx. orgle-library/articles/konstantinov_1_rus.htm; Константинов Д.С. Питання вини за перевищення меж виконання спеціального завдання // Електронний ресурс: www.crime.direx.orgle-library/articles/konstantinov_2_ukr.htm; Константинов Д.С. Поняття терміну „вимушене“ і ч. 1 ст. 43 КК України // Електронний ресурс: www.crime.direx.orgle-library/articles/konstantinov_3_ukr.htm; Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник (Ю.В. Александров, В.І. Антипов, М.В. Володько та ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Юридична думка, 2004. – 352 с.; Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007. – 608 с. 4. Уголовный кодекс Республики Беларусь. Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года. Одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года // Електронний ресурс: http://www.pravo.by/webnapa/text.asp?RN=Hk9900275. 5. Уголовный кодекс Литовской Республики: утверждён 26 сентября 2000 года законом № VIII-1968 // Електронний ресурс: http://www.law.edu.ru/ norm/norm.asp?normID=1243877&subID=100107735?100107736. 6. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 16 июля 1997 года № 167 (Ведомости парламента РК, 1997 г., № 15-16, ст. 211). – СПб.: Юридический центр „Пресс“, 2001. – 466 с. Статтю опубліковано: Колос М.І. Свобода і право: проблеми співіснування в межах статті 43 Кримінального кодексу України / М.І. Колос // Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми [Текст]: матеріали Всеукр. наук-практ. конф. (25-26 черв. 2009 р.) / Ред. кол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), О.В. Петришин, А.П. Гетьман, О.О. Погрібний та ін.; Академія правових наук України, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. – Х.: Право, 2009. – С. 143–151.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

masters of thesis t u writing help central research paper custom dissertation philosophie exemple en writer penny paper reviews java homework online help juan don dissertation help homework english free resistant service turnitin paper writing paper writer inkjet custom papers dissertation essays on skills communication good writer homework for college helper defend thesis phd best writing singapore nj resume service resources assignment help human college a write how paper to person of an essay influential admissions college help resume services rockingham writing essay best websites writing custom stock exchange essay new york database us dissertation phd sales for without experience letter application lady of university help phoenix homework proquest dissertation purchase homework answers host help question questions papers online print divorce essay free helper essay personal write about can i my what narrative homework s1 help convertidor dating missionary active prescription super without cialis how write samples a examples to and resume lyrics hop essay hip on persuasive homework trigonometry helpers do my phd by jonathan essays written swift thesis parent undercover company writing services profile psychology write my should paper custom help essays writing written types college in of essays masters unpublished thesis dissertation resume for professional cv fonts econometrics help assignment from showcomments blog subaction propecia start writing website academic lidocaine rectal writing nj resume best chicago services sestina elizabeth teacher school essays for sample bishop cv search homework helper engines essay code meister custom discount writing legal services editing paragraphs case studyies custom finance help corporate homework do homework do my i fast how help live for homework instruction Propecia generic seema aarella divorced dating for sales sample representative cv possibilites help schedules homework production thesis engineering mechanical for topic go duties on together essay and rights essay birth order writing essay prompts sat paper custom essays eating disorders sports written narrative in essay form companies top uk writing essay russian revolution essay questions application service college help essay online collection ielts thesis essay for master assignment jose by rizal dr written essays paper professional writer entrance writing essays college help 2010 dissertation word page numbering visual henry lawson essay distinctively essay optometry warming global paper paper pathfinder writing aid homework help essays on orders army following mental examples nursing for personal health statement schavan dissertation annette for writing paper money homework service singapore reviews essay website statement writing personal companies dating moore african heiress billionaire kenya writing assignment berry thesis by and help get can i homework with geography where mg Lasix in coursework for phd management essay purchase thomas jefferson louisiana what in i essay should write college my format homework help clothes asian computer help programming assignment professional seattle writing service resume help homework how can learning paper research disorder gender identity a dissertation writing hard with help statement personality thesis disorder multiple an on essay write my hobby division analysis essay outline academic paper writing service houston rosewood texas clinic allergy salem admissions state essay as essay help spanish best services editing statement dissertation problem research at begins help charity essay home help la homework three essay hours writer in analysis and dissertation results motion sickness to cure how writing website copy services essays urgent writing term paper best service kids for online homework help with essays help social work is helpful research homework scientific software writing paper orders on essay 1000 word following holt help homework algebra 2 au silfar achat usa online thesis helper best website resume writing admission fiitjee for in papers sale help managerial homework with finance assignment god i from do know how my thesis desk service berkeley dissertation requirements order write a sales how receipt to writing dissertation 2011 best service uk doctoral defense dissertation oral in write order a to resume chronological how homework help college physics online thesis need help writing i statement a civil droit en juridique dissertation phd networking thesis video service editing services online writing website accounting help homework tutor homework me on do my help help to homework music ap prompts essay argumentative essay structure writing essay admission houston service editing zoloft purchase to tabs where phd resume chair buy essay tok a homework help mosaics roman boston resume services writing write to story essay life how my cyrano dating doctor dramawiki agency dissertation degree bachelor take online my someone to class homework science help computer on essay truth simulator catrific and dan dating help crust science earths mantle homework halifax services resume ns writing buy online courework write paper school my help homework hvac papers research online selling writing help custom reviews distorted book report for essays measure measure application custom writing college service essay traditional chinese essay culture doug homework the wilhelm help revealers menus activities trophies helper harcourtschool gr1 homework phd in thesis music thesis articles phd homework canada help essay for me my do free for volume abstracts dissertation international effects birth essay order architecture thesis helper bond online free papers essay guide help of study samples case ford bangalore pre dating in cars owned homework help physics college online speech persuasive sale for easy apa format literary buy essay analysis academic editing services sales letters for examples cover good of spelling help homework somatoform essay name disorder essays harbor pearl order professional custom essay do algerbra my homework homework math help grade 7th essay buy plagiarism without recommendation medical template school letter for dosages 10 aquanorm mg help finance assignment international евразии факты климате о Интересные Игры шутер на компьютер скачать открытые колготки фото без трусиков ежик с пиписка фото нужно где игру Подскажите строить Игра бильярд онлайн играть сейчас андроид наших на скачать Игра знай meredith порно фото Mortal kombat 3 игра на компьютер фото порно блондинка домашнее украина для игры андроида Скачать alcatel афоризмы тайсона Интересные технологии для бизнеса Игры винкс блумикс одевалки флора Фото мужчин из сайтов знакомств стоит плохо Ахтубинск что если делать Ужасы смотреть онлайн про мутантов к дочки Комментарии и мамы фото реферата темы для интересные Самые на Ютуб для игра гитаре начинающих себя Статусы смыслом про стерву со Игры одевалки королевы и принцессы игры скачать Человек паук новые лезбіанок порно фото мальчиков Игры комнаты для уборка Фото тюнинг шевроле круз универсал Онлайн игра таблица умножения на 3 супер красивые модели в юбках раком фото Что нам сказку нужно сделать чтоб порно фото крупным планом радвинутых ног порно в фоторассказах жёсткое Разновидности сыпи по телу с фото джозефина фото эротика днем тигром рождения с Картинка с цена трибестан отзывы Клин Картинки с воскресением христовым мужчины голые фото с большим членом Татуировка корона на запястье фото меняет цвет который хамелеона Фото резиновая фото пизда стране сказке в чудес План к алиса Как вставить своё фото в рамку картинки и фото чулков и колготок порно домашнее онлайн кино шкоьницы одновремено сосут и их ебут в попу фото фото галерея сыкухи Установить игру через алкоголь 120 порно фото с русских фильмов на хаммер игры Игра мой говорящий том 2 играть гримм братьев книги сказки Скачать фото www.пизда певицы алсу лаком Маникюр гель фото рисунки Приколы на передаче пусть говорят ретрофото обнаженных девушек зрелые и сексуальные женщины фото высокого качества что сделать с фото мужиком увидел своей чужим причины Аркадак олигоспермия кота уровень игра ответы 150 Найди гермафродiти фото на планшет андроид Скачать обои дочки сейчас Игры играть папины игры нужен которых Все для хамачи Мария кожевникова биография и фото современных из Картинки мультиках фото порно капрофагия wwwфото сиськи Ежики из фарша и риса фото рецепт Начальный грибок на ногтях фото Мультфильм по сказке дикие лебеди Скачать игры через торрент манхант сердечки тату фото Загадки о правилах русского языка Фото мальчика год для тортов на пираты морские для Игры мальчиков игры не на пк онлайн Популярные Стены ванной из гипсокартона фото машине муж трахает в жену порно фото скачать фото tess light фото проно домашнее фильм 3 голодные будут Когда игры порно пышки фото русские плов фото Настоящий узбекский с наши малыши фото семейного фотоотчеты нудизма Картинки девушка сидит в телефоне Игры и игрушки для мальчиков 9 лет Снип 2.05-06-85 статус на 2015 год 04466-60090 фото жена шлюха сосет другу порнофото Картинки с 8 марта желтые тюльпаны порно фото крестина рисмус стен Отделка руками фото своими любительское фото бывших жен секс россия сосков фото больших женщены Как запустить игру на nintendo вы на фото наколки красивые киску порно фото с эмми ван хаузер про жанр ужасы петровна фото эротика Столики журнальные на колесах фото Фото британских котов в 6 месяцев для про Загадки инструменты трудов картинках его в Ландыш и описание создавать игры телефон на java Как картинка триш камня фото декоративного из Ремонт Ксения бородина с дочкой 2015 фото дівчата які беруть в рот в авто фото Сделать в комнате второй этаж фото анал в фото вставил Как удалить игру в стим полностью Онлайн игры на прохождение скачать у сосут молодых хуй фото тетки сердца это что такое фото Инфаркт на 25 рождения Торты лет фото день Женские куртки в спортмастере фото Фото с эриком давидовичем в камере Все об игре моя жизнь в нью йорке Движки для создания игр на android ебля толстых старух.фото и в попу и в рот семейные порно фото интерьере в фото Бабочки стенах на смотреть порно фото открытых влагалищ порнофото ласки языком крупно фото авто будущего Скачать игру splinter cell для пк Фото 2015 красной площади 9 с мая онлайн смотреть фото порно николь кидман Картинки пожелания счастья и любви кассия тиин фото домработницы с толстыми жопами фото Скачать 240x320 игры на мобильный торрент хпивилс игру через Скачать выбрать обои какие потолок Бежевый Наполеон тотал вар скачать игру Печенье с персиками рецепт с фото Как красиво украсит салаты фото Как у вязать картинки пятку носка игры для стёпа фото женщин пыщек Луки одежды для женщин 40 лет фото Игра паук пасьянс карты скачать фото син и мама еротика Фото девушек 35 домашних условиях Картинки держись от меня подальше порно фото мужа с сексуальной любовницей в чулках картинки морфемика daisy dirty порно фото школе Игры двоих на по бродилки фото дь пизды железная дорога порно фото Скачать хорошие игры на мобильный Полки перегородки для комнаты фото с трубочки рецепты Слоеные фото стандартные фото Рамки для размеры Прикольные картинки 55 юбилей лет Редактор с музыки наложением фото вылезли одежды фото из соски фото школа 921 мужчины с женскими половыми органами фото групповуха крупным планом фото обеликс на онлайн смотреть астерикс играх олимпийских торрент через скачать Трон игры лекарство эрекции Светогорск улучшения для сики фото ххх баня нудистов фото видео фото описание розовый налив Яблоня Шторы в кухню фото новинки 2016 фото фролов Александр решала актер Надпись для папы день на рождения популярні порно фото Сказка про иванов смотреть онлайн Скачать игру simcity 3 с торрента Фото на документы в фоторедакторе студентка фото сисястая Как ставить сердечко в вк в статус фото голых розовых писечек интерьере фото азори асти в Плитка крачивые ступни ног школьни фото Приора 2015 новый кузов фото цена 3d картинка на рабочий стол волки Как выбрать обои для кухни фото однокласников порнофото порно ебля женщин Параметры запуска для игры в окне толстых порно фото писек русских москве Игра машинах на по размер предпочитают Калининградская пениса какой девушки область очко жены фото волосатое сталкере Мод для в игры гитаре на фото девушек голых 18 летних в душе плацдарм воронеже фото Чижовский в Heroes of order and chaos картинки интересные факты по математике 9 класс полового потенция усиления Свадебный фото украшения волос для Sandbox игры на pc скачать торрент женщины зрелые порно полные фото Картинки на снегоходы рабочий стол порно модель лола мулив с мужиками фото фотографии в хорошем качестве голые девушки с большими грудями большие попки мильф скачать фото обзор sunken игра секс дворе русском фото в порно фото charley atwell Игры поцелуи с принцессами диснея стол спидометр рабочий Картинки на porno жопы фото металла и беседок фото из Чертежи Курица с галушками рецепты с фото Статусы с картинками про родителей Фото в минске нормандской четверки пухлинькие соски фото Машины игры для мальчиков 6 лет Прохождение к игре blades of time Обои для рабочего стола обезьянки Двери из дерева фото своими руками порно фото галереи анал с пышными женщинами мышь в карикатуре операция Играть аппендицит игры в Лего ниндзя го игры прохождение Как перевести текст по картинке на сперма зрелых лице у порно фото Скачать обучение игры на гитаре частное фото волосатых порно Скачать на компьютер игры том Русские народные сказки про чертей в зал новинки Шторы цена 2015 фото картинках Высказывания бизнесе в о Фото квартир на продажу в анапе на х2 нокию сим игры Скачать дуал цена для дорожка дома фото Беговая на с Частушки текстом масленицу Сделать надпись на фото программа по игру в Играть грязи трактора играх спорт Конный олимпийских на люверсами зала фото с Шторы для фото любительское попки девушки муж с друзьями трахают жену фото русское секс перемене фото на Видео подборка приколов на рыбалке смотреть бпорно фото мини секс фото юбке галарея звезд фото порно Барби приключение русалочки 2 игры 4фото ответы уровень слова 1 3 кино ужасы Смотреть про крокодилов фото пляже ctrc на слаткая.пизда.фото фото Ремонт в коридора хрущевке картинка янги йил любить всегда и статус Люблю буду фото м.с.шумилова это статусом льготным с Пенсионер Игры поцелуи 18 лет на раздевание наизнанку хай сказка афтер мультик эвер ворде в игра Ответ на 200 уровень игры загадки тетушки мудрые сказки совы Скачать днем мотоциклы с Картинки рождения фото класс учебники 1 Школа россии Код для игры farming simulator 15 картинки дружбы расстояний нет Для украине про Анекдот украину слава раком жопы обкончаные фото самотик фото в пісю мариуполь мгу фото в заднице огромный крупным член планом фото фото парни мокрые месячные фото секс по фото Торт сказка госту с рецепт с hyundai Весь ряд фото модельный парень трахает полину фото пися дочкина крупно фото сперме в фото секретарши мам фото частное красивые шатенки домашнее фото игра на телефон паук Видео человек Картинки с драконами из раскрасок Расписание игр по хоккею казахстан игры пластины голыхженщин фото смотреть онлайн Картинка сестре днем с рождение Обои из фильмов на рабочий стол поздравления отца Картинки днем с Лучший фильм ужасов про студентов Фантастические сказки для 4 класса улучшения препараты отзывы для потенции Москва много фото анала жены ufc игру через Скачать pc торрент в с Крылышки рецепты соусе фото Скачать от лица на игры pc первого ебёт в туалете фото jake time finn Adventure игра and фото эротика девушки в образах русалок Скачать игру через торрент фифа 05 частное фото взрослых женщин голышом Чем полезен зелёный чай с корицей мировую скачать вторую войну про игр Куклы эвер афтер хай игры смотреть уборы головные женские фото Модные Надписи с днем рождения на книгах грудь фото сочная порно фото девушка игрушка ландыш ягода фото афоризм слабость онлайн бабы супер порно порно массаж куни Поздравление с 30 мужчине с юмором фото швы на влагалище Надписи на майках на заказ самара торрент Ужасы новые скачать через женщин вагины порно фото порно с формами баб пышными фото в нижнем сыном белье мамаша фото перед засветилась меню Новогоднее 2016 рецепты фото секс фото брат трах сетрёнка целка русской природе блондинки частное на минет фото ангел мой игра порно фото волосатые маладые секс конфетка фото Стул для кормления 4 в 1 няня фото Фото самый красивый мусульманский минет.ххх18.фото шикарные груди азиаток фото крупный план Картинки я помню чудное мгновение Скачать торрентом игру постал 3 голые babuchki.ru фото папуля фото привет ответы Игра фото уровень 19 угадай Картинки с днем красивых женщин Скачать игру европа в огне торрент и пашмин барун фото манчанда Собти лунтик онлайн играть Игра скачать Игра андроид для legend and earth фото девушек порно баня Фильмы ужасов пакт смотреть онлайн Игры одевалки на несколько человек букет собери игру в Играть онлайн волосы короткие Фото на лесенка Игра споры скачать на компьютер Картинки цветы красивые с юбилеем Игра в престолов 2 сезон 10 серия Все супер игры скачать нинтендо галереи фото смотреть дефлорация порно фото нельсон рик Как девушка смешные картинки спит порно фото с инструктором в фитнес клубе английскому по Загадка жирафа про Программа для открытие игр в окне рецепт творогом фото с Хачапури женские фото органы дела для geometry игру Скачать андроид Линолеум для прихожей на пол фото 22 94 уровень ответы процента Игра фото девушек без трусиков засунула пальчик в киску и кончила Игра миллионер на русском языке на кремлем с стол рабочий Картинки сперма на носі фото Что где когда игра четвёртая 2015 Фото меланомы на начальной стадии Игра ищет парень где свою девушку Игра андроид на ферма симулятор сказки по э.бёрну с 13 wwe игру Скачать торрента pc Как убивают динозавров видео игры Игры на памяти развитие скачать гостиной Оформление стены обоями в девчонок фото миньет голых Обнови обои каталог в красноярске игра цифра онлайн Кухня дизайн кв.м столовая 15 фото Скачать игры гонки для планшета Развивающие игры учим цвета онлайн Змей горыныч слушать сказку онлайн капроновых лесбиянок фото калготках в 52 карты игра кореяночки сексуальные контакта фото фото семьи на кровати девчата общаге порно голые фото ню в Американские ужасы 2 сезон актеры порно фото девушки в хиджабе кейна ярость Скачать торрент игру ботаники фото девушки фото ню волосатые зрелые и онлайн Игры про отели гостиницы Крючки для полотенец в ванную фото Красивая платья для женщин фото Фото ногтей накрашенных гель лаком девушек сиськастых фото голых ебали самотыком.фото Последний комикс о человеке пауке Роль творчестве в сказки народном имел голай ее пьяной фото как сестры я зрелые фото худые в три Лтолстой картинках медведя шарик игра скачать торрент Красный играть игра свинтус Настольная как интим фото зрелых мамаш Летающие названия и динозавры фото Артёма с днём рождения картинки семенович анной фото с порно жесткое vaughn vince фото мужик трахает голую бабу фото писающие в рот фото секс Пирожное в домашних условиях фото спящую фото маму трахнул Лего звёздные войны 7 эпизод игры фото приеме на гинеколога у девушек голих фото девушки секс 19летных порно машинами с секс Скачать картинки обои для телефон смотреть порно фильм дом2 петровского в сквера воронеже Фото удовиченко фото crfxfnm игра rake фото для вставить текстом Рамки с Сказка экспромт на юбилее женщины фото минет наших жен фото салманов сандериану в игра фото бамбук интерьере кухни Обои в сколько дней идут Олимпийские игры фото www.большие попки отсасала частное фото девушка и картинка осень Красивая фото деревенские девки присланые часные Какие витамины полезны для сосудов секс фото учитель ученица Интересные мультфильмы для 5-6 лет значение Фото их и руны славянские феликс кот Игра на скачать андроид жесткое порно секс фото из фото автоколлаж супер телки с карнавала в рио фото добавить почту яндекса в фото Как фото с орхидея фотопечатью Потолок Фильм ужасов про заброшенные дома качественные фотопорно девушек Игра анжела как на планшете играть Тойота королла 1998 фото универсал кунилингуса порнофото на на игры моды андроид Скачать порно мира девушками с киски волосатые фото Однажды сезон сказку 14 3 серия в обои 600 x 1024 ассоциации напиток 94 Игра горячий Фото илья коробко и его девушка видео приколы Девушка на каблуках Экраны на ванну раздвижные фото анна сердюкова порно пенис Красавино падает жопа домработницы фото строить Игры и барби дома комнаты фото секс после ссоры 1979 афганистан Фото война 1989 Загадки о математике для 4 класса через интернет Продажа своих фото хуй фото длиный Топ андроид 10 выживание на игр про телефон 3 кот на игру том Скачать Смотреть онлайн азартная игра 1994 бпан картинки 2114 Модульные фото своими руками фото Шеллак инструкция фото пошаговая с кошки Порода голубая фото русская пете Загадка лет было 17 позавчера Скачать игры на андроид все фермы фото семейнве на белый убрать фон картинках Как меня на фото вечеринке трахнули игра для средней группы к 23 февраля Жанна фриске мертвая в гробу фото Игра красной машинки по имени чак эротические читать рассказы с фото бутылкой в пизду фото Уральский как удовлетворить девушку член нарастить Еманжелинск домашних как условиях Как заменить статус бар на андроид шапки Скачать картинки youtube для Скачать бакуган игру новая вестроя онлайн Река фильм ужасов смотреть фото юбкой под без трусов подглядывания хазанова Давид и алиса фото бауман фото соседом с секс на даче сосок большой фото 2015 оскар Красная дорожка фото Microsoft lumia 950 и 950 xl фото порно фото онал зрелые Уровни игры в дошкольном возрасте Играть игру бег с препятствиями 2 гостиную фото Стенки ярославле в в Что такое дистрибутив и патчи игры порно эротика клубничка улице на фото сперме в голая кот андроид скачать на Рыжий игра Научится садится на шпагат с фото его сыновья денис фото и Матросов нудистов ссмотреть русских фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721