СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РІВНЕНЩИНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасний стан розвитку туристичної сфери продовжує переживати перехідний період. Але поступальний процес відродження і розбудови України, активізація соціальної політики переконливо свідчать, що ці труднощі є тимчасовими. Слід зазначити, що адекватне і випереджаюче вирішення проблем – вже наявних і таких, що виникатимуть, сприятиме створенню ефективної соціальної інфраструктури та життєзабезпечення населення і туристичного сервісу на рівні світових вимог та стандартів. Україна на новому етапі розвитку стане рівноправним і конкурентоздатним партнером, займе належне їй місце на карті міжнародної рекреації.

На національному рівні на сьогодні відповідно до Указу Президента України від 21.02.2007 р «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів України» розроблено Стратегію розвитку туризму і курортів та затверджено розпорядженням КМУ від 06.08.2008 р. Цей нормативний документ визначає загальнодержавні напрями розвитку сфери туризму і курортів України.

З огляду на те, що туризм продовжує своє становлення на місцевому та регіональному рівнях управління, для раціонального регіонального управління у сфері туристичної діяльності Рівненщини доцільним є створення Стратегії сталого розвитку туризму і курортів області в цілому та в малих містах зокрема. Відповідно до Загальнодержавної програми розвитку малих міст[1], для міст, що мають значні природний та історико-культурний потенціали (історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри), доцільним є формування перспективного напрямку розвитку туристичних функцій із збереженням і можливим господарським використанням об’єктів культурної спадщини, захист довкілля, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів міст.

Виходячи із актуальності підтримки державою активної туристичної політики, особливого значення набувають питання створення правових, організаційних і економічних основ формування стратегії створення конкурентоздатного туристичного продукту, який забезпечував би, з однієї сторони, потреби населення в туристичних послугах, а з іншої, сприяв би створенню нових робочих місць, стимулював би розвиток місцевої промисловості, а також забезпечував би значний внесок коштів у бюджет

Все це зумовлює доцільність першочергової розробки Стратегій та якісних Програм регіонального та локального розвитку, що включають Стратегію сталого розвитку туризму і курортів, заснованих на всебічному аналізі ресурсів регіону (Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку було затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (на сьогодні реорганізованим) від 29.07.2002 р.[2]). Ця форма організації та координації діяльності в сучасних умовах дає можливість забезпечити поєднання економічних інтересів окремих виробничих, науково-дослідних, і проектних організацій з цілями сталого розвитку міст та територій.

Одним із пріоритетів державної регіональної політики є запровадження критеріїв визначення «проблемних» / депресивних територій (регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визначаються депресивними за умов та порядку, визначених Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. (в редакції від 25.06.2009 р.)[3]) у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації, що склалися у них, однак відсутність цілісного методичного підходу оцінювання стану регіонів та системності при визначенні критеріїв депресивності є важливим чинником, що перешкоджає інтеграційним процесам України.

Головним документом, що характеризує стратегію розвитку малих міст та територій їх розташування, повинна стати Концепція соціально-економічного розвитку міста, яка включає міську стратегію сталого розвитку туризму і курортів. Вона переставляє собою систему стратегічних цілей і пріоритетів місцевої соціально-економічної політики, а також найважливіших напрямків і засобів реалізації зазначених цілей[4].

Стратегія сталого розвитку міста підводить місто та громадськість до спільно визначеної довгострокової мети в майбутньому, є вказівкою для прийняття складних рішень. Наприклад, завдяки співпраці органів регіонального управління та місцевого самоврядування та громадською організацією «Волинський ресурсний центр» протягом 2002-2007 рр. було розроблено стратегічні плани сталого розвитку м. Острог, м. Дубно, м. Сарни, м. Костопіль та Гощанського району.

Більшість європейських стратегій регіонального та локального розвитку характеризуються спрямованістю на сталий розвиток. Згідно з Ольборзькою хартією[5], територіальні громади визначили, що у всіх напрямках політики будуть засновуватись на принципах сталого розвитку і використовувати переваги, внутрішній потенціал і привабливість міст в якості основи для локально-орієнтованих стратегій. Адже сталий розвиток міста – це постійне збалансоване функціонування міського поселення, спрямоване на створення повноцінного життєвого середовища для сучасного і наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури міста, поліпшення умов проживання, відпочинку й оздоровлення населення, збереження та збагачення культурної спадщини.

Як писав Ганс Йонас: «майбутнє людини є найпершим обов’язком людської колективної діяльності за доби «всесильної» технічної цивілізації»[6], адже загалом для міст Європи принцип сталості розвитку означає важливість сталого функціонування інфраструктури, фінансову стабільність місцевого бюджету, фізичну стабільність «збудованого» середовища, культурну стабільність місцевих традицій, звичаїв, вмінь та навичок. Оскільки всі міста по-своєму унікальні, кожне місто повинно знайти власний шлях до стійкого розвитку, використовувати свої переваги, внутрішній потенціал і привабливість як основу для локально орієнтованих стратегій стійкого розвитку. Адже поліцентричність розвитку національних та регіональних рівнів означає, що кожне місто має бути одним з центрів певної діяльності, займати своє місце у загальнорегіональній та загальнонаціональній системі поділу праці та розподілу капіталу. Щодо цього місцева влада має бути спроможною до проведення активної політики просторового розвитку, основою якої є високі стандарти адміністративної практики та прикладної політики, а також причетність громадян і соціальних груп до планування просторового розвитку малого міста. Підтримка високоякісного стійкого туризму, розвиток туризму, особливо у випадках депресивних територій, має стати пріоритетною. Потрібне знання можливостей екосистеми та чисельності відвідувачів, яку може витримати екосистема. Потрібно розвивати форми м’якого туризму, що добре пристосовані до контексту місцевих умов.

Зважаючи на те, що державна регіональна політика, зокрема, у сфері туризму, повинна забезпечити удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку, обґрунтування стратегії розвитку окремих регіонів. Кардинальну модернізацію процесу стратегічного планування на регіональному рівні управління у сфері туризму доцільно будувати за такими головними принципами:

 • довгостроковий характер стратегічних цілей та їх ресурсне забезпечення. Реальне виконання Стратегії сталого розвитку туризму і курортів області потребує від регіональних органів управління вміння оцінити і ефективно використати необхідні для його реалізації ресурси, що вимагає глибокого аналізу відповідності наявного ресурсного потенціалу визначеним стратегічним цілям. Наприклад, сучасний стан методологічного забезпечення формування стратегій розвитку міст та регіонів характеризується орієнтацією на використання методів SWOT-аналізу, PEST-аналізу, ABC-аналізу, бенчмаркінгу, більшість з яких є адаптованими інструментами стратегічного планування у сфері бізнесу.

Згідно Закону України «Про курорти» від 05.10.2000 р. № 2026-III[7], програми розвитку курортів розробляються на основі даних кадастрів природних лікувальних ресурсів, об’єктивних показників ефективності лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, результатів спеціальних наукових досліджень і проектних робіт, фінансово-економічних показників діяльності курортів. При цьому визначаються параметри та режим використання природних лікувальних ресурсів з урахуванням екологічних та санітарно-гігієнічних обмежень тощо.

 • змістовна вкладеність стратегій (регіональних у державну), часова та ресурсна узгодженість державної та регіональної стратегії сталого розвитку туризму і курортів. Суть цільової орієнтації виконавця полягає в тому, що йому конкретно встановлюються відносно самостійні завдання, впорядкована сукупність яких реалізує систему заданих чітко сформульованих цілей.

Ефективність організаційно-управлінської складової механізму реалізації Стратегії забезпечується, насамперед, узгодженою взаємодією відповідних структур (переважно різновідомчих) на рівні області, координацією проведення усіх компонентів туристичної політики між місцевими та центральними органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування. Необхідно також сприяти формуванню нових та підтримувати існуючі регіональні інституції, зацікавлені в інтенсифікації соціально-економічного розвитку курортних, туристичних та рекреаційних територій: громадські організації, господарські товариства, школи управління та бізнесу, центри підтримки підприємництва, агентства та фонди сприяння локальним ініціативам та інше.

 • директивний характер завдань – для державних органів, планово-договірний – для безпосередніх виконавців, яким виділяються бюджетні кошти, та мотиваційний – для решти суб’єктів соціально-економічної діяльності. Формування сучасної економічної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування має два зустрічних напрямки. По-перше, ініціатива громад, яка ґрунтується на єднанні трьох секторів – влади, бізнесу і громадськості. По-друге, підтримка територіальних громад на загальнодержавному рівні, формування сприятливого законодавчого підґрунтя для реалізації їх ініціатив.

На сьогодні основним документом, що здійснює узагальнену координацію учасників туристичної сфери Рівненської області, є Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 рр. , основними кроками для розробки та реалізації якої є:

 • подання пропозицій до регіональної програми всіма причетними структурами;
 • розробка проекту програми в структурному підрозділі з питань туризму обласної державної адміністрації (ОДА);
 • узгодження проекту програми з причетними до її виконання структурами ОДА;
 • схвалення програми розпорядженням голови ОДА;
 • узгодження програми в комісіях та на президії обласної ради;
 • затвердження програми на сесії обласної ради;
 • розробка щорічних заходів на виконання програми її виконавцями;
 • виконання заходів та інформування про результати ОДА, обласну раду;
 • моніторинг виконання програми;
 • завершення термінів реалізації програми.

Починаючи з 2011 р., на території Рівненської області слід активізувати процеси стратегічного планування сфери туризму і курортів. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини (надалі – Стратегія) повинна бути максимально вірогідною і передбачати дієві й реалістичні кроки для вирішення, передусім, економічних проблем регіону та засновуватись на таких ключовим принципах:

1) пріоритетність – розвиток туристичної сфери Рівненської області доцільно визначити одним із пріоритетних, поряд з деревообробною та енергетичною промисловістю;

2) єдність регіональної туристичної політики – кожен з органів державного управління та місцевого самоврядування повинен слідувати загальнодержавній та регіональній туристичній політиці. Будь-які соціально-економічні стратегії повинні супроводжуватись сильною соціальною політикою – цей комплексний підхід є одним із найсильніших блоків стратегічного планування у державному управлінні;

3) об’єктивність, полягає в тому, що Стратегія розробляється на основі даних органів регіональної статистики, Управління культури і туризму Рівненської ОДА, органів місцевого самоврядування;

4) науковість – розроблення Стратегії на науковій основі з постійним удосконаленням методології та підходів;

5) обґрунтованість – підтримка кожного з положень науковими розрахунками; ефективна Стратегія повинна мати концептуальну визначеність і реагувати на непередбачувані та невідомі чинники; необмінною умовою є передбачення динамічної корекції критеріїв та цільових показників за відносної макроекономічної дестабілізації. Досить часто під час формулювання регіональних та місцевих стратегій розвитку туризму при порушенні цього принципу виникають такі типові помилки, як: екстраполяційність стратегій; написання стратегій «під шаблон»; «белькотливо-псевдонаукові» стратегії; «стратегії-мрії»; стратегії «не висовуватись»; «концерт побажань»; стратегії «очевидності та загальних фраз»; стратегії «всього по трішки»[8];

6) адекватність – врахування комплексу характеристик поточного стану туристичної системи регіону, досягнутих результатів та використання її особливостей як рушіїв економічного становлення;

7) цілісність та структурна довершеність – ефективна Стратегія сталого розвитку повинна містити три основні структурні блоки: аналітичний; програмний; блок заходів з реалізації плану;

8) прозорість – чіткий виклад Стратегії, доведення їх мети, напрямів та завдань до вертикалі виконавчої влади, громадян, суб’єктів господарювання, іноземних інвесторів і кредиторів та суворе слідування ним;

9) легітимність – прийняття Стратегії переважною більшістю суспільства, політичних та економічних сил; потрібно створити умови для спрямування діяльності незалежних економічних суб’єктів, кожний з яких керується насамперед власними економічними інтересами, у руслі реалізації Стратегії; тоді вдається реалізувати головну перевагу ринкової економіки над адміністративною – коли об’єкт регіональної політики є одночасно суб’єктом, що викликає синергійний ефект та радикальним чином посилює ефективність Стратегії;

10) контрольованість та підконтрольність – наявність визначених критеріїв успішності заходів Стратегії (та складових її програм), відстеження своєчасності, повноти їх досягнення, орієнтирів оперативного коригування;

11) логічність – встановлення обмеженої кількості ключових завдань, вирішення шляхів їх послідовної реалізації, які б ураховували: сучасний стан, проблеми, цілі, засоби реалізації, потенційні загрози реалізації та критерії виконання; Стратегія має визначити динамізм критеріїв та пріоритетів залежно від стану туристичної системи регіону, що забезпечуватиме більшу гнучкість соціально-економічної політики та її складової – туристичної політики;

12) врахування зовнішніх впливів – слід відмовитися від спроб будувати Стратегію, враховуючи лише суто внутрішні фактори і проблеми та ігноруючи при цьому геоекономічні фактори і інтеграційні та глобалізаційні процеси; геоекономічна парадигма регіону повинна бути первинною для визначення Стратегії та моделі поведінки як органів державного управління та місцевого самоврядування, так і суб’єктів господарювання;

13) рівність – дотримання прав та врахування інтересів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання всіх форм власності;

14) самостійність – органи державного управління та місцевого самоврядування різних рівнів в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання стратегій на місцевому рівні, які відповідають загальноприйнятій світовою практикою методології розроблення документів стратегічного спрямування.

Аналізуючи вітчизняний досвід розроблених регіональних стратегій, і тих, що знаходяться в стадії розробки, слід зазначити, що всі вони якомога ширше використовують існуючий світовий досвід щодо методологічних та методичних підходів у формуванні стратегій та розробки організаційно-економічного механізму їх впровадження. Зокрема: проблемний підхід (стратегія Харківської області, Закарпаття); функціональний та галузевий підходи (стратегія розвитку Одеської області); вирішення соціальних проблем, метод виявлення системних причинно-наслідкових зв’язків (Луганщина); одночасно два варіанти – стратегія індустріально-аграрного та сталого розвитку (стратегія розвитку Івано-Франківської області); моделювання економічного розвитку (Тернопільська область). Для Рівненської області доцільним видається створення Стратегії сталого розвитку туризму і курортів, що засновується на системному програмно-цільовому та проектному підходах, а також комплексному маркетингу малих міст / територій та створенні комплексу заходів для подолання демаркетингу територій, особливо тих, які входять до сфери особливого зацікавлення туристів.

Для побудови ефективної Стратегії сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини необхідно базуватись на місцевих та регіональних стратегіях, стратегічними планами розвитку туризму регіону та / чи міста, що визначають цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого розвитку туризму і курортів Рівненської області на середньостроковий (4-6 років) та /чи довгостроковий (10-15 років) періоди.

У Стратегії з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку кожної території області визначаються першочергові пріоритетні завдання сталого розвитку туризму і курортів, скоординовані дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію визначених завдань, та критерії їх розв’язання.

Основні функції з методичного забезпечення процесу розробки Стратегій здійснює Управління культури і туризму Рівненської ОДА. Зокрема, на основі Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої Стратегії розвитку туризму і курортів, аналітичних та прогнозних матеріалів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових досліджень визначає та надає Рівненській ОДА (не пізніше ніж за півроку до початку прогнозованого періоду реалізації регіональних та місцевих стратегії) перелік та характеристики регіональних пріоритетів сталого розвитку туризму і курортів області, які повинні бути враховані про розробці регіональних та місцевих стратегій. Ця стратифікація територій допомагає раціоналізувати управлінські процеси на рівні малих міст та районів їх розташування.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.[9] та «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.[10] проекти Стратегій розробляються органами місцевого самоврядування, обласною та районними державними адміністраціями на основі відповідного рішення обласних та районних рад, у якому встановлюються терміни розроблення, порядок його фінансування, процедури розгляду та затвердження проектів Стратегій. Для забезпечення розроблення проектів Стратегій можуть бути утворені робочі групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій тощо. До основних форм такої співпраці доцільно віднести:

1. участь відповідних об’єднань громадян у підготовці рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань туризму і контролю за їх виконанням;

2. організацію постійних зустрічей, «круглих столів», відеоконференцій з посадовими особами, лідерами політичних партій для обговорення і розв’язання питань розвитку туризму в регіоні;

3. створення умов для забезпечення незалежності та плюралізму засобів масової інформації, а також їх залучення до обговорення проблем розвитку туризму в регіоні.

В цьому контексті велике значення має наближеність процесів прийняття управлінських рішень до громадян, для чого необхідна налагодженість прямих і зворотних зв’язків органів державного управління та місцевого самоврядування з територіальними громадами та бізнесовими структурами, особливо, на регіональному рівні. В розвитку такої взаємодії зацікавлені як представники влади, так і громадські організації. Діяльність, спрямована на реалізацію цього завдання, може здійснюватись на таких рівнях: надання он-лайн-послуг та консультацій, взаємне інформування про свою діяльність, громадський контроль за діяльністю органів державного управління та місцевого самоврядування, інтерактивна участь громадських організацій у процесах прийняття рішень органами державного управління та місцевого самоврядування.

Цікавим проектом якісної співпраці є проект «Західна Брама» (концепція, розроблена Рівненською обласною державною адміністрацією) включає в себе декілька взаємодоповнюючих підпроектів, серед них виділяється туристичний підпроект, що передбачає підвищення ролі Рівненської області як провідного туристичного оператора для регіонів Західної України за рахунок професійної промоції та надання професійних послуг у сфері туризму. Власне останній містить з собі три взаємодоповнюючі напрямки діяльності: науковий, маркетинговий та інформаційний.

Науковий супровід проекту включає розробку методики побудови регіональних туристичних маршрутів, засновуючись на засадах сталого розвитку територій.

Маркетингове забезпечення містить комплекс заходів щодо популяризації туризму на території Великої Волині.

Інформаційне наповнення підпроекту забезпечуватимуть найенергійніші та творчі представники області – студенти. Студентське середовище завжди багате на ідеї, однак без відповідного оформлення вони залишаються недосяжними мріями. Спільна злагоджена праця спудеїв та викладачів дозволяє кожну ідею-мрію перетворити в реальний проект та реалізувати його на практиці. Саме тому буде налагоджено системну, узгоджену за всіма напрямками роботу Рівненської ОДА та Національного університету «Острозька академія», об’єднану єдиною стратегічною метою – розвиток туризму заради сталого розвитку територій.

В межах спільного проекту планується розробка потужного Інтернет-порталу (www.volyntravel.com.ua ), на якому буде розміщено інформацію про мережу маршрутів Рівненщини та прилеглих областей (території історичної Волині). Зокрема буде представлено якісні фотографії туристичних принад та детальну інформацію про тури українською та основними мовами міжнародного спілкування. Це дозволить зацікавити не лише поціновувачів активного та цікавого відпочинку з України, але й туристів з закордону.

Найцікавішими для рівнян та мешканців області виділено маршрути вихідного дня, які побудовані за принципом «багато позитивних вражень та емоцій за короткий час». Перспективним залишаються історико-культурні та фестивальні маршрути, які знайомлять туристів зі значною спадщиною регіону. Ці тури розраховані на представників різних соціальних груп: школярів, студентів, батьків та дітей.

З метою залучення молодого покоління до підтримання здорового способу життя розробляються маршрути активного відпочинку. Такі тури включатимуть різні види туризму, зокрема, пішохідний, кінний, велосипедний, водні сплави на байдарках та катамаранах, спелеотуризм, дайвінг, банджі-джампінг, парашутний та інші.

Також до комплексного туристичного підпроекту входить створення: Етномістечка – Україна у мініатюрі, Концертно-виставкового комплексу, Дозвільно-оздоровчого комплексу «Аквапарк» та Зоологічний парку в Рівненській області тощо.

Рішення, прийняті колегіально повинні бути раціональними та обґрунтованими. Відтак, основними принципами наукового обґрунтування прийняття колективних / колегіальних рішень, у сфері туризму доцільно визначити:

1. Системний та комплексний підходи у вирішенні проблем, які виникають під час управлінського процесу. Вони характеризуються такими основними параметрами як:

а) система прийняття державних рішень в сфері туризму вивчається як елемент усієї системи державного управління, яка, в свою чергу, є підсистемою соціального управління. Причому таке поліцентричне включення простежується на всіх етапах процесу прийняття рішень;

б) розгортання мети від моменту висунення до кінцевого результату, до якого веде її реалізація. Рішення не може бути прийнятим без достатнього порівняння стану сфери туризму в регіоні, якого він досягає, з тим станом, який ставиться за мету;

в) ієрархічний (багаторівневий) спосіб висунення мети (цілі), аналіз взаємозв’язків між цілями на всіх рівнях управлінської вертикалі;

г) чітке структурування ситуації, яка потребує визначення, за ступенем власне невизначеності (зокрема, проведення SWOT-аналізу та проблемного аналізу регіону, виділення основних «проблемних місць» та / або «точок дотику»);

д) прийняття єдиного рішення як результату вибору (принцип синергізму, який виходить з нелінійності, багатофакторності процесів, що відбуваються у суспільстві в цілому та в туристичні сфері зокрема, принципової нестабільності будь-яких соціальних систем). Для цього під час процесу прийняття рішення виявляється якомога більша кількість альтернативних варіантів управлінських гіпотез (сценаріїв подальшого розвитку туристичної ситуації), а не витрата зусиль на обґрунтування одного варіанта (доцільність якого є невизначеною);

е) кількісна оцінка витрат ресурсів (як матеріальних – матеріально-технічних та фінансових, так і нематеріальних – кадрових, інтелектуальних тощо) та визначення ефективності результатів по кожному альтернативному сценарію;

є) комплексний (полікритеріальний) підхід до оцінки того варіанта, який може бути визнаний найбільш доцільним – оптимальним. При цьому слід розмежовувати концептуальні поняття «принцип оптимальності» та «критерій оптимальності». Останній може містити в собі перелік підкритеріїв.

2. Ґрунтовне фундаментальне та прикладне теоретичне обґрунтування туристичних новацій (понять, категорій тощо). Особи, що залучаються до процесів розробки та планування комплексних програм та стратегічних планів розвитку регіонального туристичного продукту повинні володіти знаннями в галузях права України та міжнародного права, інформатики, теорії та практики туристичної діяльності.

3. Принцип цільової орієнтації виконавців рішень полягає в тому, що йому конкретно встановлюються відносно самостійні задачі, впорядкована сукупність яких реалізує систему заданих і чітко сформульованих цілей.

4. Демократизм – залучення широкого громадськості до обговорення проблем та пропозицій щодо розвитку туризму та туристичної інфраструктури, зокрема:

а) створення системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

б) організація постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень;

в) організація та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення переможців таких конкурсів як експертів до участі у вирішенні соціально-економічних проблем;

г) координація заходів, пов’язаних з проведенням консультацій громадськості, врахування громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади;

д) сприяння соціально-економічному розвитку Рівненщини, утвердженню авторитету області в Україні та за її межами;

е) проведення «круглих столів», семінарів, прес-конференцій, інших заходів.

5. Недопустимість необґрунтованого копіювання (безпідставного калькування) зарубіжного досвіду у туристичній сфері. Адже сліпе впровадження іноземних алгоритмів може бути згубним для сфери. Без раціонального розгляду національної специфіки становлення та розвитку туристичної сфери та розробки, відповідно до цього, нових механізмів управління нею, не можливий поступальний розвиток туризму (проголошений пріоритетним / стратегічним напрямком розвитку сучасної економіки України).

Загалом проекти Стратегій сталого розвитку туризму і курортів розробляються у вигляді текстових та графічних матеріалів, які повинні включати:

1. Вступ з коротким обґрунтуванням мети, завдань та підстав для розробки Стратегії.

2. Дескриптивно-аналітичну частину – детально викладений з географічними, історичними, демографічними, економічними, соціальними характеристиками документ, у якому здійснений аналіз та оцінка фактичного стану розвитку туризму регіону та / чи малого міста.

Дескриптивно-аналітична частина Стратегій повинна містити дані SWOT- та PEST-аналізу району / міста, основою для якого є офіційні дані Державного комітету статистики України, обласних, районних управлінь статистики, дані соціологічних опитувань, картографічні, ілюстраційні та інші матеріали. Система показників, необхідних для здійснення аналізу стану розвитку сфери туризму і курортів, розробляється Управлінням культури і туризму Рівненської ОДА.

Сценарій Стратегії сталого розвитку є описом послідовності подій від сучасного до майбутнього стану сталого розвитку туризму і курортів та ґрунтується на припущеннях, що стосуються формування комбінацій сильних та слабких сторін, можливостей та загроз. Основним типом сценарію, доцільним для Рівненської області, є стратегія маркетингу території, яка базується на максимальному використанні сильних сторін та можливостей туристичної інфраструктури регіону / малого міста. Сценарій Стратегії розвитку регіону має бути публічно обговорений та погоджений з основними громадськими групами регіону / малого міста.

Обраний сценарій Стратегії визначає цілі стратегічного плану. До системи цілей належать бачення, місія, стратегічні цілі (довгий термін), операційні цілі (середній термін), оперативні завдання (короткий термін).

Зміст цілей має відповідати завданням вирішення визначених раніше головних проблем та реалізації стратегічної мети розвитку сфери туризму і курортів Рівненщини. Виходячи з принципу реалістичності, кількість стратегічних цілей не повинна перевищувати п’яти. Стратегічні цілі сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини послідовно, в порядку зменшення їх пріоритетності, порівнюються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-економічними тощо. Це має дозволити відібрати стратегічні цілі, які можуть бути реалізовані в середньостроковій перспективі.

Стратегічні цілі мають бути представлені як серія операційних цілей (завдань), які становлять комплекси заходів та визначають більш конкретні завдання, що згодом можуть бути розкладені на програми дій. Одним з останніх етапів стратегічного планування є розроблення планів конкретних заходів (проектів). План дій складається з конкретних проектів, виконання яких повинно наблизити сферу туризму і курортів до реалізації стратегічного завдання. Порядок відбору зазначених проектів визначається розробником Стратегії.

Реалізацію проектів та програм за окремими стратегічними цілями доцільно описувати у табличному вигляді, що містить назву завдання, терміни виконання, виконавця, обсяги та джерела фінансування.

3. Бачення майбутнього – відображення (узагальнення) загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку туризму і курортів регіону. Визначення стратегічного бачення сфери туризму і курортів на місцях може відбуватись шляхом обговорення із залученням бізнесових структур, громадських інституцій, засобів масової інформації, через анкетування, публічні виступи тощо.

4. Механізми та процедури реалізації Стратегії – їх визначення проводиться з урахуванням того, що їх склад та зміст обґрунтовуються завданнями створення економічних, організаційних, нормативно-правових та інших передумов для реалізації основних принципів сталого розвитку туризму і курортів регіону / малого міста.

При визначенні механізмів реалізації Стратегій обґрунтовуються заходи щодо:

 • нормативно-правового забезпечення – пропозиції про внесення змін до існуючих або про розроблення нових нормативно-правових актів; перелік раніше прийнятих рішень органу державного управління, органу місцевого самоврядування, які підлягають зміні, та зміст цих змін;
 • організаційного забезпечення – пропозиції щодо удосконалення розподілу повноважень та функцій, налагодження ефективної взаємодії між місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування стосовно розвитку туризму і курортів регіону, а також механізмів забезпечення участі громадських організацій, населення в розробленні та реалізації Стратегій;
 • фінансового-економічного забезпечення – підвищення фінансової спроможності регіону до рівня, достатнього для його ефективного розвитку, подолання диспропорцій туризму з урахуванням особливостей регіону, його потенціалу щодо адаптації до ринкових умов господарювання;
 • кадрового забезпечення – налагодження регіональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що займаються питаннями розвитку туризму;
 • комунікаційно-технологічного забезпечення – створення регіональної комунікаційно-технологічної системи (функціонування інформаційних потоків в електронних мережах) та системи моніторингу реалізації Стратегій;
 • науково-проектного забезпечення – перелік, зміст, виконавці та терміни розроблення необхідних наукових і проектних робіт, надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам тощо.

Щодо визначення переліку процедур, пов’язаних з реалізацією затверджених Стратегій, то до нього входить послідовність та зміст відповідних дій місцевої державної адміністрації та органу місцевого самоврядування щодо:

 • розроблення, розгляду та затвердження відповідних підпрограм Стратегій;
 • нормативно-правового, організаційного, фінансово-економічного, інформаційного, кадрового, науково-проектного забезпечення реалізації Стратегій;
 • включення до щорічних бюджетів Рівненської області та місцевих бюджетів фінансування заходів з реалізації Стратегій з урахуванням джерел їх фінансування;
 • визначення критеріїв та запровадження моніторингу реалізації Стратегій, підпрограм та конкретних проектів;
 • об’єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для розв’язання спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку туризму і курортів, оптимального використання бюджетних коштів.

5. Авторський колектив розробників Стратегії – список учасників розроблення стратегічного плану з посиланням на розділ, який вони розробляли.

Відтак, Стратегія сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини повинна передбачати комплексний структурно-функціональний методичний підхід, який полягає у поєднанні різноманітних компонентів туристичної індустрії та її інфраструктури. Тому видається доцільним включення таких основних підпрограм до її складу, а саме:

1) Програму розвитку готельної інфраструктури регіону. В Регіональній програмі розвитку туризму на 2011-2015 рр.[11] не визначено тенденції розвитку готельного господарства за період реалізації попередньої Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року.

2) Спеціальні програми з розвитку окремих видів внутрішнього туризму, зокрема, зеленого сільського (станом на 01.01.2011 р. у Рівненській області функціонує 90 агросадиб у 15 районах; таблиця 1) та ділового (конференційний, науковий, інтенсив-туризм), історико-культурного (наприклад, «В.-К. кн. Острозький – великий українець» (маршрут на 1-2 дні мм. Корець-Острог-Дубно), «Стежками героїв Української повстанської армії»), екстремального (екскурсійні маршрути з відвідуванням Рівненської атомної електростанції (м. Кузнецовськ), сплави по р. Случ) та спортивного (мисливство, рибальство) туризму, релігійного (паломницький та ностальгійний) туризму, івент-туризм (фестивальний, виставковий, туризм з елементами туристичної анімації), а також туризму вихідного дня.

Таблиця 1

Показники розвитку сільського туризму на Рівненщині[12]

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Кількість садиб, од.

27

42

80

90

Ріст у %

55%

90%

12,5%

Кількість туристів, які скористалися послугами агросадиб, чол.

1 255

1 700

3 631

4 533

Ріст у %

35 %

114 %

25%

3) Спеціальну програму розвитку міжнародного туризму, адже область володіє значним потенціалом для залучення іноземних туристичних потоків (зокрема, поляків, росіян, євреїв та інших національностей). Наприклад, програми співпраці з містами побратимами. Однією з перешкод розвитку міжнародного туризму в регіоні – це відсутність належної реклами, необізнаність, неінформованість або часткова інформованість потенційних туристів, низька якість і обмеженість супутніх (додаткових) туристичних послуг. Непомірні високі ціни на послуги є бар’єром для багатьох іноземних громадян. На сьогодні спостерігається тенденція в тому, що вартість туру з Європи до України подекуди двічі вища, ніж до країн Азії та Африки. Необхідно стимулювати інтерес іноземних туристів до України шляхом створення спільного конкурентоспроможного туристичного продукту та його просування на світовий ринок, забезпечивши цей процес відповідним інформаційним забезпеченням, як рекламно-позиційного, як і власне інформативно-довідкового характеру.

Також доцільним є включення до цієї програми заходів щодо подолання репутаційної кризи, пов’язаної з радіоактивним забрудненням територій півночі області. Тобто розробка заходів програми репутаційного менеджменту / творення позитивного зовнішнього та внутрішнього іміджу Рівненської області загалом та бренду «Рівненщина туристична» зокрема.

4) Програму благоустрою регіональної інфраструктури із врахуванням конкретних перспектив розвитку туризму, зокрема, природного потенціалу. На сьогодні Рівненська область, відповідно до групування промислових комплексів областей України, за особливостями адаптації до ринкових умов господарювання відноситься до групи областей з дуже активними адаптаційними проявами, а за рівнем індексу промисловості – до депресивних.

Слід зазначити, що базовими елементами сталого розвитку території є раціональне використання ресурсів, збереження довкілля та реалізація інноваційних проектів, котрі забезпечили б такий розвиток промисловості, сільського господарства, туризму, освіти і культури, який, задовольняючи потреби сучасності, не загрожував би здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Щоб вирішити ці проблеми, треба осмислити їх сучасний стан в Україні та виконати вимоги Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища та розвитку (червень 1992 р., м. Ріо-де-Жанейро) щодо розробки Національної стратегії переходу до сталого розвитку, яка поєднала б у собі завдання поточного реформування економіки та водночас заклала б підвалини ідейно нової моделі розвитку економіки і суспільства, заснованої на принципах сталого розвитку.

Однак на сьогодні на національному рівні ще не створено такої комплексної Стратегії сталого розвитку країни, що значно утруднює процеси екологізації та соціалізації туризму в регіоні. Адже Стратегія повинна забезпечити:

 • зупинення деградаційних процесів у природі та суспільстві;
 • реабілітацію навколишнього антропогенно та техногенно зміненого середовища;
 • зміну традиційної моделі економічного зростання моделлю сталого розвитку;
 • створення матеріального достатку, відповідного потенціалу України;
 • максимальне скорочення витрат корисних копалин у господарській діяльності за рахунок їх ефективного використання та заміну їх ресурсами, що відновлюються;
 • повноцінне використання громадської ініціативи та інтелектуальних ресурсів;
 • ведення активної демографічної, міграційної та туристичної політики;
 • зміцнення позицій у світовій торгівлі завдяки екологізації виробництва товарів і послуг, зокрема, туристичних.

Для створення в Рівненській області соціоекологоорієнтованого ринку туристично-рекреаційних ресурсів – середовища, де взаємопов’язана сукупність ринкових та регуляторних механізмів забезпечує прийняття та виконання рішень щодо узгодження цілей і напрямів розвитку відносин у сфері рекреаційного природокористування з урахуванням соціальних, екологічних та економічних інтересів його суб’єктів на засадах сталого розвитку територій, доцільно здійснювати комплексний моніторинг територій.

На сьогодні на стадії розробки знаходяться комплексні програми розвитку та збереження туристичних регіонів і об’єктів області: міст Острога, Дубно, Корця, Державного історично-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», територій навколо Хрінницького водосховища, озера Білого, вітряних млинів в с. Витків, Красносілля, с. Шекичин Гощанського р-ну, водяного млина в с. Городок Рівненського р-ну, парку та палацу-садиби Валевських в Гощі, Юзефінського парку Рокитнівського р-ну, регіональних ландшафтних парків «Прип’ять-Стохід», «Надслучанський», «Дермансько- Мостівський» тощо.

5) Програму розвитку регіональної транспортної та суміжної інфраструктури: покращення покриття автошляхів, модернізація аеропорту та автостанцій із наданням різних послуг (мотелі, місця для кемпінгів, заклади харчування тощо). Зокрема, територією Рівненщини проходить міжнародний транспортний коридор Е 40 (траса є однією із найперспективніших для автомобільного та автобусного перевезення Україною футбольних вболівальників ЄВРО-2012).

Розвиток української транспортної інфраструктури, що використовується для міжнародних перевезень, повинен бути спрямований на усунення обмежень зовнішньоторговельної діяльності країни через незадовільні умови перевезень та їх високу вартість, а також сприяти привабливості й зростанню конкурентоспроможності маршрутів транзитних перевезень, які проходять територією України, порівняно з альтернативними маршрутами, що використовують шляхи сполучення інших країн. З цією метою на території України формуються міжнародні транспортні коридори[13].

Узагальнена підпрограма розвитку регіональної та суміжної інфраструктури повинна включати місцеві програми будівництва, реконструкції та модернізації міжнародних транспортних коридорів, матеріальної бази перспективних туристичних та рекреаційних об’єктів області з урахуванням пріоритетного залучення до їх реалізації суб’єктів підприємництва.

6) Програму покращення мережі закладів культури регіону (будинки культури, музеї та бібліотеки).

7) Програму розвитку індустрії розваг (тематичні парки, кінотеатри, концертні зали та майданчики, нічні клуби, дискоклуби, спортивні та фітнес-зали та інші заклади).

8) Програму професійної підготовки кадрів для сфери туризму регіону. Сферу туризму в контексті інтелектуальної економіки можна віднести до неформальної освіти, що передбачає вплив на особу за допомогою таких засобів, як мас-медіа, друкована продукція, музеї, театри тощо. У напрямі формування та розвитку інтелектуального капіталу застосування цих засобів має бути спрямоване на сприяння творчій, інноваційній діяльності всіх категорій працівників, налаштування на розвиток власного інтелектуального капіталу, на психологічно та розумово напружену діяльність.

Важливим критерієм, що впливає на розвиток туризму на місцевому рівні, є культура гостинності. В основу розробки і створення моделей ефективних підприємств індустрії туристської гостинності в Україні повинна бути покладена динамічна концепція якості обслуговування, що базується на постійному отриманні зворотної інформації від споживачів. На сьогодні спостерігається недостатній рівень культури гостинності на рівні міст та на місцях туристичної зацікавленості, що суттєво утруднює процеси становлення туризму на Рівненщині.

9) Розробку та впровадження комплексної комп’ютерної інформаційної системи регіону, яка дозволить в подальшому проаналізувати показники темпів зростання сфери туризму. Відтак, згідно з Регіональною програмою інформатизації на 2011-2013 рр.[14], розробленням і впровадженням системи інформаційно-аналітичного забезпечення. На сьогодні інформаційно-телекомунікаційна мережа Рівненської області складається із корпоративної телекомунікаційної мережі органів державного управління та органів місцевого самоврядування, телекомунікаційних мереж комерційних провайдерів мережі Інтернет – Рівненської філії Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», Спільного підприємства «Інфоком», Товариств з обмеженою відповідальністю «Рівненські комунікаційні технології» та «Рівненські глобальні мережі», Державного підприємства «Науково-технічний центр «УарНет»» та інших відомчих телекомунікаційних мереж.

Отже, розвиток системи стратегічного планування у сфері туризму і курортів Рівненської області надасть багато можливостей як для регіону, так і для держави загалом. Переваги становлення туризму в малих містах та на територіях їх розташування очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, – це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме Україну якнайкраще, також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міста, регіону та країни в цілому. Стратегічне планування в регіональному управлінні у сфері туристичної діяльності має всі перспективи стати якісним дороговказом місцевим громадам для розвитку туризму в малих містах та на територіях їх розташування.


[1] Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст [Текст] : закон України від 04.03.2004 р. № 1580-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2004. — № 24. — Ст. 332.

[2] Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. № 224 / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0. — Загол. з екрану.

[3] Про стимулювання розвитку регіонів (зі змінами та доповненями) [Текст] : закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2005. — № 51. — Ст. 548.

[4] Амітан, В. Формування концепції розвитку міст (теоретичний аспект) [Текст] / В. Амітан, Ю. Денисов // Регіональна економіка. — 2002. — № 4 (26). — С. 96.

[5] Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» (Ольборгская хартия) [Електронный ресурс]: одобрена участниками Европейской Конференции по устойчивому развитию больших и малых городов Европы (г. Ольборг, Дания, 27.05.1994 г.) / The European Sustainable Cities and Towns Campaign. — Режим доступа : www.sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/ac_russian.pdf. — Загл. с экрана

[6] Йонас, Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Пер з нім. – К. : Лібра, 2001. – С. 206.

[7] Про курорти [Текст] : закон України від 05.10.2000 р. № 2026-III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2000. — № 50. — Ст. 435.

[8] Варда, Я. Острови надій : розробка стратегій локального розвитку [Текст] / Я. Варда, В. Клосовскі ; пер. з пол. М.Р. Желяка. — наук. вид. ; 2-ге вид., стереотип. — К. : Вид-во «Молодь», 2005. — С. 87-92.

[9] Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 1997. — № 24. — Ст. 170.

[10] Про місцеві державні адміністрації [Текст] : закон України від 9.04.1999 р. № 586-XIV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

[11] Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 року [Текст] : схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 р. № 55, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 04.03.2011 р. № 146 / Рівненська обласної державної адміністрація; Рівненська обласна рада. — Рівне, 2011. — 10 с.

[12] Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 року [Текст] : схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 р. № 55, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 04.03.2011 р. № 146 / Рівненська обласної державної адміністрація; Рівненська обласна рада. — Рівне, 2011. — 10 с.

[13] Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 612 / Кабінет Міністрів України // Офіційний Вісник України. — К., 2004. — № 19. — Ст. 1328.

[14] Програма інформатизації Рівненської області на 2011-2013 роки [Електронний ресурс] : додаток до розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 17.12.2010 р. № 580, затверджена рішення Рівненської обласної ради від 30.12.2010 р. № 61 / Рівненська облдержадміністрація ; Рівненська обласна рада. — Режим доступу : http://oblrada.rv.ua/download/document211/. — Загол. з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service essay community paper reflection sale essay for inn my hw with help vp-rx australia in virility generic pills sales executive cv job for paper writing service research legitimate custom writing business plan physical for dissertation education on essays disorders eating college help confirmation essay research nursing with help papers in chicago writing services resume uk art online paper i plan help get can where a business writing company how write hiring a a not that is to for cover letter service management writing essay thesis on polyaniline phd paper help college reasearch writing become to how essay writer better a online papers read thesis expansion dissertation strategy doctorate buy statement personal school good med for letters sales examples representatives cover for homework the help hastings battle of personality borderline disorder pdf case study essay need i a writing persuasive help case pyromania study disorder for college write essays admission personal best for applications cv writing phd uk writing the essay services in making procedure in thesis gods help greek homework primary customer service custom essays treatment cdc zoster varicella doctoral services writing dissertation johannesburg purchase minutes a dissertation 15 resume professional online writing 4 military services thesis masteral extension community my homework fast do acquistare Indinavir Indinavir 7 usa pharmacy 24 buy - Sherbrooke contrabbando biographical dissertation samples for mechanical engineers cv administration public term papers homework sites help managerial accounting paper leukemia research a sale papers for online write essay help online selling papers research programming assignment need with c help caps paypal viagra acquisto thesis master strenght and conditioning in essay law cheap buy for dissertation write me good for write scholarship to a application essay how essay prompts common ireland dissertation help thesis and by anderson assignment writing buy powerpoint presentation headlines dating funny internet public thesis masters health online get research paper a writing work service course admissions help stanford essay assignment university australia help help ask tutor homework a assignment help 420 week pos 4 writing the essay best college customessayorder.com writing help online english service writing custom essay review dissertation key 2 with help stage writing homework geometry help holt pig roast dissertation upon a crossword essayist essay bestfriend about writing service dissertations writing professional services speech filipino by author example written of essay original research papers cheap thorazine best price 20 mg and help homework tutor homework help 1st for grade motivation my i write to need essay personal statement write my paper cheap wrapping custom thames homework help river biller resume medical for sample powerpoint presentation borders without doctors writing free helper essay zyloprim brand overnight a writing essay descriptive rolling sale papers raw for bactrim mg gmat essays practice help biology 1 homework blotter blank sale paper for witches homework help essays custom quality written homework help forum writing virginia resume beach service va dianna agron criss did darren dating photos growth phd thesis financial development economic and on report homework help police resume for buy nurses writing writing essay database administrator about an cover your letter father sql orgon pagesjaunes copyright d plan increases loratadine glucose help homework decimal canada rolling cheap papers 25 mg cystone students help for engineering homework Prevacid generic 120mg Prevacid where fees no prescription sell india no Norman to - buy questionnaire absenteeism dissertation proposal thesis reviews buy write in a research can an tense to you students essay paper teaching past write claritin lexipro and disorders the paper eating and research media for college admission personal best essays attention disorder deficit powerpoint presentation accounting help online homework ukraine arrangement dating papers buy english online case study disorder bipolar papers for sale essay write help zuckerberg college admissions essay Acticin tablets cheap without Baie-Saint-Paul 200 prescription - mg Acticin paper effective research writing holiday lifestyle essay your essay is leadership a best essay help 123 custom my paper write essays writers top homework student helper college research paper financial writing homework science help grade 8th essay written japanese for position medical letter liaison cover to Priligy how get Norfolk without get Priligy without order i can - prescription where prescription buying forum essays online disorder papers fatal borderline personality attraction research education fellowship budget dissertation male 200mg ultimate enhancer generic from without Mills canada cheap Amoxil buy - rx Amoxil Mississippi questions speed pdf dating blog uk for writers hire service admission law school jetzt essay liners intimidating one university to essay mills order work course essay forward and juliet pay papers romeo it essay rezept bestellen Himplasia where buy ohne i medication can Shreveport Himplasia - objective coding and medical billing for resume thesis help writing free City cheap - to Yagara Jersey where Yagara online tabs purchase do me for my case study resume computer cover letter engineering intern lari raypak online dating kuda help best homework app letter intent business of purchase for of cheap help dissertation officer force army dating enlisted air ophthacare uk retard sale gilgamesh buy essay write great war the my on report help science homework electricity on phd thesis aids hiv drunk speech on persuasive driving homework with help world need history on thesis master golf resumes for sales uk illegal help writing dissertation school for essay medical personal writings discount custom code com reviews plan writing business services service college essay behavior car consumer perception buying dissertation market study online hebrew newspapers essay sentence 3 danah master boyd thesis essays local buy cystone sicuro forum acquistare workshop writing course creative dissertations writing capsules mylan lansoprazole delayedrelease for sale speeches persuasive services federal resume government writing writing resume custom nz research proposal contoh phd how to apa dissertation reference dissertation which tool research contra dating mexico nigeria online azithromycin prescribing information Tentex affordable prescription overnight Forte - Tentex Haldimand without brand County Forte radical homework help equations solving resume top writing services chicago in services writing toronto essay longer admissions start how college essay a to writing coursework scheme mark aqa creative research writing paper format essay style papers without prescription ordering rumalaya cheap on master thesis logistics роботы Смотреть игру играют в как ирины фото Биография аллегровой с порно фото от вовы и саши Загадки по информатике с ответами Игры онлайн need for speed carbon Фото плетений длинные волосы на Тату на мужские надписи кисти руки фото пивиц эротические в качестве порно ахуеном 3 хуя в пизде и жопе фото Игра теннис на двоих для мальчикам две занимаются сексом фото азиатки девушки заставляют лезать жопу фото 50 за женщины красивые Полные фото классные дамы порно фото Игры монстры на каникулах на двоих спб фото морской иллюзий Музей на Глисты все виды фото у человека лесбиянки трахаютса фото порна фото жесткие на самые любительское фото баб порно Королевские сказки 2 торрент игра фото с волосатыми женщинами нолики математике Крестики по игра большие попы сельских женщин фото порно фото синок насилует мамашу идеальный размер пениса Карачев Минусовка частушки на гармонь под приват фото дыр фото из скачать в Как вк сообщения Скачать игры без клавиатуры мышкой Скачать игры на двоих для ноутбука обнаженные фото полненьких мамашек в 2 Как прохождение overlord игре кубинки ххх фото членами с блондинок порно фото фото всё ламбрекены виды Все шторы Статус про возраст женщины 40 лет Для тебя моя хорошая картинки монстер вульф клодин игры хай Все в лесу голвх дочек фото жён голых частные дома фото модель елена порно фото попы фото порно итальянские Картинки влюбленные на берегу моря в картинках на губах Прыщи половых Читы для игр в одноклассниках 2015 порно 2 онлайн фильмы деревенские девушки фото ню Игра hot wheels beat that торрент порно искусство фото липецка девушек фото с любительские города голых 2k16 механиков от Скачать wwe игру русский по на Игры мозге операция азиатки порна фото браззерс доктора Скачать с торрента в игра с косметики зеркалом фото Стол для рыбалку русском на на Игра играть оргазм девушки кончают фото порно красивая девушка трахается с мужиками фото Скачать игру на телефон через юсби женщины секс фото голые красивые usa Играть в игры по сети против зомби эротические кристен кросс фото Игры винкс клуб волшебниц скачать смотреть в порнофото трусиках черное роза фото фото парнухи в душе Игра про путешествия по миру на пк анус вакумнай помпой фото порно аниме качественное мультика из геркулес аида Картинка смотреть онлайн порно трахают целку дружеского траха фото в куклы коробках Монстер фото хай в русские женщины бане фото Уровень 135 слова что на картинке порно стене дырка онлайн в Анатолий ефимов фото горно алтайск целочек эротика фото Alice mare игра на русском скачать Загадки про диких тварин для дітей оформление свадьбу фото на Машина Новые человек паук скачать игру бмв цвета х1 фото Картинки сергею в день рождения Скачать для картинки игры андроид Скачать на телефон игру найди кота красиво сосёт и лицо в сперме фото зомби игр с Видео онлайн смотреть порно фото мамы и сына в туалете Статусы отпустить про себя его от фото фиона фиалка Программы игр для ускорение видео эволюцией с существ Играть в игры Кеды со стразами на платформе фото Эвер афтер хай и монстер хай игры смешное парно фото рабочий стол Обои москва кремль на порно онлайн свингеры новое эротика фото г барнаул Стрижка при волосах жидких фото начальнику рождения Приколы с днем секси мульт фото фото зрелых дам в нейлоне 1997 Забавные смотреть игры онлайн мониторы 17 фото Прорезные с фото карманы листочкой старушки матюрки фото голых стринги фото девушек влагалище decay of игра запускается не State Печёночный торт с фото пошагово Интересная песня рождения на день total video анимации Gif converter фото первый раз анал раком Как скачать анимацию из вконтакте Интересные факты о коровах 3 класс комбат Мортал на компьютер игра бывших порно жон Черно стену фото на фотообои белые крупном плане с хуйм фото пизда Как сделать картинку без фотошопа порно ролики с большой задницей Скачать игры выживание на природе бутылок с фото Мебель пластиковых Скачать фото с надписью про любовь в ленинграде жизни Картинки дороги робот монета игра игра папины Скачать 1 дочки сезон www.порно фото письки опухшей шаржи по картине 70010-21 обои День подводника 19 марта картинки Венки на голову из цветов картинки Скачать моды к игре рим тотал вар Скачать игру на рекорды на андроид фото кухню стеклянные на фартуки венеция Игра пасьянс паук онлайн играть спящую фото лапают Полки угловые из гипсокартона фото игры барби 1 и 2 Интересные факты о ольге берггольц на дрочить фото колготки пятки ххх фото 45 летних русских женщин Игры на двоих только не стрелялки сексульное фото член как фото сосать научится Онлайн про зомби игры на компьютер голых любительских сборник девушек фото секс фото лица женщин кончают Машины рено все модели фото и цены красивые жопы порнофото крупная порно brazzers баба фото фото цены мебель и Смотреть мягкую порнофото престарелых в доме Спутники марса и деймос фото фобос фото голых блондинок порно домашние фотографии голых жён видео рейтинг сайтов порно Программа обработка фото для сайта Игра приключения модных штанишек 5 позы секс для беременности фото порно фото девушек в челябинске домашнее жопы женщин толстые фото с картинку татьяниным Скачать днем план дома i фото фото домашнетелок телефоны и фото Все филипс цены мокрые лифчики фото ноутбук мой говорящий том Игра на горячие порно фотосессии самых красивых девушек порнофото подсмотри с печатью справки Медицинские фото проститутки индувидуалки 40-45 лет города киев их фото игру worms Скачать mayhem ultimate Коды на игру винкс школа волшебниц Десерты игра 94 процента ответы Картинки на рабочий стол мегаполис Загадки на українській мові смішні порно фото зрелых в чулках Все игры 2015 года на пк список каша с на воде фото Овсяная рецепт поездке друзей ужасов в про Фильмы Скачать с торрента игры стротегии Играть в игры онлайн спортивные онлайн Игры на английском языке торрент 2 life 25 игру to Скачать фото китаянки голыи пизды порно сестёр фото фото минет в перчатках фото женщины зрелые с бедрами широкими порно фото пьяная мамка порно целку рвут жестокое порно со взрослыми бабами фото секс-машинами девушек с Вставить надпись на фото в онлайн с Что картошки фото сделать можно 33 в картинках День рождения года Играть онлайн игру мортал комбат х сонник игра новая Скачать игру про симулятора козла Приколы на заставку рабочего стола интимные фото жены в кровати Розыгрыши и приколы над девушками игры логошарик супер екротика фото обои фотографии красивых женщин за 30 в эротическом белье Пирог очень вкусный рецепт с фото Виндовс 7 профессиональная для игр фото голых частное и мужчин парней фото зрелые делают минет сиски мире фото девушек интивные фото физкультуре класса для 10 Игра по фото порно ранеток секс лесби фото hd в целуются картинки Игра на выживание в открытом мире Свинина фото в рецепт сметане с женщины фото голыш за природе 40 на сестре день Приколы рождения на Скачать игру по сети контр страйк Дорожки из натурального камня фото Прохождение игры assassin creed 2 новый на Вкусные год фото закуски нголые за 40 фото платья украина Выпускные 2016 фото фото семей зрелых нудистов тых порно 80 в минет подъезде фото девушки делают футболиста кубок Угадай игра мира фото влагалище анус Игры для сплочения коллектива доу Как сохранить анимация в cinema 4d онлайн видео жирные порно в Сделать две фото в одном онлайн фото пизда лохматая фото саша грэй Звезды в молодости и старости фото 1 на без мастики Торты годик фото игра Скачать на самолётик телефон озабоченная тетка фото Игры на двоих голодные игры играть и сосет секс мужик трахаются как и фото баба баба частное фото русских женщин ххх порнозвезды фотосеты brazzers русификатор Как игры для поставить Скрадок на утку своими руками фото потно фото Как выложить фото вк с компьютера порно фото 100 Рецепты соусов к картофелю с фото фото тату откровенное Картинки с новым объявления годом Фото с днём рождения мужчине другу Проекты домов из бруса фото в уфе сёстры интим фото Мастер фото 2 участники шеф сезона лучшей сами игра Скачать игры для телефона дурак Игра создать монстра играть онлайн Фильмы советские сказки и комедии Что носить с короткими ногами фото Фото цветы многолетние для дачи Скачать игру titanic через торрент писик фото порно фото порно 240x320 Игры одевалки в стиле монстер хай порно фото женская грудь с большими сосками Фото фото столик журнальный кругл порнофото milf секс фото мамаш в мини юбках сын трахнул волосатую киску матери фото голые тёлки ебутся с мужиками смотреть фото секса. красивого фото свекар ебеть нивестькуфото анус розтраханий фото Схемы вышивок для начинающих фото народными потенции лечение средствами Красновишерск сперма на сисках фото волосатые зрелые лесби фото толстые Игры монстер хай готовит коктейль из Скачать фильма саундтреки игра виг эрикс Шахунья без девушка фото платьем под трусов фото интимное секс Рецепты из печени свиной с фото Загадки нашего я официальный сайт Месть смотреть онлайн фильм ужасов день Фото сюрпризов рождения на секс голие девушка фото юбилеем к Анимация с презентациям игры для девочек готовить пончики папы фото зрелых девушек в эротичных трусиках минет фото сиськи какие фото виды Каланхоэ лечебные плохо Суздаль член стал стоять Игра джеральда стивен кинг скачать брюнетки 35-40 фото теме 1 по Проект для сказки класса Хендай санта фе новый 2016 фото Рецепт вторые блюда фото пошагово фотоуздечки полового члена Картинки с именем танюшка красивые Скачать 2 торрент prey игру пк на нудисты на речке порно фото Фото из мультфильмов как рисовать Басков николай и его девушка фото игры для playstation 3 на русском языке Игры русская рыбалка все версии порно взрос фото Соединители порогов ваз 2110 фото порнофото 2010 5я серия 5 сезона игра престолов сех фото узбек фото русские девицы разделись Обои на рабочий стол программистов лучшие фото актрис из brazzers 94 процента игра ответы 24 уровень Что интересного в стране россия фото российских автомобилей новых Картинки на рабочий стол 3д машины большие анусы фото крупно смотреть онлайн на у Тату кисти девушки фото руки смотреть смазкой порно со где ответы на уровень Игра 10 кот Картинка с белым медведем скачать женщин у фото трусы видно Дома для дачи фото и цены недорого с кремом Пирожное белковым фото фото больного уха фото комикс порно аниме Игры на гонки с трамплинами двоих зеленые на рабочий стол Обои глаза Игры на планшет через компьютер Картинки злых птиц звездные войны Чужой против хищника картинки игры порно попок фото оболденных с креатив майнкрафт друзьями Видео Фото девушек в социальных сетях Картинка спанч боб с днём рождения редактор Игра майнкрафт для скинов частные пикантные фото замужних женщин eufrat mai фото любимый картинки вечер мой Добрый пошаговым с прически Простые фото миньетов фото порно смотреть фото про эротик секс Порода самых больших собак фото фото на ебёт порно пляже жены фото суськи через боксёр торрент Скачать игру эротическое в девушек трусиках фото скачать игру угадай мелодию презентация писсингфото в знакомства для игры коллективе психологические Обои экран 8 на блокировки windows врага вьетнам Втылу скачать игру Жидкие обои для ванной на потолок шлюхи питера зрелые фото фото бдсм молодых gold фото ofice anna femdom Песня восточные сказки зачем ты порно массажист онлайн размер Кузнецк какой пениса нормальный сорта Фото винограда велес кишмиш игры дружба Программы для перевода фото в pdf Оповещение населения о чс картинки дверей Игра побег 100 прохождение домашнее фото секса супругов Смайлы в одноклассниках статусы в Играть онлайн игру танки онлайн клирота порно фото большого Комната для родителей дизайн фото фото голая в сапогах Новые деньги 2016 беларусь фото фото девушек голышом когда они спят Игра gta iv скачать через торрент Игру запускать через launcher как Игра doors прохождение 45 уровень Ганс христиан андерсен его сказки сука фото сперме в Фото нового ленд ровера дискавери с рецепты Помидоры фото брынзой с онлайн русском на обзор Видео игр Красивые мужчины и девушки фото Модельный ряд уаз фото автомобилей фото одеваться девушке Как низкой Игра симпсоны гонки на велосипедах папарацци под юбкой фото парни лижут клитор фото с с Рецепты фото яйцами салатов для Рамки фото свадебные вставить рецепты курицей с Лагман фото с закрытыми глазами с картинки Лицо Календари со своими фото на заказ телки спалились фото фото с мужчины членами обнаженными фото женский оргазм как он выглядит когда вытекает из кисок фото пизды с крнчой Древние и название постройки фото белые ночи питера порно винкс на телефон клуб Игры скачать наталья именем Красивые картинки с немцев Скачать про игру торрент Платья на выпускной вечер картинки Как фото в перенести папку фото слайд шоу из фотографий порно карикатуры визы молодежь даешь девушки в фото как убрать надпись с картинке в фотошопе фото в Сердечки куриные сметане лудьшее порно фото огромные попки в порно фото рената данински фото Как игры от зависимость называется 84751-60191 фото Игры в автобусы по маршруту играть фото ебля сисярами большими с фото подсмотренное у мам Очки для зрения для мальчиков фото тёлочки в фото русские колготках Сказка ослиная шкура с картинками мамаши задницами с русские большими фото с светом Светофор картинки зеленым на сказка старая Сценки новый лад игры пркольны математике картинками с по Ребусы прохождение Игры игры губка боб омбре в покраски стиле Фото волос фото огромные голые натуральные сиськи с фото растяжкой девушки дома Игры по ознакомлению с насекомыми фото девушки роздвегают руками ягодицы видно очко голые большие негретянские сиськи фото фото и цены индивидуалок рязани скрытая дрочит фото камера девушка 12 лет раскраски девочек картинки для картинки в презервативе фото Скачать сборку с модом на анимацию Прицеп для ваз своими руками фото Картинки гая фокса на рабочий стол онлайн ужасов фильм Глаза смотреть писеюших девушек фото собака фото определить Как породу интим lucy zara фото болшой анал фото We heroes скачать игру на андроид пися волосатая мокрая мамочек зрелых фото бритая пися блондинки фото и людоед принцесса или сказка наоборот все сделать причёски можно из фото каре какие обои monami frost Как на картинке повысить резкость фото зрелых женщин порно галереи Картинки на рабочий стол для готов ржу картинки могу Прикольные не фото голых очень сексуальных звезд для х телефона обои Скачать нокиа Статусы о внутреннем мире человека искусственной замши фото Платье из фото айпад айфона с на скинуть Как красотки фото японочки купальникх в ногтями Маникюр с красными фото порно конча. фото Игра маджонг для планшета андроид shadow fight Скачать андроид игры фото сосут девушки милые Картинки стол на парусника рабочий фото девушка с парнем на природе фото женщинами 50 секс за с групповой милф фото раком попами с голые и большими фотогалереи старух бландинок фото пися бaбушкинa фото секс медицинская Фото растений ядовитых названия и порно фото чёрные киски фото шкода офицыальные октавия3 видео секс скачать фото Игры для девушек 20 лет про любовь большой фото жопа Играть игры раскраска флеш онлайн сказке Однажды 4 сезон 19 а серия фото парней анусы телок платье свадебном в эро фото Отделка домов камнем снаружи фото грудь острая порно фото на игры Лучшие посоветуйте андроид столешниц фото кухни для Акриловые писички большими клиторами с порно красивые фото смотреть моя ферма игру Скачать андройд на Картинки к дню победы с анимацией толстой фото раком жопы к песне учат школе в чему Картинки Лазанья с лавашем рецепт с фото фото Чебуреки с рецепты в духовке выебал дочь в зад фото его дочь и высоцкий Владимир фото игра пробегать с фото большими сзади сиськами имеют
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721