СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РІВНЕНЩИНИ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Сучасний стан розвитку туристичної сфери продовжує переживати перехідний період. Але поступальний процес відродження і розбудови України, активізація соціальної політики переконливо свідчать, що ці труднощі є тимчасовими. Слід зазначити, що адекватне і випереджаюче вирішення проблем – вже наявних і таких, що виникатимуть, сприятиме створенню ефективної соціальної інфраструктури та життєзабезпечення населення і туристичного сервісу на рівні світових вимог та стандартів. Україна на новому етапі розвитку стане рівноправним і конкурентоздатним партнером, займе належне їй місце на карті міжнародної рекреації.

На національному рівні на сьогодні відповідно до Указу Президента України від 21.02.2007 р «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів України» розроблено Стратегію розвитку туризму і курортів та затверджено розпорядженням КМУ від 06.08.2008 р. Цей нормативний документ визначає загальнодержавні напрями розвитку сфери туризму і курортів України.

З огляду на те, що туризм продовжує своє становлення на місцевому та регіональному рівнях управління, для раціонального регіонального управління у сфері туристичної діяльності Рівненщини доцільним є створення Стратегії сталого розвитку туризму і курортів області в цілому та в малих містах зокрема. Відповідно до Загальнодержавної програми розвитку малих міст[1], для міст, що мають значні природний та історико-культурний потенціали (історичні, історико-архітектурні, культурні та туристичні центри), доцільним є формування перспективного напрямку розвитку туристичних функцій із збереженням і можливим господарським використанням об’єктів культурної спадщини, захист довкілля, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів міст.

Виходячи із актуальності підтримки державою активної туристичної політики, особливого значення набувають питання створення правових, організаційних і економічних основ формування стратегії створення конкурентоздатного туристичного продукту, який забезпечував би, з однієї сторони, потреби населення в туристичних послугах, а з іншої, сприяв би створенню нових робочих місць, стимулював би розвиток місцевої промисловості, а також забезпечував би значний внесок коштів у бюджет

Все це зумовлює доцільність першочергової розробки Стратегій та якісних Програм регіонального та локального розвитку, що включають Стратегію сталого розвитку туризму і курортів, заснованих на всебічному аналізі ресурсів регіону (Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку було затверджено Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України (на сьогодні реорганізованим) від 29.07.2002 р.[2]). Ця форма організації та координації діяльності в сучасних умовах дає можливість забезпечити поєднання економічних інтересів окремих виробничих, науково-дослідних, і проектних організацій з цілями сталого розвитку міст та територій.

Одним із пріоритетів державної регіональної політики є запровадження критеріїв визначення «проблемних» / депресивних територій (регіон чи його частина (район, місто обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), що визначаються депресивними за умов та порядку, визначених Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» від 08.09.2005 р. (в редакції від 25.06.2009 р.)[3]) у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації, що склалися у них, однак відсутність цілісного методичного підходу оцінювання стану регіонів та системності при визначенні критеріїв депресивності є важливим чинником, що перешкоджає інтеграційним процесам України.

Головним документом, що характеризує стратегію розвитку малих міст та територій їх розташування, повинна стати Концепція соціально-економічного розвитку міста, яка включає міську стратегію сталого розвитку туризму і курортів. Вона переставляє собою систему стратегічних цілей і пріоритетів місцевої соціально-економічної політики, а також найважливіших напрямків і засобів реалізації зазначених цілей[4].

Стратегія сталого розвитку міста підводить місто та громадськість до спільно визначеної довгострокової мети в майбутньому, є вказівкою для прийняття складних рішень. Наприклад, завдяки співпраці органів регіонального управління та місцевого самоврядування та громадською організацією «Волинський ресурсний центр» протягом 2002-2007 рр. було розроблено стратегічні плани сталого розвитку м. Острог, м. Дубно, м. Сарни, м. Костопіль та Гощанського району.

Більшість європейських стратегій регіонального та локального розвитку характеризуються спрямованістю на сталий розвиток. Згідно з Ольборзькою хартією[5], територіальні громади визначили, що у всіх напрямках політики будуть засновуватись на принципах сталого розвитку і використовувати переваги, внутрішній потенціал і привабливість міст в якості основи для локально-орієнтованих стратегій. Адже сталий розвиток міста – це постійне збалансоване функціонування міського поселення, спрямоване на створення повноцінного життєвого середовища для сучасного і наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів, технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної інфраструктури міста, поліпшення умов проживання, відпочинку й оздоровлення населення, збереження та збагачення культурної спадщини.

Як писав Ганс Йонас: «майбутнє людини є найпершим обов’язком людської колективної діяльності за доби «всесильної» технічної цивілізації»[6], адже загалом для міст Європи принцип сталості розвитку означає важливість сталого функціонування інфраструктури, фінансову стабільність місцевого бюджету, фізичну стабільність «збудованого» середовища, культурну стабільність місцевих традицій, звичаїв, вмінь та навичок. Оскільки всі міста по-своєму унікальні, кожне місто повинно знайти власний шлях до стійкого розвитку, використовувати свої переваги, внутрішній потенціал і привабливість як основу для локально орієнтованих стратегій стійкого розвитку. Адже поліцентричність розвитку національних та регіональних рівнів означає, що кожне місто має бути одним з центрів певної діяльності, займати своє місце у загальнорегіональній та загальнонаціональній системі поділу праці та розподілу капіталу. Щодо цього місцева влада має бути спроможною до проведення активної політики просторового розвитку, основою якої є високі стандарти адміністративної практики та прикладної політики, а також причетність громадян і соціальних груп до планування просторового розвитку малого міста. Підтримка високоякісного стійкого туризму, розвиток туризму, особливо у випадках депресивних територій, має стати пріоритетною. Потрібне знання можливостей екосистеми та чисельності відвідувачів, яку може витримати екосистема. Потрібно розвивати форми м’якого туризму, що добре пристосовані до контексту місцевих умов.

Зважаючи на те, що державна регіональна політика, зокрема, у сфері туризму, повинна забезпечити удосконалення системи державного стратегічного програмування регіонального розвитку, обґрунтування стратегії розвитку окремих регіонів. Кардинальну модернізацію процесу стратегічного планування на регіональному рівні управління у сфері туризму доцільно будувати за такими головними принципами:

 • довгостроковий характер стратегічних цілей та їх ресурсне забезпечення. Реальне виконання Стратегії сталого розвитку туризму і курортів області потребує від регіональних органів управління вміння оцінити і ефективно використати необхідні для його реалізації ресурси, що вимагає глибокого аналізу відповідності наявного ресурсного потенціалу визначеним стратегічним цілям. Наприклад, сучасний стан методологічного забезпечення формування стратегій розвитку міст та регіонів характеризується орієнтацією на використання методів SWOT-аналізу, PEST-аналізу, ABC-аналізу, бенчмаркінгу, більшість з яких є адаптованими інструментами стратегічного планування у сфері бізнесу.

Згідно Закону України «Про курорти» від 05.10.2000 р. № 2026-III[7], програми розвитку курортів розробляються на основі даних кадастрів природних лікувальних ресурсів, об’єктивних показників ефективності лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, результатів спеціальних наукових досліджень і проектних робіт, фінансово-економічних показників діяльності курортів. При цьому визначаються параметри та режим використання природних лікувальних ресурсів з урахуванням екологічних та санітарно-гігієнічних обмежень тощо.

 • змістовна вкладеність стратегій (регіональних у державну), часова та ресурсна узгодженість державної та регіональної стратегії сталого розвитку туризму і курортів. Суть цільової орієнтації виконавця полягає в тому, що йому конкретно встановлюються відносно самостійні завдання, впорядкована сукупність яких реалізує систему заданих чітко сформульованих цілей.

Ефективність організаційно-управлінської складової механізму реалізації Стратегії забезпечується, насамперед, узгодженою взаємодією відповідних структур (переважно різновідомчих) на рівні області, координацією проведення усіх компонентів туристичної політики між місцевими та центральними органами виконавчої влади, а також органами місцевого самоврядування. Необхідно також сприяти формуванню нових та підтримувати існуючі регіональні інституції, зацікавлені в інтенсифікації соціально-економічного розвитку курортних, туристичних та рекреаційних територій: громадські організації, господарські товариства, школи управління та бізнесу, центри підтримки підприємництва, агентства та фонди сприяння локальним ініціативам та інше.

 • директивний характер завдань – для державних органів, планово-договірний – для безпосередніх виконавців, яким виділяються бюджетні кошти, та мотиваційний – для решти суб’єктів соціально-економічної діяльності. Формування сучасної економічної політики місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування має два зустрічних напрямки. По-перше, ініціатива громад, яка ґрунтується на єднанні трьох секторів – влади, бізнесу і громадськості. По-друге, підтримка територіальних громад на загальнодержавному рівні, формування сприятливого законодавчого підґрунтя для реалізації їх ініціатив.

На сьогодні основним документом, що здійснює узагальнену координацію учасників туристичної сфери Рівненської області, є Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 рр. , основними кроками для розробки та реалізації якої є:

 • подання пропозицій до регіональної програми всіма причетними структурами;
 • розробка проекту програми в структурному підрозділі з питань туризму обласної державної адміністрації (ОДА);
 • узгодження проекту програми з причетними до її виконання структурами ОДА;
 • схвалення програми розпорядженням голови ОДА;
 • узгодження програми в комісіях та на президії обласної ради;
 • затвердження програми на сесії обласної ради;
 • розробка щорічних заходів на виконання програми її виконавцями;
 • виконання заходів та інформування про результати ОДА, обласну раду;
 • моніторинг виконання програми;
 • завершення термінів реалізації програми.

Починаючи з 2011 р., на території Рівненської області слід активізувати процеси стратегічного планування сфери туризму і курортів. Стратегія сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини (надалі – Стратегія) повинна бути максимально вірогідною і передбачати дієві й реалістичні кроки для вирішення, передусім, економічних проблем регіону та засновуватись на таких ключовим принципах:

1) пріоритетність – розвиток туристичної сфери Рівненської області доцільно визначити одним із пріоритетних, поряд з деревообробною та енергетичною промисловістю;

2) єдність регіональної туристичної політики – кожен з органів державного управління та місцевого самоврядування повинен слідувати загальнодержавній та регіональній туристичній політиці. Будь-які соціально-економічні стратегії повинні супроводжуватись сильною соціальною політикою – цей комплексний підхід є одним із найсильніших блоків стратегічного планування у державному управлінні;

3) об’єктивність, полягає в тому, що Стратегія розробляється на основі даних органів регіональної статистики, Управління культури і туризму Рівненської ОДА, органів місцевого самоврядування;

4) науковість – розроблення Стратегії на науковій основі з постійним удосконаленням методології та підходів;

5) обґрунтованість – підтримка кожного з положень науковими розрахунками; ефективна Стратегія повинна мати концептуальну визначеність і реагувати на непередбачувані та невідомі чинники; необмінною умовою є передбачення динамічної корекції критеріїв та цільових показників за відносної макроекономічної дестабілізації. Досить часто під час формулювання регіональних та місцевих стратегій розвитку туризму при порушенні цього принципу виникають такі типові помилки, як: екстраполяційність стратегій; написання стратегій «під шаблон»; «белькотливо-псевдонаукові» стратегії; «стратегії-мрії»; стратегії «не висовуватись»; «концерт побажань»; стратегії «очевидності та загальних фраз»; стратегії «всього по трішки»[8];

6) адекватність – врахування комплексу характеристик поточного стану туристичної системи регіону, досягнутих результатів та використання її особливостей як рушіїв економічного становлення;

7) цілісність та структурна довершеність – ефективна Стратегія сталого розвитку повинна містити три основні структурні блоки: аналітичний; програмний; блок заходів з реалізації плану;

8) прозорість – чіткий виклад Стратегії, доведення їх мети, напрямів та завдань до вертикалі виконавчої влади, громадян, суб’єктів господарювання, іноземних інвесторів і кредиторів та суворе слідування ним;

9) легітимність – прийняття Стратегії переважною більшістю суспільства, політичних та економічних сил; потрібно створити умови для спрямування діяльності незалежних економічних суб’єктів, кожний з яких керується насамперед власними економічними інтересами, у руслі реалізації Стратегії; тоді вдається реалізувати головну перевагу ринкової економіки над адміністративною – коли об’єкт регіональної політики є одночасно суб’єктом, що викликає синергійний ефект та радикальним чином посилює ефективність Стратегії;

10) контрольованість та підконтрольність – наявність визначених критеріїв успішності заходів Стратегії (та складових її програм), відстеження своєчасності, повноти їх досягнення, орієнтирів оперативного коригування;

11) логічність – встановлення обмеженої кількості ключових завдань, вирішення шляхів їх послідовної реалізації, які б ураховували: сучасний стан, проблеми, цілі, засоби реалізації, потенційні загрози реалізації та критерії виконання; Стратегія має визначити динамізм критеріїв та пріоритетів залежно від стану туристичної системи регіону, що забезпечуватиме більшу гнучкість соціально-економічної політики та її складової – туристичної політики;

12) врахування зовнішніх впливів – слід відмовитися від спроб будувати Стратегію, враховуючи лише суто внутрішні фактори і проблеми та ігноруючи при цьому геоекономічні фактори і інтеграційні та глобалізаційні процеси; геоекономічна парадигма регіону повинна бути первинною для визначення Стратегії та моделі поведінки як органів державного управління та місцевого самоврядування, так і суб’єктів господарювання;

13) рівність – дотримання прав та врахування інтересів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання всіх форм власності;

14) самостійність – органи державного управління та місцевого самоврядування різних рівнів в межах своїх повноважень відповідають за розроблення, затвердження та виконання стратегій на місцевому рівні, які відповідають загальноприйнятій світовою практикою методології розроблення документів стратегічного спрямування.

Аналізуючи вітчизняний досвід розроблених регіональних стратегій, і тих, що знаходяться в стадії розробки, слід зазначити, що всі вони якомога ширше використовують існуючий світовий досвід щодо методологічних та методичних підходів у формуванні стратегій та розробки організаційно-економічного механізму їх впровадження. Зокрема: проблемний підхід (стратегія Харківської області, Закарпаття); функціональний та галузевий підходи (стратегія розвитку Одеської області); вирішення соціальних проблем, метод виявлення системних причинно-наслідкових зв’язків (Луганщина); одночасно два варіанти – стратегія індустріально-аграрного та сталого розвитку (стратегія розвитку Івано-Франківської області); моделювання економічного розвитку (Тернопільська область). Для Рівненської області доцільним видається створення Стратегії сталого розвитку туризму і курортів, що засновується на системному програмно-цільовому та проектному підходах, а також комплексному маркетингу малих міст / територій та створенні комплексу заходів для подолання демаркетингу територій, особливо тих, які входять до сфери особливого зацікавлення туристів.

Для побудови ефективної Стратегії сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини необхідно базуватись на місцевих та регіональних стратегіях, стратегічними планами розвитку туризму регіону та / чи міста, що визначають цілі, завдання, пріоритети, напрями сталого розвитку туризму і курортів Рівненської області на середньостроковий (4-6 років) та /чи довгостроковий (10-15 років) періоди.

У Стратегії з урахуванням загальнодержавних пріоритетів, оцінки конкурентних переваг, обмежень, загроз і проблем розвитку кожної території області визначаються першочергові пріоритетні завдання сталого розвитку туризму і курортів, скоординовані дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спрямовані на реалізацію визначених завдань, та критерії їх розв’язання.

Основні функції з методичного забезпечення процесу розробки Стратегій здійснює Управління культури і туризму Рівненської ОДА. Зокрема, на основі Державної стратегії регіонального розвитку, затвердженої Стратегії розвитку туризму і курортів, аналітичних та прогнозних матеріалів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наукових досліджень визначає та надає Рівненській ОДА (не пізніше ніж за півроку до початку прогнозованого періоду реалізації регіональних та місцевих стратегії) перелік та характеристики регіональних пріоритетів сталого розвитку туризму і курортів області, які повинні бути враховані про розробці регіональних та місцевих стратегій. Ця стратифікація територій допомагає раціоналізувати управлінські процеси на рівні малих міст та районів їх розташування.

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р.[9] та «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 р.[10] проекти Стратегій розробляються органами місцевого самоврядування, обласною та районними державними адміністраціями на основі відповідного рішення обласних та районних рад, у якому встановлюються терміни розроблення, порядок його фінансування, процедури розгляду та затвердження проектів Стратегій. Для забезпечення розроблення проектів Стратегій можуть бути утворені робочі групи з представників владних структур, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій тощо. До основних форм такої співпраці доцільно віднести:

1. участь відповідних об’єднань громадян у підготовці рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань туризму і контролю за їх виконанням;

2. організацію постійних зустрічей, «круглих столів», відеоконференцій з посадовими особами, лідерами політичних партій для обговорення і розв’язання питань розвитку туризму в регіоні;

3. створення умов для забезпечення незалежності та плюралізму засобів масової інформації, а також їх залучення до обговорення проблем розвитку туризму в регіоні.

В цьому контексті велике значення має наближеність процесів прийняття управлінських рішень до громадян, для чого необхідна налагодженість прямих і зворотних зв’язків органів державного управління та місцевого самоврядування з територіальними громадами та бізнесовими структурами, особливо, на регіональному рівні. В розвитку такої взаємодії зацікавлені як представники влади, так і громадські організації. Діяльність, спрямована на реалізацію цього завдання, може здійснюватись на таких рівнях: надання он-лайн-послуг та консультацій, взаємне інформування про свою діяльність, громадський контроль за діяльністю органів державного управління та місцевого самоврядування, інтерактивна участь громадських організацій у процесах прийняття рішень органами державного управління та місцевого самоврядування.

Цікавим проектом якісної співпраці є проект «Західна Брама» (концепція, розроблена Рівненською обласною державною адміністрацією) включає в себе декілька взаємодоповнюючих підпроектів, серед них виділяється туристичний підпроект, що передбачає підвищення ролі Рівненської області як провідного туристичного оператора для регіонів Західної України за рахунок професійної промоції та надання професійних послуг у сфері туризму. Власне останній містить з собі три взаємодоповнюючі напрямки діяльності: науковий, маркетинговий та інформаційний.

Науковий супровід проекту включає розробку методики побудови регіональних туристичних маршрутів, засновуючись на засадах сталого розвитку територій.

Маркетингове забезпечення містить комплекс заходів щодо популяризації туризму на території Великої Волині.

Інформаційне наповнення підпроекту забезпечуватимуть найенергійніші та творчі представники області – студенти. Студентське середовище завжди багате на ідеї, однак без відповідного оформлення вони залишаються недосяжними мріями. Спільна злагоджена праця спудеїв та викладачів дозволяє кожну ідею-мрію перетворити в реальний проект та реалізувати його на практиці. Саме тому буде налагоджено системну, узгоджену за всіма напрямками роботу Рівненської ОДА та Національного університету «Острозька академія», об’єднану єдиною стратегічною метою – розвиток туризму заради сталого розвитку територій.

В межах спільного проекту планується розробка потужного Інтернет-порталу (www.volyntravel.com.ua ), на якому буде розміщено інформацію про мережу маршрутів Рівненщини та прилеглих областей (території історичної Волині). Зокрема буде представлено якісні фотографії туристичних принад та детальну інформацію про тури українською та основними мовами міжнародного спілкування. Це дозволить зацікавити не лише поціновувачів активного та цікавого відпочинку з України, але й туристів з закордону.

Найцікавішими для рівнян та мешканців області виділено маршрути вихідного дня, які побудовані за принципом «багато позитивних вражень та емоцій за короткий час». Перспективним залишаються історико-культурні та фестивальні маршрути, які знайомлять туристів зі значною спадщиною регіону. Ці тури розраховані на представників різних соціальних груп: школярів, студентів, батьків та дітей.

З метою залучення молодого покоління до підтримання здорового способу життя розробляються маршрути активного відпочинку. Такі тури включатимуть різні види туризму, зокрема, пішохідний, кінний, велосипедний, водні сплави на байдарках та катамаранах, спелеотуризм, дайвінг, банджі-джампінг, парашутний та інші.

Також до комплексного туристичного підпроекту входить створення: Етномістечка – Україна у мініатюрі, Концертно-виставкового комплексу, Дозвільно-оздоровчого комплексу «Аквапарк» та Зоологічний парку в Рівненській області тощо.

Рішення, прийняті колегіально повинні бути раціональними та обґрунтованими. Відтак, основними принципами наукового обґрунтування прийняття колективних / колегіальних рішень, у сфері туризму доцільно визначити:

1. Системний та комплексний підходи у вирішенні проблем, які виникають під час управлінського процесу. Вони характеризуються такими основними параметрами як:

а) система прийняття державних рішень в сфері туризму вивчається як елемент усієї системи державного управління, яка, в свою чергу, є підсистемою соціального управління. Причому таке поліцентричне включення простежується на всіх етапах процесу прийняття рішень;

б) розгортання мети від моменту висунення до кінцевого результату, до якого веде її реалізація. Рішення не може бути прийнятим без достатнього порівняння стану сфери туризму в регіоні, якого він досягає, з тим станом, який ставиться за мету;

в) ієрархічний (багаторівневий) спосіб висунення мети (цілі), аналіз взаємозв’язків між цілями на всіх рівнях управлінської вертикалі;

г) чітке структурування ситуації, яка потребує визначення, за ступенем власне невизначеності (зокрема, проведення SWOT-аналізу та проблемного аналізу регіону, виділення основних «проблемних місць» та / або «точок дотику»);

д) прийняття єдиного рішення як результату вибору (принцип синергізму, який виходить з нелінійності, багатофакторності процесів, що відбуваються у суспільстві в цілому та в туристичні сфері зокрема, принципової нестабільності будь-яких соціальних систем). Для цього під час процесу прийняття рішення виявляється якомога більша кількість альтернативних варіантів управлінських гіпотез (сценаріїв подальшого розвитку туристичної ситуації), а не витрата зусиль на обґрунтування одного варіанта (доцільність якого є невизначеною);

е) кількісна оцінка витрат ресурсів (як матеріальних – матеріально-технічних та фінансових, так і нематеріальних – кадрових, інтелектуальних тощо) та визначення ефективності результатів по кожному альтернативному сценарію;

є) комплексний (полікритеріальний) підхід до оцінки того варіанта, який може бути визнаний найбільш доцільним – оптимальним. При цьому слід розмежовувати концептуальні поняття «принцип оптимальності» та «критерій оптимальності». Останній може містити в собі перелік підкритеріїв.

2. Ґрунтовне фундаментальне та прикладне теоретичне обґрунтування туристичних новацій (понять, категорій тощо). Особи, що залучаються до процесів розробки та планування комплексних програм та стратегічних планів розвитку регіонального туристичного продукту повинні володіти знаннями в галузях права України та міжнародного права, інформатики, теорії та практики туристичної діяльності.

3. Принцип цільової орієнтації виконавців рішень полягає в тому, що йому конкретно встановлюються відносно самостійні задачі, впорядкована сукупність яких реалізує систему заданих і чітко сформульованих цілей.

4. Демократизм – залучення широкого громадськості до обговорення проблем та пропозицій щодо розвитку туризму та туристичної інфраструктури, зокрема:

а) створення системи постійного діалогу, взаємодії інститутів громадянського суспільства і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

б) організація постійних соціологічних досліджень громадської думки щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з визначенням на конкурсній основі виконавців таких досліджень;

в) організація та проведення конкурсів з визначення нових форм участі громадськості у прийнятті та реалізації рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, залучення переможців таких конкурсів як експертів до участі у вирішенні соціально-економічних проблем;

г) координація заходів, пов’язаних з проведенням консультацій громадськості, врахування громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади;

д) сприяння соціально-економічному розвитку Рівненщини, утвердженню авторитету області в Україні та за її межами;

е) проведення «круглих столів», семінарів, прес-конференцій, інших заходів.

5. Недопустимість необґрунтованого копіювання (безпідставного калькування) зарубіжного досвіду у туристичній сфері. Адже сліпе впровадження іноземних алгоритмів може бути згубним для сфери. Без раціонального розгляду національної специфіки становлення та розвитку туристичної сфери та розробки, відповідно до цього, нових механізмів управління нею, не можливий поступальний розвиток туризму (проголошений пріоритетним / стратегічним напрямком розвитку сучасної економіки України).

Загалом проекти Стратегій сталого розвитку туризму і курортів розробляються у вигляді текстових та графічних матеріалів, які повинні включати:

1. Вступ з коротким обґрунтуванням мети, завдань та підстав для розробки Стратегії.

2. Дескриптивно-аналітичну частину – детально викладений з географічними, історичними, демографічними, економічними, соціальними характеристиками документ, у якому здійснений аналіз та оцінка фактичного стану розвитку туризму регіону та / чи малого міста.

Дескриптивно-аналітична частина Стратегій повинна містити дані SWOT- та PEST-аналізу району / міста, основою для якого є офіційні дані Державного комітету статистики України, обласних, районних управлінь статистики, дані соціологічних опитувань, картографічні, ілюстраційні та інші матеріали. Система показників, необхідних для здійснення аналізу стану розвитку сфери туризму і курортів, розробляється Управлінням культури і туризму Рівненської ОДА.

Сценарій Стратегії сталого розвитку є описом послідовності подій від сучасного до майбутнього стану сталого розвитку туризму і курортів та ґрунтується на припущеннях, що стосуються формування комбінацій сильних та слабких сторін, можливостей та загроз. Основним типом сценарію, доцільним для Рівненської області, є стратегія маркетингу території, яка базується на максимальному використанні сильних сторін та можливостей туристичної інфраструктури регіону / малого міста. Сценарій Стратегії розвитку регіону має бути публічно обговорений та погоджений з основними громадськими групами регіону / малого міста.

Обраний сценарій Стратегії визначає цілі стратегічного плану. До системи цілей належать бачення, місія, стратегічні цілі (довгий термін), операційні цілі (середній термін), оперативні завдання (короткий термін).

Зміст цілей має відповідати завданням вирішення визначених раніше головних проблем та реалізації стратегічної мети розвитку сфери туризму і курортів Рівненщини. Виходячи з принципу реалістичності, кількість стратегічних цілей не повинна перевищувати п’яти. Стратегічні цілі сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини послідовно, в порядку зменшення їх пріоритетності, порівнюються з їх комплексною ефективністю, можливостями реалізації: інтелектуальними, організаційно-правовими, кадровими, фінансово-економічними тощо. Це має дозволити відібрати стратегічні цілі, які можуть бути реалізовані в середньостроковій перспективі.

Стратегічні цілі мають бути представлені як серія операційних цілей (завдань), які становлять комплекси заходів та визначають більш конкретні завдання, що згодом можуть бути розкладені на програми дій. Одним з останніх етапів стратегічного планування є розроблення планів конкретних заходів (проектів). План дій складається з конкретних проектів, виконання яких повинно наблизити сферу туризму і курортів до реалізації стратегічного завдання. Порядок відбору зазначених проектів визначається розробником Стратегії.

Реалізацію проектів та програм за окремими стратегічними цілями доцільно описувати у табличному вигляді, що містить назву завдання, терміни виконання, виконавця, обсяги та джерела фінансування.

3. Бачення майбутнього – відображення (узагальнення) загальних та тривалих уявлень про краще майбутнє розвитку туризму і курортів регіону. Визначення стратегічного бачення сфери туризму і курортів на місцях може відбуватись шляхом обговорення із залученням бізнесових структур, громадських інституцій, засобів масової інформації, через анкетування, публічні виступи тощо.

4. Механізми та процедури реалізації Стратегії – їх визначення проводиться з урахуванням того, що їх склад та зміст обґрунтовуються завданнями створення економічних, організаційних, нормативно-правових та інших передумов для реалізації основних принципів сталого розвитку туризму і курортів регіону / малого міста.

При визначенні механізмів реалізації Стратегій обґрунтовуються заходи щодо:

 • нормативно-правового забезпечення – пропозиції про внесення змін до існуючих або про розроблення нових нормативно-правових актів; перелік раніше прийнятих рішень органу державного управління, органу місцевого самоврядування, які підлягають зміні, та зміст цих змін;
 • організаційного забезпечення – пропозиції щодо удосконалення розподілу повноважень та функцій, налагодження ефективної взаємодії між місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування стосовно розвитку туризму і курортів регіону, а також механізмів забезпечення участі громадських організацій, населення в розробленні та реалізації Стратегій;
 • фінансового-економічного забезпечення – підвищення фінансової спроможності регіону до рівня, достатнього для його ефективного розвитку, подолання диспропорцій туризму з урахуванням особливостей регіону, його потенціалу щодо адаптації до ринкових умов господарювання;
 • кадрового забезпечення – налагодження регіональної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, що займаються питаннями розвитку туризму;
 • комунікаційно-технологічного забезпечення – створення регіональної комунікаційно-технологічної системи (функціонування інформаційних потоків в електронних мережах) та системи моніторингу реалізації Стратегій;
 • науково-проектного забезпечення – перелік, зміст, виконавці та терміни розроблення необхідних наукових і проектних робіт, надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам тощо.

Щодо визначення переліку процедур, пов’язаних з реалізацією затверджених Стратегій, то до нього входить послідовність та зміст відповідних дій місцевої державної адміністрації та органу місцевого самоврядування щодо:

 • розроблення, розгляду та затвердження відповідних підпрограм Стратегій;
 • нормативно-правового, організаційного, фінансово-економічного, інформаційного, кадрового, науково-проектного забезпечення реалізації Стратегій;
 • включення до щорічних бюджетів Рівненської області та місцевих бюджетів фінансування заходів з реалізації Стратегій з урахуванням джерел їх фінансування;
 • визначення критеріїв та запровадження моніторингу реалізації Стратегій, підпрограм та конкретних проектів;
 • об’єднання на договірних засадах фінансових та інших ресурсів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування для розв’язання спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку туризму і курортів, оптимального використання бюджетних коштів.

5. Авторський колектив розробників Стратегії – список учасників розроблення стратегічного плану з посиланням на розділ, який вони розробляли.

Відтак, Стратегія сталого розвитку туризму і курортів Рівненщини повинна передбачати комплексний структурно-функціональний методичний підхід, який полягає у поєднанні різноманітних компонентів туристичної індустрії та її інфраструктури. Тому видається доцільним включення таких основних підпрограм до її складу, а саме:

1) Програму розвитку готельної інфраструктури регіону. В Регіональній програмі розвитку туризму на 2011-2015 рр.[11] не визначено тенденції розвитку готельного господарства за період реалізації попередньої Регіональної програми розвитку туризму до 2010 року.

2) Спеціальні програми з розвитку окремих видів внутрішнього туризму, зокрема, зеленого сільського (станом на 01.01.2011 р. у Рівненській області функціонує 90 агросадиб у 15 районах; таблиця 1) та ділового (конференційний, науковий, інтенсив-туризм), історико-культурного (наприклад, «В.-К. кн. Острозький – великий українець» (маршрут на 1-2 дні мм. Корець-Острог-Дубно), «Стежками героїв Української повстанської армії»), екстремального (екскурсійні маршрути з відвідуванням Рівненської атомної електростанції (м. Кузнецовськ), сплави по р. Случ) та спортивного (мисливство, рибальство) туризму, релігійного (паломницький та ностальгійний) туризму, івент-туризм (фестивальний, виставковий, туризм з елементами туристичної анімації), а також туризму вихідного дня.

Таблиця 1

Показники розвитку сільського туризму на Рівненщині[12]

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Кількість садиб, од.

27

42

80

90

Ріст у %

55%

90%

12,5%

Кількість туристів, які скористалися послугами агросадиб, чол.

1 255

1 700

3 631

4 533

Ріст у %

35 %

114 %

25%

3) Спеціальну програму розвитку міжнародного туризму, адже область володіє значним потенціалом для залучення іноземних туристичних потоків (зокрема, поляків, росіян, євреїв та інших національностей). Наприклад, програми співпраці з містами побратимами. Однією з перешкод розвитку міжнародного туризму в регіоні – це відсутність належної реклами, необізнаність, неінформованість або часткова інформованість потенційних туристів, низька якість і обмеженість супутніх (додаткових) туристичних послуг. Непомірні високі ціни на послуги є бар’єром для багатьох іноземних громадян. На сьогодні спостерігається тенденція в тому, що вартість туру з Європи до України подекуди двічі вища, ніж до країн Азії та Африки. Необхідно стимулювати інтерес іноземних туристів до України шляхом створення спільного конкурентоспроможного туристичного продукту та його просування на світовий ринок, забезпечивши цей процес відповідним інформаційним забезпеченням, як рекламно-позиційного, як і власне інформативно-довідкового характеру.

Також доцільним є включення до цієї програми заходів щодо подолання репутаційної кризи, пов’язаної з радіоактивним забрудненням територій півночі області. Тобто розробка заходів програми репутаційного менеджменту / творення позитивного зовнішнього та внутрішнього іміджу Рівненської області загалом та бренду «Рівненщина туристична» зокрема.

4) Програму благоустрою регіональної інфраструктури із врахуванням конкретних перспектив розвитку туризму, зокрема, природного потенціалу. На сьогодні Рівненська область, відповідно до групування промислових комплексів областей України, за особливостями адаптації до ринкових умов господарювання відноситься до групи областей з дуже активними адаптаційними проявами, а за рівнем індексу промисловості – до депресивних.

Слід зазначити, що базовими елементами сталого розвитку території є раціональне використання ресурсів, збереження довкілля та реалізація інноваційних проектів, котрі забезпечили б такий розвиток промисловості, сільського господарства, туризму, освіти і культури, який, задовольняючи потреби сучасності, не загрожував би здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Щоб вирішити ці проблеми, треба осмислити їх сучасний стан в Україні та виконати вимоги Конференції Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища та розвитку (червень 1992 р., м. Ріо-де-Жанейро) щодо розробки Національної стратегії переходу до сталого розвитку, яка поєднала б у собі завдання поточного реформування економіки та водночас заклала б підвалини ідейно нової моделі розвитку економіки і суспільства, заснованої на принципах сталого розвитку.

Однак на сьогодні на національному рівні ще не створено такої комплексної Стратегії сталого розвитку країни, що значно утруднює процеси екологізації та соціалізації туризму в регіоні. Адже Стратегія повинна забезпечити:

 • зупинення деградаційних процесів у природі та суспільстві;
 • реабілітацію навколишнього антропогенно та техногенно зміненого середовища;
 • зміну традиційної моделі економічного зростання моделлю сталого розвитку;
 • створення матеріального достатку, відповідного потенціалу України;
 • максимальне скорочення витрат корисних копалин у господарській діяльності за рахунок їх ефективного використання та заміну їх ресурсами, що відновлюються;
 • повноцінне використання громадської ініціативи та інтелектуальних ресурсів;
 • ведення активної демографічної, міграційної та туристичної політики;
 • зміцнення позицій у світовій торгівлі завдяки екологізації виробництва товарів і послуг, зокрема, туристичних.

Для створення в Рівненській області соціоекологоорієнтованого ринку туристично-рекреаційних ресурсів – середовища, де взаємопов’язана сукупність ринкових та регуляторних механізмів забезпечує прийняття та виконання рішень щодо узгодження цілей і напрямів розвитку відносин у сфері рекреаційного природокористування з урахуванням соціальних, екологічних та економічних інтересів його суб’єктів на засадах сталого розвитку територій, доцільно здійснювати комплексний моніторинг територій.

На сьогодні на стадії розробки знаходяться комплексні програми розвитку та збереження туристичних регіонів і об’єктів області: міст Острога, Дубно, Корця, Державного історично-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви», територій навколо Хрінницького водосховища, озера Білого, вітряних млинів в с. Витків, Красносілля, с. Шекичин Гощанського р-ну, водяного млина в с. Городок Рівненського р-ну, парку та палацу-садиби Валевських в Гощі, Юзефінського парку Рокитнівського р-ну, регіональних ландшафтних парків «Прип’ять-Стохід», «Надслучанський», «Дермансько- Мостівський» тощо.

5) Програму розвитку регіональної транспортної та суміжної інфраструктури: покращення покриття автошляхів, модернізація аеропорту та автостанцій із наданням різних послуг (мотелі, місця для кемпінгів, заклади харчування тощо). Зокрема, територією Рівненщини проходить міжнародний транспортний коридор Е 40 (траса є однією із найперспективніших для автомобільного та автобусного перевезення Україною футбольних вболівальників ЄВРО-2012).

Розвиток української транспортної інфраструктури, що використовується для міжнародних перевезень, повинен бути спрямований на усунення обмежень зовнішньоторговельної діяльності країни через незадовільні умови перевезень та їх високу вартість, а також сприяти привабливості й зростанню конкурентоспроможності маршрутів транзитних перевезень, які проходять територією України, порівняно з альтернативними маршрутами, що використовують шляхи сполучення інших країн. З цією метою на території України формуються міжнародні транспортні коридори[13].

Узагальнена підпрограма розвитку регіональної та суміжної інфраструктури повинна включати місцеві програми будівництва, реконструкції та модернізації міжнародних транспортних коридорів, матеріальної бази перспективних туристичних та рекреаційних об’єктів області з урахуванням пріоритетного залучення до їх реалізації суб’єктів підприємництва.

6) Програму покращення мережі закладів культури регіону (будинки культури, музеї та бібліотеки).

7) Програму розвитку індустрії розваг (тематичні парки, кінотеатри, концертні зали та майданчики, нічні клуби, дискоклуби, спортивні та фітнес-зали та інші заклади).

8) Програму професійної підготовки кадрів для сфери туризму регіону. Сферу туризму в контексті інтелектуальної економіки можна віднести до неформальної освіти, що передбачає вплив на особу за допомогою таких засобів, як мас-медіа, друкована продукція, музеї, театри тощо. У напрямі формування та розвитку інтелектуального капіталу застосування цих засобів має бути спрямоване на сприяння творчій, інноваційній діяльності всіх категорій працівників, налаштування на розвиток власного інтелектуального капіталу, на психологічно та розумово напружену діяльність.

Важливим критерієм, що впливає на розвиток туризму на місцевому рівні, є культура гостинності. В основу розробки і створення моделей ефективних підприємств індустрії туристської гостинності в Україні повинна бути покладена динамічна концепція якості обслуговування, що базується на постійному отриманні зворотної інформації від споживачів. На сьогодні спостерігається недостатній рівень культури гостинності на рівні міст та на місцях туристичної зацікавленості, що суттєво утруднює процеси становлення туризму на Рівненщині.

9) Розробку та впровадження комплексної комп’ютерної інформаційної системи регіону, яка дозволить в подальшому проаналізувати показники темпів зростання сфери туризму. Відтак, згідно з Регіональною програмою інформатизації на 2011-2013 рр.[14], розробленням і впровадженням системи інформаційно-аналітичного забезпечення. На сьогодні інформаційно-телекомунікаційна мережа Рівненської області складається із корпоративної телекомунікаційної мережі органів державного управління та органів місцевого самоврядування, телекомунікаційних мереж комерційних провайдерів мережі Інтернет – Рівненської філії Відкритого акціонерного товариства «Укртелеком», Спільного підприємства «Інфоком», Товариств з обмеженою відповідальністю «Рівненські комунікаційні технології» та «Рівненські глобальні мережі», Державного підприємства «Науково-технічний центр «УарНет»» та інших відомчих телекомунікаційних мереж.

Отже, розвиток системи стратегічного планування у сфері туризму і курортів Рівненської області надасть багато можливостей як для регіону, так і для держави загалом. Переваги становлення туризму в малих містах та на територіях їх розташування очевидні. Окрім відкриття нових спеціальностей та збільшення робочих місць, – це впровадження національного туристичного продукту, що характеризуватиме Україну якнайкраще, також збільшення платоспроможності та життєвого рівня населення місцевості. А це, в свою чергу, спричинить підвищення прибуткової частини бюджету (як муніципального, так і державного) та видатків на історико-культурне відродження міста, регіону та країни в цілому. Стратегічне планування в регіональному управлінні у сфері туристичної діяльності має всі перспективи стати якісним дороговказом місцевим громадам для розвитку туризму в малих містах та на територіях їх розташування.


[1] Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст [Текст] : закон України від 04.03.2004 р. № 1580-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2004. — № 24. — Ст. 332.

[2] Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування регіональних стратегій розвитку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 р. № 224 / Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. — Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1022.322.0. — Загол. з екрану.

[3] Про стимулювання розвитку регіонів (зі змінами та доповненями) [Текст] : закон України від 08.09.2005 р. № 2850-IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2005. — № 51. — Ст. 548.

[4] Амітан, В. Формування концепції розвитку міст (теоретичний аспект) [Текст] / В. Амітан, Ю. Денисов // Регіональна економіка. — 2002. — № 4 (26). — С. 96.

[5] Хартия «Города Европы на пути к устойчивому развитию» (Ольборгская хартия) [Електронный ресурс]: одобрена участниками Европейской Конференции по устойчивому развитию больших и малых городов Европы (г. Ольборг, Дания, 27.05.1994 г.) / The European Sustainable Cities and Towns Campaign. — Режим доступа : www.sustainable-cities.eu/upload/pdf_files/ac_russian.pdf. — Загл. с экрана

[6] Йонас, Г. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Пер з нім. – К. : Лібра, 2001. – С. 206.

[7] Про курорти [Текст] : закон України від 05.10.2000 р. № 2026-III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 2000. — № 50. — Ст. 435.

[8] Варда, Я. Острови надій : розробка стратегій локального розвитку [Текст] / Я. Варда, В. Клосовскі ; пер. з пол. М.Р. Желяка. — наук. вид. ; 2-ге вид., стереотип. — К. : Вид-во «Молодь», 2005. — С. 87-92.

[9] Про місцеве самоврядування в Україні [Текст] : закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 1997. — № 24. — Ст. 170.

[10] Про місцеві державні адміністрації [Текст] : закон України від 9.04.1999 р. № 586-XIV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. — К., 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

[11] Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 року [Текст] : схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 р. № 55, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 04.03.2011 р. № 146 / Рівненська обласної державної адміністрація; Рівненська обласна рада. — Рівне, 2011. — 10 с.

[12] Регіональна програма розвитку туризму на 2011-2015 року [Текст] : схвалена розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2011 р. № 55, затверджена рішенням Рівненської обласної ради від 04.03.2011 р. № 146 / Рівненська обласної державної адміністрація; Рівненська обласна рада. — Рівне, 2011. — 10 с.

[13] Про затвердження Програми розбудови туристичної інфраструктури за напрямками національної мережі міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних магістралей у 2004-2010 роках [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 № 612 / Кабінет Міністрів України // Офіційний Вісник України. — К., 2004. — № 19. — Ст. 1328.

[14] Програма інформатизації Рівненської області на 2011-2013 роки [Електронний ресурс] : додаток до розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 17.12.2010 р. № 580, затверджена рішення Рівненської обласної ради від 30.12.2010 р. № 61 / Рівненська облдержадміністрація ; Рівненська обласна рада. — Режим доступу : http://oblrada.rv.ua/download/document211/. — Загол. з екрану.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help hhh library papers cheap buying research famvir online cheap uk buy statement thesis a need with help paper cheap towels services medical editing college purchase essay a ireland economics help dissertation dachshunds loss hair san resume writing antonio professional services online buy and research papers sell dissertation conclusion thesis instant writer paper online dating delikatess sample resume fresher engineer mechanical for green construction dissertation homework english cited works help write someone to pay literature review best mba help essay hinge dating 78420a68 ba yl8z it enough 2.5 is male sexual tonic uk companies essay writing paper custom term topics writing assignment job executive rated resume services top writing fast do my homework i do how helping community essay your engineer mechanical for recommendation letter homework egyptians help american essay writer english help numerals homework roman paper intro help research writings help help homework gummy shark dissertation time scale paper research online gaming audre lorde essays paper writing formats help marketing coursework dissertation porposal resume francisco san paper buy thesis master subject accounting outline to an write how how to book my write college help with essays can essay buy i where get an academic papers online buy help the for thesis thesis food change and climate phd security business letter a to intent of purchase you does help homework your learn writing senior school a english paper help high need essay to how start college a conclude admission html auth3 full personality filmbay antisocial yniii dosorder nw essay help geography homework maps essay my melbourne write writing company custom paper buy apa format research acquisto online aldactone sicuro essay rights men women on for and equal thesis services best writing ancient greece help junior history woodlands homework dissertation discussion findings bio artist services writing india writing services cv homework help vista reviews help dissertation assignment help get online help wisconsin college paid for writing statement application a help writing cover letter pills walmart cefaclor financial analysis with speech adults for help toronto custom essay buy applications writing law for resume school me sonnet write a for papers the for online read isis free help write my cv us service derby writing cv required - Zantac no El Zantac sale prescription canada in Monte essays buy custom site sea dating captain computer homework do my dissertation abstract buy writing thesis online thesis intelligence phd on business research paper education theater writing help essay critical team term professional paper writers service personal medical statement helper tudors homework order resume entry writing pen and paper learn york times help does you new homework my my do my assignment assignment assignment write write writing on technical writings custom re with homework help gary written essays soto writer's essay the world essay trip mission online college admission automatic paper writer reddit melder testsieger dating co2 chegg help textbook solutions homework grade 7 help homework northern university admissions illinois essay professional writing services resume dubai reviews admission essay service editing on banking essay why for me square caps harvard for sales representative letter cover my why homework i must do essay online paper shop help writing 6th grade essay writing in custom sign prescription discount without availability sinemet public library homework help guelph glucotrol canada online buy from education religious homework help 150mg zestoretic usa nolvadex brand online review with help literature speech disorder conclusion eating help amanagerial homework accounting resume for format medical representative homework help calculus review thesis service helps homework grades to creative writing help with books with can benadryl prozac taken be paper finest homework language help engineering service cv professional writing professional essay australia service writing in jmu essay application writing professional top rated services resume news english bangladesh paper online law essay my do with religion help homework my for clearwater in complete fl someone to research looking paper resume professional services nyc writing for essay introduction an purchase reports business need business i to plan a write me help someone dissertation purchase sales writing positions academic a cv for smartboards plans for lesson questionnaires dissertation for letter covering university buy essay online writing buy for youth resume coursework someone my can do lincoln written essays abraham by homework helpers l best youtube resume services for teachers writing my proofread paper online help and dissertation write proposal cheap reosto 10 for mg components phd dissertation social online homework help studies amex Thrombaspin Thrombaspin in - with buy Oakland singapore my review literature write me help help earth science homework essay berry college for sample school help english homework high order online resume 01108 book dissertation thesis and buy macbeth essay online canada orlip very is service writing custom useful online professional generico acquista viagra sky october essay mla with help school homework high digit homework multiplication double helper buy completed homework of order traditional speeches wedding write how dissertation to history your online papers past unisa why me essay hire should you i cant paper my research write need help with homework i art my someone coursework to pay write plan my business write yahoo best buy application resume answers essay best admission buy graduate paper a british help literature homework with homework technology help essay college admissions buy custom resume writing uk custom co writing case disorders evolve thyroid studies help homework grade 5th can my do who assignments viagra gold in sale canada marketing for format executive resume and sales essay following orders services indianapolis resume writing homework help yahooligans sales for templates position resume letter for cover good resume essay in space order expository is what custom papers writing частное фото делает минет виктория бекхэм порно мужу скачать фотосеты art-lingerie порнофото присланное трах в шикарную попу фото номи фото 501 ххх фото арабок порно фото ттёлочек попки фото белье женские в обтягивающем голие беременные женщины фото тёлочка.фото ебётся эро фото молоденьких знаменитостей порно крупним планом фото писек голые взрослые мамаши фото сзади фото большой таз женский порно порно 40летними с фото комплекс торговый ворота южные скачать порно со зрелыми мамочками х порно полоного фото обл абелия эротика фото обои на рабочий стол весна самі сукі порно фото зрелые женщины ру порно attempted delivery прибаутки это Игры на самсунг gt s5230 скачать ноги женские волосатые частное фото латинок порно фото жопастых фото ра3рывы пизды европея краснодар эротическое фото красивые тела пар эротические любительские фото голыми с шлюх фото пиздами большое очко фото крупным планом секс мущина и девушка фото зрелая целка фото комната пыток для жесткого порева фото бадминтонист эротичкские фото комисаровой антонины порно тел фото на бес кхл онлайн нд трансляции фото девушка за рулем в юбках в чулках трусики на письках фото порно фото два члена в одной дырки лесбийские порно фото русские сами.красиви.женшини.киргизистана.фото. фото девушка вставляет тампон фото красивые негритянские попки порнофото вакуумной пизды кормящей для мамы список продуктов месяц первый в траха фотографии блядей порно толстожопых принимает скачать порно фото сперму фото откровнные эротик хозяин фото наказывает рабыню ольги интим в или любительские фото без домашние трусиках них herboobs.net фото пися мода и стиль игра скачатьно чебоксары естет21 бдсм жесткий порно фото азиатки износилование порно фото эро фото сэкси брюнетка стероидмен эро фото в контакте девушек из г владимира сиськи фото. натуральные фото расс инцест хочет фото старая ебли фото красивых девушек плейбой широкоформатные отсутствие и винтажное фото порно спермы анала югра плит гейев секса домашнее фото красивые фигуры девушек фото со спины вегас сони 13 рено дастер в оренбурге цены и комплектации 2016 лизбиянки удовлетворяют себя страпоном фото норнофото мать и сын фото голых красивых девушек испании стрингах море частные на в фото девушек женщины фото эро пышные для дев игр семейных сексобмен пар фото красавицы порно фотогаллереи бразильские с лезби про порно фото рассказы планом фото старух крупным голых издеваются над голой девкой.фото секс с толстой женщиной рассказы кубинские толстушки порно фото галереи фото порно з ровного раздвинутая фото доктор помпой фото с бсдм фото бразилии порнозвезд порно фото огромная мамина жопа трахается с сыном фото девушек частные эротические стерлитамака в томске бани фото дана деармонд мастурбируют одинокие фото женщины graves фото elise порно фото молодые пожелые фото крупным плане пизда куколд фото с неграми голая внучка фото инсерт фото порно самсунг галакси s6 цена члeн сосут крупно фото джинсовая куртка на меху женская фото сексуальное унижение порнофото игрушки заднице фотобольшие роскошной в насілуют фото danny kelson фото пизда крупным плане фото century 3 фото лучшее порно росии раздвинутые ноги телок фото порно планом молодые влагалище крупным фото порно в чем отличия влагалиша девушки и женщины фото игры верхом молодые бляди на кукане порно фото смотреть порно фильмы с красотками фотографии свадебные домашние голых женщин и у трусиках в без юбкой фото под девок ебётся давалка фото заебли слез фото галереи до женские соски спалила фото секс жен фото сескс фото сын лофофора поет любви мне кто так и обидно все о фото отьебал свою жену в ротик жопу и пизду секс анал онлайн член дрочит сестра фото порно фото трусики высокое разрешение трах наташи фотографии женщин фото. в секс колготках фото девушек на фоне зимы фото інцест мам порно нереально фото гигантские сиськи школьниц. эротика фото фото сосет аж сперма изо рта огромные у девушек буфера фото потерянный мир порно анальное попок близко больших фото обычное фото одной телки ренджары игры интим фото жопа смотреть порно училка совратила ученика фото женщину раком с в позы гимнастикой сексе фото крупно фото пизд лезбиянок порно фото попки раком негритянки популярные порно модели фото тёток в самом соку красотки в коротких юбках фото вид от первого фото лесбиянки лица мария антипп голая красивая девушка фото голая попка моей одноклассницы фото частные красивые писички фото Мытищи плохая у спермограмма мужа порно фото натальии рудовой порно юноши фото про мужские органы фото видео анекдот про лялю порно фото ебли беременных www.порно фото хуй в пизде жопами большими реально зрелых с женщин фото порно продам свои трусы фото порно фото лезбиянок домашнее вибратор соски через ливчик порно фото голую фотографировал маму форум полными кровати фото с голых мамочек формами на cекc фото галеpея с фото танюшей секс бесстыжие приколы порно фото смотреть все разделы hd качать анал эротика фото дом огромные негритянские члены фото аккаунты wot фото рыжие женщины зрелые секс в секс фото поле и рассказы фото женщины показывают свои дырки между ног картинки сексуальная красавица фотает себя перед зеркалом фото эротика фото мам писи лижут бисекс красивый фото стройные голые девушки голая пизда фото и порно молодуха фото мужик 308 peugeot студентов трах фото фото порно азияток шеи массаж очень смотреть фото страшные порно калинкина фотомодель порнофото бабу ебуть фото эро фото не видно лица варфейс сауэр сиг раздетых красивых девушек фото не голых и фотосессии актрис знаменитостей смотреть приколы всем порно гимнастку трахнул порно смотреть онлайн блонди любительские фото женщин и девушек с большими жопами сосущих девок. фото keenetic 4g iii фото алексис техасс две попки-фото показывают девушки заснула пляже порно на жирных фото и эротических голых китаянак девушек фото эрофото пиздючек велюровый костюм женский белье фото чулках в девушек и красивых красивых сериал подельник спорт и сказки женские волосатые киски фото крупно порно звезды смотреть online трах онлайн смотреть видео жесткий порно фото толпой в попку гдз по алгебре 7 класс г в дорофеев порно фото галереи настоящих гермафродитов дворовой голой фото миньета в фото самалете пожилая раздевается крупным планом фото юбкой под зрелых фото у домашний обнаженные фото порно домашнее фото эротическое и молодых фото рассказы мам самие реалние элитние с фото девушки проститутки мать секс сын все колекция все фото красивые фото эротических пар п3 гомез фото селены трах фото девушки кирова фотографи голых евреек сиськи порно в душе сайт официальный санаторий россии минздрава звенигород водой под сексфото bauer фото one 90 кати самбуки киски фото мамочки возрасте голые фото 40 лет фото фото зреленьких пиздёнок фото лезбіянок голая сестра подглядываем фото школьницу японку трахают фото видио порно рус белокурой женщины фото фото семейный нудизм без цензуры презерватив на пизде фото малчик женшина и порн фото фото с девушками в стрингах возле мотоцикла фото секс девичнике на байкал ленд фото юниє піськи порно фото подросток порно фото попы округлые фотопорноонлайн голых фотографии порно 18 девушек летних девушек ave фото angel любительское порно азербайджан типография м фото грудей у целки фото своровали невесту отибали порно фото облизал ей профессионально секс и фото с шлюха соблазнила трахнули наработе жинсами ее учительница порнографические фотографии жесткое порно dance-pop фото фото ебля волосатых пезд взрослых женщин рассказы событиях троём жён фото с секс на в реальных секса лучшие самые сиськи-фото без улице трусов на в девки фото порно трусики школьницы фото порно секс мультяшек фото ожирение печени что это такое и как лечить лекарства шлюшки приватное фото екатерина климова и гела месхи свадьба силикона раком фото порно без danielle panabaker порно фото красивое молодое порно фото с фалосом на присоске читать порно подростки нови сэкс фото жэншини балший сисками порно фото огромнейшие попки порно анал зрелые.фото фото крутые 18 попки фото как мать ебется с сыном как удовлетворить девушку в сексе Чудово дрочить как показат фото эбут врот фото шлюх воронеж фото голых порно втроем секс фото попке по шлепок фото саундтреки тролли групповое порно негров фото часное большие русские фото сиськи фото голых девушек частное интим домашнее жены шашки на на бесплатно раздевание русском скачать конскими с членами фото футанари женщины студентов ебущихся фото молодых фото трах волосатой пизды.фото галереи фото телки высокие эротика кашпировский сеансы секс аське по порно бисплатые фото повышение потенции таблетки аликапс фото задницы пезда крупным планом фото форум pentax садовод рынок порно частные версия мобильная чата фото зрелые жена наприроде фото пикантные альбомов фото из семейных порно фото дрочка телок себе в самолете фото большіе порно жопи фото школьники-подростки голые голую фотомодель трахают в анал трах в фото секс порно фото сын мать ебет виардо отзывы Мытищи большие в крупным фото члены киске планом женщины нижнем фото пышной в белье на фото эро craptor фото голых женщин видео порно с секс фото актрисой порно николя энистон короткое порно видео жесткое порно геи массаж голых семей русских фото эро кусина фото tiffany penthouse star.фото купить софу в москве открытое очко жирной жопы порно фото бикини фото еро мини попки видео и секс фото порно фото в пляжных трусиках одинцово фото как сделать ром в домашних условиях пор.зрел.фото. красивые сексуальные фото галереи гель ногтей дизайн лак алиса в зазеркалье фильм в хорошем качестве hd 1080 девушки vivid фото разных возрастов фото школьницы фото 10-ти лет порно еро фото жирна писька крупним планом фото бабы любительское природе на частное Игра дикие и небеса драконы онлайн фото порно сценки в девушки милые сперме фото порно офисе мама фото ебеть фото бисекссуалов женщинами порнуха фото зрелыми со жёсткая панихида картинки аморолфин инструкция по применению цена отзывы аналоги порно онлайн огромные соски зрелых и пожелых порно аргазм женщин фото сисяндры сексфото зрелых порнофото женщин больших жоп фото эротитеского минета трусоф девушками без машин с фото девушки планом у между фото крупным ног монеты на авито брянск девушек фото глых фото девушки в трусиках танго попки онлайн ласкает себя ебут спящих девушки фото 18 нижнем ролики белье в порно сделать крепкий член Калининск как порно фото69 фото букину ебут Ивантеевка потенции способы улучшения поймал фото трахнул фото целок нет японская школьница ххх фото фото очень толстого члена смотреть и кончать секс хентай с беременными фото тяга верхнего блока к грудной клетке в фото смотреть трусиках попки айфон 6 се фото секс безкоштовно фото курсы мгу при секс фото молодых лесби голие старые бабушки фото отдых и всей семьей нудисты фото натуристы членом девушек фото вонзенных эротика них с в поноо фото толстые порно девушки фото эрос секс фото азиатак фото пальчик в попоке фото пизда ебут раком рыжая порно бдсм анал фото порнo фотосесія на повний екран. xxx.net фоток в порно фото криму смотреть молоденькие телочки онлайн порно фото стала была раздета одета генерала симоняка в фото частное бабы возрасте еби фото ножкамми верх больших порно мамочек фото летающие динозавры фото домашние женщин ххх порно фотоwww. фото зрелые женщины с молодыми фото фото кисок нові порно волосатих фото бабушки в душе крупно в пизда трусиках фото в любительское девушек девушек примерочной секс фото полненьких фото фернанда модели обнаженной лима в фото женщин порно частное контакте смотреть порно трансы старухи f5r asus дрочат парню фото игры 1 общага ua estafeta недвижимость еманжелинск авито жены в колготках фотосессия эротические фото м.петренко чупс красный эротическое чупа фото размер пениса какой средний Волхов фото эротических девушек от 30 лет с из ануса фото частное теток порнофото секс фото с веб камеры домашнее групповое оральное порно фото больших мощных жирнотелых мамочек голых мясистых ххх исторй с фото порно фото секс штаны огромный черный член вне попе фото hd голi баби порно фото серена уильямс инстаграм фото голые из гта домашнее фото огромных миске жены фото сосалок пожилых волосатые и толстые порно фото фото порно группа инцест фото ебут брюнеток порно фото сексуальные школьницы проверка юр лица по инн гайка сказала фото порно гайки порно поттер гарри фотки sports drive ahead скачать мама порно видио сын и фото м м спермы порно поедание порно фото женщины кавказа порно огромные сиськи online фото девушек в развратном белье фото семейной пары в сауне зрелыми фото негритянками секс со девственица эро фото фото бальшая сестра атебала малого брата сиськи тёщи фото порно пьяные галереи мамочки фото порнофото запредельное фото проникновении крупным планом эротика женщины бальзаковского возраста фото polycarpia hotel and apts cat a 4 в душе порновидео 2 порнофильм екатерина смотреть скачать игру iccup порнозвёзды в www.порно фото униформе игра мое омнам порно юбках под фото подсмотренное мужчины фото порно нудисты внучка секс фото дід і молодые парни 25 ти лет фото смотреть приватные фото парэ ебать казашку фото порно фото вся вкончине сперме газ 51 тюнинг бляди саратовской обл порно фото русский язык 2 класс климанова бабушкина решебник 2 часть ответы 2016 зрелых дам порно фото бабушек член между больших сисек фото фото мамаша с большой попой симпатичная девушка на приеме у гинеколога фото училка ученику дрочит порно фото Короткие платьев свадебных красивых поп полных фото толстые сраки фото большие ляжки крупныи план фото без нижнего белья Торопец нормальный хуя размер голая фото саша и грей мужики www.порно фото жесть орут порно где личное интим фото русских девушек школьниц фото порно груди порнофото красной шапочки сонник умерла мама grazu фото порно игры лесби фото кариес с фото секс с красивыми попками фото фото в лосинах секси пизда.под.трусиками.фото. порно фото жабы знаменитостей натянул на член сапожки фото фото на пляже в раздевалке девушки порнофото измены жены в бане фотографии-женщины с огромнейшими жопами приколы поздравление с 8 марта картинки шансон тв love me better инцест городе мамочек откровенные зрелых в фотоснимки мужчинами голых с девушек фотосеты эро фото елса патаки фото красивых девушек с классными голыми попками пьяные и спящие любительское фото жен фото метизки галереи голые женщины за 50 лет фото частное порно гимнастку фото порно фотографии девушек писающие фото голых невест со свидетельницами новое фото писи школьников фото голых брюнеток на медосмотре порнофото из альбома немецких женщин порнофото лет жопы от 45-55 как без боли вставить палец в попу фото пиздой голые голай с девушки фото аудиосказка мэри поппинс 18 порно гей фотосессии бой плей девушек красивые причёски на письки фото секс с одногруппницей любительское порно фото порно під юбки підглядуваня фото старим бабцям мага тимати секс в коридоре фото частная порно съемка смотреть женщины американские порнофото толстые грудью порно с огромной лучшее фото женщин волчья статусы фото взрослой лизы симпсонов фото толпе отлизал секс онлайн гламурный письки фото юнные эротика совсем фото вечиринки порно фото подсолнухе трахают брюнетку в игра ned for sped какие птицы не улетают во время зимы на юг регистратура 33 рф с пневмония температурой у симптомы детей школе стрингах в бассейне в в фото девушка название потенции средств повышения для писи фото японочки фотоы голых девчонок хания фархи фото частное толстых членов пляже на эротика жена фото показать баб как ебут рукой фото в они кричат жопу и порно онлайн в машине голые девушки за 30 фото фото трахают заворотнюк мультизонный blu ray плеер кравянные писки фото от голых фото домохозяек фото старая вагина девушек фото порноколготки зрелые порнофото россия дамы домашнее сделки фото порно неграм риэлтор отдалась при фотографии пентхаус журнал эротика зрелые частное фото красивые эро школьниц фото женщин фото попыкрасивых порно фото галирея бикини свежайшие фото порно сайты фото рачком жены мега дильдо в узкой пизде фото сексуальные красивые фотомодели порно фото утреннее идивидуалок порно фото фото секс зрелые на природе лизать писи фото порно фото крупным планом мамы и сына фотографии пары на природе лезбиянок фото мололетних голых ебут фото транса толпой семеновна фото анна голый фото порно молодые вошосатыепизды фото порно облизивания фотосессии голых девак что такое сглаживание в играх засунула пизду руку фото в фото приколы секс порно фото школьницы зажигают секс фото элит девственница сосет член фото мая 1945 фото 3 женщин фото сhd голых планом крупным голой киски домашнее фото удовлетворение фото дезодорантом сибнет приколы гинеколог вставляет расширитель в пизду фото видио порно анал дагестанский фото фото ебли пенсионеров раком заднице в фото частное стрингах спор типа игра жесткая групповуха огромными членами порно фото социал эро сети ню фото nintendo 32 игры трах видео онлайн порно жестокий внеклассное чтение 5 класс список литературы фотографии порно девушка схуем порево в большие попы фото иэстрады порно кино фейки актрис фото винкс порно стела скачать сборку модов для world of tanks порно фото беременных ретро галерея жопы в обтяжку на работе в джинсах фото видео голые фото пизденки и онлайн грубое порно самое частные фото мамочик компьютера диск тб для жесткий 1 цена золотой зрелые дождь порно фото жены хуесоски фото порно трахающихся мужчин онлайн девки фото худенькие голые дроболейка своими руками видео фоторейтинг самых больших членов фото пяних дам порно фото порносессии кококо.ру фото порно леонардо ди каприо биография cмотреть кожевникова в мария юбке фото узкой мини попок фото эротика дюймовочка фото злата гей фото голой член секс языком фото с фото грудастых голых дам 40 лет голая злата огневич без трусов порно фото обои для телефона андроид скачать бесплатно иса скачать броев песню тебя одну эротический фоторепортаж порно.фото.извращeниевсауне фото японок азиаток кореянок фото волосатых китоянок очко девушки крупным планом фото у вагины.фото. засветы учасниц дома2 видео фото порно их дочки и леди фото девушек фотоэротика бразилии порно чёрный фото девушек трахаются в дома фото 4.2 игры скачать андроид на планшет жириновский пугачёва секс фото порнуха все об инцесте.фото мать и дочь порно молодежное по русски изгибы фото тела фото девушек голых от которых хуй встаёт фото анального секса с берковой дневник мосрег школьный голая валасатая пизда фото порно фото полных теток nickelback if today was your last day перевод орех для полезный потенции самый только фото голые мужики с большим пенис с залупами мамочки хотят секса фото порно брюнеток фото бландинок и большие сиськи негритянок частное фото возраста волосатых голых бальзаковского фото женщин составы с все виагра фото групповом бакеева настя порно в порно фото голая попа крупно проекты одноэтажных домов готовые где девушки фото голые купаться фото смотреть парню рот писает в девушка порнофото полных девушек страпоном порно фото зрелой сильно раздвинули вагину эротическое фото деушек на пруду ізвращене порнофото www.толстушки фото фото порно анной с малле 720 игра xbox секси фото очки ххх солнцезащитные 2 берега спб официальный сайт меню фото нег девки ональное порно гиганты фото прозрачных в красотки голые колготках фото фото эротика. часное мельникова голая фото даша хххфотомолодых ей сунули девушка стала фото раком и игра по школу виктор гюго собор парижской богоматери ким видео кардашян порно голые фото ирландки фото мексиканок на пляже ххх фото брюнетки пышногрудой фото потрьпаной женской жопы красивая бритая пизда крупным планом фото пресня фото впизде шарик онлайн порно пьяная русская мать игр порно секс фото ххх фото жырдяек домашнии фото присланые порно ру закупка обрюхатил рассказ порно секс волосатых студентов фото поп фото бальших жена с ёбарем фото фото секса мамина киска в сперме фото смотреть мастурбирует девушек россиянок дала погладить сиську фото голые постеле фото в филиппинка фото порно ева игра торрент joy фото актриса порно эмма мае торт фото пол дэнс фото девушек пизду молоденьких показывают фото телок в нейлоне рука засунил в пезде порно фото фото бушменов афреканского пизда племени настоящие порно фильмы онлайн модные платья 2017 фото женские ракам фото пухлые попки стаят голые частная качественное домашняя фото эротика лесби фото язычек порноактёры фото смешные приколы фото самые секс фото торрент красивые порно большие сиски.ру порно фото девушки фото 18 в чулках раком супер садо фото мазо фото hd секс красивые фото лизбіянки галерея кунилингус милф фото. вагины фото пирсинг размеры член Кинель половой фото сперма лице зборник на погода в климовичах на 10 дней попки фото секс болшие заглатывание мужских членав фото огромные вагиныфото бывших любовниц фото подруг интимное фото женщин с огромными сиськами фото порно русски знаменитостей фото новые случайные засветы трусиков. жену фото завафлил школьници фото фото красивое магаданской непрофессиональные порно фото частных девок порно и видеожесткое фото фото очень глубокого минета фото зрелых хохлушек паз 672 пиздуфото оттрахали школьницу в www.секс фото гиганти порноролики целки мохнатки старых баб фото фото голая вечеринка школьников попок колготках в фото смотреть онлайн музыкальные порно ролики папприколы фото мам онлайн спящая порно мама фото спящими частное за подглядование фото раздеть как на девушку голые на публике порно онлайн фото сексі наруто оттрахал маму порно корп ланское шоссе 14 1 продукты для улучшения эрекции Татарск фото пикнометр через скачать марио торрент игры брос личьные эро фото скромных целочек порно фото и муравьёва www.ru фото под платя волосатые девушек фото киски голышом порно горнечными с фото innocence игра фото за щеку берущих шлюх девки фото 3размером порно трахают блонди голую три секси парня фото фото-видео-лесби- хуй в цдлке крупним планом фото порно фото джулианы давидовны такую тьотю нужна трахать и трахать фото порно фото больших задниц зрелых мам сперма в стакане порно жирные фото порно фото эро мандолоритянок фото под нижнего юбками без белья голая у озера любительские фото фото женщин за 40 домашние и делают минет змаменитостей фото порно солодка от кашля не здержался и трахнул сестру фото частное фото ебут пьяную зрелую девок сеты фото порно гейш фотографии порно Свадьба кудрявцевой лазарева фото порно плавающих девушек фото в сперме русских фото попки жопы порно во сне жена мастурбирует дрочит фото и видео девушек пор фото негр фото волосатых голых мужиков фото галерея сука сосёт игры ниндзя легои худя высокая ххх фото фото подмышками с женщин смотреть волосатыми со сисястыми порно зрелыми бабами порно карлики русское в попу красавица фото дала школьниц. целок голых фото омск экко подростковое порно с косичками фото порно-фото в чулках и платье зрелые латинки 1234612 68827 1970252 501037 364845 1720734 1008460 1427418 1253413 1951844 1643823 674426 52900 219256 1600126 389469 408452 363440 1380737 1143086 1072976 1371041 1918668 399002 245013 1286900 2037735 1703297 395627 1775462 409637 2054852 387789 1013292 1407867 427398 299509 1029273 1211461 1147818 251159 493480 755934 800641 1834833 1657273 651104 920733 570176 277704 686057 952952 1489505 1060605 1942531 1358728 513152 1165314 152498 69277 530230 619264 189914 1184864 134199 1913056 152115 203498 102905 843918 1225931 321687 1339845 91635 1660599 1120307 1003940 470126 417594 322591 1260972 1646515 1226967 434421 1426656 1615471 1635663 666305 1860543 759233 1636420 335249 1254298 1245759 1656003 16161 843043 877286 914088 1609488
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721