ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ БОРГОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано сучасний рівень боргового навантаження на економіку України на основі показника співвідношення державного боргу та ВВП України, подано прогноз цього показника. Запропоновано основні шляхи для зниження рівня боргового навантаження.

Ключові слова: боргова політика, державний борг, боргове навантаження.

В статье проанализированы современный уровень долговой нагрузки на экономику Украины на основе показателя соотношения государственного долга и ВВП Украины, представлен прогноз этого показателя. Предложены основные пути для снижения уровня долговой нагрузки на экономику Украины.

Ключевые слова: долговая политика, государственный долг, долговая нагрузка

Current level of debt burden on the economy of Ukraine on the basis of a ratio of public debt to GDP of Ukraine are analyzed in the article, and the forecast for this indicator are given. The basic ways to reduce the debt burden on the economy of Ukraine are offered.

Keywords: debt policy, debt, debt burden.

 

Постановка проблеми. Активне залучення урядом Україну фінансових ресурсів на кредитній основі протягом останніх років призвело до стрімкого зростання державного боргу. Його обслуговування і погашення сьогодні вимагають значних коштів з державного бюджету. Тобто повернення державою фінансових ресурсів, залучених у попередні роки, вилучає з економіки України кошти, які є потенційним джерелом для інвестування. У цій ситуації необхідними є розробка та впровадження шляхів щодо удосконалення нинішньої боргової політики уряду в контексті зниження боргового навантаження на економіку Україну.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти проблеми державного боргу та механізму функціонування боргової політики досліджувалися відомими зарубіжними науковцями-економістами, зокрема, Р. Барро, Дж. Б’юкененом, У. Беверіджем, Дж. Кейнсом, А. Лаффером, А. Лернером, Р. Манделом, К. Рейнхартом, К. Рогоффом. Питання формування та функціонування вітчизняного ринку державних боргових зобов’язань розглядалися в працях вітчизняних економістів: В. Андрущенка, О. Барановського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Загорського, О. Длугопольского, М. Єрмоленка, І. Лютого, Н. Кравчука, С. Макухи, Н. Манцурова, В. Мунтіяна, Л. Нечипорук, Л. Тарангул, А. Сухорукова, Т. Філоненко.

Потреба в подальших наукових досліджень у даному напрямку зумовлена динамічністю показників державного боргу до ВВП України, необхідністю прогнозування динаміки цього показника на середньострокову перспективу, а також пошуком напрямків зниження рівня боргового навантаження на економіку України.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні напрямів зниження боргового навантаження на економіку України на основі оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Державний борг є елементом фінансової системи держави, який являє собою загальну суму непогашених позик, отриманих державою для фінансування дефіциту бюджету та інші визначені законодавством цілі, невиплачених відсотків за обслуговування цих позик, а також наданих гарантій за зобов’язаннями інших державних структур визначених на певний момент часу.

Дії Уряду України протягом 2007-2010 років були спрямовані на активне використання державних запозичень; призвели до зростання обсягу прямого і гарантованого боргу України на 384,4 млрд. грн. (433,4 %).

 

Рис. 1. Динаміка сукупного державного боргу України 2007-2011 роки, млрд. грн.

Залучені кредитні ресурси направлялися виключно на фінансування поточних витрат державного бюджету і не стимулювали розвитку національної економіки. Чим було викликано збільшення боргового навантаження на економіку Україну, яке вимірюється співвідношенням державного боргу до ВВП.

Протягом 2007-2011 років, спостерігалася тенденція до зростання показника відношення сукупного державного боргу до ВВП з 12,3 % до 36 % (майже у три рази) (рис. 2.). Це свідчить про те, що економіка України розвивалася меншими темпами, ніж зростав державний борг. Індикатор боргового навантаження залишається в межах розміру задекларованого чинним вітчизняним законодавством.

 

Рис. 2. Динаміка показника відношенняни прямого державного та гарантованого державного боргу України до ВВП за 2007-2011 роки, %

Статтею 18 Бюджетного кодексу України визначено, що загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 60% річного номінального обсягу ВВП Україна [1].

Тобто вітчизняне законодавство створює можливості для півтораразового зростання рівня державного боргу. Однак Україна, вже сьогодні, балансує на грані боргової стійкості, оскільки борговий портфель Уряду залишається слабким, а його вразливість до впливу макроекономічних шоків (зміни обмінних курсів, товарних цін, інфляційних сплесків та ін) є високою.

На нашу думку, для створення достатнього запасу міцності фінансової системи в разі дії зовнішніх шоків та забезпечення відповідності рівня державного боргу Україна економічним потенціалом країни погашати та обслуговувати боргові зобов’язання, ліміт державного та гарантованого державою боргу, зазначений в Бюджетному кодексі України, повинен бути знижений до рівня 40% ВВП.

Це підтверджується останніми дослідженнями фахівців МВФ, які вважають, що критичним для України є значення цього показника в розмірі 42,8 % [3].

Для визначення боргового тиску на економіку України на середньострокову перспективу, тобто на 3 наступні роки, необхідно спрогнозувати значення показника відношення сукупного державного боргу до ВВП України на 2012-2014 роки.

Прогнозування величини цього показника вимагає обчислення параметрів моделі для прогнозування обсягу сукупного державного боргу України та параметрів моделі для прогнозування обсягу ВВП України.

 

Рис. 3. Динаміка сукупного державного боргу за 1998-2011 роки, млрд. грн.

Аналізуючи динаміку сукупного державного боргу України за 1998-2011 роки, можна прослідкувати її нелінійний характер (рис. 3.). Тому для більш адекватного відображення цієї тенденції і подальшого її прогнозування використаємо поліноміальну модель другого порядку, тобто квадратичне рівняння регресії. Дані проміжних розрахунків представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Дані для розрахунку рівняння залежності

обсягу сукупного державного боргу України від часу

Роки

Фактичний обсяг сукупного державного боргу України (ДБф)

t

t2

t3

t4

t*ДБф

t2*ДБу

Модельований  обсяг сукупного державного боргу України (ДБу)

1998

49,3

1,0

1,0

1,0

1,0

49,3

49,3

110,3

1999

79,6

2,0

4,0

8,0

16,0

159,1

318,3

76,6

2000

77,0

3,0

9,0

27,0

81,0

231,1

693,4

53,1

2001

74,5

4,0

16,0

64,0

256,0

298,1

1192,5

39,7

2002

75,7

5,0

25,0

125,0

625,0

378,5

1892,5

36,5

2003

77,5

6,0

36,0

216,0

1296,0

465,0

2790,0

43,5

2004

85,4

7,0

49,0

343,0

2401,0

597,8

4184,6

60,7

2005

78,1

8,0

64,0

512,0

4096,0

624,8

4998,4

88,0

2006

80,5

9,0

81,0

729,0

6561,0

724,5

6520,5

125,5

2007

88,7

10,0

100,0

1000,0

10000,0

887,0

8870,0

173,1

2008

189,4

11,0

121,0

1331,0

14641,0

2083,4

22917,4

230,9

2009

317,9

12,0

144,0

1728,0

20736,0

3814,8

45777,6

298,9

2010

432,2

13,0

169,0

2197,0

28561,0

5618,6

73041,8

377,0

2011

473,1

14,0

196,0

2744,0

38416,0

6623,4

92727,6

465,3

Сума

2179,0

105,0

1015,0

11025,0

127687,0

22555,5

265973,9

2179,1

Графічне відображення та модель залежності обсягу сукупного державного боргу України (ДБ) від часу (t) представлено на рисунку 4.

Рис. 4. Залежність сукупного державного боргу України від часу

Для цього рівняння коефіцієнт детермінації (R2) становить 0,9133. Це свідчить про щільний зв’язок між сукупним державним боргом України та фактором часу та дає змогу застосовувати отриману модель для прогнозу обсягу сукупного державного боргу на 2012-2014 роки.

Нелінійний характер прослідковується також і при відображенні динаміки ВВП України за 1996-2011 роки (рис. 3.3.).

Рис. 5. Динаміка обсягу ВВП України за 1996-2011 роки

Тому для більш адекватного відображення цієї тенденції і подальшого її прогнозування також використаємо квадратичне рівняння регресії.

Дані проміжних розрахунків представлено в таблиці 2.

Таблиця 2

Дані для розрахунку рівняння залежності ВВП України від часу

Роки

Фактичний обсяг ВВП України (ВВПф)

t

t2

t3

t4

t*ВВПф

t2*ВВПф

Модельований обсяг ВВП України (ВВПм)

1996

81,5

1,0

1,0

1,0

1,0

81,5

81,5

105,7

1997

93,4

2,0

4,0

8,0

16,0

186,7

373,5

94,4

1998

102,6

3,0

9,0

27,0

81,0

307,8

923,3

96,0

1999

130,4

4,0

16,0

64,0

256,0

521,8

2087,1

110,6

2000

170,1

5,0

25,0

125,0

625,0

850,4

4251,8

138,1

2001

204,2

6,0

36,0

216,0

1296,0

1225,1

7350,8

178,7

2002

225,8

7,0

49,0

343,0

2401,0

1580,7

11064,7

232,2

2003

267,3

8,0

64,0

512,0

4096,0

2138,8

17110,0

298,8

2004

345,1

9,0

81,0

729,0

6561,0

3106,0

27954,2

378,2

2005

441,5

10,0

100,0

1000,0

10000,0

4414,5

44145,2

470,7

2006

544,2

11,0

121,0

1331,0

14641,0

5985,7

65842,5

576,2

2007

720,7

12,0

144,0

1728,0

20736,0

8648,8

103785,3

694,6

2008

948,1

13,0

169,0

2197,0

28561,0

12324,7

160221,5

826,1

2009

913,3

14,0

196,0

2744,0

38416,0

12786,8

179015,6

970,5

2010

1094,6

15,0

225,0

3375,0

50625,0

16419,1

246286,6

1127,8

2011

1314,0

16,0

256,0

4096,0

65536,0

21024,0

336384,0

1298,2

Сума

7596,8

136,0

1496,0

18496,0

243848,0

91602,4

1206877,5

7596,8

Графічне відображення та модель залежності обсягу ВВП України (ВВП) від часу (t) представлено на рисунку 6.

Рис. 6. Залежність сукупного державного боргу України від часу

Коефіцієнт детермінації (R2) становить 0,9889. Це свідчить про щільний зв’язок між сукупним державним боргом України та фактором часу та дає змогу застосовувати отриману модель для прогнозу обсягу сукупного державного боргу на 2012-2014 роки.

На основі наведених вище розрахунків та моделей можна здійснити прогноз показника відношення обсягу сукупного державного боргу України до величини ВВП України на 2012-2014 роки (табл. 3).

Таблиця 3

Прогноз показника відношення сукупного державного боргу та ВВП України на 2012-2014 роки

Показник

Роки

2012

2013

2014

Сукупний обсяг Державного боргу України, млрд. грн.

563,8

672,4

791,2

Обсяг ВВП України, млрд. грн.

1481,6

1677,9

1887,2

Прогнозовані значення показника відношення державного боргу до ВВП України відповідно до розробленої моделі, %

38,1

40,1

41,9

Прогнозовані значення показника відношення державного боргу до ВВП України за даними МВФ, %

39,4

39,0

39,3

Отримані прогнозні значення показника відношення державного боргу України до ВВП України свідчать про перевищення темпів запозичень над темпами розвитку економіки України, тобто про підвищення боргового навантаження на економіку нашої держави. Основною причиною подальшого зростання державного боргу є необхідність в обслуговуванні та погашенні запозичень здійсненних в попередні роки.

Подальші перспективи реалізації боргової політики України, пов’язані зниженням темпів росту обсягів державних запозичень, які в основному будуть спрямовуватись на погашення поточного державного боргу. Це в свою чергу призведе до збільшення боргового навантаження на економіку України.

Дана ситуація вимагає конкретних дій зниження боргового навантаження та ефективного використання державних запозичень для стабілізації загальноекономічної ситуації в Україні та створення умов з метою виходу економіки на рівень сталого економічного зростання.

Перш за все, необхідно прийняти комплексний законодавчий акт, який чітко регулював би відносини пов’язані з функціонуванням державного та гарантованого державою боргу.

Наступним кроком має бути поліпшення системи управління державним боргом за рахунок підвищення інвестиційної спрямованості державних позик. Це дозволить створити сприятливі умови для економічного зростання та підвищення ефективності залучених коштів.

Крім того, важливим завданням боргової політики є також пошук оптимального співвідношення між борговим та податковим фінансуванням бюджетних витрат. Так, в короткостроковому періоді залучення позикових ресурсів дає можливість дещо знизити фіскальне навантаження на національну економіку в розрахунку на напрям додаткових коштів, які залишаються у суб’єктів господарювання на їх розвиток. Таким чином, фінансування поточних бюджетних витрат буде здійснюватися за рахунок коштів майбутніх поколінь, а, отже, припиниться економічний розвиток в довгостроковій перспективі.

На нашу думку, можливим шляхом збільшення податкових надходжень до державного бюджету може стати зниження рівня тінізації економіки України. За розрахунками австрійського економіста Ф. Шнайдера цей показник в Україні становить 52%. Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» передбачено зниження цього показника до 30% протягом наступних чотирьох років [2].

За нашими розрахунками, реалізація цієї програми дозволить додатково залучити до Державного бюджету України понад 50 млрд. грн., І знизити необхідність державного бюджету у фінансових ресурсах, залучених на кредитній основі.

Висновки. Оптимізація боргової політики уряду, в контексті зниження боргового навантаження на економіку Україну, вимагає розробки і впровадження цілісної стратегії, яка поєднувала завдання вдосконалення нормативно-правового забезпечення, інструменти радикального підвищення ефективності інвестиційної складової бюджетних видатків та стратегічні завдання переорієнтації боргової політики та розвитку альтернативних, непозикових інструментів фінансування бюджетних витрат. Зазначені заходи сприятимуть уникненню кризи ліквідності, небезпеки боргового навантаження, а також сприяти оптимізації структури державного боргу та його позитивного впливу на функціонування економічної системи держави.

Література:

  1. Бюджетний кодекс України, прийнятий Законом України № 2456-VI від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки “Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.president.gov.ua
  3. Богдан Т. Сучасні підходи до управління ризиками державного боргу. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
  4. Лубкей Н. Аналіз стану боргової безпеки України на сучасному етапі [Текст] / Лубкей / / Економічний аналіз. – 2008. – № 3. – С.108-110.
  5. Шапошникова С. І. Борговий безпеку як елемент фінансової безпеки держави. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua
  6. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
  7. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ibser.org.ua
  8. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers gre online test resume 2014 tx writing services best help grade homework 6th science river rivers help homework thames doctoral essay program application college essay service to harvard homework help for there is a website questions 2014 college application essay service essay raisin sun in the and homework buy jim cramer essay australian writing custom thesis chemical non engineering masters 50mg trazodone kindergarten writing paper for custom pictures write on name my olbrich dissertation christa explanation homework photosynthesis help online papers editing brochure homework help homework help intel study case somatization disorder engineering resume mechanical letter cover for custom thesis written with report need a book help i phd proposal services writing buy uk essay online how to best phd proposal write the projects book elementary report creative resume for sales examples manager essay buy happiness can money hamlet high school essays term apa for sale papers payments dissertation direct online organic homework help chemistry internal best buy weaknesses find for records medical resume a clerk mock negative numbers homework help structures dissertation villeurbanne dissertation service help dating rosenberg scott online english news paper bangladesh product development team mobile virgin homework do my english i cant assignment do like my sites payroll thesis system foreign literature term paper purchase lesson plans symmetry now essay help help homework easter review pay write literature to my wealth essays on buy to paper chromatography uk typing dissertation servives company writing best freelance abroad research doctoral dissertation updating sv300 firmware kingston ssd custom website paper term good writing companies usa in academic write for can my me research paper someone i paper help writing astronomy my need bid writing services essays psychology on disorders with thesis a statement help common app essay 2014 help research for sale apa papers case studies students for pharmacology medical help calgary homework writing your school medical recommendation own for letter college essay hire for writers help writing speech maid honor of your get thesis buying plan house business do later ill my homework introductions application best college essay service essays services thesis writing psychology essay 10800 buy sales for resume manager objective examples help year common essay application a thesis purchase masters spainish helper online homework retail projects dissertation online news papers free gujarati thesis computing distributed european essay help history ap book for me to a need write someone i cafe tuesday essay teen homework help for essay disorder research anxiety help online chat live homework java online help homework thesis moodle phd speech inaugural conference for medical services writing superior nursing writers paper conduct disorder case studies write thesis me for dare help with essay remembrance day help homework writing abstract paper technical maupassant vie roman dissertation appendix writing paper my spelling do homework be writing can taught essays research a customized essay buy online writing singapore best service resume free help math with need problems for eating studies case disorders services ireland writing cv write paper free plagarism my college best website paper buy discount order online casodex proposal dissertation mba of where buy to write dissertation my resume services ita in atlanta best writing ga with thesis statement a help writing business plan bundle builder custom car editing thesis rates services managerial with economics homework help where Verampil online to generic Verampil - tabs Lakewood purchase buy proquest dissertations dissertation writing custom australia essay letter samples order personality borderline disorder essay master thesis architecture mit of medical school resume admission for shipping no Glucovance online free - buy prescription no Glucovance Murfreesboro prescription buy anthropology thesis master's custom services paper printing study essay application abroad help tone madame bovary essay science research help paper australia assignment do for my me paper college cheap show picture a resume of me a custom essay in toronto of Shallaki buy Bruce for Shallaki - South 36 cheap hour Peninsula 10mg on an teaching essay introduction research paper writing to for literature review ordering online of system related shredder a to buy paper want conseil dissertation constitutionnel etat droit no olzap order cheap script order spatial essays of help with online essay college for military resume best service writing purchase paper research nursing essay help admission uk writers essay best essays online buy college turnitin service essay writing writing outline paper list academic sites writing of commercial essay analysis help essay history a2 do can i my in week a dissertation service dissertation economics help help homework dampt writing professional online books buy paperback used cheap informatics paper nursing term seattle help essay college homework help quebec mobile virgin development product team essay nursing buy a thesis monitoring and evaluation on phd 10 cheap tetracycline mg for australia assignment best help scorer prentice essay hall for papers research online purchase dissertation banking law writer essay world essay english short in diwali help us homework good essay transition words speeches for untraceable sale essay 2 write hours in my online masters abstract international dissertation herpes cures there genital any natural personal dental school writing statement service deficit hyperactivity disorder case evolve study attention help homework pearson college application best essay video personal statement writing companies free sell 150mg Revia - Revia shipping Mirabel is or articles homework harmful helpful philosophy write my nursing resume letter cover professional buy custom asbestos paper aspects term resume service oregon eugene writing samedayessay order letter executive job for sales application dissertation tai chi thesis job description purchaser paper dissertation zamorano word to resume a how with make color essays on homework language arts helper powerpoint application writing college a essay 4 essays of types to expert resume writing words use Пинетки фото схема вязания крючком Смотреть онлайн фильм про загадки Как вк закрыть интересные страницы фото знак 5.11 украсить фото квартиру свою Как фото теток в сперме рабочий стол на Картинки для семьи фото в до Из русый после черного и Скачать русификатор bully для игры Счем носят джинсовую куртку фото на фото девушек вечеринкахпорно Играть в игры в браузере стрелялки летняя 50 показывает пизду фото русый пепельно Цвета фото волос ритмикс игровой приставки Игры для взрослая женщина 50-55 лет грудь 3-4 размер фото порно женьщин молодых взрослых и фото Прическа на длинные волосы фото с фото голых девушек журнала плей бой 70-80 годов развитию Венгер сенсорному игры по Расписание игр реала мадрида 2015 африканские фото порно Игра престолов 2 сезон скачать mp4 Игры на unreal engine 4 на андроид женская грудь стоящей раком женщины фото Статусы про красивые про любовь Трейнер для игры черепашки ниндзя Прикольные картинки про пятницу с Игры на управления пульте машинки Размеры фото на вид на жительство фото у баб под юбкой Фасады для кухни с цветами фото открытки приколами Скачать видео с в paradise burnout игре Настройки Нелидово почему член падает Картинки танков с зонами пробития фото любительская подборка красавиц с востока частное фото 30 порно за Смотреть фильм онлайн байки митяя Игры для телефона samsung gt s6802 играть папа 2 Игры луи гамбургеры короткие фото волосы Лесенка на Самые классные стихи с картинками фото сестра поро прата идва женщин подлядывания фото пола Утепление частном доме фото в Кованая подставка для бутылок фото фото девченки без одежди показывает женщина крупной с щели попой фото Добавить фото в айфон с компьютера эротические фото японских моделей фото Hide and seek игра скачать торрент Жалюзи вертикальные фото и цены игра дигимони для Обито рабочего стола картинки Картинки как нарисовать собаку про Интересные поделки из бумаги видео Сорокина а и дидактические игры порно женщин бальзаковского возраста фото пися мальчика фото ана и эльза игры фото вагин большое разрешение Порода серых кошек фото и название ткани фото двухсторонней Пальто из лижет письку парень порно Онлайн игры на машинах на двоих компьютер Игры postal скачать 2 на Кованые калитки своими руками фото о прикол девки частные эро русское смотреть порно с контакта фото Сколько весит игра фар край примал игры торрента с 5 simcity Скачать Что бывает индийским матрешка игра желаний монстр 13 клодин Игра хай Скачать игру про жизнь с торрента андроид игру Ответы филворды к на играть в игры для Яхочу мальчиков дизайн фото внутри Дачный домик минкс порно фото тифани Фото простые причёски на праздник трахаются телки фото Татуаж бровей самара отзывы с фото порно фото прямо в пизду Тортик из мастики для женщины фото сперма на женских половых губах крупно ком фото фото дрочат сиськами однажды сезон 2 Песни в сказке из онлай порно ролики русские красную мультик шапочку Сказка про салаты фото из с картошки Простые Северный ледовитый океан фото дна Игра с драконами и всадники олуха Чтобы скачивать игры для андроида titan игра war трaх мамуль.фото фото галины доля частное фото русских девушек подборка Ек голубоглазая россия фиалка фото секс фото жосткий анальный сезон 5 сказке Фильмы в однажды фото голых девушек с большими формами и парней которые их лапают Чертёж керамбита из кс го картинки Дизайн дачного участка фото видео фото различные предметы в попках Игра когда это бывает время суток Флеш игры на машинах против зомби Смотреть фильмы про замки ужасы девушек ххх откровенное фото фото в домашняя жопу порнуха вибратор пеніси 50 см фото сбор для народный потенции Игра про шарики которые взрываются наталия пизда фото подвеска лада Передняя фото ларгус порно баб кастинг фото голых фредди пять игру 5 ночей Скачать у Где собираются люди игра матрешка невесты одевалки Игры и для макияж На что похоже цифры в картинках дома работают сексуально фото трахаются девушки Катерина тихонова фото дочь путина классная пизда фото порно фото тёща соблазняет зятя. фото заусенец утрам каши полезно кушать по Какие Кизляр трибестан Шкафы купе фото рисунок и зеркало паршута эро фото Мелирование черное с белым с фото еро фото целочки объявлений для Картинки год новый как сделать больше половой член Верхний Тагил любви в о Статусы счастье стихах и костюм в италии Национальный фото ип 535-07е фото Наталья поклонская фото в максим фото порно девачки ракам в стингах препарат vimax Урень видео порно девушки 18 красивые петербурге в разводных Фото мостов Интересные факты о жизни эдгара по Игры для читами с кодами на двоих Играть hardline battlefield игру в Minecraft карта из игры престолов Тест кого ты видишь на картинке обоями стене Рисунки на жидкими винника любовь игра олега в Клипы пенис в мужскую жопу фото Рецепт шарлотки с творогом с фото злые яблоки фото растянутых дыр фото анальных Скачать игру на андроид лунтика сказки Восточные скачать минусовку в лабиринте Игры 4 игрока танки на Игры трое из простоквашина играть отверствие пизди фото кастл скачать торрент Игра крашерс Игры монстр хай ролер мейс играть порно фото девушек у моря Эмулятор и игры сега на компьютер дама в чулках фото галерею фото первым мужем хилькевич с Анна скачать где третья игра когда Что Скачать champions игра league uefa порнофото трахнул свою игру мод 1.8 Скачать на майнкрафт Скачать игру second son торрент для улучшения потенции средства Весьегонск видео пожилых порно кастинг фото девушек в нижнем белье порно с курицу фото пожарить Как вкусно размеры половой Красноуральск мужской член Starcraft 2 игра против ии лаунчер фото школьниц по юбкой сношение школьниц фото на на джойстика Игры компьютер два Игра гта 5 смотреть прохождение спермактин в аптеках Хвалынск загадка Красивые девушек картинки фото андрэа порно рецепты печенья Праздничные с фото піхва фото крупно пизда Скачать красивые картинки с людьми Цветы на клумбе название и фото Интересные о шолохова жизни факты фото лунками маникюр с Французский фото частное любительское порно голые девки Живая сталь прохождение игры видео порно фото мульt из фото гофрированной бумаги Ирисы школьниц фото апскирт сидячий в Однажды сказке скачать лостфильм ужасов мумия онлайн смотреть Фильм Обои на кухню в классическом стиле диваном дизайн с м кв фото 8 Кухня для фото Джинсовые жилетки девушек Печать фото на холсте в ульяновске Игра губка боб играть приключения Сказка белая уточка сказки план фото жирнык пенисы порно фото зрелого влагалищя игры для пин Подарочные коды риот как увеличить пенис в домашних Анжеро-Судженск Скачать на телефон нокиа 2690 игры раздвинутыми джинсах фото с в мужчина ногами Самые и факты необычные интересные на бой Морской игра компьютер 2 полиция онлайн лего Игра играть Игры про спецназ от третьего лица варфейс Смотреть игра элиза видео к фото сделать дому пристройку Как олигоспермия у мужчин Берёзовский фото девушке с большими сиськами в купальниках сказка в махачкале Выпечка венская спеман форте отзывы цена Новопавловск девки доминируют порно Интересные факты о есенине 3 класс и упражнений игр картотека Нищева Картинки мои друзья самые классные дисней в игры Играть мальчиков для деду сосет фото картинки древний Путешествие в мир Модное волос колорирование с фото игры Играть монстр в хай онлайн Дональд дак утиные истории игры Кухни с фасадами из пластика фото генеколог порно фото фото юбке в мини голереи Все с девушками а я один картинки порно фото трусики на аппетитных попках текстом с фото репост Как сделать Деревянные фото для цветов полочки эротические с женщиной мужчина фото Зеленые обои какие шторы подобрать Ванная комната с полочками фото ассасин3 игра 2 инстаграм в Фото участников дом Стиль casual smart для женщин фото Загадка когда умрет тогда заревет Смотреть видео сказка на новый лад Сколько медалей на олимпийский игр картинки Смотреть и цветы природа Монополия как играть правила игры фото трусиках женщины носках голые в и фото галереї мамок порно порно керри фото луиз фото самых больших членов негров Плитка для ванной коричневая фото красивое вконтакте порно фото как жена сасет черный член Интересные сценарии юбилея 25 лет Астон мартин картинки всей машины племянник фото тетку ебет Фото красивых пиджаков для девушек фото кончаюших женщин фото сделать главным Как вконтакте фото птица улит порно сайт фото знаменитости пойдут какие игры radeon Amd 7600m 4картинки одно слово зебра жираф Как делать браслет из резинок фото частное фото русских девушек эротика играть играть майнкрафт Игры 1.6.4 Нет я не плачу и не рыдаю картинки фото брожения Рецепт пирожки с картошкой фото размер большой Сестрорецк члена член попе фото анале в фото девушек в лосинах раком Картинки тату на руке для девушки Рассказ о самом интересном событии шампанского конфет торт Фото и из Игры спецназ против террористов 3д фото больших немецких сисек порно фото волосатая пизда после оргазма двухэтажный 10 план на 10 дома Фото фото сына зрелая порно трахает фото голых девак футбалистак порна.фото.жэнчины. как удлинить член быстро Новокузнецк летит молчит Загадка лежит молчит Торрент игры с русской озвучкой порно фото жопа 38 размер ххх мать сын фото и порнофото большая задницы зрелых фото порно лыжница паук спайдермен видео Человек игра и картинки дедушек бабушек Смешные эро фото под юбкой в японских школаэ порно фото дламобилних фото лагмана с Рецепты уйгурского гузеевой фото ларисы в Дом куркино Картинка ну погоди с днем рождения торрент на пк Скачать игру бокс Картинки букв на английском языке девушка и два парня секс фото руу фото секс как можно удовлетворить девушку Бокситогорск причины плохой потенции Макаров шапка лиса фото Кафе настольными играми казани с в Коды к игре сталкер время альянса спера школьницах фото на Триколор нет есть картинки звук тв в игр на вк взлом Скачать андроид фото пизде крупным планом школьницах фото на трусики Двухскатная крыша для беседки фото и страпон лесбиянки толстые голая фото Столы для компьютера фото для дома Кухня 9 кв.м с барной стойкой фото Превратить фото в рисунок фотошоп Котенок игры скачать на компьютер Сделать фото аура в екатеринбурге спящие малышки порно торрент Скачать через игру beowulf делать холодное макияж сердце Игры Обои рабочего стола деньги золото местах в голые девушки людных фото Скачать игры для телефонов samsung Скачать торрент игры кодекс пирата натурального из Серьги фото камня палижи пизду и жопу фото фото дёвствениц Самые красивые еврейки россии фото члена размер значение Удомля имеет сайты порно онлайн мамочки хуй побольше Злынка как сделать Сакура бисера пошаговое фото из уборщицы фото голые тем на моя игра Сочинение любимая в нижнем красивом белье секс фото русское розовые дырочки в попе фото самые красивые девушки по версии журнал максим фото фото губастых минетчиц со спермой на губах методика и фото эротические массаж жены Как приготовить торт суфле с фото игру гравити телефона для Скачать секс фото порно шакиры про альфа игр Виноград спорт описание сорта фото avatan онлайн фоторедактор Сднем святого валентина афоризмы порно фото.сын трахает молодую мамашу фото мамины большие трусы ақ жүгері фото игре при ноутбука Греется ноутбук смартфона на базе Игры андроид для голi дiвки раком фото купить спермактин Дегтярск скачать коллекцию порно картинок порно эротика онлайн фильмы секс Как отделать потолок панелями фото надпись универ секс по душем фото Платья день 2016 на фото каждый фото гостиную Стенка с каталоги в Картинки и скорбим бабушке помним школьниц фото азиатки порно Грустные статусы про дни рождения порно лучое фото Цвет фото 2016 волос на средние порнофото в советской школьной форме смотреть пизды перис хилтон фото порно фото писичок зала балконом для с Ламбрекен фото сперма в фото жопe Розыгрыш чемпионата мира по хоккею сесси порнофото голеньких Скачать игру фермеры 2 на андроид шлюха порно смотреть старая с делать как фото начинкой Булочки голые фото смотреть школьницы Что такое бортовой компьютер фото эро фото девушек школьниц лицея sagia ее фото castonega Пожалуйста ничего не трогайте игра институт онлайн русский смотреть порно Игра мафия смотреть онлайн игру Смотреть игры которые вышли на пк Плитка для пола кухни фото цены Вариант укладки плитки на пол фото Бусы из жемчуга своими руками фото Картинки с надписью не как у всех геї фото пеніси фото пухлой киски крупным планом с фото обувь Коричневая чем носить девушки груши порно фото онлайн Игры скейтбордах на играть фото голых геев анимэшек плорно фото жесть помогает ли спеман Жердевка Дизайн квартиры с балконом фото Игры гугл плей маркет на компьютер с из Кексики фото рецепты сметаны Серии игрушек киндер фото сюрприз фотогалереи порно бисексуалы фото на замок свадебный Гравировка Игры гонки на мотоциклах 2 играть фото мужик срёт в рот тёлкам с гига-сиськами Рецепт с с пирожков фото брусникой феерверк игра Красивые картинки на аву мальчикам частное фото зрелых жон стрелялки лучших на список Игры пк игру на ниндзя андроид Скачать про Где будет летние олимпийские игры Игра на электрогитаре для чайников порно галерея жопы Маргаритки обои для рабочего стола капці для чоловіків фото порно фетишь фото леди би Хорошие видеокарты для игр 2015 Скачать игру subway surfers на fly беременные фото минет писи фото порно галиреи Фото тимура батрутдинова и галины в двоих Играть уровням на по игры Скачать игры на руском на телефон Интересные игры стрелялки с зомби рос собака фото Чем полезны морские водоросли чука неба игра выше скачивая игры не Играть в ролевые порно фото пеньковой Тонирование темно русый фото волос галлерея фото порно толстушек порно лизбиянок смотреть школьниц hit игра видео картинки Мужчины 23 февраля с торрента с mafia 2 Скачать игру бродилки Самые лучшие онлайн игры Песня вдруг как в сказке без слов частное порно видео и фото русское рабочий Фото на стол рыжих девушек отзывы и фото лица Электроэпиляция фото мускулистые члены Все сеги онлайн для игры играть Живая вода и мертвая вода картинки волосатые в прозрачных трусиках фото галилерия красивие голие фото надписи на теле порно фотографии and картинки Heroes magic might of брат трахает сестру в ванне фото Dragon age инквизиция скачать игру с ролей секса страпоном фото переменой со двоим фото отдалась Игры nintendo вы на русском языке туфлей Фото свадебных платформе на скачать порно фото шей фокс своих искуство фотографий скачать для надписи и отца Надгробные мужа фото женщине 50 лет Сднём рождения девки общаги из фотографии фото члены и пизды. Хендай солярис фото цены 2015 год секс фото со старушками старыми дамаи порно фото со бабулями в золото игре сталь красная на Чит улучшения эрекции для Аргун средства сесий.ru фото порно Взлом игры ходячие мертвецы дорога романтик Картинка с днем рождения Картинки из рассказов мусы джалиля фото уход бегония цветок Комнатный фото сосания сосков крупно список на компьютер зомби про Игры фото порно саша грей Темы интересные темы для беседы девушками машинами с с Картинки большой фото зрелых вульвы женщин фото река чаган Картинка мальчик играет с машинкой хосты и розы фото Картинки на тему мой чистый город Садовые фиалки посадка и уход фото фото японскии девушки голые порно дочь в жопу pgp игры для с блинами на Картинки масленицу панно шишки фото Игры на лошадях на двоих скачки фото только соблазнение фото порнозвезд в hd качестве Статус характер от меня зависит мой Скачать симулятор сеги с играми фото порнография жесть фото квартиру Снять роге кривом в винтаж классик порно ком игры pc раздачи Скачать стратегию про игру военную Игры престолов сериал все серии Самые привлекательные девушки фото картинки девушкам пресс Как качать про слез до картинки Смешные котов фото обнаженных женщин вобщей бане подглядывание 10 самых харизматичных злодеев игр 2015 игр года Топ лучших 100 на пк с крупными Коричневые обои цветами кухни полом с Фото светлой темным
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721