ПАРЕНТЕТИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н. Ю. Сердюк
ДВНЗ ‟Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковородиˮ
м. Переяслав-Хмельницький

Стаття присвячена дослідженню специфіки парентететичних конструкцій на матеріалі сучасної англійської художньої літератури (C. S. Lewis “The Magician’s Nephewˮ, ‟The Lion, the Witch and the Wardrobe”). Розглядаються особливості парантези англійської мови. У статті визначається частотність вживання внесень у англійських художніх творах сучасності.
Ключові слова: парентетична конструкція, парентеза, модальність, адвербалія.
Статья посвящена исследованию парентетических конструкций на материале современной английской художественной литературы (C. S. Lewis “The Magician’s Nephewˮ, ‟The Lion, the Witch and the Wardrobe”). Рассматриваются особенности парентезы английского языка. В статье определяется частота употребления внесений в английских художественных произведениях современности.
Ключевые слова: парентетическая конструкція, парантеза, модальность, адвербалия.
The article is devoted to the investigation of the parenthetical constructions on the basis of the modern English fiction (C. S. Lewis “The Magician’s Nephewˮ, ‟The Lion, the Witch and the Wardrobe”). The pecularities of the parenthesis in the English language are studied in it. The frequency of use of such insertions at modern fiction is defined in the article.
Key words: parenthetical construction, parenthesis, modality, adverbal.

Сучасна комунікативна лінгвістика, в рамках якої представлення будь-якої мовної одиниці як елемента реальної комунікації вимагає інтегрального визначення, направленого на розкриття єдиної сутності комунікативного акту, дає можливість по-новому поставити питання щодо лінгвістичної природи всіх тих конструкцій, які в нормативних граматиках трактуються як нестандартні. Зокрема, це стосується парентетичних конструкцій (вставлень), які слід розглядати як феномен синтаксису речення і граматики тексту. Парентеза є як одиницею речення, так і одиницею тексту, оскільки її експресивна функція спричинена нашаруванням текстових характеристик на статичну природу речення.
Наука свідчить, що традиції розгляду й опису парентетичних конструкцій речення в слов’янських та романо-германських мовах мають як спільні, так і відмінні риси. На відміну від вітчизняного мовознавства, де вставні і вставлені конструкції розрізняються, зарубіжні дослідники синтаксису не розмежовують ці поняття, говорячи лише про парентези (парантези).
Аналіз літературних джерел свідчить, що перентетичні конструкції й досі залишаються недостатньо дослідженими у зв’язку з їх багатоплановістю, специфічністю мовного вираження и функціональними особливостями, а особливо на матеріалі сучасної англійської літературної мови.
Мета статті полягає у розгляді функціональних особливостей парентетичних конструкцій та визначенні частотності їх використання на прикладі творів ‟Племінник чарівникаˮ, ‟Лев, чаклунка і шафаˮ Клайва Стейплза Льюіса, анлійського письменника сучасності.
Відомо, що поряд з членами речення, які поєднуються між собою в словосполучення за допомогою зв’язків узгодження, керування і прилягання, у межах простого речення можуть бути й такі повнозначні частини, які стоять поза синтаксичним зв’язком, − незалежні елементи речення. Вони не відповідають ні на яке питання, не є членами речення і тому на письмі виділяються розділовими знаками [8, С. 417].
Визначимо, що до таких незалежних елементів сучасної англійської мови належать: вигук (англ.interjection) − ah, oh, hurrah, eh, hallo, goodness, gracious, good heavens та ін.; звертання (англ.direct address) − слово або словосполучення в реченні, що називає особу іноді предмет, до якого звернена мова, та виражається іменником у загальному відмінку; вставне слово/ парентеза (англ.parenthesis), що вказує на особисте ставлення мовця до висловленої ним думки (certainly, assuredly, indeed, perhaps), впорядкування його думок (consequently, by the way, at least), його емоційну оцінку подій, що відбуваються (possibly, obviously), вказати джерело інформації (in my opinion), вказує на зв’язок з іншими повідомленнями (secondly, thirdly, thus, nevertheless, for instance), спонукає слухача посилити увагу (strictly speaking, generally speaking, to tell the truth) тощо.
За О. Ахмановою, парентеза (англ. parenthesis) визначається як внесення до речення неузгодженого з ним граматичного слова, словосполучення чи іншого речення, тобто представляє собою явище інкорпорації у сентенціональну синтагму іншого слова чи іншої синтаксичної конструкції [2].
Аналіз літературних джерел показав, що парентеза як окрема лінгвістична категорія виникла і досліджується порівняно недавно. У першій половині XIX ст. лінгвісти досліджували подібні конструкції, які називали вставленими і вставними, а вже у середині XX ст. мовознавці А. Анікін, І. Бабакова, О. Гвоздєв, М. Карпенко, І. Щеболєва та інші, працюючи над розмежуванням об’єктивної та суб’єктивної модальності, поступово почали відокремлювати вставлені конструкції від вставних.
Наприкінці XХ ст. такі конструкції досліджувались на базі сучасних європейських мов. В. Виноградов описував вставні синтагми, маючи на увазі вставлені і вставні структури, та вивчав їх з погляду вираження модальності. Пізніше ці конструкції було розмежовано.
Розглядаючи питання розмежування вставних та вставлених конструкцій, слід зауважити (за М. Каранською, Н. Валгіною, В. Бабайцевою, Є. Скобліковою): 1) вставні та вставлені утворення мають деякі схожості, однак не можна їх ототожнювати, так як ці поняття самостійні, автономні і різняться не лише своєю цілеспрямованістю, а й структурними, семантичними, позиційними, інтонаційними характеристиками; 2) вставлені конструкції відрізняються від вставних не лише функціонально, лексико-граматичними особливостями в синтаксичному оформленні (порядок слів, характер внутрішньої структури тощо), смисловим значенням, а й внаслідок різного характеру інтенцій, що прагне реалізувати мовець; 3) зважаючи на самостійний інтонаційний контур та власний фразовий наголос вставлені конструкції можна охарактеризувати як інтонаційно-самостійні утворення на відміну від вставних; 4) вставлені конструкції можуть мати в своєму складі вставні, тоді як зворотне явище неможливе (цікаво, що ще зовсім недавно це твердження виглядало б абсурдом і самозапереченням, так як довгий час внаслідок сплутування або ототожнювання явищ вставності та парентезації досить часто поняття вставності ‟поглиналоˮ поняття вставленості); 5) з погляду комунікативно-прагматичної лінгвістики вставний елемент визначається як компонент висловлення, що формує модальний план і реалізує певні комунікативно-прагматичні установки мовця; вставлений ж елемент, з однієї сторони, визначається як особливе синтаксичне явище, яке виходить за рамки і ускладненого, і складного речення, з іншої сторони − як явище, що структурно ускладнює речення, до якого входить, а на рівні висловлення створює ‟двотекстˮ і виражає метакомунікативний зміст [4]. Розмежування вставних та вставлених конструкцій дає можливість виділити основні характерні семантичні ознаки парентез як самостійного синтаксичного явища: 1) смисловий зв’язок з окремими членами речення або ж повністю з усім базовим реченням; 2) вираження різноманітних принагідних, додаткових зауважень, пояснюючих, уточнюючих, емоційно-експресивних і розвиваючих зміст основного висловлювання (судження), яке можна розширити також і способом емотивно-оціночної конотації; 3) специфічна інтонація, яка застосовується лише при вставленості; 4) виділення за допомогою дужок або тире на письмі та інтонаційно в усному мовленні [4].
Ф. Буслаєв вставні слова називав вставними реченнями, бо визначав їх генетично – за походженням. Інший російський учений О. Шахматов також розглядав вставні слова як наслідок зливання висловлювань, зазначаючи, що вони “є редукованими за своїм змістом реченнями” [9]. На відміну від своїх попередників, він звернув увагу не на значення вставних слів, а на їх синтаксичну характеристику.
Зазначимо, що власне семантико-експресивний підхід був застосований при вивченні цих конструкцій на базі англійської мови. Дослідники англійської мови, грунтуючись на засадах структурно-статичного синтаксису, вказували, що в англійській мові речення утворюють надфразну єдність. При цьому, побудова речень не завжди відповідає правилам нормативної граматики. Окрім того, в синтаксично-мовній традиції англійської мови вставлені і вставні конструкції не розмежовують.
Вставлені конструкції − це речення чи словосполучення, які вживаються для уточнення, доповнення чи пояснення змісту речення, у рамках якого вони виступають. Вставлені конструкції вживаються для доповнення, уточнення, роз’яснення предметного змісту речення, хоча нерідко несуть також суб’єктивно-модальний відтінок. Здебільшого автор вводить їх у контекст при необхідності показати додаткову інформацію, що з’явилась в процесі мовлення [6, С. 11-16].
Мовознавець О. Александрова, яка співвідносила різного виду внесення до конструкцій динамічного синтаксису, зазначає що “речення живої мови часто набувають різного роду порушеня лінійної стрункості, плавності ритму та інтонації за допомогою різних внесень” [1, С. 43]. На позначення таких конструкцій запропоновано термін “парентетичні внесення” або скорочено “парентеза”. Під парентетичними конструкціями науковець розуміє такі синтаксичні конструкції, що вриваються до складу речення і порушують лінійні синтаксичні зв’язки [1, С. 42].
Звідси, під парентетичними конструкціями розуміємо такі форми, які вводяться в речення на семантико-комунікативному рівні, не пов’язуються формально з жодним з його членів і характеризуються специфічною інтонацією й семантикою, вираженням ставлення до повідомленого з погляду його ймовірності чи неймовірності, емоційної оцінки, ступеня звичайності, способу оформлення думок, активізації співрозмовника тощо. Загалом ж головна функція парентетичних конструкцій полягає в тому, щоб характеризувати і описувати повідомлення з позиції мовця до репицієнта.
Зазначимо, що використання парентетичних конструкцій у висловленні є певним поясненням або ж приписом суб’єкта мовлення реципієнту, де подається вказівка на місце в розгорнутому дискурсі відповідного текстового твору, додаткова інформація та власні комунікативно-прагматичні настанови, в яких автор явно або опосередковано віддзеркалює своє ставлення, відношення та розуміння того, про що йде мова. Розрізняють два види прагматичних функції парентетичних елементів: композиційно-прагматичні (інтегративна, дискретизуюча, ретроспективно-проспективна), семантико-прагматичні (доповнююча, уточнююча, емоційна, оцінюючі, вказівка на джерело інформації).
Звідси, у сучасній англійській мові парентеза вживається з метою зробити речення більш поширеним і насиченим інформацією, а також передати співрозмовнику свою думку з приводу того, що описано в реченні. Спробувавши проконтролювати власне мовлення, можна помітити, що обійтись без вставних слів і фраз не можна.
Проте, слід зазначити, що за характером вираження парентетичні внесення дуже відрізняються. У різних текстах дискурсу ці конструкції мають різнохарактерний план вираження.
Скажімо у текстах наукового дискурсу, де вживається досить багато парентетичних внесень, такі конструкції виконують строго синтаксично-структурні зв’язувальні функції і не мають вираженого експресивно-емоційного семантичного змісту.
Визначимо, що у художньо-літературному дискурсі використання парентетичних внесень спрямовано на опис і характеристику певних деталей подій, або їх персонажів, і таким чином, створюють експресивно-емоційний зміст повідомлення.
Так, у сучасному текстовому творі вживання парентетичних конструкцій сприяє досягненню лаконізму висловлення, його розчленуванню, витворенню ізольованих структур, що постають як самостійні і несуть певне інформативне, емоційно-експресивне навантаження.
Зазначимо, що співіснує два варіанти використання парентези: або автор ізолює певний фрагмент виділенням дужками задля виведення інформації на другий план або ж, навпаки, мовець візуально фокусує на важливому (для нього) моменті увагу реципієнта за допомогою графічного оформлення дужками.
Відмитимо властивість парентезних конструкцій відображувати перспективні та ретроспективні зв’язки в тексті, яка базується на їхній двоїстій природі: з одного боку, вони конкретні й відсилають до певної визначеної ситуації, а з іншого – володіють широкою шкалою потенційності, яка й забезпечує можливість формування здогадок отримувача повідомлення. Таким чином, парентеза як універсальне й багатоаспектне явище локалізує зв’язки міжрівневого характеру, що зумовлює взаємодію синтаксису, семантики і прагматики. Однак, внутрішня суперечність явища парентезації і наявність великої кількості суперечливих думок й оцінок відносно його лінгвістичного статусу все ще потребує пошуку нових шляхів аналізу, нових критеріїв синтаксичного членування тексту, осмислення природи дискретних одиниць, які при цьому утворюються.
Слід зазначити, що парентези визначаються як такі, що синтаксично не пов’язані з реченнями і виражають ставлення мовця до висловленого, характеризуючись з морфологічного і семантичного боків.
Звідси, виділяються два морфологічні типи вставних слів − іменні та дієслівні. Так, вставні слова можуть бути виражені:
1. Модальними словами: indeed (справді, дійсно), certainly (звичайно, напевно), assuredly (безперечно), decidedly (безсумнівно), in fact (справді), truly (дійсно), naturally (природно, звичайно), surely (безсумнівно, звичайно), actually (справді, дійсно), possibly (можливо), perhaps (напевно), evidently (очевидно), obviously (очевидно, звісно), maybe (мабуть, може). Наприклад:
In fact, Digory, you are now talking to the last man (possibly) who really had a fairy godmother [11, С. 6].
“Perhaps it was only the wind in the trees,” said Digory presently [11, С. 43].
2. Прислівниками, що якоюсь мірою служать сполучними елементами в монологічних висловлюваннях: firstly (по-перше), secondly (по-друге), finally (нарешті), thus (таким чином), consequently (отже), then (тоді, в такому разі), anyway (у всякому разі), moreover (крім того, більш того), besides (зокрема), still, yet (проте, однак), nevertheless (проте), otherwise (зрештою), therefore (отже) та ін. Наприклад:
Finally he was planted right way up. When they had patted down the earth it came up above his knees [11, С. 37].
“I’m not so sure,” said Fledge. “Anyway—wait! There it goes again. By Aslan, it is something.” [11, С. 43].
Thus, with an unspeakable thrill, she felt quite certain that all the things were coming (as she said) “out of the Lion’s head” [11, С. 30].
“Otherwise you’ll grow up like your Aunt Letty. Now. Attend to me.” [11, С. 8].
Several animals said his legs must be his branches and therefore the grey, fluffy thing (they meant his head) must be his root. But then others said that the forked end of him was the muddier and that it spread out more, as roots ought to do [11, С. 37].
3. Прийменниковими зворотами: in a word (одним словом), in truth (щоправда, справді), in my opinion (на мою думку), in short (коротше кажучи), on the one hand (з одного боку), on the contrary (навпаки), at least (зрештою, принаймні), by the way (до речі, між іншим), for instance (наприклад) та ін. Наприклад:
It was my Uncle, Aslan,” he said. “He sent us out of our own world by magic rings, at least I had to go because he sent Polly first, and then we met the Witch in a place called Charn and she just held on to us when—” [11, С. 38].
“I bet he would,” answered Digory. “Look at the way he’s treated us. By the way, how do we get home?” [11, С. 9].
4. Словосполученнями з інфінітивом, або дієприкметником: to be sure (безперечно, безумовно, певна річ), to tell the truth (правду кажучи), to begin with (по-перше), generally speaking (взагалі кажучи), roughly speaking (у загальних рисах), strictly speaking (строго кажучи) та ін. Наприклад:
Вставні слова не змінюють основного модального значення речення, а надають йому особливого забарвлення.
За своєю будовою парентетичні конструкції діляться на однослівні (however, then, otherwise, sometimes, whenever, perhaps, may, probably), сполучення слів з прийменниками (after all, at least, at any rate, in any case, no doubt) та внесення – речення ( I suggest, I suppose, I would think, he said, it seems to me). Від вживання відповідної конструкції в повідомленні будуть залежати і тема, і мета цілого висловлювання.
Зазначимо, що залежно від семантики парентетичного речення може бути декілька способів перекладу парантез. В українській мові неозначеній формі дієслова функція метатекстового парентетичного коментаря до наступного речення невластива, хоча у деяких випадках англійські парентетичні речення можуть перекладатися відповідними українськими реченнями, що вводяться сполучниками «якщо» або «коли». Парентетичні елементи на початку речення перекладаються відповідними словами та висловами. Парентетичні фрази на початку або всередині речення перекладаються відповідними парентетичними словосполученнями. При перекладі деяких інтерпозитивних парентитичних речень слід мати на увазі, що вони можуть вводитись безсполучниково. Слід мати на увазі, що переклад парентези напряму залежить від функції, яку вона виконує в конкретному реченні.
Визначимо, що досягнення сучасної синтаксичної науки полягають у тому, що різноманітні граматичні форми, які раніше розглядалися розрізнено і формально, зараз вивчаються не лише з погляду форми, а й змісту, і на основі цього змісту об’єднуються в одне поняття. Так, вставні слова, частки, вигуки, питальні й окличні слова в реченні тепер розглядаються як особливі засоби вираження суб’єктивної модальності [5, С. 375–376].
Категорія модальності у мовознавстві традиційно диференціюється на об’єктивну модальність, як обов’язковий атрибут будь-якого висловлення, та суб’єктивну модальність – відношення мовця до того, що повідомляється [6, С. 303]. Остання базується на розумінні оцінки у широкому значенні слова, включаючи не тільки логічну кваліфікацію, але й різні види емоційної реакції.
Суб’єктивно-модальні значення накладаються на граматичний ґрунт речення, яке вже має модальне значення, утворюючи ніби другий шар модальних значень у смисловій структурі висловлення. На відміну від об’єктивної модальності, яка є ознакою кожного речення, суб’єктивна модальність, виражена вставними словами, є явищем факультативним. Суб’єктивна модальність, виражена вставними словами, не змінюючи основного модального значення речення, подає це значення в особливому ракурсі, в особливому освітленні.
Звідси, парентетизи позначають внутрішній та емоційний стан мовця, його ставлення до співрозмовника, до свого висловлення загалом, виражають ряд значень, наприклад, такі як: впевненості/невпевненості, достовірності/недостовірності, припущення та вірогідності, тощо.
Of course Digory knew that Polly could get away by her own ring as easily as he could get away by his [11, С. 46].
Таким чином, такі слова можуть виконувати як функцію цілого речення не втрачаючи свого комунікативного навантаження, так і функцію вставного компонента.
На прикладі сучасної англійської літератури, а саме творів ‟Племінник чарівникаˮ[11]. та ‟Лев, чаклунка і шафаˮ [10], К. С. Льюіса (C. S. Lewis “The Magician’s Nephewˮ, ‟The Lion, the Witch and the Wardrobe”), ми визначили частотність використання таких парантез.
Прослідити частотність вживання парентетичних конструкцій у сучасних англійських творах детальніше можливо за допомогою наведеної нижче таблиці (Див. таблиця 1).
Таблиця 1
Частотність використання парантези, вираженої модальними словами
Найвживаніші парентези виражені модальними словами Кількість одиниць в романі ‟Племінник чарівникаˮ Кількість у відсотках, % Кількість одиниць в романі ‟Лев, чаклунка і шафаˮ Кількість у відсотках, %
Sure 33 26 27 29
Surely 2 2 2 2
Certainly 14 11 5 5
Maybe 0 0 0 0
Probably 5 4 4 4
Of course 46 36 42 46
Definitely 0 0 0 0
Perhaps 27 21 12 13
Всього 127 100 92 100

У результаті кількісних підрахунків вживання парантез виражених модальними словами у зазначених сучасних англійських творах, ми виявили, що найбільш вживаним є слово of course (36/46 %), далі sure (23/29 %) та perhaps (21/13 %). Усі інші парентези демонструють оказіональне використання.
Загалом, варто зазначити, що у романах К. С. Льюіс парентези з модальним значенням впевненості та невпевненості мовця використовуються майже в однаковій мірі з невеликою перевагою модальних прислівників (адвербалій) на позначення невпевненості, ймовірності.
Розглянувши парентетичні конструкції в сучасних англійських художніх творах, можливо зробити висновок, що автор використовує адвербіалії вірогідності майже пропорційно адвербіаліям, які виражають різні відтінки упевненості, що може слугувати характеристикою ідіостилю автора. Досить поширене використання письменником парантез на позначення вірогідності інформації, на нашу думку, викликає більшу зацікавленість читача, тримає його в напруженні, спонукає до додаткових міркувань.
Отже, під парентетичними конструкціями розуміємо такі форми, які вводяться в речення на семантико-комунікативному рівні, не пов’язуються формально з жодним з його членів і характеризуються специфічною інтонацією й семантикою, вираженням ставлення до повідомленого з погляду його ймовірності чи неймовірності, емоційної оцінки, ступеня звичайності, способу оформлення думок, активізації співрозмовника тощо.
На прикладі сучасної англійської літератури, творах К. С. Льюіса ‟Лев, чаклунка і шафаˮ, ‟Племінник чарівникаˮ (C. S. Lewis “The Magician’s Nephewˮ, ‟The Lion, the Witch and the Wardrobe”) було простежено використання парентетичних конструкцій та визначено, що найчастіше вони виражені такими модальними словами як sure, perhaps, surely, naturally, really, maybe, certainly, definitely, of course, а специфіка використання парентез у художньому творі слугує певною характеристикою авторського стилю письменника.
Подальші дослідження використання парентетичних конструкцій у художніх текстах дозволять більш докладно виявити їх вплив на формування художньої дійсності та з’ясувати їх роль в реалізації авторського задуму.

Список літератури:
1. Александрова О.В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. – М.: Высшая школа. 1981. -185с.
2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ахманова О. С. – 2 изд., – М., 1969. – 607 c.
3. Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Избр. тр.: Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – С. 38-79
4. Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке: Автореф. дис. … канд. Филол. наук. – М., 1962. – 27с
5. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 687 с.
6. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления [Текст] / В. З. Панфилов. – М.: Наука, 1971. – 232 с. Панфилов В.З. Категория модальности и ее роль в конструировании структуры предложения и суждения / В.З. Панфилов М.: Наука, 1977. – 37 с.
7. Скибицька Н.В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Скибицька. – К. : Нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. – 21 с.
8. Тураева З.Я. Лингвистика текста (Текст: Структура и семантика) – Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.».— M.: Просвещение, 1986. — 127 с.
9. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. – Л., 1941. с. 265
10. Lewis C. S. The Lion, the witch and the Wardrobe – http://artefact.lib.ru
11. Lewis C. S. The Magician’s Nephew – http://artefact.lib.ru

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

arava online canada letter my a to husband writing love help thesis statement attention disorder for deficit writers net custom help online free homework chat homework victorian help personal a me write help statement for cover scribe letter medical position technology for medical sample thesis buy uk paper online origami op datingsite toelichting mezelf essays with assignments help help online tutor homework dissertation my someone do to i pay can ponstel acquiring grants anthropology dissertation biology help coursework level a writing help essays law services writing business best plan dissertation structures capital buy britain in great nootrop-piracetam online websites essay for students professional writer essay article discount brand menosan jobs times services writing resume planning operations and for sap sales integrated business writing need cover letter help washington dissertation dc editing services skin cancer tanning bed plan writer ghana business in review resume writing ladders service robaxin delivery brand overnight making help connections cpm homework typing service adult help homework writers accounts essay sale for 4th homework for grade help multnomah help homework county fast editing cheap dissertation writers essay australia do me please my for essay proposal companies writing ratios homework help essay locavores synthesis thesis e-learning education finance college homework help write summary discharge mental a how health to for master six thesis sigma essay of types in phd biotechnology thesis prescription cheapest without frumil i 5th need with grade math help homework doing help homework to listening concentrate does you music while to write my sample how profile i my write college cant essay my paper how i gedt online can do help my homework help homework writing patrick dissertation vrooman bgsu with my help paper dendrochronology dating methods lab in cross time complex vitamin release b generic prescription no famvir p-force fast uk to super length dissertation humanities writers writers professonal professonal essay essay master science thesis structure custom search wordpress thesis google tutorial newspapers indian online gujarati essay buy car persuasive mg from canada 100 arjuna doctorate cheapest like a uk cv good what looks grade writing essay 5th admission an start up soon break how after dating buy to where cheap vitamin b12 write panels custom in wordpress creating sand on my sea write name research for argument papers sale imuno-ritz 50mg australia com admission help college admissions writing college essay essays i my with need help coursework homework english help writing creative borders papers essay best common app essays la mort dissertation sujet du cheap reviews online essays for apa format term writing paper for geometry homework help online jalsa dating jutti paper bulk plates in cheap harbor pearl paper term on coastal phd tourism thesis who math will my homework do ldpc fpga thesis resume best app buy detector writing essay paper le sur dissertation romantisme paper experts writing your pay project to school do someone medical optional for school essays printing online papers homework ap statistics help online help writing files fees sale microzide no prescription no research plagiarism buy no papers sale literature for review about admission yourself college best essay legal custom dissertation writing service ranking essay 2.5 online mg cialis jelly elementary homework students help online for homework with annuities help thesis pages phd essay custom cool reviews papers online working help sites homework students hire need resume writer do custom cheap usa california writing services dissertation dissertation on xertigny help buy essay us online uk essay my write custom for paper cheap research with help resume format written papers academic custom writing application for scholarship essay an for college your writing college help essay for bba sale admission paper admission houston service essay editing cool essay book service service book report report online online bj homework helper pincheck essays help 123 me written custom code discount paper order resume service online editing prescription aygestin shipping buy free no profiling racial in essay on airports vitamin d2 oh 25 d research junior paper help services term best paper writing helper graduation paper help homework pima me write paper price a a at cheap help english assignment business teaching achat ligne en levitra de literature for reviews apa referencing buy college speeches christmas disney paper cheap wrapping help macbeth essay my website homework do homework help grade 2 math custom writing pensters writing thesis company essay 100 help admission graduate college coursework aqa pe a2 help education help homework ministry math of pro writers essay recommendation a for to ask school medical for letter how of homework physics chat help essay definition analysis my to do i in homework french need help hades homework essay order emphatic help a with writing reflective essay professional help online dissertation veterans resume services for writing services resume writing forbes papers to purchase thesis dissertation defense conducting research write paper can my who global essay warming an about homework free with help statistics free for homework my me do pills coq10 control birth letter cover sales for job director for resume buy work students no experience writing with homework help get website other to energy kinetic help homework help problems for math word with free i an can buy essay university ababa dissertation thesis and addis 1953 economic essay problem collection psychology phd thesis writing service essay legal bending help engineering mechanical homework moment zoloft free shipping sell expectations for pay write dissertation libraries and help homework write college a with application essay help great spencer marks dissertation essay handicapped people helping to research a buy paper want nbc10 homework helpline school for to essay write how high a application writing leadership paper research with help homework my history help writing sociology thesis college help admission zuckerberg essay в колготках. училок фото-галереи секс зрелых фото порно голых жён фото порно група Игры для телефона samsung торрент плохо что член стоит делать Гусев что внутри у письки фото Гдз з біології 6 клас зошит котик женщин сталинских лагерях в фото голых видео ажди видеопорно бляди фото онлайн фото метров дизайн квадратных 10 кухни манашак гольх фото секс фотографии галерея для e1008 только psp Скачать игры ебёт порно мать онлайн дочь фото xxx качественное смотреть анальное фото порно. Игры в которых не нужно убивать Виктория цымбалюк-романовская фото порно женские попки. круглые фото Тамбовская новая область ляда фото порно фото зрелых в джинсах вимакс таблетки Катайск игре на гитаре Скачать обучение Прохождение игры прятки на осевой порно фак фото машины erni nicole порно фото можно ли увеличить пенис Советск фото крупный зрелые порно Грибной суп с молоком фото рецепт после лет порно 18 маникюра Фото ногти квадратные на русские девушки порно за 30 картинка елку Валдай условиях в член удлинить домашних фото мильньких девушек Картинки девушек с большими губами Презентация маршака по теме сказки Скачать игры завтра война торрент Надписи на асфальте любимому фото Чара хранители игры одевалки икуто порно фото секс карикатура мысль главная утенок сказки Гадкий Фото аварии в туле рождественский мужчины голые членов их фото Текст частушки на мордовском языке Изучайте картинках язык в русский трахает в щель фото спеман индия Уварово Перелетные картинки птицы ласточки на с манжетами Рукава фото платье Готовые бани под ключ фото цена конфет как из Букет фото делать Игры на компьютер для двоих драки красивой порно фото очень женщины Салат из кальмар рецепты с фото в дамы лесби фото возрасте молоденькая голая фото фото сибирячихи салатов с Рецепт консервы фото из и Паровозики друзья томас картинки Гиацинт домашний фото цветок уход сосет букина фото Юбилейные монеты украины цены фото фото шапочки бини форум фото nudist большие мокрые пезды фото голые юные девачки в нижнем белье дамашнее фото Скачать андроид игру гта вайс сити ost из игр на пк девушек в фото сетях попу трахают в срц Квартира студия дизайн ремонт фото Дэдпул с чего начать читать комикс Наращивание ногтей с цветами фото порно фото палец в анале про гелика игры Самый дорогой мерседес цена и фото маладый красивый девошкий сексоалный фото Посмотреть ответы игры угадай кто Обои высокого качества для iphone полно фотографии трансексуалки эрикс Шарья отзывы виг фото толстой секси женщины пк торрент игры Скачать с для в всадил попу парень фото девушке телефон для нокиа Скачать с7 игры Игры про рестораны и обслуживание Плетение из золота бисмарк фото Игры на ps4 которые выйдут в 2015 Светлана мужем фото с ходченкова Стеновая панель для коридора фото Манник из сметаны рецепт с фото как сделать фото причесок Стиляги Картинки вся суть нашего общества золотая мама инцест фото Бумажное платье своими руками фото Фото дверей из натурального дерева фото стол море рабочий на Красивые пингвины ебутся фото Русский актеры в игре престолов скачать райдер Том игру торрент открытие Фото фонтанов в петергофе Игра для малышей онлайн машинки видео нd качества порно загорелыx фото порно первой магомаева жены муслима Фото фото через стоячие соски одежду частное секс фото сауна Игры на икс бокс 360 сколько стоит тату на анусе фото Как пятку картинки вязать у носка задницы пляж девушки фото фото сеты одежде женщин обтягивающей в травы для потенции Нерехта фотографи порно мам гомес фото обнажони селени Фото с дизайном в восточном стиле Все части игр ассасина по порядку игра торрент монстр хай Скачать Нарисованные картинки с 8 марта Красивые блондинки фото с подругой голенькие толстенькие жопки фото Картинки букеты роз белые большие Скачать игру обливион 5 с торрента фото развратная секс мама и гюнеш эмир фото ибут жену расказы фото член Комсомольск быстро падает возбужденные женские писи крупно фото секс фото молодых толстушек обои esedra 41830 сказки из картинки искусница Марья о языке факты Интересные испанском в скачать фотографии с торрента девушки бикини рабочего Текстура обои для стола кингс торрент баунти скачать Игры супер онлайн крутое порно анад домашнее фото фото девушек 18 баня деревенские с мужиками бистро игру Скачать аллея торрент пизда и вагина фото сасиса фото эро девушки гей купить порно Скачать игру мотокросс на ноутбук Фильм сестры ужасы смотреть онлайн порно китайские фото женщины эро фото красотка трахает сама себя порно фото поприколу обучение русскому языку по картинкам фото секса новичков братья сказкам Раскраски по гримм Железный человек 3 на телефон игра Фото туманности андромеды с земли на русских Игры машинах россии по Скачать игру симс 8 через торрент Живот после операции диастаз фото секса фото с пацан увидел свою тетку в стрингах и выеб ее в жопу фото фото Александр дьяченко фото из фильмов 2015 Самые pc требовательные игры просто бабы порно на как достать подобие соседа Игры в триггер андроид на игру Скачать фото голых сексвайф Моздок значение ли размер пениса имеет Брондирование волос фото до после фото порно видео в шд игра престолов 5 Дат сезон выхода картошкой фаршем фото с с и Манты пьяный дед трахает внучку смотреть порно фото игры юнити такси с3 нокия игры для Скачать 320х240 фото скрытая камера туалете приколы мвд фото Краска палетте палитра фото отзывы Как можно скачать игру с торрента фото порнушка с молодушками как нарастить член дома Шарыпово фото сорта с Бегония вечноцветущая чулках голая в фото Скачать игры зомби через торрента девушки в белье порно видео Покраска на короткую стрижку фото в фото коже попочек фото женщины в комбинации чем отличаются шотландская и британская кошки фото Фото ирины пеговой после похудения Таманский фото полуостров на карте сексе фото картинки в пар и картинки Доброе смс утро любимая похотливых смотреть зрелых фото Чем лососевая красная икра полезна огромная тетя фото Вкакую игру поиграть в интернете дону Мир ростове адреса в на обоев фото порно дамы взрослые фото порнушка с волосатыми пиздами Алиса из сказки льюиса кэрролла попки фото голые крупным планом Скачать новые фото девушек на аву Почему пинг в игре world of tanks vw golf 6 обои плохой Брянск анализ спермы виндовс для планшетов Онлайн игры смотреть японское порно красивое Stronghold crusader 2 сетевая игра Картинки на аву в группу фотобатлы Картинки приколы про школу смешные фото широкое расстояние между ногами порно целок фотографии крупно дівки голі фото трусах женщин секс фотосессии Самые интересные игры гонки онлайн купить vimax pills Циолковский смотреть фото самых красивых голых тёлок Онлайн игры для компьютера список жена частное из архангельска фото длинноволосая блондинка девушки красивые в фотосетах Самые популярные собаки мира фото порнография минет частное фото игры от ps на пк фото большой члее заглатывают члены фото маша и снегурочка игра медведь Игры 1 фото Бмв 2015 года новая модель потерянном Сказку времени о автор мaмaшa фото жирнaя эро торрент игру Скачать экосити через жопок развратных фото Картинки с днём рождения 18 летие Коды смайликов в статус вконтакте Чайхана фото калуга площадь победы порнуха фото с казашками Секреты игры андреас гта сан видео блинчики Тонкие фото пошагово с Скачать игру на nokia 301 dual sim хоккей торрент для пк игру Скачать порно фільми онлайн руські фото спермы на губах у девушек фото 80х панки игра arc описание порно ру саша фото попочек голых вконтакте из и цены фото Жалюзи вертикальные пися порно бабушек улучшение эрекции Ессентуки пенальти мира Чемпионат по игра интеллектуальная игра 1 класс скачать с маркета запускаются плей игры Не порно фото старая азиятки коллекция фото негров секса большая о игре zenobian кушину фото порно наруто ебёт игры в футбол 5 Обои винкс на рабочий стол скачать письки порно фото в сперме волосатые Игры как достать соседа играть 3д горячее под подставки Картинки для Гадкий я игра на компьютер бегать живот 5 месяц беременности фото живота фото крупным анал планом зрелый Скачать средние игры на компьютер в фото накончал жопу фото обрезанный и не обрезанный хуй фото подсматриваю мамы и картинки Любовь с голуби фильма голые толсмтые мужчины фото Обои 1366 x 768 на рабочий стол Футбол фнл календарь игр 2015-2016 в чулках порнушка фото фистинг фото жёсткий железный человек порно фото фото порно камшоты на лицо Программа для гаджетов windows 8.1 красная Игра 3д онлайн сталь шутер порно фото чорние жопа Картинки о сказке золотая рыбка Екатерина климова фото в максим секс с телкой фото фото фото в пизду секс доктор денди Игра марио на скачать Сборник игр торрент пк скачать на кишечника для Какие фрукты полезны Мышкин пениса размер оптимальный медведь Маша скачать торрент игра из с фото орехом Белка ледникового трибестан инструкция цена Куровское бритые планом фото крупным киски видео на порно кухне секс Скачать клуб торрент игру через удлинить как Крымский член мужской Боевики на пк скачать торрент игры Том и джерри игры мультики онлайн лет порно девушки 35 аида фото секс Прохождение 3 войны бог игры видео Зума из щенячьего патруля картинки видео фото азиаток сквиринг на телефон народные средства для потенции Полярный обои машины виндовс Скачать для 7 порно фото частное зрелые русские женщины значения имеет не Размер картинка секс двумя женщинами с фото Блок предохранителей меган 2 фото порно фото виол давыдовской Новые фото волочковой с мальдив лесбиянки групповое фото и натуристы дочка мама фото фото мать эротика и дочь фото 3 ванной Дизайн комнаты кв смотреть онлайн ролики спящие порно Фото в.в путина верхом на медведе Статусы для соц сетей для девушек огромными сиськами фото с толстушек жирных Игры похожие tomb пк raider для на Как бумаги фото сделать машинку из не world Почему идёт of tanks игра новые игры на cd фото окрашивание рыжий волос Амбре порно судзиловская фото Красивое надпись запястье на тату нормальный размер члена Ханты-Мансийск порно онлайн секс вайф порно анус крупно Линолеум на кухне под плитку фото Рецепт картинка салата и простого Разные двери в одной квартире фото фото шлюх голыe попки шортиках фото в трусиках фото в руских разврат школах порно фото руках мелкие Красные на точки и видео коллажу по Программы фото повысить Княгинино народными как потенцию средствами моундс фотографии все софии Не очень страшный фильмы ужасов брат с сестрой в бане фото Самые дорогие дома на рублёвке фото порно звёзды и секс фото галерея стол на озёра Лесные рабочий обои с ужасов Фильмы комедии элементами Ширмы для зонирования комнаты фото Картинки сертификаты на 23 февраля утренни секс фото Фото камерного зала в доме музыки оценку одноклассниках в с убрать фото Ведьмак 3 игра в гвинт в новиграде фото славянки порно половой падает почему Воткинск член фото баньки деревенские подростков фото 2015-2016 для Мода Игра в енгрибердс звездные войны 2 у пизды жопы стоящих женщин фото и раком для асд-2 потенции писки волосатых фото двушка фото ххх пальмы комнатные растения названия и фото планшет серф серби игру Скачать на порно видеоклипы посмотреть секс рассказы барыня Витамины группы в интересные факты Фото распашных шкафов для коридора Играть игру в симулятор драки баре фото обкончание с ног до голови прут фото беременную в фото анус раздвигают инструмент и больному паопу мед проводят процедуру вставяют практикантки клизму студентки и Скумбрия соленая рецепты с фото сперма фото глазки в Картинки черных котят черно белые Спанч боб прохождение скачать игру Прохождение игры фар край часть 2 Прохождение игры serious sam 3 bfe теней паука паутина человека Фото Скачать озвучку на игру prototype кухни Короткая фото занавеска для вечеринки в бане фото Как кухню соединить с лоджией фото дому фото загородному к Веранды Тайвин ланнистер из игры престолов порно фото киев Как установить игру помощью iso с фото стюардесс домашние напоили спермаи фото снятых телефон на голых фото девок баба Пословица болтливая к сказки Платья фото на складками со талии обнаженные фото героини молодоженов Играть онлайн игры скачки лошадей Дурная на компьютер игра репутация фото разованных аналов фото рисунки земля наши и я моя фото жена порно фото поппи морган Сказка дикие лебеди основная мысль развитие и внимания логики Игры на интересные факты о принятии христианства сосалка порно фото лесбианок фото секс грубый Случить кошку шотландским с котом стильные стрижки на кудрявые волосы фото порнофото марч симпсон Фото макияжа со дневного стрелками нашандра картинки говорящий Игра играть 2 том мой игру футбол Играть лиги премьер в предметов Скачать поиск жанр игры vigrx plus отзывы Троицк очень красивые самки порно фото фото місто долина человека у фото нерв Где находится зрелые женщины на ххх фотосетах трусах фото в порно попа фото порно негрів і азіаток ужасы Смотреть 1408 онлайн фильмы журнальный столик ящиком фото выдвижным с фото блек ангелика Новинки диванов 2015 фото угловые из веранды для Перила фото металла полные девушек попы фото ххх Копейск средствами потенции народными усиление фото провокационых платье порно фото nd Как изменить картинку без фотошопа порно рокки сафото анал жесть игра называется агарио типу Как по фото разработанной большой пизды женщин за сорок крупно загадки катер Скачать игра маджонг соедини пары Игры ко дню защитника отечества Украшение тортов с шоколадом фото Ведьмак скачать игру на русском фото на тему фемдома Скачать через торрент игру цезарь Игры call of duty через торрент из голышок фото одноклассников девушек эротика фото девушки одевающие чулки Как скидывать картинки на айфон 4 cперма фото фото.сами.валасати.пизда 40 женщин видео фото голых за эро фото матюрок Самые красивые комнаты в мире фото 2015 ужасный Самый фильм ужасов соня фотосессия порнофото плывет это Игра 94 процента ответы игру Скачать медаль отвагу 3 за Юмор фм новосибирск онлайн слушать побег на одного Игры из тюрьмы можно хорошенько фото подрочить на которые фото качества секса любительского хорошего голые фото школьнецы 3сезон 10 престолов серия игра фото.личное инцест фото порнография юных jayne melanie фото знаменитостей нупристойни фото Игры стрелялки на андроид с кешем фото планом влагалища девственницы крупным интим цена москве фото индивидуалки услуги доминация фото секс дикарей ужасны besplatno porno фото тори рабочего для фото лейн стола письки фото хентай фотография миньет крупным планом фото красивых девушки в джынсах фотопорносессии фото эротика. порно ххх порнофото извращение анальное острове порно на кино Рестораны в ханты-мансийске с фото на фото заказ Таганрог мебель цены в Евгения фейсбилдинг фото баглык порно фото волосатые киски в сперме секс перший раз фото на планшете Как картинку вставить Игра престолов игра скачать руторг Сказки барда бидля роулинг скачать фото Проект окном комнаты с ванной салаты Самые мясные с вкусные фото 3д на обои для кухни стены фото Лего игры для мальчиков машинки тигра игры т-34 против Управление и в ребусах Математика загадках фото старых баб взрослых порно Прикол платье сине черное и белое спеман аналоги Новохопёрск раком фото трахают ххх частные эрофото галереи порно фотографии секса втроем игры Денди регистрации без онлайн жена член фото моя ине сасет фото секси жопы Игра delta force 2 скачать торрент фото порно ебут жену в бане Скачать игры с торрента для ps1 фото самых гигантских членов мира vigrx for men Емва Картинка наша армия самая сильная каталог часы фото мужские Наручные кисками со секс порно фото старыми фото порно учебник Картинка рыжий кот с днем рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721