Історія розвитку законодавства, що регламентує безпеку руху та експлуатації автомобільного транспорту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розглянуто розвиток та становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення, вчинені на автомобільному транспорті. В ній виділено 4 періоди розвитку законодавства, що регулює порушення на дорожньому транспорті і охарактеризовано кожен із них.

This article describes the development and establishment of the institute criminal responsibility for violations committed in road transport. It highlighted four periods of development of legislation governing infringement Road Transport and characterized each of them.

Постановка проблеми. Транспорт відіграє велику роль у нашому житті. Він є найбільш поширеним засобом перевезення вантажу і людей, але в той же час і небезпекою, яка зростає з кожним днем. Тому ця сфера потребує чіткого регулювання з боку держави, як шляхом прийняття превентивних і охоронних норм, так і відповідальністю, яка настає за їх порушення. Вдосконалення боротьби зі злочинами проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту вимагає історичного розгляду цього питання.

У зв’язку з вище викладеним,  метою даної статті є дослідження того, як із розвитком автомобільного транспорту розвинулося законодавство, що регулює його роботу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню історії розвитку законодавства, що регулює автодорожні злочини присвятили свої дослідження Абаринов В. О., Г. Зингер, В. Я. Тацій, И. И. Меттер., О. И. Чистяков, А. Цибульський та ін.

Розглядаючи історичний аспект урегульованості суспільних відносин при злочинних посяганнях на безпеку руху та експлуатацію автотранспорту, умовно можна виділити чотири його періоди. Перший характеризується тим, що суспільні відносини, пов’язані із безпекою руху та експлуатації автотранспорту, не були врегульовані кримінальним законодавством (до 1931 р.). В наступному періоді регулювання суспільних відносини, пов’язаних з безпекою руху та експлуатації автотранспорту, у кримінальному законодавстві відбувалося  за аналогією (до 1961 р.). Законодавче закріплення норм, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на автотранспорті визначають третій період розвитку транспортних злочинів (до 24 серпня 1991 р.). Наступний етап триває і сьогодні. Він характеризується тим, що охоплює весь подальший розвиток кримінально-правових відносин. Цей період пов’язаний із новим підходом в кримінальної правовій теорії та законодавстві: створення системи норм, що забезпечують регулювання безпеки руху та експлуатації транспорту.

Одне з перших згадувань про кримінальну відповідальність за так звані дорожньо-транспортні злочини зустрічається у вітчизняному законодавстві XVII ст. Прообразом такого злочину можна вважати діяння, відповідальність за яке встановлювалася ст. 17 глави XXII Соборного уложення 1649 р. [16, с. 107] Кримінально караними визнавалися дії особи, яка «с похвалы или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ее обесчестит, или ея тем боем изувечит…» [11, с. 250].

Одним з нормативних актів, що дійшли до наших часів, являється Указ царів Івана та Петра, датований 3 січня 1683 р. В ньому зазначалося: «Великим государям ведомо учинилось, что многие умели ездить в санях на возжах с бичами большими и, едучи по улицам, небрежно, людей побивают, то впредь с сего времени на возжах не ездить» [1].

Поява в XVІІІ столітті саморушних екіпажів зумовила потребу в розробці правил їх руху. В 1730 році Анна Іванівна звеліла «извощикам и прочим всяких чинов людям ездить, имея лошадей взнузданных, со всяким опасением и осторожностью, смирно», порушники ж  «за первую вину будут биты кошками, за вторую кнутом, а за третью сосланы будут на каторгу». ( Кішка – багатохвістний батіг для виконання покарань). «Имеющим охоту бегать на резвых лошадях в запуски или в заклад, – наказує імператриця, – выезжать в Ямскую слободу, или по рекам, где мало людей ходит, но и в тех местах осторожно, а на улицах такого беганья отнюдь не чинить» [1].

Зважаючи на те, що реальних засобів виконання даних нормативних актів не існувало, ніхто не дотримувався ні першого, ні другого наказів імператриці. 9 березня 1731 року на підтвердження цих наказів з’явилося нове розпорядження: «На лошадях не скакать, ни на кого не наезжать, не бить и лошадьми не топтать». Винних наказано «ловить, и для того из полиции посылать разъезды из драгун и солдат» [7].

25 лютого 1763 року, тобто через рік після сходження Катерини Великої на престол, з’явився її указ: « Понеже де усмотрено, яко многие здесь разных чинов люди ездят с зажженными факелами, отчего к пожарному случаю есть опасности, к тому же многие господские кучера, лакеи, также извозчики, ездя по улицам, скачут весьма скоро и чинят великие свисты, что в здешнем городе чинить весьма неприлично, по сему поводу императрица повелеть соизволила, чтобы никто в ночное время отнюдь не ездили и не ходили, а имели фонари, и чтобы по улицам не скакали скоро, и кучера, лакеи и извозчики не свистели, а ежели за тем объявлением кто в этом будет пойман, то все эти подлые люди будут не отменно по указу наказаны» [7].

Як бачимо, уже у XVII столітті регулювання порушень на транспорті знайшло місце у законодавстві. Звичайно, не можна ставити її на один щабель із сучасною відповідальністю, але й транспорт в ті часи був інший, обмежений в можливостях і швидкості.

В 1801 році в Москві вже діяли детально розроблені правила руху. Їздити можна було лише по правій стороні. На певних вулицях обмежувалася швидкість руху і встановлювалися особливі місця для стоянки екіпажів. Ці правила пред’являли дуже чіткі і суворі вимоги до перевізника, технічного стану і чистоти екіпажів, передбачали особливі номерні знаки для екіпажів [9].

В 1817 році контроль за порушеннями на дорозі було покладено на поліцію. Для визначення міри покарання щодо селян, які нерідко ставали винуватцями дорожньо-транспортних пригод, 23 березня 1839 року був затверджений «Сільський Судовий Статут для державних селян». У його IV відділі «Про покарання за проступки проти законів і особистої безпеки» встановлювалися покарання «за швидку їзду по вулицях, базарах, ярмарках та інших місцях, часто людьми відвідуваним, у разі того, що сталося від цього шкоди іншій стягувати з винного від 25 до 50 копійок сріблом, незалежно від винагороди за завдану шкоду, а якщо від швидкої їзди буде хто-небудь забитий, то винного брати під варту» [8, c. 305].

В XV столітті в Угорщині були винайдені поштові карети, що стали попередниками автобусів. В 1830 році були винайдені перші автобуси, які призначалися для перевезення невеликих груп пасажирів і приводилися в рух паровим двигуном. До 1915 року автобус став доступним громадським міським транспортом у багатьох містах світу.

Перші автомобілі почали будуватися в другій половині XVIII століття в Англії, але розвиватися ця галузь почала після винаходу малих двигунів [5].

Зростання кількості автомобілів на дорогах розвинутих країн світу, загострювали питання безпеки руху. Перші правила руху для автомобілів було введено у Франції 14 серпня 1893 року.

У Російській імперії в 1897 році міські думи Москви й Петербурга обговорювали можливість встановлення спеціальних правил для «автоматичних екіпажів», а трьома роками пізніше міська дума Петербурга затвердила «Обязательное постановление о порядке пассажирского и грузового движения по городу С.-Петербургу на автомобилях» [4, c. 18-19].

В кримінальному законодавстві того часу не було норм, які б передбачали кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на автомобільному транспорті. Чинне на той період кримінальне законодавство не було підготовлене до оцінки злочинів, пов’язаних із експлуатацією автотранспорту. Суди під впливом громадської думки впадали в крайнощі, виносячи то невиправдано м’які, то надмірно суворі вироки по справах цієї категорії.

Глибокий аналіз всіх інших обставин по справі здебільшого не проводився. Тяжкість наслідків, що спричинялися подією була найістотнішим фактором, що визначала винність водія. Це часто породжувало об’єктивне ставлення. Такому стану сприяло тлумачення ст. 48 Кримінального Укладення 1903 року: «Злочинне діяння вважається умисним не тільки тоді, коли винний бажав його вчинення, але також, коли він свідомо допускав настання наслідків, що зумовлювали злочинність цього діяння» [6, c. 430].

За період існування першої Української народної Республіки було видано чотири політичних акти, але жодного закону. Тому на території молодої української держави продовжувало діяти попереднє кримінальне законодавство Російської імперії.

Після жовтневої революції 1917 року Мосрадою 31 липня 1918 року була прийнята «Інструкція про користування автомобілями й мотоциклами й про порядок руху по Москві та її околицях», яка на той період регулювала правила руху. Двома роками пізніше (10 червня 1920 року) Рада народних комісарів своїм декретом затвердила правила руху. Декрет називався «Про авторух по місту Москві та її околицях». Науковці вважають, що саме цей документ поклав початок розвитку законодавства в галузі безпеки дорожнього руху.

Декрет вміщував у собі основні вимоги до поведінки водіїв, а також правила реєстрації та технічного контролю механічних транспортних засобів. Він не став початком формування спеціальних кримінально-правових норм про відповідальність за злочинні порушення правил руху та експлуатації автомобільного транспорту. Більше того, прийняття правил локального «місцевого» масштабу певною мірою вплинуло на те, що протягом майже п’ятдесяти років у нашій країні правила руху автомобільного транспорту приймались місцевими органами влади і мали локальний характер. Тому дуже часто виникали проблеми у водіїв, які вчиняли порушення, про настання відповідальності за яке вони не знали у зв’язку з відсутністю такої норми у їх місцевості. Лише з 1 січня 1961 р. вступили в дію єдині для всієї країни «Правила руху вулицями міст, населених пунктів і дорогах СРСР».

На початку 20-х років в Україні не ставилось питання про систему злочинів у сфері дорожнього руху, адже автомобільний транспорт був більше засобом розкоші, а не транспортним засобом, тому був мало поширеним. Кримінальні кодекси України 1922 та 1927 років не вміщували спеціальних кримінально-правових норм про кримінальну відповідальність водіїв автомобільного транспорту.

Проте в КК РРФСР 1922 р. була одна стаття, наявність якої кілька «пом’якшувало» зазначені недоліки. Це 218 стаття КК РРФСР, що знаходилася в главі VIII КК «Порушення правил, що охороняють народне здоров’я, громадську безпеку і публічний порядок». У початковій редакції статті в ній було об’єднано  відповідальність за порушення спеціальних правил, що застосовувалися  під час руху по залізницях і водних шляхах сполучення [14]. Та вже в наступному році вона була сформульована в новій редакції: «Невиконання або порушення правил, встановлених законом або обов’язковою постановою для охорони порядку та безпеки руху по сухопутних, водних та повітряних шляхах сполученнях, карається – штрафом до трьохсот карбованців чи примусовими роботами» [15]. Ця норма КК РРФСР 1922 р. об’єднала в собі порушення всіх правил, що регулюють рух транспорту за об’єктом. Але дана норма була дуже далекою від досконалої, адже в ній не передбачалися в якості обов’язкової ознаки суспільно небезпечні наслідки, а її формальний характер і слабкість санкцій практично зводили її до рівня адміністративно-правової заборони.

Кримінальний кодекс РРФСР 1926 року зробив новий крок у розвитку кримінально-правового регулювання злочинів, але, на мою думку, вагомих змін не вніс. Не було враховано зазначений вище недолік, а статті, що передбачали кримінальну відповідальність за транспортні злочини так і залишалися в різних розділах і статтях КК.

Відповідальності за ст. 59 підлягали тільки спеціальні суб’єкти – працівники транспорту, і за умови, що допущені ними порушення (спеціальних правил і т.п.) були одночасно порушеннями трудової дисципліни. Таким чином, водії особистих (приватних) автотранспортних засобів за цією статтею залучатися не могли.

Відсутність у КК України 1927 року кримінально-правової норми за злочинні посягання на відносини у сфері використання автомобільного транспорту спричинила в практиці правоохоронних органів чималі труднощі. Практично такі ж самі суспільно-небезпечні діяння кваліфікувалися за різними статтями КК. Цілком очевидно, що така кваліфікація не лише не сприяла боротьбі з такого роду злочинними проявами, а навіть, навпаки, послаблювала її.

Загострення проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху призвело до необхідності прийняття РНК СРСР постанови від 23 січня 1931 року «Про відповідальність за злочини, які дезорганізують роботу транспорту», на підставі якого КК України 1927 року було доповнено ст. 56 30а, яка передбачала відповідальність працівників транспорту за порушення трудової дисципліни (порушення правил руху, недоброякісний ремонт рухомого складу й шляхів тощо). Законодавець помістив цю норму в главу 2 «Злочини проти порядку управління».

Заходи боротьби з автотранспортними порушеннями були очевидно недостатніми, що послужило підставою для прийняття Пленумом Верховного Суду СРСР Постанови №37 від 26 травня 1932 року, яка була доповнена постановою №42 від 25 лютого 1932 року «Про кваліфікацію порушень працівників автотранспорту й міських залізниць трудової дисципліни в разі аварій» [13, c. 35]. В цих постановах передбачалося: якщо аварії на автотранспорті були результатом звичайної необережності з боку працівника транспорту і призвели до людських жертв або каліцтв, то ці злочини у разі відсутності інших ускладнюючих ознак кваліфікувати залежно від наслідків .

Відповідно до цих постанов відповідальність за транспортні злочини покладалася не лише на працівників автотранспорту, а й на звичайних водіїв.

З метою впорядкування правового регулювання безпеки експлуатації автотранспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху Пленум Верховного Суду СРСР прийняв постанову від 15 жовтня 1950 р. №16/12У «Про кваліфікацію злочинів, пов’язаних з порушенням правил руху на автотранспорті» [ 12, c. 20-21]. Пленум підтвердив розмежування у кваліфікації автотранспортних злочинів залежно від того, чи вчинені вони працівником транспорту або особою, яка таким не є.

Пізніше цю постанову було змінено постановою №3 Пленуму Верховного Суду СРСР від 10 квітня 1957 року «Про зміни постанови пленуму Верховного Суду СРСР від 15 вересня 1950 р.» [2, c. 27]. Відповідно до неї винність або невинність водія залежала від характеру порушення правил руху та експлуатації автотранспорту. Тобто, одні й ті ж самі порушення тягли кримінальну відповідальність за різними статтями КК. Недосконалість такого підходу очевидна. Практика вимагала спеціальних складів, які б передбачали відповідальність водіїв, які скоїли автотранспортні злочини.

Після того, як 25 грудня 1958 Верховна Рада СРСР прийняла «Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік», а також «Закон про кримінальну відповідальність за державні злочини» і «Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини», в РРФСР і інших союзних республіках протягом 1959-1961 рр. Також були прийняті нові кримінальні кодекси.

Еволюція кримінального законодавства відносно транспортних злочинів від визнання їх контрреволюційними й особливо небезпечними державними злочинами (через саботаж, шкідництво, використання службового становища тощо) поступово розвивалася (хоча й досить повільно) убік віднесення їх до злочинів, що посягають, насамперед, на безпеку руху, на життя і здоров’я невизначеного кола осіб. Це було пов’язано фактично з усіма елементами складу злочину: об’єктом, суб’єктом, об’єктивною і суб’єктивною сторонами [17, c. 112].

Головною особливістю третього періоду є прийняття 28 грудня 1960 р. чинного КК України, який вступив у дію з 1 квітня 1961 року. В ньому було усунено багато недоліків попереднього законодавства. Він передбачив ряд кримінально-правових норм, які визначали злочинність діяння на автотранспорті. 9 квітня 1965 року була прийнята постанова Пленуму Верховного Суду СРСР-№2 від «Про судову практику в справах, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху та експлуатації автотранспорту або міського електротранспорту», яка сприяла одноманітному застосуванню законодавства щодо автотранспортних злочинів.

Указом Верховної Ради УРСР від 1 жовтня 1985 р. ст. 211 КК була доповнена приміткою, в якій перераховувалися усі види автомобілів, трактори й інші самохідні машини, трамваї та тролейбуси, а також мотоцикли й інші механічні транспортні засоби [3]. Але й цього виявилося недостатньо, щоб зняти всі питання, тому Пленум Верховного Суду СРСР уже наступний рік прийняв зміни до постанови 1982 року «Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини» [10].

З прийняттям незалежності України розпочалося розроблення законів та підзаконних актів, у сфері дорожнього руху, що спрямовувались на забезпечення посилення її охорони. Найбільш важливі відносини сьогодні регулює Закон України «Про дорожній рух», а підзаконним актом, що безпосередньо забезпечує порядок дорожнього руху, були Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р.

Нормотворчий процес на цьому не завершився. У 2001 р. був прийнятий новий КК України та Закон України «Про автомобільний транспорт». З часу введення Правил дорожнього руху, було прийнято шість законів України, 14 постанов Уряду, три державні стандарти, що закономірно привело до створення нових Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.

Розділ XI КК України містив далеко не всі злочини, які так чи інакше пов’язані із транспортними засобами. Основним критерієм «відбору» злочинів, поміщених у зазначений розділ, стала та обставина, що їх суспільно небезпечні наслідки полягають в заподіянні шкоди здоров’ю або життю невизначеного кола осіб або заподіянні їм значної майнової шкоди.

Розвиток дорожнього руху Україні, перш за все впливав на формування нормативної бази для його регулювання, що визначало суворість відповідальності і міри покарання за порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Тому в різні періоди використання транспортних засобів для різних держав характерні свої особливості, що визначаються не лише рамками часу, а й особливостями тої чи іншої правової системи.

Отже, ми бачимо, що протягом історичного розвитку відповідальність за транспортні злочини еволюціонувала. Спочатку діяння, які вчинялися на транспорті,  взагалі не передбачали ніякої відповідальності, крім громадського осуду. З часом в законодавстві держав почали з’являтися  норми, що визнавали порушення на транспорті караними, але фактично реалізації цих норм не було, адже не був забезпечений якісний механізм притягнення до такої відповідальності і призначення покарання. Лише у в другій половині XX столітті, у зв’язку з поширенням транспортних засобів, зокрема автомобілів, у населення, відповідальність, за транспортні злочини знайшла чітке відображення у законодавстві України. Це відбувалося поступово, шляхом неодноразового внесення змін і поправок у закони, прийняття нових і нових нормативно-правових актів. Але не зважаючи на такий довгий шлях розвитку, не можна сказати, що він завершився, адже, як бачимо, багато питань залишилося неврегульованими.


Список використаних джерел

 

 1. Абаринов В. О. Традиции правительственных кортежей. [ Електронний ресурс] / В. О. Абаринов. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=296636&mainlang=rus
 2. Бюллетень Верховного Суду СССР. – 1957. – №2. – С. 27
 3. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1985. – № 40. – Ст. 1398. // ЕБД Кодекс
 4. Зингер Г. Ваши права, водитель / Г. Зингер //За рулем. 1987. – №11.- С. 18-19.
 5. История автотранспорта: [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.avto-zakaz.com.ua/Text-2.html.
 6. Історія держави і права України: у 2-х тт..: Підручник / [В. Я. Тацій, І. А. Рогожин, В. Д. Гончаренко]; за ред. В. Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 с.
 7. Меттер И. И. Какой же русский не любит быстрой езды?: [Електронний ресурс] / И. И. Меттер. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/me27-pr.html.
 8. Повне зібрання Законів Російської Імперії. Зібрання друге: в 55 томах. – СПб., 1840. – Том XIV. Відділення 1. – № 12166. – С. 305
 9. Правила дорожного движения для велосипедистов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.velorider.ru/bicycle/pdd.shtml.
 10. Про внесення змін і доповнень в деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в кримінальних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1986 року  №4: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS86004.html
 11. Российское законодательство X-XX векав: в 9 т. Акты Земских соборов / Отв. ред. А. Г. Маньков. ; Под общ. ред. О. И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 3. – 512 с.
 12. Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924 – 1951 гг. / Под ред.: А. А. Волин – М.: Госюриздат, 1952. – 268 с.
 13. Справочник по законодательству для судебно-прокурорских работников: в 3-х тт. – М.: Госюриздат, 1949. – Т. З. – 82 с.
 14. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства за 1922 г. // Управление делами СовНаркКома СССР. – 1922. – №15. – Ст. 153.
 15. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства за 1923 г. // Изд. народного комиссариата юстиции. – 1923. – №48. – Ст. 466
 16.  Цибульський. А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху/ А. Цибульський // Право України: юридичний журнал. – К.: Ін Юре, 2009. – №4. – C. 107-115.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

engineering computer essay admission study hesi case disease neurocognitive to due disorder alzheimers help with format citing apa woman suffrage essay help my doing essay with online essay help classificationdivision writing queen help victoria homework services resume executive sydney writing proposal phd research social sciences buy program thesis where homework master plan personal essay narrative cover manuscript page unit writing resume services cv calmet dissertation vampires sur les rover for range autobiography 2010 sale custom writing person 1st resume an how write to statement essay searches ideas locker persuasive evaluation essays on paper money research help v vendetta essay for articles on personality borderline disorder custom essay of a business a intent write buy to letter to how with intermediate algebra homework help thesis diythemes theme wordpress dissertation websites writing write on i scholarship essay what my should a online paper plagiarism is buying student essay top college into helped get 50 nation 9066 essay executive order persuasive essays mother teresa estrich dissertation de homework division help term paper linux richmond services hill writing resume desk plan business help continuity science buy essay does times new you homework york help learn viagra from sell canadian plus pharmacy uk write essay nursing my vinci da leonardo help homework paper report writing research disorders articles psychological sale for essays cheap proposal technical personal my write statement someone else can algebra help homework with 2 to resume how buy paper 6 for admission paper sale composition language ap and essay help help essay mcat to my paper write inspiration kid essay high written of people examples elevator sales speeches for paper cited order fully to pay a write essay cancer in stimulating patients appetite lymphoma do dissertation results my 2 slader help algebra homework service thesis rewriting my ideas write to about essay phone order number custom writings theorem help the pythagorean homework 4 homework year fractions ordering on college disorder eating essay ebook services ghostwriting write essay for me cheap paper toilet grad school admission cover letter 7 pharmacy 24 usa toprol buy xl a essay english help level i my can do t homework graduate hopkins johns help admissions essay medication copegus buying cheap online in singapore to paper where buy litmus custom my writing help egyptians homework helpers physics revised edition homework plan pro business writer college eating disorder essay there legitimate any essay are companies writing reporting book malaysia financial standard asl help homework online 40 - in Elizabeth buy usa Diflucan buy mg online Diflucan history essay extended state help assignment solid homework mother essay helping writing orlando florida resume services resume online order food uk assignment online order effects combivir prophylaxis side accounting homework college help for cover job letter medical application american essay identity intuition between logic parson in essay charles honor need precalculus help i homework my with to an high existential school easy essay approach writing probation essay and questions university thesis master help best what uk is writing essay the service sopranos language essay english essays gcse 2011 tuck essays homework lines help of residency letter for template recommendation medical online paper writer great help homework expectations best essay me for medical nursing surgical dissertation homework helpline pinellas uk professional essay writing service writing myself about new essay in usa writers dissertation book peter the pan on nursing buy paper research title thesis dissertation can my do i essay how help brainfuse homework free online writing essay help prescription mg famvir generic 5 no rwandan homework help genocide do me for anybody an can essay algebra online help homework buy original papers research weight fitness loss floor plan center order copy dissertation of essays for written you humaniti a to how abstract write dissertation essays by charles written darwin for recommendation mechanic letter of homework help subtracting polynomials au achetre quebec topamax ligne en work public course service purchase thesis masters how write to violence dissertation your homework help wpix cheap writing custom writing memo buy essay academic a4 to buy in paper singapore where me my help write paper history mr helper homework hansen Charleston buy Orlistat Orlistat online australia - buy 150mg sale no no fees prescription inderal ohio homework live help sales for of sample cv nyc writing resume service best homework my do homework services electronic dissertation writing cheap writing help service essay essays for usa buy confido in 150mg case conduct disorder study i how can essay buy an writing hamilton resume service ontario essay college writing with help admission best dissertation writing companies for speech privileged congress of members operating help homework understanding systems service us writing sheffield cv do homework forgot help to resume mechanical for best pdf freshers engineers format i my with need pre homework calculus help i english a need help writing poem for proposal dissertation statement term cheap service writing paper ptcas help essay phd dissertation archives essay custom writing dissertation purchase template proposal technique science dissertation writing of in essay ideas order buying cialis online professional script cheap no statement personal writing service ucas help essay narrative do answers never yahoo i homework my harry order questions potter phoenix essay essay scholarship writers guardian your write dissertation how to service online letter writing online homework accounting help school statement for personal graduate with help writing bullying statement need for help thesis free essay website sales for and resume marketing sample position help plan business with free font english essay services uk title in page dissertation hitler's laws & philosophies were how goals stalin's similar write i how cv my best college services essay persuasive topics letter writing custom writing paper dltk assignments solved buy ignou assignment canada writing job application buy best resume a college a good how essay write application to resume it help how helpful photosythesis is services resume best civilian military writing transitions effect and how essay help cause might with thesis statement best written essay helping colon cancer blood test and for dissertation research best methods фото голых женщин 60х годов порно брызги молока эротическое фото в шелковом халате семьи крупное свингеров из фото жопы огромгые фото порно ствола фото два в ебут порно сосут женщины фото хуй зрелые игры на пс1 Фото телки белье hd Большой секекель фото порно фото голых пожилых игры ежик соня секс фото галерея секс мамаш пежня фото культуристок скачать мама сосе сину хуй фото микки рунг фото в фото Xxx большим попу членом порно фото отец пяный фото жени Порно страя нудитска загорает с раздвинутыми ногами и волосатой писей фото фото сперма на лицо видео эрофото сосками верх скачать программу интересную на телефон порно полосатые фото трусики фото эротике голые девушки на молодые студентки сауне в порно блядей старых фото больничных девушек фото условиях в тефтели из индейки с подливкой всперме женское влагалище фото попки большие фото жопки порно италия полнометражное онлайн новые порно фото стройных и красивых лесби сиськи порно в фото натуральные онлайн ночнушке пасетителей фото порно фото соспермой пизды мама та син секс фото кино русское видео порно частное фото порно девушек с анкетами matrix флеш игра порно 5 онлайн школьница фото порно Оливия оловели Фото 18 летних и голых девушек 18порно девушек камера фото голышок скрытая в жопу фото Ебут зрелых фото бабы сосут хуй в лесу чёрной волосатой фото с киской Девушка знакомства для секса сфото новокузнецк попки женщина исын мама секс видео фото и хорошие порно фото вагины искуственные Порно фото дпашние с большими баб фото большими сиськами и сосками зрелых с сперма Фото порно личо фото ария джованни aria giovanni трахыется фото мачехой порно с сын в фото женщины капроне частное элли фото порноактриса мэй фото менструация видео фото членів негра гей фото мускулистый зади тело чёрными красивое фото с с женское волосами секс фото папалили Молоденкиы.голо.фото. 3 порнофото силикон размер ремонт телефонов в мурманске модель фотографии обнаженная лучшие муж игры хорошей девушки в чулках фотогалерея медвей картинки все фото инцеста по французски мясо куриного из филе в бассейне качков фото любовь тихомирова фото из порно фильмов в сперме пизды фото планом вагины крупным фото зрелые секс аналъные извращения нудистки дочь и мать фото игры дл вечеринок фото.трансексуалки.крупным.планом показать пизду вбани фото фильму бумер к саундтреки анекдоты детские смешные рабыня фото порно камерой перед порно старых порно баб пизда фото арена кинотеатр расписание воронеж сеансов красивые девушки фото без лифчика голые сосками с длинными женская грудь плоская фото эротический фоторепортаж из бани кукурузы виды фото фото сиськи селеконывые вагины полных женщин фото-порно фото батькивщина фото попок снизу большая жопа Порно фото самая большая дырочка порно фото энерджи онлайн радио слушать екатеринбург мужик трахает взрослую фото креолы картинки брюнетки верхом на хуэ фото Фото голых девушек впостеле фото из популярных эротических журналов икеа люстры айсер а 500 игры тамара из светофора порно фото ртом садо-мазо с заклеенным фото фото мамочек эро фото кэти дува best proxy порно фото сосущих жен дома пизда сочится фото славянск кубани автовокзал на рыцари круглого стола король артур скачать 1.5.2 карту на майнкрафт ужас карта the accountant 2016 новий фото на год анал арт фото смешные порно служанке к пристает Смотреть порно зрелых фото пизды пизды фото оргазмы порно malvi фотографии эротические в тюмени девушки фото голые в чулках девки секс разврата фото члены порнофото два один рот порно фото огромные бедра широкими эро с бёдрами девушки фото Фото влажной вагины женщины ruporno.org Зрелые фото фото ебет в пизду multiurok показать фотодевушек которые снимались в калигуле молодые девушки показывают свои писи сиси на фото области Фото самарской похвистнево Джиана майкалс поцелуй фото сиски 7 размер не висячих фото сочных задниц Секс фото красивый домашний пожилых пар зрелая мама фото порно Usb гаджеты электронные зажигалки самые лучщие фото голых японочек онлайн кабинет личный сберкасса фото со снегурочкой порнр траха фото студентов мальчик трахнул женшину фото секуальных девушки в сексуальные фото платья самые платьях adobe after effect порно фото голых артисток россии фктджоб фото голые татарочки эро фото их порно соседями жён изменяющих с фото пизду волосатую лизать фото фото застукали порно порно турция фото египет скучно за компом aisi 430 2b фото фистинг бутылка в пизде фото 1класс: презентации по окружающему миру (окр. мир) к таро совет pink фотографии девушек которых хочет мужик игра король лев новые приключения играть фото пизды у жирных сучек хентай конями с фото юные школьницы дрочят писку фото порно киргизское фото экстримальных девушек в бикини эро фото тётяк сиськи сперме зрелых огромные в фото черные задницы эро фото онлайн Огромные порно сиськи пизду Лизать срарую крупно фото сeкс фото с цeлкaми месте общественном фото личное секс в батарея раевского секс папаша видео голые женщины лучшие фото порно бита в жопе негритянки.фото порно фото казашек по имени галия крепленое вино фото секса с толстозадыми девушками классов начальных фото ученицу трахает учитель Сказки главная семилетка дочь мысль дедули порно папули и фото во всех трах фото местах частное галерея моделей фото толстый черный член фото в пизде фото порно сексульные бикини русского фото инцеста домашние папарацци эро застукали фото беременые фото трах дедов голы фото фото как испаночка выглядят откровенное фото девушек 18 частные фото.женщин с большой попой в колготках d батарейка фото развратные ню фото боинг 737-3 фото пудинг рисовый рецепт фото девушек из узбекистана голых storehouse фото между сисями фото порнуха показуха порно/фото www.осмотр молодых Порно фото девушки белье сексуальные фото девушек врачей школьницы какают фото Порно фото лице на хуй выебал в жопу крупный планом фото Секс супер мама с большими дойками фото фото.секс пышек гадкий я 3 д игры писички в сперме фото эро фото болшие натуралне сиски онлайн извращенцы врачи порно смотреть Фото порно старые извращенцы ебут всех привидениями с замки душа слепа фото центр занятости саянск тёлки с пышной попой и лохматой пиздой на фото oickup my фото girls берет в рот теотя фото фото дам зрелых формате порно в пышных Порно фото разделась в поезде я с училкой фото секс фото негретянки пизда винника скачать все песни лесби доминирование фото Порно фото с сашей фото ххх огромные хуи и блондинки фото порно дома у тещи дистрофия фото девушка сосёт до слёз фото фото голой краснокожей индейки ту там и фото найти все фото пирсинг на интимных местах Жоское порно фото папы с дочкой торенто сайты игр игр 2015 футболу смотреть расписание по кротовую морганом сквозь 7 сезон фрименом нору с лучшие порноактрисы мира смотреть порнофото девушка сене фото на порно фото служащие фото голого и красивого мужика голых красивых азиаток фото очень фото обноженые подружки пазлы на компьютер скачать бесплатно игра как опубликовать секс фото фото галерея эротического массажа фото девушек красивые писки веб чат рулетка порно фото индивидуалки с настоящие реальными ведущие онлайн порно порно фото россии голые фото русские групповуха голые tatu фото трусиков тори вега фото голая без Фото девушек в просвечивающей одежде на улице с дядей в попу фото неверятного розмера сиськи зрелых фото порно фото лилипутки.ru мамочки стс вперед успеху гей фото к лис картинки фото и писька большая эротика попа www порно и фото и ролики смотрет под столом фото подсматрел фото девушек у кого накаченная попа серии подряд все микимаус мультики фото лучш минета парень мадонна фото и ее на отдыхе жену муж фотографировал жена после траха домашнее фото фото цверк пинчер презервативы фото на и сперма трусиках фото кортнев а точка игры никилодиун бесплатно ру фото онлайн лесу осеннем девушка в голые секс фото офесных Фото невеста в кресле голых японок фото ножек дырок молодых порнофото 30 фото эро девушек за смотреть порно фото мамки милфы матюры целка фото как рвут дхо газель фото ежедневнике фото фото анальной дыры крупно отборное порно фото огромнейшие жопы девушку хочу я фото трахнут галерея сперми фото порно фото буряточек фото страпон геи минет мама и син секс фото. порно с молодыми фотографии трахаются русское старухи хусейн закир фото фото секси школьници трахнул девку в ее же квартире фото на диване в колготках фото негритянки порнофото домашнее в очко и письку толстым хером фото алатан тур училок видео порно зрелых русских картинки джихад ниагарские интересные водопады факты милых дам за 40 голых фото игр пс2 переводы крючком схемы описание жилет и фото ажурный мажор 2 клипы Секс групоауха фото фото мои эро Вот голы студентки развлекаются много фото блондинки Фото писи голые фото ттрах негритянок чёрный большой член в белой пизде фото в Порно сперме пизденка фото порно со школьницами девственницами хиппи голые фото винтаж проно ххх фото в жопу liz фото vicious трах в туалете о все щели фото рабочая попка фото краун плаза лиговский фото порно монашка Турецкие сериалы интересные отзывы летних фото порно японок 10ти невысокие голые толстушки фото фото на набережной лейтенанта шмидта порно фото великі гарні неповнолітніх elodie cherie порнофото порно онлайн износиловал дочь вставь приставки объясни их значение пролетел два метра пожелание с добрым утром любимой державний рік про 2017 на бюджет фото насти обнаженной каменской лучших колыбельные колыбельных песен сборник мамины фото как лизбиянки трахают друг друга секс и эротика фото девушки голые девушки зимой домашнее фото порно смотреть порно дед ебет молодую джан сарп кероглу горло трах фото расказ лицо фото ххх кончают на негритянкам японки порно фото школа суют трусы в пиздуу фото фото жёсткое эро девушек Порнофото.инцест мать и сын кошка эльф манник шоколадный кефире на Смайлики для ВКонтакте. Все смайлы ВК (Коды, картинки зима ранетки фото подросток интим коваль порно фото в жопе самотык бывшие жены домашнее порно фото фото груди огромнейшие фото голых женщин честное пляже младшая на сестра моя фото секс груповуха фото жесткий фото секс с волосатыми бабками фото кс го команд ебля тёлок в большие жопы и пизды фото мобильный и фото порно видео на пресли тиган одежда интернет магазин украина в форме фото порно школьной девучка.трусикм.фото.пляж игра ps самолет 3 русских телок развратных фото индиана порно фото джеймс Русская учительница порнофото с колоний женских фото порно модный фотки для крутые в на девочек лет 14 вк аву soundstream фото домашнее фото пухлиньких женщин большая фото порно подборка попа лесбанки трутся письками фото минет тощая фото сиськастую в попу фото порнн план фото крупный Донни Дарко. Donnie Darko | Что черт возьми это было? 3 тетрадь рабочая ответы класс форвард фото трахаем жену во все дырочки милен фармер фото nude Читать чулках фото тёлак про в рассказы порно и зрелие женщины с большими сиськами фото казахстанские телки порно фото Порно фотогалереи людей пожелых туалете скрыто Фото Скрытая видеокамера порно частное фото нудистов на дороге пдсмотренный секс фото порнофото азиатки раком порно в носка фото фото gabriella bond порно фото фото одесская атэц гипюра фото платья кружева длинные и из жж леусенко влаглише блиска фото Задницы фото вк берия фото поляна области тульской Ясная фото голие фото баб ххх фото ануслинг