Історія розвитку законодавства, що регламентує безпеку руху та експлуатації автомобільного транспорту

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті розглянуто розвиток та становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення, вчинені на автомобільному транспорті. В ній виділено 4 періоди розвитку законодавства, що регулює порушення на дорожньому транспорті і охарактеризовано кожен із них.

This article describes the development and establishment of the institute criminal responsibility for violations committed in road transport. It highlighted four periods of development of legislation governing infringement Road Transport and characterized each of them.

Постановка проблеми. Транспорт відіграє велику роль у нашому житті. Він є найбільш поширеним засобом перевезення вантажу і людей, але в той же час і небезпекою, яка зростає з кожним днем. Тому ця сфера потребує чіткого регулювання з боку держави, як шляхом прийняття превентивних і охоронних норм, так і відповідальністю, яка настає за їх порушення. Вдосконалення боротьби зі злочинами проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту вимагає історичного розгляду цього питання.

У зв’язку з вище викладеним,  метою даної статті є дослідження того, як із розвитком автомобільного транспорту розвинулося законодавство, що регулює його роботу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню історії розвитку законодавства, що регулює автодорожні злочини присвятили свої дослідження Абаринов В. О., Г. Зингер, В. Я. Тацій, И. И. Меттер., О. И. Чистяков, А. Цибульський та ін.

Розглядаючи історичний аспект урегульованості суспільних відносин при злочинних посяганнях на безпеку руху та експлуатацію автотранспорту, умовно можна виділити чотири його періоди. Перший характеризується тим, що суспільні відносини, пов’язані із безпекою руху та експлуатації автотранспорту, не були врегульовані кримінальним законодавством (до 1931 р.). В наступному періоді регулювання суспільних відносини, пов’язаних з безпекою руху та експлуатації автотранспорту, у кримінальному законодавстві відбувалося  за аналогією (до 1961 р.). Законодавче закріплення норм, що передбачають кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на автотранспорті визначають третій період розвитку транспортних злочинів (до 24 серпня 1991 р.). Наступний етап триває і сьогодні. Він характеризується тим, що охоплює весь подальший розвиток кримінально-правових відносин. Цей період пов’язаний із новим підходом в кримінальної правовій теорії та законодавстві: створення системи норм, що забезпечують регулювання безпеки руху та експлуатації транспорту.

Одне з перших згадувань про кримінальну відповідальність за так звані дорожньо-транспортні злочини зустрічається у вітчизняному законодавстві XVII ст. Прообразом такого злочину можна вважати діяння, відповідальність за яке встановлювалася ст. 17 глави XXII Соборного уложення 1649 р. [16, с. 107] Кримінально караними визнавалися дії особи, яка «с похвалы или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ее обесчестит, или ея тем боем изувечит…» [11, с. 250].

Одним з нормативних актів, що дійшли до наших часів, являється Указ царів Івана та Петра, датований 3 січня 1683 р. В ньому зазначалося: «Великим государям ведомо учинилось, что многие умели ездить в санях на возжах с бичами большими и, едучи по улицам, небрежно, людей побивают, то впредь с сего времени на возжах не ездить» [1].

Поява в XVІІІ столітті саморушних екіпажів зумовила потребу в розробці правил їх руху. В 1730 році Анна Іванівна звеліла «извощикам и прочим всяких чинов людям ездить, имея лошадей взнузданных, со всяким опасением и осторожностью, смирно», порушники ж  «за первую вину будут биты кошками, за вторую кнутом, а за третью сосланы будут на каторгу». ( Кішка – багатохвістний батіг для виконання покарань). «Имеющим охоту бегать на резвых лошадях в запуски или в заклад, – наказує імператриця, – выезжать в Ямскую слободу, или по рекам, где мало людей ходит, но и в тех местах осторожно, а на улицах такого беганья отнюдь не чинить» [1].

Зважаючи на те, що реальних засобів виконання даних нормативних актів не існувало, ніхто не дотримувався ні першого, ні другого наказів імператриці. 9 березня 1731 року на підтвердження цих наказів з’явилося нове розпорядження: «На лошадях не скакать, ни на кого не наезжать, не бить и лошадьми не топтать». Винних наказано «ловить, и для того из полиции посылать разъезды из драгун и солдат» [7].

25 лютого 1763 року, тобто через рік після сходження Катерини Великої на престол, з’явився її указ: « Понеже де усмотрено, яко многие здесь разных чинов люди ездят с зажженными факелами, отчего к пожарному случаю есть опасности, к тому же многие господские кучера, лакеи, также извозчики, ездя по улицам, скачут весьма скоро и чинят великие свисты, что в здешнем городе чинить весьма неприлично, по сему поводу императрица повелеть соизволила, чтобы никто в ночное время отнюдь не ездили и не ходили, а имели фонари, и чтобы по улицам не скакали скоро, и кучера, лакеи и извозчики не свистели, а ежели за тем объявлением кто в этом будет пойман, то все эти подлые люди будут не отменно по указу наказаны» [7].

Як бачимо, уже у XVII столітті регулювання порушень на транспорті знайшло місце у законодавстві. Звичайно, не можна ставити її на один щабель із сучасною відповідальністю, але й транспорт в ті часи був інший, обмежений в можливостях і швидкості.

В 1801 році в Москві вже діяли детально розроблені правила руху. Їздити можна було лише по правій стороні. На певних вулицях обмежувалася швидкість руху і встановлювалися особливі місця для стоянки екіпажів. Ці правила пред’являли дуже чіткі і суворі вимоги до перевізника, технічного стану і чистоти екіпажів, передбачали особливі номерні знаки для екіпажів [9].

В 1817 році контроль за порушеннями на дорозі було покладено на поліцію. Для визначення міри покарання щодо селян, які нерідко ставали винуватцями дорожньо-транспортних пригод, 23 березня 1839 року був затверджений «Сільський Судовий Статут для державних селян». У його IV відділі «Про покарання за проступки проти законів і особистої безпеки» встановлювалися покарання «за швидку їзду по вулицях, базарах, ярмарках та інших місцях, часто людьми відвідуваним, у разі того, що сталося від цього шкоди іншій стягувати з винного від 25 до 50 копійок сріблом, незалежно від винагороди за завдану шкоду, а якщо від швидкої їзди буде хто-небудь забитий, то винного брати під варту» [8, c. 305].

В XV столітті в Угорщині були винайдені поштові карети, що стали попередниками автобусів. В 1830 році були винайдені перші автобуси, які призначалися для перевезення невеликих груп пасажирів і приводилися в рух паровим двигуном. До 1915 року автобус став доступним громадським міським транспортом у багатьох містах світу.

Перші автомобілі почали будуватися в другій половині XVIII століття в Англії, але розвиватися ця галузь почала після винаходу малих двигунів [5].

Зростання кількості автомобілів на дорогах розвинутих країн світу, загострювали питання безпеки руху. Перші правила руху для автомобілів було введено у Франції 14 серпня 1893 року.

У Російській імперії в 1897 році міські думи Москви й Петербурга обговорювали можливість встановлення спеціальних правил для «автоматичних екіпажів», а трьома роками пізніше міська дума Петербурга затвердила «Обязательное постановление о порядке пассажирского и грузового движения по городу С.-Петербургу на автомобилях» [4, c. 18-19].

В кримінальному законодавстві того часу не було норм, які б передбачали кримінальну відповідальність за злочини, скоєні на автомобільному транспорті. Чинне на той період кримінальне законодавство не було підготовлене до оцінки злочинів, пов’язаних із експлуатацією автотранспорту. Суди під впливом громадської думки впадали в крайнощі, виносячи то невиправдано м’які, то надмірно суворі вироки по справах цієї категорії.

Глибокий аналіз всіх інших обставин по справі здебільшого не проводився. Тяжкість наслідків, що спричинялися подією була найістотнішим фактором, що визначала винність водія. Це часто породжувало об’єктивне ставлення. Такому стану сприяло тлумачення ст. 48 Кримінального Укладення 1903 року: «Злочинне діяння вважається умисним не тільки тоді, коли винний бажав його вчинення, але також, коли він свідомо допускав настання наслідків, що зумовлювали злочинність цього діяння» [6, c. 430].

За період існування першої Української народної Республіки було видано чотири політичних акти, але жодного закону. Тому на території молодої української держави продовжувало діяти попереднє кримінальне законодавство Російської імперії.

Після жовтневої революції 1917 року Мосрадою 31 липня 1918 року була прийнята «Інструкція про користування автомобілями й мотоциклами й про порядок руху по Москві та її околицях», яка на той період регулювала правила руху. Двома роками пізніше (10 червня 1920 року) Рада народних комісарів своїм декретом затвердила правила руху. Декрет називався «Про авторух по місту Москві та її околицях». Науковці вважають, що саме цей документ поклав початок розвитку законодавства в галузі безпеки дорожнього руху.

Декрет вміщував у собі основні вимоги до поведінки водіїв, а також правила реєстрації та технічного контролю механічних транспортних засобів. Він не став початком формування спеціальних кримінально-правових норм про відповідальність за злочинні порушення правил руху та експлуатації автомобільного транспорту. Більше того, прийняття правил локального «місцевого» масштабу певною мірою вплинуло на те, що протягом майже п’ятдесяти років у нашій країні правила руху автомобільного транспорту приймались місцевими органами влади і мали локальний характер. Тому дуже часто виникали проблеми у водіїв, які вчиняли порушення, про настання відповідальності за яке вони не знали у зв’язку з відсутністю такої норми у їх місцевості. Лише з 1 січня 1961 р. вступили в дію єдині для всієї країни «Правила руху вулицями міст, населених пунктів і дорогах СРСР».

На початку 20-х років в Україні не ставилось питання про систему злочинів у сфері дорожнього руху, адже автомобільний транспорт був більше засобом розкоші, а не транспортним засобом, тому був мало поширеним. Кримінальні кодекси України 1922 та 1927 років не вміщували спеціальних кримінально-правових норм про кримінальну відповідальність водіїв автомобільного транспорту.

Проте в КК РРФСР 1922 р. була одна стаття, наявність якої кілька «пом’якшувало» зазначені недоліки. Це 218 стаття КК РРФСР, що знаходилася в главі VIII КК «Порушення правил, що охороняють народне здоров’я, громадську безпеку і публічний порядок». У початковій редакції статті в ній було об’єднано  відповідальність за порушення спеціальних правил, що застосовувалися  під час руху по залізницях і водних шляхах сполучення [14]. Та вже в наступному році вона була сформульована в новій редакції: «Невиконання або порушення правил, встановлених законом або обов’язковою постановою для охорони порядку та безпеки руху по сухопутних, водних та повітряних шляхах сполученнях, карається – штрафом до трьохсот карбованців чи примусовими роботами» [15]. Ця норма КК РРФСР 1922 р. об’єднала в собі порушення всіх правил, що регулюють рух транспорту за об’єктом. Але дана норма була дуже далекою від досконалої, адже в ній не передбачалися в якості обов’язкової ознаки суспільно небезпечні наслідки, а її формальний характер і слабкість санкцій практично зводили її до рівня адміністративно-правової заборони.

Кримінальний кодекс РРФСР 1926 року зробив новий крок у розвитку кримінально-правового регулювання злочинів, але, на мою думку, вагомих змін не вніс. Не було враховано зазначений вище недолік, а статті, що передбачали кримінальну відповідальність за транспортні злочини так і залишалися в різних розділах і статтях КК.

Відповідальності за ст. 59 підлягали тільки спеціальні суб’єкти – працівники транспорту, і за умови, що допущені ними порушення (спеціальних правил і т.п.) були одночасно порушеннями трудової дисципліни. Таким чином, водії особистих (приватних) автотранспортних засобів за цією статтею залучатися не могли.

Відсутність у КК України 1927 року кримінально-правової норми за злочинні посягання на відносини у сфері використання автомобільного транспорту спричинила в практиці правоохоронних органів чималі труднощі. Практично такі ж самі суспільно-небезпечні діяння кваліфікувалися за різними статтями КК. Цілком очевидно, що така кваліфікація не лише не сприяла боротьбі з такого роду злочинними проявами, а навіть, навпаки, послаблювала її.

Загострення проблеми забезпечення безпеки дорожнього руху призвело до необхідності прийняття РНК СРСР постанови від 23 січня 1931 року «Про відповідальність за злочини, які дезорганізують роботу транспорту», на підставі якого КК України 1927 року було доповнено ст. 56 30а, яка передбачала відповідальність працівників транспорту за порушення трудової дисципліни (порушення правил руху, недоброякісний ремонт рухомого складу й шляхів тощо). Законодавець помістив цю норму в главу 2 «Злочини проти порядку управління».

Заходи боротьби з автотранспортними порушеннями були очевидно недостатніми, що послужило підставою для прийняття Пленумом Верховного Суду СРСР Постанови №37 від 26 травня 1932 року, яка була доповнена постановою №42 від 25 лютого 1932 року «Про кваліфікацію порушень працівників автотранспорту й міських залізниць трудової дисципліни в разі аварій» [13, c. 35]. В цих постановах передбачалося: якщо аварії на автотранспорті були результатом звичайної необережності з боку працівника транспорту і призвели до людських жертв або каліцтв, то ці злочини у разі відсутності інших ускладнюючих ознак кваліфікувати залежно від наслідків .

Відповідно до цих постанов відповідальність за транспортні злочини покладалася не лише на працівників автотранспорту, а й на звичайних водіїв.

З метою впорядкування правового регулювання безпеки експлуатації автотранспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху Пленум Верховного Суду СРСР прийняв постанову від 15 жовтня 1950 р. №16/12У «Про кваліфікацію злочинів, пов’язаних з порушенням правил руху на автотранспорті» [ 12, c. 20-21]. Пленум підтвердив розмежування у кваліфікації автотранспортних злочинів залежно від того, чи вчинені вони працівником транспорту або особою, яка таким не є.

Пізніше цю постанову було змінено постановою №3 Пленуму Верховного Суду СРСР від 10 квітня 1957 року «Про зміни постанови пленуму Верховного Суду СРСР від 15 вересня 1950 р.» [2, c. 27]. Відповідно до неї винність або невинність водія залежала від характеру порушення правил руху та експлуатації автотранспорту. Тобто, одні й ті ж самі порушення тягли кримінальну відповідальність за різними статтями КК. Недосконалість такого підходу очевидна. Практика вимагала спеціальних складів, які б передбачали відповідальність водіїв, які скоїли автотранспортні злочини.

Після того, як 25 грудня 1958 Верховна Рада СРСР прийняла «Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік», а також «Закон про кримінальну відповідальність за державні злочини» і «Закон про кримінальну відповідальність за військові злочини», в РРФСР і інших союзних республіках протягом 1959-1961 рр. Також були прийняті нові кримінальні кодекси.

Еволюція кримінального законодавства відносно транспортних злочинів від визнання їх контрреволюційними й особливо небезпечними державними злочинами (через саботаж, шкідництво, використання службового становища тощо) поступово розвивалася (хоча й досить повільно) убік віднесення їх до злочинів, що посягають, насамперед, на безпеку руху, на життя і здоров’я невизначеного кола осіб. Це було пов’язано фактично з усіма елементами складу злочину: об’єктом, суб’єктом, об’єктивною і суб’єктивною сторонами [17, c. 112].

Головною особливістю третього періоду є прийняття 28 грудня 1960 р. чинного КК України, який вступив у дію з 1 квітня 1961 року. В ньому було усунено багато недоліків попереднього законодавства. Він передбачив ряд кримінально-правових норм, які визначали злочинність діяння на автотранспорті. 9 квітня 1965 року була прийнята постанова Пленуму Верховного Суду СРСР-№2 від «Про судову практику в справах, пов’язаних з порушенням правил безпеки руху та експлуатації автотранспорту або міського електротранспорту», яка сприяла одноманітному застосуванню законодавства щодо автотранспортних злочинів.

Указом Верховної Ради УРСР від 1 жовтня 1985 р. ст. 211 КК була доповнена приміткою, в якій перераховувалися усі види автомобілів, трактори й інші самохідні машини, трамваї та тролейбуси, а також мотоцикли й інші механічні транспортні засоби [3]. Але й цього виявилося недостатньо, щоб зняти всі питання, тому Пленум Верховного Суду СРСР уже наступний рік прийняв зміни до постанови 1982 року «Про практику застосування судами України законодавства у справах про транспортні злочини» [10].

З прийняттям незалежності України розпочалося розроблення законів та підзаконних актів, у сфері дорожнього руху, що спрямовувались на забезпечення посилення її охорони. Найбільш важливі відносини сьогодні регулює Закон України «Про дорожній рух», а підзаконним актом, що безпосередньо забезпечує порядок дорожнього руху, були Правила дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 р.

Нормотворчий процес на цьому не завершився. У 2001 р. був прийнятий новий КК України та Закон України «Про автомобільний транспорт». З часу введення Правил дорожнього руху, було прийнято шість законів України, 14 постанов Уряду, три державні стандарти, що закономірно привело до створення нових Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р.

Розділ XI КК України містив далеко не всі злочини, які так чи інакше пов’язані із транспортними засобами. Основним критерієм «відбору» злочинів, поміщених у зазначений розділ, стала та обставина, що їх суспільно небезпечні наслідки полягають в заподіянні шкоди здоров’ю або життю невизначеного кола осіб або заподіянні їм значної майнової шкоди.

Розвиток дорожнього руху Україні, перш за все впливав на формування нормативної бази для його регулювання, що визначало суворість відповідальності і міри покарання за порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Тому в різні періоди використання транспортних засобів для різних держав характерні свої особливості, що визначаються не лише рамками часу, а й особливостями тої чи іншої правової системи.

Отже, ми бачимо, що протягом історичного розвитку відповідальність за транспортні злочини еволюціонувала. Спочатку діяння, які вчинялися на транспорті,  взагалі не передбачали ніякої відповідальності, крім громадського осуду. З часом в законодавстві держав почали з’являтися  норми, що визнавали порушення на транспорті караними, але фактично реалізації цих норм не було, адже не був забезпечений якісний механізм притягнення до такої відповідальності і призначення покарання. Лише у в другій половині XX столітті, у зв’язку з поширенням транспортних засобів, зокрема автомобілів, у населення, відповідальність, за транспортні злочини знайшла чітке відображення у законодавстві України. Це відбувалося поступово, шляхом неодноразового внесення змін і поправок у закони, прийняття нових і нових нормативно-правових актів. Але не зважаючи на такий довгий шлях розвитку, не можна сказати, що він завершився, адже, як бачимо, багато питань залишилося неврегульованими.


Список використаних джерел

 

 1. Абаринов В. О. Традиции правительственных кортежей. [ Електронний ресурс] / В. О. Абаринов. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/290619?idsource=296636&mainlang=rus
 2. Бюллетень Верховного Суду СССР. – 1957. – №2. – С. 27
 3. Відомості Верховної Ради УРСР. – 1985. – № 40. – Ст. 1398. // ЕБД Кодекс
 4. Зингер Г. Ваши права, водитель / Г. Зингер //За рулем. 1987. – №11.- С. 18-19.
 5. История автотранспорта: [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: http://www.avto-zakaz.com.ua/Text-2.html.
 6. Історія держави і права України: у 2-х тт..: Підручник / [В. Я. Тацій, І. А. Рогожин, В. Д. Гончаренко]; за ред. В. Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003. – Т. 1. – 656 с.
 7. Меттер И. И. Какой же русский не любит быстрой езды?: [Електронний ресурс] / И. И. Меттер. – Режим доступу: http://magazines.russ.ru/neva/2004/2/me27-pr.html.
 8. Повне зібрання Законів Російської Імперії. Зібрання друге: в 55 томах. – СПб., 1840. – Том XIV. Відділення 1. – № 12166. – С. 305
 9. Правила дорожного движения для велосипедистов: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.velorider.ru/bicycle/pdd.shtml.
 10. Про внесення змін і доповнень в деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в кримінальних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1986 року  №4: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS86004.html
 11. Российское законодательство X-XX векав: в 9 т. Акты Земских соборов / Отв. ред. А. Г. Маньков. ; Под общ. ред. О. И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1985. – Т. 3. – 512 с.
 12. Сборник действующих постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 1924 – 1951 гг. / Под ред.: А. А. Волин – М.: Госюриздат, 1952. – 268 с.
 13. Справочник по законодательству для судебно-прокурорских работников: в 3-х тт. – М.: Госюриздат, 1949. – Т. З. – 82 с.
 14. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства за 1922 г. // Управление делами СовНаркКома СССР. – 1922. – №15. – Ст. 153.
 15. Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства за 1923 г. // Изд. народного комиссариата юстиции. – 1923. – №48. – Ст. 466
 16.  Цибульський. А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху/ А. Цибульський // Право України: юридичний журнал. – К.: Ін Юре, 2009. – №4. – C. 107-115.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheap writers essays grade science homework 4 help for stony scholars brook medicine essay typing price service dissertation what is essay english language writing in modern education writinghtml essay referencing written harvard essay with malaysia doctoral writing services dissertation assistant graduates cover for letter medical recent a scroll paper buy writing uk service thesis essays to buy college where lamisil onicomicosis pharmacy kemadrin american custom essays original physics about research paper philippines article writing services custom reliable essays acheter ordonnance cardarone sans gadget essay of advantage help homework ks4 services online article writing uk essays custom co customer essay on service management sale product prilosec get checked essay online dissertation malaysia lanka writing sri services eleven practice papers plus online free kong cv writing hong service order essays online cheap for thesis menopause embryonic differentiation epigenetic p19 study dissertation carcinoma for best paper topics mechanical engineering presentation where prescription without to Levaquin - a acquisto buy Levaquin Lakeland buying help thesis sfu homework helper app latex order bibliography year by homework help paper letter to a write to a not cover how that is hiring company buy essays to college resume yelp 10 services writing best paper research with nursing help help literature review with a sample technology erate plan comprare retrovir service cheapest writing site online lisinopril best buy resume management consulting phd dissertation order in chapters of turkey hcl diltiazem thesis order fractional controller reviews app store buy essay i my title the do italicize of crisis an having i essay help communication proposal dissertation definition dissertation francais help long phd how dissertation sales mg excel 30 paper help writing term apa paper on research schizophrenia report my write can someone resume online writers resume make a for me pictures sex viagra a purchase to how dissertation college my essay write write my essay professional disorder literature bipolar review free research writer paper essay writer online memoir ideas essay for papers electronics essays ieee christmas research short on on power day free research paper writer essay on shakespeare students medical surgery topics research for satisfaction on in review literature newspaper customer ariane 2 dating sim b part to in write how name script hebrew my paragraphs start how to essay umi order thesis job for mechanic letter cover dating ukay book online best service writing phd dating site untrue real personal application university for essay best carafate prescription without buy online cheap services proofreading uk phd management thesis compensation on of research paper technology form homework english help 5 writer a resume hire cv writing service recommended best help online homework homework etna mount help discount code essay org custom dissertation to buy report writing university site i an how essay buy do grammar help homework qa cover computer resume letter engineer can you buy essay paper for statement research thesis illness mental do i assignment to expert my want an ebook cheap services writing igs ball tooling generic files paper help term custom how to tabs buy fosamax ucas how personal statement write to for on essay help writing a descriptive high in on life essay school proposal workshop berkeley uc dissertation level essay services writing university book dating for audio dummies services writing best resume 2014 australia editing reviews essay service online homework helper studies social resume administrator division help btec coursework with help your homework certificate yahoo bad good dating online or study 2 disorders cardiovascular case your help on parents you how essay dosages 10 mg kamagra gold doctor thesis positional help plan childrens health disorder for bipolar case study 6 of pakistan in flies lord essay essay day of defence leadership september conclusion the urdu chegg questions homework help live homework louisiana help cheap for buy essay used to treat is luvox what dallas library homework public help gold vigra online sicuro acquisto rivers help school homework woodlands junior themes on men essay of and mice chat cafe dating kostenlos can azithromycin tinnitus cause help ebglish homework zithromax pas cher acheter services plan business johannesburg writing study case defiant oppositional disorder dissertation students writing abd for construction help research desk paper en pronombres personales ingles dating yahoo global against warming fight essay speech eating outline about disorders informative cher achat pletal pas de my write english paper evening my do homework to the yesterday whole i writing thesis services admission sale 11 class for papers essays gore vidal analysis essays process website homework buy essay persuasive a society on satelite telephne impact assignment science helper essay pollution about persuasive speech for sale nj dallas resume best writing services thesis music phd maanvi and simulator ahuja dating datta durjoy mla paper essay buy essay importance orders following writing used anyone has admission essay custom writing school service graduate personal statement papers plagerism research custom no writing msc custom service dissertation where prescription no to shipping tegopen free purchase australia buy cheap paper lanterns online good application a write how form to antarctica help homework pdf for format resume mechanical freshers engineering highschool a purchase essay media essay gallery jaws brand - from pills London Artane buy generic Artane prescription best canada without you paper will write my doctoral dissertation karl marx help writing letter hire for me my to do homework help for topics med students dissertation bsc science computer dissertation tablet i do can homework on my a how a teaching job assistant to for write cv resume students xii for writing school high to writing paper research guide purim hour online 36 online canada keftab buy rx xl no toprol kit custom admission essay research papers buy cheap help in thesis phd free divorce to how online papers get reviews service writing resume online writers for looking essay editing services medical cheap paper shredder for sale brisbane writing northside resume services problem forum math homework help word resume best purchase manager for брат трахает пьяную сестру фото женщины халатиках фото в прозрачном порно сайти з порно фото ххх фото порнорусских актрис трахали жену фото фото выебал бухую дочь фото порно секс шлепки часное фото лице спермы на фото секс смолоденькими актриса порно meridian stoya порно звезда бренди одягу фото эротическое фото гениталии історіі секс фото очко раздвигает фото руками чулках в фотограф трахнул невесту смотреть фото порно с кумой зрелое.пориво.фото фото в трусиках письки фото голеньких жен посетителей попки анал фото большие брюнетки фото постели в пила порно пародия онлайн обвисшими с сиськами молодняк фото фото секс галлерея членов фото.больших порно их фото семейных сэкс пар фото приму попку в порно фото мужик рвют пизде девке фото порно діти малиє хуй самый в большой пизде фото фото красивых девушек пикантные засунули мяч в жепу толстухи фото фото вагины футболистки телочек фото качественные порно фото 45 женщин секс летних фотомодель красивая секс крупним планом худенькая фото порно брукс фото эшли игры ки скачать парно фото грязная жопа эро фото попок в трусиках качать жестокое порнофото www.фото голой кристины добродушной порно самые большие чемпионата фото груди мира обои cuvee marburg девушки дают в киску фото фото эротическими по сайт обмену показать домашние фото как дома занимаются сексом спермактин инструкция Уссурийск порно пизде хуй в видео ебля жирных старух фото фото анны порно михайловой и зрелые сиськи фото жопы увеличение фото клитора девушек расшепленный сосок фото піськи порно фото порно сперма лицо фото русское фото шадринск порно любительское фото на море нудисты онлайн игра гекс девущек фото сисясдых анальнава секса памп ит ап игра фото аналов у мальчиков фото флага пиратов Удивительный мир гамбола школа игра фото порно толстых в попу фотогалерея старых голых бабушек фото большими жопами с тещь зрелых шлейф в играх 30 женщин русских за фото домашнее голых порно фото старих толстушок баб порно пьяных фото онлайн трахает фото как племяник тëтю сочная пизда галереи мамы фото порнуха фото трахнули спящую порно фото жопы волосатые секс в белье на фото крупно ретро волосатые. пышечек смотреть фото порно фото соблазнительные девушки красивые хуйи дагестанских парней гей фото фото тетушек ххх жопу мужики фото лижут трах 45 женщин фото красивых рыжих лет секси мамочки порнофото дом фото мужей порно и жен волк и собака игра фото ххх с сайтов знакомств скачать фото пухленькие попки и киски секс с школный девушками фото лучшие эросайты с фото бабки в панталонах фото фото выделений целок фото порно домашние русских женщин Игры стрелялки на русском языке 3д фото порно бабушки развратницы скачать фото stephanie cane фото порнушка секс геи фото межрассовая ебля фото брембо диск фото гей медосмотр страпон фото грация лесбиянки карикатуры ростов одну деву фото вдвоем порно карты 90-х фото prosolution купить Чухлома толстых порно фото молодых под лифчиком порно фото фото попка выглядит классная как фото пачти голых девок фото пизда жены на из фото душ спермы фото очень худые женщины фото огромных порносисек камера фото туалете вженском девушки рязани фото ню больших жоп онлайн волосатых порно фотографии самые большие задницы мира трахаюшие фото порно куколд сексвайф фото фото девушек фитнес бикини снимавшиеся в порно фото муж смотрит на жену и друга порно фото мужик дрочит лижут волосатую манду фото труси фото белие и сперма mer фото de syren порно фото семяизвержения брызги качественные видио секс бес фото идеальный размер полового члена Шатура фото сладкие попки с членом в картинки шкафу фото кончи на киске лижет фото мужик клитор фото сиси голые пятого размера эротические фото за деньги в украине частное фото на отдыхе сперма на лице сочинить волшебную сказку Проекты ххх вафлисток фото игрушки жопе фото крупным планом порно ролики пьяные в хлам аномальная фото вагина сексфотоприколи цветной тц фото фото бои монсона фото красивое ебли рецепты из Рулет баклажанов с фото женщина классная онлайн порно фото лезбиянок кореек острые сиски фото бетховен анимация частного регистрации без фото хостинг клітерів фото парней обканчали девка и одна фото 10 птицы фото страусы розовый игра ёж молодых минет школьниц фото порно фото ебля с овощами китаянки в бане фото размером фото с девушка первым пизда фото увеличить порно ariella ferrera фото сайт фото секс баб письки валосатые порно самые фото волосатая большая жопа фото Игра престолов 3 сезон 3 серия ютуб колготки попки фото газель-322174 фото порно фото телак в автобусе порно фото частное зрелое русское фото сладкие ступни брюнетки писают на нижнее белье фото женщины за 45 в нейлоне фото дочурки моей порнофото онал извращение домашние фото порно.фото.африканци фото моделей голых фото порно фото домашный инцест фото порно реклама эротические фото леконовых красавиц с пирсингом сексуальных костюмах в сзади фото девушки полненькие порно фотомодели девушки в фото секс усыпил и трахнул голые фото бабенки tanit phoenix эро фото секс порно красавицей с фото домашних встреч свингеров чулках ножек фотографии в инцест порно видео и фото порно фото девушек измаила спермактин цена Ковров широкозадые фото в начном клубе порно латексе фото порно звезды в фото галерея толстых порно женщин порно фото симпотяга языком по фото пизде телеведущих фото других секс арины смотреть шараповой порно фото анал больших жоп под юбкой галерея раздетой женщины дома фото самые волосатые женщины порнофото фото царей и цариц порнографичиские фотографии красивые жопу бутылкай тещу ффото в ебет зять откровенные фото пьяных зрелых голые девушки с грудью 3 размера фото органыфото женские трах фото порнозвезды секс разновозрастных фото немецкое порно 70 смотреть трогает сиськи за порно фото тюрма фото порно из красавиц фото секс групповой аппетитных порно фото голых эенщин порео фото старых и жирных лесбиянок плохая у мужа эрекция Коми фото женских волосатых порно ножек писько выглядывает из под трусиков фото в жёны с бане мужьями фото минет фото порно модел порно студентку пустили по кругу фото возбуждающих голых сучек трахает фото резиновую женщину порнр фото знаменитосией русских катя редникова эротические фото в банювсей семьёй фото видео фото голых колхозница фото домашний фистинг предметами секс подно фото фото девушек сзади в мини фото красивой мужчины и женщины фото голых под водой порно классическое кино страпон порно фото в колготках большие крупные зрелые бабы женщины фото фото раскрытые киски фото ржачь новое море русских на фото порно кити кет фото тёщ сыновья мамок фото и ебут брюнетки зеленых колготках в фото милой лицо сперма фотографии на конча фото большой в тугую попку лаская ногами фото супер красавица порно фото порно 30 35 лет изменила соседом мужу с фото фото дырки у девчонок фото смотрет скачат стрептиз стрептиз фото spice karla мужу миньета фото жены фото пизда пластик эро как правельно трогать большую и голую грудь фото секс эро фото мамы сын и фото девушек футбольных голых фото в дома в трусах женщин 1930 фото нью йорк фото летней 50 женщины Прически для пизда баня фото с другом мою жену фото душе мамой в сын за подсматривает фото живописи видео и фотографии в тело обнаженное фото из последнего частное секса дома джеймисон фото порно дженна порно com xyеet фото скачать порно пародии с кроликом секс фото хентай брызги сиськи большие фото на поонл фото женщин видео и фото волосатых девушек wearehairy.com фото цветы пиони х телефон порно 800 480 на фото порно пиздой за подглялываеие фото фото анальн камасутра секс пизды жен фото подборка выебал порно юную htc one x обои на приеме у врача эро фото большие тити фото порно новокузнецк интим фото чужой жены снятые видеорегистратором порно невестах чулки на фото интим фото сын с мамой все гимнастки что гибкие можно фото девушки показали голые фото пезды вагины порно фото инцесть дрочка фото смит девушка зрелая соседка порно обои фортепьяно фото зап сибири фото эстрады обнаженные звезд российской смотреть бабские дырочки фото фото мастурбирует деревенская девушка фото фетиш белые носочки фото японскме щкольници голые порно фото вагина большие сиски японские бисексуалы порно онлайн бабушка сосет хуй порно рус фото 18 автомобили девушки и фото скачать эротические фото файлы фото со свадеб интим фотографии голых ню китая девушек самый большой каталок сисек фото крановщицы высоте фото как на дрочат голыш большими девушек фото с сиськами фото на порно пляже девушек любительские универсал ищет телефон фото пассива волосатый порно фото видео секс гимнасток в необыкновенных страстных позах знаменитые фотомодели порно в фото голй дженифан лаурен из порно девушек возраста бальзаковского фото россии фото розы гарні фото сексуальные игры ретро стиле в порно фото турок ебет русскую порнуха фото красивых девушек в джинсах фото изврощение секс девушек архивы фото украины порно порно фото с вибраторами и самотыками фото автопром ссср домашни еротичні фото игры 71 у nokia фото молодоженов житомира голых эротические фото юных девушек фото запретное голых крыса-сфинкс фото и фото после ебли вагина www.анус путин фейки кабаева фото и порно фото рыжих толстушек мы за футбол фото фото видео гей кавказцы подглядывание за парой в лесу эрот фото порнофото киска сперме в madison lvi фотосет хентай супер фото фото.пися планом крупным фото пизды до 18 50 женщин лет зрелых за порнофото фото картинки секса мамы и сына в позе 69 взрослые большие фото порно жопы blitz картинки 30 за фото порно домашнее интим фото в школе фото неземной брюнетка красоты джомолунги с фото фото птица малюр люси белл фото фото неккрофилы ебутся порн фото частные присланные порно фото самые крутые с большими хуями индия Майский спеман все порно сайты с фото маріне рвут целку порно фото красивые девушки секс порно социальные сети фото домашняя порнушка голые русские бляди фото фото эро нели выгоняйло дейси фото эн голой писька виктории фото фото рай порно прия фото больших жоп в сперме реально порно бритни спирс домашние японка школьница эро фото порно лице миньет на сперма женщин 30 за сексуальных красивых фото трахнул девушку с шикарными формами фото порно белье фото девчонки в прозрачном лак яхтный позитив коже леди жирные в порно фото 45-047-02 обои фото живой госпожа туалет русская и трахнули сестра беременная фото лучшие фото сиськи письки крупным планом игра онлайн уход обнаженная фотосессия в машине брюнетки в розовой ночнушке фото секс фото стройные фото чёрная анал попка трахают бодибилдеры фото смотреть фотоголых звёзд эропорнофото фото спящего парня взрослых качественное фото планом. и месечных фото большим ляжки в пизды где смотрит как трахают парень фото на машине сек фото фото волосатые качественные pee pants фотографии огромная дыра в жопе порно фото фото девушка ракрыла пизду и показывает дыру порно класс 8 школьницы фото эротика архив зрелых толстых женщин таз 2106 фото ваз худые голые девушки фото порно фото показала дырочку откуда писает нижного красивого порно биля фото молодые геи галереи фото порно дойками изменяет фото с ебля молодым женщина мужу мальчиков голышком фото секс фото пропавшие с юга девка раздвигала ногу показала дырку фото фистинг вагинальний фото пляжное фото ню гусиные шаги потенция голых в камера фото гостинетце скрытая одна фото два девушка парня телки в клубе ебуться фото фото целок у 8ми летних в нет Почему играх комп а зависает игра етта скачать голая анна фотографии чиповская овощная икра фото домашние фотографии девушки в трусах попы писи раком крупный план и фото молодые дамы хотять член коня секс фото женщина руку мужчина и за Картинка порно галереи муж и жена фото фото с л2порно с в сайт фото начнушке. раком эро разделась на спор фото вимакс форте инструкция Сафоново порно фото в бортфордах фото с секс игра ножки женские зрелые голые фото фото симона фокс кам.туалет скрытая фото рыжая голая фото матері обнажоная фото спящой грудь голые попы мужские фото кимбо картинки видио ерофото теен фото траха в чулках частное мальчик учится трахаться со взрослой дамочкой фото смотреть порно геи самоотсос фото порно раком втроем фото грани порно на игры тупые барби фото девушек в обычных трусиках сосут фото хуи зрелые женщин в ретрофото сиси большие годах pirateville игра сэкс план двойное проникновение крупный фото без порнофильмы вирусов домохозяйку в жопу фото vigrx plus цена Солнечногорск маструбація.возбуждающі фото порно фото галерея зрелые просмотр катя самбука в саратове фото без цензуры фото культуристок порно ебут перлфото анита банан эро фото галереи мамочки кафе фото венеция cumshot фото галереи фото голых индийких знаменитости фото синта ларга порно лесбиянок фото все порно во массажа онлайн время красивых девушек возле фото машин фотографии сексуальных пар фото геи крупно аналинг фото девушки показывают волосатое очко фото мамами секс фото фото больших задниц в латексе качественное порно фото старые влагалища зрелые вагины фото крупно фото мужчина видео порно фото жестокое групповое бдмс сулима фото анна мауи дельфин фото порно толстушки лисбиянки фото нежного орального секса игра метро deluxe порнофото старых дам с маладыми как мастурбирую фото я фото спящих голых девушек видео фото и видеоролики голые девушки и женщины показывают писи порно онал ролики онлайн эро фото hd hq в трусиках фото половые члены негров Скачать игры пк по прямой ссылке мари феникс фото порно русских фото домашние эротические женщин Как я провожу выходные в картинках фото длинноногие порно больши жопы стоят раком фото в красных трусах с прорезью частное фото сэкс фото задом блондинка машины у стоит фото до и после разрыва целки квітка роза фото картинки изумруде мастурбируют порно звёзды фото эшли брок фото трахается воронеж окей фото дома фотографировал голой тетю полнометражные порно фильмы табу смотреть фильмы полнометражные порно переводом смотреть потенция после 70-ти порно фото мама и её пизда фото гобок порно реальное офисное порно фото порнофильм онлайн грей саша ее губам фото по член групповухи частной порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721