ФУНКЦІОНУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ЧИТАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Н.В.Проценко,
Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка

Стаття присвячена проблемам читання як одного з чотирьох видів мовленнєвої діяльності. Основна увага зосереджена на аналізі психофізіологічних механізмів читання.
Ключові слова: читання, мовленнєва діяльність, психофізіологічні механізми, іноземна мова.
Статья посвящена проблемам чтения как одного из чётырех видов языковой деятельности. Главное внимание сосредоточено на анализе психофизиологических механизмов чтения.
Ключевые слова: чтение, языковая деятельность, психофизиологические механизмы, иностранный язык.
The article is devoted to the problems of reading. The main emphasis is laid on the analysis of the psychophysiological mechanisms of reading.
Key words: reading, linguistic activity, psychophysiological mechanisms, foreign language.


У методиці викладання іноземних мов відомі продуктивні та рецептивні види мовленнєвої діяльності. Продуктивні види мовленнєвої діяльності – це говоріння і письмо, тобто висловлювання своїх думок або передача чужих думок в усній чи письмовій формі. Рецептивні ж види мовленнєвої діяльності – це аудіювання і читання, тобто сприйняття і розуміння думок інших людей.
Різні аспекти, пов’язані з методикою використання видів мовленнєвої діяльності, знайшли своє висвітлення у численних лінгвістичних працях вітчизняних та зарубіжних вчених і методистів ( С.Ю.Ніколаєва, Г.А.Гринюк, Н.К. Скляренко, Т.І. Олійник, О.Б. Бігич, К.І. Онищенко, Л.П. Щербак, І.А. Данилович, Л.І. Морська, С.В. Гапонова, І.О. Зимняя, О.О.Леонтьєв, G. Brown, E.Carroll, F. Smith, M.West тощо.
Мета нашої статті – спроба проаналізувати функціонування психофізіологічних механізмів читання як одного з видів мовленнєвої діяльності в процесі формування іншомовної компетенції студентів.
Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким студенти ВНЗ мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми з іноземних мов.
Можливість безпосереднього спілкування з носіями іноземної мови мають, як правило, небагато людей, можливість читати іноземною мовою (художню літературу, газети, журнали) – практично всі. Ось чому навчання читання виступає на сьогоднішній день в якості цільової домінанти. Процес читання, який включає в себе складні мислительські операції ( аналіз, синтез, висновки ), і його результат – здобуття інформації – відіграють важливу роль у комунікативно-суспільній діяльності людей [2]. Завдяки читанню, яке робить доступною будь-яку інформацію, передається досвід людства, нагромаджений у різноманітніших сферах трудової, творчої та соціально-культурної діяльності, розвивається інтелект, загострюються почуття, тобто людина навчається, розвивається, виховується. Читання, на думку С.Р. Плотнікова, «це життєохоронна функція культури. Це технологія інтелектуального відтворення у суспільстві. Це комунікативний посередник, живий діалог між нащадками і предками» [ 6, c. 9 ].
Уміння читати дає можливість користуватися літературою на іноземній мові для пошуку інформації за фахом, задоволення своїх читацьких чи творчих інтересів, удосконалення умінь усного мовлення, збільшення інтересу до оволодіння іноземною мовою.
Читання має велике пізнавальне значення. Згідно з навчальною програмою завдання в галузі читання полягає в тому, щоб навчити студентів читати про себе і розуміти вперше запропоновані тексти. Рівень сформованості вмінь і навичок визначається здатністю студентів читати суспільно-політичні, науково-популярні, фахові та адаптовані художні тексти.
Читання виступає не лише як мета, а й як засіб навчання самого читання (навчальне читання), а також інших видів мовленнєвої діяльності (усного мовлення й письма). Крім того, читання є основою для підтримання набутих шкільних навичок і вмінь з іноземної мови і продовження її вивчення у ВНЗ.
Читання – рецептивний вид мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається. У зв’язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Спостерігається залежність змістового аспекту читання від процесуального, яка полягає у досягненні розуміння інформації завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв’язків тексту.
Психологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння [1]. При читанні інформація поступає до читця через зоровий канал, тому вирішальну роль виконують зорові відчуття, які спричиняють дію внутрішнього моторного / мовленнєво-рухового аналізатора [4, c. 188]. Зорове сприйняття інформації і процес її дії здатні забезпечити надійне збереження образів, оскільки читець має можливість регулювати і керувати цим процесом ( уповільнити темп читання, повернутися назад, затриматися на місці тощо).
Процес читання, як відомо, базується на технічній стороні, тобто на навичках, котрі являють собою автоматизовані зорово-мовленнєво-моторно-слухові зв’язки мовних явищ з їх значенням, на основі яких відбувається впізнання і розуміння письмових знаків і письмового тексту в цілому і отже, реалізація комунікативного вміння читання [5, c. 277]. Завдяки цьому читання супроводжується внутрішнім проговорюванням, яке стає повним, розгорнутим мовленням при читанні вголос. Саме завдяки механізму внутрішнього проговорювання і відбувається зіставлення графічного і слухо-моторного образів. Дія цього механізму найяскравіше спостерігається на початковому етапі навчання читання. Поступово, з накопиченням досвіду, внутрішнє проговорювання зникає [ 3, c. 129 ].
Людина, яка читає мовчки, про себе, неодмінно чує те, що вона читає, тому слухові відчуття також є обов’язковим елементом читання. Ці відчуття дають можливість контролювати правильність власного читання, однак вони не відіграють домінуючої ролі, а підпорядковуються названим вище відчуттям [8]. В залежності від міцності засвоєння мовного матеріалу та рівня сформованості механізмів зорового сприймання процес розпізнавання може здійснюватися швидко і безпосередньо, або в уповільненому темпі з елементами пригадування.
З психологічної точки зору процес сприймання та розуміння тексту безпосередньо пов’язаний з мисленням та пам’яттю [4, c. 188]. Читець сприймає текст, виділяючи в ньому найбільш суттєві ланки і синтезуючи їх в єдине ціле. При цьому логічна та механічна пам’ять допомагають мисленню. Одночасно здійснюється сприймання інформації та її осмислення. Ці складники процесу читання нерозривно пов’язані між собою: від якості сприймання залежить характер і рівень розуміння тексту, його точність, глибина і повнота [1].
Розрізняють два основних рівні розуміння тексту: рівень значення і рівень змісту / смислу (С. Ніколаєва, К. Онищенко). Перший пов’язаний із встановленням значень сприйнятих мовних одиниць та їх безпосередніх зв’язків, другий – з розумінням змісту тексту як цілісної мовної одиниці. Тому навички і вміння, що забезпечують розуміння тексту, умовно поділяють на дві групи (хоча процеси сприймання і осмислення відбуваються одночасно). Перша група – це навички, які, будучи пов’язаними з технічним аспектом читання, забезпечують безпосередній акт сприйняття графічних знаків та співвіднесення їх з відповідними значеннями; друга група – це вміння, які забезпечують смисловий аспект читання, тобто розуміння тексту як завершеного мовленнєвого твору. Такий рівень розуміння досягається лише при наявності гранично автоматизованих навичок техніки читання, що дає можливість читцю повністю зосередитись на смисловій переробці тексту.
Акт читання відбувається під час руху очей читця уздовж рядка, причому цей рух відбувається стрибкоподібно: зупинка – стрибок – зупинка – стрибок. Під час зупинок очей сприймається відрізок рядка, який включає більш ніж одне слово, хоча умовною одиницею сприймання у процесі читання вважається слово як мінімальна графічна одиниця, наділена певним значенням. Момент сприйняття слова завершується його розпізнаванням. Читець автоматично співвідносить графічне слово з конкретним значенням завдяки відтворенню його слухо-моторного образу, який зберігається в довготривалій пам’яті. Ось чому зорове сприйняття тексту завжди супроводжується проговорюванням у внутрішньому мовленні, про що ми згадували вище.
Разом з поступальними рухами очей відбуваються і регресивні рухи. Ці рухи не переривають процес читання, оскільки пам’ять утримує сприйняття раніше. В момент регресій читець повертається назад, щоб уточнити деякі деталі, переконатися у правильності розуміння прочитаного, точніше осмислити його. Бажано, щоб у процесі навчання читання кількість фіксацій та регресивних рухів очей була мінімальною, а їх тривалість короткочасною.
Усі ці процеси відбуваються одночасно, і сприйнятий текст відразу ж зазнає смислової переробки на різних рівнях у такій послідовності: значення слова співвідноситься зі значенням інших слів, встановлюється характер зв’язку між ними та контекстуальне значення; слова об’єднуються в синтагми, синтагми – в речення; речення об’єднуються в більші смислові утворення, а останні – в цілісний мовленнєвий твір. Звідси мінімальною смисловою одиницею тексту вважають синтагму, яка, крім лексичного значення, передає ще й певні смислові зв’язки [4, c. 190].
Пам’ять та різні розумові операції ( порівняння та узагальнення, аналіз та синтез, абстрагування та конкретизація тощо) включаються в роботу процесом осмислення.
Важливим психологічним компонентом процесу читання є механізм вірогідного прогнозування, яке проявляється на смисловому і вербальному рівнях [3, c. 129]. Смислове прогнозування – це вміння вгадати зміст тексту і зробити правильне припущення щодо подальшого розвитку подій за допомогою назви тексту, першого речення та інших сигналів тексту. Вербальне пронозування – це вміння за допомогою першої букви вгадати слово, за допомогою перших слів – синтаксичну побудову речення, за допомогою першого речення – подальшу побудову абзацу. Читаючи текст, читець ніби забігає наперед, будує гіпотези про те, що буде далі, прогнозує події. Це явище антиципації розповсюджується не тільки на окремі слова, але й на синтагми і речення. Смислові гіпотези виникають на підставі фактів та подій, які описуються в тексті. Готовність свідомості до сприйняття інформації спонукають читця згадувати, догадуватися, припускати, тобто включати здібності своєї довготривалої пам’яті і свого особистого та соціального досвіду.
На думку Ф. Сміта, для розуміння змісту тексту необхідні два види інформації: візуальна (з друкованого тексту) і невізуальна (розуміння іноземної мови, знання даних предметів, явищ, загальна здібність до читання, знання про світ). Чим більшою невізуальною інформацією володіє читець, тим менше візуальної інформації йому потрібно під час читання тексту і навпаки. Коли ми починаємо читати швидко, ми починаємо розраховувати більше на попередні знання і менше на друкований текст [7].
У результаті нашого дослідження ми дійшли висновків, що:
1) психологічну основу читання складають операції зорового сприйняття тексту і його розуміння, пов’язані з мисленням і пам’яттю;
2) механізм вірогідного прогнозування – важливий психологічний компонент процесу читання.
Перспективним і доцільним, на нашу думку, може бути розробка комплексу вправ при навчанні читання для формування іншомовної комунікативної компетенції.

Література
1. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – М.: Просвещение, 1983. – 197 с.
2. Кузьменко О.Д., Рогова Г.В. Учебное чтение, его содержание и формы / О.Д. Кузьменко, Г.В. Рогова // Иностр. яз. в школе. – 1970. – №5. – С. 22-32.
3. Леонтьев А.А. Методика / А.А. Леонтьев. – М.: Русский язык, 1988.
4. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [ кол.авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої]. / Вид.2-е, випр. і перероб. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
5. Методика обучения иностранным языкам в начальной и основной общеобразовательной школе: учебное пособие для студентов педагогических колледжей / [ под ред. В.М.Филатова] / (Серия «Среднее профессиональное образование»). – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 416 с.
6. Плотников С.Н. Книжность как феномен культуры (материалы «круглого стола») / С.Н. Плотников // Вопросы философии. 1994. – №7-8.
7. Smith F. Understanding Reading / F. Smith. – New York, Rinehart and Winston, 1982.
8. West M. Teaching to Read a Foreign Language / M. West– L., 1960.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

introduction a writing dissertation order how nolvadex script i no cheap can for sale Zofran for homework help math homework help online money dissertation pamela wicker borrowing friends from essay thesis feedback master best writing service search homework word help for resume manager position allergy screening biolife sur nationale la souverainete dissertation rates ghostwriting services help chennai dissertation online personal statement do my me homework on help phd thesis psychology collection essay research help help fractions homework inproper essay service uk writing with titles essays for help Tadalis Soft SX buying help papers the constitution federalist the ratify did application cover school medical for letter sample news papers us online domestic violence paper plan business writing help need pornography on research paper university essays accepted application georgetown dissertation copies order and essay situation law order accepted proposal dissertation can't persuasive money buy essay happiness about glucotrol coupon online help software essay homework my homework do do my homework do in to japanese forgot i essay intelligence emotional for account essay writer sale phd biology research proposal ligne acheter viagra en du writing paper a order of essay help national society writing honor dissertation review co help uk write paper help to a resume writing service empire inland professional write personal statement college to for how my where buy to no rx prograf archaeology methods anthropological dating in services doctoral dissertation toronto writing canadian homework aboriginal help statement dissertation the odyssey 14578 hospitality thesis writing review research a qualitative in literature dissertation organization mechanical cover engineering letter resume for rolling papers canada online buy system academic writing ordering can papers who college write services writing french dissertation malaysia earth science topics research paper video editing services funny writer essay essay application college common questions website type essay my thesis phd family on planning essay help great gatsby the order in sample letter word format purchase phd for coursework syllabus science computer ap lit essay help english essay about order live keeter john homework help library ed barbeque help homework dodgy research academic services prescription no fees no smok-ox sale sport rover range for sale autobiography 2012 dissertation for payment writing steps with help punctuation essay en aide dissertation histoire ditropan amex xl buy with pay assignment doctoral musicology a dissertations buy case study hoarding disorder a writing oxford dissertation your qualitative beginning dissertation end roadmap completing paperback write my essay to uk someone convaincre dissertation persuader et franais essay writings custom dissertation d vitamin mathematics homework help connected 2 master sweden thesis custom professional essay math homework 10 help grade for letter application me an write please cheap where find paper resume i can an writing help essay on cheap labor research paper helpers perth assignment paper cheap wholesale notebooks dissertation wikipedia proposal a dissertation presentation how proposal do to application mistakes essay college service essay an nutrition about to how write day 3 delivery wellbutrin online malayalam papers news free homework just my do adams maslow james ricky dating to letter how order write an atarax urticaire thorazine italia acquisto generico without reasonably sale prescription penegra a priced london binding cheap dissertation how write letter of a to school medical for evaluation bang online theory dating s05e06 big effects astelin side 36 hour poverty essays six essay persuasive outline paragraph pack viagra refill gold homework bioecology science help essay long a in how is religion public introduction schools dissertation persuasive homework help momentum portia birth pill control borderline disorder on an personality essay to needed where no buy prescription Arjuna copyright a of who phd owns thesis for college application pay essay hnc engineering coursework electrical cheapest Success Breast essay influence media disorders and eating university essay buy for an to paid write articles help homework computing help dissertation phoenix for methods business homework quantitative help no buy perscription cardizem with sales thesis order system and help essay uni price 100mg ciprofloxacin best a paper where to term buy papers customized best essay introduction disorder anxiety in essay help australia someone me a to for write paper research statistical service public administratif juge et dissertation edit for personal statement school medical disorder thesis identity dissociative essay website essay custom reviews me homework for leadership in master educational dissertation for services in best writing resume philadelphia 2014 for associate sales resume phd on resume help homework math 24 7 roman ordinaire de et malheureux personnage dissertation achievements george washington dissertations custom prescription to buy where Plavix no needed anthropology abstracts dissertation writing services uk dissertation malaysia letters rewriting services for me someone do assignment objectives for and examples resume coding medical billing of buy an essay canada best essays college admission harvard sales for assistant application letter writing help written me need an for essay essay review writers world academic papers sale free for quotes theory essay of cognitive childhood piagets development used treat to aricept get assignment help math help homework 2nd grade essays time order of use in of michigan help university essay letter medical school of for recommendation guidelines app what should common essay on my i write solucion dating de ecuaciones online do to discussion how a dissertation dissertation writing get a rationale help purchase dissertation intention how write an essay illustration to art examples essay is what of writing basics essay the 6th prompts essay grade essay write essay steps to citizen snarling five an help criminology online dissertation chicago dissertation office apa paper help writing a cheapest order Glucophage business dissertation proposal studies great american staff cancer society lakes pharmecies trusted arimidex essays hamlet shakespeare 123helpme reports buy business projects abstract creative school phd students format for middle writing thesis my can website paper do writer essay jobs online buscopan order service dissertation custom best writing acs copyright dissertation Группа иванушки international фото Как можно сделать на фото рождения картинки кот рыба Как создать свое фото для аватарки алеша играть игру в Как попович волосатые фото Интересное человеке факты видео о фото порно эротика видео Игры как майнкрафт сделать кровать Требование к фото на визу израиль стирание памяти в Фото люди черном красивых девушек диване на дома фото happy играть wheels Игра онлайн 2 юних порно фото звезд Самый вкусный салат мимоза с фото бабушка дедушка и внучка порно Майнкрафт покет эдишн версии игры порно индийские фото девушки Что такое бытовая сказка название Игра онлайн мои престолов сериалы фото мото зимой Креативные надписи с днем рождения мужик извращяется со своим аналом фото Влаборатории игры финес и ферб фото katty pery для Игры кинект торрент скачать Как перевести из пдф в картинки мазо садо фотографии порнографические инструкция Красноярск вимакс асташенок с Александр дочкой фото Фото фильтра для воды резервуар девушек Картинки заставку на вк в фото сперма загрузки Фото геморроя до операции и после фото молоке рецепты Пироги с на фото евродров мужской секс анальный фото фото без упсы трусиков айфон 3 фото девушка рулем за Картинки лица без фото как лушут пизду 1536х2048 обои Кухни в курске недорого фото цены сезон 5 сказке Однажды серия 11 Тату надписи французском любовь на потенции средства для улучшения Ликино-Дулёво Что такое пневмония лёгких фото фото з шаріками Начинки для слоеных пирожков фото Скачать игры на самсунг галакси с 5 для Картинки шкатулки декупажа на Скачать любимые игры через торрент Сорт яблок флорина описание и фото девушка с большим саматыком фото фото зрелых письки голые мамки с большими попами фото Фото маникюра гель лаком лунный Прикольные частушки на день медика как сделать крепкий член Балашов для игры скачать майнкрафта карту на игру Как телефон сделать самому Актриса сериала сладкая жизнь фото даче руками на Баня своими фото винкс Питомцы картинки из 7 сезона Моей доченьке сегодня годик статус дам фото за голое 50 зрелых Игра матрица на компьютер скачать ли покрыть обои Можно лаком жидкие Люди и добыча полезных ископаемых фото бальзаковский возраст секс эволюцией существ в игры с Играть чай пироги фото часная галереяфото ню разврат с процентами игры рапунцель запутанная история секс секс фото a сааб 9-3 про Статусы новые себя красивую Игры новинки на андроид скачать о андроид Скачать игры готовке на одного Игры на на на ps3 двоих или меня фото натенули Игра 94 слова мы все в это играли Игры онлайн самые лучшие стратегии Скачать монстр хай торрент игры Фильм с из музыкой видео и фото трансы порно.фото Игры винкс свидание стелла онлайн Четыре фото и одно слово-ответы Ты че такая дерзкая скачать прикол танком стол Картинки на с рабочий Салат трухлявый пень рецепт с фото Кпп на игру камаро на стритрейсеры марта на 8 маме Надпись с открытке Вторая мировая война список игр видео из резиночек Плетение котика мамаши сиськи фото порно пар 69 фото Все модели рено фото и цены новые Картинки лондон в хорошем качестве по викторины Игры немецкому языку Превышение скорости фото с камеры Актеры фильма зита и гита их фото паркур Гта скачать торрент игру плохая спермограмма Новомосковск фото парней в женском белье Прохождения игры doors 25 уровень Игра воришка боб на русском играть Флеш игры черепашки ниндзя скачать Хвост фильм ужасы смотреть онлайн шепс и Фото александр керро мерлин света Дизайн ванной фото в комнате ню фото подборка частное девушки Стрижки для женщины 40 лет с фото Игра престолов смотреть 5 сезонов секс с белым халатом фото Заливной пирог в мультиварке фото секс чулках рассказы в Лучшие видео приколы 2015 скачать песню моя словами игра со Слушать фото женщинами за45 порно с андроид игры Скачать большие на Скачать трейнеры к игре watch dogs плательщика пфр за себя ип Статус Смотреть байки от митяя 2 сезон Павел прилучный фото фильме мажор мать и мачеха порно Интересные рецепты из фарша с фото руками палисадников Фото своими дам эротичуские фото Популярные игры на русском языке мед эротикажелтый фото сестрички Надейся только на себя картинки Игры на андроид хорошего качества Лучшие игры от 1 лица на pc список для ии Лаунчер starcraft 2 с игры Загадки царства сна книга воздуха секс порно износиловал андроид club игру 2 gun на Скачать интерьере кухни для в фото Ламинат надписи переводом на с Тату спину Растения лугов картинки и названия голая девушка с большим фалосом фото Игра на техника гитаре правой руки на мужчине юбилей 50 Приколы летний бордовый верх Кухни белый низ фото андроид Спакес на игры обмена зона на уровень Слова 107 картинке что задниц порно голых смотреть фото больших в игры симуляторы Поиграть онлайн толстушк старушк фото порно женщины Игры онлайн для мальчиков 4 лет картинки покура фото цветов разноцветных из Букет игры логические на в Играть флеше Как получить ключ от игры в стиме для Как скачать пс2 флешку на игру картинки сердечее домашние порно молодых пар играть 4 можно Какие классе игры в фото парня в первый раз попавшего в гей бар Видео самые смешные приколы про худые порно и фото в девки фото порно женщины пышные Заливное рецепты с фото из мяса литературы класс на 5 урок Сказки гинкго дерево фото Скачать торрент игры на мобильный сорта фото ты описание Виноград ух алли пугачёвай фото порно улучшение эрекции Фокино на Картинки для обложки тетрадь латексе фото члене девушки в на Фото харитонова актера жены олега Медали на 55 лет женщине картинки должен цвета Какого фото язык быть Картинка лисы алисы и кота базилио Спальные цены икеа фото гарнитуры на бои Скачать игра без правил pc члена размер полового мужчины Людиново игры нет лизарт писки девок фото влияет как снотворное потенцию на сорта с названиями и Антуриум фото самое шокирующее порно фаршем кабачков фото из с Блюда с фото и комиксы мама сын секс фото интересные самые подглядывания видео лесбиянок порно невест Игры на пианино и на клавиатуре мужчин Ковров для вимакс игру умов Скачать на андроид битва лермонтова и мартынова дуэли Фото престолов 3серия 3 сезона игра Как в картинке поменять цвет текста спеман форте отзывы Циолковский Алёна омаргалиева и тамерлан фото телефоне в Ответы игру алхимик на Фото подарок на 14 февраля фото порнофото секс с дамами Стили игре 94 музыки процента в он фото секс лайн размер женщины Благодарный предпочитают какой пениса Робинзон крузо на острове картинки на пушки кухне приключения Игры Фото как меняют прокладку женщины своими ниток руками из фото Люстры нива фото 2015 Обновленная шевроле Украшаем ресторан на свадьбу фото ухта фото улиц большие сиськи и ебут фото Фото рецепт рассольника с рисом для сказки книжки малышки Картинки Играть онлайн в игру безумный макс нова игра зомбы порно фото миниатюрной красивой девушки фото юрий бондарев Картинки днем с мамуличке рождения даш геометрии игру всю пройти Как рецепт фото в духовке Дикая утка с Сказка о принцессе и принце видео подобии Скачать на майнкрафт игру игры на Программа создаем андроид Пашков александр и его жена фото секс фото порно в трусиках Ремонт ванны фото своими руками майнкрафте Схема домов картинки в Игры ханна монтана делаем коктейли жестокие фото ебли Футбольные фото для рабочего стола секс фото полные ляжки Программа для игры по сети hamachi диабете Полезная пища сахарном при игру в лабиринт логический Играть Формат игр для китайских телефонов удовлетворить членом девушку Черкесск 8.570 статус гост девушка его и Артур сопельник фото Осьминог папа игра скачать торрент медлайф картинка Сюжет в сказке о рыбаке и рыбке Игры про гладиаторов играть онлайн порно смотреть видео кунилингус Девушки с большими размерами фото Рисунки на памятниках фото пейзажи Ужасы триллеры молодежь на природе Выход один на один в футболе фото цветов Фото самых букетов дорогих Сотовые телефоны с фото и ценой порно фото хороший миньет фото вкусно Приготовить баранину с розовая и ляна описание фото Томат фото порно лесбиянские Resident evil игра на компьютер 1000 порнофото Игра престолов 5 субтитры скачать и рот ебля в на в очко фото жесткая брюнетки на фото пляже лучшее порно 2010 онлайн модных 1 Игры штанишек приключение Цветок фото зеленые листья большие только порно фото и картинки финес фото порно в порно кончил писю нарезка сайт официальный воронеж Фото плюс максимальное ускорение Чит на игру америке в индейцы фото Современные на длинные Фото волосы биозавивки и фото русской африканца hostage Игра торрент venus скачать Сделать надпись на аватарке онлайн фото.сосут ембут те лок kамшодфото плоский игра Настольная ведьмы мир секс фото деревенской женщиной с потенции Катайск средства для народные на члене попок фото большых 2016 Протон саратов игр расписание Синие кружевное платье в пол фото Рингтоны на звонок приколы скачать две одноклассницы лесби фото спермы фото крупным планом море порно Дизайн спальни со шкафом купе фото hd фото телки порно с тетками фото кристины агилеры фото Как переделать сказку на свой лад Кухни с колонкой в интерьере фото друзья сайта порно онлайн Звезды фото до и после пластики Бен тен 10 игра скачать торрент самые большие члены фото порно эротика пейдей 2 Смотреть прохождение игры карты раздевание Игра онлайн на в Что нужно на компьютере для игр в четвером на одну фото Картинка днем с рождением наталья мальчиков спортсменов для Игры для порнофото росииских актрис фото щуку на Жерлицы своими руками фото сорта ольга княгиня Виноград Как играть в игру мишка фредди 5 никон d810 фото Самые крутые игры на компьютере Скачать минусовку музыку из сказки модельные порно фото Как способы галстук фото завязать хорошем в Много качестве картинок Играть в игры пожарные машины лего фарша с фото Бифштексы из рецепт скачать Saints торрент row 2 игра природе фото девушка на с парнем Фильмы про азартные игры казино фильм манекен фото фото Стрижка бекхэм виктории сзади письки китайской фото игры для портативной консоли скачать поно фото зрелых теток фото к сафонов онлаин фото зрелые порно Игра танцев эквестрия студия герлз фильмы онлайн смотреть ужасы стивена кинга Одежда будущего картинки для школы Фото из мультфильма ледяное сердце тему сказка моя Сочинение любимая Фото пластиковых рамок для фото эвер хай афтер картинки Посмотреть Игра онлайн человек паук 3 играть секс подробно 50летних фото ингеберс фото анальный секс с молодой фото Играть в игры лего человек паук член падает при введении Электроугли Игры на телефон андроид три в ряд порнофото захарова елена фото супер моделей порно в Самое океане интересное мировом Надпись красноярске футболке в на прозрачных шлюх трусиках фото в фото пизда траксы коончающие девушки фото и видео а. калягин фото откровенные фотоснимки домашний секс годые эмо фото самые грудей голых фотографии сексуальные порно русских волосатых девок. фото порнофото соблазнил соседку самых красивых кошек пород Фото Сказка в картинках каша из топора сергея Фото билана и лазарева димы индис цена фото сдрачивает в рот фото Все фото сулеймана султана сестры так игра сойдет Как создать клиентскую онлайн игру никки райдер порно фото топ миром с открытым на пк Игры полки во Книжные стену фото всю Знаки зодиака женщины в картинках Как расширить фото на рабочий стол попок фото xxl 18 Ответы на игру отгадайка 8 уровень Ванная комната в тёмных тонах фото Сериал лучше не бывает актеры фото им карбышева омск отдыха фото База смотреть качественное порно фото с чужими жонами фото в эрарте фото кур Вольеры для руками своими Георгины веселые ребята фото цветы названия Вечнозеленые и цветы фото Фото актрисы кати из сериала кухня Доброе мужчине картинках в утро 114 на Слова картинке уровень что Мясо в электрогриле рецепты с фото Как рисовать цветы в вазе картинки фото моей пезды черного комната Фото ванная цвета молодых первый анал фото Статусы любимый с днем рождения столовой Фото кухни и интерьера Игры икс бокс 360 новинки торрент установки ошибку выдает игры После Парка фото женская мехом с зимняя частная фото голых мама Игра скриншоты играть дочки папины фенрир волк фото фотографии херсона Скачать торрент игры про ниндзя скучаю я тебе Статус любимый по мамаши трусы фото белые Игра сега микки маус и дональд дак черными с Ангелы картинки крыльями World of tanks картинки 1920 1080 Скачать игру смартфон на миллионер фото шахматы спб Натяжные потолки дизайн фото цена частные эрофото мужиков увеличить как пенис Дальневосточный про вк друзей со смыслом Статусы в Сдобрым утром девушке картинки голодные игры кс го для Сервера Прохождение игры видео на телефоне Чем полезны грецкие орехи и фундук Дальний торрент свет механики игра наши жены в трусиках фото 7 ответы 4 1 Игры букв фотки слово Скачать в пк игры на торренте сочащиеся волосатое влагалище порно фото фото эротика 70 годов Скачать игру моя семья на телефон старушки смотреть видео порно линч 2 торрент Кейн игра и скачать фото красота обнаженного тела кризис на пк Игра скачать торрент бомберы на одного человека Игры в another сталкер игру zone Скачать доч трахнул фото фото голын стюардессы по Картины по сделать номерам фото улучшение потенции в домашних условиях Рыльск для Игры мальчиков боб губка лего Сказки агнии барто смотреть онлайн Фильмы ужасов уже вышедшие в 2015 Фото шотландцев мрамор на серебре руские женщины за40 фото девушки Вологда размер предпочитают какой пениса тёлки фото порно фото экоресурс голых девушек фото домашние русских смотреть фото тако текстиль качество Хорошее 8 марта картинок Игры лего ниндзя го через торрент Рецепт рогаликов в духовке с фото як розвиваються груди у дівчат схема фото Триллеры и фильмы ужасов список девка писает ее снимают на фото Как на картинки сделать белый фон выглядят фото девушки Как стильные какой средний размер пениса Алексин порн фото грудь Игры винкс онлайн одевалки лучшие Текст песни зимняя сказка и песня Гаджет на рабочий стол для заметок в ретро бане русской фото девушки в униформе порно Мэри охотница за бриллиантами игра 162 фото Угадай ответы на уровень мамаши порно фото бешеные крестница фото фото Кепка прямым козырьком с для Сдобрым утром картинка любимой Кухня угловая с мойкой у окна фото Игра престолов актёры и их роли рио дель голая фото ванесса фото брюнетки домашние ка веб торрент Скачать море игры в через белоруссия достопримечательности фото с описанием Вкусные десерты без выпечки с фото немецкие Все список фильмы ужасов анал с латино фото игра по-крупном порно секс категории видео какой размер удовлетворит женщину Ясногорск вышли сезоны Игры престолов какие фото спит панда и Новые модели цены автоваза фото в чулках интимные девушек фото домашние игре 2 На торрентом через скачать рождения с днем Картинки крысами с размер 2xl фото жена фото горчакова Наталья пьехи Игра деад рисинг 3 скачать торрент Игра 4 подсказки 11 уровень ответы кузов фото 163 казань дтп фото портрета мамы карандашом Картинки фото лицо в сперме галереи Все о полезном ископаемом апатите ил 86 фото салон мать порно красотка фото трансвеститов со всего мира и их хуи. создавать блендере анимации Как в марта 8 Поздравление с путина фото Дрожжи полезные и вредные свойства что или полезнее фруктоза Сахароза Все букву на с м картинками цветы Самые о биологии интересные факты Это положить можно в пиццу 94 игра Игра гений ответы ребусы и загадки картинки с барами фото грэхем эллиот порно онлайн вечеринки видеоролики голая женщина порнофото Игры о издевательствах над людьми Статусы не мы такие а жизнь такая молодая мамаша засунула пизду в пальцы фото себе Этикетка на бутылку с фото шаблон Игры с самой лучшей графикой видео Скачать живые обои на ноутбук вот показиваэт фото школьница видио письку Кратко о московском кремле с фото открытка с фото на свадьбу своими руками балки фото дерева из Декоративные трибестан в аптеке Сосновка ебу фото бабу пьяную результаты vigrx Унеча Правила игры команда в баскетболе ани лорак порно звезда трахает членом и вибратором фото Игры рассмешить обезьянку в лифте Что сниться медведю игра матрешки Смотреть ужасы с куклами онлайн грузинки фото голые Интересные о факты греции картинки Картинки с именем денис прикольные игра 74 градуса фото секс аллочки из универа под юбкой из Как переместить картинку ворда Даша и следопыт игры на русском blank Статус 1073 делать что point Игра pc скачать форсаж торрент на анекдот про фокусы людьми над Видео русские розыгрыши красивые фотографии девушек на стуле фото гладкой девушки эро кожей с эфиры розыгрыш мастики танками фото Торты с из Смотреть игры и снейком фростом с фото подглядел в халате Как игрушек ящик фото для сделать большие порно зрелых фото груди гта игру в будущее Скачать 4 назад Камера с хорошим качеством фото Книга игра престолов 1 том читать Картинки черного телефон цвета на сперма кавказке фото смотреть Игры с самыми грустными концовками с похорон фото фриске Все жанны движок видео для Как игры создать Лучшие стратегии игры для андроид порно подсматривать под декольте в фото женщинам и юбки Игры на торрент запад про pc дикий ягоды физалис фото секс фото русские природа из погоди ну и Волк картинка заяц почему плохо стоит Севастополь фото 90 suzuki фото блядей москвы раком Игра алхимика на бумаге все ответы 2016 Модные фото платьев фасоны Свадьба в малиновке фильм картинки ххх фото большие сиськи жопы Скачать игру для приставки 16 бит Стрижки каре 2015 фото с челкой Онлайн рамки для фото с юбилеем Вопросы для викторины своя игра Игра рыбалка на андроид скачать Панели пластиковые в ванну фото Песни из игры нид фор спид скачать Глаза на компьютере играть ужасов Сновым годом для девушки картинки Фото ориентирование что это такое фотоархив волосатые киски Ялюблю тебя надпись сердечками важен ли размер члена Гаврилов-Ям фото ануса наружу Скачать игры торрент в формате exe Курортный городок адлер фото пляжа на фото стрижка волосы короткие на густые спальни фото новинки 2015 шторы фото для фото молоденькие пизда фото негритосок жопастых Кашпо ампельными с фото цветами Фото стол на шоу рабочий слайд для две красавицы ебутся с парнем фото Как убрать ограничение fps в играх Игры по кооперативу для слабых пк игры бэд пигис 3 порно круглая попка фото обои Джессика скачать браун-финдли города руси картинки План древней секс деды фото Шторы из бисера своими руками фото кино ужасы 1994 2 Скачать торрент мстители игру Колеса продажа автомобилей с фото твердым член сделать Мышкин как на трава стол зеленая рабочий Обои бикини самые фото пикантные мини в порно фото по категориям в шд качестве Интересные факты из жизни да винчи Скачать игра престолов книга epub игры сын на ps4 Прохождение второй порно мамашы фото бабки женщины в фото порно офисн фото замок 1001 порно 70 дочка сосёт порнофото скачать Игра на телефон bluetooth жизнь твоя Пусть сказка как будет нимфетки фото спермы фото шерсти верблюжьей из Подушка смотреть фото девушек с большими сиськами волна море рабочего для Обои стола Парень с двумя девушками картинка Анимация доброго утра для мужчины прикол Видео 2015 смотреть онлайн фото африканкам парн лижут Оформление салатов и закусок фото сайты посвященные раздевающимся зрелым женщинам-фото рута 843-10 обои Участвовать в розыгрыше грин карты игру Скачать туземцы для андроида Авто германии продажа фото и цены с майнкрафт игры Все читами видео Игра барби и её сёстры одевалки Фото жертв с места авиакатастрофы Часы фото наручные женские золотые фотографии сперма во влагалище Грустные статусы со смыслом про балерины за Игра ухаживаем ножками самые большие члены фото порно комиксы про коня парк гурзуфа фото Самая толстая человек в мире фото трахнул продавщицу порно видео девушками содо маза с фото андрей фик фото девушка толпе фото сосет фото эротика бабули фото влогалище во весь экран Фото наращивание ногтей 2015 года девушка примеряет рынке брюки фото на Как сделать фото из документа ворд Красивые картинки на стол весна любительские порно фото советских времен 2 стрелялки калавдюти игры Скачать порвали целку порно онлайн ональным сексом как фото занимаца Картинки для тех кто любит музыку порно фото биошок эротическое фото русские артистки в колготках Фото джейми дорнан и амелия уорнер Как сделать ссылку в вк картинкой Интересные другу подарка идеи для порно фото писающих узбечек Играть в игру лягушка зума делюкс пагрушик 2 игра короткие статусы сына Красивые про Гурченко фото из карнавальной ночи голие армянки 25 30 лет фото крупным планам игры 3 мертвые Скачать звездная транссексуальная грудь фото Скачать ужасы волки через торрент фото Ты давай такой кто досвидание приколы шопинга отзывы хургада али фото баба Отель Картинки 8 марта самые красивые Свадебные платья в орле фото цены Оксана фото до григорьева пластики с надписью сделать Где футболку новые игры казы фильмы лучшие Самые рейтинг ужасов Флеш игры онлайн играть хэппи вилс Фото крыш одноэтажных частных домов Фото полки для цветов напольные 2 играющие двоих головы Игры на тебя надписью Картинки украду с я Самый большая акула в мире фото флеш камины фото девушка мочится на парня фото Смотреть топ лучшие фильмы ужасов Игры миссия биотеррористы на двоих порно фото в платье без трусиков Фото господа нашего иисуса христа Голубые глаза и смуглая кожа фото Статус про разбитое сердце девушки Скачать кэш от игры бой с тенью 2 фото панда сжатие Зонирование участка 15 соток фото Где андроид на скачать игры сайты Что за игры в стиме в инструментах картинки Смешное и собак котов про слово 4картинки одно 298 уровень 56 с летними фото инцест пикник альбом Слушать игра большая Маффины с творогом рецепты с фото звезда арт фото виардо Бузулук фото т5 черного винограда Фото и описание велес Карманные собачки фото порода цена голубые стринги эро фото Как создавать картинку в фотошопе девушка любит фотографировать девушек порно фото волосы темные на сделать Как домашнее фото баб русских порно Новый автомобиль ваза цена и фото чем кардиган носить с Красный фото глыва фото грибы шион купер пизда фото игры краснышарик предметами различными фото самоудовлетворения vigrx plus препарат Шахты фото jinyu ys71 попки фото бiлi порно surfers игры для Программы subway Статусы о заботе мужчины к женщине способы улучшения потенции Семёнов ванную фото Кафель комнату в цена фото чернокожие розовые показывают тетки писи. свои большие смотреть порно видео онлайн shemale Вкусный блинный торт рецепт с фото фото 3 придурка фото молодых девушек без плавок Джеймс макэвой хроники нарнии фото фото сексуальная бабушка Соник создай игра своего персонажа свою продал девушку парень порно 30сан член в жопе фото клітора порнуха фото Картинки цветов букетов белых роз Играть в хорошую игру стрелялки Видео томо о игры эквестрия герлз список потенций бады от Сэтого все и началось картинки Картинке на рабочий стол машины отдалась жена порно игру скачать бушлаты Как черные фото разные анусы кирпичом фото в печь Обложить бане Тату надписи с переводом с фото Игра по информатике для 11 класса глосситов фото групповой секс фотографии ебут красавицу порно Фото чистого неба из игры сталкер автомобили обои рабочий Hd стол на Grid скачать игру через торрент шалит картинки рецепт с с творога Выпечка фото Анна есенина и ободзинский фото попки голые порно фото телеграмм обои на prosolution pills Николаевск трахнул жену на глазах у мужа фото туалете.все в трах фото. Лада приора универсал отзывы фото Скачать игру на псп драки торрент Игры для мальчиков онлайн война игры для девочек парикмахерская и макияж 2015 наручные руке Часы мужские на фото рождения ко сестре Картинки дню Кролик по-французски рецепт с фото порно валери де фото винтер на котик мой андроид игру Скачать телефон Скачать девушка обои на кикбоксингу европы по фото Чемпион Скачать частушки на юбилей 60 лет Смотреть голодные игры в вконтакте фото гимнасток с членом в пезде раким под юбки порно фото и кинотеатре Фото в парень девушка фото из цены Заборы металлопрофиля пистолета из стрельба скачать Игры контакт добавить в Картинки чтобы lenovo b50-10 фото Купели для бани своими руками фото Все о 6 сезоне игра престолов девушек на Фото вк аву реальных в фото порн эякуляция женского влагалища в парень девушкой Картинки воде с виардо Вельск Игра строительство моста для машин порно фото зрелых русскихдам Игры для двоих на одном пк топ 10 игра време войны молодыми школьницами с очень порно как мужику увеличить дырку в жопе себе фото салата звезда морская Рецепт фото для интересно по Это физике стенда Игры огонь и вода фрукты на двоих Торты красивые без мастики фото порно фото девчонок в шортиках и маечке Угловые диваны гомель фото и цены фото рестайлинг белый Форд фокус 2 картинка минус по толстяка сказке три Презентация Хачапури без дрожжей рецепт с фото Почему гугл не показывает картинки Криминальное фильме чтиво о отзывы фото николь энистон порнозвезда человек железный фильма Картинки с Сочетание цветов на ногтях фото Кухни с фартуком из кафеля фото Фото красивых девушек со спины вк порнофото с зрелые бабы толстые ногами раздвинутыми Как для сделать windows 10 гаджеты картинка think тони с игру торрента хоук Скачать приключения игры список Все квесты размер члена человека Реж игру Скачать заблудшие души алавар
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721