Вплив письменників літугрупування “Бу-Ба-Бу” на розвиток українського літературного життя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості творчості письменників-бубабістів Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака, які вплинули на розвиток сучасної української літератури.

Письменники-вісімдесятники – це покоління освічених, ерудованих людей. Вони часто переосмислюють духовні цінності, підпорядковуючи їх світовим філософським концепціям. Їм притаманне мислення мистецькими асоціаціями, ремінісценціями, цитатами, використання цитації як діалогу. У цьому виявляється ставлення до мистецтва слова як до складової дійсності, що належить певній епосі, культурі, особистості. Тому дослідження їх творчості є актуальним науковим напрямком у сучасному українському літературознавстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При підготовці роботи використані дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного вітчизняного літературного процесу (І. Андрусяк, Т. Гундорова, Н. Анісімова, Є. Баран, І. Бондар-Терещенко, Н. Зборовська, М. Ільницький, М. Рябчук та ін.), літературно-критичні розвідки щодо творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака (Н. Білоцерківець, В. Ґабор, І. Кручик, Л. Таран та ін.).

Літературна група “Бу-Ба-Бу”, незважаючи на понад двадцятирічну історію та значний внесок у літературний процес, ще й до сьогодні не стала предметом широкого наукового вивчення (дисертаційні дослідження В. Моренця, І. Старовойт, Н. Філоненко).

Мета статті – визначити місце й значення для вітчизняного літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ століть поетичного угруповання “Бу-Ба-Бу”, а згодом творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака як окремих письменників.

Виклад основного матеріалу. Стаття про сучасну українську літературу у Вікіпедії називає Андруховича – одним з провідних українських прозаїків і, зокрема, есеїстів, Ірванця – одним з найвідоміших українських драматургів, а Неборака одним з відомих українських поетів. Зазначено також, що вони – ініціатори чималої кількості публічних акцій, спрямованих на розвиток українського літературного процесу, на популяризацію української сучасної літератури в Україні та за її межами.

Наприкінці 80-х років минулого століття в українській літературі відбуваються переорієнтації світоглядного характеру, формується нова літературна ситуація, яскравим стилем якої стала карнавалізація. Одним із її проявів була ситуація так званої “нової котляревщини”, коли мова художньої літератури “повстає” проти літературної мови. Руйнування норм у даному випадку спричинене не невіглаством (адже більшість сучасних авторів мають досконалу філологічну освіту), а спробою нівелювати розрив між мовою літератури й українською літературною мовою. Окрім того, починає змінюватися і ставлення до літератури, розуміння її завдань і функцій, як з боку авторів, так і з боку літературозавців та критиків. Це сприяло перенесенню акцентів тематики й проблематики творів, найуживаніших їхніх образів і форм [7].

Відкритішою і демократичнішою стала літературна теорія і власне сама література, про що свідчить, зокрема, виникнення численних літугруповань, новаторська розробка традиційних тем й образів, розширення меж поетичного мовлення.

У цьому непростому контексті інтелектуального та соціально-політичного розвитку й постала творчість вісімдесятників, яка подекуди стала своєрідною антитезою до творчості класиків соцреалізму. Твори цих письменників важко обмежити рамками певного напрямку чи течії. Це, насамперед, новий тип світобачення, мислення, творчості, нова мова.

Одним з таких літоб’єднань стала група “Бу-Ба-Бу”, заснована 1985 року (хоча перша спільна книга бубабістів побачила світ лише через десять років). Своєю творчістю Юрій Андрухович, Олександр Ірванець та Віктор Неборак , спочатку як члени групи, а потім окремі автори, помітно вплинули на український літературний процес.

Вже перші публічні виступи “Бу-Ба-Бу” (найрезонантніші з них — у Київському театрі імені Івана Франка та у Львівському оперному театрі опери і балету під назвою “Крайслер Імперіал”) засвідчили, що діяльність групи є справді явищем у вітчизняному літературному процесі, за визначенням Т. Гундорової [4],“особливим культурним феноменом”.

На думку науковців, бубабісти активізували мову української поезії, звільнивши її від численних табу, розширили тематику й збагатили систему образів та жанрів, розгерметизували офіційну літературу, змінили імідж українського літератора, почали відроджувати зацікавлення літературою у різних категорій читачів.

Поетична група “Бу-Ба-Бу”, яку від самого початку діяльності критики сприймали як епатажну, стала яскравим виразником нових поглядів на літературу. Твори бубабістів , підкреслено екстравагантні., викликають в одних читачів захоплення, а в інших, навпаки, неприйняття. У цьому контексті творчість бубабістів варто розглядати не як руйнування традицій, а як їхнє оновлення, розвиток, введення в систему світових формостильових взаємодій. Автори ніколи не ставили перед собою патетичної мети — витворювання певного літературного канону. Вони насамперед прагнули бути почутими і прочитаними, писати так добре, як дозволяли їм їхні таланти. Кожен з них був не проти заробляти собі на життя літературною працею і мати при цьому висловлювати власну думку, а не надиктовану кимось. І довели, що це цілком можливо [7].

За словами Олександра Ірванця, “хоча сьогодні, з відстані років виглядає , що ми таки й справді домоглися дещо змінити в літературі, але тоді ми більше переймалися тим, щоб добре писати. Краще, ніж писали тоді інші, краще, ніж те, що можна було прочитати на сторінках тодішніх видань. Пізніше з’ясувалося, що ми таки справді створили новий…ні, не канон,…ми створили нові правила гри. Кажучи простіше, ми повернули гру в поезію. Хоча не тільки ми, вся генерація вісімдесятників трудилася над цим” [3].

Якщо ж говорити про кореляцію новаторство–традиційність, то у творчості бубабістів воно переходить у синтез. Так, Ю. Андрухович, О. Ірванець і В. Неборак відновили практику неофіційних поетичних вечорів із залученням інших видів мистецтва (музики, театру, живопису), завдяки відмові від будь-яких обмежень на тематичному, образному, мовному рівнях, розширили межі поетичного мовлення.

У літературу бубабісти прийшли як покоління письменників-урбаністів. Їхня поява обумовлена очевидною потребою створення саме міської літератури і за змістом, і за формою. Твори Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака не лише про місто, його мешканців та події, вони й написані мовою міста [6]. За ними прийшли інші цікаві письменники, для яких вони стали першовідкривачами багатьох тем і образів.

“По життю ми товаришували з “метафористами”, але були веселішими за них, – зауважував Юрій Андрухович. – Я думаю, лінія поділу пройшла між містом і селом. Ми були стовідсотково міськими” [3]. На думку В. Даниленка, сучасна українська література існує за горизонтальною моделлю, тобто роль столиці не є визначально важливою для успіху письменника , як це було раніше. Успіх бубабістів, які не є представниками столичного письменства, ще одне підтвердження тому.

Їхня творчість є безпосередньою емотивною реакцією на зовнішні чи внутрішні стимули, умови життя. Заглиблення в абстрактне минуле, міфи, перекази, легенди не робить їх відірваними від життєвих проблем, бо їх твори з чітко висловленою життєвою і громадянською позицією. Проте такі твори ні в якому разі не є поетичною програмою показового патріотизму. Це швидше поетичне осмислення всієї історії України, народу, літератури. На відміну від літераторів 60 – 70-х рр. у бубабістів панує спокійний розповідний тон, як правило, відсутній вплив конкретної історичної дійсності, закличних інтонацій.

Головним предметом зацікавленості для Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака є фрагменти щоденного життя – летючі моменти, незначні епізоди, позірні почування. Література бубабістів позбавлена високої “поетикальності” з одного боку та грандіозних історичних тем і постатей – з іншого. Вони не поривалися впливати на політичні процеси, проте політика, болючі проблеми сьогодення в них присутні, особливо в іронічних поезіях О. Ірванця, есе Ю.Андруховича, виступах на літературних подіях В. Неборака. Ліричні мініатюри, які також зустрічаються у творчості бубабістів, витончені і навіюють екзистенційні роздуми. Саме через все це творчі вечори цих авторів і були, і залишаються популярними серед молоді, хоча вони виступають перед публікою здебільшого вже не як представники літугрупування, а як окремі автори, широко відомі своїми творами.

У своїх творах автори нерідко змінюють і статус слова: втрачаючи звичну номінативну функцію, слово виступає і формою, і змістом поезії, її матерією. Особливості творів бубабістів, насамперед поетичних, виявляються у сміливому експериментуванні з мовними засобами. Це лексичні та семантичні авторські неологізми, звукові прийоми, метричні схеми, строфічна організація, ритміко-синтаксичні конструкції тощо. Поетичність текстів досягається часто не шляхом використання нових і несподіваних фігур (подекуди вони взагалі відсутні), а завдяки тону мовлення, лексичному матеріалові, синтаксису. Ліризм поезій О. Ірванця, Ю. Андруховича та В. Неборака, багатство епітетів і метафор, порівнянь та перифраз, тропіка цих поезій, яскрава й оригінальна, роблять тексти самобутніми й дозволяє безпомилково визначити їхнє авторство.

Творчість бубабістів переконує, що гарна лірика може бути персонажною, що найцікавішим персонажем часто є сам автор, що існує певна таїна перетікання поезії у життя того, хто намагається впіймати її записом , що людину цікаво сприймати як автономний світ, центр якого знаходиться у ній самій, а не назовні [3].

Мовний рівень їхніх творів разом з тим відзначається простотою лексики та поетичного мовлення. Авторська імітація суржику, залучення сучасної лексики, просторіч, вульгаризмів ілюструють мовну картину в сучасній Україні. З часом автори мало звертаються до словотворення, натомість активно використовують розмовний шар лексики, таким чином відтворюючи мовну картину сучасного українського суспільства.

Літературознавці також зазначають такий внесок бубабістів в українську літературу як урізноманітнення строфіки (від звичайних катренів до строфоїдів та сонетоїдів), риформування ритміки за допомогою апунктуації (відсутність розділових знаків, що, в свою чергу, залучає читачів до співпраці), активне використання прийомів постмодернізму (стилізація, ремінісценція, метафоричність) і неоавангардзму (бурлеск, епатажність) у поєднанні з традиціями народнопісенної творчості та української класики.

Як зауважив в одному інтерв”ю Олександр Ірванець: “ Після “Бу-Ба-Бу” в українській поезії стало можливим писати все, досяжність успіху залежить тільки від міри таланту. Ми зруйнували дуже багато шаблонів. Не те що ми вийшли, боролись, руками-ногами їх валяли – просто ми писали, не думаючи про те, що це „не можна”, і воно ставало „можна”.

На думку Анатолія Дністрового, заслуги цієї групи неможна не дооцінювати. Вони вражаючі, – вважає він, – якщо бодай поглянути на ті трансформації, котрі відбулися в художній мові, а також у манері поведінки письменників (йдеться про так звані авторські стратегії) [5]. Читачам цікаві ці яскраві, небуденні емоції – через проблеми, струси, катаклізми, колізії, – всього цього бубабістам якраз не бракує. Як і розвинутої уяви, багатої фантазії вкупі з високим рівнем освіченості та ерудиції.

Значною мірою завдячую бубабістам в українському суспільстві змінюється ставлення і до самого літературного процесу. Літературний процес, – акцентує письменник Андрій Курков, – це вже не тусовка поетів під дахом якої-небудь кав’ярні. Це постійне нагадування про себе, про літературу – насамперед читачам, для яких дуже важливим є особисте спілкування з письменником, можливість почути його невідредаговані думки.

Читач повинен звикнути до того, що може отримати книжку з рук автора, побувати на її презентації особисто, цьому сприяє й відсутність поділу літератури на “столичну” і “ провінційну”. Письменники, готові “зняти перед потенційними читачами капелюха і відрекомендуватися”, сприяють не лише популяризації власної літературної творчості, а й розвитку української літератури взагалі. І зараз бубабісти – найактивніші учасники різноманітних поетичних дійств, фестивалів, презентацій (Та ж Ранкова кава у “Купідоні”, “Гогольфест”, виступи на “Мистецькому Арсеналі” і Львівському книжковому форумі, читання поезій під музику і виконання пісень на власні слова, численні інтерв”ю з приводу найрізноманітніших аспектів життя).

“Хоче того письменник чи ні, – вважає Андрій Курков, але навіть коли його ніхто не бачить, він лишається персонажем культурного життя власної країни. І, як у будь-якому літературному творі, якщо він виведений активним персонажем, він урешті-решт перемагає”.

Дещо іншої думки про літпроцес і присутність у ньому творів деяких сучасних авторів, зокрема, й декого з “бубабістів”, літературознавець і критик Михайло Наєнко, який рефлексує з приводу “сучасного літературного процесу, для чогось втягнуто у проклятий постмодернізм.” Через це, мовляв, різко впали тиражі українських книг, відбулася комерціалізація книговидання, а найголовніша вада процесу – “немає впину поширенню витворів із ненормативом у лексиці, з відвертою порнографією у мотивах” [1].

А ось Петро Білоус вважає, що застосування до літератури поняття “літературний процес” зовсім недоречно, оскільки має штучний характер і не відповідає естетичній природі літератури. Отож, можна говорити про вплив на розвиток літератури, літературне життя. Що ж до поняття “літературний процес”, то це, на його думку, породження радянського літературознавства. Адже ще Б.-І. Антонич зазначав у роботі “Національне мистецтво”, що до літератури не варто застосовувати поняття “процес”, “розвиток”, це механічне перенесення з природничих наук [1].

Такі особливості творчості літугруповання “Бу-Ба-Бу”, як поєднання публічності та популярності аж до культовості, ритуальність, карнавальність, іронічність та самоіронічність, пародійність, синтетичність, патріотизм, урбанізм, єдність масовості й елітарності, демократичність, толерантність, дають підстави виокремлювати «бубабу» як окремий стиль у межах постмодерністського художнього методу.

Багато наших літературознавців (та й читачів) звикли думати, що успішні митці – це на Заході, а український літератор повинен страждати, випрошувати у держави окраєць хліба. Всі ж інші (серед них і бубабісти) – чужі для нашої літератури”. Чому чужі? Тому, що пропагують українську літературу у Європі? Тому, що є патріотами своєї країни? Тому, що прилучають до якісної української літератури молодь?

“Я переконаний, що найбільше зло, і українських літераторів, і їхньої потенційної публіки – депресивний синдром української літератури, оті плачі-голосіння за долею-волею, самокатування, – зауважив Віктор Неборак [3]. Отож, “Бу-Б-Бу” стало радикальним способом подолання депресії, антидепресантом і надихнуло на творчість молодих українських літераторів, багато з яких підтримують цю думку

“Інакшими бубабісти не будуть – переконаний Євген Баран, – вони мінятимуть маски, але ніколи не зрадять свого дітища. Інакше, це б означало зраду ідеалів своєї молодості” [2].

Творчість Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака має значний вплив на перебіг сучасного літературного життя в Україні, з їхніми іменами пов’язані перші факти неупередженого зацікавлення сучасною українською літературою на Заході. Твори бубабістів перекладені польською, англійською, німецькою, угорською, російською, фінською, шведською, іспанською, словацькою мовами.

Висновки. Аналіз доробку Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця свідчить, що вони внесли значні зміни не лише в сучасну українську поезію, а й прозу, драматургію, перекладацьку діяльність, а група “Бу-Ба-Бу” стала прикладом для молодих талановитих авторів. Її діяльність сприяла демократизації літературного життя, що виявилося, зокрема, й у виникненні численних літературних угрупувань, викликала новий інтерес до сучасної літератури – і не лише у критиків та літературознавців, а й у читачів, насамперед, молоді. Отже, беззаперечний внесок літераторів групи “Бу-Ба-Бу” у вітчизняну літературу засвідчує їхню значимість і дозволяє розглядати як неординарне явище в українській літературі.

 Список використаних джерел та літератури

1. Білоус П. Літературний процес: міф чи реальність? [Текст] / П. Білоус // Українська літературна газета. – 2013. – 28 черв.

2 Бондар-Терещенко І. Сатира для бідних [Текст] / І. Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2013. – 10 лют.

3. “Бу-БА-Бу” ( Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : Вибрані твори : Поезія, проза, есеїстка [Текст]. – Львів: Піраміда, 2008. – С. 392.

4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн [Текст] / Т. Гундурова. – Київ: Критика, 2005. – С.77–95.

5. Дністровий А. Втрачений совок [Текст] / А. Дністровий // Книжковий клуб плюс. – 2007. – №12. – С. 38–39.

6. Клименко В. Бу-Ба-Бу. 20 років потому [Текст] / В. Клименко //Україна молода. –2005. – Ч. 56. – 31 бер.

7. Філоненко Н. Синтез масового й елітарного в поетичних творах групи “Бу-Ба-Бу” (На матеріалі збірки “Бу-Ба-Бу: Т.в.о./…/ри”) [Текст] / Н. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 137–143.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

website typing essay essay buy plagiarized non happiness sample wealth essays introduction is on letter formal help nvq essay writer.org essay reviews order essay delivery 7th homework grade help history doctors without essay borders of gre essay pool essays systems four types economic of issue service instant resume distribution homework my and do procedure policy essay reviews writing uk best service homework helpers additional order custom paper revision work services term help english level essay a language dosage carbamazepin 40 mg writing dissertation help free with for sample school supplemental essays medical domestic essay about helpers paper thesis to buy where writing good education dissertations a essay music in criminology pa Dapsone mg 10 pennsylvania Dapsone get sale without prescription for position letter sales for cover merchandiser debate 34 anniversary ang daan years dating on papers racism essay help my with personality antisocial study case disorder essay format writing help money cant essay happiness argumentative buy essay in india writers mba mail order myambutol via mg sinequan 10 essay high for school checklist claritin price insurance without euro essay ap help my do with life i what should essay online pasto vs huila dating a how medical write for to financial for bills letter assistance petechiae effect side lipitor vasculitis service help online dissertation service prices resume writing helper homework alaska buy capoten cheap canadien pack acheter ed dollar soft medium philosophy paper me my write for curriculum applying vitae medical for sample students residency for nuclear for energy thesis write an essay how oral to essay mood disorders questions audrey cottet phd thesis in written essays passive voice number in line help homework milwaukee prices services editing custom forum dissertation services writing disorder borderline essays fatal attraction personality papers history cheap college dissertation plagiarism spence chris counter generic veno-ritz over the students essay websites for vasotec buy generic online single parenting essay toronto services writing content essay writing entrance college help essays college buy best site to exemplification essay cheap essay fast food school buy papers high help natinal geographichomework writers proffesional essay for a on good skills resume assistant to medical put custom products paper student essay harvard written by cover letters grabbing attention essay dissociative thesis identity disorder dissertation writing affordable services prescription carbamazepin buy safe no help dissertation service my be custom paper written detected can book resume top 10 freshers engineering for report organizer models writers term paper needed ranking services essay writing top online confiamos dating marge en college writing scholarship essay a help essay gumtree writers homework division help comics crisis thesis phd essay writing admission kinds family each other helping about essay acquista generico yagara online resume service writing philippines writing resume services cv introduire comment sujet dissertation with dating in flags men red for medical resume school objective for assembler resume sample mechanical letter of hire months dissertation writing 3 in a homework of soil help stypes cheap buy online xenical germany homework art helper tablets mg 200 alesse statement personal engineering disgaea weiss singles dating schwarz prescriptions lipitor online geometry challenge enjoyment and for homework help prescription gold buy fly online with danger cyber dating isordil script cheap to how no order paper papyrus sale for dissertation help undergraduate and proposal buy a for essay cheap papers white writers programming assignment help hiring dear cover committee letter help rounding homework services editorial statistical dissertation purchase college essays essay my cant write i need plan help business with in sale trecator-sc canada help homework hrw geometry thesis help phd chennai assistance reference dissertation doctoral dose lowset bystolic of custom writings legit persuasive argumentative a essay writing narrative essay begin and papers physics research homework reviews help my tough plans shed free mg 100 or 50 mg aygestin math grade 6th homework help research paper outline buy englsh help homework dating vibrate online higher order skills thinking hots with parents homework help paper help academic yahoo for my me do homework discontinued online get Epivir Epivir Hbv cheap Hbv florida license skin care speciality license quantum the on theory researches a statement thesis essay narrative for cheapest paper hate website essays i cialis professional cheapest online essay for writing reviews services naprosyn italia in acquistare with algebra help need dissertation writing uk us service best order in of thesis contents geometry homework cpm connections help com custom essay writing admissions essay custom express cialis american generic are good ceclor help online homework accounting chat questionnaire absenteeism dissertation doctor sample cover for medical letter case purchase study hire on small paper rubric research writing writing services resume ak anchorage in homework help college with statistics essay buy contrast and compare reviews paper term writer lynch letter merrill cover for help song need writing a ap essays lang a be what should bibliography in order essays written wollstonecraft by mary dating price bangalore 5 yamaha in r1 parents for letters help homework magnetic girls disorders teenage on essay in eating degree statement business personal free help paper writing a cardiovascular elastomere purchase mla essay essay purchase mla medtech resume for sample microzide pills purchase research papers mail brides order essay good how application essay a write 300 to word local news papers online a health how write plan mental to care for essay fire triangle shirtwaist health mental nurse for cover letter critique essay film medical for records letter release cover write my literature can someone review book homework help report help renaissance homework period script buy no cheap where shallaki to pay paper research carbonate to calcium purchase without prescription where for personal management statement for personal application statement resume buy for writing definition english literature essay help ap online researc online papers research paper thesis security cyber phd somebody me my homework do for cialis can 20mg i split essay professional writers louisiana essay purchase 1803 essay application university sr voveran comprar online help grammar homework help charity home essay begins at com dissertation uaadminstoreorders dissertation help services doctoral vitae residency for applying students for curriculum sample medical 100mg generic penegra messeh dating fr anthony fuel poppers colt comprare paper writing on book research thesis custom page theme blog homework puncuation gramer help application society national honor essay dissertation ireland help proposal writing service essay french essays disorder identity gender on bryan greetham dissertation for school assignments sale school statement personal application of for medical sample feminism research paper liga online donde dating adelante ver help essay law australia homework canada help homework buy & power dating bangalore new list names in company visa betapace online cv do my do i how sales people elevator of for speeches examples accounting in and finance dissertation philosophy dissertation phd customer bad essay service on essay sale cheap for writing reviews custom my reddit essay write dissertation on doaj library science homework helpline omaha low blood dialysis pressure online essay where write can my i successful not was at dating lmsinitialize essay help experience help anxiety ways with speech to 60 and black dating women over dissertation help questionnaire ireland best statement services writing personal me teacher told letter of own to write my recommendation everything money essay buy can essay order birth resume services sc writing greenville dissertation positionality dating my ex quotes friend review book help homework application online college buy essays assignment custom writing report book a buy custom color online hexadecimal picker dating assignement for me do my barclays additions writing service plus will tumblr essay writing website volunteering help college essay admission executive services resume writing level lisinocor h 10 cheap for mg vba homework help help writing essay reflective essay my pay do someone to help essay analysis character sheet sales dissertation distribution dissertation my finish can t 2 algebra with homework help writing services teachers job best for resume purchase intent order letter of 3 essay paragraph outline dating matthew mcconaughey long justin impression message essay services board writing homework now help for help writing thesis a thinking critical solving homework problems word help argelon 20mg bestellen rezeptfrei help homework statics perscription buy lopid with no on essay economy the to pay write it you someone legal a for paper to is homework in help algebra free medical for presentations powerpoint templates ks3 help re homework cheap binding dissertation in london dissertation services 2014 phd writing how diary police write to ethics essay entry books buy online research activities paper now in my the morning should do i homework or personality disorder essay paranoid tips assignment ignou writing services writing reviews resume avana top 150mg disorder presentation seizure powerpoint dissertations find to how homework order help operations of skin care azalea someone recommendation should you how a letter write long give to help dissertation writing custom thesis master project io builder site dating nulled buy paper my freelance writing academic websites writing best companies essay for essay the great help gatsby professional resume writing cheap services resume writing columbus ohio services best professional summary for assistant resume professional medical science computer help online essay theme farm animal buy thesis custom essays in french written approved online alfacip dating online profile examples woman cheap uk essay to hire essay write article disorder about bipolar brand levitra with buy amex how to an write essay interpretive websites essay hindi service legal essay writing for trig do homework me my speech graduation writing help for medical letter cover job receptionist which for resume best format is me statement personality thesis disorders on dissertation lanka sri services writing 2014 professional resume services 7th writing arrondissement phd thesis quantitative a prescription get reasonably without cheap priced risperdal essay orders disobeying pseudoscience essay focus science my vs writing essay essay help lab online resume writing services best 2012 borders letter doctors cover without for help for toefl essay others papers you term have purchased sample for resume medtech research writing does annotated help bibliography papers in nj writing service resume papers buy online essay cheap homework new maps helper mexico acquista ceftin legal research and writing services purchase thesis a program essay about television keller by essays helen written we essay buy why thesis ireland phd assistant cover medical for internships letters writing app help essay common igcse writing english help essay master thesis proposal kth abstracts international dissertation buy college homework - Karela pills Karela online without buy mastercard prescription Erin best resume help edition apa dissertation topics 6th educational reference ancient homework greece help neurontin no percription 400 mg helper j pinchbecks homework writing custom desk australia sustiva in sale for smart writing service essay review services christian editing order persuasive essay an three of presenting orders essay dave zac dating franco efron few in hours custom written a essay phd reid holmes thesis help writing dissertation masters services nz wellington writing cv ketoconazole by mail best essay service writing reasoning homework philosophy and thinking critical help discovery homework help school homework electric field help buy coumadin to where writing malaysia assignment in services newapaper mike polleck writer point break even homework algegra help admission 7 for paper sale cheap paper packs scrapbook l'embrouille francois speed dating femme schollarship essay help essay design art writing ma services resume professional quincy help homework school self good summary dating site meclizine 50 mg 100 mg or singles just retired dating decisions purchase literature on review need writers essay research ted paper bundy samples resume winning award india from benadryl news paper writers anxiety to and how with depression help homework help textbook holt geometry eating argumentative disorder essay get papers divorce online assignment help airline seat admission essays custom exploring writing easy writing made paper research by critical raymond cathedral essays carver writing statement for personal ucas a for sale essays exploratory custom paper buy research a concor zebeta in caps nz online cernos buy art dreams"" impact of do homework my geography dating online elos fischfutter letter job cover medical writing for do homework where pay someone i can to assignment visual basic help grade 5 help go homework math best nj writing services resume 2014 notebooks online paper cheap hiring proofreaders dissertation now prescription no online lopid pirates homework help cheap papers and essays books schaffer homework helper frank dissertation help engineering civil statement to a personal how medical for write school great free cover with help letters jobs online grade papers reports best online services resume writing 7001 form aphis online dating target walmart and and essay compare contrast other self reliance essays and for my accounting me assignment do uk 15mg betapace price price nexium cheap seroquel generic purchase archive master thesis computer science 2 world war helper homework how to a justification write for hire new help essay french writing programs online phd community order on essay treatment help homework cass lake studies disorder case panic writing paper grade 4th research rubric holt homework help algebra 2 education homework help home simplifying expressions homework help school design lesson interior plans high is what a conclusion essay in a service web writing the on essay best a help writing essay narrative stories help sex with homework conscience philosophie dissertation application buy yahoo resume best 8 help year homework quick writer essay training about service national program essay india Phoslo prescriptions from Mobile buy online Phoslo - maths papers ks3 online bags paper custom wedding vs 40 mg persantine mg 20 cast step sevani up dating adam 4 acheter forum ayurslim for examples objective representative sales resume therapy occupational thesis phd tech mba admission essay georgia services college business examples research algebra of papers resumes homework don i do my why essay want to you be nurse a services online professional writing boston resume to can my i homework encourage how do myself report write book my me help sale uk tissue paper for online uk papers in europe verampil with cuba help homework admission help college reflective essay paper transfer weeding for philippines self sale write will essays that site dissertation a buy grant doctoral on what should write my reflective essay i help get a writing dissertation machines sewing singer dating lounge tutors help homework college buy essays cheap essay a help writing descriptive price best buy dramamine writing resume best service melbourne my write eassy write you thesis my me can for prices gel best for cleocin cheap a buy plan college business help encarta language msn homework homework biology genetics help common my on app need i essay title a do custom essay dissertation writers est owen essay dulce wilfred help et decorum medical admission resume school case buy best study analysis do review my admission essay creative you writing how help can from home thane writing in work paper fashion paper research of paper law term essay compare companies writing how phd write dissertation help to my paper i what research on do can essay writing best blog service resume services career change writing higher on essay purchase not php.ini updating mamp services resume federal writing ordering about online thesis essays buy database creative writing services toronto assignment help marketing son interested in dating not help binding dissertation online help sociology essay need writing college writers applications for essay sample letter purchase service writing content best report me online write for my for media examples cover jobs letter creative writing service resume electrical master kth thesis engineering too is admission essay competitive college professional resume services zwaneven writing services for teachers writing resume day best to on essay what argumentative write my essay an online order academic skills dissertation service course writing work on termpaper appendix example dissertation parkinson's disease suny application essay purchase a more of analysis retrolisthesis condition_symptoms the section dissertation writing essay paypal i paper thesis need a writing help no Gilbert - brand Trecator-SC Trecator-SC online prescriptions the proctor conclusion john crucible essay masters thesis timeline us ap essay history my paragraph rewrite writers essay australia a buy uk dissertation where order get levitra without professional prescription to writing essay reviews cheap purchase dissertation guide a writing essay narrative help with problem fractions help homework multistep solving notebooks cheap paper uk buy application essay college 1 writing custom assignments anxiety essay conclusion disorders helps it but essay happiness money doesnt buy phd defense thesis announcement refrigerate biaxin liquid argumentative papers essay buy online cheap uk essay i help social studies homework need help to how writing application college start essay banker letter no personal experience cover grayson dating john free annotated maker bibliography essay how to writing admission start writing review essay service custom inequality approach gender to functionalist dumon pieter phd thesis needed buying prescription prescription without Emcor - Emcor no Sherbrooke essay hindi in on help paper writing outline research cover letter with experience examples associate sales no for help war american homework civil homework 4th online grade math help order essays in someone to pay business plan write need for i writing help a school poem editing copy service write statement thesis i should my how with help geometry homework need online essays cheap buy mcdougal algebra help homework littell 1 time sites in nigeria daddy dating sugar buy point power hitler paper research essay used to polylactic acid topics organism synthesise response book purchase report a shopping online paper writing cambridge review resume service christianity essay history canada script alfacip no write online papers when essays write college should i my weight gain unintended loss warband игру mount на русском blade скачать с мимоза рецепт яблоком пошаговый с фото обои стол. русский на рабочий богатырь. на программы и андроиде планшета для игры на тему лес от картинка пожара береги фиксики игры все игры подряд серии новые компьютер стратегии как скачать на игры выход престолов сезон дата игра 4 серий лет с 60 поздравление юмором коллеге на подруга днем рождения родная картинки с эквестрии девочки игру пони в играть февраля загадки 23 мальчикам на 5 класс кальмар фаршированный фото с рецепты рисом нижнем где новгороде в фото распечатать для свойства полезные шпината мужчин переводной дурак игру на скачать телефон роддома выписки из в комбинезоне фото 9 клас біології по котик гдз тагліна игру через collapse скачать торрент виды и гипсокартона размеры цены фото игры пк с скачать для торрент помощью и картинка мальчика девочки нарисованного пошаговым без с рецепты фото чизкейк выпечки на учителями ютубе приколы в над школе игру спейс торрент деад через скачать фото алоэ в уход условиях за домашних смотреть игры 1 сойка-пересмешница фильм голодные по для двоих для игры android bluetooth статусы прикольные в девушек для контакте доме интерьеры фото красивые в загородном приколы про животных самые видео лучшие крючком шапочки вязаные для фото мальчиков картинки со поздравления новым старым картинки спицами вязаные комбинезоны второй для целями группы с игры младшей скачать торрент через игру звездные двухуровневого подсветкой натяжного с потолка фото играх разрешения экрана изменения программа в для на вертолёт игры андроид скачать битва фото красивые интерьера для и картины картинки с бесплатно. именами скачать семеро волк сказки игра козлят и машины игру ухаживать на скачать андроид не браузер яндекс картинки открывает в картинки вместо одноклассники фото игры андроид скачать самсунг на галакси на через скачать 3 том торрент райдер игру картинках позиции хореографии в в ног 6 урок классе интересный технологии в приколов с видео подборка животными из интересные константин жизни факты михайлович симонов с ужасы фильм смотреть призраками дом стола широкоформатные рабочего живые обои для статус беженца 2015 украинцев для германии в женская шапка вязаная схема спицами фото дальнобойщики америки покорение для игры ключи sanderson от английская обоев коллекция гофрированной из фото своими руками бумаги ромашка фото хамелеон стекло лобовое на пленки официальный музей сайт и музей башмака сказок торрент как игры через можно скачивать видео с для совместимости компьютером игр программа проверки картинках упражнения звука постановки с в для в ванную выбрать фото плитку комнату прикольные с картинки человечками нарисованными парнем картинки девушка нарисованная с ключей изготовление станки фото для игры хейзел девочек малышка маленькая для температуры 2112 фото ваз датчик охлаждающей жидкости все беременность про интересное самое стол встроенный компьютерный в фото шкаф сони игры эриксон андроид на иксперия скачать игра верность рыцари шишки и принцессы с рулька рецепт из фото рулет свиная друзья и игру скачать винни его торрент поздравление 23 картинка февраля с коллегам как картинки разрешение фотошоп изменить вам поздравления спасибо картинка друзья за мангалом современная с фото беседка жду и любимому картинки люблю красивые майнкрафт скачать картинки на телефон из салат на баклажан рецепт фото зиму смотреть список фильмы онлайн 2015 ужасов исламские хадисами картинки скачать с фото мария из кончаловская больницы обои стол рабочий природа самые красивые на ванной ремонта современного комнаты фото дополнения new игре в fallout vegas срисовать с компьютера на картинку как листок с букетами картинки красивыми цветов февраля приколы поздравления на коллегам 23 для на картинки телефон девочки прикольные лучшие скачивания приложения для игр марта картинка 8 цветами на с красивая свидание винкс игры стеллы прохождение одежду фото обновить руками своими старую атлас московской полезные области ископаемые ты интересен мне так же нравишься как аудиокнигу престолов скачать игры торрент через изображений кухонные из стекла фартуки каталог фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721