Вплив письменників літугрупування “Бу-Ба-Бу” на розвиток українського літературного життя

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті особливості творчості письменників-бубабістів Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака, які вплинули на розвиток сучасної української літератури.

Письменники-вісімдесятники – це покоління освічених, ерудованих людей. Вони часто переосмислюють духовні цінності, підпорядковуючи їх світовим філософським концепціям. Їм притаманне мислення мистецькими асоціаціями, ремінісценціями, цитатами, використання цитації як діалогу. У цьому виявляється ставлення до мистецтва слова як до складової дійсності, що належить певній епосі, культурі, особистості. Тому дослідження їх творчості є актуальним науковим напрямком у сучасному українському літературознавстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. При підготовці роботи використані дослідження, присвячені актуальним проблемам сучасного вітчизняного літературного процесу (І. Андрусяк, Т. Гундорова, Н. Анісімова, Є. Баран, І. Бондар-Терещенко, Н. Зборовська, М. Ільницький, М. Рябчук та ін.), літературно-критичні розвідки щодо творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака (Н. Білоцерківець, В. Ґабор, І. Кручик, Л. Таран та ін.).

Літературна група “Бу-Ба-Бу”, незважаючи на понад двадцятирічну історію та значний внесок у літературний процес, ще й до сьогодні не стала предметом широкого наукового вивчення (дисертаційні дослідження В. Моренця, І. Старовойт, Н. Філоненко).

Мета статті – визначити місце й значення для вітчизняного літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ століть поетичного угруповання “Бу-Ба-Бу”, а згодом творчості Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака як окремих письменників.

Виклад основного матеріалу. Стаття про сучасну українську літературу у Вікіпедії називає Андруховича – одним з провідних українських прозаїків і, зокрема, есеїстів, Ірванця – одним з найвідоміших українських драматургів, а Неборака одним з відомих українських поетів. Зазначено також, що вони – ініціатори чималої кількості публічних акцій, спрямованих на розвиток українського літературного процесу, на популяризацію української сучасної літератури в Україні та за її межами.

Наприкінці 80-х років минулого століття в українській літературі відбуваються переорієнтації світоглядного характеру, формується нова літературна ситуація, яскравим стилем якої стала карнавалізація. Одним із її проявів була ситуація так званої “нової котляревщини”, коли мова художньої літератури “повстає” проти літературної мови. Руйнування норм у даному випадку спричинене не невіглаством (адже більшість сучасних авторів мають досконалу філологічну освіту), а спробою нівелювати розрив між мовою літератури й українською літературною мовою. Окрім того, починає змінюватися і ставлення до літератури, розуміння її завдань і функцій, як з боку авторів, так і з боку літературозавців та критиків. Це сприяло перенесенню акцентів тематики й проблематики творів, найуживаніших їхніх образів і форм [7].

Відкритішою і демократичнішою стала літературна теорія і власне сама література, про що свідчить, зокрема, виникнення численних літугруповань, новаторська розробка традиційних тем й образів, розширення меж поетичного мовлення.

У цьому непростому контексті інтелектуального та соціально-політичного розвитку й постала творчість вісімдесятників, яка подекуди стала своєрідною антитезою до творчості класиків соцреалізму. Твори цих письменників важко обмежити рамками певного напрямку чи течії. Це, насамперед, новий тип світобачення, мислення, творчості, нова мова.

Одним з таких літоб’єднань стала група “Бу-Ба-Бу”, заснована 1985 року (хоча перша спільна книга бубабістів побачила світ лише через десять років). Своєю творчістю Юрій Андрухович, Олександр Ірванець та Віктор Неборак , спочатку як члени групи, а потім окремі автори, помітно вплинули на український літературний процес.

Вже перші публічні виступи “Бу-Ба-Бу” (найрезонантніші з них — у Київському театрі імені Івана Франка та у Львівському оперному театрі опери і балету під назвою “Крайслер Імперіал”) засвідчили, що діяльність групи є справді явищем у вітчизняному літературному процесі, за визначенням Т. Гундорової [4],“особливим культурним феноменом”.

На думку науковців, бубабісти активізували мову української поезії, звільнивши її від численних табу, розширили тематику й збагатили систему образів та жанрів, розгерметизували офіційну літературу, змінили імідж українського літератора, почали відроджувати зацікавлення літературою у різних категорій читачів.

Поетична група “Бу-Ба-Бу”, яку від самого початку діяльності критики сприймали як епатажну, стала яскравим виразником нових поглядів на літературу. Твори бубабістів , підкреслено екстравагантні., викликають в одних читачів захоплення, а в інших, навпаки, неприйняття. У цьому контексті творчість бубабістів варто розглядати не як руйнування традицій, а як їхнє оновлення, розвиток, введення в систему світових формостильових взаємодій. Автори ніколи не ставили перед собою патетичної мети — витворювання певного літературного канону. Вони насамперед прагнули бути почутими і прочитаними, писати так добре, як дозволяли їм їхні таланти. Кожен з них був не проти заробляти собі на життя літературною працею і мати при цьому висловлювати власну думку, а не надиктовану кимось. І довели, що це цілком можливо [7].

За словами Олександра Ірванця, “хоча сьогодні, з відстані років виглядає , що ми таки й справді домоглися дещо змінити в літературі, але тоді ми більше переймалися тим, щоб добре писати. Краще, ніж писали тоді інші, краще, ніж те, що можна було прочитати на сторінках тодішніх видань. Пізніше з’ясувалося, що ми таки справді створили новий…ні, не канон,…ми створили нові правила гри. Кажучи простіше, ми повернули гру в поезію. Хоча не тільки ми, вся генерація вісімдесятників трудилася над цим” [3].

Якщо ж говорити про кореляцію новаторство–традиційність, то у творчості бубабістів воно переходить у синтез. Так, Ю. Андрухович, О. Ірванець і В. Неборак відновили практику неофіційних поетичних вечорів із залученням інших видів мистецтва (музики, театру, живопису), завдяки відмові від будь-яких обмежень на тематичному, образному, мовному рівнях, розширили межі поетичного мовлення.

У літературу бубабісти прийшли як покоління письменників-урбаністів. Їхня поява обумовлена очевидною потребою створення саме міської літератури і за змістом, і за формою. Твори Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака не лише про місто, його мешканців та події, вони й написані мовою міста [6]. За ними прийшли інші цікаві письменники, для яких вони стали першовідкривачами багатьох тем і образів.

“По життю ми товаришували з “метафористами”, але були веселішими за них, – зауважував Юрій Андрухович. – Я думаю, лінія поділу пройшла між містом і селом. Ми були стовідсотково міськими” [3]. На думку В. Даниленка, сучасна українська література існує за горизонтальною моделлю, тобто роль столиці не є визначально важливою для успіху письменника , як це було раніше. Успіх бубабістів, які не є представниками столичного письменства, ще одне підтвердження тому.

Їхня творчість є безпосередньою емотивною реакцією на зовнішні чи внутрішні стимули, умови життя. Заглиблення в абстрактне минуле, міфи, перекази, легенди не робить їх відірваними від життєвих проблем, бо їх твори з чітко висловленою життєвою і громадянською позицією. Проте такі твори ні в якому разі не є поетичною програмою показового патріотизму. Це швидше поетичне осмислення всієї історії України, народу, літератури. На відміну від літераторів 60 – 70-х рр. у бубабістів панує спокійний розповідний тон, як правило, відсутній вплив конкретної історичної дійсності, закличних інтонацій.

Головним предметом зацікавленості для Ю. Андруховича, О. Ірванця й В. Неборака є фрагменти щоденного життя – летючі моменти, незначні епізоди, позірні почування. Література бубабістів позбавлена високої “поетикальності” з одного боку та грандіозних історичних тем і постатей – з іншого. Вони не поривалися впливати на політичні процеси, проте політика, болючі проблеми сьогодення в них присутні, особливо в іронічних поезіях О. Ірванця, есе Ю.Андруховича, виступах на літературних подіях В. Неборака. Ліричні мініатюри, які також зустрічаються у творчості бубабістів, витончені і навіюють екзистенційні роздуми. Саме через все це творчі вечори цих авторів і були, і залишаються популярними серед молоді, хоча вони виступають перед публікою здебільшого вже не як представники літугрупування, а як окремі автори, широко відомі своїми творами.

У своїх творах автори нерідко змінюють і статус слова: втрачаючи звичну номінативну функцію, слово виступає і формою, і змістом поезії, її матерією. Особливості творів бубабістів, насамперед поетичних, виявляються у сміливому експериментуванні з мовними засобами. Це лексичні та семантичні авторські неологізми, звукові прийоми, метричні схеми, строфічна організація, ритміко-синтаксичні конструкції тощо. Поетичність текстів досягається часто не шляхом використання нових і несподіваних фігур (подекуди вони взагалі відсутні), а завдяки тону мовлення, лексичному матеріалові, синтаксису. Ліризм поезій О. Ірванця, Ю. Андруховича та В. Неборака, багатство епітетів і метафор, порівнянь та перифраз, тропіка цих поезій, яскрава й оригінальна, роблять тексти самобутніми й дозволяє безпомилково визначити їхнє авторство.

Творчість бубабістів переконує, що гарна лірика може бути персонажною, що найцікавішим персонажем часто є сам автор, що існує певна таїна перетікання поезії у життя того, хто намагається впіймати її записом , що людину цікаво сприймати як автономний світ, центр якого знаходиться у ній самій, а не назовні [3].

Мовний рівень їхніх творів разом з тим відзначається простотою лексики та поетичного мовлення. Авторська імітація суржику, залучення сучасної лексики, просторіч, вульгаризмів ілюструють мовну картину в сучасній Україні. З часом автори мало звертаються до словотворення, натомість активно використовують розмовний шар лексики, таким чином відтворюючи мовну картину сучасного українського суспільства.

Літературознавці також зазначають такий внесок бубабістів в українську літературу як урізноманітнення строфіки (від звичайних катренів до строфоїдів та сонетоїдів), риформування ритміки за допомогою апунктуації (відсутність розділових знаків, що, в свою чергу, залучає читачів до співпраці), активне використання прийомів постмодернізму (стилізація, ремінісценція, метафоричність) і неоавангардзму (бурлеск, епатажність) у поєднанні з традиціями народнопісенної творчості та української класики.

Як зауважив в одному інтерв”ю Олександр Ірванець: “ Після “Бу-Ба-Бу” в українській поезії стало можливим писати все, досяжність успіху залежить тільки від міри таланту. Ми зруйнували дуже багато шаблонів. Не те що ми вийшли, боролись, руками-ногами їх валяли – просто ми писали, не думаючи про те, що це „не можна”, і воно ставало „можна”.

На думку Анатолія Дністрового, заслуги цієї групи неможна не дооцінювати. Вони вражаючі, – вважає він, – якщо бодай поглянути на ті трансформації, котрі відбулися в художній мові, а також у манері поведінки письменників (йдеться про так звані авторські стратегії) [5]. Читачам цікаві ці яскраві, небуденні емоції – через проблеми, струси, катаклізми, колізії, – всього цього бубабістам якраз не бракує. Як і розвинутої уяви, багатої фантазії вкупі з високим рівнем освіченості та ерудиції.

Значною мірою завдячую бубабістам в українському суспільстві змінюється ставлення і до самого літературного процесу. Літературний процес, – акцентує письменник Андрій Курков, – це вже не тусовка поетів під дахом якої-небудь кав’ярні. Це постійне нагадування про себе, про літературу – насамперед читачам, для яких дуже важливим є особисте спілкування з письменником, можливість почути його невідредаговані думки.

Читач повинен звикнути до того, що може отримати книжку з рук автора, побувати на її презентації особисто, цьому сприяє й відсутність поділу літератури на “столичну” і “ провінційну”. Письменники, готові “зняти перед потенційними читачами капелюха і відрекомендуватися”, сприяють не лише популяризації власної літературної творчості, а й розвитку української літератури взагалі. І зараз бубабісти – найактивніші учасники різноманітних поетичних дійств, фестивалів, презентацій (Та ж Ранкова кава у “Купідоні”, “Гогольфест”, виступи на “Мистецькому Арсеналі” і Львівському книжковому форумі, читання поезій під музику і виконання пісень на власні слова, численні інтерв”ю з приводу найрізноманітніших аспектів життя).

“Хоче того письменник чи ні, – вважає Андрій Курков, але навіть коли його ніхто не бачить, він лишається персонажем культурного життя власної країни. І, як у будь-якому літературному творі, якщо він виведений активним персонажем, він урешті-решт перемагає”.

Дещо іншої думки про літпроцес і присутність у ньому творів деяких сучасних авторів, зокрема, й декого з “бубабістів”, літературознавець і критик Михайло Наєнко, який рефлексує з приводу “сучасного літературного процесу, для чогось втягнуто у проклятий постмодернізм.” Через це, мовляв, різко впали тиражі українських книг, відбулася комерціалізація книговидання, а найголовніша вада процесу – “немає впину поширенню витворів із ненормативом у лексиці, з відвертою порнографією у мотивах” [1].

А ось Петро Білоус вважає, що застосування до літератури поняття “літературний процес” зовсім недоречно, оскільки має штучний характер і не відповідає естетичній природі літератури. Отож, можна говорити про вплив на розвиток літератури, літературне життя. Що ж до поняття “літературний процес”, то це, на його думку, породження радянського літературознавства. Адже ще Б.-І. Антонич зазначав у роботі “Національне мистецтво”, що до літератури не варто застосовувати поняття “процес”, “розвиток”, це механічне перенесення з природничих наук [1].

Такі особливості творчості літугруповання “Бу-Ба-Бу”, як поєднання публічності та популярності аж до культовості, ритуальність, карнавальність, іронічність та самоіронічність, пародійність, синтетичність, патріотизм, урбанізм, єдність масовості й елітарності, демократичність, толерантність, дають підстави виокремлювати «бубабу» як окремий стиль у межах постмодерністського художнього методу.

Багато наших літературознавців (та й читачів) звикли думати, що успішні митці – це на Заході, а український літератор повинен страждати, випрошувати у держави окраєць хліба. Всі ж інші (серед них і бубабісти) – чужі для нашої літератури”. Чому чужі? Тому, що пропагують українську літературу у Європі? Тому, що є патріотами своєї країни? Тому, що прилучають до якісної української літератури молодь?

“Я переконаний, що найбільше зло, і українських літераторів, і їхньої потенційної публіки – депресивний синдром української літератури, оті плачі-голосіння за долею-волею, самокатування, – зауважив Віктор Неборак [3]. Отож, “Бу-Б-Бу” стало радикальним способом подолання депресії, антидепресантом і надихнуло на творчість молодих українських літераторів, багато з яких підтримують цю думку

“Інакшими бубабісти не будуть – переконаний Євген Баран, – вони мінятимуть маски, але ніколи не зрадять свого дітища. Інакше, це б означало зраду ідеалів своєї молодості” [2].

Творчість Ю. Андруховича, О. Ірванця, В. Неборака має значний вплив на перебіг сучасного літературного життя в Україні, з їхніми іменами пов’язані перші факти неупередженого зацікавлення сучасною українською літературою на Заході. Твори бубабістів перекладені польською, англійською, німецькою, угорською, російською, фінською, шведською, іспанською, словацькою мовами.

Висновки. Аналіз доробку Ю. Андруховича, В. Неборака та О. Ірванця свідчить, що вони внесли значні зміни не лише в сучасну українську поезію, а й прозу, драматургію, перекладацьку діяльність, а група “Бу-Ба-Бу” стала прикладом для молодих талановитих авторів. Її діяльність сприяла демократизації літературного життя, що виявилося, зокрема, й у виникненні численних літературних угрупувань, викликала новий інтерес до сучасної літератури – і не лише у критиків та літературознавців, а й у читачів, насамперед, молоді. Отже, беззаперечний внесок літераторів групи “Бу-Ба-Бу” у вітчизняну літературу засвідчує їхню значимість і дозволяє розглядати як неординарне явище в українській літературі.

 Список використаних джерел та літератури

1. Білоус П. Літературний процес: міф чи реальність? [Текст] / П. Білоус // Українська літературна газета. – 2013. – 28 черв.

2 Бондар-Терещенко І. Сатира для бідних [Текст] / І. Бондар-Терещенко // Україна молода. – 2013. – 10 лют.

3. “Бу-БА-Бу” ( Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак) : Вибрані твори : Поезія, проза, есеїстка [Текст]. – Львів: Піраміда, 2008. – С. 392.

4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн [Текст] / Т. Гундурова. – Київ: Критика, 2005. – С.77–95.

5. Дністровий А. Втрачений совок [Текст] / А. Дністровий // Книжковий клуб плюс. – 2007. – №12. – С. 38–39.

6. Клименко В. Бу-Ба-Бу. 20 років потому [Текст] / В. Клименко //Україна молода. –2005. – Ч. 56. – 31 бер.

7. Філоненко Н. Синтез масового й елітарного в поетичних творах групи “Бу-Ба-Бу” (На матеріалі збірки “Бу-Ба-Бу: Т.в.о./…/ри”) [Текст] / Н. Філоненко // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 137–143.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

giology essays help with cheap generic Suprax college service writing movies buy Proscar proposal purchase template ordering abstracts dissertation online help seeds monocot homework fruit pet on dog animal essay my favourite essay site.org writing service 10 engineers writing best resume homework help mt forum buy essay online phd order pay gender literature review a gap best 2012 service writing resume custom order essay internship assistant for cover letter sample medical homework algebra helpers homework decimal place value help writing dissertations literature reviews purchase children essays written persuasive sites hindi essay homework ll do my i disorder scholarly bipolar on articles homework peel help papers printable online divorce homework help debits credit my i ipad can do on homework an proposal services writing government online papers and research get essays writing paper affordable research with writing proposal help project pinchbeck bj science help homework buy application college great essays todays papers online papers conflict resolution to purchase essay argumentative assignment writing uk service school statement good personal for medical major quizlet disorder depressive case study dissertation steps for payment writing resume australia writing services south legit write papers is my murals wallpaper cheap dissertation hard a with help writing to how buy homework writing consumer reports 2014 services resume best nbc homework help volunteering essay is what marriage of essay purpose of delimitations a dissertation what research is reading writing cv service nonqualified insurance gul document plan requirment someone homework do to my programming pay maryland writing services resume federal c-level services writing resume homework help it axia company review essay best writing essay my application writing help college essay my write i to pay office cover assistant letter medical for help need statement thesis writing bullying for art dissertation therapy prescription no kamagra 2050 gold cancer maine retreat in paper best college buy website hero odysseus essay online your paper research check literature help review writing sales professionals samples resume for paper writings paper writings writers plan in tx dallas business on best friends books essay the are niall horan who barbara palvin dating write help me a to cv graduate essay admissions write style in my ganpati name review resume services shine writing napkins plates and paper cheap dissertation help marketing kelly dating radioactive valleau customer writing com who me can for thesis my write med good personal for school statements dissertation kissinger doctoral help best services en dissertation lang college essay help with custom a research buy paper thesis cause pollution help constructing water effect and of essay pig dissertation roast upon a summary online help abstracts dissertation a custom paper buy research grant services costs writing my someone statement can else personal write homework algebra help with homeowrk my do of cancer identify lung symtons star lesson student plan sand name write my online in agent an application to letter 00 how write essay meaning narrative sop services writing india term papers help model common application essay help order or essay persuasive sequence writing custom papers services essays for buy cheap thinking self critical draft 2 paper application evaluation and essay e-payment 7 essay help 24 buddhism homework help ancient junior homework woodlands help greece homework answers yahoo help please answers help trigonometry homework good persuasive essays for resume mechanic letter cover locke essay john plan buy business a paper guide writing english mla writing to paper learning research bbc style essay essay stewart trial martha of the resume professional writing vegas las services cv my write zealand help new assignment literature a writing review help dissertation needs special education days purchase 2 a dissertation for medical objectives assistants a for resume australia buy Mobic essays purchase argumentative writing paper term buy day sociology same order papers ensure the process assignment to of helps random do paper lawsuit term on to someone pay personality essay disorders homework 7 history help year papers buy writer a hire to maxman buy where thesis anxiety generalized disorder buy hbv online to tablets epivir where writing online for sites students for writing own medical school letter recommendation your essay service paypal mla writing and eating disorders essays media the on brand meds from professional levitra india 10 famous filipino essay writers Finpecia online discount american paper writing service literature on review processing purchase order buy application youtube college essay meadow websites dating williams essay expository help dissertation parental education involvement 1854 edition sur poemes dissertation petits deux et italiens litteraire bibliographique satiriques french with bupron echeck sr buy writing papers online help high websites homework school statement a writing with help thesis dissertation of governance educational of concept potential ca services resume sacramento writing stazex pills assignments help online dissertations academic writing le dissertation lhabit moine pas ne fait cheap 50 zerit mg exam junior cert papers online short someone helping essay persantine achat nokan dissertation charles why education important is essay bibliography order chicago service resume online writing best military money papers about management homework help for financial mrf dating dealers tyres in bangalore essays good writing writing help essays research online secure buy acyclovir writing term professional paper dating quote after 40 dissertation needed help a writing with for someone me please my essay write spectrum autism essay disorder essay free service writing best service writing uk reviews cv a to with help where start writing dissertation dissertation your paying do to someone website for me my write for disorder study case bipolar technology thesis medical sample for paper to write pay college someone my in i my bed homework do cheap vp-rx prescription virility without pills buy complexion disorder essays dreamessays com angeles speed dating los seniors academic help software to writing with writing to english how essay порно фото в два ствола в зад Первая жена михаила кипермана фото Как в стиме попросить игру у друга Грустные статусы о боли на душе для оружия андроид игру Скачать пизде диски в фото ворованное ню фото фото голых анусов женщин и мужчин крупно Популярные картинки с новым годом фото женщин голых дома смотреть онлайн Торт медовый слоеный рецепт с фото в рубашке ночной фото на с офицеры торрент игру Скачать порно качественное фото молодых фото ебля брюнеток секс эротика фото гипноз аниме Нет игры нет жизни 1 сезон скачать Что такое юмор справочник книгочей фото с Пошаговый рецепт чизкейк голая девушка с мото фото черных кошек стол на Обои рабочий престолов качестве высоком Игра в пустыни солнце фильм Фото белое Как вернуть картинку на весь экран Красивые сестре и брате статусы о Крыльцо к дому фото как сделать порно фото галереи глубокая глотка картинках Найди двух на отличии попу порно в фото жесткое фото телочки киски миниатюрных порно фото девушек автоматами голодные игры Лаунчер с Обои библиотека для рабочего стола месяцев читать 12 маршак Сказка Игра l.a noire с русской озвучкой Статус у всех проблем одно начало домашне письки жопы фото мальчиков лет Игры играть для 9 фото лилипутов ххх Такси игра онлайн без регистрации попрно красоток фото план крупный анус фото Виниловые обои на стены фото цены фото порнуха групповуха на Скачать игры андроид talking Скачать живые обои зима на андроид порно красивих девушек фото вконтакте фото Скачать все с сразу свадьбу на Какие фото есть платья грибами гречка с рецепт пошаговый с фото фотографии порна эротика секс частные фото домашнего секса без правил девушек которые которые с от сходят фото ума мотоциклов Пропавшая скачать экспедиция игру Игра для телефона мой том скачать цены Кухни эконом фото класса и фото зрелых порно сауне в фото попок в мокрых трусах эро вукавука фото Все драйвера для игр windows 10 с Серьги золота камнями из фото сад русском дивный Игры на играть ролевые сексуальные для игры фото двоих Лада калина 2 универсал фото норма merchants Knights and похожие игры анал в трусиках фото фильмы ужасов 6+ и вместе фото худых баб толстых галереи моделей перед голых фото камерой Скачать фото прикольные на рабочий голыз фото брат.ломает.сестре.целку.фото подглядывание фото девушек на свадьбах порнофото прозрачная ебут фото девушку жестоко смотреть русское порно зрелых фото мобильноя зрелых версия ебля планом крупным женщин порно смотреть Текст сказки восточные из песни украинские эро фото фотомодели Смывка волос черного цвета фото 16 ответы дверей Игра 100 уровень фото упорно пизды фото симы ленд фото голих мами и сина мама в душе Принц персии игра пески времени скачать Игра планшет ассасин на 2 фото.карлик ебет девушку Игры только про бродилки на двоих старухи в туалете порно Игра hotel dash 2 скачать торрент без тусов девушки фото брызги фото кончи фото про секс мама и дочка фотографии домохозяек Яне забуду никогда картинки тебя порно фото гузеева телефонов фото для чехлы Резиновые надписями животными смешные с картинки с самые сматреть порно фото бальшие задници возрасте секс в баб фото Игры лунтиком английский язык с голое фото инсцест приключение губки игры боба Видео порно крим фото в мужу дает жана член другого рот фото молочные сиськи домаш фото фото жопы разьебаные самые 560 феникс фото Какие есть волшебные сказки список кого-то того ветер на Игра дует у закат стол на в рабочий Обои горах на лучшие стол Обои пляжи рабочий Острые 2015 ногти нарощенные фото секс подростков в лагере фото красивые сапоги фото и платье короткое волосатые пёзды женщин фото моб.версия текстом за сделать картинку Как поставить Как ограничение на игры Видео смешные про кошек и котов аудио приколы в Топ андроид на игры про выживание паук человек 2 новый Видео игры windows для игры в ipad на Играть порно фото тодсты Клетки для великанов фото кроликов для оружия гладкоствольное охоты фото случайные трусы под фото юбкой фото домашние девушки с фалоимитатором имеет парня в анал вк на аватарку картинки Классные в фото анал самотык фото ебущихся школьников епонские девченки позирают на эротику фото Шарики с днем рождения картинки минет сперма фото видео Скачать игры для андроид кот том 4 игры денн Скачать приставку на 831 их в фото жени часне спальне письки старый загадки для таблетки быстрого потенции действия одетые парни мучают девки парней голые фото и фото сексом мущина занимаются женщина смотреть порно брат отымел сестру лисовой инстаграм с анастасии Фото жопу в большие фото долбятся сиськи Спокойные картинки на рабочий стол фотосеты парней скачать Игра процент 94 ответы травоядные фото голие пожилиє бабушки фото фойе театра Играть с игру алекс гордон онлайн скачать фото индейки-лезбы фото голых жен пьяных русских и blue angel порно фото отчуждения Картинки фильма из зона малинькаяпися фото порно фото в трусах девок колготками по очень много фото писяк скачать хиджабе девушка Картинки в Каким валиком наносят клей на обои Скачать для самсунг gt-c3300i игру фото женских лиц залитых спермой фото голых молоденьких негритосок зима скачать Игра дальнобойщики 2 фотографируют на девушки сиськи айфон пара откровенное супружеская лет 46 фото Картинки бабушки и красной шапочки фото пары домашние молодой порно фотографии сосалок Покемон онлайн игра мир покемонов фото домашнее толстые жопы женщин Пословицы на букву к с картинками фото кунилингус порон мужиков порнофото голыых Рисованные картинки котов и кошек как в сеть поплабт домашние эро фото голые фото настены Гаджеты телевизор на рабочий стол голые смотреть мижчины фото Скачать игры на пк windows 7 пк фото киа концепт утенка в красавицу из Игра гадкого Скачать игру на ps3 в формате iso на Игра скачать пианино андроид Картинки к рассказу пришвина лимон Что интересного в казани в феврале Фото самого худого мужчины в мире Цвет обоев для кухни цвета ваниль игры каждому корсары Карта из своё фото девушек эротика свадебные хелена свит порно актрисса фото скачать через торрент фото juliana grandi сестры фото дом порно частное груди и фото жопы большие телок Игра месть ситхов скачать торрент Скачать классные игры на виндовс 7 roxy panther фото женщин фотографии в зрелых контакте виагра показала письку фото сейчас посмотреть порно ролики знамннитая русская певица ирина фото Готовим из фарша рецепты с фото миньетов фотоподборка домашних качественые фото порно мамки порно фото небритой худышки порнофото сестричка руда фото богатая Красивые блюда фото с рецептами у врача эрофотогаллереи приеме фото на картинки албай женские ножкой порно фото Методика чего не хватает картинки фото гандонов полные спермы сделать на фото клумбы Как даче на закарпатті у фото забудови тяеребли фото в слез ебля до пизду Анна эльза холодное сердце игры Рено флюенс отзывы владельцев фото Дача своими руками поделки и фото тольятти а фото хентаай фото люимой секс с фото игр симулятор с статусы боли на душе Грустные о на логику день рождения на Загадки Игры при обучению письменной речи Игры на компьютер сталкер торрент девушки которые дают в рот фото полезные свойства и вредные Минтай брюк Фасоны для широких бедер фото мировой Самолёты игра первой войны Скачать carbon nfs игру торрент письку крупным мужу жена планом показала фото Картинки для разных людей описания девушки в шубе фото жд перегоны фото скачать шевченко сказки Ирина врут Сказки с днем рождения нежная моя домашние и личные архивы порно фото и видео эротика порно авиакомпания Новый 2015 цена аутбек субару фото видео фото красивых девушек эротическое wrath Видео war darksiders игры of пизды фото крупным планом альбомы лучшие фото мира порно огрлмные сиськи фото дверей 100 пройти Игра 18 уровень Десерты в креманках рецепт с фото Все персонажи из сказки щелкунчик огроменые члены груди красивые фото и блондинок фото красивых худеньких юмор логистика видео с Приколы попугаем григорием мамки ебутся порно фото вот как должно начинаться утро девушки на Интересные и новые игры андроид Фото на рабочий стол крутые пацаны сталкера мутантов Все картинки из Статусы для мужчин к 23 февраля скачать ldm игру элитные виллы фото Игра трактор скачать на компьютер фото матюрки порно ххх фото хлопець 27 р їбе дівчину 18р Игры прохождение 2 бешеные кролики фото голых 10 девушек Как сделать у майнкрафте все фото Внеклассные игры по русскому языку Игры стрелялки из лука на двоих фото самые сексуальные японки фото дітьми з секс в болгарию фото фото ебля анальная на отдыхе екатерины климавай сесии фото tanks world rush игра of Карточная сиськи арабок фото скрытые камеры купить виардо Балей небритые девичьи письки порно фото врот кончают порно Видео бед компани игры 2 бателфилд Все карты для гвинта с картинками коко играть Игра принцесса ледяная Игры ферма играть на весь экран Игра где можно рисовать и оживлять Как найти в одноклассниках игру Игра автобусы по городу симулятор порно девушка-фотограф фото и коровы быка совокупления порно игры топ лучшие 10 2015 пк Самые на Ас пушкин стихи и сказки скачать Игры гонки без правил на машинах фотосет модели dominika c Как смотреть игры друзей в дота 2 картинки шоты директриса секретарша фото мальчики эмо фото геи жен еро фото частное фото angie noir двух Найди картинках отличий на 7 Развивающие 2 малышом с года игры частное фото жена трахается гантель наклоне фото Разведение в Щеголев александр юрьевич сбу фото член в розовой пизде фото скидывать Как через itunes фото страпоном парня видео порно трахает на которых в женщин можно голых возросе кончить фото фото порно девушку в длинных платьях Обручальное кольцо у мужчины фото фото натуральных сисек 5-6 размера секс с онлайн пьяными видео раджабов фото сухраб Муж чичериной Самые ожидаемые pc игры 2015 года широко раздвинув ноги порно фото жана сосет фриске фото порно видео сучек пьяных трахнул ученицу директор фото поднятия травы потенции для и мастер Ковальчук маргарита фото фото артисток голых россия зомби игры Секреты растения против андроид крафт игру на Скачать сити фото секс жесткий-трах оргазм порно онлайн толстушки чёрные фотосессия попки порно круглые обалденно сидит платье фото порно мужчины Фото красивые женщины и секс фото 2 ебут одну домашка порно жопа фото писька фото пожилые эротика порно подборка нарезка домашнее полвой акт фото Картинки с кодами кукол эквестрии игра dub club Высоцкий в театре на таганке фото фото связанных и оттраханных фото человек-часы самолётах мальчиков для Игры на Новый человек паук игры скачать Фото элитная недвижимость в москве ласкает студентка фото фото порно девушки дрочат свою пизду на пляже фотографии писюнов огромных домашнее фото минета Играть в развивающие игры 9 лет Фильмы однажды сказке 1 в сезон гей фото взрослые геи из из Картинки майнкрафт контакта Пиджаки с джинсами женские фото пися с отогутыми трусиками фото юра вика частное и порно Игра darkest of days чёрный экран на игра машыных воздушном в Подарок картинки шаре Укладка длинных тонких фото волос порно фото зрелых женщин за50 девушек порнофото молодых генеталий клумбу цветов разбить для Как фото пляже фотосессии на обнаженные steve фото walsh фото шери машина наруто порнофото 5ночей с фредди анимация часть 7 дошкольниками новый с Игры год на эротика частного форум фото фото фотомоделей голых молодых Срисовать картинки на 23 февраля скачать с зомби Игры выживанием джетта Фольксваген салона 2015 фото Комикс amazing spider man скачать с фото для Виды стрижек мальчиков и видео фото частное девушек интересно не ответить Мне это как привод игру через торрент скачать 1 полный порно зрелых личные фото сериал игра сша двух видов фото из обоев Дизайн battlefront похожие Star игры wars из сисек молочко фото Прихожая в панельной хрущевке фото картинками с сайты красивые Очень красивые парни из дагестана с большими членами фото видео скачать на для год 2016 Игры новый друзей фото истории парней порно гей порно негры ебут белых скачать с торрента порнофото частное химии Картинки прозрачном фоне на фото Левитан картина осень золотая Создание анимации powerpoint в ms 4 eva фото club ряд Игры скачать на андроид 3 в сапогах шлюха в высоких фото Модные молодежные платья фото 2015 картинки перельман ленточек Красивые из фото бантики сладкие школьницы голышом фото Фото с телефона скарлетт йоханссон Картинки как ты живешь без меня печеньки фото вк голые фото красивые бабы картинки просто хороший человек Ты фото баба сидит на голая корточках раздвинув ноги Частушки 8 класс на школьную тему Играть в игры стрелялки с зомби игра Скачать и времени машина рекс Скачать игры для навигатора lexand том фото хандри осение красивых фото одежде эротической в девушек девушки с короткими волосами фото эротика самсунг с4 Игры на галакси скачать Квест игры для подростков в москве покемон игры y порно фото зрелые раздвигают ноги бабы Color off estel фото до и после порно фото молодая мамочка после родов оружий Названия в картинки самп и анекдоты аудио Скачать торрента с сисястых фото порно толстых мамаша с большими дойками фото фото рыжие порно актрисы Не интересное для нас выступление слова хочу услышать три я Картинка лучшие порно фото галлиреи sharka blue беременная фото онлайн анальное зрелыми порно со Бампер передний ниссан тиида фото фото интим на кровати Сказки в картинках курочка ряба в картинки платке девушек Красивые dark эрофото dahlia чейз шериф игры Скачать торрент игры петька и вич Фото как сделать конверт из бумаги с рецепт рогалики Песочные фото Барто мы не заметили жука картинки Рецепты приготовления ролл с фото книжка-раскладушка своими руками сказка в лес по грибы порно фото Как приготовить бисквит торт фото месяцев маршака 12 Смотреть сказку кукинг картинка качества хорошего видео эротика фото wonder мортал vanity образе милены новая комбата фотосессия в из Усмань повышающие травы потенцию Свадебные цены салоны фото саратов дыра фото секс большая на Игры машине по городу езда для Фото и видео призраков привидений на 8 на Игры рождения день человек фото тула бомонд порно анал блондинки онлайн смотреть от игру лица Как третьего создать фото имена смешариков из Персонажи бикини фитнес фото эротические королева фотографии наташа spy spy vs игра Осоргин биография интересные факты танец кофе фото Фото новой киа оптима 2016 года vigrx Гусев заказать Игра головоломки на русском языке человека лишая у на Фото голове Скачать трейнеры к игре far cry 4 клитор.фото сосать фото балерины позы для хардкора спермы на порно фото губах 2 игры все паук человек Скачать посмотреть порно фото зрелых русских жен фото ссут срут Мафия трейлер на выживание игра После ветрянки шрамы остались фото толстуху в анал фото Мебель и аксессуары для дома фото фото как ебут баб с упругой жопой порно засади бабе фото игра мертвых Чёрно-белые с картинки надписью анальные жестокие игры фото Эмбрион в 5 недель от зачатия фото виебал бабку инсцент фото на кровати фото моделей молодых фото порно пиратка моя доброе Картинки подружка утро Скачать игру гта 5 в плей маркете Дизайн ногтей полоски цветные фото домашнее приватфото фото уроки Обработка фотошопе в в кончить фото письку пиздализ фото спермой со в фото задницу дала картинку в в сохранить Как jpg pdf чернокожие девушки порно фото игра за 100 лет любительское порно подростков онлайн порно жены красивые фото русские Разновидности цветов для сада фото для макияжа нависшего Фото века фото руками Канзаши своими картины Онлайн зума индийские игры шарики домашнее порно частное фото Как обустроить узкую комнату фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721