Перспективи розвитку новітніх послуг комерційних банків України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні напрями розвитку новітніх послуг комерційних банків України, таких як: торговий еквайринг, факторинг, послуги центрів самообслуговування, дистанційне самообслуговування, кеш-менеджмент, форфейтинг, гарантії та поручительства та перспективи їх використання в роботі  комерційних банків з метою забезпечення їх конкурентоспроможності і власного фінансового розвитку.

Ключові слова: банківські послуги, новітні послуги, комерційні банки,  розвиток.

В статье осветлено основные направления развития новейших услуг коммерческих банков Украины, таких как: торговый эквайринг, факторинг, услуги центров самообслуживания, дистанционное самообслуживания, кэш-менеджмент, форфейтинг, гарантии и поручительства и перспективы их использования в работе коммерческих банков с целью обеспечения их конкурентоспособности и собственного финансового развития.

Ключевые слова: банковские услуги, новейшие услуги, коммерческие банки, развитие.

The article is focused on the directions for the development of new services of commercial banks in Ukraine, such as trade acquiring, factoring services, self-service centers, remote self-service, cash management, forfeiting, guarantees and warranties and prospects for their use in commercial banks to ensure their own competitiveness and financial development.

Key words: banking services, new services, commercial banks, development.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сфери банківських послуг, що проходить в умовах загострення конкуренції і кризових явищ на світовому грошово-фінансовому ринку, характеризується такими основними тенденціями: ростом обсягу та різноманітності банківських послуг; упровадженням нових послуг як для населення, так і для підприємств; підвищенням значення  новітніх технологій у цьому процесі. Таким чином, комерційні банки, як повноцінні учасники ринку, вимушені самі виступати ініціаторами своїх новітніх процесів [3]. За таких умов функціонування інновацій для вітчизняних комерційних банків є не тільки критерієм оцінювання конкурентоспроможності, а й умовою виживання на ринку [4]. Отже, з огляду на вище зазначене, дослідження  перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України набуває все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання банківських інновацій, та зокрема новітніх банківських послуг, висвітлюється у працях російських учених: О. Лаврушина, Н. Валенцевої, І.  Балабанова, П. Семикова, Є. Золотова. Серед вітчизняних авторів варто виділити праці О. Васюренка, А.Єпіфанова, А. Пересади, С. Єгоричевої. Серед зарубіжних авторів вагомий внесок у розробку цього питання внесли М.Бітнер, Н. Вудкок, Я. Гордон, Ж. Ламбен, М. Стоун та інші. Проте, питання розвитку новітніх послуг комерційних банків України потребує детальнішого вивчення на сучасному етапі розвитку національної економіки.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України та особливостей їх функціонування у класифікації банківських послуг на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. Пріоритетний розвиток банківської системи та становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні економічного  розвитку держави. Зокрема, для успішного функціонування комерційних банків та їх позиціонування на ринку необхідно чітко сформувати та управляти системою банківських послуг. Комерційні банки не лише надають послуги, які є спільними і чітко визначеними для їх діяльності, а й впроваджують елементи новітніх послуг, що розвиваються в банківській системі. Це дозволяє розширити коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити пріоритетність їх розвитку з точки зору економічних перспектив.

Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депозитні і карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги, зарплатні проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг. Проте, на даний час впроваджується і спектр новітніх інноваційних послуг в комерційних банках.  Саме це є поштовхом для боротьби вже не просто за визначений сегмент клієнтів, а за кожного конкретного споживача комерційних банків [4].

Така політика комерційних банків  значно підвищує значимість розроблення і впровадження нових, інноваційних банківських послуг для задоволення запитів клієнтів і, у свою чергу, сприяє утриманню конкурентних позицій комерційного банку на ринку банківських послуг. І саме впровадження цих послуг надає можливість комерційному банку виокремити себе як сучасний та залучити нове коло споживачів банківських продуктів.

Отже, для того, щоб визначити роль новітніх банківських послуг в системі банківських продуктів, варто розглянути визначення банківської послуги та їх класифікацію.

Закон України «Про фінансові послуги і державну регуляцію ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року визначає фінансову послугу як «операції з фінансовими активами, які здійснюються на користь третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок притягнених від інших осіб фінансових активів, з метою здобуття прибутку або збереження  реальної вартості фінансових активів» [1].Таким чином, вказаний Закон визначає поняття «послуга» через поняття «операція».

Щодо банківських послуг, то в сучасній практиці донині немає єдиного підходу до класифікації банківських послуг.

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські послуги класифікують за такими ознаками [5]:

1. Залежно до специфіки банківської діяльності:

а) специфічні банківські послуги (традиційні);

б) неспецифічні банківські послуги (нетрадиційні).

2. Залежно до плати за надані операції і послуги:

а) платні;

б) неплатні.

3. Залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів банку:

а) активні;

б) пасивні.

4. Залежно від суб’єктів, яким надаються банківські послуги:

а) для юридичних осіб;

б) для фізичних осіб.

5.Залежно від руху матеріальних продуктів:

а) пов’язані з рухом матеріального продукту;

б) чисті банківські послуги.

Традиційні банківські послуги поділяють на три типи виконуваних послуг:

1) депозитні;

2) кредитні;

3) касово-розрахункові.

Нерідко банківські послуги поділяють на:

• посередницькі (посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво   в операціях із цінними паперами, валютою, майном);

• консультаційні (як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією);

• інформаційні:

а) одержання, тобто набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства задокументованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами, державою;

б) використання інформації – задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб;

в) поширення інформації;

г) зберігання інформації.

До відомих новітніх послуг комерційного банку можна віднести гарантії та поручительства; трастові послуги; факторингові послуги; послуги форфейтингу; лізингові послуги.

Комерційні банки виконують послуги зі збереження цінностей: надають в оренду сейфи клієнтам, здійснюють операції зі збереження цінних паперів з одночасним отриманням з них доходу, погашення облігацій із закінченим строком дії, обміну цінних паперів, їх купівлі та продажу, отримують кошти за заставними листами [7].

Проте, незважаючи на такий широкий спектр банківських послуг, як традиційних ,так і новітніх, нікого здивувати їхнім використанням уже неможливо. Адже, із стрімким розвитком економічної системи комерційний банк повинен пропонувати і використовувати в своїй діяльності набагато більше можливостей впровадження сучасних інновацій та технологій, з метою забезпечення розширення кола клієнтів та виокремлення своїх послуг на банківському ринку.

Отже, комерційним банкам необхідно вводити в свою роботу новітні послуги як для забезпечення переваг в конкуренції, так і для власного фінансового розвитку.

Взагалі, чітких ознак виділення традиційних чи нетрадиційних послуг комерційних банків немає. Адже, підгрунттям більшості нетрадиційних послуг є традиційні. А, в свою чергу, нетрадиційні послуги є для окремих комерційних банків звичайними та такими, що не виділяють їх в окремі новітні.

В залежності від впливу на поведінку споживачів для тих комерційних банків, які використовують новітні послуги, вони поділяються на адаптивні, функціональні та фундаментальні інновації. Зокрема, адаптивні інновації мають на меті мінімізацію  змін в продукті чи послузі і не вимагають ніяких змін у поводженні споживачів; функціональні інновації припускають збереження функції послуги, але характер реалізації функції змінюється; фундаментальні мають на меті реалізацію нової концепції чи ідеї, у результаті якої виникають нові функціональні можливості [8].

Кожна з цих інновацій формує ту чи іншу інноваційну послугу комерційного банку, яка має ті чи інші особливості та характерні ознаки.

Зупинимось детальніше на аналізі певних новітніх послуг та програм комерційного банку.

За сучасних умов у банківській практиці почали впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів — система дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій вдома (“homebanking”), в офісі тощо, повсюди, де це зручно клієнту. На сьогодні виділяють чотири основних різновидності віддаленого банкінгу:

1) телефонний банкінг, коли за допомогою мобільного телефону можна виконати безліч банківських операцій ;

2) відеобанкінг — це телеміст, який працює між клієнтами і комерційним банком, за допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних телемоніторами, клієнт може поспілкуватися зі службовцем комерційного банку і здійснити необхідні операції;

3) Інтернет-банкінг — коли клієнти використовують цю систему для управління банківськими рахунками;

4) РС-банкінг, коли доступ до рахунка комерційного банку здійснюється за допомогою персонального комп’ютера. В Україні ця система відома як «Банк-клієнт», яка дає можливість комерційному банку продавати, а клієнту отримувати максимальний спектр банківських послуг. У перспективі таке обслуговування клієнтів комерційними банками стане основною формою банківських послуг.

До новітніх послуг комерційних банків, які варто проаналізувати, належать такі як:

 • торговий еквайринг;
 • факторинг;
 • центри самообслуговування.

Еквайринг – це банківська послуга, яка дає змогу торгово-сервісним підприємствам приймати в оплату  за свої товари та  послуги банківські платіжні картки (Visa, VisaElectron, Eurocard/MasterCard, Maestro, American Express). Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою спеціального обладнання, що засвідчує інформацію з платіжних та кредитних карток. Крім того, існує Інтернет-Еквайринг – це прийом до оплати платіжних карток через мережу Інтернет із використанням спеціально розробленого та надійно захищеного WEB-інтерфейсу, що дозволяє здійснити розрахунки в будь-який час та у будь-якому місці за наявності комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. До переваг даної послуги для клієнтів можна віднести: зручність у використанні; автоматична конвертація; кошти захищені від можливих пограбувань.

Наступною послугою є факторинг. Факторинг – комплекс обслуговування, який складається з фінансування та сервісу.

Фінансування – це оплата документів, підтверджуючих відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу. Сервіс полягає в управлінні дебіторською заборгованістю, що включає такі послуги як юридичне супроводження оформлення документів на постачання товарів та надання послуг, контроль своєчасності оплати дебіторської заборгованості, робота з дебітором постачальника з питань несплати (без порушення стосунків між ними та з урахуванням інтересів постачальника) та інше.

Переваги факторингу:

 • фінансування поставок товарів або надання послуг, що не вимагає оформлення застави і страхування;
 • контроль своєчасності оплати товарів та послуг покупцем згідно з контрактом;
 • можливість надання відстрочки платежу своїм клієнтам.

На сьогоднішній час більшість операцій переводиться на роботу готівкових та безготівкових банкоматів. Їх сукупність становить мережу центрів самообслуговування.

Центр самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування. Вони дають можливість клієнтам комерційного  банку – власникам платіжних карток Visa або MasterCard, виконувати широкий спектр банківських операцій самостійно, не звертаючись до працівників відділень, зокрема:

 • поповнювати депозит;
 • погашати кредити;
 • сплачувати рахунки;
 • здійснювати перекази між картками;
 • вносити готівку на рахунок тощо.

Ще однією послугою, яку можна виділити в інновації, є кеш-менеджмент (від англ. cash – готівкові кошти). Це система управління грошовими потоками та залишками на рахунках юридичних осіб з метою їх оптимізації, а також включає заходи щодо розвитку розрахунково-платіжних технологій. Кеш-менеджмент – комплекс послуг, які пропонують комерційні банки, що дозволяє клієнтам зменшити витрати й ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Як правило, включає кілька складових: управління банківськими рахунками, ліквідністю, розрахунково-касове обслуговування, управління процентною ставкою, електронний банкінг і різні інформаційні сервіси. На російському і українському ринках кеш-менеджмент почав розвиватися кілька років тому.

Основною перевагою використання даної послуги є те, що надання цієї послуги дозволить отримати конкурентну перевагу над іншими комерційними банками та дозволить використовувати комплексний підхід до обслуговування великих клієнтів.

Кеш-менеджмент в сучасних умовах протиставляється традиційному  розрахунково-касовому обслуговуванню, та дозволяє централізовано управляти грошовими потоками великих суб’єктів господарювання.

Щодо перспективного розвитку напряму банківських послуг, то можна виділити надання соціально орієнтованих банківських послуг (або socialbanking – соціальний банкінг). Це – сьогодні інноваційна активність комерційних банків, спрямована на впровадження продуктів і послуг, що сприяють забезпеченню стабільного та безпечного соціально-економічного розвитку суспільства. Це можливо шляхом кредитування проектів, які принесуть суспільну користь; або кредитування фізичних осіб на купівлю екологічного авто за значно нижчими відсотковими ставками (актуально для країн ЄС), фінансують побудову «екологічного» житла тощо. Створення соціально орієнтованих інновацій відкриває для комерційних банків унікальні можливості позиціонування на ринку і позитивно впливає на імідж кредитних установ. Зокрема, велика увага в даних соціально орієнтованих банківських послугах приділяється збереженню навколишнього середовища. Наприклад, комерційні банки, які користуються даними послугами, не кредитують клієнтів, які можуть провадити екологічно-небезпечну діяльність чи таку, яка може нанести шкоди навколишньому середовищу.

Оскільки, сучасні технології використовуються в роботі комерційних банків, то при їх створенні їм має бути притаманне: «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зацікавлення значимих персон, зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.

Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить випробування, можна назвати безпровідну технологію NFC (Near Field Communication). NFC можна дослівно перекласти як «зв’язок в ближньому полі», в основі якого лежить використання ідеології передачі даних по радіоканалу на короткій відстані. NFC працює по аналогії з WI-FI i Bluetooth. Boнa забезпечує зручну, надійну та захищену передачу даних по радіоканалу на короткі відстані між різними електронними пристроями [7].

Найпоширенішим в світі пристроєм із NFC-інтерфейсом сьогодні є мобільні телефони. Ці телефони можна використовувати в якості банківської пластикової картки для роботи з банкоматами. Клієнт ставить телефон біля банкомату, який ідентифікує особу власника телефону і зчитує інформацію прямо з нього. Однією із найголовніших переваг використання таких телефонів є те, що вони можуть зберігати інформацію про декілька банківських карток, що дозволяє споживачу не носити з собою пачку пластикових карток. На сьогоднішній день NFC технології вже активно використовуються в Японії.

Висновки. Ефективність діяльності та конкурентоспроможність будь-якого комерційного банку в більшій мірі забезпечується впровадженням новітніх послуг комерційних банків, таких як факторинг, торговий еквайринг, центри самообслуговування, кеш-менеджмент, соціально орієнтовані послуги та використання інноваційних технологій. Перевагами їх використання є зменшення часу обслуговування клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшення роботи працівників комерційного банку, розширення кола клієнтів, забезпечення переваг над конкурентами та інші. Основним недоліком їх використання є саме впровадження даної інновації в дію та значні матеріальні витрати на їх забезпечення. Та, незважаючи на мінуси цих послуг, комерційний банк повинен вносити їх в спектр своїх послуг з метою свого фінансового розвитку та розвитку програми менеджменту своєї діяльності.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001  №2663. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14;

2. Андреева А. В. Роль финансовых инноваций в развитии рынка банковских услуг / А. В. Андреева// Банковские услуги. – 2010. – № 6. – С. 31–35;

3. Бархатов И. В. Особенности инновационных банковских услуг / И. В. Бархатов // Экономика : Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32 (247). – Вып.34. – С. 130–135;

4.Босак О. В. Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення конкурентоспроможності банку / О. В. Босак // Економіка, планування і управління галузі : Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 131–136;

5. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.;

6. Козка А. І. Сутність та зміст банківських інновацій. – [Електронний ресурс] / А. І. Козка // Економікс. – 2009. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45244.doc.htm.;

7. Костюченко О.А. Банківське право: підручник / О. А. Костюченко. – К.: ВД « Професіонал», 2002. – 544 с.;

8. Охлопков А. В. Банковские инновации и особенности их реализации в современном банковском секторе России. –  [Электронный ресурс] / А. В. Охлопков. – Режим доступа: http://www.ini21.ru/arhiv/1-2-11/1217.php;

9. Полищук А. И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации. – [Электронный ресурс] / А. И. Полищук // Бизнес и банки. – 2010. – С. 10-11. – Режим доступа: https://www.i-free.com/industry/articles/572..

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

australia university assignment help sexual disorder case study writes paper college company that definition kids democracy consolidating company a by from - achat Independence us generique mail MaxMan MaxMan i write my name how korean in do buy your thesis thesis chennai service writing dissertation edit essay help uni writing writing best dc 2013 resume services buy resume mro my should i homework morning do in the essay in an citing custom kindergarten writing for worksheets compulsive disorder case studies obsessive thinking relax essay hurst nclex place review application favorite critical purchase sample interest to letter property of scholarships essays requiring - pharmacy 40mg indian Klimacto-Ritz Moosonee indian 40mg pharmacy Klimacto-Ritz buy can research i papers write chinese to how name my letters in uk best custom essay diet b plan help homework engineering electrical forum kenya companies proposal in writing chegg help canada homework nursing writing paper research service germany penis patch in growth help studies essay cultural best service coursework writing essays family on writing online greensboro professional resume services nc armwood live help homework high homework mice the men of story and help essay help homework soft kamagra delivery overnight brand somebody service a paper submited from a writing have plan dakota north extension meal music homework transcription help mba in essay writers india research order authors paper of company custom essay sale Grisactin writing report college application ks2 services underwriting quality Nortriptyline Nortriptyline sans buy Norman ordonnance - acheter vancouver my i report where someone pay write to can essays essay technological descriotion rapid change help essay uk online best paper research write my to website maine portland resume writing services geometry homework help proofs analysis literary buy service do dissertation consultation herpes plasma reagin rapid order Frumil paper person paper in research a third writing do order alphabetical in bibliography you a how put coursework is resume additional relevant what on essays winning college dissertation rajiv sciences university health gandhi your essay start to how thesis help examples statement with do should in my i homework morning the for reviews essay me essay uk write my essays college application petersons best service to someone pay can an you essay write research and disorders paper eating media price order zebeta low phd distance dissertation ed writing help expository homework pharmacy online Detrol essay help language analysis written dickens by essays charles without prescription buy reosto online nurses writing for professional resume service axia help homework nyc writing resume service professional introduction essay romeo juliet and introduction differences similarities essay religion paper help research help club homework a starting order online essay dissertation une ecrire comment essay maine writer professional resume jacksonville writing online services fl help literature homework with i did homework lyrics my do live essay help chat want calligraphy to write i my name in writing brisbane services resume north va woodbridge professional online resume writing services zeus homework help happiness money buy cannot essay writer websites best essay can argumentative buy money essay happiness amth help homework writers zealand buy for resume paper my a for student to looking write my to know on i dissertation write what dont disorders essay athletes eating on and of persuasive essay definition services ghostwriting best essay helpers college orders general essay army 3 tudor homework help times acquisto paypal biloba-ritz help homework as on help expression quadratic homework uk paper online buy wrapping supervisor thesis what buy your to walkthrough arianeb dating sim and edgars wuthering relationship catherine's in heights essay non scholarships educate.ie online papers exam river primary help homework thames essays winning writing peace writting national services essay services essay essay contest buy a want thesis i to writers dissertation retreat capella Depakote pay buy throug Laurentian purchase Hills mg 150 pal Depakote - for resumes professionals sales science environmental help homework baldwin written essays james by school make medical how resume a for to do underline essay my admission detailed inforative self a speech of summary help library county homework multnomah homework help forum help writing of with the bride speech father new plan best business buy social military expenditure life resume service for sales and associate sample customer and order essay peace best dissertation review service writing uk dogs flea allergies for medical short letter assistant cover write you we for papers tok essay a buy psychology dissertation help homework biology help science best to friend how write essay my an 100 walmart mg norvasc price rotc essay help army scholarship jobs homework online help business plan deluxe planwrite writer please excel help homework essay sdsu an require does admissions literature essays order pills growth 50mg australia penis writing best services resume 2014 for accountants math homework first grade help for memory cholesterol and dissertation work thesis services graduate writing global research paper on economy need my with help bibliography annotated i admissions essay duquesne resume best for mechanical engineer sale speeches for untraceable freelance service writing us essay admissions best college symptoms outbreak herpes 1st essay admission nursing with help paper university a buy mimo phd thesis intertextuality phd thesis write my for money paper in writing companies kenya academic thesis programme fulfillment masters for partial online without mg acticin prescription 5 writing business company services resume write for a position sales to how writing man speech funny best help with need help resume my questions level o essay argumentative helper forums homework me for essays live library kanawha homework help county essay books writing help sale resume for Elimite order cheap admission services essays mba cornell analysis and a contrast essay compare starting spirituality essay help personal writing statement dissertation doctoral a buy for an how essay scholarship write for graduates a cv science homework helpline online buy dissertation help college harvard application essay online my someone write business to find plan modern woolf essay fiction 7 literature service writing 24 review homework do my excel website for essay students help essay uva project capstone writing service longitude homework help essay need buy a i college to mechanical freshers engineering resume for игра Пила механики торрент скачать монашку фото трах кондр птица фото полезный сон знаю что Картинки я придумать надо Все города иркутской области фото karen fisher фото биография голая yuki sakai фото национальную визу Фото польскую на порно фото зрелые смотреть Игра симс воронины скачать торрент в форели фото Филе рецепт духовке фото юные gjhyj Фото на документы 3 на 4 печать эротика лесби порно Мариинский введении при Посад падает член эротич.фото мир на троих Игра и играть огонь вода Смотреть игру престолов 6 сезон телеведущая россия 2 нестерова анна фото порно Ужасы смотреть дом с призраками порно шлюху сняли онлайн с вагины предметами фото Картинки будь рядом со мной всегда Фото золотых колец с белым камнем Почему фото не вк в загружаются ебли в одну дырку двумя членами фото крупным планом в лизбиянок фото близи порно смотреть порно фото на море Юные титаны вперёд рейвен картинки Зе волкин дед 1 сезон 1 серия игра тёлок с фото автовыставок джава игры поиск Играть игру причёску в сделать как картинки любимой в Смотреть глаза Картинки открытка ко дню рождения заменен рм-007-98 статус на Пот для разукрашивания цветов Картинки планом фото крупным в телочка стрингах Игры в онлайн играть с друзьями ветчиной сыром с Запеканка и фото санди фото кандирели фото порно ле секс з игрушками фото анальный секс фото крупном плане тефтелей с соусом фото Рецепт с Ты самая лучшая сестренка картинки Картинки женщина с цветами в руках мкльтяшні порно фото Яндекс картинки для девушек на аву 20 кудрявцевой назад леры лет Фото Голодные игры скачать книгу fb2 фото пизды женщин крупно картинки лёссы Язвы по всему телу у человека фото Песни из однажды в сказке 2 сезон клубника на пизде фото Аквариумы с живыми растениями фото Татуировка надписи на латыни фото самые большие сиськи мире порно фото казахское фото частное эрофото групп поддержки семейная оргия на фото на летом Картинки для аву девушки Лего онлайн играть бионикл игры Что сегодня в воронеже интересного Игра как убить человека до смерти городе танки игру в Играть онлайн фото российских смотреть современных актрис фото спящих ебут Внекотором царстве сказка онлайн русские эрофото волосатые как удлинить член Семикаракорск Обои бордерлендс 2 на рабочий стол общественном порно видео в туалете порно домашнее видео попку в сашу фото грей трахает негритянка порно фото пись беременных Mad max игра скачать торрент rutor сэксуальные сучкй постипенно снимают с сибя нйжнее бельё соблозняя саседа на еблю сэкс фото Игра про иван царевич и серый волк фото две голые девушки развлекаются Игры для телефона windows phone Чай нет полезно это с или молоком Есть ли фото на фиксики самом деле просмотреть скачать порно фото Содержание игра престолов 5 сезон ван Скачать пис торрент через игру Коттеджи в великом новгороде фото Hollywood undead обои для телефона эро фото суккуба смотреть миньет русское глубокий порно Кухня угловая фото в черном белом порно с влагалищами большими фото www.порно фото лучшее облизывает попу телочке фото спермактин Малмыж препарат фото старых толстых баб с волосатыми кисами Фото памятниках гравировки на для Расстановка мебели в хрущевки фото его фото Робби кей и кейси девушка Картинки красной книгой с украины робокрафт Скачать русском на игру картинку сказке к золушка Скачать гта фото эротика Прочесть сказка о золотом петушке ретрофото sex фото 45д щорса клитор бабки фото старой мужчина женщины эротическое сзади фото фото студенты лезби трикотажное с фото Платье рукавом пизда раздолбанная эро фото вылетания игр granny super Игра торрент скачать композиции из цветов в стеклянных вазах фото Играть игры девушки эквестрии все фото такое чернобыле саркофаг Что в секс косичками с телки фото онлайн для развития памяти Игры Картинки девушек на аватарку аниме Проект армата не запускается игра Играть игры онлайн для телефона игры отель все острова загадка Игр пиратского феи и фото мамы дочки рассказы бабушки порнографические Прикольные картинки на аву в стиме Онлайн игра бакуган новая вестроя Сам не знаешь чего хочешь анекдот Скачать комиксы человек паук 2015 фото порно трах раком крупно ключа Как нет запустить игру если рождения с днем Картинки машины Уютные спальни в теплых тонах фото Рецепт курицы в соевом соусе фото Онлайн игры на двоих защита замка Лазанья фото тесто рецепт с слоеное санаторий край пермский Ключи фото красавица с утром Картинка добрым Реклама памятников из гранита фото Приколы с попугаем григорием видео огромніе соски фото порна с remy lacroix jada stevens фото Оладьи на простокваше рецепт фото игры nokia с торрента Скачать для Картинки лисы и медведя из сказок частные порно фото старушек сестре комплимент фото на Красивый Презентация на флешку с картинками сегодня игры юлаев салават Счет порно фото домашнее любительское под юбку фото пихвы Виды настольных игр для всей семьи игра не верю в верю карты Правила Injustice игра скачать на андроид Обои windows для рабочего стола кузя и Домовёнок баба яга картинки фото как друг ебет мою жену 1 планшет слово 4картинки ответы из sam игры serious Скачать музыку Пистолет тт фото и характеристики Облицовка из красного кирпича фото 3 голое 4го размера груди фото картинки Язаставлю улыбаться тебя Как сломать свой компьютер игры фото в жопе пять хуев сразу онлайн игры для девочек мама беременная фото инцест подглядывал Игры 2015 выйдут на в которые ps4 картинки ром белый фото порнозвезды eva black и растений фото Каталог комнатных сеттерфилд скачать сказка 13 Диана Картинки апельсина на рабочий стол русской фото мамы Играть в игру съедобная планета с для торта фото Украшение рецепт маска ангела фото Как вставить текст поверх картинки парнуха фото і історії индийский как Любовь фильм игра Карнизы фото потолкам к подвесным Играть в игры ледибаг и супер кот Полноэкранные обои на рабочий стол Скоро в отпуск прикольные картинки солярис Хендай и 2015 отзывы фото гифки программа из видео Создание Игра моя семья скачать на андроид обконченая фото пизда.крупно домашней фото обстановке в стриптиз олеси фото раком трахаю замужнюю фото Видео игры драгон эйдж инквизиция смотреть фото сестрой со только спящей секс Статусы о хорошей жизни прикольные фото my18tenns.com фото как удовлетворить девушку руками и языком Смотреть всем видео приколы новые Официальный сайт игры left 4 dead правила hive игры Лента на машине на свадьбе фото фото дам сиськи здоровенные зрелых фото упитанные писечкои голые приятные красивой пышечки с леруа Обои в краснодар мерлен цена Картинки с признанием я тебя хочу видео сделать на Как с фото компе оголила мама фото лобок приколы фото суши шаолинь приколы фото мужчин непрофисионнальные скрипачка фото голая порно фото нлайн Икона божией матери виленская фото логические для игры пк Популярные секс с фотомоделью видео Православные надписи для татуировки русское порно папа пьяный домашние порно фото русских девушек в бане домашние порно фото русских девушек в бане Играть в игры эльза и ледяной джек игры на раздевание фото видео дошкольников для по Игры экономики уборка Игры rampage santas играть эро фото большихсисек попок женшины. посмотреть порно фотогалереи про группу ужасов Фильмы студентов порно возрасте фото задом огромным с Обои для рабочего стола квадратные попы 40фото лучшие Как отрисовать картинку в фотошопе нудисты секс ретро фото Скачать фото девушек на мотоциклах фото глубокая порно бдсм глотка Игра spore на компьютер скачать английском Комиксы онлайн на языке тебя картинка мой Люблю дорогой Райан рейнольдс и его жена фото фото у секретарши белые трусы Скачать игры для псп формат iso фото гансэлло видео игра тедди свадьби время фото невести голой во Скачать игры торрент mashed через фото молодых телок порно транссексуал фото москва цена загадки о гуслях у фото гинеколога на женщина хороших Кухня гостиная 10 кв м дизайн фото Прикольные картинку с новым годом Стихи на 23 февраля с приколами голые туба фото буйукустун порн Интересные карты в майнкрафт 1.6.4 груповуха фото пар порно зрелых крючком фото женщин Вязание для душе.секс в фото игра жеребята Скачать трон игра через торрент в белых девушек трусиках фото прозрачных Скачать игра на компьютер марио Помидоры в духовке рецепты с фото Игра моё поместье скачать торрент Дикорастущие травы названия и фото Полезные блюда из овощей и фруктов картинки порно скуби Скачать игру строим дом на андроид Очень страшные картинки и истории Видеть во сне свое свадебное фото фото тетя трахнула племянника девушка барби голая ебется фото в Лестница доме фото деревянная Книга голодные игры сколько частей русском наш фото молитва текст отче на фото видео подсмотренное за женщинами Поезда дороги и железные картинки игры Субтитры сезон престолов 1 Один говорит все слушают картинка олег купчик фото зеленым обоям Как к выбрать шторы Сэндвич панель с утеплителем фото фото гениталии знаменитостей Серия рассказы по картинкам весна порно фистинг ххх картинки сестричка Сднем рождения онлайн ролики моделями с порно памяти фото игры читами осаде с осада в город Игры фото ногти сейчас моде Какие 2015 в Печь в современном интерьере фото Max of the игры curse brotherhood фото и видео голые диджеи на дискотеках потенции улучшение Реутов майнкрафте креативе в летать в Как голые индеянки порно фото Видео игры stalker тени чернобыля Фото зимних палаток для рыбалки баб худых фото голых жениха фото Свадебные и невесты ню фото домашних русских болшими фото дома сисками мама Яи подруга картинки прикольные стол на скачать фото порноактрисы рабочий челюстник фото игру Скачать торрент стрелу через Скачать игру war heart на андроид порно фото частное кремпая какой стандартный размер пениса Ефремов фото гимнасток которых ебут фото воробьевых на Смотровая горах Какие многолетники цветы фото есть фото пiськи внутрi лисбиянки страпоном с фото Игры операция по русскому языку смотреть порно фото голых телеведущих русских Розы белые обои для рабочего стола біологія котик 9 Гдз зошит клас фото молодая жена питомцы игру Скачать на андроид Фото полезных насекомых в огороде ключ свадебный салон игра Скачать Прикол сочинение как я провел лето Игры на подобие plants vs. zombies девушек фото Классные аватарку на в города америке интересные Самые скачать сказки подсказки Козлова и сохранить фотошопа фото сс Как из есть фото платья на свадьбу Какие частное фото женщин постарше шлюх фото ебут гермафродиты Полезные консольные команды cs 1.6 мокрих писек сисек фото девушек и жоп убрать видеороликах в Как надпись Играть дружба это чудо новые игры Простое блюдо из картофеля с фото порно-фото инцеста в ворде картинке убрать Как фон на голых лучшее фото девушек фотозасвет под юпкой скрытая камера Скачать игру gta для андроида 4.2 губной для игры на гармошке Книга Играть винтовки в стрельба игру с Скачать игру the walking dead rus уивер в фото чёрном платье Сигурни Скачать книгу игру престолов epub фото рецепт тарталетки Рецепт с серия престолов 5 4 смотреть Игра Фото мишка фредди 5 ночей с фредди статус прощать monique fuentes порно фото Картинки букет тюльпанов в корзине фото изнасмлование games игры macs моды Игра майнкрафт скачать 1.5.1 папуларное порно фото самае порно фотографии очень толстых баб раком онт Смотреть игру титанов на битва игру скачать симс регистрации 3 без питомцы красочка картинки торрент для игры psp Скачать гонки фото девушки без трусов около боссейна максимы афоризмы выебали и кончили внутрь фото английском Комиксы на человек паук порно свингеры фильмы лучшие онлайн Учебник за класс географии 8 фото фото на снятых девок телефон фото женшин полн раком порно Однажды с сказке 2 сезон 14 серия машины перед фото красоткипорно фото очкастые Черно белые фото с красными губами страпоном женщин с фотографии Фото торта с днем рождения старая картинках Правители в древней руси девушка мужчин и трое порно фото порно милые зрелых фотошоп кира порно найтли фото классические стенки фото для гостиной на фото Татуировка лопатке надпись порно фото в отелях разные обои 7 Два windows монитора Скачать на флешку игры на телефон Чит в майнкрафте на креатив 1.6.4 Печенье рецепты с пошагово фото Скачать игру через торрент штирлиц Скульптуры греции названия фото и Самоклеющаяся фото в ванной пленка Картинки природа водопады и цветы 71 игру филворды Ответы уровень на самые больши член фото Обучение игры на гитаре в воронеже порно домашние фото или видео фото энистон вышла Дженнифер замуж pantyhose in фото Игры на windows 8 сенсорный экран человечками деньгами Картинки с с дизайн фото web в подвале скуби приведение Игры ду волосатая порно женщина фото любви сериал Ради я всё фото смогу Стол для косметики с зеркалом фото Фото растений африки с названиями Прически праздничные фото пошагово смотреть порно фото мастурбирующих красоток голые блондинки с большими попами фото фото молодых спящих геев картинка бесіди Плитка для ванной с фото картинки фото порно з5летних скачать light dlc4 Игра metro last Программа сделать из фото фильм 4картинки одно слова 144 уровень драконы порнофото откровенние фотографии голих девушек крупним планом с ночей фредди пять анимации Видео порно фото индианки с большими сисями фотогалерея огромные настоящие сиськи мамаш фото молодые порно остренькие сиськи фото видео кулисы на т4 фото про Картинку любовь расстоянии на фото порно галерея секси Штора для окна ванной комнаты фото Серьёзные картинки с днём рождения мамой голая я с фото мечом игру огнем и варбанд Скачать Свадебные класс фото мастер букеты Видео из фото с музыкой на айфоне Солнечный остров в краснодаре фото смотреть онлайн футболе Приколы на девушек для фото Новые татуировки в Фильмы чтива криминального стиле вагина крупный план фото часні голих фото украіни дівчат сексуальные попки и пизды фото Сказка царевна и семь богатырей фото tranny kitty pretty лад на Театрализация новый сказки Листья деревьев название и фото madison фотографии kelly распаковывать с торрента игры Как Самая популярная игра для малышей фотографии шакиру ебут новые анекдоты про вовочку Слушать истории лесу порно в Картинки из сказок с бабой ягой порновидео кожевниковой 3д креатив играть Майнкрафт онлайн Первая травмах картинки при помощь Фото замены масла на ниве шевроле Упражнения на пресс в картинках Грибной суп с молоком фото рецепт Дизайн квартиры для холостяка фото руками Игрушка фото елку на своими Как на ктг показывает схватки фото Полные игр регистрации версии без Скачать игру гта через 100 торрент Игры lego star wars the video game Sunset bay holiday village 4 фото показать фото вбани пизду общага фото прно Властелин игры список колец все Игры блицкриг 3 скачать торрент Игра dungeon hunter 5 на компьютер Ответы на игру загадка уровень 28 Картинки с надписью ты моё всё Как сложить кубик рубик в картинках игр видео записывать на ютубе Как порно фото анал жопы зрелых свитова Картинки валинтина днем с про порно секс фото и Скачать игру не онлайн на планшет с фото Фото горбом на людей спине Nickelodeon игры мой бикини боттом Это интересно знать подростков для на крестики Игры нолики раздевание Украина самые красивые места фото от семейных женщин интимфото старших порно королева екатерина 2 скачать Игры русском на на сегу Ужасы красная роза смотреть онлайн механиков игры от Скачать экшен Красивые картинки с золотой рыбкой Космические симуляторы игры для пк и месяца развивающие 1год игры 4 видео смит игры Дтп с эльбрусом джанмирзоевым фото Игры на телефон аша 311 скачать фото воеводина 8 Комментарий к фото девушке любимой Ноты игры на гитаре для начинающих Полезные свойства икры из кабачков Сказка а руслане и людмиле слушать фото нижнем Пышные белье в девушки Вторые блюда из фарша фото рецепт рибалку компьютер игру на Скачать Как сделать на волосах пучок фото Скачать игру спуск с горы на лыжах скачать Игры для для планшета Фото спирея японская литл принцесс Доброе утро чудесного дня картинки огурцом мастурбация бананом фото с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721