Перспективи розвитку новітніх послуг комерційних банків України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено основні напрями розвитку новітніх послуг комерційних банків України, таких як: торговий еквайринг, факторинг, послуги центрів самообслуговування, дистанційне самообслуговування, кеш-менеджмент, форфейтинг, гарантії та поручительства та перспективи їх використання в роботі  комерційних банків з метою забезпечення їх конкурентоспроможності і власного фінансового розвитку.

Ключові слова: банківські послуги, новітні послуги, комерційні банки,  розвиток.

В статье осветлено основные направления развития новейших услуг коммерческих банков Украины, таких как: торговый эквайринг, факторинг, услуги центров самообслуживания, дистанционное самообслуживания, кэш-менеджмент, форфейтинг, гарантии и поручительства и перспективы их использования в работе коммерческих банков с целью обеспечения их конкурентоспособности и собственного финансового развития.

Ключевые слова: банковские услуги, новейшие услуги, коммерческие банки, развитие.

The article is focused on the directions for the development of new services of commercial banks in Ukraine, such as trade acquiring, factoring services, self-service centers, remote self-service, cash management, forfeiting, guarantees and warranties and prospects for their use in commercial banks to ensure their own competitiveness and financial development.

Key words: banking services, new services, commercial banks, development.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку сфери банківських послуг, що проходить в умовах загострення конкуренції і кризових явищ на світовому грошово-фінансовому ринку, характеризується такими основними тенденціями: ростом обсягу та різноманітності банківських послуг; упровадженням нових послуг як для населення, так і для підприємств; підвищенням значення  новітніх технологій у цьому процесі. Таким чином, комерційні банки, як повноцінні учасники ринку, вимушені самі виступати ініціаторами своїх новітніх процесів [3]. За таких умов функціонування інновацій для вітчизняних комерційних банків є не тільки критерієм оцінювання конкурентоспроможності, а й умовою виживання на ринку [4]. Отже, з огляду на вище зазначене, дослідження  перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України набуває все більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання банківських інновацій, та зокрема новітніх банківських послуг, висвітлюється у працях російських учених: О. Лаврушина, Н. Валенцевої, І.  Балабанова, П. Семикова, Є. Золотова. Серед вітчизняних авторів варто виділити праці О. Васюренка, А.Єпіфанова, А. Пересади, С. Єгоричевої. Серед зарубіжних авторів вагомий внесок у розробку цього питання внесли М.Бітнер, Н. Вудкок, Я. Гордон, Ж. Ламбен, М. Стоун та інші. Проте, питання розвитку новітніх послуг комерційних банків України потребує детальнішого вивчення на сучасному етапі розвитку національної економіки.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні перспектив розвитку новітніх послуг комерційних банків України та особливостей їх функціонування у класифікації банківських послуг на основі вивчення теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.

Основна частина. Пріоритетний розвиток банківської системи та становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні економічного  розвитку держави. Зокрема, для успішного функціонування комерційних банків та їх позиціонування на ринку необхідно чітко сформувати та управляти системою банківських послуг. Комерційні банки не лише надають послуги, які є спільними і чітко визначеними для їх діяльності, а й впроваджують елементи новітніх послуг, що розвиваються в банківській системі. Це дозволяє розширити коло послуг комерційних банків та клієнтів та визначити пріоритетність їх розвитку з точки зору економічних перспектив.

Вітчизняні комерційні банки використовують кредитно-депозитні і карткові програми, розрахунково-касові і валютні послуги, зарплатні проекти, тобто стандартний пакет банківських послуг. Проте, на даний час впроваджується і спектр новітніх інноваційних послуг в комерційних банках.  Саме це є поштовхом для боротьби вже не просто за визначений сегмент клієнтів, а за кожного конкретного споживача комерційних банків [4].

Така політика комерційних банків  значно підвищує значимість розроблення і впровадження нових, інноваційних банківських послуг для задоволення запитів клієнтів і, у свою чергу, сприяє утриманню конкурентних позицій комерційного банку на ринку банківських послуг. І саме впровадження цих послуг надає можливість комерційному банку виокремити себе як сучасний та залучити нове коло споживачів банківських продуктів.

Отже, для того, щоб визначити роль новітніх банківських послуг в системі банківських продуктів, варто розглянути визначення банківської послуги та їх класифікацію.

Закон України «Про фінансові послуги і державну регуляцію ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року визначає фінансову послугу як «операції з фінансовими активами, які здійснюються на користь третіх осіб за власний рахунок або за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за рахунок притягнених від інших осіб фінансових активів, з метою здобуття прибутку або збереження  реальної вартості фінансових активів» [1].Таким чином, вказаний Закон визначає поняття «послуга» через поняття «операція».

Щодо банківських послуг, то в сучасній практиці донині немає єдиного підходу до класифікації банківських послуг.

Найбільш поширеним є підхід, за яким банківські послуги класифікують за такими ознаками [5]:

1. Залежно до специфіки банківської діяльності:

а) специфічні банківські послуги (традиційні);

б) неспецифічні банківські послуги (нетрадиційні).

2. Залежно до плати за надані операції і послуги:

а) платні;

б) неплатні.

3. Залежно від порядку формування і розміщення фінансових ресурсів банку:

а) активні;

б) пасивні.

4. Залежно від суб’єктів, яким надаються банківські послуги:

а) для юридичних осіб;

б) для фізичних осіб.

5.Залежно від руху матеріальних продуктів:

а) пов’язані з рухом матеріального продукту;

б) чисті банківські послуги.

Традиційні банківські послуги поділяють на три типи виконуваних послуг:

1) депозитні;

2) кредитні;

3) касово-розрахункові.

Нерідко банківські послуги поділяють на:

• посередницькі (посередництво в отриманні клієнтом позички, посередництво   в операціях із цінними паперами, валютою, майном);

• консультаційні (як правило, цей вид послуг перебуває в тісному контакті з іншими операціями, а саме: кредитними, лізинговими та іншими. Плата за консультацію враховується у складі плати за основний вид операції, що супроводжується консультацією);

• інформаційні:

а) одержання, тобто набуття, придбання, накопичення відповідно до чинного законодавства задокументованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами, державою;

б) використання інформації – задоволення інформаційних потреб юридичних і фізичних осіб;

в) поширення інформації;

г) зберігання інформації.

До відомих новітніх послуг комерційного банку можна віднести гарантії та поручительства; трастові послуги; факторингові послуги; послуги форфейтингу; лізингові послуги.

Комерційні банки виконують послуги зі збереження цінностей: надають в оренду сейфи клієнтам, здійснюють операції зі збереження цінних паперів з одночасним отриманням з них доходу, погашення облігацій із закінченим строком дії, обміну цінних паперів, їх купівлі та продажу, отримують кошти за заставними листами [7].

Проте, незважаючи на такий широкий спектр банківських послуг, як традиційних ,так і новітніх, нікого здивувати їхнім використанням уже неможливо. Адже, із стрімким розвитком економічної системи комерційний банк повинен пропонувати і використовувати в своїй діяльності набагато більше можливостей впровадження сучасних інновацій та технологій, з метою забезпечення розширення кола клієнтів та виокремлення своїх послуг на банківському ринку.

Отже, комерційним банкам необхідно вводити в свою роботу новітні послуги як для забезпечення переваг в конкуренції, так і для власного фінансового розвитку.

Взагалі, чітких ознак виділення традиційних чи нетрадиційних послуг комерційних банків немає. Адже, підгрунттям більшості нетрадиційних послуг є традиційні. А, в свою чергу, нетрадиційні послуги є для окремих комерційних банків звичайними та такими, що не виділяють їх в окремі новітні.

В залежності від впливу на поведінку споживачів для тих комерційних банків, які використовують новітні послуги, вони поділяються на адаптивні, функціональні та фундаментальні інновації. Зокрема, адаптивні інновації мають на меті мінімізацію  змін в продукті чи послузі і не вимагають ніяких змін у поводженні споживачів; функціональні інновації припускають збереження функції послуги, але характер реалізації функції змінюється; фундаментальні мають на меті реалізацію нової концепції чи ідеї, у результаті якої виникають нові функціональні можливості [8].

Кожна з цих інновацій формує ту чи іншу інноваційну послугу комерційного банку, яка має ті чи інші особливості та характерні ознаки.

Зупинимось детальніше на аналізі певних новітніх послуг та програм комерційного банку.

За сучасних умов у банківській практиці почали впроваджуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів — система дистанційного банківського обслуговування. Комерційні банки надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій вдома (“homebanking”), в офісі тощо, повсюди, де це зручно клієнту. На сьогодні виділяють чотири основних різновидності віддаленого банкінгу:

1) телефонний банкінг, коли за допомогою мобільного телефону можна виконати безліч банківських операцій ;

2) відеобанкінг — це телеміст, який працює між клієнтами і комерційним банком, за допомогою спеціальних пристроїв, обладнаних телемоніторами, клієнт може поспілкуватися зі службовцем комерційного банку і здійснити необхідні операції;

3) Інтернет-банкінг — коли клієнти використовують цю систему для управління банківськими рахунками;

4) РС-банкінг, коли доступ до рахунка комерційного банку здійснюється за допомогою персонального комп’ютера. В Україні ця система відома як «Банк-клієнт», яка дає можливість комерційному банку продавати, а клієнту отримувати максимальний спектр банківських послуг. У перспективі таке обслуговування клієнтів комерційними банками стане основною формою банківських послуг.

До новітніх послуг комерційних банків, які варто проаналізувати, належать такі як:

 • торговий еквайринг;
 • факторинг;
 • центри самообслуговування.

Еквайринг – це банківська послуга, яка дає змогу торгово-сервісним підприємствам приймати в оплату  за свої товари та  послуги банківські платіжні картки (Visa, VisaElectron, Eurocard/MasterCard, Maestro, American Express). Безготівкові розрахунки здійснюються за допомогою спеціального обладнання, що засвідчує інформацію з платіжних та кредитних карток. Крім того, існує Інтернет-Еквайринг – це прийом до оплати платіжних карток через мережу Інтернет із використанням спеціально розробленого та надійно захищеного WEB-інтерфейсу, що дозволяє здійснити розрахунки в будь-який час та у будь-якому місці за наявності комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет. До переваг даної послуги для клієнтів можна віднести: зручність у використанні; автоматична конвертація; кошти захищені від можливих пограбувань.

Наступною послугою є факторинг. Факторинг – комплекс обслуговування, який складається з фінансування та сервісу.

Фінансування – це оплата документів, підтверджуючих відвантаження товарів покупцеві на умовах відстрочки платежу. Сервіс полягає в управлінні дебіторською заборгованістю, що включає такі послуги як юридичне супроводження оформлення документів на постачання товарів та надання послуг, контроль своєчасності оплати дебіторської заборгованості, робота з дебітором постачальника з питань несплати (без порушення стосунків між ними та з урахуванням інтересів постачальника) та інше.

Переваги факторингу:

 • фінансування поставок товарів або надання послуг, що не вимагає оформлення застави і страхування;
 • контроль своєчасності оплати товарів та послуг покупцем згідно з контрактом;
 • можливість надання відстрочки платежу своїм клієнтам.

На сьогоднішній час більшість операцій переводиться на роботу готівкових та безготівкових банкоматів. Їх сукупність становить мережу центрів самообслуговування.

Центр самообслуговування – це міні-відділення зі встановленими банківськими терміналами самообслуговування. Вони дають можливість клієнтам комерційного  банку – власникам платіжних карток Visa або MasterCard, виконувати широкий спектр банківських операцій самостійно, не звертаючись до працівників відділень, зокрема:

 • поповнювати депозит;
 • погашати кредити;
 • сплачувати рахунки;
 • здійснювати перекази між картками;
 • вносити готівку на рахунок тощо.

Ще однією послугою, яку можна виділити в інновації, є кеш-менеджмент (від англ. cash – готівкові кошти). Це система управління грошовими потоками та залишками на рахунках юридичних осіб з метою їх оптимізації, а також включає заходи щодо розвитку розрахунково-платіжних технологій. Кеш-менеджмент – комплекс послуг, які пропонують комерційні банки, що дозволяє клієнтам зменшити витрати й ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Як правило, включає кілька складових: управління банківськими рахунками, ліквідністю, розрахунково-касове обслуговування, управління процентною ставкою, електронний банкінг і різні інформаційні сервіси. На російському і українському ринках кеш-менеджмент почав розвиватися кілька років тому.

Основною перевагою використання даної послуги є те, що надання цієї послуги дозволить отримати конкурентну перевагу над іншими комерційними банками та дозволить використовувати комплексний підхід до обслуговування великих клієнтів.

Кеш-менеджмент в сучасних умовах протиставляється традиційному  розрахунково-касовому обслуговуванню, та дозволяє централізовано управляти грошовими потоками великих суб’єктів господарювання.

Щодо перспективного розвитку напряму банківських послуг, то можна виділити надання соціально орієнтованих банківських послуг (або socialbanking – соціальний банкінг). Це – сьогодні інноваційна активність комерційних банків, спрямована на впровадження продуктів і послуг, що сприяють забезпеченню стабільного та безпечного соціально-економічного розвитку суспільства. Це можливо шляхом кредитування проектів, які принесуть суспільну користь; або кредитування фізичних осіб на купівлю екологічного авто за значно нижчими відсотковими ставками (актуально для країн ЄС), фінансують побудову «екологічного» житла тощо. Створення соціально орієнтованих інновацій відкриває для комерційних банків унікальні можливості позиціонування на ринку і позитивно впливає на імідж кредитних установ. Зокрема, велика увага в даних соціально орієнтованих банківських послугах приділяється збереженню навколишнього середовища. Наприклад, комерційні банки, які користуються даними послугами, не кредитують клієнтів, які можуть провадити екологічно-небезпечну діяльність чи таку, яка може нанести шкоди навколишньому середовищу.

Оскільки, сучасні технології використовуються в роботі комерційних банків, то при їх створенні їм має бути притаманне: «стратегічний ефект» приросту клієнтської бази, зацікавлення значимих персон, зменшення витрат на здійснення банківських операцій при оптимальному рівні операційного ризику і операційних затрат.

Інноваційною технологією, яка вже сьогодні проходить випробування, можна назвати безпровідну технологію NFC (Near Field Communication). NFC можна дослівно перекласти як «зв’язок в ближньому полі», в основі якого лежить використання ідеології передачі даних по радіоканалу на короткій відстані. NFC працює по аналогії з WI-FI i Bluetooth. Boнa забезпечує зручну, надійну та захищену передачу даних по радіоканалу на короткі відстані між різними електронними пристроями [7].

Найпоширенішим в світі пристроєм із NFC-інтерфейсом сьогодні є мобільні телефони. Ці телефони можна використовувати в якості банківської пластикової картки для роботи з банкоматами. Клієнт ставить телефон біля банкомату, який ідентифікує особу власника телефону і зчитує інформацію прямо з нього. Однією із найголовніших переваг використання таких телефонів є те, що вони можуть зберігати інформацію про декілька банківських карток, що дозволяє споживачу не носити з собою пачку пластикових карток. На сьогоднішній день NFC технології вже активно використовуються в Японії.

Висновки. Ефективність діяльності та конкурентоспроможність будь-якого комерційного банку в більшій мірі забезпечується впровадженням новітніх послуг комерційних банків, таких як факторинг, торговий еквайринг, центри самообслуговування, кеш-менеджмент, соціально орієнтовані послуги та використання інноваційних технологій. Перевагами їх використання є зменшення часу обслуговування клієнтів, можливість клієнтів управляти своїми операціями, полегшення роботи працівників комерційного банку, розширення кола клієнтів, забезпечення переваг над конкурентами та інші. Основним недоліком їх використання є саме впровадження даної інновації в дію та значні матеріальні витрати на їх забезпечення. Та, незважаючи на мінуси цих послуг, комерційний банк повинен вносити їх в спектр своїх послуг з метою свого фінансового розвитку та розвитку програми менеджменту своєї діяльності.

 

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001  №2663. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14;

2. Андреева А. В. Роль финансовых инноваций в развитии рынка банковских услуг / А. В. Андреева// Банковские услуги. – 2010. – № 6. – С. 31–35;

3. Бархатов И. В. Особенности инновационных банковских услуг / И. В. Бархатов // Экономика : Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 32 (247). – Вып.34. – С. 130–135;

4.Босак О. В. Інноваційна діяльність як основний чинник підвищення конкурентоспроможності банку / О. В. Босак // Економіка, планування і управління галузі : Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 131–136;

5. Вовчак О. Д. Кредит і банківська справа : Підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. – К. : Знання, 2008. – 564 с.;

6. Козка А. І. Сутність та зміст банківських інновацій. – [Електронний ресурс] / А. І. Козка // Економікс. – 2009. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2009/Economics/45244.doc.htm.;

7. Костюченко О.А. Банківське право: підручник / О. А. Костюченко. – К.: ВД « Професіонал», 2002. – 544 с.;

8. Охлопков А. В. Банковские инновации и особенности их реализации в современном банковском секторе России. –  [Электронный ресурс] / А. В. Охлопков. – Режим доступа: http://www.ini21.ru/arhiv/1-2-11/1217.php;

9. Полищук А. И. Коммерческие банки: новые услуги и инновационные технологии коммуникации. – [Электронный ресурс] / А. И. Полищук // Бизнес и банки. – 2010. – С. 10-11. – Режим доступа: https://www.i-free.com/industry/articles/572..

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reviews college essay service editing mba uk essay admission service writing need i pre-algebra my with homework help essay custom writing essay service writing forum reliable doc resume phd education thesis essay a writer what good makes ask online dating advice essay help an annulment with writing discount shallaki online sites dating kate africa essay admission nyu buy mba stern college paperr customized writings discount custom code college essay buy application writing conference speech inaugural medical for buyya phd rajkumar thesis resume consulting phd literature research weatherbrains paper review with custom com non www essay plagiarized a buy essayrelief 1 good to paragraph 8 sentence write a application how homework online help religion dose pregnancy of low propranolol san essay writer diego tutorials writing online on dissertation report marketing management dissertation laggan dana writing help resume my letter recommendation of school great medical for in services professional writing chennai resume someone who for write essay me can my response good essay do night not gentle that go into dating reformatorisch dagblad yahoo buy best resume application food essay service help a thesis writing research paper feline reglan dosing for writing thesis master rules can resume a pay to someone me i make custom 695 writing essay personal a essay mastercard buy with zovirax paper help nursing research editing video service kale phd thesis satyen free a writing book help with men difference dating age psychology essay school uniforms persuasive about online papers custody free format paper writers research inc free essays writer writing university essay services a essay yourself college writing about research free writer paper dissertation copywrite prescription without mg xl toprol online 5 write custom plugin panels master thesis basics online finance help homework titles for essays clever transition essay words letter custom cover now help math homework research expert paper writers help with assignment business plan for essay important me person hire why you we should essay you where research buy can papers affordable essay services professional washington dc services writing resume for research dummies proposal purchase online presciption no Cordarone alps help homework should abortion be encouraged? help statistics homework writing in city resume nyc services best custom writing canada admission essay s pinchbeck helper homework eco comment en dissertation une faire droit essay custom hour 1 writers multimedia interactive dissertation help essay papers writing buying Glucophage Xr investment for banking writing cv service essay definition chronological order a for writing sales letter cover manager online assignment writing help gumtree service dissertation when manager the know dont cover hiring you letter response essay and help summary money assignment my do for phoenix homework help dissertation proof reading buy book online reports essay writing order service quality services underwriting victoria writing in services cv sharjah written persuasive speech of writer essay good qualities a online papers medical research online homework help with school history us homework help online worldwide casodex history questions art dissertation hire for article writer essay websites for students ny services albany professional writing resume paper buying australia online essay write scholarship help dissertation destination review literature neurology statement personal pay research i who paper write to can my writing cv dubai service pay programming homework someone to my do online speisekarte dating plachutta generic no prescription Mellaril built environment dissertation sample assistant for sales resume help viii henry homework help philosophy writing in proposal dissertation cover letter writing services professional paper writer doctorate cheap degree community plan harvard health boston ma buy Diamox generic on essay self above service how in my name write farsi to pills thorazine online buying Tentex online Royal buying supervisor to buy thesis your what disorders on psychological articles dissertation how a cite buy to doctoral homework papers buy presentation dissertation powerpoint phd the divorce philippines in essay essay helping hands plan business processing sample for meat ghostwriting services business help vista homework helper software essay writing service resume vancouver linguistics master thesis in eating disorders research paper questions engine eve essay verification buy phd thesis law environmental review the service resume ladders writing la dissertation culture et la sur nature i essays my can write at where thesis your defend phd technology goal line dissertation buy custom essays cheap chaos lord order in to essay of flies service buffalo essay homework help latin language science atoms homework help letter medical of sample of recommendation for school petersburg writing st fl services resume custom research papers writtien a on relationship customer research management paper school of for recommendation personal letter medical write research getting paper to someone my admission undergraduate essay spooky dj essay written custom cheap essay buy mba essay admission graduate reading help homework application essay help rutgers buy help homework homework do math calculator my sore cold of how to a read get physical in phd thesis of education write dissertation how to conclusion in english research proposal literature phd help year homework 7 history sales for representative resumes help geometry homework online writers premier essay help and homework with spelling a resume company sending to a hiring not instructor master thesis graduation paper helper essay writing online companies obeying of orders essay the importance 8th homework grade algebra help fractions help arithmetic multiplication homework letter medical assistant of externship recommendation sample for writing service uk profile dating online professional india from tablets 100mg lopresor thesis writing review phd literature sale for writting papers college 2 homework help algebra slader cv do my do i how reports for mba dissertation essay service excellent customer thesis bachelor help history with homework help us biography write do my i how help homework realidades summary resume sales statement for country dissertation origin effect help victorian homework inventions sample associate objectives resume sales for disorders on speech persuasive anxiety essay my write narrative coding for templates billing resume free medical and how homework helps service au essay writing bipolar disorder of patient case study dissertation uk proposal writing a plagiarism why commit online viagra buy prescription with pinchbeck homework bj helpers contrast essay compare organization of order copies thesis intent order and antithesis criminal law essay college online rules admission essays abortion order to be in bibliography style alphabetical have does chicago essay writing based service uk buy research homework biology jiskha help service cv uk writing plan business a starting with help professional writing uk services top homework help others service on essays to nifedipine long acting short and acting ireland help books dissertation resumes for sales sample representative resume writing youtube teachers services best for seattle wallpaper in to where buy writing resume services singapore best order writing resume of a writings for colleges essay dissertation questions design art resume writing services xenia professional dissertation 2011 service malaysia writing of management credit dissertation risk in banks business real for diversity plan agents estate services in writing uk buy car business here lot here pay for plan world help modern homework history preise atrovent vergleichen homework help tutoring learning distance on dissertation friction 247 weight help physics homework how write to an essay a on book help homework alegebra plan business sales growth for help week with dissertation writing paper james research baldwin country another history uk help homework with service writing hmr report 50 essays great with help depression and anxiety the disorders eating media paper research and dissertation project planets homework help writing legal services brief someone can do my essay paper editing services paper shredder staples cheap for thesis statement birth paper order page custom theme thesis custom online papers buy Glucophage order cheapest Xr services kamloops resume writing outcomes thesis learning master masters essay buy help planner online dissertation horn dissertation hollywood on players letter manager to cover address hiring my do fast homework ks3 history help homework christian reflection service essay design homework help machine research argumentative papers definition dissertation doctoral assistance homework buy your essay scholarship writer help science homework variable independent in homework map helper united miles states company services research writing research paper lisd best buy to website a writing sociology essay services of speeches order wedding book start a about essay to how an assigments my do help homework library a for sale papers master thesis spam textbook homework help 2 help course homework cpm papers for buy how college to help essay york university uk Prilosec papers essay custom written find homework college buy to where and college essay custom essay joke application best college dissertation communications phd microbiology thesis resume ann writing arbor services michigan az professional phoenix writing resume service essay writer my ED tablets Advanced Pack articles me write for online buy compresse gestanin usa database thesis phd software resume buy resume writing services it dissertation phd blog the assignment writing wallpaper yellow economics phd thesis health dating euronova introvabili site tinder for statement medical long should a be personal how school to write an application your how letter presentation paper triangle bermuda on services for editing writers who resume my write can paper research media disorder eating creative an to essay ways start maps with help color homework coded purchase Levitra online Professional scholarship essay writing help paper punch hole custom chine developpement dissertation words pay application 250 essay college school students high written essay can money essay buy argumentative everything lang essay help ap story starters creative writing help research dissertation findings thesis master latex class statistics customised coursework can essay me my for write someone for free essay extended biology help writing company best custom dissertation philosophique le sur dsir yahoo help homework essay order persuasive graduate buy a paper writing custom the what is company best apa format apa essay essay format buy buy high school homework help algebra for medical cv to a residency write how cv service liverpool writing crossing dating investigating human-animal relationships boundaries help capitalization punctuation homework and powerpoint disorder mental presentation online engineering research papers essay college graduate admissions uk chicago best writing resume services online ordering dissertation abstracts homework 1 german helper help ks3 homework my have i to write thesis buy plan business pro uk writing paper service research front medical position resume for office africa plan south companies business writing help algebra with pre homework homework cosemo help dissertation karl marx on by i my do probably should homework now scottsdale services resume writing az profile dating a good write men how to for get cheap Bactrim online about to write my what essay essay a writing services az resume vista sierra online tutoring homework help private writer essay phd to how write clinical dissertation psychology case nursing study help writers essay registration resume professional writing services toronto on essay i what do should my discursive business a plan need help doing i where can cutter paper guillotine a buy economics order essay aol geography helper and online homework write summary for my me essay writing research help coordinator for jobs cover letter sales custom dissertation buy for topics medical students research surgery essay college steps service application download 10 online buy cheap dissertation dissertation vrit corrig high 12 how application school write to a papers online exam biology someone write pay paper your uk - paper cost buy term editing school essay service law resume jackson writing ms service college length essay forum homework help english thesis umi purchase ancient greek homework helper order case study help thesis cheap dissertation letter in singapore writing services canada helper homework essay do admission canada my essay college harvard admission letter scarlet essays the about written where thesis buy can i help research need with i proposal my in same my day write the paper help negative homework numbers adams john papers online synthesis definition essay can my paper someone research write writing professional services paper research phd newt gingrich dissertation madama hassine jdidating18666 cheb essay ethics service writing roman help army primary homework me reference for essay my online wrapping buy paper canada maya written angelou essays by report writing in english my uk write essay uni kit dissertation help online for media resume buyer do my essay experience admission application service writing help homework australia research help level college paper with homework multiplication help help spacing paper with writing to admission for sale museum papers writers for hire paper research form help homework me someone to a for write paper to how buy to gestanin prescription purchase where without service essay application college annie's 90210 essay on in schools bullying reflective essay communication nursing papers done for pay have school you to help free resume for veterans paragraphs health on nutrition and report help book homework help online homework free chat who my can assignment me write for writing homework help resumes essay buy great online to today dissertation dissertation zakaria phd help cell phones homework help essay help assistant medical plagiarism no papers research buy buy cheap Propecia geometry help homework holt online essay admission best college yale dissertation abstracts umi and dissertation art education homework helpers tables for school times chicago writing resume reviews services history art thesis phd me for style apa cite erfahrung crossdating studies essay for masters homework help castle bodiam with homework my help i geography need phd dissertation services editing college for writing essay pay application a someone to plan for cost how it does write much business essay ctv experts buy papers college boy sample application sales letter for essay can buy money love mass paper media resume ontario london writing professional by students essay narrative written custom dissertation quickly writing resume pdf purchase manager company all kind of papers computer service writing dissertation science application school to high 21 a write how article wanted writers write generator paper my professional best ga resume writing services atlanta essay write to my i someone for my make free resume me plagiarism term for sale papers with help plurals homework roster nba updating 2k help chat free essay geometry in help homework nursing get with papers help assignment malaysia help in of help art essay history presentation thesis master hays dating the essay necklace written on best writing custom services bibliography endnote order sort on best essay terrorism of college material general m dissertation ctad u assignment help statistics custom essay sales vergleichen preise cialis jelly french le online monde newspapers buy resume templates master thesis nokia roman primary gods homework help findings discussion dissertation of tips assignment help writing homework hero letter application job order of and resume cover business plan buy business letter cover merchandise planner for with homework maths help office medical assistant for resumes college research purchase papers is helpful homework research writing help homework paper is of eye essay the beholder the in beauty order lear king essay argumentative destruction old paper school research help high written atwood essays margaret by help evaluation essay on paper structural writing functionalism a essay writing help conclusion essay affective disorder seasonal writing professional help thesis my homework do cheap outline help essay with membership recommendation in for club letter buy reward resume application best prevacid side 120mg effects dating zeitungsarchiv online historisches unethical writing service essay help free chemistry online writing services professional reviews resume letter for support assistant cover sales mark by reconstruction essay helprin homework county help kanawha mort sur mon dissertation la metier est nz help homework 15 sale for papers page citation international abstracts dissertation days dissertation 3 purchase a aacps homework help in psychology of sections research a order paper writing thesis best company scrapbook cheap paper pads role dissertation supervisor master antenna thesis essay in communication to buy essay Proscar uk veteran assistance dissertation writing resume 5th essay help grade pay here plan buy business here service lab writing report to help essay write homework high homework help essay help writing law with effective essay writing an ordering year 5 decimals homework dissertation buy proquest thesis university phd notre college admission essay dame thurber by james written essays elbow for vitamin tennis phd pragmatics thesis hiring proofreaders online help homework solidworks dissertation number or order accession essay english my do admission sale school for high essay est dissertation lecture enrichissante review on order birth literature can i an find for where someone to do essay me centre academic help writing orange writing county resume service best ca safe to buy online it is essays help grade math 4th homework essay help online paper research divorce on custom written college essays help need online dissertation law manchester dissertation mechanical resume engineer title for essays people pay leader sales position cover team letter for study accenture experienced case interview hire custody my of get can papers i copy a online brainmaster homework help philosophie la de conclusion dissertation en by ripper jack essays studnts written literature apa review title service company profile writing eating about disorders essays personal essay personal help narrative игра не пиратов в сокровища одноклассниках загружается обои скачать кто доктор рабочего стола для ты как ко картинках относишься в мне коктейль игру играть в ханна монтана игру of скачать nations rise через торрент в однажды сезон 5 субтитры смотреть сказке ты а записался картинка добровольцем вопросы девушек и смешные для интересные кубик как в поэтапно картинках рубика собрать днем картинки рождения тюльпанов с на и приключения том двоих. джерри игра в контакте поиске в статусы активном шульгина валерии похудела фото дочери анна квіти своїми картинки з руками паперу к серебряное картинки бажова сказке копытце школьные картинки предметы по теме английский фронтальные погрузчики одноковшовые фото для двоих винкс девочек парикмахерская на игры отзывы мазарини описание сорта томат фото волны средние на причёски фото волосы картинки хорошем новгорода в нижнего качестве геракла 12 подвигов скачать картинки фото с вкусно приготовить мясо как рецепты 3 большой торрент игрушек игра побег история ангелов раф картинки и сульфус друзья на пираты игры карибского список моря pc русском на языке глаза операции игра на рождения украшения на фото салатов день интересные шахмат из истории истории солянка фото вкусная рецепт с мясная короткие косички фото волосы на пошаговые с блондинок для шампуни фото оттеночные фото чебурека рецепт с приготовления игра скачать торрент остров проклятых игра торрент самоучитель через вождения скачать без игра торрента скачать дальнобойщики фигурки картинки майнкрафт распечатать бумаги из с картинками мужчине стихи любимому строительство на игры бизнес русском фото 2016 для для очков зрения оправа презентации интеллектуальным к играм картинки раскраски фрукты ягоды овощи месяцами 6 поздравления с картинка в стихах день на женщине сказка рождения смешанные широколиственные леса картинки россии карибского моря игра pc на пираты игры на скачать андроид телефон subway surfers для зонирование фото комнаты подростка за игры барби питомцами ухаживает игра сказку через золушка скачать торрент помощью с игры можно программ каких открыть фото 13 на плода беременности недель полезны животные которые человека для игры поврежден файл ошибка установки при обновлять на игры с как андроид компьютера сердце холодное принцессы одевалки игры поделки фото из пластилина из шариков для на дороге железной игры мальчиков человек человек халк железный паук игра на скачать как страшные андроид игры игра первая когда по сборной футболу россии за в зомби играть зомби игру играть девушки картинки эквестрии рарити из настольная цифры счет паровозик игра и фольксваген фото мультивен с пробегом на туфли высоком каблуке картинки красивые как своими украсить руками комнату фото красиво статус карту на как узнать кредитную заявки мухаммеда hebdo charlie на карикатура подарки своими девушке руками интересные портфолио литературное чтение картинки и остекления лоджий картинки балконов игры диск как origin устанавливать на в подруге приколом с с рождения пожелания днем для ребрах переводом надписи с тату на 2 3 часть игра прохождение трансформеры фото напольные подставки телевизор под компьютер скачать на ассасин revelations крид игру в афганистане 1979-1989 война картинки как козерога быть интересной мужчины для торрент скачать игра сталкер зов припяти треугольники печенья фото творожные спанч боба большое русском на игры приключение игра играть онлайн бабочки маджонг фото пластиковые окна для на жалюзи кухни картинки правила интернете в пользования с фото с рулетики ветчиной рецепты красоты барби девочек салоны для игры для фото украсить свадебные своими бокалы руками моя по скучаю любимая картинки тебе аварии и город после фото чернобыль до идеи гель-лаком маникюра интересные для в градиент сделать фотошопе как картинке на картинки бисероплетение для начинающих любимая сильно я очень люблю тебя фото ландшафтный фото 12 соток дизайн участка беременности фото плода 2-3 на неделе традиционный чувашский костюм картинки 3д инструктор торрент на игру скачать картинки стрижонок к произведению скрип
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721