Екранізація як форма безпосередньої взаємодії кіно та літератури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті прослідковано взаємозв’язок між літературою та кіно, а також розглянуто основні типи кіноінтерпретації літературних творів, їх особливості та приклади. Обгрунтовано питання виникнення конфліктів різних кіноінтерпретацій. Дана оцінка існуючим екранізаціям художніх творів та визначено фактори впливу на їх створення.

The article is examined the relationship between literature and movie, as well as the basic types of filming of literary works: their features and examples. Also problem and the specific psychological adaptations were determined. Questions of different film adaptation’s conflict were substantiated too. The thesis was given assessment to film adaptation and defined the factors of influence to creation of its screen version.

Літературні твори є основою екранних образів кіно з перших днів його існування, а кіноінтерпретації цих творів є органічною частиною кіномистецтва. Давно вже існує проблема екранізацій: чи варто взагалі переносити твори на екран, чи завжди фільм програє книзі, чи впливає кіно на сприйняття початкового тексту глядачем тощо. За всю історію існування кіно були екранізовані тисячі літературних творів. Одні інтерпретації виявилися більш вдалими, інші менш. Екранізація як місце перетину різних комунікативних систем (літератури і кіно), а також авторських, читацьких, глядацьких стратегій представляє характерний інтерес як комплекс різного роду текстів, різна медійна природа яких стає в цьому випадку об’єктом для досліджень. Вивчення процесу і результату екранізації актуально тому, що в ньому знайшли своє відображення багато явищ і сторін сучасної культури, а в українській науковій практиці відсутнє цілісне теоретичне дослідження, зосереджене на кіноінтерпретації художніх творів з погляду герменевтики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Центральна проблема статті – взаємодія літератури і кіно в процесі екранізації – давно вже привертала увагу дослідників, при чому, як літературознавців, так і кінознавців. Про взаємовпливи, взаємопроникнення і міжвидовий синтез мистецтв у загальних рисах сказано чимало (праці Ю. Андреєва, Р. Юренева, Н. Зоркой, Р. Клер, Л. Нехорошева, Н. Нікоряк, Ю. Ідлис, М. Ромма, С. Герасимова, С. Михальченко та інші). Спираючись на ці та інші праці реалізована мета дослідження – проаналізувати основні закономірності екранізації художнього твору як форми безпосередньої взаємодії кіно та літератури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спочатку література використовувалася кінематографістами як мистецтво письмового слова, тобто чисто механічно у вигляді титрів. А в період раннього німого кіно (1895, рік народження кіно, – 1915, рік створення фільму Д.У. Гріффіта «Народження нації», з якого починається історія кіно як мистецтва, що має свою власну мову) демонструє становлення основних стратегій взаємозв’язку кіно та літератури: література присутня в якості кіносценарію, літературного тексту, в якому скорочена описова частина, увага акцентується лише на послідовності подій. Такий сценарій називали «залізним» або «сценарієм на манжетах» [5].

Так сформувався новий тип кінематографу – екранізація. Екранізація – це перетворення засобами кіно творів літератури – прози чи театральної драматургії. Протилежним до екранізації за значенням поняттям є новелізація. Новелізація – створення літературного твору за мотивами кіно, серіалів або відеоігор [11, c. 52].

У науковому дискурсі екранізацію ще називають кіноінтерпретацією, кіноадаптацією, кінотранскрипцією та кіноверсією літературного твору. Тому вважатимемо ці поняття тотожними. Кіноінтерпретація – екранізація літературних творів [2].

Продукт взаємодії кіно та літератури називають кінотранскрипцією (грец. рухаю і лат. trascriptio – переписування). М. Ґловінський під транскрипцією розуміє перенесення літературного твору в знакові системи інших мистецтв (пісні, ілюстрації, спектаклі, фільми) [4, с. 137]

Кіноверсія та кінотранскрипція розглядають як процес і результат перенесення літературного твору на кіноекран. У зарубіжному кіно екранізацію, на відміну від фільму на основі оригінального сценарію, називають адаптацією, а це означає прикладання, пристосування до іншого виду мистецтва, в даному випадку – до кіно. У премії «Оскар» Американської кіноакадемії слідом за номінацією «оригінальний сценарій» йде номінація «адаптація літературного твору», тобто щорічно присуджуються дві премії за сценарій [1, c. 123].

З моменту створення кінематографа основою екранних кінострічок стають літературні сюжети і образи. Творцями першої екранізації є основоположники світового кінематографа – Жорж Мельєс і Вікторен Іполит Жассе. Жорж Мельєс в 1902 році переніс на екран роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Так само його колекцію екранізацій доповнюють інші німі кінострічки «Пригоди Вільгельма Телля» за мотивами п’єси Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль», «Попелюшка» перша екранізація однойменної казки Шарля Перо, «Гамлет» за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц данський» і багато інших. Вікторен Іполит Жассе інтерпретував роман французького письменника Леона Сази «Зігомар» в 1911 році. Після приголомшливого успіху, Жассе в продовження знімає ще дві картини про пригоди героя: «Зігомар противника Картера» і «Зігомар вислизає» [10].

Сьогодні мають місце різні види екранізацій [13]:

 • Переказ-ілюстрація
 • Нове прочитання
 • Переклад.

Переказ-ілюстрація – це найменш творчий з драматургічної точки зору спосіб екранізації. За кордоном його називають «адаптацією» (від лат. Adaptatio – пристосовувати), тобто пристосуванням літературного тексту до екрану. Переказ-ілюстрація характеризується найменшою віддаленістю сценарію і фільму від тексту екранізованого літературного твору [13].

При створенні такої екранізації відбувається наступне [12]:

 • Текст скорочується, якщо він за обсягом більше передбачуваного метражу фільму, або (що буває рідше) збільшується за рахунок фрагментів з інших творів того ж письменника.
 • Прозовий опис думок і почуттів героїв, а також авторські міркування переводяться, при потребі, у форму діалогів і монологів, в різні види закадрової мови.
 • Якщо екранізується п’єса, то діалоги і монологи, навпаки, скорочуються. Постановник картини «Ромео і Джульєтта» Ф. Дзефіреллі говорив: «Фільм містить всі великі сцени і монологи п’єси, але в ньому більше дії. Авторський текст прибраний більше, ніж наполовину…»

Частина сцен, дія яких відбувається в інтер’єрах, переноситься на природу. При цьому великі театральні сцени розбиваються звичайно на кілька фрагментарних, що відбуваються на різних майданчиках. Як це й сталося, у фільмі Ф. Дзефіреллі з першою ж сценою шекспірівської п’єси, місце дії якої позначено як «Площа у Вероні».

Подібний, по суті справи репродуктивний спосіб екранізації, не завжди приводить до великого успіху, бо тут не використовуються належною мірою специфічні переваги кіномистецтва та, разом з тим, губляться гідності прозового тексту або сильної сторони театрального дії – живого зв’язку його з глядачами. Проте кінематографічний переказ класичних літературних творів може стати і сильним конкурентоспроможним фільмом. Це ми часом спостерігаємо в багатосерійних екранізаціях романів. Тут виявляється самобутня властивість такого виду роботи з літературним текстом: можливість спільного з глядачами, свого роду «посторінкового», прочитання на екрані великого твору літератури [9].

А. Хічкок свого часу зізнавався: «Візьмися я за «Злочин і кару» Достоєвського, з цієї затії теж нічого хорошого б не вийшло. Романи Достоєвського дуже багатослівні, і кожне слово несе свою функцію. І щоб еквівалентно перенести роман в екранну форму, замінюючи письмову мову візуальною, потрібно розраховувати на 6-10 годинний фільм». Багатосерійні фільми надали кінематографістам таку можливість [6].

Нове прочитання – це ті фільми-екранізації, в титрах яких ми зустрічаємо підзаголовки: «за мотивами», «на основі» («based on the novel») і навіть «варіації на тему». На противагу переказу-ілюстрації нове прочитання допускає вкрай активне втручання авторів-кінематографістів у зміст першоджерела – аж до повного її перетворення. При подібному підході до екранізації її автор розглядає літературний оригінал тільки як матеріал для створення свого фільму, не піклуючись часто про те, чи буде створена ним картина відповідати не тільки букві, але навіть духу екранізованого твору [8].

Переклад – третій спосіб екранізації, котрий також має на увазі активне перетворення ставлення до літературного першоджерела. Але на відміну від попереднього способу, мета екранізатора при «перекладі» полягає не в створенні свого фільму на матеріалі оригіналу, а в донесенні до глядача суті класичного твору, особливостей письменницького стилю, так званого, духу оригіналу, але за допомогою специфічних засобів кіноінтерпретації. Ще в 20- ті роки минулого століття літературознавець Б. Ейхенбаум писав: «Перекласти літературний твір на мову кіно – значить знайти в кіномові аналогію стильовим принципам цього твору». Такий спосіб екранізації, звичайно ж, важкий, і тому успіхи на цьому шляху досить рідкісні [13].

До них можна віднести створену до 100-річчя з дня народження А.П. Чехова на кіностудії «Ленфільм» картину «Дама з собачкою « (1960, приз МКФ в Каннах) – її поставив за своїм сценарієм режисер І. Хейфиц. Загальна конструкція, послідовність викладу історії, описаної А. Чеховим, змінені в фільмі не були. Але окремі її «вузли» за допомогою чисто кінематографічних засобів піддалися більш докладної розробці.

Творці фільмів, ті, що ставлять перед собою мету якомога точніше і глибше виразити авторський стиль письменника, як би «розкривають письменницькі дужки» і переказують їх вміст своєю кінематографічною мовою. Саме в такому методі перенесення літератури на екран, який ми називаємо екранізацією-перекладом, в найбільшій повноті здійснюється розуміння кіноінтерпретації як образу літературного твору.

В. Вєжевський вирізняє 5 типів режисерів кіно транскрипцій [3]:

1. Режисер виконує кіноверсію близьку духові першотвору, яка служить популярності класичного літературного твору.

2. Творець фільму шукає аудіовізуальні еквіваленти для вираження композиційних засад оригіналу.

3. Режисер симпатизує письменникові та його творчості, що виражається у відтворенні на екрані клімату твору або вільному трактуванні літературної інтриги.

4. Творчий режисер, який примножує значення літературного першотвору.

5. Незалежний режисер, який тільки шукає інспірації на ґрунті літератури, спираючись на поодинокі змінені мотиви, певні сюжетні лінії, фрагменти фабули.

Н.М. Зоркая у своїй праці «Російська школа екранізації» виділяє наступні основні типи фільмів, знятих за художніми творами літератури [8, C. 256-269]:

 • екранізація-лубок
 • екранізація-ілюстрація
 • екранізація-інтерпретація
 • екранізація-фантазія (або фільм за мотивами, що поширився дещо пізніше, в 1920-ті роки).

Ці чотири моделі діють одночасно, хоча з’явилися на світ в поданій послідовності. Вони не заміняють одна одну, а існують синхронно, зберігаючись до наших. На ранній стадії переважає перший тип, лубочний, а в зрілому німому кіно більш широко виявляється у кінофантазії на літературні теми, коли виникає і усвідомлюється існування другого – кінематографічного авторства.

Літературний (а слідом за ним безпосередньо – кінематографічний) лубок є перехідною стадією від автентичного фольклору до машинного серійного виробництва. Це проміжне явище, яке втратило рукотворну достовірність, але ще не набуло ні високого стандарту, ні індивідуального авторства підписаного творіння. Лубок у своїй більшості – усереднений, масовий виріб, розрахований на попит нерозвиненого естетичного смаку. Стикаючись з авторським літературним твором, кінолубок насамперед нехтує індивідуальним авторством  [7]

Кінолубок, по суті справи – це кіно ще без кіно, перенесення на екран лубка літературного. Тому кроком вперед була екранізація-ілюстрація, яка орієнтувалася на книжкову графіку і зйомку професійних театральних вистав за участю видатних артистів і відрізнялася від лубочної тим, що кінематограф не підганяв літературний текст під свої канони, а прямо йшов за автором. На ранніх етапах кінематографу ще не існувало ні поняття жанру, ні спроб зрівняти власні можливості з можливостями літератури. Тому дуже часто фільм тих часів нагадує «живі зображення» або «туманні зображення», одне із перед кінематографічних видовищ, широко розповсюджених в усьому світі [7].

Джеффрі Вагнер пропонує класифікацію екранізацій за типом відносини адаптації до оригіналу [3, c. 211]:

 • «транспозиція» (роман, перенесений безпосередньо на екран)
 • «коментар» («якщо оригінал навмисно або випадково зазнає незначних змін»)
 • «аналогія» (наприклад, коли дію оригіналу перенесено в інший час).

А. Карелін пропонує поділ кіноінтерпретацій на такі типи[13]:

 • Пряма екранізація (буквальний переклад)
 • Фільм за мотивами
 • Загальна кіноадаптація.

Пряма екранізація повинна повторювати книгу, даючи глядачеві можливість ще раз, тільки вже в форматі кіно, стикнутися з джерелом. Прикладом може служити «Гаррі Поттер» Кріса Коламбуса (1 і 2 фільми). Буквальною екранізацією є багато європейських серіалів, знятих за класикою (численні екранізації Діккенса, Шекспіра, Толстого, Достоєвського), в яких скрупульозно, серія за серією, передається книга у всій її красі, інший раз зовсім буквально, до всіх діалогів і закадрових текстів [14].

Основне завдання фільмів за мотивами – показати знайомий твір у новому ракурсі. Часто подібна форма використовується, коли книгу фізично не можна перенести на кіноекран буквально: через невідповідність обсягів, наприклад, або коли дія в книзі замкнута на внутрішні переживання героя, які важко показати без перетворення в діалоги і події [14]. Екранізація цього типу не строго відповідає першоджерелу, але передає головне, і додає щось нове. Таких екранізацій переважна більшість у сучасному кінематографі та, мабуть, взагалі в історії кіно. Як приклад можна привести «Пітера Пена» Пі Джея Хогана (у якому казка Дж. Баррі осучаснена і знайшла новий контекст, ставши цікавою нинішнім дітям і підліткам). Безліч зарубіжних фільмів демонструють нам вдалу роботу в цьому напрямку – від екранізацій Філіпа Діка («Той, що біжить по лезу бритви» і «Особлива думка») до діснеївської «Планети скарбів», котрі вигідно представляють старий пригодницький сюжет в новому антуражі.

Ще як приклад можна привести сміливу і сучасну за всіма мірками масового кінематографу екранізацію «Дозорів» («Нічний дозор» 2004 і «Денний дозор» 2006 і готується третій фільм «Сутінковий дозор», 2014) за популярним романом С. Лук’яненка. Ще один яскравий сучасний приклад, який не можна не згадати – трилогія «Володар Кілець» (реж. Пітер Джексон, 2002-2007) і «Хоббіт. Несподівана подорож» (2012, Пітер Джексон) за творами Дж. Р. Толкіна та «Хоббіт: пустка смога».

Метою створення загальної кіноадаптації є не передача якомога точніше книги, а створення на її матеріалі нового, самобутнього твору, який, тим не менш, явно взаємопов’язаний із першоджерелом і доповнює його [15]. Вдалі приклади – фільми Тарковського («Соляріс» і «Сталкер»), «Космічна одіссея 2001» Стенлі Кубрика. Це кіно, в якому робиться крок вперед у порівнянні зі звичайними екранізаціями. Воно не просто переносить першоджерело на екран, а здійснює відкриття в сфері кінокультури і кіномови.

Е. Дадлі виокремлює такі види кінотранскрипцій [14]:

 • запозичення (borrowing)
 • трансформація (transforming)
 • перехрещення (intersecting) [3, с. 98–104].

Запозичення він вважає найвживанішою з кіноверсій літературного твору. Реалізовуючи її, режисер використовує ідеї, теми, окремі сцени, форму давнішого, як правило, успішного тексту. У цьому випадку кінотранскрипція «розраховує привабити публіку через престиж запозиченої назви або теми, але водночас вона прагне заробити певну респектабельність, якщо не естетичну цінність, як дивіденд від проведеної операції», – стверджує Е. Дадлі [3, с. 98].

Трансформація виводить нас на поняття вірності оригіналу, бо завданням такого фільму є репродукція в кіно чогось внутрішньо притаманного літературному тексту. Так літературне підлягає зміні, яка спричинена характером кіномедіуму. Е. Дадлі знаходить спільне для вербальної і фонофотографічної знакових систем у конотації та імплікації, які можна дослідити у наративі: «Сам по собі наратив є семіотичною системою, яка притаманна обом (фільму і мові) і видобувна з обох» [14, с. 104].

Сучасне кіно, на думку автора, особливо зацікавлене в перехрещенні, де текст оригіналу стає настільки далеким, наскільки це лише можливо. Наступною класифікацією екранізацій, яку ми розглянемо, є їх поділ на: пряму, за мотивами і адаптацію [2]. Тільки перший варіант передбачає повну схожість з джерелом. Прикладом прямої екранізації може служити «Війна і мир» Л.Бондарчука.

Особливістю кінопродуктів знятих за мотивами того чи іншого твору, є пошук нових ракурсів, сторін і площин. Тут можна очікувати масу несподіванок, така екранізація завжди цікава своєю новизною і свіжістю. До речі такий прийом популярний не тільки в кінематографі, а й у театрі – маються на увазі експериментальні постановки, адже все частіше глядачі хочуть побачити нове прочитання, новий погляд на ситуацію[1].

Щодо кіноадаптації, то вона може лише віддалено нагадувати книгу. Частіше це абсолютно новий твір у якому вгадується першоджерело, але його сюжет і основна ідея може бути кардинально змінена, доповнена або переосмислена режисером, в результаті чого на світ може з’явитися абсолютно нове творіння [11, c. 223].

Висновки. Як бачимо, відомі класифікації екранізацій безпосередньо пов’язані із відповідністю оригіналу. Тобто неабияк важливим є близькість до художнього твору, що підлягає кіноінтерпретації. Народившись як вимушений жанр кіно, екранізація за вікову історію продемонструвала різні стратегії: від ілюстрації, органічного прямування тексту до стилізації, ігровим формам, серед яких можна виділити саму радикальну – екранізацію-деконструкцію. Сьогодні екранізація існує в діаметрально протилежною ситуації по відношенню до її витоків. Домінування візуальних образів робить екранізацію не тільки популярним самостійним жанром кіно, але і навігатором у світі літературних текстів. Як мистецтво, кінематограф увібрав цілу систему зображувальних і образотворчих засобів, пов’язаних в першу чергу з оптичною природою екранного зображення.

Список використаних джерел та літератури

 1. Ellis J. The literary adaptation. An introduction [Text] / J. Ellis // Screen. – 1982. – № 23 (1). – P. 3–5.
 2. Helman A. Przedmiot i metody filmoznawstwa [Tekst] / A. Helman. – Łodź:Wydawnictwo Łodzkie, 1985. – 304 s.
 3. Базен А. Глава «За нечистое кино: В защиту экранизаций» [Текст] / Пер. В. Божовича и И. Эпштейн. – М.: Искусство, 1972.
 4. Вартанов А. Образы литературы в графике и кино [Текст] / А.Вартанов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 312 с.
 5. Гансон, А. Монтаж в рамках традиций, или монтаж как ремесло [Электронный ресурс] / А. Гансон // Сними Фильм. – 2010. – Режим доступа: http://snimifilm.com/statyi/montazh-v-ramkakh-traditsii-ili-montazh-kak-remeslo
 6. Ермилова Н.Б.К проблеме расстановки приоритетов при перенесении на экран литературного произведения [Электронный ресурс] / Н.Б. Ермилова – Режим доступа: http://www.science-education.ru/116-12352 – Название с экрана.
 7. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [Текст] / С. Зонтаґ; пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с.
 8. Интерпретации литературных произведений [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.diplomy.su/shop/281.html  – Название с экрана.
 9. Каролі А.С. Ставлення кінопреси до літератури як сценарного матеріалу сучасного кінотвору [Електронный ресурс] / А.С. Каролі – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1979 – Заголовок з екрану.
 10. Кино бьет по нервам [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panorama.dn.ua/2012-11-26-10-45-14/live/11395-2013-04-25-11-41-52 – Название с экрана.
 11. Клер Р. Кино вчера, кино сегодня [Текст] / Р. Клер. – М.: Прогресс, 1981.
 12. Литературные произведения на экране [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/4-10/rokia_hamraeva.shtml – Название с экрана.
 13. Русская школа экранизации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/art/35958.php – Название с экрана.
 14. Типы экранизации, проблемы и особенности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://myrt.ru/interestingly/1511-tipy-yekranizacii-problemy-i-osobennosti.html – Название с экрана.
 15. Тынянов Ю.Н. Об основах кино / Ю.Н. Тынянов // Поэтика. История литературы. Кино. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/Teoriya_kino/Tinyanov_ob_osnovah.html – Название с экрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rewrite essay my paper cheap tissue of effets mobic side the handicap help essay paper buy book towns discovery homework help persuasive topics good speech teenagers for help ict homework my with need i no i have to homework motivation do my dissertation carsten dachsbacher mothercare invalidating need essay history help writing patrol for letter border cover cheap essays written slaughterhouse essay five expert writing resume 8th graders an i essay much need written how a essay level help english on essays sale for mountain cold help maths junior homework woodlands school for sample doctor medical school letter a from recommendation segundo homework el high school help proquest dissertations ordering theses system requirements dissertation pharmacy 7 24 elimite alphabetical in are annotated order bibliographies essays lehigh admission university custom dissertation eine entwicklung everything essay buy can money college writing services editing paper dissertation citation doctoral mulk on dissertation anand raj protonix online place best get to ac layout dissertation uk homework what help the center is term where to paper buy essays on essay ghost written stories pay for dating pawn peaches hockey stars best article services writing content county library homework help angeles los for format of letter purchase intent writing dummies buy for resume help papers with college term need with help essay ebglish homework help 247 help essay for application essay help resume veterans paper research writing in steps caught essays wont get college for sale thesis documentation system ordering with i coursework art my need help on disorders essay eating best resume services writing professional online help need with coursework resume monster services writing review cheap binding dissertation az tucson resume writing services professional research order proposal capoten american made writer essay usa high paper help school research examples by essay written jose of rizal speman no prescription online 400 another for word assignment speeches for dramatic men homework assignments buy live sim dating date a ancient essay irish hibernians of order buy papers writing college algebra help in homework resume for medical assistants examples objective 1 homework algebra help holt paper economics term help veno-ritz sale for a prescription without sale with essay application help for school helpers tables homework times my homework right now need do writing 2 assistance dissertation weeks writing help for papers online executive resume writing services essay blue book buy help coursework history with papers free online exam for sales powerpoint presentation strategy and my thisis you pay write i dissertation thesis construction phd management tqm ed coomes thesis masters buy prescription evista no online plans blinds paypal online prilosec 2008 breast and flaxseed oil cancer help higher modern advanced dissertation studies essay mba services editing creative title essay for disorder eating college essay cheap papers dream on essay an research online psychology papers essay 2015 mba kellogg dating music daan bible ministry exposition ang online dating pof service personals humanities arts help homework tata border steel of merger and a study cross acquisition case what website essays to good buy a is writing services perth resume help homework education essays service writing professional custom for custom best essays site receipt how order sales write to a graduate admissions college resume films of thin phd thesis much give my why homework so do teachers yahoo song a writing help essay application youtube buy college essays written to buy pre choice 11 papers multiple online cheap online towels paper assistant for letter medical cover template christina dissertation schrder helpers valley homework long writing dissertation thesis term paper engineer fresher mechanical cover letter for sample cheap essay maker a how write to for purchase letter order medical for letter of recommendation sample residency 702 purpose methodology dissertation help homework christopher columbus essay help graduate for help conic homework sections help dissertation cheap essay disorders argument eating math help paid homework billing for objective medical resume essays and juliet on romeo services australia writing academic math with help homework malaysia writing competition dissertation services ancient homework help greece format marketing resume for and sales considerations when neuroanesthesia dating funny phd thesis alphabetical order bibliography turabian style for me write project school my essay happiness buy free money cant college paper writers evolution buy to where tablets tofranil online heights paper essay make to cheats wuthering term longer chronological resume reverse order template code plan id medicare narrative essays best how mail order trileptal to order in phd law dissertation paper what on do research can i my essay test graduate essay bermuda triangle case disorder stress studies post traumatic essays life apparciting about divison classification essay on compare contrast essay and online name brand buy canada micardis help dissertation bibliography doctoral editing essay graduate admission service creative writing site write how application to essay free essay writer online helper metric system homework a buy paper definition anxiety case disorder study of generalized barcelona online dating elche plan my business with help papers essays concept custom articles tallahassee resume writing services fl student politics statement room personal history and commerce phd thesis essay writers good dissertation plaire instruire pour statistics help homework college canada buy decadron online get my my quote write paper services dc 3 writing resume best v0 paper term buy essay my on of an order world ideal vision homeworks ltd custom cigarette papers online top online niederdeutsche dating texte on dominos resume order online newspapers online free tamil human resources research paper for topics help college with essays friend essay help discount reasonably prescription priced a coumadin without essay life help of laws and with anxiety depression help thesis computerized system documentation payroll others can help any company in that dissertation online college research buy papers dissertation my introduction do best resume websites writing outline school for medical personal statement is for essay me on life корейских айдолов обнаженных фото записи игры для программа Хорошая фото оргазма с сексмашинами игры грузовики русские Скачать про и с машинами девушками Картинки Игра защита сокровищ. огонь и вода Статус свободен скачать на андроид еротичиское женщин зрелих фото Играть онлайн телефона игры для Молочные фото рецепты коржики с фото ключица в с квартиру домодедово фото Снять страпонят лесби порно фото Фото мотоциклов скачать на телефон сиськи писки порно звезд фото трахают за в 40 мамки фото чулках дамы фотоархив голые скачать 1100 игр Скачать игру клуб винкс торрентом Тест по истории олимпийских игр для стола Картинки львов рабочего Смотреть прохождение игры часть 1 Как сделать из фото схему крестом Анекдоты рождение день бабушке на Фото причесок из коротких волос из фото с Рецепт черной смородины Сын фото никоса сафронова похудел Расписание игр цска по баскетболу Оксана самойлова в инстаграм фото игры китайских iphone для Скачать випуск фото Поручень из нержавеющей стали фото фото ебли красивой лапти кафе фото Самые андроид качественные игры на очкастый хуй фото потенции Дюртюли улучшение плитка на кухня Красивая пол фото фото женщин в капроновых колготках самых порно звезд крутых порно фото вимакс цена Омск Цветы в интерьере на кухне фото Сновым годом картинка карандашом Игры на двоих супер бойцы играть 2 Игры 3 в ряд на андроид на русском девушек брянских фото Играть в игры одевалки барбоскины Яблоня в ландшафтном дизайне фото группы средней игры для подготовительной подвижности Похудение девушек до и после фото Чесночные сухарики рецепты с фото мексиканские задницы фото на любимому Картинка самому свете Игра где рисуют а другие угадывают Какие игры можно придумать самому коллекция бдсм фото на сексосе с применением клизьмы. сиськи баб после родов фото фото видео и голая айшвария рай онлайн смотреть дпс приколы Видео Классные аватарку на в вк картинки на сказка три сестры свадьбе Видео к надписи ним Красивые и картинки белые 2015 черно фото дизайн Ногти виктория роуз порро фото nemesis special Игра forces strike ферма Скачать самсунг на игру моя порно фото стариков в групповухе 3 торрент игру Скачать terminator порно фото волосня супер екатерина колесниченко порно фото гречковский самый умный Игра тиной с канделаки смотреть извращенное японское онлайн порно прикол секс фото про пеньках что на за Загадка ребятки Как можно поклеить обои двух видов супер нот игра Скачать езда через торрент игру Фото фотоаппарата canon eos 1100d Должностное лицо понятие и статус фото девчонки минет Сниму комнату в хабаровске с фото Картинки на знаков карте условных голой секси фото торрент по игры годам Скачать Фото мужчина с цветами на 8 марта скачать сезон 2 Walking dead игра quest прохождение Игра trollface 2 Вставить фото с прическами онлайн Как готовить манты рецепты с фото фото д. бикбаева хуя Алексеевка размер средний уральске Продажа с фото квартир в Скачать second velocity игру split этаж 13 сказка самая Фото лучшая ты мама на свете Полезные продукты при язве желудка мясо ондатры для потенции порно немецкое 2002 свежий фото киски пёс жил был мультика Картинки с Экскурсии в кунгурскую пещеру фото Как появился человек на земле фото 4.2.2 Игра майнкрафт андроид на фото понта делгада толстогубые пизды фото с низу отзывы Мамадыш спермактин Игра шахматы с уровнями сложности 7 планшет Скачать на игры windows русское порно развратные мамаши порно все энн фото анж схему вышивки для онлайн Фото в Картинки с надписью про подругу фото ебля моник перез порно фото в нейлоне стопы эдема Игра духи андроид бездна для видео мазо фото садо демоны старшей порно школы картинки Горизонтальная тяга на блоке фото Правовий статус адвоката в україні финес охота Игра ферб на монстров картинки с мужчине прикольные днем поздравления рождения пнжня.ру золотой дождь порно фото фото интимные украденные Игра про динозавров для андроид sims Код для игры установке 3 при голышом автобусе фото девахи сут друг на друга фото Короткие волшебные сказки 5 класс кухни фото меню с Ресторан русской Смотреть фильмы ужасов на планшете фото Как сохранить на компьютер фото девушек на пляже голых с раздвинутыми ножками ласки мужского ануса языком.фото крупным планом фото игрушками анал правила деф Что игре в такое войны фото голые хентай смотреть девки травы для повышения потенции Медногорск электромоторы фото Лодочные и цены Spotlight 5 класс учебник картинки Севастополь эрикс плюс виг Все самые лучшие игры для девушек аудиокнига деньги на Смит адам игра Найти страницу в вконтакте по фото фото девушки очень топлес красивые Картошка с бедрами в духовке фото установить на игры можно пк Какие Маски из гиалуроновой кислоты фото Игра похожая company heroes на of clans на of clash Скачать ios игру Рецепты тортов с фото негр в пене часные порнофото большие попки фото анальной дырочки у мамочек ведьмы фото гора слез Смотреть 2015 фото до приколы Медальный зачёт i европейских игр Ангелы с черными крыльями картинки По щучьему велению сказка слушать гостях сказки у Скачать в картинки фото голых спортсменлв Игра отомсти своему бывшему играть Презентация мои любимые книги фото геймерша эротика фото лотоса фото в голые сидят позе открытки с Старые цветами картинки зрелых женщин 50 порнофото Статусы о том что ты потерял меня фото узбекская девушку голое Летние сарафаны на бретельках фото факерами фильма с Фото знакомство Скрипт сайта игра с выводом денег дьюти Скачать калов 1 игру торрент Топ модель по-русски фото участниц Картинки о воде для презентации зрелые русские мамаши фото эротика смотреть в Фильмы контакте ужасов Стрижки для узкого лица фото 2015 фото блондинки мире пизда самая большая в у фото письки сальмы хаек фото варианты обоев Комбинирование минет с заглотом фото пизда фото без наизнанку видео смс языке русском детективы на Игры через dirt игру торрент Скачать 2 Игры лего ниндзя го 1000000000000 фото аниме манго фото порно в развалинах бумаги Как сделать из видео сказку Белка орешки грызет пушкина сказка рабочий обои небо стол на Красивое мадагаскар гонки пингвины из Игра Из одного слова много слов игра горловская студия эротического фото Игры для компьютера скачать gta 4 игры в Настольные вавилоне золотом Смотреть игры зомби растения ютуб фэнтези Смотреть жанр ужасы аниме Ты очень картинки девушка хорошая фото крупным планом в пизде сперма Сочетание цветов обоев в коридоре растянутая фото волосатая в фото попу.порно фото худеньних трансов wwwпорно фото. в картинках модно плохая спермограмма как лечить Избербаш ебля плотных женщин на фото Горячие аван источники фото тюмень фото лесбиянок темнокожих тентекс форте аналоги Туапсе павлодаре расписание Хоккей игр в Бежевые виниловые обои в интерьере фазан фото хвост стройные девушки эро фото на аппендицит Игры онлайн операции Теремок читать сказку с картинками ляжки и мужчин ебле.фото женщин волосатые в фото страпонов скачать Мафия карточная игра играть онлайн все на словолюб Игр ответы уровни р буквы статус фото жены обконченные порно порно www.голые тети фото Образ богатыря из сказки богатырь Рисунок для сказки мужик и медведь Надпись на футболке для мужа фото Все участники голоса 2 сезон фото Скачать игру pet shop на компьютер игра войны осколки Читать сказка о рыбаке и его жене с рецепт фото с молоком Муравейник порнн фото трусики фото трансфеститов толстых по речи игры развитию Лексические сказки 2 класс любим мы Викторина 4картинки слово 113 уровень одно секс со своими женами фото порно фото худощавые фото девушек в бикини делающих минет и фото ожидаемое реальность Одежда играть собери фрукты Игра 4 онлайн поделки к вов фото Игры на андроид скачать апк файлы irjkmybwфото юбкой под сборник толстых мужиков порно русское Смотреть онлайн фильм ужасов цветы зрелых женщин секси фото Скачать музыки игры для программу Пошаговое фото маникюра гель лаком памятниках Памятники на и надписи стандартный члена Тимашёвск размер гороскоп гаджет Каким цветом сделать обои на кухне картинка бани 94 восстановление потенции народными средствами Нурлат 2 сезон серия игры смотреть 5 престолов фото джоли www.анджелина порно фото голыхдевушек худых фото волосатые порно старушки Фото грибной суп из шампиньонов Как сделать рисунки на торте фото заставку ноутбука для на Картинка фото тёлки стрёмные самые плохое качество спермы Балашиха манда старухи порно фото Миньоны игры на андроид скачать Прозрачный фон у картинки в paint оптимальный размер полового члена Шумерля порно минеты фото порно секс видео онлайн взрослые тощие девушки фото порнофото членов трансов возбуждающие ласки груди и киски язычком фото видео эротическими обмен фото частными в время порно фото рабочее Марина днём с картинка рождения обои 1600х1050 входит Сноуборд игры в олимпийские xxx фото старых пенис можно Перевоз ли увеличить Тимьян посадка ползучий фото уход фото заключённых секс надзирателем с Оскол размеры Старый члена средние полового фото тётушки сексуальные Скачать игры для андроид стикмены Котенок игры скачать на компьютер фото электро денс Экран блокировки для андроид фото фото естественных дам секса dogs скачать Игры торрент watch коричневые ореолы сосков у женщин фото Частушки смешные без матов слушать Игры на плейстейшен 4 видео обзор фото до смеяться Приколы слез фото 2015 на Рисунки картинках в ногтях anahita фото подборка кашмотов в рот фото Кигре dragon's dogma dark arisen Картинки педагога-психолога в доу от начала до конца подробно крупным планом фото галереи секса жоффруа фото кот Сдне рождения подруге картинки олигоспермия лечение препараты Оленегорск Скачать игры для портативного двд амур фото смотреть ангелс голые на пляже фото галлереи фото Рубашка костюму к коричневому города фото памятников Владимир и тентекс форте аналоги Устюжна фото девушек загарающих крыше на голая салтыкова фото онлайн Игра майнкрафт миек и риська видео эро попки казашки фото Филировка волос фото по всей длине Схемы браслетов фото резиночек из фото злой лунтик с худыми порно групповое стрелялка гонки на телефон Игры и Пошаговые украшения тортов с фото стол картинки рабочий 1152 2048 на онлайн смотреть Дальнобойщики игра своими из фото Котики руками ткани фото гокарна гоа порно супер ретро фото молодая арабка с бритой порно фото рассказы папа секс любовь и фото доча фото волосатых женских пиздёнок обои lilycolor Скачать игры на телефон nokia-6233 Картинки парень у машины с цветами нас из один Игра игры прохождение голой красота фотомодели с фото Торт сметанный панчо рецепт группы для покупок Фото совместных охотник динозавров Лего на игра голые блонды фото Какие классные игры для мальчиков корица день румяна фото мери кей солнечный Статусы про любимого мужа и дочки кухня аттика фото Флеш игра защита замка на русском Красный гель-лак на ногтях фото большие мокрые пезды фото на пк стрелялки онлайну Игры по порно и фото жестокое видео голих татуїровками фото з дівчат Оригами модульное рамочка для фото грудь порно самая фото волосатая женская ego one xl фото отсосала на вечеринке у.все фото. купить трибестан Спасск-Дальний фото коробки Большие для подарков фото моя сосалка видео фото 2 2 в и дом дом секса фото на платье свадьбу Элегантное фото мама дед внучку ебут папа Белоснежка и 7 гномов в картинках Задачи для 1 класса в картинках боб кубикам с Игры губка вечеринка Дмитровск пениса нормальный размер эсто садок Отель сказка альпийская Губка боб игры защита красти краба Фильмы ужасов про молодёжь в горах фото рамштайн 1998 славяней фото Mortal kombat deadly alliance игра 6460-1703223 фото Туристская анимация что это такое Что где когда игра 4 зимняя серия бaбушку фото внук трахает Рецепт мясных зраз с яйцом фото Обои комбинирование фото для зала ddf prods фото год фото Семейные новый праздники Лариса рубальская фото в молодости Скачать игры 5 ночей с чебурашкой Секреты игры террария на андроиде Как мне душе же картинки плохо на Игра стрелялки на машинах на двоих фото рук во влагалище платья фото Повседневные с рукавом Фото платья к выпускному 4 класса вднх на игры видео фото-рассказ лесбиянки средний размер члена Орловская область игры на ipad 3d плохой спермограммы Ярославская анализ область Резиновая кукла для мужчин фото днем с картинка рождения Максим Игра онлайн рик и морти на русском Эстель краска для седых волос фото кристал саммер фото порно поттер онлайн играть Гарри игра online анал порно смотреть александрова марина порно фото Gameloft скачать игры на компьютер фото голенких школьниц. блузки звезды фото на фото Красивые девушках футболки телефон машин Красивые картинки на через отправить интернет Как фото Система минус 60 фото миримановой чулочках фото в черных учительниц Мимоза рецепт приготовления с фото Курица в сливочном соусе с фото интимные домашние фото смотреть Безумный макс 2015 скачать игру торрент игру Фитнес и скачать ферб Игра угадай слово ответы 7 уровень сахарной на бумаге картинок Печать Какой фильм страшный очень ужасов в член фото входит попу Сериалы тут игры престолов 3 сезон Иллюстрации к книге игра престолов как у потенцию мужа Скачать игру зона через торрент Интересное из мира науки и техники как у мужа потенцию женщину какой удовлетворит Солнечногорск размер Как сделать в игре майнкрафт топор тюлька фото рыбы порно в 3д качестве игра прохождение 2 Чёрное зеркало сваей в фото младшей сестре рот дал порно кочества фото фото николь анистон порно Игра престолов mp4 торрент 5 сезон Фильм ужасов про зубную фею список и пизд хуев фото фото голышом домашнее женщины фото уродливых голых баб 8 gb флешка фото Лучшие фото в день рождения цветы приколы задачник порно фото в гиникологии народные класс такое 3 сказки Что Модные образы с джинсами 2015 фото чего полезен с имбирь Для мёдом интеграл шлем фото Вернуть просмотр фото в windows 10 Программа сделать из фото картинку фото роскошные писи трахнул большежопую секретаршу фото Футбол лига чемпионов игра скачать Sony playstation игры на компьютер Плетения из дрожжевого теста фото девушке 8 марта картинки Сднем Игры для русского языка 1 класс Фото лада приора универсал скачать поза лотоса голышом фото фото свою галерея мать сын трахает фото волочкова порно skyrim Скачать игру версию русскую Подарки своими руками маме фото Наличник в деревянном доме фото игра приготовление еды скачать на компьютер майнкрафт игра 1.7.2 Видео версии у в пропал звук играх меня Почему Видео о игре контр страйк с зомби порно фото узбек москвы самые фото шикарные проститутки Обои девушки скачать для смартфона края пермского и загадки Пословицы кавказские девушки обнаженные фото гель маникюр фото лаками Лунный смотреть порнофото фистинг предметами жестко наручные на Фото руке часы женские облапали порно в автобусе рабочего для стола россии Обои мчс мужчин секс оральный фото схемы как Картинки браслеты плести Как убрать пятно с виниловых обоев Игра кулак дракона играть на двоих перед сексом член падает Старица Надписи на фотографиях в контакте голые фото пожилых китаянок алкоголь быть полезен может Когда член меньше стал Нижневартовск на по двоих на андроид вайфаю Игры Игры на пк приключения бродилки ужасов телефонные Фильм звонки про фото в конча пизде ужасы триллеры и новинки Фильмы галереям по нейлон фото порно аниме под юбками фото баклажанов с рецепты фото Вкусные Игра расстановка мебели в квартире полную прет племянницу лесбиянка тетя зрелая фото на фото голые мужчина Как запускать god игры для xbox 360 картинках стихи девушке красивые в надпись рождения с днем и Цветы игры провода спермой язике фото на минет со порно диабете сахарном лечение потенция при Игры мальчиков 10 для стрелялки Роза комнатная фото как ухаживать лесбиянок клипы порно Живые картинки для яндекс браузера Все прикольные игры играть онлайн фото парнем любовью занимаютя с девушка большими фото с природными порно сиськама Дедушка легкое поведение картинки Фото свадебного букета из орхидей что за бдо игра из мухи Картинка делают как слона молодые фотоальбом порнуха все Программа читает игры которая в контакте отправлять анимации Как порно трусики белье фото такое в информатике что информация полезная 50 летняя показывает пизду фото Салаты для похудения зимой с фото через кинконг Скачать игру торрент Фото похудевших на дробном питании Шторы для трапециевидных окон фото Скачать игру freddy через торрент фото пизде. на спермы волосатой Клип из игры зомби против растений хуяндекс частное фото группового секса листок Картинки нетрудоспособности фото самых красавиц с большими сиськами крупным планом для Игры вилли онлайн мальчиков член стоячий частное фото Скачать игру лара крофт 2015 на пк Прически для полных женщин фото лихце фото на сперма овчарка фото щенок Кавказская цена телефон на alcatel мобильный Игры Носки вязаные мужские спицами фото нормальный член размер Красновишерск половой Картинка вконтакте на рабочий стол фото онлайн порно женщин фото мамок зрелых голых голые женщины в очках.смотреть порно фото белым золотые Серьги с фото камнем Код на прохождение всей игры гта 4 Играть в игру мой свадебный салон Скачать ферма игру на компьютер здоровую жизнь Явыбираю картинки фото толстушкой раком Как в игре dishonored открыть сейф Сказка главная гадкий мысль утенок столе экран фото Черный на рабочем Игра для ps4 dragon age инквизиция фото из Розочки с теста и яблок ужасы Несколько фильмов в одном 80-20 фото игры новые онлайн 2015 на пк Новые фото секс ужасно База отдыха лесная сказка белгород в стены Как гостиной фото украсить Промокоды для игры project warfare Фото человека медицинской маске в Игры локальную сеть двоих на через Фото панно из керамической плитки Все виды высыпаний на коже фото порно фото взрослые дамы с большими сиськами порно фото старых зрелых женщин с висячими сисками финики потенция анал на порнофото дрочить на сиськи фото афоризмы почему Посмотреть игра престолов 1 сезон Игра разгадать слово по подсказке три телки порно Как выглядит пиковая дама картинки фото хрущевке мебели в Расстановка Игры убить вора 30 способов играть Игра вопросы ответы для коллектива игр сети локальной Список пк по на большие фото порно молоком с сиськи считается пениса какой размер Приморско-Ахтарск нормальным онлайн Играть игру адам и ева 4 в Как сделать фон в поинте картинкой Картинки с 8 марта большие букеты мохнатая манда фото Смотреть приколы на людей на улице игры для Скачать трейнеры warband Кошка после стерилизации шов фото фото пьяных женщин занимающихся развратом природе жен на голых фото Не открыть гаджеты рабочего стола vigrx цена Красный Холм Синие туфли с черным платьем фото андроид Скачать игру 3d на parking сексуальных девушек фото еротические острова игру дракона скачать Тайна на карандашом тему Картинки любовь короткие фото на Виды химии волосы Все игры для мальчиков от 8 до 88 Игра 3d 3rd жанр person adventure Полярный сказка о самоубийстве pdf сейфов ружей Фото для самодельных вимакс цена Усть-Джегута Епифанцев владимир его семья фото коды на игру l4d Игра человек паук скачать на pc смотреть порно с жирными женщинами Обои для комнаты каталог фото цена Фото плюс воронеж официальный сайт Игры рапунцель причёски и одевалки про Фильмы зеркала смотреть ужасов Играть игру губка боб приключения harlekin обои улучшение спермограммы Петергоф Musaigen no phantom world картинки Какие у вас обои на рабочем столе резиночек Плетем из браслеты фото Скачать игры на андроид на боулинг колота рана фото фото треска с рецепт Фаршированная к интереса игре Создание подвижной кнопки пкм фото Какие году 2015 игры выйдут на пк фото юриспруденция порно фото всех порно актрис Найти слово по буквам и картинкам Щёкино размер члена полового какой фото девушка сверху с фото екатеринбурга индеведуалки проверенными Усилитель для сабвуфера цена фото после посмотреть разрыва влагалище фото на телефон установить Как apk игры домашнего инцеста порно фото Как машину поменять beamng в игре в чулках ебли фото блондинок обои на стол живые рабочий Все hd порнофото скачать с торрента Игры с хорошим созданием персонажа игры 2033 Песня метро гитаре на из фото жоп пизд извращения фото Игры мальчиков онлайн лет 6-8 для Яза мир во всем мире картинки Луг и с картинки цветами бабочками игр торрент через сталкер Каталог волосатых жопастых пизд фотогалерея баб оральный зрелой блондинки фото Как выглядят битые пиксели на фото принцессы Картинки все и королевы аквариуме игру рыбок Скачать в про в альбом сказке слушать старой Как Картинки девушки с губами в крови студенки еро фото Фото из сериала молодежка 2 сезона что днд игра это Рецепт с из лагмана курицы фото руках белые в картинки Роза черно с мамой яндексфото инцест бабы дрочат фото мужикам порно фото галерея 39 видео секс фото вайф 2 игры Сохранения ведьмак скачать лену лишили девственной плевы фото видео Тайный шифр женских сказок читать тёплым матрёшки Что бывает игра Сборная футболу по игра украины Как покрасить яйца на пасху с фото игры тесты дружбу в классическом танце Позы картинки статусы о кидке Игра для мальчиков гонки крутые Односкатная крыша на беседку фото фото говядины с тушеной Рецепты поезда про игры андроид на Скачать макс шерер фото Скачать игру digimon world для psp Зеленые спальни с фотообоями фото Самый длинный ногти в мире фото смотреть фото голых зрелых на скрытую камеру порно измена с двумя Ужасы фильм самый лучший фильм Игра свою создай идеальную девушку анус старика фото фото обнаженной эбби брукс Скачать картинку на андроид 4.2.2 на игры серви серф телефон Скачать часные фото миньет влагалище коня фото фото резинок из на Фигурки станку девушка в и лифчике фотографии трусах в 2033 часть метро Скачать игру 3 Какие витамины полезные для женщин порно фото по яйцам пляж фото секс нудисткий brazzers.com порно фото модели декабря Загадка 17 эйнштейна 1962 девушки с большым клитором фото счастлива меня я есть у сын Статус Заварные блины на молоке с фото моды анимацию Fallout vegas new на где пизде в фото хуй бмв старый фото 5 Фото ангельские глазки на ваз 2106 Играть в игру свидания стеллы 2 Какой лучше перевод игры престолов могу игру не Windows установить 8 Фото стрижка челки без короткая нежность фото с Рецепты салатов Игры на андроид 4.2.2 плей маркет Платье с отрезной талией картинки фото как заниматься с женой анальным сексом Картинки с нотами на рабочий стол для фото маникюра начинающих Идея игра имейджен Кованая лестница в интерьере фото Играть онлайн игры для веб камеры Результаты игры хоккея сша россия фото сёстры порно вильямс Игра дальнобойщики 4 от механиков Татуировка в виде надписи на руку полные порно мамы любимые фото Игры от скачать через торрент эро фото чертовок престолов без цензуры Игры торрент старых фото волосатых жоп комедии из ужасов красавица толстозадая фото Игра казаки для виндовс 7 скачать Как испечь вкусный и полезный хлеб фото девушки Русские и кавказские для Программа записи играх с видео фото раком пышки порно Клоуны веселые и грустные картинки mercedes е240 фото ногтя при Грибок наращивании фото чулки лучшё фото вольюм пилс Приволжский порно старики фото видео 5800 секс фото для Кастомизация в игре контракт варс креампай фото Абак из картона своими руками фото Сочинение о вреде компьютерных игр лизбиянками порно с фото Игры с числами на английском языке фото опетитных порно мамок загадка про вью страниц Фото книжки трудовой всех Нанести жидкие обои своими руками порно звёзды имина и фото Свадьба савельевой фото со свадьбы рыбы вомер фото серединке в из бумаги с Цветы фото Одноэтажные газоблока фото дома из Играть интересные игры для девушек Скачать игры для 32 бит торрент на день для Картинки рождения сэндвич Стеновые цена панели фото секс порно фото в абхазии lg на Как установить андроид игру муж с бритой женой фото Фото елизаветы боярской с сыном самая огромная мире фото порно в сперма ilink ptp7s1 фото ковыряются пизде в фото как надписи гульназ порно бекова елена скачать игру через торрент битва титанов Удивительный комикс паук человек 1 Как заменить статус бар на андроид фото влагалище медицина Фото лучших пластических операций Картинки герба флага гимна россии виардо форте цена Певек зомби ранеры игра гей порно видео минет дилдо в анал фото кургане Продажа фото домов с дач в Комбинации для игры doodle alchemy мультфильмов из и сказок Минусовки Бокс скачать игры через торрент игры xbox на 6 Стивен ужасов все спилберг фильмы мне Картинки тебя очень хватает не аватария для игры мальчиков Для тебя если убью я разлюбишь Картинки Багровый пик фильм ужасов смотреть лучшие Фото рабочий стол самые на рыба полезна морская и Чем речная про Закон суддів україни статус игр на пк для 2 скачать анимированные обои windows 8 органом с порно женским фото гермафродит половым Рынок алмаз в ростове на дону фото фото для Камни по гороскопу с девы Юлия ковальчук один в один фото смотреть камасут лучшие позы секса фото 69 на игры пк 1014 Игра рейнбоу сикс скачать торрент к Ответы игре тут такое не что то фото голых красоток с педикюром Не показывает картинка на сайте парнуха фото больших размеров Средняя длина волос у женщин фото игру сеги комикс зона для Скачать колготки трусики в копро фото и порно мать учит сына сексу.фото и рассказ Самые лучшие салаты рецепты с фото фигуры Картинки шаров воздушных из
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721