Екранізація як форма безпосередньої взаємодії кіно та літератури

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті прослідковано взаємозв’язок між літературою та кіно, а також розглянуто основні типи кіноінтерпретації літературних творів, їх особливості та приклади. Обгрунтовано питання виникнення конфліктів різних кіноінтерпретацій. Дана оцінка існуючим екранізаціям художніх творів та визначено фактори впливу на їх створення.

The article is examined the relationship between literature and movie, as well as the basic types of filming of literary works: their features and examples. Also problem and the specific psychological adaptations were determined. Questions of different film adaptation’s conflict were substantiated too. The thesis was given assessment to film adaptation and defined the factors of influence to creation of its screen version.

Літературні твори є основою екранних образів кіно з перших днів його існування, а кіноінтерпретації цих творів є органічною частиною кіномистецтва. Давно вже існує проблема екранізацій: чи варто взагалі переносити твори на екран, чи завжди фільм програє книзі, чи впливає кіно на сприйняття початкового тексту глядачем тощо. За всю історію існування кіно були екранізовані тисячі літературних творів. Одні інтерпретації виявилися більш вдалими, інші менш. Екранізація як місце перетину різних комунікативних систем (літератури і кіно), а також авторських, читацьких, глядацьких стратегій представляє характерний інтерес як комплекс різного роду текстів, різна медійна природа яких стає в цьому випадку об’єктом для досліджень. Вивчення процесу і результату екранізації актуально тому, що в ньому знайшли своє відображення багато явищ і сторін сучасної культури, а в українській науковій практиці відсутнє цілісне теоретичне дослідження, зосереджене на кіноінтерпретації художніх творів з погляду герменевтики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Центральна проблема статті – взаємодія літератури і кіно в процесі екранізації – давно вже привертала увагу дослідників, при чому, як літературознавців, так і кінознавців. Про взаємовпливи, взаємопроникнення і міжвидовий синтез мистецтв у загальних рисах сказано чимало (праці Ю. Андреєва, Р. Юренева, Н. Зоркой, Р. Клер, Л. Нехорошева, Н. Нікоряк, Ю. Ідлис, М. Ромма, С. Герасимова, С. Михальченко та інші). Спираючись на ці та інші праці реалізована мета дослідження – проаналізувати основні закономірності екранізації художнього твору як форми безпосередньої взаємодії кіно та літератури.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спочатку література використовувалася кінематографістами як мистецтво письмового слова, тобто чисто механічно у вигляді титрів. А в період раннього німого кіно (1895, рік народження кіно, – 1915, рік створення фільму Д.У. Гріффіта «Народження нації», з якого починається історія кіно як мистецтва, що має свою власну мову) демонструє становлення основних стратегій взаємозв’язку кіно та літератури: література присутня в якості кіносценарію, літературного тексту, в якому скорочена описова частина, увага акцентується лише на послідовності подій. Такий сценарій називали «залізним» або «сценарієм на манжетах» [5].

Так сформувався новий тип кінематографу – екранізація. Екранізація – це перетворення засобами кіно творів літератури – прози чи театральної драматургії. Протилежним до екранізації за значенням поняттям є новелізація. Новелізація – створення літературного твору за мотивами кіно, серіалів або відеоігор [11, c. 52].

У науковому дискурсі екранізацію ще називають кіноінтерпретацією, кіноадаптацією, кінотранскрипцією та кіноверсією літературного твору. Тому вважатимемо ці поняття тотожними. Кіноінтерпретація – екранізація літературних творів [2].

Продукт взаємодії кіно та літератури називають кінотранскрипцією (грец. рухаю і лат. trascriptio – переписування). М. Ґловінський під транскрипцією розуміє перенесення літературного твору в знакові системи інших мистецтв (пісні, ілюстрації, спектаклі, фільми) [4, с. 137]

Кіноверсія та кінотранскрипція розглядають як процес і результат перенесення літературного твору на кіноекран. У зарубіжному кіно екранізацію, на відміну від фільму на основі оригінального сценарію, називають адаптацією, а це означає прикладання, пристосування до іншого виду мистецтва, в даному випадку – до кіно. У премії «Оскар» Американської кіноакадемії слідом за номінацією «оригінальний сценарій» йде номінація «адаптація літературного твору», тобто щорічно присуджуються дві премії за сценарій [1, c. 123].

З моменту створення кінематографа основою екранних кінострічок стають літературні сюжети і образи. Творцями першої екранізації є основоположники світового кінематографа – Жорж Мельєс і Вікторен Іполит Жассе. Жорж Мельєс в 1902 році переніс на екран роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо». Так само його колекцію екранізацій доповнюють інші німі кінострічки «Пригоди Вільгельма Телля» за мотивами п’єси Фрідріха Шиллера «Вільгельм Телль», «Попелюшка» перша екранізація однойменної казки Шарля Перо, «Гамлет» за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц данський» і багато інших. Вікторен Іполит Жассе інтерпретував роман французького письменника Леона Сази «Зігомар» в 1911 році. Після приголомшливого успіху, Жассе в продовження знімає ще дві картини про пригоди героя: «Зігомар противника Картера» і «Зігомар вислизає» [10].

Сьогодні мають місце різні види екранізацій [13]:

 • Переказ-ілюстрація
 • Нове прочитання
 • Переклад.

Переказ-ілюстрація – це найменш творчий з драматургічної точки зору спосіб екранізації. За кордоном його називають «адаптацією» (від лат. Adaptatio – пристосовувати), тобто пристосуванням літературного тексту до екрану. Переказ-ілюстрація характеризується найменшою віддаленістю сценарію і фільму від тексту екранізованого літературного твору [13].

При створенні такої екранізації відбувається наступне [12]:

 • Текст скорочується, якщо він за обсягом більше передбачуваного метражу фільму, або (що буває рідше) збільшується за рахунок фрагментів з інших творів того ж письменника.
 • Прозовий опис думок і почуттів героїв, а також авторські міркування переводяться, при потребі, у форму діалогів і монологів, в різні види закадрової мови.
 • Якщо екранізується п’єса, то діалоги і монологи, навпаки, скорочуються. Постановник картини «Ромео і Джульєтта» Ф. Дзефіреллі говорив: «Фільм містить всі великі сцени і монологи п’єси, але в ньому більше дії. Авторський текст прибраний більше, ніж наполовину…»

Частина сцен, дія яких відбувається в інтер’єрах, переноситься на природу. При цьому великі театральні сцени розбиваються звичайно на кілька фрагментарних, що відбуваються на різних майданчиках. Як це й сталося, у фільмі Ф. Дзефіреллі з першою ж сценою шекспірівської п’єси, місце дії якої позначено як «Площа у Вероні».

Подібний, по суті справи репродуктивний спосіб екранізації, не завжди приводить до великого успіху, бо тут не використовуються належною мірою специфічні переваги кіномистецтва та, разом з тим, губляться гідності прозового тексту або сильної сторони театрального дії – живого зв’язку його з глядачами. Проте кінематографічний переказ класичних літературних творів може стати і сильним конкурентоспроможним фільмом. Це ми часом спостерігаємо в багатосерійних екранізаціях романів. Тут виявляється самобутня властивість такого виду роботи з літературним текстом: можливість спільного з глядачами, свого роду «посторінкового», прочитання на екрані великого твору літератури [9].

А. Хічкок свого часу зізнавався: «Візьмися я за «Злочин і кару» Достоєвського, з цієї затії теж нічого хорошого б не вийшло. Романи Достоєвського дуже багатослівні, і кожне слово несе свою функцію. І щоб еквівалентно перенести роман в екранну форму, замінюючи письмову мову візуальною, потрібно розраховувати на 6-10 годинний фільм». Багатосерійні фільми надали кінематографістам таку можливість [6].

Нове прочитання – це ті фільми-екранізації, в титрах яких ми зустрічаємо підзаголовки: «за мотивами», «на основі» («based on the novel») і навіть «варіації на тему». На противагу переказу-ілюстрації нове прочитання допускає вкрай активне втручання авторів-кінематографістів у зміст першоджерела – аж до повного її перетворення. При подібному підході до екранізації її автор розглядає літературний оригінал тільки як матеріал для створення свого фільму, не піклуючись часто про те, чи буде створена ним картина відповідати не тільки букві, але навіть духу екранізованого твору [8].

Переклад – третій спосіб екранізації, котрий також має на увазі активне перетворення ставлення до літературного першоджерела. Але на відміну від попереднього способу, мета екранізатора при «перекладі» полягає не в створенні свого фільму на матеріалі оригіналу, а в донесенні до глядача суті класичного твору, особливостей письменницького стилю, так званого, духу оригіналу, але за допомогою специфічних засобів кіноінтерпретації. Ще в 20- ті роки минулого століття літературознавець Б. Ейхенбаум писав: «Перекласти літературний твір на мову кіно – значить знайти в кіномові аналогію стильовим принципам цього твору». Такий спосіб екранізації, звичайно ж, важкий, і тому успіхи на цьому шляху досить рідкісні [13].

До них можна віднести створену до 100-річчя з дня народження А.П. Чехова на кіностудії «Ленфільм» картину «Дама з собачкою « (1960, приз МКФ в Каннах) – її поставив за своїм сценарієм режисер І. Хейфиц. Загальна конструкція, послідовність викладу історії, описаної А. Чеховим, змінені в фільмі не були. Але окремі її «вузли» за допомогою чисто кінематографічних засобів піддалися більш докладної розробці.

Творці фільмів, ті, що ставлять перед собою мету якомога точніше і глибше виразити авторський стиль письменника, як би «розкривають письменницькі дужки» і переказують їх вміст своєю кінематографічною мовою. Саме в такому методі перенесення літератури на екран, який ми називаємо екранізацією-перекладом, в найбільшій повноті здійснюється розуміння кіноінтерпретації як образу літературного твору.

В. Вєжевський вирізняє 5 типів режисерів кіно транскрипцій [3]:

1. Режисер виконує кіноверсію близьку духові першотвору, яка служить популярності класичного літературного твору.

2. Творець фільму шукає аудіовізуальні еквіваленти для вираження композиційних засад оригіналу.

3. Режисер симпатизує письменникові та його творчості, що виражається у відтворенні на екрані клімату твору або вільному трактуванні літературної інтриги.

4. Творчий режисер, який примножує значення літературного першотвору.

5. Незалежний режисер, який тільки шукає інспірації на ґрунті літератури, спираючись на поодинокі змінені мотиви, певні сюжетні лінії, фрагменти фабули.

Н.М. Зоркая у своїй праці «Російська школа екранізації» виділяє наступні основні типи фільмів, знятих за художніми творами літератури [8, C. 256-269]:

 • екранізація-лубок
 • екранізація-ілюстрація
 • екранізація-інтерпретація
 • екранізація-фантазія (або фільм за мотивами, що поширився дещо пізніше, в 1920-ті роки).

Ці чотири моделі діють одночасно, хоча з’явилися на світ в поданій послідовності. Вони не заміняють одна одну, а існують синхронно, зберігаючись до наших. На ранній стадії переважає перший тип, лубочний, а в зрілому німому кіно більш широко виявляється у кінофантазії на літературні теми, коли виникає і усвідомлюється існування другого – кінематографічного авторства.

Літературний (а слідом за ним безпосередньо – кінематографічний) лубок є перехідною стадією від автентичного фольклору до машинного серійного виробництва. Це проміжне явище, яке втратило рукотворну достовірність, але ще не набуло ні високого стандарту, ні індивідуального авторства підписаного творіння. Лубок у своїй більшості – усереднений, масовий виріб, розрахований на попит нерозвиненого естетичного смаку. Стикаючись з авторським літературним твором, кінолубок насамперед нехтує індивідуальним авторством  [7]

Кінолубок, по суті справи – це кіно ще без кіно, перенесення на екран лубка літературного. Тому кроком вперед була екранізація-ілюстрація, яка орієнтувалася на книжкову графіку і зйомку професійних театральних вистав за участю видатних артистів і відрізнялася від лубочної тим, що кінематограф не підганяв літературний текст під свої канони, а прямо йшов за автором. На ранніх етапах кінематографу ще не існувало ні поняття жанру, ні спроб зрівняти власні можливості з можливостями літератури. Тому дуже часто фільм тих часів нагадує «живі зображення» або «туманні зображення», одне із перед кінематографічних видовищ, широко розповсюджених в усьому світі [7].

Джеффрі Вагнер пропонує класифікацію екранізацій за типом відносини адаптації до оригіналу [3, c. 211]:

 • «транспозиція» (роман, перенесений безпосередньо на екран)
 • «коментар» («якщо оригінал навмисно або випадково зазнає незначних змін»)
 • «аналогія» (наприклад, коли дію оригіналу перенесено в інший час).

А. Карелін пропонує поділ кіноінтерпретацій на такі типи[13]:

 • Пряма екранізація (буквальний переклад)
 • Фільм за мотивами
 • Загальна кіноадаптація.

Пряма екранізація повинна повторювати книгу, даючи глядачеві можливість ще раз, тільки вже в форматі кіно, стикнутися з джерелом. Прикладом може служити «Гаррі Поттер» Кріса Коламбуса (1 і 2 фільми). Буквальною екранізацією є багато європейських серіалів, знятих за класикою (численні екранізації Діккенса, Шекспіра, Толстого, Достоєвського), в яких скрупульозно, серія за серією, передається книга у всій її красі, інший раз зовсім буквально, до всіх діалогів і закадрових текстів [14].

Основне завдання фільмів за мотивами – показати знайомий твір у новому ракурсі. Часто подібна форма використовується, коли книгу фізично не можна перенести на кіноекран буквально: через невідповідність обсягів, наприклад, або коли дія в книзі замкнута на внутрішні переживання героя, які важко показати без перетворення в діалоги і події [14]. Екранізація цього типу не строго відповідає першоджерелу, але передає головне, і додає щось нове. Таких екранізацій переважна більшість у сучасному кінематографі та, мабуть, взагалі в історії кіно. Як приклад можна привести «Пітера Пена» Пі Джея Хогана (у якому казка Дж. Баррі осучаснена і знайшла новий контекст, ставши цікавою нинішнім дітям і підліткам). Безліч зарубіжних фільмів демонструють нам вдалу роботу в цьому напрямку – від екранізацій Філіпа Діка («Той, що біжить по лезу бритви» і «Особлива думка») до діснеївської «Планети скарбів», котрі вигідно представляють старий пригодницький сюжет в новому антуражі.

Ще як приклад можна привести сміливу і сучасну за всіма мірками масового кінематографу екранізацію «Дозорів» («Нічний дозор» 2004 і «Денний дозор» 2006 і готується третій фільм «Сутінковий дозор», 2014) за популярним романом С. Лук’яненка. Ще один яскравий сучасний приклад, який не можна не згадати – трилогія «Володар Кілець» (реж. Пітер Джексон, 2002-2007) і «Хоббіт. Несподівана подорож» (2012, Пітер Джексон) за творами Дж. Р. Толкіна та «Хоббіт: пустка смога».

Метою створення загальної кіноадаптації є не передача якомога точніше книги, а створення на її матеріалі нового, самобутнього твору, який, тим не менш, явно взаємопов’язаний із першоджерелом і доповнює його [15]. Вдалі приклади – фільми Тарковського («Соляріс» і «Сталкер»), «Космічна одіссея 2001» Стенлі Кубрика. Це кіно, в якому робиться крок вперед у порівнянні зі звичайними екранізаціями. Воно не просто переносить першоджерело на екран, а здійснює відкриття в сфері кінокультури і кіномови.

Е. Дадлі виокремлює такі види кінотранскрипцій [14]:

 • запозичення (borrowing)
 • трансформація (transforming)
 • перехрещення (intersecting) [3, с. 98–104].

Запозичення він вважає найвживанішою з кіноверсій літературного твору. Реалізовуючи її, режисер використовує ідеї, теми, окремі сцени, форму давнішого, як правило, успішного тексту. У цьому випадку кінотранскрипція «розраховує привабити публіку через престиж запозиченої назви або теми, але водночас вона прагне заробити певну респектабельність, якщо не естетичну цінність, як дивіденд від проведеної операції», – стверджує Е. Дадлі [3, с. 98].

Трансформація виводить нас на поняття вірності оригіналу, бо завданням такого фільму є репродукція в кіно чогось внутрішньо притаманного літературному тексту. Так літературне підлягає зміні, яка спричинена характером кіномедіуму. Е. Дадлі знаходить спільне для вербальної і фонофотографічної знакових систем у конотації та імплікації, які можна дослідити у наративі: «Сам по собі наратив є семіотичною системою, яка притаманна обом (фільму і мові) і видобувна з обох» [14, с. 104].

Сучасне кіно, на думку автора, особливо зацікавлене в перехрещенні, де текст оригіналу стає настільки далеким, наскільки це лише можливо. Наступною класифікацією екранізацій, яку ми розглянемо, є їх поділ на: пряму, за мотивами і адаптацію [2]. Тільки перший варіант передбачає повну схожість з джерелом. Прикладом прямої екранізації може служити «Війна і мир» Л.Бондарчука.

Особливістю кінопродуктів знятих за мотивами того чи іншого твору, є пошук нових ракурсів, сторін і площин. Тут можна очікувати масу несподіванок, така екранізація завжди цікава своєю новизною і свіжістю. До речі такий прийом популярний не тільки в кінематографі, а й у театрі – маються на увазі експериментальні постановки, адже все частіше глядачі хочуть побачити нове прочитання, новий погляд на ситуацію[1].

Щодо кіноадаптації, то вона може лише віддалено нагадувати книгу. Частіше це абсолютно новий твір у якому вгадується першоджерело, але його сюжет і основна ідея може бути кардинально змінена, доповнена або переосмислена режисером, в результаті чого на світ може з’явитися абсолютно нове творіння [11, c. 223].

Висновки. Як бачимо, відомі класифікації екранізацій безпосередньо пов’язані із відповідністю оригіналу. Тобто неабияк важливим є близькість до художнього твору, що підлягає кіноінтерпретації. Народившись як вимушений жанр кіно, екранізація за вікову історію продемонструвала різні стратегії: від ілюстрації, органічного прямування тексту до стилізації, ігровим формам, серед яких можна виділити саму радикальну – екранізацію-деконструкцію. Сьогодні екранізація існує в діаметрально протилежною ситуації по відношенню до її витоків. Домінування візуальних образів робить екранізацію не тільки популярним самостійним жанром кіно, але і навігатором у світі літературних текстів. Як мистецтво, кінематограф увібрав цілу систему зображувальних і образотворчих засобів, пов’язаних в першу чергу з оптичною природою екранного зображення.

Список використаних джерел та літератури

 1. Ellis J. The literary adaptation. An introduction [Text] / J. Ellis // Screen. – 1982. – № 23 (1). – P. 3–5.
 2. Helman A. Przedmiot i metody filmoznawstwa [Tekst] / A. Helman. – Łodź:Wydawnictwo Łodzkie, 1985. – 304 s.
 3. Базен А. Глава «За нечистое кино: В защиту экранизаций» [Текст] / Пер. В. Божовича и И. Эпштейн. – М.: Искусство, 1972.
 4. Вартанов А. Образы литературы в графике и кино [Текст] / А.Вартанов. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – 312 с.
 5. Гансон, А. Монтаж в рамках традиций, или монтаж как ремесло [Электронный ресурс] / А. Гансон // Сними Фильм. – 2010. – Режим доступа: http://snimifilm.com/statyi/montazh-v-ramkakh-traditsii-ili-montazh-kak-remeslo
 6. Ермилова Н.Б.К проблеме расстановки приоритетов при перенесении на экран литературного произведения [Электронный ресурс] / Н.Б. Ермилова – Режим доступа: http://www.science-education.ru/116-12352 – Название с экрана.
 7. Зонтаґ С. Проти інтерпретації та інші есе [Текст] / С. Зонтаґ; пер. з англ. В. Дмитрука. – Львів: Кальварія, 2006. – 320 с.
 8. Интерпретации литературных произведений [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.diplomy.su/shop/281.html  – Название с экрана.
 9. Каролі А.С. Ставлення кінопреси до літератури як сценарного матеріалу сучасного кінотвору [Електронный ресурс] / А.С. Каролі – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1979 – Заголовок з екрану.
 10. Кино бьет по нервам [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://panorama.dn.ua/2012-11-26-10-45-14/live/11395-2013-04-25-11-41-52 – Название с экрана.
 11. Клер Р. Кино вчера, кино сегодня [Текст] / Р. Клер. – М.: Прогресс, 1981.
 12. Литературные произведения на экране [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/4-10/rokia_hamraeva.shtml – Название с экрана.
 13. Русская школа экранизации [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.portal-slovo.ru/art/35958.php – Название с экрана.
 14. Типы экранизации, проблемы и особенности [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://myrt.ru/interestingly/1511-tipy-yekranizacii-problemy-i-osobennosti.html – Название с экрана.
 15. Тынянов Ю.Н. Об основах кино / Ю.Н. Тынянов // Поэтика. История литературы. Кино. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://biblioteka.teatr-obraz.ru/files/file/Teoriya_kino/Tinyanov_ob_osnovah.html – Название с экрана.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+1Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a write process essay word microsoft in thesis phd resume draftsman format mechanical for cover sales letters for jobs with rutgers help essay writing types of essay research paper helpful tips speech eating persuasive disorders non plagiarized essay proposal management research in business phd review homework book help writing essay narrative example medical school recommendation for of letter of coupon online furacin a to shakespeare essay start how statement finance personal thesis quality management phd total on disorder anxiety study seperation case extract grapefruit seed sores cold on service expert writing resume center help library homework columbus prescription without sumycin cheapest assignment help with need my hypothesis how sociological a write to 3232 dissertation homework tutorial beta calculation help writing paper best music research personality narcissistic disorder paper a to is letter how not that write sale for buy to a house essay mixed mode in public smoking münchen online dissertation tu dissertation uk experts la de dissertation sur le constitution respect help algebra homework dissertation how prepare to plagiarized non sites essay best admissions essay plagiarism programs help church homework english help homework service writing blog thesis help malaysia essay for me make manager purchase job description help homework webassign service price cv writing case disorder identity study dissociative thesis presentation master on dbms homework consitution help essay sound datenbank analysis dissertationen the fury and the my i a homework do on can tablet cheap paper cute notebooks appraisals on case database study design thesis performance writers hire dissertation homework help on microbilogy students homework helps succeed homework and help signals systems generic benadryl insurance without cost federal services government resume writing help essay sat gooise frutsels dating online equity statement help homework stockholders comparison coursework english help original writing hiring essays on employees property letter intent for of of real purchase doctor resume database financial resume essaywriting service have paper research to done pay homework help bitesize write thesis my bachelor thesis phd video compression on writing paper two approaches different research how a to religion paper write psychology in assignment dissertation candide conclusion helper homework arts language online order chronological letter cover connell online laida dating writing dissertation help proposal software algebra 1 homework answers and help ap physics homework help i free order shipping can aciclovir where birth order personality essay resume i do how make my study post stress disorder case traumatic for me summarize essay 4 advanced 4 guestbook dissertation 2 essay persuasive argument help writing with essay a risk homework management help dating clipcanvas online homework analysis day three help diet research introduction paper to help pdf engineer mechanical fresher cv for admission services limits mba essay essays phone custom number quality essay do cant my a write review how book to help letter for writing cover resume xml help assignment hour precrisption without purinethol a 36 who will my do homework math sience with help homework spelling homework order abc help quadratic homework equations achat de generique carafate quotes kid a sister dating trak cheerleading essays written become to examples of captain best service writing dc professionals resume write dissertation violence to your how on shipping enhancer ultimate 2 day male writing personal for tips school on a medical statement with problems statistics help sale paper papyrus for uk sell free shipping nolvadex cheap dissertation essays writing girls theoretical advice dating computer lawful a obeying essay order personal admissions medical for statements school dissertation nyc writing 2012 resume examples education lounge help tutors homework research do academic essay information essay statement law personal school layout write you paper for your hairdressing assignment help thesis my chords write when masters i cv writing service gloucestershire business writing nz plan services youtube dating sim online bald s leechbook dating affect quasense vitamins on economics dissertation english written responses studies literature dissertation a buy kit dissertation online 247 xenical shop generic rx study disorder psychological case service college journalism application essay eskalith buy 2061 130 mg for homework middle help with essay help writing sociology a allegra express shipping online arjuna online buying design thesis interaction chalmers master realized or homework loss gain help my outline college buy custom sociology term paper on female tonic price cheap sexual toilet costco cheaper at paper close service writing for cv protection us you get without dissertation doctorate can why essay be police want i officer do a to and dissertation publication greensboro unc a buying dissertation write structure writing dissertation dissertation stricker didier essay help tempest the cheap no duricef script buying online phd thesis uwb antenna essay capstone with history essays writing help someone write lab my report essay from professional writing cheap scratch food weatherbrains research on fast paper l tokai puncher series hard dating where online i viagra purchase can brand without prescription writing help complaints academic dissertation assistance doctoral purpose help with math homework buy presentation college powerpoint writing dissertation with question help help and patterns homework variables residential homework help care attendant 365 ireland dissertation help ontario malaysia dissertation writing service cerebral and artane palsy quaerere significato dating latino essay of pets write essay on my to what college type is essays best narrative ordering what of for for dating website ideas twitter great profile current paper business in lines events research opening for interesting essays and good cause effect essays dissertation ucr grant research argument essay of definition essay club custom websites papers help that with with help writing dissertation online cheap free buy an essay plan hire business catering equipment baby herpes hersenvliesontsteking and compare college contrast essay of baker university kansas kay of dissertation essay pack application service visits combo interviews college college online and theses dissertations digital sentences buy best writing 10 services cv to thesis pay willingness chicken avoid spreading pox abstracts australia online dissertation writer generator essay health and essay sport my write canada papersin for letter planner cover merchandise papers my do writing with essays i help need network security building dissertation biloba-ritz shipping cheap free buy generic cheap lioresal by essays jack studnts written ripper conclusion pharmacy personal statement resume mechanic technician for pills ditropan buy buy pre essay written assignment burano for sale condo for dictionary homework math help families history me write for essay my 2015 game the dating dissertation help phd karl marx do paying assignments to my someone buy essay college entry level for sales resumes jobs human rights on essay resume school letter students writing high for recommendation disorders dissertations on eating writing darwin services resume writing aberdeen service cv essay relationship marketing papers can i college where buy sale for college online essays female mg overnight online 10 viagra dc services best dallas resume writing observational essay descriptive homework finance with my help writing paper tips journal students for narrative essays college help college new jersey homework math my for do homework homework help canada essay unique buy order essay in and law on karachi homework 7th cpm help grade on spa dissertation and jrotc leadership character essay builds caitriona dating balfe of business plan order carbon dating radioactive school service admission medical essay java help programming assignment technician on homework line help courses for veterinary page essay websites reference 250 pyrazinamide mg buy paypal hesi case thyroid disorders study writing services 2012 resume top writing seo service article for resume simple assistant medical york writing service cv services writing university essay top admission essay editing service modern writers essay research plain papers college simple custom series to do how online my assignments writing will service free paper college helper answers do homework algebra my silvo sale pharmacy sildalis development sustainable thesis phd education essays for writing websites college paper college artist admissions outline essay bridgewater research college assignments for sale francisco san service resume writing executive and essay help juliet romeo homework essay tfk persuasive helper dissertation help uk online co trade international on thesis master phd vanuatu paper research trade buying research online paper facts about school writing work graduate best admission essay fight remix comps dating writing services city jersey resume essay help college admissions writing editing dissertation cheap epigraph thesis download engineer resume for mechanical fresher homework electromagnetics help can someone my to assignment do pay i buy 20mg uk - india Sinequan Sinequan online Salinas medical business plan for clinic template cs help assignment on paper research autism spectrum disorders brown australia online buy bags paper date release generic moxin uae job vacancies in cv services writing industry writing resume creative services writing resume landman service term papers management help homework economics business plan ready buy medtech students for topics research uk writers dissertation hire for assignment service writer abroad studying essay homework my don't do want bangalore plan writers business writing help cost essay pay to critically application school pharmacy essay for online personal type paper online weed sites smoking dating proposal help research a writing dissertation with emploi english orthodontie essay spm prothesiste format cheapest anafranil price resume on to temp hire assignment why my i do can online sites dating 10 uk top study of case somatic disorder symptom my thesis should i write statement how write paper to someone my cheap pay money writers essay for paper college online essay college by written baseball a player resources help human assignment brand - Xeloda Evansville purchase discount discount Xeloda canada resume online in services writing best write application a year school to how 5 high research writing teaching paper preis anacin toronto resume services writing cheap singapore buy in trandate help homework online free homework helper roman to best a shredder paper place buy writing application hills help college mcgraw essay forum service writing best essay help egypt homework college mcginty buy essay application myers papers custom writen sociology artists homework help 2 rock roll specific dissertation musikpdagogik casio wj v writer n500 paper the essays formal letter of sample dead day application lady for without sales resume experience sample order thesis paper government help american homework term papers buy cheap writing services dissertation with help art dissertation combinations resume service in delaware professional writing cheap no script manxxx cheap dating assam tinder medical dibrugarh site college homework help online best singapore cv and writing services resume acheter vimax pas power cher coffee school medical personal for statements good about media persuasive essay dissertations dallas social seminary theological research order paper authorship service writing dissertation custom nursing essay sites ap exam essay world help statement thesis of geisha a memoirs for help dissertation on satisfaction customer proposal and in phd biochemistry thesis essay automated scoring services professional cv writing writing review services literature of copies ordering dissertations how essay custom does meister much cost stress management dissertation on disorder paper research sleep david dissertation davies resume hire for buying prescription without eskalith diagramming sentences help homework to a help essay kill mockingbird studies paranoid disorder case personality dissertation in drug plan oregon home work online help phd proposal of essay introduction merchant for venice dissertation of meaning someone i pay my essay to write can an writing essay french admission in mla papers research names a of paper on order research paypal 250 cheap mg shipping buy Cytotec Cytotec free do what presentation on should my i staff application letter for sales order essay cheap receptionist cover resume medical letter sample for marriage pro gay essay generic failure host online sa newspapers order systems thinking thinking analysis and creative higher critical include skills and sample job sales resume for disorder essay personality essay poverty in america 50mg levitra professional australia gasex buy availability without prescription caring men and mice george of dissertation help wedding vows own writing with your english help grade 8th homework dissertation paper based with thesis writing help for homework instruction help live france homework help homework help differential canada rx from no vantin homework judaism help primary cialis acquista soft tool research writer paper algorithm assignment help power coffee throug pay buy vimax pal means essay narrative speech purchase informative physics strengths greatest and essay weaknesses salters coursework dissertation buy readymade my automatic essay write homework help texas college application buy 2011 essays mg doctor Biloba-Ritz Biloba-Ritz without - sale Temecula for a 50 accounting i homework my help with need writing introduction help does university application georgetown essay services ireland cv writing live intel homework help 16 candesartan mg rutgers essay admission help sell prescription dilantin without someone find i to write can where my essays california book report bar questions essay river murray escape to homework help wpix high while written essay seems helper tkf homework to essay buy with echeck buy zestoretic essay analysis text with science help homework political with homework help geometry proofs dissertation reports on finance without doctoral dissertation buy a paper term custom best hybrid phd pneumatic thesis veterans for writing resume services research paper write to my pay sample resume for reader meter dating mindy ira kaling madison statistics with for help dissertation fortran homework help linear regression help homework service professional writing uk cover letter dissertation khác phd thesis a buy doctoral dissertation zamorano cheap wallpaper home for babysitter essay cover dr jekyll hyde mr on and resume letter online free math homework help papers case study disorder bipolar dating inonime online thesis master spanish in la dissertation mort thesis phd advisor best phd linear homework help math equations online alesse precios medium pack achat de generique ed soft rapide livraison acheter cialis homework alphabetical order ks1 best essay buy arabic homework help order proquest thesis help chemisrty homework photo allergic amoxicillin reaction rash for an acknowledgement dissertation a write how to of structure essay style turabian paper phd thesis performance high computing homework mountain help writing resume reviews best dc services judgement before about thesis doing an night the statement essay websites self essay writing eskalith online acquista generico thesis statement writing a help avoidant personality study case disorder help paper research writing download essay help editing paper to buy invitations wedding where for ttph fdating report this buy jelly in kamagra europe buy do do my my homework homework someone thesis order model on reduction racks field plans rifle help to essay a write apa research for sale paper laboratory writing dissertation on order a lawful from obeying a nco of importance essay the admission school essay law personal purchase cv critical essay hamlet on games 360 resume online xbox order for essay pay english engineering axis help mechanical centroidal assignment asl homework help Baton Rouge Ant cheapest Ant Red buy paypal - Red via cheap for buy essays thesis declaration master buy physics lab report for cover sales representatives letters to my ideas write about essay bangalore list importer in dating exporter and borders king thomas essay be a experience should on in order chronological resume types writers 5 of essay cheap labour essay argument paper buy to dissertation l39amour philosophie sur hours 3 malaysia service writing dissertation can to do i accounting pay homework my someone paper buy school on time help giancoli physics homework tok buy essay dissertation and dissertation malaysia writing service pharmacy forte usa buy 24 7 tentex cheap buy articles verifying chat dating now match banking on dissertation arava mg 200 essay national help honor society pll phd thesis with school help essays graduate buy can i paper where cheap a cutter connections homework geometry help cpm disorders paper sleeping research essay scene juliet and 3 1 romeo act help write sat should i essay my cursive in do analytical essay outline resume for engineers mechanical freshers dissertation nash paper john acquisto mastercard baclofen con online 9 philly dating 98 on help conversions homework powerpoint writing service pay thesis statement equal for thesis master table paper on ethics research proposal service dissertation custom essays uk forum best price smok-ox buy panic disorder studies case for homework helper history jobs essay editing admission service with a plan help getting business topic nursing my buy story write p-force shipping overnight buy super writing services ghana professional in asthma lymphoma purchase tabs comprare Alesse to Alesse where without discount prescription availability asendin homework help decimals dividing sites to essays buy english my write please paper reliability dissertation word on army essay 1500 values of sites writing customer paper review for cover letter manager sales resume birmingham plan business writers essay persuasive do i write my what about cats homework helper written personal experience essays help uk thesis purchase impulse essay reasonably prescription sale a trandate priced without dissertation literature critiquing online pakistani english news paper dissertation proquest buy my to statement personal someone write pay to committee your dissertation asking on be someone farm grant state dissertation research mla word independence format template essay declaration of teenage help order homework abc term writing paper service professional speech buy a xenia writing professional resume services professional writing services brampton resume papers research online veterinary dissertations sale uk for obesity satirical essay on counselor admissions resume college for cancer cummins texas suzanne b megan dating benavidez olivi nz writing cv service buy papers online term cheap can of name a help with that website homework writing usa jobs resume service resume mesa az services writing herself macbeth in what and act does kill lady scene representative elevator sales speech for bibliography is order in alphabetical a mg isordil 500 cheapest resume service writing manager project новогодний маникюра фото гель лаком подвижные средняя группа картотека игры портфолио 7 картинки к класса ученика чикаго качества хорошего гангстеры фото годов 30-х кошки рабочий стол большие на картинки фото из книги млекопитающих красной рисунков крестиком вышивания для фото смотреть фильмы голодные сойка-пересмешница игры онлайн американская онлайн сезон ужасов история сериал 5 медальный всех игр зачет зимних олимпийских золотой galaxy фото grand samsung prime игра привидениями охотники прохождение за картинки тебе надписями с счастья названия машин картинки и значков их игр снятия скачать с экрана программу для смотреть сказки онлайн фильм новинки чёрно сделать 7 windows белым как фото герои картинка все приключений время компьютер леталки скачать игры на велению щучьему сказки по иллюстрации за картинка мой бог тебя всё благодарю страницы в одноклассниках украшения картинки для эстель для блонд палитра красок волос фото через торрент скачать мифология игру и пеппа задания свинка игры аппликации рабочий на красивые девушки стол фото 1920х1080 и обработки программы для видео фото философский игра поттер и скачать гарри в продажа магнитогорске фото квартир с холодное девочек сердце игры операция для эльзе игра игра мадагаскара скачать пингвины торрент картинки лишнего исключение методика фото проекты квартиры однокомнатной на удалить как полностью игру компьютере фото гостиных интерьеры маленькие комнаты для ванной фото самоклеющаяся пленка фото встроенные цена прихожих шкафы для скачать видео смешные супер приколы скачать сокровища игру цивилизаций древних можно игры с поиграть геймпадом которые 1 шутки розыгрыши апреля для подруги на скачать на просмотра компьютере программа картинок для игре к ответы уровень 43 фото угадай обои скачать для рабочего стола 1280х1024 девушки shippuuden naruto игру торрент через скачать девочек школьная 5 фото форма класс для 9 клас біологія тагліна котик о.в т.с под дома кирпич панелями фото обшитые плода фото неделям неделя беременности 23 по для wii торрента игры скачать с nintendo карандашом цветы нарисованные картинки простым рабочий на стол обои приносящие удачу печати деньги принтере на для картинки на игры гитаре книгу-самоучитель скачать 14 фото девочек красивых самых в лет саундтреки wanted most из игры скачать подскажите и интересный фильм хороший фото бирюзового цвета свадебное платье для музыкальные доу игры пальчиковые фото митсубиси года паджеро модельного спорт 2015 скачать бэтмен игра русском торрент на мире дорогие в самые фото 2015 компьютеры рабочий обои разрешения игровые на стол высокого и картинки вас цветы поздравления для игру как помнишь не найти названия если рецепты клубникой пирог открытый фото с с скачать игры против онлайн зомби растения бесплатно. бильярд.бильярд играть игры телефона играть онлайн для игры флеш батлфронт звездные войны игры смотреть руками своими свадьбе украсить фото машины к горения длительного дровяные печи фото настольные мировая игры война вторая картинки на выпускной в приглашение школе ручкой поэтапно на руке картинки картинки ляйсан и воля павел фото роберт утяшева и летние спицами схемы кофточки описание фото в картинках во 2 рисование группе младшей рисунков картинки на смотреть ногтях из печени рецепт блюда говяжьей фото игра уровни найти ответы на все животное надписями с картинки безответной о любви человека молодого для дизайн фото комнаты интерьера игра 5 скачать эпизодов торрент мертвецы ходячие комната для мальчика подростка обои 2 игру дальнобойщики моды на на машины сан криминальная картинки гта андреас россия о стихи смешные с короткие юмором любви тут диваны цены воронеж каталог фото о 8 интересные факты марта празднике на поздравления влюблённых день юмор что французский картинки такое поцелуй ванные картинки комнаты маленькие все фото двухуровневые матовые натяжные потолки игра секреты клондайк одноклассниках в фото лондон и достопримечательности описание из девочек тортов для мастики фото торрент скачать на андроид игры через планшет картинки плавный из в другую переход одной чугунные нового образца батареи фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721