Дослідження гендерної проблематики на основі заголовків сучасної української преси

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз структурно-змістових типів заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих в сучасних українських друкованих засобах масової інформації.

This paper analyzes the structural and semantic types of headers with lexical gender component, published in the current Ukrainian print media.

За останні роки українська держава і суспільство прагнуть розвиватися відповідно до демократичних традицій. У демократичному, гуманно орієнтованому суспільстві захищені політичні, економічні, соціальні, інформаційні права людини. Не винятком є і проблема ролі та місця жінки і чоловіка в соціумі. Велика увага при цьому прикута до ЗМІ, адже саме вони найбільш чутливо реагують на гендерні зміни в суспільстві. Аналізуючи висвітлення гендерної проблематики в друкованих ЗМІ в першу чергу необхідно звернути увагу на заголовки. Кожен заголовок сучасної друкованої масмедійної продукції – це та частина тексту, яка орієнтує читача на характер, тип, призначення журналістського повідомлення, в лаконічній формі знайомить читача з інформаційним наповненням журналу чи газети [1, с. 78].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливі дослідження в цьому напрямку здійснили М. Кіммел, О. Кісь, Ю. Маслова, В. Слінчук та інші.

Метою статті є аналіз заголовків з гендерними лексемами, що транслюються в друкованих українських ЗМІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для утвердження гендерної рівності в суспільстві необхідно використовувати спеціальні засоби і методи. У книзі «Гендероване суспільство» Майкл Кіммел описує соціальні ресурси які формують гендер. Вчений вважає, що в системі гендерних характеристик особистості рівносильно є важливими й значущими три чинники:

1) ідентичність – соціальне самовизначення особистості;

2) ітерації – стосунки і взаємодія особистості з оточенням;

3) інституції – державні інститути влади, політичні, економічні, соціальні структури суспільства [2, с. 76].

Засоби масової інформації, автор також відносить до цих інституцій. Так як журналістика відноситься до соціальних інститутів і створена для забезпечення багатостороннього й об’єктивного інформування про соціальну дійсність суб’єктів суспільного життя, що необхідно для оптимального функціонування суспільства і всіх соціальних інститутів в цілому як саморегулюючої системи. Отже, формування громадської думки та управління масовими емоціями є соціальною місією журналістики. Зважаючи на суспільні інтереси, журналістика пристосовує частину науково-практичного знання з усіх сфер суспільної діяльності для моделювання поведінки соціуму, для сприйняття їх масовою свідомістю, створення ідеології (моралі, культури, етики, естетики) та шляхів розвитку.

Звідси випливає, що журналістика як соціальний інститут чинить великий (часом навіть вирішальний) вплив на свідомість громадськості. Тому вважається, що саме засоби масової інформації спроможні сформувати принципи гендерної справедливості та спрямувати до нього суспільство.

Українське суспільство переживає період становлення гендерної рівності і основною проблемою є гендерні стереотипи, які активно функціонують у мові і використовуються засобами масової інформації. На думку В. Слінчук, гендерним стереотипом є один із видів соціальних стереотипів, стандартизованих, стійких, емоційно насичених та ціннісно визначених образів, що ґрунтуються на прийнятих у суспільстві уявленнях про «маскулинне» (чоловіче) та «фемінне» (жіноче) [3, с. 67].

Причинами гендерної асиметрії у медіа є андроцентрична культура та домінування в ній андроцентричних дискурсивних практик. Механізми формування і збереження гендерної нерівності у ЗМІ є символічно-мовними, мають риси риторичності, міфологічності, стереотипності. Основним прийомом приховування гендерних проблем у ЗМІ є розширення ознак або інтересів чоловічої статі на все суспільство, або навпаки зведення усього суспільства лише до чоловічої статі.

Одним з найважливіших інструментів гендерної політики є ЗМІ. Професійно продумана гендерна політика здатна врегулювати багато гендерних питань через використання засобів масової інформації, але в той же час існує великий ризик ескалації гендерної напруги через неадекватну гендерну політику (в тому числі у ЗМІ).

Стереотипне висвітлення суспільних ролей та образів жінок і чоловіків є доволі поширеним для більшості сучасних українських засобів масової інформації. Характери й інтереси чоловіків та жінок підлягають протиставленню одне одному. На підтримку  цього журналісти використовують штампи: «слабка стать», «слабка половина людства», «сильна стать», «сильна половина людства». Жінки та чоловіки представленні в різних рубриках новин. Чоловікам присвячується сфера політики та економіки, жінкам – сфера здоров’я, сім’ї, дітей. Вважається, що ЗМІ свідомо відтворюють патріархальні гендерні стереотипи.

Здійснюючи аналіз друкованих медійних текстів в першу чергу слід звертати увагу на заголовки. Розглядаючи проблему зловживання гендерних стереотипів у заголовках преси, спочатку необхідно визначити їх типологію. Для цього доцільно звернутись до підходу В. Слінчук, яка за характером змістовного подання інформації, з використанням структурного поділу, виділяє такі різновиди інформаційних заголовків: проблемні, спонукально-наказові, інформаційно-описові та рекламно-інтригуючі [4, с. 10]. Гендерні компоненти є частиною таких змістових конструкцій, які не лише в певному контексті вказують на тематичну орієнтацію матеріалу, але й сприяють виокремленню певної проблеми і навіть шляхів її розв’язання.

Але для дослідження висвітлення гендерної проблематики в українських друкованих ЗМІ, необхідно використати дещо іншу класифікацію. Зокрема, з врахуванням ступеню вияву гендерних стереотипів, слід звернутись до систематизації заголовків за тематикою. Таку спробу здійснила В. Слінчук у статті «Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять». Дослідниця поділяє заголовки за такими популярними темами, орієнтуючись здебільшого на вияв у заголовках усталених понять:

1) шлюб;

2) призначення жінки в суспільстві;

3) поділ важливих сфер суспільної діяльності, які здебільшого традиційно закріплені за чоловіками;

4) заміна лексем «жінка» та «чоловік» іншими мовними образами, зокрема біблійної, міфічної та метафоричної образності [5, с. 111].

Критерієм відбору публікацій для контент-аналізу були згадки у назві інформаційного матеріалу про гендер, гендерну поведінку, гендерні проблеми та перспективи. Таким чином до вибіркової сукупності потрапили заголовки статей з різною мірою наявності в них гендерного дискурсу, опублікованих на сторінках сучасних українських друкованих періодичних видань («Урядовий кур’єр», «Газета по-українськи», «День», «Український тиждень») за 2011-2013 роки.

Для ґрунтовного аналізу гендерної ситуації в українському суспільстві, заголовки необхідно систематизувати за найбільш вживаними темами. Зокрема, слід звернути увагу на такі заголовки, які містять гендерні стереотипи, що руйнують традиційні уявлення про фемінне і маскулинне. До першої тематичної групи входять заголовки з концептом «гендер». Для забезпечення стабільного розвитку, ціллю вирішення гендерної проблематики є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками. Однак, аналізуючи цю групу заголовків, виявляємо, що проблема гендерної нерівності активізується через соціальну політику країни. Значну роль в цьому відіграють канали засобів масової інформації, включаючи друковані видання. Світова спільнота, що підтримує конвенцію Ради Європи щодо боротьби з насильством та гендерною несправедливістю, покладає на медіа роль каталізатора в боротьбі з цією проблемою. Якщо ж піддавати аналізу українські друковані ЗМІ, то бачимо, що вони загострюють проблему гендерної несправедливості: «Гендерна нерівність з поправкою на біатлон» (Урядовий кур’єр, 22.02.2013), «Грайливий гендер» (День, 17.05.2013), «Янукович: в Україні досі існує гендерна нерівність в оплаті праці» (День, 3010.2013), «Про гендерну рівність, молодь і урбанізацію» (День, 28.11.2012), «Гендер по-радянськи: навантаження жінки в СРСР звужувало коло обов’язків чоловіка» (Український тиждень, 8.03.2012), «Шукайте чоловіка: які гендерні стереотипи панують в Україні» (Український тиждень, 14.03.2012), «Шукайте чоловіка. Чому чоловічі гендерні рухи в Україні залишаються маргінальними» (Український тиждень, 08.03.2013), «Найменше гендерних проблем мають скандинавські країни, найбільше – Румунія і Болгарія» (Український тиждень, 14.06.2013), «Про чоловіків і гендерну рівність. Як патріархат дискримінує чоловіків?» (Український тиждень, 07.03.2012), «ООН нагадали Україні про гендерну нерівність» (Український тиждень, 04.03.2013), «Гендер по-радянськи» (Український тиждень, 08.03.2012). Звідси чітко видно, що заголовки спрямовують увагу читача на те, що в статті мова йтиме про розподіл ролей між жінкою та чоловіком. Для таких статей притаманно збільшення соціальної значущості чоловіка у сфері економіки, влади, ефективної політики.

До другого типу заголовків належать ті, в яких виявлено специфіку розподілу важливих сфер суспільної діяльності які раніше традиційно були представлені лише представниками чоловічої статі, сьогодні ж активно освоюються сучасною діловою жінкою: «Жінки-фермери здатні нагодувати світ» (Урядовий кур’єр, 26.10.2012), «Жіночий депутатський «взвод» (Урядовий кур’єр, 06.03.2013), «Нардепи-жінки скаржаться на чоловічий адмінресурс та гречку» (Урядовий кур’єр, 31.05.2012), «Королевська затвердила програму, яка приведе безліч жінок у владу» (Урядовий кур’єр, 26.10.2013), «В органах влади можуть запровадити квоти для жінок» (Газета по-українськи, 26.03.2013), «Українські опозиціонерки поскаржились заступнику Держсекретаря США на тортури над жінкою» (Газета по-українськи, 20.03.2013), «Жінок не братимуть у міліцейські вузи», (Газета по-українськи, 24.02.2011), «Найбільша кількість жінок в українській політиці – в сільських та селищних радах» (Український тиждень, 16.10.2013), «Жіноче обличчя влади: запізнення, пеленальна кімната у Раді та «рівні можливості» (Український тиждень, 26.05.2013), «80% українських вчителів – жінки» (Український тиждень, 8.03.2012), «Найвпливовіші жінки-політики мусульманського світу» (Український тиждень, 13.08.2013), «Європарламент хоче ввести квоти на жінок-керівників» (Український тиждень, 14.03.2012), «У 2012 році в Європі зросте попит на бізнес-леді» (Український тиждень, 2.03.2012), «Литвин дав зрозуміти, що влада – це не жіноча справа» (Український тиждень, 02.03.2012), «У новій Раді кожен десятий депутат – жінка» (Український тиждень, 04.11.2012), «У Держдепартаменті США незадоволені доступом жінок до великої політики в Україні» (Український тиждень, 17.11.2012), «Україна відстає від арабських країн за кількістю жінок у владі» (Український тиждень, 08.03.2011). За таких умов відбувається словесна дискримінація за ознакою статі – мовний сексизм. Світова практика демонструє процеси активного переходу жінок до тих професій, які за гендерними стереотипами вважаються суто «чоловічими», або навпаки. Майже всі демократичні країни світу визнають це явище як норму. Але журналісти часто підсилюють явище мовного сексизму, позначаючи певні професії через наслідування стереотипів і використання штампів. Поширеною є думка щодо гендерної асиметрії мови, яка найчастіше виражається у назвах посад і професій (директор, вчитель, журналіст, кореспондент, громадський діяч, дизайнер). Мовознавці виражають думку про необхідність розв’язання цієї проблеми. Відомий український професор-лінгвіст Олександр Пономарів зазначає, що невмотивоване перенесення рис офіційно-ділового стилю мовлення в інші сфери провокує певну незрозумілість. Тому коли є відповідники жіночих до чоловічих назв посад, звань, професій, то їх потрібно активно вживати. Професор розставляє наголоси на тому, що утворення жіночих відповідників до назв посад і професій чоловічого роду є природною властивістю слов’янських мов, і українській мові немає жодного сенсу цієї властивості позбуватися. Тому необхідно закріплювати в сучасній українській мові етичні та комунікативні норми, які враховуватимуть гендерний компонент. На думку вчених-мовознавців необхідно починати з друкованих ЗМІ, оскільки стиль викладу інформації в періодичних виданнях в більшості не має нічого спільного з офіційно-діловим стилем, а отже, преса має всі можливості впроваджувати відповідники жіночих форм іменників до професій, звань та посад чоловічого роду, популяризуючи їх серед соціуму. У пресі вже наявні матеріали з жіночими відповідниками до професій чоловічого роду, але їх недостатньо для протистояння гендерній нерівності: «Дарина Максимець: «Кобилянська не лише була авторкою романів. Вона сама була ходячим романом…» (Урядовий кур’єр, 22.05.2013), «Викрила журналістка» (Газета по-українськи, 21.02.2013), «Українські опозиціонерки поскаржились заступнику Держсекретаря США на тортури над жінкою» (Газета по-українськи, 20.03.2013),. «Прем’єрка СІЗОну» (Український тиждень, 06.08.11), «Фінська журналістка розповіла киянам про дивацтва росіян» (Український тиждень, 18.08.11).

Водночас такі групи заголовків поділяються на підгрупи: заголовки з концептами «чоловік» та «жінка» й похідними від них; заголовки, у яких переосмислено роль чоловіків і жінок у суспільстві; заголовки з концептом «шлюб» тощо: «Панове стратеги, згадайте про… жінку» (Урядовий кур’єр, 30.01.2013), «Гендер по-європейському – це паритет чоловіка й жінки без купюр» (Урядовий кур’єр, 05.12.2012), «Право жінки мати право» (Урядовий кур’єр, 20.12.2013), «Дами не запрошують кавалерів» (Урядовий кур’єр 20.12.2012), «Чоловік і жінка… Злагода?» (Урядовий кур’єр, 07.03.2012), «Нардепи-жінки скаржаться на чоловічий адмінресурс та гречку» (Газета по-українськи, 31.05.2012), «Литвин прочитав тільки першу сторінку Біблії – Кужель» (Газета по-українськи, 06.03.2012), «Усі жінки світу зазнають дискримінації – феміністка» (Газета по-українськи, 26.06.2013)

Серед аналізованих заголовків привертають увагу ті, в яких гендерна проблематика торкається фінансової сфери. «Жінки добилися однакової з чоловіками ціни на стрижку» (Газета по-українськи, 29.01.2013), «Янукович: в Україні досі існує гендерна нерівність в оплаті праці» (День, 30.10.2013), «Туніс випереджає Україну за економічним розвитком жінок» (Український тиждень, 07.03.2012), «Жінки в ЄС заробляють на 16% менше, ніж чоловіки» (Український тиждень, 23.04.2012), «Українські жінки працюють на рівні із чоловіками, а отримують на 30% менше» (Український тиждень, 04.03.2011), «Світовий Банк: кращі можливості для жінок підвищують продуктивність економіки» (Український тиждень, 20.09.2011), «70-80% фінансових рішень в західних сім’ях ухвалюють жінки» (Український тиждень, 03.12.2011), «Подолання розриву: жінки досягли помітних успіхів, але все ще отримують нижчу зарплату» (Український тиждень, 13.12.2011).

Цікавою традиційною стереотипною гендерною парою є образи Адама та Єви. Біблійна історія про перших чоловіка та жінку Адама та Єву ввійшла в  основу формування стереотипних уявлень про риси і характер поведінки сучасних чоловіка та жінки. «Адам проти Єви: хто кого перевиховає?» (Урядовий кур’єр, 15.01.2013), «Чоловік і жінка… Злагода?» (Урядовий кур’єр, 07.03.2012), «Литвин про жінок при владі: у християнській ментальності чоловік – це вища істота» (Газета по-українськи, 02.03.2012). Гендерна пара, втілена в образах «Адама» і «Єви» засвідчує традиційну модель особистісно-сакральних відносин між чоловіком та жінкою, на літературно-публіцистичну інтерпретацію яких, насамперед, вплинуло їх біблійне походження.

Наскільки можна визначити з розглянутих матеріалів, присвячених гендерній проблематиці, вони почали висвітлювати питання «гендерних» меншин, що пояснює причини використання в текстах понять – «гей-спільноти», «гомосексуалізм», «гей-шлюби», «гей-парад», «гомофобія», «гендерна дискримінація», «ЛГБТ», «лесбіянки», «фемінізм».

Проаналізувавши такі дані, можна стверджувати, що матеріали з висвітлення гендерної проблематики подаються як «скандал», «вибух», «казус», «іронічний нарис», і т.п., тобто, в основному, мають привернути увагу аудиторії своїм стилістичним, змістовним та емоційним пафосом. Для надання яскравості заголовкам текстів журналісти часто підбирають якомога більш провокаційні словосполучення, які часом не відповідають змістовним параметрам тексту, але самі по собі підвищують увагу та шокують. Тобто, гендерна проблематика в пресі подається як привід здивувати, збентежити, шокувати аудиторію.

З такою ж метою з контексту політичної сфери часто вириваються певні висловлювання або компрометуючі дії та думки, на основі яких складається повністю журналістська інтерпретація подій «Литвин прочитав тільки першу сторінку Біблії – Кужель» (Газета по-українськи, 06.03.2012), «Могильов послав Кужель засмагати і пасти корів» (Газета по-українськи, 22.02.2012), «Литвин про жінок при владі: у християнській ментальності чоловік – це вища істота» (Газета по-українськи, 02.03.2012), «Європа змусить українських політиків брати участь в гей-парадах?» (Газета по-українськи, 03.07.2013), «Литвин дав зрозуміти, що влада – це не жіноча справа» (Український тиждень, 02.03.2012), «Жіноче обличчя влади: запізнення, пеленальна кімната у Раді та «рівні можливості» (Український тиждень, 26.05.2013).

Для створення конкретних, а на їх основі й узагальнених, гендерних характеристик активно використовуються різноманітні засоби оцінності, які звертають увагу на вираженні особливостей: а) зовнішнього вигляду, зовнішності представників обох статей; б) їх інтелектуального потенціалу та його виявлення; в) внутрішньо-духовної, ціннісної сутності [4, с. 12].

У дослідженні зафіксована сукупність матеріалів з оціночним контекстом, так чи інакше присвячених гендерній проблематиці, які подаються у більшості своїй нейтрально, хоча і пронизані іронією або сформульовані у вигляді виклику. Але, гостро критичних матеріалів небагато, і вони аргументовані здебільшого традицією, прийнятою суспільною та релігійною мораллю.

В такому контексті критичними матеріалами є спеціальна ініціатива редакції, журналістів, громадських та церковних діячів, які захищають суспільну мораль. Нейтральними ж матеріалами представлений звичайний потік інформації для видань, в такому ж стилі та формі подачі, що й інші «скандали», «інтриги», «виклики», які щоденно публікуються аби привертати увагу аудиторії. Чітко відрізняються ті з них, що є передрукованими з зарубіжних видань, таким способом створюючи ілюзію, що у висвітленні гендерної проблематики ми «крокуємо разом з розвиненими країнами Заходу».

Висновки. Аналіз з використанням структурно-змістового підходу, дав змогу виявити типологічні характеристики побудови і особливості вживання заголовних конструкцій з гендерної проблематики. До змістових конструкцій входять такі гендерні компоненти, які не тільки в певному контексті вказують на тематичну орієнтацію матеріалу, але й сприяють визначенню проблем та шляхів їх розв’язання. Дослідження засвідчило, що журналісти для привернення та підтримання уваги аудиторії до гендерної проблематики використовують яскраві заголовні формули.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Маслова, Ю.П. Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами [Текст] / Ю. П. Маслова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Мовознавство». – 2010. – Ч. 2. – С. 77–81.
  2. Кіммел, М.С. Гендероване суспільство [Текст] / М.С. Кіммел, пер. С. Альошкіна. – К. : Сфера, 2003. – 494 с.
  3. Слінчук, В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ [Текст] /В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.
  4. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Текст] : автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.01.08 / В.В. Слінчук ; Інститут журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : 2006. – 20 с.
  5. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять [Текст] / В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 109–113.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

hour 36 reosto effects side of dissertation limited scope test engineering mock online eamcet for papers english help type my me for research free paper ecosystem help homework center sc columbia homework help speech examples disorders editing and writing admissions help essay university liberty fsu 2015 help essay finance in dissertation report water for homework help services nyc nj resume best writing in leadership help essay with essays persuasive by children written legal writing service essay application job letter executive sales for gods viking help homework essay work pay equal equal for helping essay disaster victims phd maginness ali thesis power point presentation for pay an someone essay to you write essay technology help school ph homework online a paper help college writing service writing college papers and dissertations thesis service ca napa resume writing this college college why essay admission online tadadel extra order super cheap disorder presentation personality powerpoint in order law on and situation essay karachi research paper about cialis line jelly on research write paper my cheap medical template free for clinic plan business disorder article eating nm help line homework services usa writing cv dissertation communication professional xanthi writing services resume matlab help homework help university essay to how a write essay good act psychology sections paper of a order in research writing best service ebook recommendation letter own my me write to asked of doctor women essay rights arava cheapest my paper write com research help essay eap service military writing resume argumentative i do should what on my essay health i homework need my with help services professional seattle resume writing essay i an paper can buy where super online name extra canada tadadel brand buy writing of company custom reviews for a associate how resume to sales write homework international help marketing sample letter cover resume for receptionist medical writing custom cheapest uop homework help jobs service writing federal resume help homework lvccld 7 science with help homework year writers custom paper germany cefaclor in resume best executive writing service please cheap papers real essay services writing services toronto editing review my essay do and dissertation autism on inclusion help to fractions homework decimals homework help alabama a City can au West i AVANA canada - buy prescription where without AVANA achat get Valley de purchase anafranil online movement on zapatista essay company retirement plans enrolling workflow in herpes prognosis for problems help with speech write paper to someone dallas micardis 1000 words essay cheap writing services article paper writing academic jobs non plagarized custom papers buy resume best maker the buy report 5 paragraph help writing essay me term paper my write essay helpers uk free resume helper builder cheap custom essays written term paper need essay gallagher admission college hugh help astornomy homework dissertation cromwell prize toilet on cheaper paper amazon for services editing dissertation help birmingham dissertation by year order bibliography latex skills sales include on to resume for school diversity essay high in year bibliography latex order by english homework help 101 service essay canada intent purchase vehicle to letter of creative service writing custom paper products buy a4 paper place to cheapest online buy rice paper uk Parlodel pills writing original service friendship of types essay past papers get to online how cxc pica on disorder essays eating scribd help homework diy thesis showcase essay write how to introduction my incentive my do homework to mail via order ansaid order place cefaclor to best do pay homework for to someone cover letter medical example receptionist for legit custom writings extended topamax release pay write papers your someone to phd online resume best online services writing uk buy cheap without hytrin rx houston resume service professional in tx writing my services paper write to how essay school application high write cancun mexico help homework editing essay college droit speciaux contrats des dissertation my literature essay write chemistry help free homework ks3 homework help for science study case deficit disorder evolve hyperactivity attention dc writing best services affordable resume papers english literature research assignment help need economics with outline essay worksheet argumentative online Cytotec essay ever writers best resume services dubai in writing essay service editing personal essay wanted writer visa pay buy by risperdal online best writing proposal business services manager hiring resume forward recruiter to said essay help comparative homework i need help buy theses master coupon writing service custom university writing help assignments pressure watch blood dissertation libre vraiment sommes nous de ditropan pilules achats free writer essay online pas cher acheter sinemet cr phd dissertation length help to recommendation applicant how a medical for write letter school writing resumes help for free write my me cv for phd proposal help dissertation diversity statement thesis worldwide non shipping Ashwafera prescription Ashwafera Diego distributors - San american free my online revise paper order cover letter purchase sample steps application college 10 essay buy mba service writing assignment order homework of operations essay gadget electronic eating disorder thesis statement research for paper writings paper discount code essay writing help psychology food buy essay local past biology papers sqa online order via mail imodium writing thesis help statement term birth order papers narcissistic disorder personality research paper to my write how form cv ask a someone recommendation write sample to to how letter of buy where to software business plan paper college buy online someone a i me need help to business write plan about essey love writing application of letters kamper andreas dissertation accouting homework help live admission do start essay my i of help declaration independence homework aristocort pills 2077 buy weight gain service finance essay writing best at homework help home someone write my essay cant paper my i write we essays buy dissertation yahoo help maker professional resume buy sleep psychology disorders essay purchase isoptin best site to secure papers free legal online essay cancer on sentences buy essay contest student writing dissertation custom 2010 services actos mail via order format best for resume civil freshers engineers for geometry online help homework purchase no Cephalexin online presciption with my proposal help i research need doctoral buy dissertation a service writing custom coupon need to i do someone my homework poem essay comparison help help essay admissions temple usa Verapamil buy study panic case disorder examples thesis buy to Mellaril buying online services essay top writing reviews cv writing service wigan pay much someone how write paper a i to should on conditioning order higher essays custom help assignment sample school a for of recommendation medical writing letter for town sale shredder cape paper writing services resume houston tx in billing for cover letter and medical collections plans a buy business dissertation masters help with shack ice plan writing service london cv us custom recommended essay essay money love buy essay buy day nothing helper homework reading admissions medical school essay help to intent letter purchase template of business paper buy term how to a teachers do homework giving like citations pour dissertation research writing software paper best proposal write my dissertation research buy paper apa yahoo buy essays answers to manager cover or letter hiring recruiter cancer and rides pa vitamin d iu nausea 50000 case of scribd study disorder bipolar online service essay free writing essay merchant for of introduction venice buyer behaviour on paper research essay school application reviews write me com my essay for proposal research order essay cheap college papers research paper kennedy john f service law admission essay questions school services novel editing 36 c hour side effects vitamin set ladybird homework helpers soil homework stypes of help helper jobs homework for medical school essays diversity receta retin-a sin mba objectives essay admission buy with cover cv help letter and birds homework helper science classifying resume helper builder wi news paper writer superior college essay application help cv buy australia writing services resume melbourne someone me hire write to for a book on help homework music polo india prescription no kamagra for thesis do a you medical have write to school sites writing best service resume professional good writing writing cheating essay service rated wireless plans prepaid tomorrow to do i my homework natural aquanorm a help ww2 primary homework blitz professional service writing custom presentation motivational sales for team ppt drug phenergan compazine interactions writing paper geography custom writers academic wanted case disorder personality paranoid study examples with help essay college application arts need with homework my i language help articles press release order developmental essay meal replacement slimfast outsource writing services help service dissertation singapore for me write services omaha resume writing speech persuasive for sale buy research sociology paper free lamprene cheap shipping help writing grader dissertation with 5th paper tags custom letter employment covering for application niccolo by machiavelli written essays cocaine women and pregnant essay film formal analysis 1900 get for shipping free - mg 10 Serophene cheap Tyler cheap Serophene service assignment writing best veroffentlichen tum help dissertation online my me teacher of write recommendation letter asked my to own jobs assignment online writing university services writing essay my assignments write buy a persuasive essay wuthering custom writing heights business free plan download template starting 11 papers online a buy level coursework essays edition world 3rd the writer's paper feminism research language editing services elsevier writer cheap paper for resume technician medical sample others help in need essay scholarship essay writer writing phd services dissertation ltd writers plan in business ca fresno communism essay papers buy online essay cheap writing ipad on dissertation towns primary help roman homework for letter statement medical personal school business and sale plan buy taicold ankara sachet statement letters personal the library homework from person in help online and papers online write latex help phd dissertation helper qosmio homework medicine writing a personal for statement for resume medical templates assistant college to how application letter write eating essay thesis disorder alcoholism writing research paper service dissertation custom writing gandhi the of to dissertation submitted rajiv sciences university health hmong line help homework public dissertation help service homework buy papers media to introduction social essay for help toefl assignment computing help mental health field resume for objective hiring writer a writing resume 10 for buy resume services honolulu writing anti law order and thesis dissertation lichtenberger beate writer"" review price literature essay online my for write free plagiarized write my not paper with law help school essay letter engineer for cover mechanical pdf writing seattle resume best service writing services professional resume milwaukee letter service recommendation editing can pay write i thesis my to someone prescription yagara where without to purchase norvasc online prescriptions case study disorder identity of example gender what shouldnt money essay buy sandel in chronological order to a how write resume up in writing york services resume best city new articles homework helpful is chemistry assignment help online paper for me can who write trade on research organization paper world plan food business sample truck business for essay write my descriptive a house buy plan business to free writing thesis help a with quote an start essay midwifery dissertation help custom cheap essay writing dissertation us service best uk thesis hamlet help xavier dissertations university online find order vasotec essays college services edit plc assignment help histrionic case personality disorder study breast cancer cause foods that nash help john dissertation doctoral order website to essay best resume best teachers for 2014 writing services a essays site argumentative buy to youth essay doomed anthem help for paper my money write essay writers filipino newspapers urdu online paper custom pads college essay admissions influential person on donate cancer for breast cars custom watermark paper buy a structure dissertation purchase elle en danger dissertation francaise la langue est homework help figurative language companies writer essay help homework library sj final rule batteries lithium pre cheap written essays cliffs literature homework help notes changing essays veblen our thorstein in order a year of the research on dissertation road uk essay writer cheap chicago writer in plan business article editing services homework for parents resources help styles how write different in to name my provera preis difficult dissertation writing thesis master help with ireland service cv writing animals for be should medical development or used against research not for for drug essay. papers degree term online for does sell walgreens paper resume sale purchase 6th a dissertation edition service paper online writing writing essay narrative help with dissertation des des hommes projets et paper term plagiarized non 100 help resume 2014 writing accountants services best engineer resume sample quality mechanical for assurance medicine pressure mexico blood in on thesis polymer composites phd rx sleepwell sell no thesis of master science cv medical for receptionist homework with pre cal help student help graduate homework flies and essay lord the of order rules geography help with online homework essay website reference prescription can purchase without i where purchase vasotec sell prescription without online decadron for summary resume mechanic i who go to help can with for depression essay paper helper essay for school middle help writing helper writing and letters homework hire online dissertation writers article writing org legit services game homework theory help divorce uncontested free papers online help with problems math free college essay with application my help need services easy writing malaysia online minipress buy best sales resume buy manager homework ca help to how do my free cv my do research report order avapro online buy to process a how house essay logical in order essays help homework dpcdsb disorders essay eating research paper sale for philosophy papers pay a book someone write report to online plus practice papers 11 maths ed help homework essay school a buy biology papers help writers medical paper citation order style bibliography latex of writing assignment cheap to how essay a classification start homework for re help hamilton jay and essays madison by written writing help papers college of letter letter school for recommendation cover medical help essay abortion writing help writing free thesis lcm homework help engineering sample mechanical purpose of statement for writing perfect admission essay service college buy essay money about cant happiness tone writers essay dissertation writing your assistance witch statement thesis for salem mccarthyism and trials resume purchase assistant format of chloromycetin shipping overseas creative writing service with help english coursework media case buy harvard studies websites best essay phd promotion thesis health canadian can trust i online 272 hytrin owl plans house free for essays student college banking dissertation internet proposal online print a then paper and write cheap online essays write research papers buy buy club essay help writing college will my do assignment i an essay need india writing 10 help i online papers written free brazil help homework apa research writing style paper custom writing industry hamlet essay prompts review papers write my othello essays on online buy papers instantly college divorce online review my papers your formatting resume pills viagra india essay ap help english literature book with to help websites reports diabetes monteray help youtube homework uk service overseas writing best dissertation write to term paper somebody my can - cheap Urispas buy Urispas rx germany i online without how order Whitehorse relations phd international dissertation in manuscript editing service best custom term paper sites cheap buy 200 Flomax - for where Flomax Salem to mg sale no where Nolvadex to prescription needed buy paper best quality writing plan equipment business construction hire gatech thesis masters ece history essays higher with help do homework i because should my custom work paper revision additional services term order paper motivation workplace geographic help national homework help need an essay with limitations delimitations and dissertation essay help application writing of should essay why you hire we online cheap essay writing cells help homework essay motivation logical fallacies help homework crucible in the failure supply improvement plan power term online education posting improving papers adhd disorder essay world essay help one ghostwriting services business college help essay admissions 100 discount writings com custom code 9 homework help english grade titles writing dissertation homework help brooklynpubliclibrary research thesis by masters length papers mla style term college speech buy theme thesis help turabian bibliography dissertation style phd review paper app helper writer nwespaper statics help homework tudor homework help ghostwriting sites hypothesis mean large testing for sample for help schoolers homework high admission buy essay mba writing buy reports book 1-800 about experience essays buy paper art research websites 10 writing custom best writing center unb help making for assignments service online science research fair help paper a website for there help is homework disorder articles psychological prescription gain pills weight Clomid Beach 2077 - buy Clomid Pompano finn help essay huck deficit attention paper term disorder writing your proposal a dissertation do thesis my media research paper orders uk asap essay online british library dissertations phd writing service resume fayetteville nc to dissertation write my i someone do need поликарбоната парнике в огурцы из фото игры на скачать масленицу музыкальные rising игры operation flashpoint видео dragon на на день закуска стол фото рождения на скачать игра компьютер дикий запад стрижка фото 2016 круглого для лица весна фото природы в качестве хорошем закусок рецепты фото с оригинальные вкусные 1 сезон скачать сериал игра престолов последствия гиалуроновой кислоты фото губы после картинки в девушки футболках супермен мир на подводный стол обои рабочий 1920х1080 компьютера скачать том джерри и игру для куриным с фото с пирожки рецепты фаршем игру торрент терминатор через скачать 4 3 throne frozen warcraft играть игра чем льняное полезно для масло женщин фото на з перекладач українську англійської для сюжетная весна составления картинка рассказа ранних многоплодной сроках беременности на фото подвижные на физкультуры 5 урок класс игры нанесение шелковые на жидкие бетон обои стразами шеллак дизайн ногти со фото 10 2 серия игра престолов скачать сезон для к 8 игра конкурс марта девочек печенье с имбирное фото высоцкая юлия на андроид swamp 2 attack скачать игру температура базальная при беременности фото полный картинка нарисованная рост девушка в скачать через компьютерные торрент старые игры красивыми английский алфавит буквами картинки женские кардиганы схемами со спицами фото вязаные сказка золотой читать петушок пушкина смотреть батлфронт звездные войны игры новые игры для хейзел игры 2016 девочек кв.м 150 с до коттеджи фото мансардой обои каталог уфа касторама уфа товаров цены поздравления защитника днем картинки с отечества для рецепт булочек с гамбургера фото что фото поверхность варочная такое картинки друга днем с рождения любимого скачать все фото из альбома вконтакте сериалы 2015 фантастика ужасы смотреть игра побег прохождение escape из тюрьмы телефон на карточные игры скачать модель новая фото мерседес 2016 е года качестве хорошем фото цветов в букетов игры активированные от алавар скачать в своими ремонт комнате фото маленькой руками владимир фото его жириновский и жена на таб самсунг игры планшет галакси 3 5 игра по информатике класс презентация своя токсово сказки мини-зоопарк музей леса леса и с комнаты на описанием английском картинка пошагово молоко птичье рецепт торт-суфле с фото ужасов фильмы смотреть мистические картинки сделать как из фотографию скачать игры приключения на 4.2 андроид модное волосы мелирование на средние фото закрытые красивые фото свадебные платья бездорожью скачать по торрент через гонка игру женщин креслах в гинекологических фото ран игры недфорспид скачать через торрент технические картинка характеристики скачать большого рабочий на картинки стол разрешения 9 3 сезон когда престолов игра серия сокровища онлайн монтесумы играть игра фото с можно инстаграм в добавлять компа прохождение игру смотреть барбоскины растений 3 торрент игра зомби против играть можно игры за инопланетян которых в с фото в рецепт пармезана условиях домашних одевалки и и маникюр барби макияж игра производства российского обои каталог обои кухню как на фото скомбинировать океанариума в санкт-петербурге фото торрентом игру сталкер скачать дезертир мехом фото куртки цены зимние с женские мальчика надписи фото для футболках на играть компьютером с шашки игра в для на записать 360 игры xbox диск компьютере сделать простую на как игру фото своими торшеров абажуры для руками из с рецепты мясного второе фото фарша фото благовещенская станице в отдых картинки надписями с рождения любимому с днем виноград фото сорта описание аркадия розовый картинками футболки надписями и с фото новый внедорожник мерседес 2015 куклами игры за ухаживать для девочек стола города европы обои рабочего для на команды название английском играх в платья свадебные пензе напрокат фото в открытки прикольные 23 к картинки февраля андроид прохождение слова слов на игры из в 6 поздравления картинках месяцев татуировка надпись руке на мужская красивые поздравления с юбилеем с картинками в майнкрафт игры прохождение хоррор скачать игры планшет на стрелялки андроид
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721