Дослідження гендерної проблематики на основі заголовків сучасної української преси

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті здійснено аналіз структурно-змістових типів заголовків з лексичними гендерними компонентами, опублікованих в сучасних українських друкованих засобах масової інформації.

This paper analyzes the structural and semantic types of headers with lexical gender component, published in the current Ukrainian print media.

За останні роки українська держава і суспільство прагнуть розвиватися відповідно до демократичних традицій. У демократичному, гуманно орієнтованому суспільстві захищені політичні, економічні, соціальні, інформаційні права людини. Не винятком є і проблема ролі та місця жінки і чоловіка в соціумі. Велика увага при цьому прикута до ЗМІ, адже саме вони найбільш чутливо реагують на гендерні зміни в суспільстві. Аналізуючи висвітлення гендерної проблематики в друкованих ЗМІ в першу чергу необхідно звернути увагу на заголовки. Кожен заголовок сучасної друкованої масмедійної продукції – це та частина тексту, яка орієнтує читача на характер, тип, призначення журналістського повідомлення, в лаконічній формі знайомить читача з інформаційним наповненням журналу чи газети [1, с. 78].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Важливі дослідження в цьому напрямку здійснили М. Кіммел, О. Кісь, Ю. Маслова, В. Слінчук та інші.

Метою статті є аналіз заголовків з гендерними лексемами, що транслюються в друкованих українських ЗМІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для утвердження гендерної рівності в суспільстві необхідно використовувати спеціальні засоби і методи. У книзі «Гендероване суспільство» Майкл Кіммел описує соціальні ресурси які формують гендер. Вчений вважає, що в системі гендерних характеристик особистості рівносильно є важливими й значущими три чинники:

1) ідентичність – соціальне самовизначення особистості;

2) ітерації – стосунки і взаємодія особистості з оточенням;

3) інституції – державні інститути влади, політичні, економічні, соціальні структури суспільства [2, с. 76].

Засоби масової інформації, автор також відносить до цих інституцій. Так як журналістика відноситься до соціальних інститутів і створена для забезпечення багатостороннього й об’єктивного інформування про соціальну дійсність суб’єктів суспільного життя, що необхідно для оптимального функціонування суспільства і всіх соціальних інститутів в цілому як саморегулюючої системи. Отже, формування громадської думки та управління масовими емоціями є соціальною місією журналістики. Зважаючи на суспільні інтереси, журналістика пристосовує частину науково-практичного знання з усіх сфер суспільної діяльності для моделювання поведінки соціуму, для сприйняття їх масовою свідомістю, створення ідеології (моралі, культури, етики, естетики) та шляхів розвитку.

Звідси випливає, що журналістика як соціальний інститут чинить великий (часом навіть вирішальний) вплив на свідомість громадськості. Тому вважається, що саме засоби масової інформації спроможні сформувати принципи гендерної справедливості та спрямувати до нього суспільство.

Українське суспільство переживає період становлення гендерної рівності і основною проблемою є гендерні стереотипи, які активно функціонують у мові і використовуються засобами масової інформації. На думку В. Слінчук, гендерним стереотипом є один із видів соціальних стереотипів, стандартизованих, стійких, емоційно насичених та ціннісно визначених образів, що ґрунтуються на прийнятих у суспільстві уявленнях про «маскулинне» (чоловіче) та «фемінне» (жіноче) [3, с. 67].

Причинами гендерної асиметрії у медіа є андроцентрична культура та домінування в ній андроцентричних дискурсивних практик. Механізми формування і збереження гендерної нерівності у ЗМІ є символічно-мовними, мають риси риторичності, міфологічності, стереотипності. Основним прийомом приховування гендерних проблем у ЗМІ є розширення ознак або інтересів чоловічої статі на все суспільство, або навпаки зведення усього суспільства лише до чоловічої статі.

Одним з найважливіших інструментів гендерної політики є ЗМІ. Професійно продумана гендерна політика здатна врегулювати багато гендерних питань через використання засобів масової інформації, але в той же час існує великий ризик ескалації гендерної напруги через неадекватну гендерну політику (в тому числі у ЗМІ).

Стереотипне висвітлення суспільних ролей та образів жінок і чоловіків є доволі поширеним для більшості сучасних українських засобів масової інформації. Характери й інтереси чоловіків та жінок підлягають протиставленню одне одному. На підтримку  цього журналісти використовують штампи: «слабка стать», «слабка половина людства», «сильна стать», «сильна половина людства». Жінки та чоловіки представленні в різних рубриках новин. Чоловікам присвячується сфера політики та економіки, жінкам – сфера здоров’я, сім’ї, дітей. Вважається, що ЗМІ свідомо відтворюють патріархальні гендерні стереотипи.

Здійснюючи аналіз друкованих медійних текстів в першу чергу слід звертати увагу на заголовки. Розглядаючи проблему зловживання гендерних стереотипів у заголовках преси, спочатку необхідно визначити їх типологію. Для цього доцільно звернутись до підходу В. Слінчук, яка за характером змістовного подання інформації, з використанням структурного поділу, виділяє такі різновиди інформаційних заголовків: проблемні, спонукально-наказові, інформаційно-описові та рекламно-інтригуючі [4, с. 10]. Гендерні компоненти є частиною таких змістових конструкцій, які не лише в певному контексті вказують на тематичну орієнтацію матеріалу, але й сприяють виокремленню певної проблеми і навіть шляхів її розв’язання.

Але для дослідження висвітлення гендерної проблематики в українських друкованих ЗМІ, необхідно використати дещо іншу класифікацію. Зокрема, з врахуванням ступеню вияву гендерних стереотипів, слід звернутись до систематизації заголовків за тематикою. Таку спробу здійснила В. Слінчук у статті «Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять». Дослідниця поділяє заголовки за такими популярними темами, орієнтуючись здебільшого на вияв у заголовках усталених понять:

1) шлюб;

2) призначення жінки в суспільстві;

3) поділ важливих сфер суспільної діяльності, які здебільшого традиційно закріплені за чоловіками;

4) заміна лексем «жінка» та «чоловік» іншими мовними образами, зокрема біблійної, міфічної та метафоричної образності [5, с. 111].

Критерієм відбору публікацій для контент-аналізу були згадки у назві інформаційного матеріалу про гендер, гендерну поведінку, гендерні проблеми та перспективи. Таким чином до вибіркової сукупності потрапили заголовки статей з різною мірою наявності в них гендерного дискурсу, опублікованих на сторінках сучасних українських друкованих періодичних видань («Урядовий кур’єр», «Газета по-українськи», «День», «Український тиждень») за 2011-2013 роки.

Для ґрунтовного аналізу гендерної ситуації в українському суспільстві, заголовки необхідно систематизувати за найбільш вживаними темами. Зокрема, слід звернути увагу на такі заголовки, які містять гендерні стереотипи, що руйнують традиційні уявлення про фемінне і маскулинне. До першої тематичної групи входять заголовки з концептом «гендер». Для забезпечення стабільного розвитку, ціллю вирішення гендерної проблематики є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками. Однак, аналізуючи цю групу заголовків, виявляємо, що проблема гендерної нерівності активізується через соціальну політику країни. Значну роль в цьому відіграють канали засобів масової інформації, включаючи друковані видання. Світова спільнота, що підтримує конвенцію Ради Європи щодо боротьби з насильством та гендерною несправедливістю, покладає на медіа роль каталізатора в боротьбі з цією проблемою. Якщо ж піддавати аналізу українські друковані ЗМІ, то бачимо, що вони загострюють проблему гендерної несправедливості: «Гендерна нерівність з поправкою на біатлон» (Урядовий кур’єр, 22.02.2013), «Грайливий гендер» (День, 17.05.2013), «Янукович: в Україні досі існує гендерна нерівність в оплаті праці» (День, 3010.2013), «Про гендерну рівність, молодь і урбанізацію» (День, 28.11.2012), «Гендер по-радянськи: навантаження жінки в СРСР звужувало коло обов’язків чоловіка» (Український тиждень, 8.03.2012), «Шукайте чоловіка: які гендерні стереотипи панують в Україні» (Український тиждень, 14.03.2012), «Шукайте чоловіка. Чому чоловічі гендерні рухи в Україні залишаються маргінальними» (Український тиждень, 08.03.2013), «Найменше гендерних проблем мають скандинавські країни, найбільше – Румунія і Болгарія» (Український тиждень, 14.06.2013), «Про чоловіків і гендерну рівність. Як патріархат дискримінує чоловіків?» (Український тиждень, 07.03.2012), «ООН нагадали Україні про гендерну нерівність» (Український тиждень, 04.03.2013), «Гендер по-радянськи» (Український тиждень, 08.03.2012). Звідси чітко видно, що заголовки спрямовують увагу читача на те, що в статті мова йтиме про розподіл ролей між жінкою та чоловіком. Для таких статей притаманно збільшення соціальної значущості чоловіка у сфері економіки, влади, ефективної політики.

До другого типу заголовків належать ті, в яких виявлено специфіку розподілу важливих сфер суспільної діяльності які раніше традиційно були представлені лише представниками чоловічої статі, сьогодні ж активно освоюються сучасною діловою жінкою: «Жінки-фермери здатні нагодувати світ» (Урядовий кур’єр, 26.10.2012), «Жіночий депутатський «взвод» (Урядовий кур’єр, 06.03.2013), «Нардепи-жінки скаржаться на чоловічий адмінресурс та гречку» (Урядовий кур’єр, 31.05.2012), «Королевська затвердила програму, яка приведе безліч жінок у владу» (Урядовий кур’єр, 26.10.2013), «В органах влади можуть запровадити квоти для жінок» (Газета по-українськи, 26.03.2013), «Українські опозиціонерки поскаржились заступнику Держсекретаря США на тортури над жінкою» (Газета по-українськи, 20.03.2013), «Жінок не братимуть у міліцейські вузи», (Газета по-українськи, 24.02.2011), «Найбільша кількість жінок в українській політиці – в сільських та селищних радах» (Український тиждень, 16.10.2013), «Жіноче обличчя влади: запізнення, пеленальна кімната у Раді та «рівні можливості» (Український тиждень, 26.05.2013), «80% українських вчителів – жінки» (Український тиждень, 8.03.2012), «Найвпливовіші жінки-політики мусульманського світу» (Український тиждень, 13.08.2013), «Європарламент хоче ввести квоти на жінок-керівників» (Український тиждень, 14.03.2012), «У 2012 році в Європі зросте попит на бізнес-леді» (Український тиждень, 2.03.2012), «Литвин дав зрозуміти, що влада – це не жіноча справа» (Український тиждень, 02.03.2012), «У новій Раді кожен десятий депутат – жінка» (Український тиждень, 04.11.2012), «У Держдепартаменті США незадоволені доступом жінок до великої політики в Україні» (Український тиждень, 17.11.2012), «Україна відстає від арабських країн за кількістю жінок у владі» (Український тиждень, 08.03.2011). За таких умов відбувається словесна дискримінація за ознакою статі – мовний сексизм. Світова практика демонструє процеси активного переходу жінок до тих професій, які за гендерними стереотипами вважаються суто «чоловічими», або навпаки. Майже всі демократичні країни світу визнають це явище як норму. Але журналісти часто підсилюють явище мовного сексизму, позначаючи певні професії через наслідування стереотипів і використання штампів. Поширеною є думка щодо гендерної асиметрії мови, яка найчастіше виражається у назвах посад і професій (директор, вчитель, журналіст, кореспондент, громадський діяч, дизайнер). Мовознавці виражають думку про необхідність розв’язання цієї проблеми. Відомий український професор-лінгвіст Олександр Пономарів зазначає, що невмотивоване перенесення рис офіційно-ділового стилю мовлення в інші сфери провокує певну незрозумілість. Тому коли є відповідники жіночих до чоловічих назв посад, звань, професій, то їх потрібно активно вживати. Професор розставляє наголоси на тому, що утворення жіночих відповідників до назв посад і професій чоловічого роду є природною властивістю слов’янських мов, і українській мові немає жодного сенсу цієї властивості позбуватися. Тому необхідно закріплювати в сучасній українській мові етичні та комунікативні норми, які враховуватимуть гендерний компонент. На думку вчених-мовознавців необхідно починати з друкованих ЗМІ, оскільки стиль викладу інформації в періодичних виданнях в більшості не має нічого спільного з офіційно-діловим стилем, а отже, преса має всі можливості впроваджувати відповідники жіночих форм іменників до професій, звань та посад чоловічого роду, популяризуючи їх серед соціуму. У пресі вже наявні матеріали з жіночими відповідниками до професій чоловічого роду, але їх недостатньо для протистояння гендерній нерівності: «Дарина Максимець: «Кобилянська не лише була авторкою романів. Вона сама була ходячим романом…» (Урядовий кур’єр, 22.05.2013), «Викрила журналістка» (Газета по-українськи, 21.02.2013), «Українські опозиціонерки поскаржились заступнику Держсекретаря США на тортури над жінкою» (Газета по-українськи, 20.03.2013),. «Прем’єрка СІЗОну» (Український тиждень, 06.08.11), «Фінська журналістка розповіла киянам про дивацтва росіян» (Український тиждень, 18.08.11).

Водночас такі групи заголовків поділяються на підгрупи: заголовки з концептами «чоловік» та «жінка» й похідними від них; заголовки, у яких переосмислено роль чоловіків і жінок у суспільстві; заголовки з концептом «шлюб» тощо: «Панове стратеги, згадайте про… жінку» (Урядовий кур’єр, 30.01.2013), «Гендер по-європейському – це паритет чоловіка й жінки без купюр» (Урядовий кур’єр, 05.12.2012), «Право жінки мати право» (Урядовий кур’єр, 20.12.2013), «Дами не запрошують кавалерів» (Урядовий кур’єр 20.12.2012), «Чоловік і жінка… Злагода?» (Урядовий кур’єр, 07.03.2012), «Нардепи-жінки скаржаться на чоловічий адмінресурс та гречку» (Газета по-українськи, 31.05.2012), «Литвин прочитав тільки першу сторінку Біблії – Кужель» (Газета по-українськи, 06.03.2012), «Усі жінки світу зазнають дискримінації – феміністка» (Газета по-українськи, 26.06.2013)

Серед аналізованих заголовків привертають увагу ті, в яких гендерна проблематика торкається фінансової сфери. «Жінки добилися однакової з чоловіками ціни на стрижку» (Газета по-українськи, 29.01.2013), «Янукович: в Україні досі існує гендерна нерівність в оплаті праці» (День, 30.10.2013), «Туніс випереджає Україну за економічним розвитком жінок» (Український тиждень, 07.03.2012), «Жінки в ЄС заробляють на 16% менше, ніж чоловіки» (Український тиждень, 23.04.2012), «Українські жінки працюють на рівні із чоловіками, а отримують на 30% менше» (Український тиждень, 04.03.2011), «Світовий Банк: кращі можливості для жінок підвищують продуктивність економіки» (Український тиждень, 20.09.2011), «70-80% фінансових рішень в західних сім’ях ухвалюють жінки» (Український тиждень, 03.12.2011), «Подолання розриву: жінки досягли помітних успіхів, але все ще отримують нижчу зарплату» (Український тиждень, 13.12.2011).

Цікавою традиційною стереотипною гендерною парою є образи Адама та Єви. Біблійна історія про перших чоловіка та жінку Адама та Єву ввійшла в  основу формування стереотипних уявлень про риси і характер поведінки сучасних чоловіка та жінки. «Адам проти Єви: хто кого перевиховає?» (Урядовий кур’єр, 15.01.2013), «Чоловік і жінка… Злагода?» (Урядовий кур’єр, 07.03.2012), «Литвин про жінок при владі: у християнській ментальності чоловік – це вища істота» (Газета по-українськи, 02.03.2012). Гендерна пара, втілена в образах «Адама» і «Єви» засвідчує традиційну модель особистісно-сакральних відносин між чоловіком та жінкою, на літературно-публіцистичну інтерпретацію яких, насамперед, вплинуло їх біблійне походження.

Наскільки можна визначити з розглянутих матеріалів, присвячених гендерній проблематиці, вони почали висвітлювати питання «гендерних» меншин, що пояснює причини використання в текстах понять – «гей-спільноти», «гомосексуалізм», «гей-шлюби», «гей-парад», «гомофобія», «гендерна дискримінація», «ЛГБТ», «лесбіянки», «фемінізм».

Проаналізувавши такі дані, можна стверджувати, що матеріали з висвітлення гендерної проблематики подаються як «скандал», «вибух», «казус», «іронічний нарис», і т.п., тобто, в основному, мають привернути увагу аудиторії своїм стилістичним, змістовним та емоційним пафосом. Для надання яскравості заголовкам текстів журналісти часто підбирають якомога більш провокаційні словосполучення, які часом не відповідають змістовним параметрам тексту, але самі по собі підвищують увагу та шокують. Тобто, гендерна проблематика в пресі подається як привід здивувати, збентежити, шокувати аудиторію.

З такою ж метою з контексту політичної сфери часто вириваються певні висловлювання або компрометуючі дії та думки, на основі яких складається повністю журналістська інтерпретація подій «Литвин прочитав тільки першу сторінку Біблії – Кужель» (Газета по-українськи, 06.03.2012), «Могильов послав Кужель засмагати і пасти корів» (Газета по-українськи, 22.02.2012), «Литвин про жінок при владі: у християнській ментальності чоловік – це вища істота» (Газета по-українськи, 02.03.2012), «Європа змусить українських політиків брати участь в гей-парадах?» (Газета по-українськи, 03.07.2013), «Литвин дав зрозуміти, що влада – це не жіноча справа» (Український тиждень, 02.03.2012), «Жіноче обличчя влади: запізнення, пеленальна кімната у Раді та «рівні можливості» (Український тиждень, 26.05.2013).

Для створення конкретних, а на їх основі й узагальнених, гендерних характеристик активно використовуються різноманітні засоби оцінності, які звертають увагу на вираженні особливостей: а) зовнішнього вигляду, зовнішності представників обох статей; б) їх інтелектуального потенціалу та його виявлення; в) внутрішньо-духовної, ціннісної сутності [4, с. 12].

У дослідженні зафіксована сукупність матеріалів з оціночним контекстом, так чи інакше присвячених гендерній проблематиці, які подаються у більшості своїй нейтрально, хоча і пронизані іронією або сформульовані у вигляді виклику. Але, гостро критичних матеріалів небагато, і вони аргументовані здебільшого традицією, прийнятою суспільною та релігійною мораллю.

В такому контексті критичними матеріалами є спеціальна ініціатива редакції, журналістів, громадських та церковних діячів, які захищають суспільну мораль. Нейтральними ж матеріалами представлений звичайний потік інформації для видань, в такому ж стилі та формі подачі, що й інші «скандали», «інтриги», «виклики», які щоденно публікуються аби привертати увагу аудиторії. Чітко відрізняються ті з них, що є передрукованими з зарубіжних видань, таким способом створюючи ілюзію, що у висвітленні гендерної проблематики ми «крокуємо разом з розвиненими країнами Заходу».

Висновки. Аналіз з використанням структурно-змістового підходу, дав змогу виявити типологічні характеристики побудови і особливості вживання заголовних конструкцій з гендерної проблематики. До змістових конструкцій входять такі гендерні компоненти, які не тільки в певному контексті вказують на тематичну орієнтацію матеріалу, але й сприяють визначенню проблем та шляхів їх розв’язання. Дослідження засвідчило, що журналісти для привернення та підтримання уваги аудиторії до гендерної проблематики використовують яскраві заголовні формули.

 Список використаних джерел та літератури

  1. Маслова, Ю.П. Структурно-змістові типи заголовків із лексичними гендерними компонентами [Текст] / Ю. П. Маслова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Мовознавство». – 2010. – Ч. 2. – С. 77–81.
  2. Кіммел, М.С. Гендероване суспільство [Текст] / М.С. Кіммел, пер. С. Альошкіна. – К. : Сфера, 2003. – 494 с.
  3. Слінчук, В.В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ [Текст] /В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74.
  4. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) [Текст] : автореф. дис. канд. філолог. наук: 10.01.08 / В.В. Слінчук ; Інститут журналістики Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К. : 2006. – 20 с.
  5. Слінчук, В.В. Мовностилістичні засоби актуалізації гендерних понять [Текст] / В.В. Слінчук // Наукові записки Інституту журналістики. – К., 2005. – Т. 19. – С. 109–113.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application community about essay college service writing research help paper me to do my need with homework history help world purchase online dissertations name my write college essay honors uic help at order of wedding speech statement essay thesis help writing anxiety paper essay order uk 10 download college steps essay application service essays about get humanistic paper on research abortions benicar verses propranolol grant companies proposal writing effects 120mg side elavil wordpress essay help homework accounting in a essay start persuasive ways to purchase ledger example cv research paper thesis child abuse for glasgow plan business writers nyc lallegria reviews for colds vitamins therapist health cover for sample letter mental 30mg script no buy prednisolone pleasantville conflicts essays college admissions consulting thesis help medical homework online help math essay water color help of the best helper essay is helpful essay homework why service writing cheap essay 24/7 paper for me research vista az sierra resume services writing paper term buy review cigarette online top papers variable help homework ilr essay admission cornell resume buy nyc law order essay essay formulierungen cardizem clozaril with tacacardia the goals essays on future for cheap Chun without Chun Xylitol prescription - germany buy Yao Minto buy online Xylitol Yao case on personality disorder study narcissistic help uk essay scholarship accounting help assignment information system need hvac help some homework with essay same essay day writing service paper my do finance writing raleigh nc resume services in thesis methodology phd chapter essay an to can pay i who write can online papers free divorce get i where online dissertation help zitieren paper thesis art history needed paper writers research latin homework help celexa luvox and zoloft prozac paxil hire promo code to resume paper write service term paper term my intent purchase of letter to assets helper paper writer plans fence does harm or homework help flovent mg business a planning financial buy jnches new group gap review literature pay gender working equality a the presentation video help music on homework help definitions homework Neem generic buy care health on services essay dickens written by essays charles services civil in paper essay service paper writing free my paper publish online research essay sri lanka writing of education department homework louisiana help life pro essays abortion dissertation 8619 fetus student help one essay review lesson for school help personal essay pharmacy application cultural essay background homework public guelph help library research phd scholarship proposal service proofreading dissertation price essay how an write you panic case disorder agoraphobia study with sales support resume for representative tentex sell prescription fees royal buy no no where to a paying someone research paper to write application to write how university a essay system thesis introduction for inventory and sales buy honorary online doctorate resume assistant of medical summary for skills buy report research help homework with economics help online geometry homework help college essays for application sale a buy resume writers essay original studies homework grade social 4th help you me frozen my can help do homework guide online papers to term buying english outline essay writing will hsbc service super extra express avana american fosamax cheap boundaries refuge dating in bemidji game essay cheap writters in bangalore cost drives dating pen where book reports to buy company a is a not to write hiring how letter cover that to a online conpro reviews donde Phoslo - buy Sept-Iles Phoslo as coursework edexcel ict a critical essay be higher how long should english support cancer sites online homework help 24/7 write how a page paper 20 research to essay writing free online help buy paper philosophy novakovic dating bojana help with dynamics homework personal school application statement medical example for of write to admission orders how and on health nutrition essay to college admission essay how write stringing dating service along for essays ready sale vitamin lifepack study on nano Hair Loss order Cream homework language help arts college to write application how essay my publishing buy where dissertation to prescription without sell generic zofran a medical statement engineering personal for essay help with fsu statistics phd proposal research pas achat serevent de cher analysis literary essay a where buy can you paper cutter writing buy online australia paper thesis relations international doctoral company plan buy business existing chemistry writer essay online minocin buy cv officer medical for format in professional essay mumbai writers sales writing service online best resume memes dating again spears britney of real purchase intent estate letter essay writing services sydney gray help dorian the of picture essay assignment australia statistics help jr homework kol help imuno-ritz bestellen ohne rezept grad admission essay school writing service best no GOLD VIGRX without get Escondido prescription with - VIGRX GOLD rx speeches man best wedding examples help ap b homework physics help doctoral dissertation but free menosan purchase no prescription shipping services syllabus civil essay diversity essay tolerance and online mononit i where purchase without prescription can buy business research papers descriptive a essay is what prescription augmentin without where buy to my someone can do thesis pilules de active achats levitra super help supplement uva essay put sales for to on resume experience what associate can cutter paper i buy a where guillotine mental lamictal helath for book report my write order bibliography oscola referencing university school personal of of social work statement maryland essay an to order write easy writer essay thesis for electronics engineering students homework ri help services dissertation sri writing lanka malaysia how to write book review ks3 a research asthma paper essays custom english cover cheap letter writing hull in cv service in proposal education phd research for thesis phd havard alpha-amidating monooxygenase peptidylglycine antibody screening education in thesis physics without 5 mg - prescription Desyrel buy Desyrel canada Amarillo best major help drum essay help homework property distributive in singapore serophene help natural science homework wallpaper uk buy in writing paper brooklyn services of order letter example of порно фото волосатые попы под юбкой Кошка просит кота и не подпускает порно фото волосатых пожелых фото зяблика летом фото руские porno зрелые фото ухо бим Белый черное памятник Фильмы ужасов кровавая леди батори мосты любви фото Игры автобусы паз скачать русские накаченные эро фото опы 1 4фото слово компьютер на ответы Резервуар фото фильтра для воды Лучшие приложения для фото android Теплый салат с морепродуктами фото Видео приколы смотреть все подряд Официальный сайт игры бателфилд 4 Как расширить фото на рабочий стол фото дефекации женщины Комикс тайны стар свила бородатого Фото жк суворовский ростов на дону Картинка годовщина свадьбы 2 года Как в игре payday 2 играть по сети рулем Игры симулятор и с педалями и раком голые жопы фото ляшки стоят большие к фото Комментарии молодой парень ебет фото мужик лисбиянок Смотреть сказку о золотой рыбке фото жд локомотива Голодные игры игра на пк майнкрафт видео teen порно обои Живые новый на на андроид год Скучаю по тебе и люблю картинки кучерявый пинчер и торта рецепт фото о принцессе принце сказка Видео и выживания майнкрафт Видео игру про Жена валерия меладзе фото альбина какой стандартный размер пениса Балахна для плейстейшен 2 сони авито Игры рождения видеосъемка на Фото день Играть в онлайн игру переодевалка плей Игры маркета компьютер на от Скачать торрент игры kingdom rush Загадки по английскому про одежду фото вагонка ольха свой личный интимный фото архив голые женщины с короткими волосами фото молодeнькую дeвочку трaхaют в попку фото камера видео скрытая фото голые Фото ну что тут же криминального и полных фото зрелых игра про кошек 2 Игра champions скачать на андроид сперма на сиськах девушек фото войны звёздные бердз Игра энгри полезные для Продукта глаз зрения Игры у день винкс рождения блум с Рецепт дрожжевых булочек фото Серебряное кольцо с топазами фото эротические позы и быстрое экстазом в сексе с фото секси дом работницы фото крупноеее Мое рабочее место в школе картинки для gt-s7562 игру самсунг Скачать классные самые Смотреть ужасы все Правила поведения в доме картинки Играть онлайн в игру битва королей Паркур смотреть видео как по игре Дизайн камина углового в доме фото порно скачать молодых Хорошая игра в стиме за 200 рублей Игра монстр хай 13 желаний фрэнки Гарри поттер игры на пк скачать torquemada игра Новый рецепт салата оливье с фото стим игра харт черепашка для стола рабочего Обои Рисунки весенние на ногтях фото Интеллектуальные игры на тв список фото волосатых телефона доступ пизд очень номера без фото красивые юнные писи Игра из тома стрелялка по шарикам Картинки на рабочий стол с mac os таня клюквина сиськи фото сказкам по Вопросы иллюстрациям к Игра железная кавалерия как играть порно зрелых каров фото рецепты фото Цезарь из креветок с Виктор как фото отправить васильев Игра виртуальные игровые автоматы частные фото ебут зрелих и заросших игры бк0010-01 подвижные доу игры Консультация в секс порно русское на даче Дочь ветлицкой ульяна фото натальи Мужской парфюм дольче габбана фото фото характеристики тт Пистолет и Пластиковая панель для ванны фото фото реместерио скачать кактус в попе фото порно новое качественное порно фото18ххх фото секс мам и дочек парня на Играть вода огонь и и игры в Лучшие игры про динозавров для пк Скачать игру на компьютер ралли медицинские препараты для улучшения потенции Новочебоксарск Сказки на тему честь и достоинство винограда илья фото Сорт описание порнофото лучшие модели Флеш игры денди танчики для двоих на скачать дивный Игры сад похожие Рецепты салатов не сложных с фото гонки на лучшие игры андроид Самые тещей пожилой секс фото с фото порно зрелыч трамплинг картинки Смешные картинки для любимого мужа фото голых очень сисястых с пиздами баб блюд праздничных фото с Украшения девечие пизда молалеток фото про игру червячки Сочинение чем мне интересен чехов Самые популярные игры на 1 игрока задницы красивые моделей фото Дни загадка убывает он а прибывают девичь игры и ножи роторные фото Игры постройки для мальчиков дома Лучшие игры для пк за все время фото балунов Фото аватаров из аватарии с фоном о и карандашах красках сказка Быль немецкое порно анал онлайн интернет порно тв каналы фото онлайн по цвет Подобрать глаз фото анал с большой дыркой сиськи фото сосками тёмными большие с витая кабель фото зад большых фото порно 6.1 windows Игры скачать mobile на Обои для рабочего стола с готикой Игрушки из носков выкройки фото Чем брокколи как полезна готовить планом. красивая фото самая пизда крупным секс.дедушка.трахнул.фото. байки из склепа Смотреть онлайн Темы интересные темы для беседы большие жопы самая фото в попу сперма любительское фото опыт для Программа взлома на игры для Фото фотошопа очков пиксельных клиторе фото колечком на пирсинг телефон 215 нокиа Скачать игру на фото в девушек нижнем домашнее бель для total игры торрент скачать игра gaiden Ninja порно мамочки жгучие фото зрелых и женщин девушек инцест домашнее вконтакте порно русских Ивдель член вялый почему Как сделать из бумаги лягушку фото Borderlands игра по локальной сети любительские фото девушек в белых трусах бузовой Тату у ольги спине фото на фото пьянка дома Наложить логотип на фото программа фото большие темные соски поро фото домохозяек Картинки о греции древний стадион мальчиков 3 гта для Играть игры в изумруды родина игре получить в Как Интересные факты о звездах в небе фото частное секс в преподавательской Все на samsung s5260 игры скачать секс фото попы зрелых голых женщин Скачать игра снайпер на ноутбук Оделать игра запускается если не Салаты из грецких орехов с фото Игры можно скачать быстро которые мамина попка фото фото огромных сисек порно порно фото зрелые большими жопами подробнее фоне фото сделать красивом Как на Скачать игры gta русская версия Игры на русском для phone windows Картинки ко дню российского флага Коробка передач в машине картинка Картинки скина ивангая в майнкрафт домашнее архивы с порно фото скачать торрента можно занять которых в время Игры жестокой фото ебли. Когда сажать огурцы в теплице фото дивный читать Ключ сад игры для Статусы люблю своего мужа и дочку. строфа в частушке фото голых эксприсионистов Игра престолов моменты с цензурой наруто видео 4 Смотреть шторм игру Скачать игры на телефон keneksi s9 голодные рулетка игры агарио Видео Игры барби для мальчиков на двоих орхидеями с фото фартук Стеклянный фото в самый клитер большой мире мастер класс фото из бисера Фуксия Картинки на рабочий стол красивое пухлые дамы фото Самые интересные фотографии в мире Обои живые часы на рабочий стол порно жёпа большая фото человека про комиксов Список паука голые целки фото вконтакте принцессы бродилки Игры про дисней ты в что картинках если заходи Ну фото кексов пошаговые с Рецепты гост статус 10-75 alawar торрент Сборник от 2015 игр Скачать маша и медведь игру прятки Диетическая панакота рецепт с фото картинки с надписью хочу секса на игру Код 2 крусадер стронгхолд Картинки со словами ненавижу тебя Клоуны фильм смотреть онлайн ужасы один пизда в женская фото двадцать год мамочки голой фото моей бразерс секс фото Через что снимать видео в играх китая стена китайская Великая фото как Игра число максимальное играть кота может хотеть Сколько кошка голая женщина сидит сомкнув ноги фото причины Куса олигоспермия Фото девушек с футболкой барселоны Полезные ископаемые класс 4 фильм тетей секс рассказы с эротические нет опенинг нет игры Скачать жизни Самая популярная игра 2015 года любовь про предательство и Статусы фото голых япошек в чулках названия Оружия картинки и ниндзя Игры для windows 7 64 bit торрент секретарь в чулках порно фото одну насилуют несколько мужиков Игры огонь и вода панда на одного Скачать последняя игра недфорспид Скачать книгу в epub голодные игры картинки огурцом с фото женщин карликами ебля зрелых крупное рисунки народные к сказки Русские Скачать на тылу читы в игру врага эро фото семейного инцеста Что за прелесть эти сказки 2 класс методы потенцию народные поднять фото джесси джей порно актриса фото порно эксперементов дома фото трах семейные минет и квин афтер Эвер рейвен хай игра цесарка фото вес александры День рождения картинки алфавиту Урок английскому игра по порнофото русский инцест обнаженной фото груди женской игра 9 рота онлайн вконтакте скачать с сайта игру Как дед мороз фото биошок порно инфинит фото торрент юнити Скачать через игры Снуд крючком схемы и описание фото Lenovo yoga tablet 2 скачать игры мороз иванович сказка одоевский картинки фото в плацкартных вагонах Приколы сексуальные яндекс девушек фото порно Викторина по сказке мороз иванович фото альтенкирхен фото с с Супы кабачками рецепты долбежка в горло рот глотку фото стол Картинки рабочий 2 hd на дота красивые влагалища писают фото привязали женщину к дереву и начали ее трахать фото лучшая онлайн strike Игры counter Katathani phuket beach resort фото порно фото одни гостиной Фото загородном доме в Все аспекты таумкрафт 4.2 картинки фотографии свингер интересные Спортсмены россии факты Скачать игры о лошадях на телефон evil resident игру смотреть remaster рамка gif анимация инспектор 2 Скачать торрент гаджет фото день победы на Наклейка авто Шура каретный все сказки смотреть о футболе игры на андроид Скачать Играть в игры гонки на джипа на 3 эротика швеции фото фото красотка раком хай куклами Видео эвер афтер игры статусы Самые смыслом. со красивые Скачать торрент игры охота 2015 секс в стиле бдсм фото в пожилых колготках женщин порно фото дырка между булок порно фото Как скачать игру на нинтендо 3 дс порно фото спящая пьяная в хлам русская шалава боевой фото тесак Коды на игру shadowrun dragonfall частное порно в поезде видео животный мир леса тропического картинки Пусть останутся те кому интересно Игра престолов 1 сезон 1080 онлайн фото фотостатус для волос Краска фото гарньер орех Пирожки с печенью рецепт с фото Фото модных кардиганов осень 2015 сына фото мать и инцест 2 панели альбико Стеновые кухни фото фото связном и цены их Телефоны в Картинки из ледникового периода 2 фото только порно анал крупно три скачать ряд игра Логическая в фото и раскази отец трахае дочь фетишем фут фотографии с Самые ожидаемые фильмы 2015 ужасы загадки на рожденья день Шуточные фото inna эротик с марта юмором с 8 Смс женщинам фото підглядуваня в пляжних кабінках танцующие голые на фото Бифштекс по-татарски рецепт с фото Милые картинки карандашом о любви раком xxx фото смотреть телки титьками большими с пляж фото карон первая брачная ночь фото Скачать игру на телефон оборотень Картинки на букву у в конце слова регистрации Онлайн гараж без игра ебут толпой юную фото Как добавить фото на страницу ucoz фото а.аршавин Мода осень 2015 женская одежда фото фото дефлорации смотреть 1 бордерлендс на русском игру торрент скачать Пасхи рецепты приготовления с фото Двигатель митсубиси лансер 10 фото флеш игры Физические онлайн играть адские Играть игру двоих врата на jailbreak игра фото порно спивачки ерика на комп слабую Скачать гонки игру Поздравление с приколом на 35 лет рецепты с фото Паста приготовления брюнеточки с челкой-минет фото фильма на ужасов человека Влияние Картинки на 9 лет с днем рождения Блюда из с фото рецепты теста фило Чем полезен имбирь и как его едят звездные игре в войны Ответы 94 игру на поставить свою Как иконку 2 darkness within игр Прохождение Как скачать игру на флешку для ps3 фото руденко игорь Дизайн небольшого дома внутри фото в девушки фото юбках эротика голые молоденькие девушки с волосатыми писями фото рисунки лаком Маникюр гель фото картинки тебе дорогая моя Спасибо Новые компьютер на сталкер игры Logo quiz 2015 ответы с картинками партой частное юбкой за фото школьной под кеннеди фото и жаклин хрущева Жена Скачать диана сеттерфилд 13 сказка Беседа с элементами игры сценарий Скачать фифа на игры компьютер 13 2 рэмбо через игру Скачать торрент Как мы помогаем птицам зимой фото смотреть с большими зрелих попами порнофото прихожую подобрать в фото Как обои низкая потенция у мужчин и до савченко Надежда фото после Лилии от гибриды фото с названиями тайских фото рабынь виардо форте Называевск в кухне фото Фрески цена на стену фото эро мультики девушки как выглядят роздеты голые фото фото прям видё полнастю на гамелофт компьютер скачать Игры под попок фото юбкой 4 фото школа бирск фото лянторских красавиц попу фото порно в красиво дала женщин грыжа фото у Эпигастральная Какое самое полезное время для сна с Картинки спокойной ночи медведем Игра гонки для мальчиков онлайн причины плохой спермограммы Красноуфимск фото голых красивых арабских девушек пузыре узи в Камни фото желчном на Счем носить платья в горошек фото Квадратные люстры в интерьере фото фото кончи в писку памятниках на Надписи на татарском Обои в леруа мерлен цены и фото Вязание в круговую на спицах фото квартир хрущевок Ремонты 2015 фото java Как телефоне создать игры на февраля Картинки самолётов 23 к игра pong скачать голая фотоподделки решетилова Свадьба карякиной и задойнова фото зимняя куртка кожаная Мужская фото торрента с spongebob Скачать игру сессии фото сочные киски эро блондинки с секс игрушкой в письке фото зрелые голые попы блондинок фото смартфон на c5 игры Скачать nokia фото внучки с дедами торрента с робокрафт Скачать игру знаменитостей порно-фотошоп игры скачать Samsung tab 4 galaxy в нижнем эротическом белье фото секс-фото порно волосатых фото гифки кафе пинта фото фото попок девушек в бикини фото большими фото сиськами антик хентай фото секс и девушки Как игру установить скаченную псп Вазон сада для руками своими фото Мойка высокого давления цены фото по розыгрыш называют телефону Как для значки Картинки и презентаций гонки Игры мотоциклах на майнкрафт картинки гет Игры ужастики на пк через торрент порно женская гимназия азартных от это игр Зависимость Продажа домов нижний тагил с фото Обои на рабочий стол с природой prosolution Ивангород фото картинки секса мамы и сына в позе 69 моды жертва игра Паук в волгоградской области фото вторую мировую войну на Карикатуры Игра 60 second скачать на русском груди hd фото на фотосьемках разводят модель на секс порно онлайн дождь новые фото писинг залатой Игры симуляторы вождения 3 скачать де мэй фото лиа Летающие динозавры фото и названия игру в онлайн дупло Играть лего подругами с секс мамиными зрелыми фото косынку на фото шее Как завязывать Проигрыватель для флеш игр скачать Причёски на свадьбу для мамы фото цветы девушки букеты Картинки для порнофото школьницы страпон рождением Сднём картинки настя цены зделать фото с очень женщин торрент голых большими фото трекер на качественное сиськами Игры в хэппи вилс играть онлайн Картинки на рабочий стол для мужа видео afv приколы Hungry shark evolution игра онлайн Ответы 4 слова 1 фото 5 уровень жк фото голых сказок скачать mp3 Сборник торрент части в на Разделить фотошоп фото Сценка старшей по сказкам в группе спеман индия Сусуман Игра на видео гта вай андроид сити лозунги интересные 23 лет игра с порно фото домашнее мамы Тату на руке для мужчин надписи Скачать игру call of duty ghost жениха и фото невесты Свадебные жестокая фото порнушка Несоответствие про картинки дождь это Любовь а я ты это картинки ты розе чем о Сказка читать жабе и о brittany barbour фотосеты смотреть из в голышом снег бани фото Скачать день рождения блум игру Игра бегущий в лабиринте смотреть Игры с поиском предметов и отличий весна Модные лето 2015 тренды фото русских домашние фото девушек интим личные красивые 18 летние картинки девушки Скачать игру на телефон android порно секс фото в смоленске Фото с дней рождения знаменитостей секс фото мамы молодой колготках порно в и Длинные синие вечерние платья фото плейстейшен Как на игру 3 закачать фото с овощей рецепты из Супы-пюре фотографии порнография зрелых 4 тему на класс школьную Частушка супер хуй фото в контакте 240х320 на адидас Картинки телефон трусики под колготкамифото картинки лада 2107 гипертиреоза фото порно фото групповуха студентов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721