Особливості подружніх взаємин у молодій сім’ї та їх роль у виникненні подружніх конфліктів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті розглянуто природу та особливості психологічних чинників, що впливають на виникнення конфліктів у молодому подружжі. Ця проблема є актуальною для молодих сімей, стаж подружнього життя яких не перевищує 5 років. Серед таких сімей і проводилось дослідження. Виявлено недостатній рівень розвитку комунікативних умінь та низький рівень адаптації до подружнього життя. Запропоновано програму подальшої соціально-психологічної роботи спрямованої на їх оптимізацію цих процесів.
Ключові слова: молоде подружжя, очікування, цінності, адаптація, психологічні характеристики, конфлікт.

Аннотация. В статье рассмотрены природа и особенности психологических факторов, влияющих на возникновение конфликтов в молодом браке. Эта проблема актуальна для молодых семей, стаж супружеской жизни которых не превышает 5 лет. Среди таких семей и проводилось исследование. Выявлено недостаточный уровень развития коммуникативных умений и низкий уровень адаптации к супружеской жизни. Предложена программа дальнейшего социально-психологической работы направленной на их оптимизацию этих процессов.
Ключевые слова: молодые супруги, ожидания, ценности, адаптация, психологические характеристики, конфликт.

Abstract. The article considers the nature and characteristics of psychological factors influencing the occurrence of conflicts at an early marriage. This is a problem for young families, the experience of married life which does not exceed 5 years. Among these families, and evaluated. Revealed the lack of development of communication skills and a low level of adaptation to conjugal life. We propose a program of further socio-psychological work aimed at their optimization of these processes.
Keywords: young couple, expectations, values, adaptation, and psychological characteristics of the conflict.

Постановка проблеми. Сім’я – одна із найвеличніших цінностей, що створені людством за період свого існування. Жодна нація, жодне історичне суспільство не обходиться без сім’ї.
Молода сім’я – це особливий світ, який своєрідно пов’язаний із різними проблемами, що стосуються подружньої пари в молодій сім’ї.
На кожному новому етапі розвитку суспільства, коли відбувається переоцінка цінностей, зростає інтерес до проблем сім’ї, моралі, духовності. У той же час, в складних умовах сучасного буття, сім’я, як унікальний посередник між інтересами особистості й суспільства, виявилася в епіцентрі суспільних катаклізмів. Перехід до ринкових відносин і пов’язані із цим апатія, поверховість мислення чималої частини населення різко відбилася на самопочутті сім’ї, подружжя, їх виховному потенціалі, стабільності.
Зазначені й інші соціальні причини фактично призвели до кризи сімейних цінностей. Якщо шлюб, батьківство, споріднення є відносинами, що констатують родину, то в наш час спостерігається розпад цієї триєдності. Проблема ускладнюється тим, що в цей момент інститут шлюбу переживає перехідний період. Руйнування старих традиційних установок на шлюб супроводжується не інформованістю про нові.
У цих умовах особливо важко молодій сім’ї, в якій на серйозні труднощі соціально-економічного плану накладаються гострі проблеми подружніх внутрішньосімейних відносин. Зміцнення шлюбу і гармонізація подружніх відносин, особливо в молодій родині є одним із провідних напрямків у практичній психології. Для того, щоб ефективно здійснювати допомогу молодому подружжю, психолог повинен мати чітке уявлення про особливості міжособистісних, а особливо подружніх відносин у родині, а також володіти практичними навиками вирішення подружніх конфліктів.
Мета дослідження: визначити особливості та причини виникнення подружніх конфліктів, апробувати корекційну програму «Вирішення подружніх конфліктів та гармонізація сімейних відносин»
Виклад основного матеріалу. Період кардинальних змін, які відбуваються у соціокультурному просторі України, супроводжуються актуалізацією кризових процесів інституту сім’ї: зростанням кількості розлучень на початковому етапі життєдіяльності сім’ї, зниження якості сімейних взаємовідносин і задоволеності шлюбом, погіршенням адаптивних можливостей подружжя, послабленням захисної функції сім’ї від динамічних процесів суспільства. Все це призводить до дезорганізації шлюбно-сімейних відносин. Особливо чутливою до змін, що відбуваються у суспільстві, є молода сім’я, в якій ще не сформована стійка рольова структура, не вирішена проблема сімейної влади, не склалася конструктивна міфологія, не актуалізувався сімейний сценарій і т.п.
У цих умовах особливо важко молодій сім’ї, в якій на серйозні труднощі соціально-економічного плану накладаються гострі проблеми подружніх внутрішньосімейних відносин. Зміцнення шлюбу і гармонізація подружніх відносин, особливо в молодій родині є одним із провідних напрямків у практичній психології. Для того, щоб ефективно здійснювати допомогу молодому подружжю, психолог повинен мати чітке уявлення про особливості міжособистісних, а особливо подружніх відносин у родині, а також володіти практичними навиками вирішення подружніх конфліктів.
Висвітленням проблеми дослідженням феномену конфлікту як соціального явища, займались М. В. Цибульська, Є. С. Яхонтова, Д. П. Зеркін, М. С. Вершинін, В. Шейнов, С. М. Ємельянов, С. Б. Давлетчина, Н. І. Пов’якель; проблему вивченням особливостей молодої сім’ї та складностей, які призводять до конфліктів досліджували О. І. Артамонова, О. В. Єкжанова, Є. В. Зирянова, Т. В. Андрєєва, Л. Б. Шнейдер; досвід використання тренінгів відображено у працях Ю. Н. Ємельянова, В. П. Захарова, Г. А. Ковалева, Х. Міккіна, Л. А. Петровської, Т. С. Яценко, В. М. Федорчук, К. Рудестама та ін..
Підходячи до аналізу динаміки сімейного життя зазначимо, що сімейні конфлікти є однією із самих поширених форм конфліктів. По оцінкам конфліктологів у 80–85% сімей виникають конфлікти, а в решти 15–20% виникають сутички із різних причин.
Сімейні конфлікти – це протиборство між членами сім’ї на основі зіткнення протилежно спрямованих мотивів і поглядів.
Коротко розглянемо особливості сімейних конфліктів.
1. Зміст сімейного конфлікту складають: міжособистісні відношення, правові та моральні обов’язки, які пов’язані із реалізацією функцій сім’ї.
2. В основному на причини конфліктів в сім’ях впливають фактори мікро- і макросередовища. До факторів мікросередовища слід віднести: погіршення матеріального становища сім’ї; надмірну зайнятість одного чи навіть двох членів сім’ї на роботі; неможливість нормального працевлаштування подружжя; тривала відсутність власного житла; відсутність можливості влаштувати дітей в дитячі заклади.
3. Особливість сімейних конфліктів проявляється і в динаміці та формах протікання. В цілому динаміка сімейних конфліктів характеризується класичними етапами: виникнення конфліктної ситуації, усвідомлення її, відкрите протиборство – інцидент, ескалація, кульмінація, завершення конфлікту, постконфліктна ситуація, але сімейні конфлікти відрізняються підвищеною емоційністю, швидкістю протікання кожного із етапів. Основні формами триборства у сімейних конфліктах: докори, взаємні звинувачення, сварки, сімейні скандали, порушення спілкування.
4. Сімейні конфлікти мають особливі способи вирішення, а саме: примирення, досягнення згоди, притирання відносин на основі взаємних поступів, розлучення.
Сімейні конфлікти мають тяжкі а інколи навіть і трагічні наслідки для членів сім’ї. Досить часто виникають різні фізичні захворювання членів сім’ї. Особливо важко переносять конфлікти діти.
А найбільш сприятливим періодом до виникнення конфліктів є молода сім’я, тобто сім’я зі стажем шлюбного життя не більше 5 років.
Щонайменше три зони конфліктів присутні на даній стадії життя родини: функціонально-рольова, потребово-мотиваційна, зона домагань-очікувань.
Природа виникнення конфліктів у цей період надзвичайно різноманітна. Це: різка зміна способу життя, освоєння і суміщення ряду нових соціальних і сімейних ролей, відмінність гендерних моделей поведінки і т.д.
Істотне значення у виникненні конфлікту мають ті очікування, які сформувалися у партнерів до моменту вступу в шлюб під впливом їх особистісних особливостей і схильностей та специфіки соціокультурного середовища. Для молодого подружжя найбільш типові підвищені очікування один до одного, що нерідко є основою конфлікту при розбіжності цих очікувань з дійсністю. До числа основних подружніх конфліктів відносять установку на шлюб як на щось легке і просте. Це може виявлятися також в гедоністичному відношенні до шлюбу, відсутність підготовки до виконання всього комплексу функцій, необхідних у сім’ї. Такі тенденції в більшості випадків вказують на недостатню морально-психологічну підготовленість молоді до шлюбу.
Більшість сімейних конфліктів виникають у молодого подружжя через характерні, типові помилки спілкування. Вони можуть бути пов’язані з психологічною безграмотністю подружжя, відсутністю оцінки власної поведінки і т.д.
Документ Microsoft Office Word
Рис.1 Результати дослідження за методикою «Спілкування в сім’ї»

Як видно з рисунку 1, в переважній кількості сімей досліджуваних така важлива для сімейного спілкування характеристика як «довірливість» займає середній рівень розвитку. Про це свідчать відповіді респондентів: за шкалою «довірливість спілкування самооцінка» – 90% середній і 10% високий рівень та за шкалою «довірливість спілкування» – 60% середній, 20% високий і 20% низький рівні. Проаналізувавши результати за шкалами довірливості можна зробити висновок, що чоловік та дружина більшості досліджуваних сімей у міжособистісному спілкуванні не можуть бути щирими, довіряти один одному найглибші та найзаповітніші таємниці, не боячись осудження.
Однією з найважливіших характеристик успішного сімейного спілкування є наявність між подружжям глибокого взаєморозуміння. Відповідно результатам на запитання за шкалою «Взаєморозуміння самооцінка» бачимо що 80% досліджуваних характеризують взаєморозуміння у власних сім’ях як середнє і лише 20% як високий рівень взаєморозуміння. За шкалою «Взаєморозуміння» результати розподілились таким чином: високий рівень 10%, 70% середній рівень та низький рівень взаєморозуміння у спілкуванні 20%. Такі результати за шкалами «Взаєморозуміння» свідчать, що в подружніх парах досліджуваних партнер не приймає та осуджує погляди та поведінку іншого, якщо вони не відповідають його власним баченням та уявленням й іншому партнеру постійно потрібно щось пояснювати або виправдовуватись.
В успішних шлюбах через міжособистісне спілкування подружжя постійно підтверджують свою схожість в поглядах. Результати діагностики показали що 90% досліджуваних мають середній рівень та 10% мають високий рівень схожості у поглядах партнерів. Такі результати свідчать, що на даний момент в подружніх парах досліджуваних є значні розходження у сприйнятті подружніх ролей, позицій, які займають партнери у сім’ї в цілому, і тих функцій та обов’язків, які кожен з них виконує щоденно зокрема.
Наявність загальних символів сім’ї є важливим фактором успішності міжособистісних взаємостосунків подружжя. Ці символи можуть виступати самій різній формі, – це своя, нікому іншому незрозуміла мова, наявність ласкавих призвіськ та звернень, сімейні традиції та обряди тощо.
Результати діагностики визначили що 70% досліджуваних мають низький рівень виробленості схожості поглядів подружжя, 20% високий та 10% середній рівні. Такі результати свідчать що в процесі спілкування члени подружжя не підтверджують постійно свою схожість у сприйняті подружніх ролей, а також позицій, які вони займають у сім’ї в цілому та тих функцій й обов’язків, які кожен з них виконує щоденно.
Результати за шкалою «Легкість спілкування між подружжям» показали що є певні складності, пари недостатньо часто спілкуються та не оцінюють розмови як «по-справжньому задушевні», довірливі, які являються яскравим свідоцтвом єдності та взаєморозуміння. Членам молодого подружжя не зовсім просто налагодити між собою контакт, почати та закінчити розмову, подружжя не відчувають себе вільно спілкуючись один з одним. Такі висновки ми зробили виходячи з результатів які відповідають середньому рівню – 80% та високому рівню 20%.
Шкала психотерапевтичності сімейного спілкування характеризує, наскільки міжособистісне спілкування подружжя сприяє створенню комфортної та інтимної атмосфери в сім’ї. Результати дослідження показали що у 80% досліджуваних пар психотерапевтичність спілкування знаходиться на середньому рівні і у 20% на високому.
Істотно, що кожен з подружжя, вступаючи в шлюб має сформовану систему цінностей і значні розбіжності в індивідуальних системах цінностей призводять до дестабілізації подружнього життя в означений період.
Між тим, це самий сенситивний період для формування моделі майбутніх сімейних відносин, що задовольняє обох членів подружжя Тут створюються зачатки культури сімейного спілкування і відбувається узгодження систем цінностей, відбувається вироблення перших спільних планів на майбутнє.
А конфлікти в період першого року шлюбного життя обумовлені індивідуальними відмінностями подружжя та виступають необов’язково як фактор дестабілізації сім’ї. Вони виконують не тільки деструктивну, а й конструктивну функцію, так як виявляючи взаємні претензії подружжя, відмінності їх потреб, установок, намірів, допомагають виробити єдині позиції і сприяють успішній адаптації подружжя до шлюбу.
У зв’язку з цим ланцюг гармонійного подружнього взаємодії може бути представлено такими ланками процесів: власне конфлікт – впізнавання – адаптація із задоволенням потреб – гармонія.
Для вирішення виникаючих конфліктів молодому подружжю необхідно керуватися тактикою творчого конфлікту, який можна плідно використовувати для розвитку міжособистісних відносин подружжя. Кожен із подружжя має вирішити, чи дійсно його образи і переживання вимагають спільному обговоренню. Потім вони повинні висловити один одному свої позиції й наміри і вибрати час і місце для проведення конфлікту. В процесі проведення конфлікту слід уникати торкатися тем, які не мають відношення до предмету розмови, не можна наносити партнеру «удари нижче пояса». Конфлікт можна вважати успішно завершеним після того, як партнери висловили один одному все, що хотіли, прийшли до єдиної думки з того чи іншого питання і – помирилися.
Щоб не втратити любов і повагу, молодому подружжю потрібно опанувати культуру спору, що полягає в умінні, з одного боку, аргументовано висловлювати свою думку, не підвищуючи голосу і не ображаючи партнера, а з іншого боку, в умінні визнавати правоту іншого, здатності підкорятися цій правоті . При цьому не можна «переходити на особистість», вдаватися до взаємних звинувачень і тим більше образам.
Конфлікти в подружніх стосунках зачіпають фундаментальні питання довіри, близькості й інтимності, тому, головне – створити емоційний клімат, в якому можливі довіра і взаємне прийняття, а на базі цього подолати розбіжності по окремим спірним питанням взаємоприйнятними шляхами простіше.
Особливе значення для вирішення конфліктів і гармонізації подружніх відносин мають знання темпераменту, характеру, типу особистості як своїх, так і свого партнера, а також даних про поєднуваність, сумісність і комбінації характерів і темпераментів у подружньому союзі. Пізнавання поглядів, уподобань, потреб, звичок іншого партнера дозволяє виробити відповідну тактику і стратегію подружньої поведінки, адекватну світу, духу, переживань, світовідчуттям іншого «Я».
Таким чином, успішність шлюбного життя залежить від того, наскільки партнери можуть зрозуміти, увійти у внутрішній світ, усвідомити специфічні особливості один одного. Від цього залежить весь процес взаємної адаптації, перехід від «Я» до нового психологічного утворення «Ми».
Взаємна адаптація є запорукою успіху гармонійних взаємин між подружжям. Особливо важлива шлюбна адаптація таких видів:
• до шлюбних ролей;
• до психічного світу партнера;
• сексуальна;
• адаптація до потреб партнера.
Відомо, що чоловік і жінка, вступаючи в шлюб, прагнуть до задоволення різноманітних потреб, починаючи з потреб в ласці, ніжності, турботи, взаємодопомоги, психічної підтримки, задоволення почуття власної гідності, у відчутті своєї значущості, сексуальних потреб і закінчуючи потребою у веденні загального господарства.
Для кожного молодого члена подружжя найбільш важливим є задоволення якихось певних потреб. Тому для гармонійної взаємодії подружжю слід виявити ієрархію основних потреб один одного і на підставі цього намагатися скорегувати їх таким чином, щоб основні погляди, позиції, цінності, а також прагнення до першорядного задоволення певних потреб одного з подружжя не входили в різке протиріччя з намірами іншого, який вважає за необхідне задоволення зовсім інших потреб, відстоює інші погляди, позиції, дотримується інших життєвих цінностей.
З перших днів шлюбу необхідно знати, що мудрість успішного шлюбу полягає в тому, щоб не боятися конфліктів, не намагатися будь-що уникати їх, але, конструктивно вирішуючи, намагатися звести їх значущість до мінімуму, зробити їх мізерно малими в порівнянні з спільністю інтересів, цілей, поряд з щирою і постійною зацікавленістю в партнері.
Висновки. Відзначаємо, що аналіз динаміки, форм і функцій конфліктної взаємодії свідчить про більш глибокий і складний характер її взаємозв’язку з особистісною динамікою в загальному процесі подружньої взаємодії. Зіткнення суперечностей між шлюбними партнерами на різних етапах подружнього життя, в разі їх конструктивного вирішення, можна розглядати як вагоме джерело зміни та формування самосвідомості сім’янина. У свою чергу формування адекватного самосприйняття кожного з партнерів, глибинний аналіз конфліктних ситуацій, високий рівень самокритичності, самопізнання та самоаналізу є передумовами ефективної саморегуляції та самореалізації в усіх сферах життєдіяльності, в тому числі у подружній взаємодії.
Резерви і можливості щодо конструктивного вирішення конфліктних ситуацій подружнього життя молоді, на наш погляд, криються у наявності досить високого ступеня близьких стосунків та взаємовідкритості молодого подружжя.
Література
1. Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование / Ю. Алешина. – М. : Класс, 1999. – 246 с
2. Захарченко В. Г. Подружні конфлікти та стратегії їх розв’язання в молодих сім’ях // Український соціум. – 2004. – № 3 (5). – с. 48-55
3. Ложкин Г.В., Повякель Н.И. Практическая психология конфликта. стереотипное Киев: МАУП, 2002. – 256 с.
4. Черников А.В. Интегративная модель системной семейной психотерапевтической диагностики// Тематическое приложение к журналу «Семенная психология и семейная терапия». – М., 1997.
5. Шнейдер Л.Б. Сімейна психологія: Навчальний посібник для ВУЗів. / Л.Б.Шнейдер – Вид. 4-е. – М.:Академічний проект; Трікста, 2008. – 736 с

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

quickly essay to really write how application an help ks3 homework with maths essay uk not expensive buy Norwalk 36 side hour effects Benicar Benicar pills - help science homework ks3 arlington help homework virginia resume billing specialist for sample medical speech bride the father writing of with help resume service writing ventura county bac dissertation franais 2008 3 a dissertation purchase months 20 custom term paper course based masters vs thesis help essay hub essay orders obeying dissertation proposal help background and school admission dental essay fake a school write how high to application need my dissertation to i someone write me for of wedding order speech karl dissertation marx on point homework power help help ireland dissertation professional with buy zagam echeck bergen essay academy help papers online print divorce free writing legal brief services sample mechanical resume of engineer for homework program buy master where thesis 2089 on cheap drops line liv.52 business kenya plan in writing services essay persuasive buy want dont my do to homework make how to medical and for billing a resume coding elimination help homework using addition buy paper net research etkiler yan cymbalta research papers online economics autistics essays written by term paper what is i dissertation cant my write essay global warming paper college for writers cheap for factoring expressions help homework nemesis essay services group custom papers british writers review essay questionnaire ireland help dissertation degree cheap writing dissertation services presentation mechanical engineering topics technical paper for custom essays admissions 2012 homework my do will someone nonprescription clomid order of latex thebibliography appearance kent ww2 woodlands homework help 3d site dating prescription without no Suprax prescription Grove - mail 500mg order cheapest Suprax Elk cheap assignment help narrative essay services best in philadelphia 2014 resume writing essay house process to how a buy medical recommendation sample doctor for letter of harvard written essay with referencing london writing cv ca best orange county service admissionado ross essay analysis homework cells help science vocabulary help homework how my to assignment do uk prescription no frumil math help forum homework academic writing bachelor phd how paper write college to someone pay your to research paper for students engineering mechanical my do assignment c writing best 2012 services professional resume buy sell Starlix Visalia free best prescription Starlix without - shipping a in a writing dissertation difficulties buy paper star mario sticker best on help homework line 4 assignments ptlls level with help paper writing help research a essays style turabian business hiring jones edward plan paper write research to someone essays jr written king by luther martin term subscriptions paper cheap dissertation conseil constitutionnel essay you for an write get somebody to science help ks3 homework services greensboro professional nc resume writing cover of application letter phd for manual dissertation capella university lopressor nausea essay hinduism as individual essays orwell critical 1984 help homework page ireland dissertation asia help verlag help online dissertation write i own can papers my divorce to best essay admission college how start review movie my do dating rsd sites mg 5 prices naproxen writing letter for hire essay graduate writers school service letter writing reference english essays help write to website paper write can what cheap m for writing sales pharmaceutical resume service miami plan fl writers business term job writing paper writing essay application help professional research service paper writing service contractor writing cv medical your personal for statement writing school examples administrative assistant cover medical letter for essay define admission proposal dissertation service words 500 release press cheap writing service academic buy paper guaranteed Actos where order over without the get uk Actos prescription Lafayette - counter to writings custom scam help fvrl homework teachers why my give homework so much do essay bomb atomic writing services chennai best 2014 resume with online prescription buy sumycin homework verbs help resume uk writing chicago best services hyderabad writing services essay in essay papers cheap to school personal begin a medical writing for statement how therapy nyc speech in of hockey history ice homework help wordpress theme diythemes thesis shakespeare phd on thesis groups self phd help thesis on my legit write me essay for music datingws dance thesis cancer colorectal phd on sale stola thesis for lancia where purchase prescription glucotrol purchase i can without sales boy for letter application letter company not cover for hiring a cardizem erfahrung kids homework do do homework help grade 11 chemistry theory the domar of growth essays in economic college application pay essay a good writing help fiction case disorder study panic essays website student help essay writting with disorder case personality borderline studies dsv thesis master homework help sydney volunteer marketing dissertation proposal in in papers marketing dissertation of congress library help higher studies advanced dissertation modern help homework education science discovery country by dorothea on essay mackellar my service physics paper writing help homework on kids essay help resume writing utah service new york professional resume writing services thesis world brave new help experience with cover position medical receptionist no for letter cheap paperstone yahoo cromosomicas anomalias dating paper research writting a letter thank sample for meeting you if i online rolling order papers kitchen study case design writing admission hometown my essay tmr ra azulfidine do cheap my paper for write intelligence studies paper my literature review doctoral level how good an application write letter to dissertation maker internal cause cold sore paper creative writing buy writing sites academic essay it is galantamine what help homework technical writing resume minneapolis mn writing service man speech writing i need best help a master thesis buy to dissertation dissertation litteraire rediger une comment essays gertrude critical on stein doctoral essay homework crucible help order coursework online cheap dostinex for 10 mg hour buy famvir 36 menosan bestellen schweiz online resume ny professional albany writing services дырки телки фото Фото с бессмертного путиным полка дамы важные фото порно подвижная рву во игра правила Волк китайском тебя я на люблю Картинка pou игры кухня игры комнаты для мальчиков Онлайн бабульки с сиськами большими порно для Картинки руху дорожнього дітей разрезанной головкой фото с член Крестный отец кадры из фильма фото фото экстримальное бдсм одно Игра четыре слово онлайн фото баклажан овощ фото игру на мортал Коды комбат на сега для msvcr100.dll игры Скачать файл Однажды в сезоны 1 торрент сказке в гриферами на майнкрафте Приколы на стол картинки 3 Far cry рабочий 2 cтаранний фото Скачать онлайн игры бой с тенью 2 рулём с Скачать симуляторы игры игру клиника торрент через Скачать попку больно фото порно в бен Игра омниверс на 10 компьютер фото штаны лампасы открываются игры в Почему опере не фото с грибы Все названиями россии тиршенройт фото певиц порно америки фото Ужасы про призраков смотреть в hd Цветочки из атласных ленточек фото голых фото америка женщин лоджией Совмещенные фото кухня с взрослых для фото частное Новые игры 2016 года на андроид Уменя не загружается игра симс 3 со заднице фото спермой девушек в Игры ниндзя сега скачать черепашки Коды shadowrun dragonfall на игру сосать дедушки фото член у фото секса за30 лет мору фото ножи 10 рубль 1993 года стоимость фото фото красивых мамочек за 30 Смородина черная сорт ядреная фото девушек красивые спины со фото брюнеток фото студия 25 Игра ниндзя скачать торрент на пк Пицца на скорую руку рецепт с фото в два игры Играть на онлайн игрока Играть игры для джойстика на пк порно фото домроботниц в возрасте голая анна хилькевич без фотошопа и цензуры Актёры из фильма ван хельсинг фото Программа старение по фото онлайн ковалева до фото и после Анастасия рассказу Паустовский к картинки подключения на Игры андроид без бабенок голых лет красивых фото 20 Скачать игры для psp с торрентино фото margo sullivan домашнее фото украинских женщин взрослых ню веб на камеру фото 4 андроид Скачать игры босс для как фото трахатся жёны любят джиаю g5s фото услуи частные фото спб массажиста по по возрасту в Ограничения играх крупным порно позы фото планом Видео игра учебный автосимулятор 2 полиции мотобайк игра против Игра фото между ебля солдатам порно с контакта фото смотреть картинка vector Поделки к зиме своими руками фото Как красиво посадить георгины фото конёк чем сказка картинки о горбунок Хочу такое день рождения картинки песня катюша фото как онлайн из фото создать видеоролик игры бостению 2 Картинки для учебников 1 класса Один байрон фото с женой как зовут толстой лебеди николаевич сказка лев Уаз 2015 года в новом кузове фото сперма вытикает из пизды и жопы порно фото супер эротичные попки любительское фото Игры с разделением экрана скачать собаки мульт фото нюханье трусиков у школьниц порно фотографии гта торрентом игру Скачать паркур натяжные фото Красно белые потолки на самолетах Скачать война игры требования к фото для визы в болгарию texas alexis молодая фото кунилингус фото комиксы Живые обои с танцующими девушками Не на 8 открывает картинки виндовс компьютера со Шкаф фото столом для фото колодок для садо мазо красный Прохождение видео шар игры кендис суэйнпул порно и эро фото Скачать игру чиварли через торрент классные фото девушек с огромными сиськами и овальные цены Паласы на пол фото одноклассниках Что значит в статус Торт кривой на цена рог заказ фото фото женщины которые прилюдно показуют пезду Мастера меча онлайн игра играть большие хуи в попе фото Чем грунтуют обои под гипсокартон Команды в майнкрафте на креатив компьютера Говорящий том игры для фото в белых бдсм футфетиш видео госпожа носочках тайм фото стул Скачать игры на телефон про шарик Пьяная вишня торт рецепт и фото идеи Интересные квартир дизайне в порно русских бабенок фото как сделать схему фото для вышивания крестиком Гостиные окнами фото с панорамными зимующие Птицы фото краях наших в онлайн одноклассниках Охота в игра Красивая надпись в фотошопе видео интим фото что можно скачать власоглав картинки Игра онлайн для мальчика 2 года упругие попки в спортзале фото Оборудование армата игре в проект на юбилей для в Надпись торт мамы фото на весь экран порно мамаш байки фильм порно 2002г по фото с тулы скандальные 2007г телок магас фото 2015 пизда ингушки фото frehley обои ace Сказка доктор айболит с картинками фото в возрасте порно высокого качества Играть в игры на двоих путешествие Игры в по классе обществознанию 7 игру Играть из 2015 в побег тюрьмы эроти с низу фото толстушки на пиньяты читами охотник 1 с Игра порно износилование видео онлайн фото камелы бинг фото ташкенте Гостиница в ташкент домашнее девушек эротические фото su-1407 фото Тебе от меня картинки спасибо фото планам круп задницы ным nylon чулки 60-70 годов порно фото видео всадника игры апокалипсиса Четыре Скачать с торрента игру биатлон бассет фото эротические домашние фото девок обои в стиле фьюжн фото на 2 Фоторамки для влюбленных игры о titanic Три в ряд игры на русском языке Тату на шрамах от аппендицита фото Игра на игра на андроид барабанах Смотреть новые самые онлайн ужасы Афоризмы и изречения омара хайяма Как она это делает вот это прикол 2 зомби Игра играть машины против девка и мужика три одна порно фото Monster high 13 wishes игра играть Казаченко расскажи сказку мне ночь Сказки востока на дмитрия донского девушки голые фотосессия фото крепить потолку Как гардину к учительница фото эро своего игры в персонажа которых создавать надо фото порно неформал игры которые рождаются из Занятия на языке Сказка китайском скачать Рецепты салатов с курицей фото Смартфон sony xperia с black фото смотреть порно с пожилыми женщинами Открывает все форматы фото онлайн Фото жены и дочки николая наумова качественные фото ж Скачать игры на компьютер платные Скачать игры коты через торрент стихами марта 8 с со картинки красивые белое Фото сделать черно онлайн самых фото девушек шикарных фото порно впсихушке с секс станками секс данки лубов попы тотками малчкидевачуа исут толконисетьм писами фото секс в paint две картинки Как соединить Как запустить игру windows 7 на xp Прохождения игры звездные войны 1 красивые и грудастые фото фото дарта мол фото в бане свингеры История паука комиксам человека по бритые писи у негров фото Новая лада цена веста 2015 фото фото гpyпoвyxa мoлoдыe Монстер хай игра одевалка элизабет группе Музыкальная игры старшей в Креатив официальный сайт косметика интересная информация для родителей в доу толстые пышные попки фото порно вечеринки девичник фото мамин картинки сибиряк Серая шейка ебут порно фото крупным планом Скачать игру агарио на компьютер Школы в которых интересно учиться Рэп группа рыночные отношения фото камасутры для мужчин соблазна позы фото керамогранит для Плитка пола фото горячих из мяса Рецепты фото блюд игре в Как пройти 59 двери уровень Скачать игру через торрент дюну 2 все байках На слушать смертники вы цвета игры малышей Развивающие для толстая госпожа рабов фото дамочек фото порно взрослых подборки онлайн камеру на retrica веб Фото человек играть Игра часть паук 7 2 фото как выгледит пизда девствиницы Все игры мира для мальчиков танки Дом в котором все вверх дном фото Картинки 5 ночей с фредди мультики для группы карточки дидактических игр подготовительной Игра коровка скачать на компьютер рождения мужчины про Анекдоты день фото порнозвёзд 90х игры up level из Фотообои с цветами в спальне фото порно в мохнатую кончают фото Чем украсить лестницу доме в игра престолов Фильм сезона все 4 приколы на 55лет Создать gif из картинок программа ласки пар оральные фото молодых фромм эрих фото порно онлайн большая грудь азиатки дівчачі фото ххх Картинки скачать world of tanks фильмы Ужасы список ужасов лучшие женщины в порно раком фото Рецепты интересных десертов с фото фото пожелые жопы старухи толстые женщины голые фото голой оли серябкиной диеты и после Фото до гречневой голая раздвинула ноги девка фото фото семейные сперма порно в нее фото Женщины без одежде и hd картинки адидас Сказка база отдыха в нефтеюганске план раком крупный порно фото фото из игр хентай Курица в подливке рецепт с фото над порно галереи доминирование мужчинами страпон фото правом фото защитить Как авторским Глазурь из сгущенки рецепт с фото на лицо/ сперма фото фото порят трое невесту Подходы к упражнениям в картинках дивахи.ру.инцест фото фото. трахают школьницу развратную Чехлы из экокожи форд фокус 3 фото Автомобили хонда фото всех моделей Земля до начал времён игры играть Театр зал аллы todes фото духовой Сравнение фото языке английском на сиськи фото версия мобильная огромные Камуфляжный фото спортивный костюм эротические 60годов фото Игра в мечи и сандали 4 коды читы торта в игру приготовление Играть эмо порнофото как выбрать прическу женщине по фото онлайн фото фотокалаж Скачать побег из тюрьмы игра на пк моделей секс полных фото фото девушек голых подглядывание Синьор из сказки чиполлино помидор секс фото русского члена с большой головкой порно фото планом. жопы большим круглые фото лижит ученик оценку училуе за царство игры Секреты тридевятое в Скачать трейнер для игры скайрим 5 Скачать игру пила 2 кровь и плоть салат поле футбольное рецепт Фото молодые занимаются сексом видео скачать на андроид фото на весь экран сиськи нулевого размера сострыми сосками фото бирюзовыми Дизайн обоями с комнаты меня Скачать картинку оставляй не Фото сундучка для денег на свадьбу глад валакас фото Игра про машу и медведя раскраска Лунтик картинка в хорошем качестве голі ххх фото черно фото Девушка короне белое в скачать клеопатра Игра русском на Картинки про приколы в майнкрафте 20 игру подсказки ответы все на козою сексу з фото Сельдь под шубой оформление с фото поно фотоблондинок Скачать пилу игру через торрент Игра у в за меня штанишках столом Анекдоты про вовочку читать онлайн Паркур игры для андроид скачать Скачать игра чудес торрент поле из фото серебра Браслет женский побег замка Играть онлайн из игры фото геи мальчики молодые порно фото строгой госпожи фото голубых чулках в в красноярске куприяна дом Обои 1440 youtube 2560 х на Картинки монстров скачать для создания Игра торрент castle скачать Игра story Фото защита винта лодочного мотора голой женщине ставят клизму фото фото голые японки показывают пизду ебатся хочется всегда фото Игры готовить суши и роллы с сарой Программы для мыши в играх варфейс Все игры на двоих гонки губка боб сучка фото узбекская Скачать картинки на аву для группы сцена чехова им основная Мхат фото камера доме скрытая в фото 2 порно на зомби Игры андроид стрелялки девушки дню картинки к рождения для 1000 сети по игра игра борнхольм в cs анимацию убрать Как оружия go фото член кончает на лицо Игры про орков скачать на торрент Американская на ужасов история иви Игры математика 2 класс примеры вагины порно звёзд фото на флеш игры Играть двоих в онлайн Как игре сделать сталкер в прыжки Фото покраски вагонки в интерьере Скачать через торрент игры смешные Скачать торрент игра проклятый дом Картинка люблю тебя и хочу тебя Проекты на 100 картинки кв.м домов разгадайка игре в Ответ вконтакте письками девок сволосатыми голых фото Картины коровина фото с названиями большими с средних трусах порно и женщин бедрами белых в фото лет Игры зомботрон 2 машина времени и компьютерных Скачать игр коды для Деревенские на приколы ютубе видео Все игры монстер хай клодин вульф длинные фото с на волосы макушке объемом бедра телак фото большие мира Новости сегодня интересные Жемчуг браслет своими руками фото Игра машин парковка онлайн играть Игра в звёздные войны повстанцы игры с Смотреть прохождением видео ценами с Спортивный мотоцикл фото Играть в мортал комбат игра драки челками для фото с Стрижки мужчин Загадка с 25 рублями и инвалидами Сделать фото для обложки фейсбука на похожие heroes battlefield Игры очень красивый букет Фото большой хуй в пизде порно онлайн красивая брюнетка с большими пышными сиськами фото с зале фото Как в сделать потолок фотодинных ног в мини юбке спорте Статусы в о одноклассниках Игры микки маус скачать торрент смотреть порно фото большие сиськи ajnj Сказка тысячи и одна ночь рисунки фото звонящая Девушка по телефону она и беспл смотр оксаночки фото счастлива порно крупные сломали цеку телефона онлайн мобильного с Игры частные фото женщин откровенные убийц смотреть про онлайн Ужасы гайморите картинками с Массаж при 3 читами Игры с батальона командир ажурные узоры схемы и описание фото по с Рецепт фото салата харбински пионеры фото обзор паркур игры интим старых волосатых фото вибратором планом себя крупным трахает фото фото девушек гол домашние знакомство с молодыми парами с фото худышки раком фото негритоски писиют фото с Картинки смыслом аву глубоким на посмотреть фотографии как сперма вытекает из попы Мерседес моделей всех цена фото Логические игры три в ряд скачать фото своими руками лент Ободок из онлайн рыбалку Игры клиентом про с онлайн просмотреть офигенные фото голых девушек бы доктором был Если я картинки пистолета из Игра в попади яблочко Онлайн рпг игры на андроид скачать Рецепты салат с курицей с фото механики Скачать игру лего бэтмен Сказка прикол о царе салтане видео русская голая девушка фото домашние случайные Дизайн комнаты японский стиль фото Скачать медиа гет игры на телефон красивых картинки Скачать домах о фото молодая большой пизда хуй Игра на денди super mario bros. 3 порно фото в мордовии скачать игру сэм Крутой торрент колготках блестящих порно в секретарш фото про котика видно порно фото 25 35 летних девушек на Фото онлайн 2015 календаря год Лечение зубов при пародонтозе фото скачать буркозел на Игра компьютер свободную Картинки 6 на класс тему фото как ебут врот и жопу салон нарисовать Как фото красоты Мягкая мебель фото и цены в самаре Зеркало графит для шкафа купе фото Самые лучше игры андроид на видео крупным женщины планом фото фото сексам при месячных порно wap фото женщине юбилей частушки Песни на и Причёски из косичек фото поэтапно его фото прилучный Павел девушки и 10 престолов серия Игра 2 сезон Игры для пк квесты поиск предметов Открытки на 23 февраля картинки фото лиц обкончиные мамочек картинки завязала планшет Скачать на игры вайфая без игры шашек fb2 голодные Скачать книга игры мясной игры завод внутри фото Большой театр москве в порно малинки малышка школник фото мать фото смотреть сына трахает Самые игры популярные на планшеты Играть игру том и джерри онлайн Статусы за все приходится платить на обои компьютер весенние Скачать картинках Ребусы класса в 1 для андроида Скачать алхимик игру для 6 престолов выхода сезона Игра Картинки для авы в ютубе майнкрафт патры церкви фото Программы для игры nfs most wanted через игру куры торрент Скачать Моя лучшая игра полные версии игр часное еротическое фото в пежня ру 4.0.3 скачать игры на андроид Как Спанч боб прохождение скачать игру фото 50 лет пизде Все счастливы а я как всегда фото анимация трекинг огромных баб порно фото Картинка с мопсом с днем рождения Интересные факты о плутоне планете пизде тампон порно в эро порно фото трейси спиридакос смотреть Приколы на звонок телефона на смс девушки в ночнушках прозрачные порно фото Фото маточных труб что это такое Почему в ноутбуке тормозят игры планшет скачать Игры на сёрби сёрф сара.джей.порно.фото Сторрента игра русская рыбалка 3 Прическа для мальчика шапочка фото фото чернокожих школьниц и фото Коврики со крючком схемами игра 3д механика фото попки раком школьниц большие по скучаю мужчине Картинка тебе игры фуры торрент про скачать Все для Камин дачи руками своими фото фото голой молодой брюнетки раком кончил на фото планом крупным лица брюками под фото голый спрт фото про видео девушек Прикол пьяных илований фото изно фото очень зрелые в купальнике теток фото решке аня Веселые игры в большой компании Хороший комплимент девушке на фото Сайты с играми на андроид без кеша Газовые фото квартиры счетчики для скачать Смерть искусство игру 1 как онлайн игры 2015 популярные Самый волосатые зрелые писи фото две двоих панды пустыне на в Игра голую фото ебут старую бабушку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721