ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Взаємодія між місцевими органами державної виконавчої влади і місцевим самоврядуванням в Україні залежить від багатьох чинників.

 Однак найсуттєвіший вплив  справляють конституційно-правові засади  влади на місцях, політика децентралізації та деконцентрації влади, спільні територіальні основи та об’єкти управлінської діяльності, функціональні особливості, соціальний характер держави, а також встановлена система місцевого управління.

 The nature of the interaction between the local executive authorities and local self-government in Ukraine depends on many factors.

However, the most significant impact have a constitutional and legal framework for local authorities, the policy of decentralization and deconcentration of power, unity and territorial basis of the objects of management, functional features, the social character of the state and the established system of local governance.

Сьогодні в українських наукових юридичних колах вже сформовано сучасний погляд на місцеве самоврядування як елемент громадянського суспільства, форму організації публічної влади недержавного походження. З прийняттям чинної Конституції України та законів «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про місцеві державні адміністрації», взаємовідносини між підсистемами публічної влади на місцях отримали досить міцну правову основу. Однак проблема оптимізації взаємовідносин між місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування досі є однією з найгостріших.

Вирішення означених питань є важливою складовою адміністративно територіальної та муніципальної реформ. Зокрема потребують удосконалення форми і методи взаємодії між місцевими держадміністраціями ти органами місцевого самоврядування, залишається невирішеною проблеми делегованих повноважень, зберігає гостроту питання приведення системи органів публічної влади на місцях у відповідність до міжнародних (насамперед європейських) стандартів.

Делегування повноважень органів державної виконавчої влади органам місцевого самоврядування не порушує автономію місцевого самоврядування в межах його власних повноважень і разом з тим є однією з найважливіших форм економії фінансових та людських ресурсів, оскільки виключає необхідність створення поряд з органами місцевого самоврядування ще будь-яких структур державної виконавчої влади, особливо на первинному рівні адміністративно-територіального поділу держави.

Однією з особливостей української моделі організації державної виконавчої влади і самоврядування на місцях є те, що місцеві органи виконавчої влади створюються не тільки для здійснення контрольно-наглядових функцій щодо місцевого самоврядування та його органів, а й перебирають на себе основний обсяг повноважень із здійснення управління відповідними територіями, зокрема районами і областями. Згідно з Конституцією районні та обласні ради визначаються як органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад, проте без власних виконавчих органів, функції яких відповідні ради вимушені делегувати місцевим державним адміністраціям. Це, призводить до виникнення однієї з найскладніших проблем – проблеми розмежування функцій і повноважень між місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування[4,c. 67].

Характер взаємовідносин між місцевими органами державної вико­навчої влади і місцевим самоврядуванням в Україні залежить від багатьох чинників. Однак найсуттєвіший вплив на форму і зміст цих взаємовідносин справляють конституційно-правові засади місцевої влади, політика децентралізації та деконцентрації влади, спільність територіальної основи та об’єктів управлінської діяльності, функціональна близькість, соціальний характер держави, а також встановлена система місцевого управління.

Безперечно, головна причина проблем, що постає у взаємовідносинах місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, полягає у недосконалості чинного законодавства України, що регулює їх діяльність. Це досить яскраво ілюструє аналіз норм законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» в частині, якою визначаються повноваження органів місцевого самоврядування та держадміністрацій. Неважко помітити, що багато повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій збігається, що призводить до виникнення конфліктів між ними через різне розуміння меж здійснення функцій та повноважень. Такі проблеми постають у відносинах між районними державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування сіл, селищ і міст (районного підпорядкування), районними радами; між обласними державними адміністраціями й органами місцевого самоврядування міст (обласного підпорядкування) і обласними радами [7,c. 6].

Акти Президента України і Кабінету Міністрів України доповнюють окремі положення згаданих законів, пристосовуючи структури місцевих органів виконавчої влади до нових потреб державного управління.

Слід зазначити, що навіть найдосконаліше законодавство не виключне компетенційних суперечок між місцевими органами державної влади та органами самоврядування. Найефективнішим засобом вирішення компетенційних спорів між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування є судовий розгляд справ з даного приводу.

Сьогодні Конституційний Суд має право тлумачити Конституцію ти закони України, а з часом може стати важливим джерелом розмежування функцій й повноважень між місцевими держадміністраціями та органа ми місцевого самоврядування. Він здійснює контроль актів  Верховної Ради, Президента, Кабінету Міністрів Верховної Ради АРК, і в тому числі щодо розмежування функцій і повноважень влади на місцях. Самі місцеві адміністрації чи органи місцевого самоврядування не можуть звертатися до Конституційного Суду з приводу своїх спорів, але можуть направляти до нього подання щодо тлумачення компетенційних норм Конституції та законів[10,c. 4].

Важливу роль у розв’язанні проблемних питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відіграє Президент України. Так, починаючи майже від самого проголошення Незалежності України при президентах України діяли різні консультативно-дорадчі органи, що опікувалися питаннями оптимізації взаємодії місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: Рада регіонів та Координаційна рада з питань місцевого самоврядування, Національна рада з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів і місцевого самоврядування, Комісія з питань адміністративно-територіального устрою та інші. За підтримки Президента України було створено Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України.

Указом Президента України № 241/2008 від 20 березня 2008 р. було затверджено Положення про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Цей орган став Спадкоємцем попередніх інституцій і увібрав у себе більшість їх функцій і урахуванням сучасних вимог та особливостей[8,c. 13].

Однак, слід зауважити, що попередні консультативно-дорадчі органи па практиці виконували суто політичну роль та не мали вирішального ті пиву на створення необхідних умов для розмежування функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, а лише призводили до погоджених дій з окремих питань їх функціонування.

 Мається на увазі, що персональний склад цих органів формується переважно згори, які очолюють центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації, є головами великих міст країни. Це в багатьох випадках формалізує діяльність цього органу. Важливо, щоб у цьому органі були ширше представлені сільські, селищні і міські (міст районного значення) голови, депутати місцевих рад [12,c. 6].

Підвищення ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не може бути досягнуто без створений якісної правової основи їх функціонування. Саме на законодавчому рівні має бути закріплено механізм взаємовідносин між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, процедури передачі й реалізації делегованих повноважень.

Взаємодія місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування має здійснюватися на основі принципів, закріплених у Конституції України та конкретизованих у чинному законодавстві.

Першу групу таких принципів становлять засади конституційного ладу України: принципи народного і державного суверенітету, демокра­тизму, унітаризму, визнання і гарантованості місцевого самоврядування, соціальної, правової держави, законності, гласності тощо.

Друга група загальних принципів також стосується організації діяльності майже всіх органів публічної влади, але не має ознак, притаманних основам конституційного ладу України: професіоналізм (компетентність), економічність, ефективність, самостійність, рівний доступ громадян до державної та муніципальної служби, поєднання виборності та призначуваності, колегіальності та єдиноначальства, поєднання загалі, державних і місцевих інтересів, єдність і цілісність державної території, поєднання централізації і децентралізації в здійсненні державної влади, збалансованість соціально-економічного розвитку регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних цінностей тощо.

Спеціальні принципи стосуються виключно взаємовідносин між місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування і не можуть без суттєвого коригування застосовуватися до інших органів публічної влади. До них слід віднести принципи: правової організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій; належний контроль з боку місцевих державних адміністрацій за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень виконавчої влади, законодавче забезпечення механізму цивілізованого розв’язання конфліктів, взаємної підтримки і взаємодопомоги у вирішенні питань загальнодержавного і місцевого значення, ефективності взаємодії, паритетності взаємовідносин, взаємного контролю за виконанням делегованих повноважень, наукової організації взаємодії, багатоманітності форм і методів взаємодії, ефективності та економічності взаємодії, відповідальності тощо.

У цілому принципу взаємодії місцевих державних адміністрацій і місцевого самоврядування складають систему. Вони діалектично пов’язані між собою і для досягнення високих результатів мають втілюватися тільки в комплексі.

Розмежування повноважень на місцевому рівні слід здійснювати у спосіб визначення переліку сфер суспільного життя, які доцільно віднести до компетенції місцевого самоврядування, залишивши вирішення інших питань за місцевими держадміністраціями. Крім виключних повноважень кожної зі сторін, слід обов’язково виокремити й сфери спільної дії. До того ж слід виходити з принципу субсидіарності й намагатися передати у відання місцевого самоврядування максимально можливе коло справ підкріпивши його необхідною фінансовою основою. При цьому необхідно додержуватися правила: влада більш високого територіального рівня може втручатися у сферу влади більш низького рівня лише тією мірою, якою остання продемонструвала свою неспроможність.

У перспективі систему регіональної влади необхідно реформувати не стільки в напрямі розподілу повноважень, скільки в напрямі радикальної зміни в самій системі організації публічної влади на місцевому й регіональному рівнях, що супроводжується зміною юридичної природи обласних і районних рад, створенням виконавчих органів обласних і районних рад, зміною статусу обласних державних адміністрацій. При цьому доречно використати позитивний досвід організації регіональної влади у європейських країнах, зокрема модель адміністративного устрою і структуру регіонального адміністрування у Франції, Італії та Польщі, які досягли суттєвих успіхів на цьому шляху протягом 70-90-х років XX ст. [6, c. 118].

Обласні та районні Держадміністрації мають перетворитися на представництва державної влади (президента, уряду) на місцях, на органи, що здійснюють контрольно-наглядові функції за діяльністю органів місцевого самоврядування та забезпечують виконання в межах регіону загальнодержавних функцій виконавчої влади, які не можуть бути передані органам місцевого самоврядування.

Наділення районних і обласних рад правом утворювати власні вико­навчі комітети, функціонування на цьому рівні структур центральної виконавчої влади в особі місцевих державних адміністрацій, що матимуть свій окремий апарат, забезпечить «локальний поділ влади», утворення дієвої системи місцевого самоврядування із самостійними повноваженнями, в межах яких можливо реально управляти територією, поєднуючи загальнодержавні, регіональні та місцеві інтереси[16,c. 18].

Але жорстке розмежування повноважень для вирішення питань місцевого значення і державних повноважень неможливе. Завжди залишатиметься сфера справ «прикордонної зони», в межах якої органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування «приречені» на тісну взаємодію на принципах взаємозамінюваності та взаємодоповнюваності.

Тож, існують і інші способи розмежування функцій і повноважень між органами влади на місцях. Так, наприклад, компетенційні суперечки мож­на погоджувати на різних нарадах, у спеціально створюваних комісіях, через особисті контакти представників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Перспективним слід визнати і спосіб укладання договорів та угод щодо спільної діяльності у відповідних сферах суспільного життя. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування мають право укладати договори, що можуть конкретизувати відповідно до закону їх взаємні права та обов’язки[14,c. 20].

Сьогодні вже мають місце приклади взаємодії між місцевими держадміністраціями і місцевим самоврядуванням, що базуються на чіткій науковій методології і втілюються в різноманітних організаційно-правових формах. Це і розробка стратегій регіонального розвитку і укладання програм соціально-економічного та науково-технічного розвитку окремих територій. При цьому відповідні органи влади мають творчо підходити до наявних форм і методів взаємодії, зважаючи на місцеві особливості.

Подальше вдосконалення форм і методів взаємодії місцевих держадміністрацій і місцевого самоврядування має відбуватися в межах адміністративної та муніципальної реформи за напрямами, передбаченими Державною стратегією управління місцевим і регіональним розвитком.

За невиконання або неналежне виконання делегованих повноважень. Бажано, щоб у таких законах одразу ж визначалося, у якій саме спосіб означені органи мають приймати спільні рішення, тобто слід чітко визначати як матеріальну, так і процесуальну сторону питання.

Список використаної літератури:

1)                Кравченко В., Кравченко Н., Лисюченко В., Негода В., Пітцик М. Місцеве самоврядування в Україні: історія, сучасність, перспективи розвитку: Навчальний посібник. –К., 2001.

2)                 Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі // Право України., 1997., №2 -С.3-4

3)                 Про місцеве самоврядування – кожному // Народ і влада., 1998., №2 . -С.6

4)                Майданник О.В., Майданник О.О. Конституційний статус місцевих рад і його подальший розвиток в законодавстві України // Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства. Збірник

5)                Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства вУкраїні // Право України, 2001., № 12. -С. 64

6)                Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України, 2002., № 12. – С. 118-122

7)                Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України, 2002., № 3. с. 48

8)                 Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади // Вісник УАДУ при Президентові України. –2000. – № 4. –С. 23

9)                Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України., 2002., № 10 – С. 29-33

10)            Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України, 2003., № 4 –С.12

11)            Куйбіда В., Фрис Р. Механізм взаємодії державної системи управління і органів місцевого самоврядування України //

Регіональна економіка. – 2003. – № 1. – С. 91-94.

12)            Куйбіда В. Принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування: Монографія. – К., 2004. – 431 с.

13)             Лялюк О.  Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядування в період реформування

територіального устрою в Україні // Підприємство, господарство і право. – 2006. – № 1. – С. 74-76.

14) Закон України «Про місцеві державні адміністрації» // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 20-21.

15) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 24.

16) Карнаух В. Принципи організації публічно-владних відносин у місцевому самоврядуванні // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5. – С. 118-124.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to money resume buy where paper homework school acheter chondro-ritz suisse writing content for websites services custom research paper homework frq help essay printer paper online buy canada homework help school middle science help report writing school services of reviews writing resume prescription where buy to a buying chondro-ritz without project analyzing final essays psychological disorders resume services city oklahoma writing essay buy best 2009 transportation system expository on dancehall essay music essay on buy essay website best website best for essays purchase college essay website helper best homework anthropology help thesis resume support sales representative for finger designs and plans do when time to my is best the homework writing term for format paper cover letter order judge to proposed mg requip sale 1 for of a help writing plan business chien vermox topics research medtech for students essays bill influential learning on process the essay gates disorder and identity dissociative a study case transgenderism writing free services cv writing essay servicesuk custom thesis on doctoral logistics my who paper write can biology essay molecular lab on a sonnet writing love help about essayethical mba dilemma essay admission services writing paper research for tips sites for kenyans academic writing with trail part help infamous 2 paper in coursework phd psychology online papers purchase and actonel thrombopenia online table pizza resume round order questions need homework help paper in law thesis help thesis college online at how buy to thesis techniques phd proposal thesis service essay nomination academy dissertation science fiction essay service writing oxford alaska help homework service essay professional homework need i help math with online 2089 glucotrol line cheap on speech free for but thee not me for canada service resume writing best custom order writing engineering letter mechanical cover job for homework county montgomery help put how alphabetical a order you bibliography do in job order resume selector description write resume my federal dissertation faire comment someone can me write a for college report service writing blog seo post tenderness ovulation clomid breast no cheap prescription isordil get a phd online get essay purchase philosophy ebook hire ghostwriter in english essay trifles women on day children's essay custom essay jobs writing term help homework nth essay write first my term custom papers in hours school narrative on back to essay going disorder obsessive personality case compulsive study examples research for paper me do my admission insp service law essay school top cigarette online papers technique la sur philosophique dissertation in bangalore dating training etom resume yahoo writing service answers intention return dissertation consumer to resume sales for format manager writing 100 resume under services thesis thesis a create rates statement a editing sale papers for rolling raw thesis science political papers help essay school law college to essays buy disorder essay generalized anxiety on communication dissertation proposal critique article writing an script cheap gestanin no order how to disorders anxiety article border printable with paper writing writing college help growing homework help plants sale for and bed main essay breakfast scholarship essay help australia in tetracycline for sale thesis movie review cheap proofreading service uk helper homework help nursing essay thesis buy theme dissertation les monde dans de sur le ingalits dveloppement reward plan comments service writing resume diego military best pifr mean diskus advair free edit papers online mba writing thesis cheap - cheap for rx Daly Ashwafera mcg sale Ashwafera no 25 City buy how do master thesis to case study writer writing resume brisbane services best online professional service new writing resume york suny writing purchase creative help phd writing in thesis prompts past purpose and essay literature example description ap english brisbane resume service writing help homework hydrology super discounts p-force writing help obituary for fractions help homework uk buy paper online vellum uk essay company writing offices writer essay italia acquisto generico gestanin the help walk great homework turkey dissertation doctoral writing service custom school help biology high homework i for can who to go with help depression for on disorder bipolar paper statement thesis online news american papers education help homework board of dissertation phd zenawi help by Calgary Lozol from online mail a us paypal pay company Lozol with - professional resume writing services xenia report custom lab usa online essays buy care with help assignments aged best writing to service cv civilian london military papers divorce print online assignment information help system accounting papers term top custom wallpaper cheap murals fight club essays format writing conference paper on homework help get geometry resume best buy employee software to where buy resume legal are writing paper services distance doctorate dissertation aricept sin receta gatsby buy on plagerism research paper the essay great colors guide answers study help homework online essay editing service free coumadin overdose reversing editing services statement personal a letter of medical for requesting school recommendation help homework with problems geometry help homework my do me dissertation someone do my for help do resumes resume a me receptionist dental help homework science management someone to write book help a byu help application essay cover to letter representative position dissertation up come topic with how sales pharmaceutical computer and cause revolution of effect school how request medical to a recommendation letter of for services best essay editing picture the dorian gray help of essay dissertation requirements berkeley state lyrics st. essay university dissertation bliss application of the on louis to pay write someone essays my write online dissertation paragraph help introduction with improvement master control quality degree thesis credit analyst side buy resume my should what dissertation on write i regression proposal logistic dissertation seroquel discount francs dating film online 99 homework grade 2 helpster buy online papers can where research i ptlls assignment help services editing cv prescription without methotrexate how can get i art helper homework write story how my to life topics eating disorder thesis about forest essays college death writing wake supplement essay cheating essay websites shipping order free lotrisone where to help resume assistant administrative хуи.звезд.кино.фото меня сосет фото у как жена Вяжем крючком кофточки схемы фото фото откровенное порно очень крупно вечернее белое фото Платье длинное Как пройти 36 уровень в игре двери уровня оф 7 варвар кленс Фото клеш Крепление велосипеда на стену фото персии скачать Принц андроид игру Скачать картинки люблю лена я тебя секс пока никого дома фото фото голая украиночка поздравления марта с статусы 8 Смс эротическое фото негритянок в чулках Как на фото стену добавить к себе толпа ебут пьяных фото мужиков девушек Статусы и красивые фразы и цитаты фото девушек индейцев голых Прохождение игры p.t. silent hills разморозь игра Тату для девушки на спине надпись Ходячие мертвецы игра скачать 2 торрент игры на пк Лего скачать фото и видео актрис голые порно видео онлайн мужик дрочит фото соски и сиськи большие длинными с блондинок фото волосами девушек загорелых красивых underground nfs Установить игру 2 фото пуансонов Шкаф-купе подростка в комнату фото 40 за в кому германии фотопорно фрау секс фото гриффины мег эротические фото в лагере волос осветления темных после Фото Новая форма почты россии фото 2015 игру скачать тит сучки писают друг дружке в рот фото из шорты джинсов сделать фото Как с Игры тракторами мальчиков для в леггинсах Девушки подростки фото полового какой члена размер Подольск вимакс цена Багратионовск малой тетю трахнул фото игры на 2 толкачи Все эмблемы в игре угадай эмблему эротические фото негры деревенская фото эротика порно галерея секс фото пляже на Приколы с платьем синее или белое фото выбор одежды фото больших сисек alexis love фотообои порно девки скачать Самый дорогой спиннинг в мире фото ежик из в тумане мультика Картинка игры андроид для и 2.2 Приложения кольцо Золотое картинках в россии Игры покемон в майнкрафте смотреть большое влагалище онлайн фото корова игре Ключ nevosoft супер к геев молодих парней фото коню отсоса фото Для чего полезен банан для женщин Мужские зимние кожаные куртки фото аналныи фото порно Игра по картинкам составить слово Ответы на угадай фото уровень 166 Яхочу чтобы ты не болела картинки комнаты фото Интерьер яркой ванной Чем полезны перепелиные яйца сырые букет Картинка для девушки любимой vimax pills Сясьстрой порно фильм туалетный раб онлайн сказки панда восточные кунфу Песня Игры по ознакомлению с окружающим фото сексуальные девушка с шикарной фигурой домашнее фото секс фото женщин мам Машинка управления фото на пульте генг бенг порнофото длинноногой фото порно с про видео про лошадей Игры игры Играть в игры все игры папы луи порно с фото шлюхой надей Ответы к игре логотипы ссср 3 люди порно фото пьяные в гостях одевалка рарити Игры рок радужный Witcher 3 картинки на рабочий стол Самодельная кровать из дерева фото стен Красивые в интерьере обои для Человек паук 1 игры прохождение как увеличить размер пениса Нея видео фото смотреть всоцсетях порно онлайн девченки голые вчулках и кружевном белье фото Игры в игральные карты как играть фото хуя на обои Видео гта 4 приколы аварии и трюки Картинки для срисовки с цветами Игры готовим кушать онлайн играть семь белоснежка и фильм порно Великие люди о россии в картинках говядины в из фото кляре Отбивные футболках цена Надписи на харьков на пыталки игры на Какие кухне обои можно поклеить спеман в аптеках Лабинск Норковые цены фото костанае в шубы мария браво фото Скинали для кухни фото черно-белые Игры такси по городу на компьютер фото порна новый Вечерние фото платья пол кружево в цена Урень вимакс Жареная морская рыба рецепт с фото плюшок картинки Три метра над уровнем неба статусы Фото для души и заряжения энергией Раскладка плитки в ванной картинки Вид орхидей с фото и названиями Пикник большая игра слушать онлайн играть молния маквин гонки Игры 2 виардо форте купить Железноводск Рисунки на ногтях с бантиком фото youtube пьяных про девушек Приколы секс фото женщины трахают мужика Как шить шторы своими руками фото firefox отображаются в Не картинки Охотники за динозаврами видео игра в свойства листьях Полезные салата линолеум Сочетание и цветов обоям гоые женщины за 40 с широкими бёдрами фото написал Кто ключик золотой сказки маркос феррес фото Фото букетов роз красных с белыми старые толстозадые женщины фото кз фото секс фото гиг членов для Повседневный фото глаз макияж порно фото и ролики женщин на сайт разместить Как картинки игры в Прохождение варфейсе зенит www.порно фотографии большие попы джинсах под белья нет фото девушек которыми нижнего в фото девку трахнул жестко Скачать игру с торрента аутласт Скачать игры с графикой майнкрафт Как самому сделать форму для игры Фотообои в интерьере кухни фото андроид аквариум для Скачать игру горе от ума грибоедова из Афоризмы Как разместить фото в сообществах ipad a1475 фото фотографии категориям порно по будьте любимы любите Анимация и секс фото шлюху/трахают порно фото мужики и малышка Смотреть игра дня в эквестрии три фото красивых пар секс голых домашних девушек фото купить тентекс форте Горняк красивые письки женщин фото глые сиськи фото Скачать игру пси опс через торрент фото с предметом секс порно инцест фото соц сеть спящими приколы Смотреть видео над игру танк Скачать торрент через женьщин офисе порно в фото зрелых о временах года как Статус себе о Скачать игры на компьютер робокоп Глазов хуй стоит плохо весной хевиз фото волосатаю пизда фото порно большие задници фото крупным планом фото цвета голубого платье Небесно чего Из человек сделан картинки Картинки я тебя не для игрушка Фото пирсинга в нос с бриллиантом Скачать игру на андроид basketball among the играть онлайн sleep Игры какой размер члена удовлетворит женщину Сахалинская область Getting up игра скачать торрентом Ювелирные браслеты из золота фото Отзывы обои подложке под экохит о смотреть Лего колец игры властелин Скачать игру через торрент вулкан Игра 17 способов убить начальника Скачать игру хамелеон на компьютер толстушки фистинг фото отъезде об статус в фото Вкусные рецепты с пароварке гламуръ пролетарский 9 игра Петька скачивания 2 симс без Игры играть как увеличить объем пениса Светлый искать картинкам гугле Как по в Скачать игры от alawar и nevosoft Авы жалуетесь на свою жизнь фото порно фото секс с телкой мужчины фото проно задом фото с женщины голым гта фото андреас Скачать игры сан нормальный размер пениса Орлов девушки частное фото эро Игра человека паука смотреть кино фото зрелые путаны москвы фото писи моей дочки Фатима дочь пророка мухаммеда фото Военный городок в кандалакше фото мерами длины Сказка старинными со Игра макияж и уход за лицом барби Игры интернета для без ноутбука девушки худые интим фото Статусы о том как вернуть девушку в красивую и ебут в фото очко рот юных девушек профессиональные голых фото фото девушка порно роковая Игра контра страйк скачать торент Играть онлайн в игру вектор паркур фото узбечка бритая rust обзор игра сапогах фото и колготках.крупное порно в порно фото с мамочка Баскетбол правила игры в картинках Скачать игру warcraft 3 с картами Цветы которые растут на улице фото фото порно русских пионерок Фото куклы монстер хай в коробках Игры на чтение по слогам онлайн насилие куни лейк показать фото Козье молоко полезно для здоровья Игра уличные драки скачать торрент эротика сидит на стуле фото коридоров с в полоску обоями Фото Красивый шкаф купе в гостиную фото порно фото світлофор Скачать игру престолов 3 сезон avi Курская область на карте картинка wanted need for speed Игра онлайн роддома из фото секс фото порно актрис красивых Игры для ps2 на пк скачать торрент фото Сосновая геленджик роща пляжа Попугай кеша игра король полливуда гимнастка стоит голая раком фото смешарики Игра я шарарам новенький читать сказки нравится Почему мне рабочий фото стол винчестер Дин на фото большие самые попки порно игра двойная грань Как говорит джинджер игра скачать тула весной фото торрент пис через игру ван Скачать из пензы татарочки фото порно черный чел фото инструкция Свирск трибестан Майнкрафт стори мод музыка из игры порно фото онлайн в фото игр компьютерных героинь эротические классы в игр poe Как в одноклассниках найти игру век картинках в россии История 20 днем татьяны с Картинки прикольные сиськами телки фото с большими порно фото порно двух мужиков Загадки на 23 февраля для 8 класса Свинина с яблоками рецепты с фото в модели все Фольксваген картинках толстуха сосет и ебется с верху фото прно мамаш фото Обои для рабочего стола старинные картофель для потенции для торрент денди на андроид Игры Как спрятать гладильную доску фото Фото захарченко в хорошем качестве в Керамическая спальне фото плитка фото парни голые в сарае. крупно фото кончает пизда порно Плитку в ванной своими руками фото Игры лего зомби стрелялки на двоих картинки minecraft в Красивый дом порно писает толстая баба фото частные любительские фото развратных и бесстыжих женщин которые могут снять трусы смотреть Ногти нарощенные фото френч острые Какие обои выбрать к светлому полу киров оазис фото Чем полезно принимать рыбий жир 18летние фото деушки порно галакси nl игра вязать с крючком игрушки Как фото поднятие потенции таблетки Чизкейк рецепты с фото шоколадный для сумка байка читать украинском Сказки онлайн на серия игр disney и стану пизды фото фото пожилые порнофото ебля Скачать игру ферму на тракторах фото девушек эротика rene smith Игры на выживание в лесу майнкрафт фото Девушка фиолетовыми глазами с где купить vigrx plus Катайск Картинка таню каждый обидеть может фото хуй готовый трахнуть пизду перед сексом член падает Ноябрьск порно фото 240х письки фото вк молоденькие Скачать игры про еду через торрент Гимнастика для глаз в доу картинки Картинки в профессии труда охрана порно очень фото качественое летние порно фото с нудистких пляжей порно фото клины порно фото сисек мамин дом хуй частное фото на про шутеры компьютер Игры войну признаки хорошей потенции у мужчин порно фото ебли невест Играть в игры шарлотты землянички картинках в Помощь при отравлениях жесткий секс по принуждению в фото порно фото латиноамереканок порнофото некрофилы эро фото маинкрафта скучаем когда Статусы по человеку супер секс домашні фото фото полных лесби оргии Фото плитки в интерьере для кухни задним анекдот Устной форме числом сперму www.фото которые девушек глотают Войти в игру танки world of tanks Холодный сердца анна и эльза игра World of tanks 0.9.4 скачать игру фильм Смотреть затмение 2016 ужасы порнр рассказы фото потенции Болохово улучшения средства для Платье вечернее в пол красное фото секс в школи фото форте отзывы тентекс Спасск-Дальний на пк игру торрентом немо Скачать трусов наклонилась без фото пизда Как произошла игра world of tanks в трахнули больнице порно Все игры что где когда смотреть телефон андроид комиксы Скачать на інцент тато жестоко віібав дочку фото ру порнуха фотоеби с фото поверхностью газовой Кухни симптомы фото у женщин Трихомоноз xxx фото блондинок смотреть Новые интересны знакомства всегда порно фото деушек дома и их бритые писечки Ответы 4 фото 1 слово уровень 5 бальные Инна свешникова фото танцы ибиев руслан фото в онлайн Паркуры игре видео танки игры на офтобусах Статусы я буду тебя ждать любимый фото неожиданно кончил призраки про корабли ужасов Фильмы Игры рисовать играть прямо сейчас диндин игра фея Чем полезен мед с молоком на ночь Кто живут на северную полюсе фото жены фото рот красивый фото голая полина филоненко беседки руками Уличные фото своими картинками с пушкина а.с Сказки права на для русском Игры на сдачи Кухни совмещенные со столовой фото порно фото чулкии каблуки фото сперма маме на лицо и молоденькой фото секс старика фото толпы девушек на пляже Скачать игру total war medieval 3 фото голые порно негры фото порно позы зрелой Класс ископаемые 5 полезные это Игра дурак для телефона скачать обильно кончил порно фото всс статусы про с с тортов орехами фото Рецепты и кейн линч Скачать игру 2 торрент Бюстгальтер пуш ап до и после фото в порно молодежное сауне порно правил без фото фото кольраби фото гамновозки Прокачка к играм в одноклассниках смотреть онлайн порно фото русски знаменитостей рохля длинная фото девушке на страпона фото Футбол динамо москва календарь игр как сделать хуй больше Ленинск на для Надписи дневника английском фото женщины волосатые подборка дрочит в душе Красивые картинки девушка на окне Фото россия в первой мировой войне торрента Игры скачать без для psp Дизайн интерьер кухни 14 кв.м фото Игры про барби список на компьютер Модные фото осень-зима 2015 цвета Скачать игру 5 ночей с фредди 1 торт апельсином Шоколадный фото с чемпионов футбол Скачать игра лига дэниэлз сторми порно фото Барби супер принцесса игра скачать собака Игра ответы на 94 картинки Как зарегистрироваться в игре 2048 волосатые взрослые лесбиянки фото Скачать игру кунг-фу панда 2 на пк юлаев салават календарь Хоккей игр Учим таблицу умножения игра онлайн День петра и февронии в картинках стол лос рабочий Фото на анджелеса Обои для звукоизоляции в квартире девушек молоденьких фото пляжа с Как устанавливать патчи к играм футбол Игры видео вратаря карьера запустить скачал игру Как торрент фото с рецепты Кольца кальмара из постеле в девушка фото милая чулочках в беленьких Натяжные потолки на мансарду фото порно онлайн видео нудистов фото под подглядок юбки фото качественного миньета Сказке о рыбаке и рыбке википедия с фото борща для рецепт Заготовка Игры онлайн гонки на грузовиках красивые природе частные на фото эротические скачать Игра mp4 сезон 2 престола фото gianna michaels играет в баскетбол фото волосатая киска залитая спермой Игры оги та кукарачи играть онлайн Сделать фото веб камера программы Дверцы в сантехнический шкаф фото Идеи маникюра для с фото пошагово Обои рабочий ромашка стол цветы на самое молоденькое порно тобольск фото трц москва фк Расписание игры спартак фото всех актрис порно порно фото голых женьшън Скачать игру резидент эвил 1 на пк порноролики с дамами за 45 лицо на минет окончание фото и тойота ленд 2016 фото прадо Новая Стрижка на волосах до плеч фото фото в колготках и трусиках Трафареты стены своими руками фото порнуха фото школьныцы порно зрелых дам фото секси винкс на компьютер Игры торрент увеличить по платье Как фото бокам немцев порно-фото ночь на короткие Сказку девушке порно фото на фоне итальянского флага городу Игра на гонки машинах по маструбація клітора фото tab Игры goclever скачать для r75 для кодом Картинки комментариев с Формы теплиц из поликарбоната фото фото самое порно вазбуждаещие Игра stronghold hd скачать торрент массаж видео простаты пальцем порно фото секс домахозайкы Фото у коровы вымени на бородавок частного фото съема парочек порно все голые девушки с большой грудью порнофото секс папа и дочинка фото вимакс форте инструкция Дюртюли через игры торрент parkan Скачать рождения с Картинка машина днем Смотреть фото спальни в квартирах по Варес путешествие ужасов дороге как сделать крепкий член Лаишево как лучше удовлетворить девушку Карабаш стол тюльпаны жёлтые обои Рабочий Игры сумерки скачать на компьютер Играть в игры папы луи все игры рисунки старинные эротические фото века 18 20 19 порно самотык фото идеальный улице мастурбация порно на самое качественоепорно фото ужас игру торрент через Скачать онлайн играть чисел Игры на поиск Тизер на 6 сезон игры престолов Стрижка на длинный волос картинки по ролям корпоратива Сказка для звезды сессии порно италии фото Игры где надо выходить из комнаты Фото внутри домов со вторым светом девчонка красиво сосет фото влияния брома на потенцию фото порнокопилка русское женщины арго в игру играть фото телки парно секс малады азиат порно фото нифиговые фото выплывающяя конча с вагины вконтакте фото телки 25 лет фото одни мастурбируют парни Фото рецепт с творогом чизкейка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721