МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ МІСТАМИ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розкрито можливості державно-приватного партнерства для покращення умов регіонального й муніципального розвитку. Обгрунтовано перспективні сфери міської економіки для впровадження державно-приватного партнерства. Окреслено проблеми впровадження основних форм державно-приватного партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. Запропоновано напрями удосконалення його інституційного забезпечення на рівні малих міст.

Раскрыты возможностигосударственно-частногопартнерства дляулучшения условийрегионального имуниципального развития.Обоснованыперспективные сферыгородской экономикидлявнедрения государственно-частного партнерства. Определены проблемы внедрения основных форм государственно-частного партнерства в практике малых городов Карпатского региона. Предложены направления усовершенствования его институционального обеспечения на уровне малых городов.

Possibilities of state-private partnership for improvement of conditions of regional and municipal development are opened. Perspective spheres of city economy for introduction of state-private partnership are proved. Problems of introduction of the basic forms of state-private partnership in practice of small towns of Karpathian region are defined. Directions of improvement of its institutional maintenance at level of small towns are offered.

Сучасний посткризовий етап розвитку малих міст України характеризується складною ситуацією відновлення економіки, що загострює проблематику державної участі в регулюванні соціально-економічних процесів. Безробіття, міграційні процеси, монофункційна спеціалізація міської економіки, функціонування житлово-комунального господарства, брак бюджетних коштів та інші проблеми підтверджують необхідність посилення державної участі у підтримці соціально-економічного розвитку малих міст. Така участь держави визнається доцільною не лише з огляду на брак у малих містах фінансових ресурсів для реалізації першочергових завдань відновлення економіки, а передусім є необхідною для підтримки масштабних інвестиційних проектів, здатних диверсифікувати економічну базу міст, забезпечити підвищення якості життя місцевих мешканців.За таких умов підвищується увага до пошуку алтернативи прямому втручанню держави у соціально-економічні процеси муніципалітетів. Однією з таких є інститут державно-приватного партерства (ДПП), що дозволяє залучити в міську економіку додаткові ресурси, перерозподілити ризики між державою та підприємницьким сектором, скерувати зусилля на вирішення вагомих суспільних цілей і завдань при збереженні за державою повноважень та функцій.

Співпраця держави й приватного капіталу у формі ДППрозглядається як перспективний механізм розвитку малих міст та антикризовий інструмент його їх подальшого розвитку.

Актуалізує дане дослідження низка заходів на державному й регіональному рівнях, які присвячені проблематиці державно-приватного партнерства: щорічні конференціїАсоціації малих міст України“Державно-приватне партнерство якмеханізм розвитку малих міст” (2009 р.),“Держава і малі міста. Програма партнерства”, (2010 р.), “Ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міських голів та органів місцевого самоврядування малих міст України” (2011 р.), XII міжнародна конференція “Україна-Хабітат: кращі практики. Розвиток житлово-комунального господарства малих міст” (2011 р.), яка розглядала регіональні інвестиційні програми розвитку ЖКГ малих міст на період 2012-2015 років, що реалізовуватимуться на принципах державно-приватного партнерства [26], а також 8-ий Фінансово-економічний форум “Соціально-економічні передумови місцевого розвитку в 2012 -2014 роках”, у рекомендаціях якого чільне місце відведено питанням розширенню фінансової бази місцевого самоврядування та реалізації проектів місцевого розвитку на базі ДПП, залучення кредитних ресурсів тощо [23].

У наукових колах особливості впровадження державно-приватного партнерства у регіональну й муніципальну практику висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Д. Амунца, В. Варнавського, Ю. Вдовенко, С.Грищенко, Б. Данилишина, Н. Дутко, Є. Жданко, В.Михєєва, В. Нойманна, І. Островський, О. Полякової [1-3, 5-6, 8-9,15-17, 19] та ін.

Метою публікації є розкриття можливостей ДПП для покращення соціально-економічного розвитку малих міст регіону для реалізації пріоритних заходів державної цільової програми з підтримки розвитку малих міст.

Потужним інструментом управління соціально-економічним розвитком малих міст є кооперація місцевої влади і бізнесу у формі ДПП. ДПП є довгостроковим співробітництвом між державою, органами місцевого самоврядування і приватними фірмами, які розподіляють ризики визначеного бізнесу, а також приватні фірми беруть на себе певні державні, муніципальні завдання і керують нами  самостійно на свій ризик [18]. За трактуванням В. Варнавського, ДПП – це інституціональний і організаційний альянс між державою і бізнесом з метою реалізації національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди суспільно значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності [2].

Сам термін є перекладом з англійського – “public-private partnership (PPP)” і давно застосовується у зарубіжних державах: Франції, Великобританії, США, Канаді, Австрії, Бельгії, Данії, Австралії, Ізраїлі, Ірландії, Фінляндії, Іспанії, Португалії, Греції, Південній Кореї, Сінгапурі, Чехії та ін. У якості публічного партнера в практиці інших держав задіяні не лише органи державної влади, органи місцевого самоврядування, але також благодійні фонди та громадські організації [8].

Як зазначає І.В. Запатріна, згідно  міжнародної практики сутність явища ДПП полягає у встановленні довгострокових стратегічних відносин для реалізації суспільно значимих проектів між приватним сектором та публічною владою, яка уособлює собою як центральні органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування [11].

Інститут ДПП тільки починає запроваджуватися у вітчизняну практику малих міст залучення інвестицій для вирішення стратегічних завдань. Зарубіжний досвід доводить про ефективність співпраці держави і місцевого самоврядування з приватним капіталом у формі ДПП у сфері розвитку й управління інфраструктурними об’єктами. Як стверджує І. А. Островський, саме розвиток інфраструктури є тактичним антикризовим заходом та стратегічним кроком, що забезпечує довгострокове економічне зростання малих міст. Масштабні інфраструктурні проекти дозволять пожвавити будівельну галузь, сектор послуг і сприятимуть створенню нових робочих місць у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій –каталізатором економічного піднесення [17] і переходу міста у нову постіндустріальну фазу соціально-економічного розвитку. Такі альянси органів місцевого саморядування й підприємницького капіталу створюються на певний термін з метою реалізації конкретного проекту і припиняє функціонування після його завершення. Про перший успішний досвід залучення ДПП в Україні засвідчуєреалізація масштабних загальнонаціональних заходів з формування транспортної інфраструктури у формі концесії при підготовці до ЄВРО 2012.

Можливість реалізації заходів державно-приватного партнерства у малих містах Карпатського регіону (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області) зумовлена не лише їх значною чисельністю й невирішеними проблемами, апозитивним історичним досвідом співпраці органів місцевого самоврядуваннята місцевих громад завдяки їх високому рівню самоорганізації, а на даному етапі підкріплена нормативо-правовою базою їх забезпечення.

Адже нестачу бюджетних коштів для реалізації стратегічно важливих проектів у інженерній інфраструктурі, житлово-комунальному господарстві, енергетиці та інших сферах в умовах економічної невизначеності та тривалості кризових явищ можна компенсувати інвестуванням приватного капіталу, який при відповідних державних гарантіях отримає низку додаткових переваг при інвестуванні соціально значущих проектів: розширення власних інвестиційних можливостей, можливість вибору проектів та розподіл ризиків від спільної діяльності тощо.

Суть державно-приватних відносин у модернізації соціально-економічного розвитку малих міст полягає у налагодженні договірних основ між органами державної влади і органами місцевого самоврядування (державними партнерами) з одного боку, та юридичними особами або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами) – з іншого боку. ДПП передбачає максимальну передачу владних повноважень уряду регіональним та місцевим органам державної влади і місцевого самоврядування для вирішення головних завдань розвитку малих населених міст та гарантує не лише право обирати цілі соціально-економічного розвитку, а й їх адекватне забезпечення фінансовими ресурсами й механізмами [14].

Активізація ДПП у малих містах Карпатського регіону можлива за умов покращення нормативно-правової бази регулювання відносин держави і приватного капіталу та розробки ефективних механізмів фінансування проектів. Ретроспективний аналіз законодавчих студій присвяченихформуванню ДПП в Україні засвідчив про неодноразові спроби його впровадження протягом 2008-2010 рр.(2008 р. – проект Закону України “Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні” N3447).Прийняття у 2010 р. Закону України 2404-VІ “Про державно-приватне партнерство” [20](набув чинності в жовтні 2010 р.) забезпечило організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними на основі принципівДПП на договірній основі, що сталосвоєрідним “сигналом”,бажаннямз боку державного партнера впроваджувати механізми ДПП [25].Одного дієвого  законодавчого поля для реалізації проектів ДПП, як зазначають науковці, замало. Необхідно також формування інституційно-організаційного супроводу. Одним з таких є Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [27], метою якого є науково-організаційний супровід ДПП в Україні.

Головними сферами застосування ДПП у законодавстві визначено: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров‘я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушуваних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю [20].

Залучення інструментів ДПП до інфраструктурних проектів (будівництво аеродрому, транспортна інфраструктура) має позитивну практику при підготовці проведення ЄВРО 2012 у місті Львові. Зазначимо, що бізнес-середовище великого міста є більш привабливим до залучення інвестицій приватного капіталу та реалізації можливостей ДПП. Вкрай негативною ситуацією, яка на даний момент унеможливлює впровадження форм ДПП у малих міста є обмеженість бюджетних ресурсів, недорозвинений бізнес-клімат та неугзгодженості нормативно-правового поля. Отже, малі й великі міста мають різні передумови й можливості залучення ДПП для реалізації необхідних проктів. Однак своєрідною перевагою муніципалітетів малих міст є більш тісна співпраця із місцевими мешканцями, краща поінформованість про їх потреби та вищий рівень самоорганізації населення для вирішення спільних проблем.

Головними проблемними сферами в умовах системного недофінансування малих міст України (й Карпатського регіону, зокрема) є: ЖКГ, освіта та охорона здоров’я, соціальний захист населення, житлове будівництво.Відтак пріоритетними напрямами до залучення ДПП є: ЖГК, інфраструктурні проекти (транспорт, дороги), вирішення проблем із твердими побутовими відходами, соціальна інфраструктура. При цьому, як зазначають дослідники, ДПП слід розглядати як інструмент підвищення ефективності реалізації проектів, ніж лише як засіб залучення бюджетних коштів [12]. Варто розуміти, що наслідками такої ефективності в результаті неформальних та довірчих відносин учасників партнерства можуть бути підвищення якості наданих населенню послуг, умов життєдіяльності місцевої спільноти, а відтак і зростання їх вартості.

Оскільки кожен із пріоритетних напрямів впровадження ДПП визначається індивідуально для кожного малого міста, то необхідно з метою оптимізації використання державних коштів інтегрувати проблеми малих міст для організації певних форм ДПП й комплексно вирішувати такі проблеми в межах компетенції певної адміністративної області, а відтак і на рівні економічного району, яким є Карпатський регіон.

У Державній цільовій програмі підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки зазначено, що державна фінансова підтримка (у формі субсидії) буде спрямована на вирішення пріоритетних проблем:

–       удосконалення нормативно-правової бази з питань стимулювання соціально-економічного розвитку малих міст;

–       запровадження ефективного механізму надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст за такими напрямами:

–       розроблення містобудівної та землевпорядної документації;

–       реалізація інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема впровадження енергозберігаючих технологій у сфері тепло- та водопостачання;

–       забезпечення сучасною технікою для вивозу твердих побутових відходів;

–       будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

–       впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення[21].

Спільними нагальними проблемами для більшості малих містКарпатського регіону, як показав наш аналіз, є критичний стан місцевих доріг, застаріла матеріальна база ЖКГ та житлове будівництво (передусім соціальне). Особливостями малих міст вищенаведеного регіону є велика чисельність малих історичних міст (лише у Львівскій області налічується 27 малих історичних міст), які володіють значним потенціалом для розвитку культурно-пізнавального та сакрального туризму, однак через брак відповідної туристичної інфраструктури, незадовільний стан частини об’єктів, що складають історико-архітектурну спадщину регіону, недостатнє залучення малих міст до туристичних маршрутів України, недостатнє фінансування проектів охоронних зон пам’яток архітектури й відсутності поінформованості цільової аудиторії про туристичні можливості не можуть повноцінно розвивати цей напрям.

Привабливою й перспективною для впровадження й реалізації ДПП у малих містах є сфера житлового будівництва. Сприяє цьому низка програм, які розроблені на виконання “Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки”[7]: розроблено програму “Доступне житло” в рамках Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 509, потенційні учасники мають змогу отримати кредит на свою частку внеску [24].

Така практика засвідчує про партнерські стосунки держави й приватного капіталу у вирішенні нагальних життєвих потреб населення. Для успішної реалізації заходів програми передбачено також формування умов для будівництва (придбання) доступного житла за рахунок оптимізації існуючих, запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва доступного житла.

Важливим питанням залишається розробка механізмів та вибір форм ДПП для покращання соціально-економічного стану малих міст Карпатського регіону у найбільш перспективних галузях. На даному етапі основними формами партнерства визнано: концесійний договір, договір оренди, програмні державні інвестиції, податкові пільги, особливі економічні зони, інвестиційні фонди, венчурні інвестиції [28].

На нашу думку, найбільш перспективною формою ДПП для інфраструктурних проектів малих міст даного регіону є концесія – система відносин між державою (концедентом) і приватною юридичною або фізичною особою (концесіонером), яка виникає в результаті надання концедентом концесіонеру прав користування державною власністю за угодою, за певну плату, на певний термін, а також прав на реалізацію тих видів діяльності, які є виключною монополією держави [29, с.328].

Попри все вищесказане зазначимо, що реалізація окреслених напрямів покращання управління малими містами Карпатського регіону засобами, програмно-цільового управління на новій концептуальній основі та активізація діяльності ДПП неможлива без спільної позиції всіх учасників процесу та об’єднання зусиль на всіх ієрархічних рівнях управління для здійсненні комплексу першочергових заходів. Реалізація ДПП у муніципальній практиці обмежена низкою суперечностей та неузгодженостей як законодавчих актів, так і невідпрацьованістю фінансово-економічних механізмів їх виконання.

Головні проблеми, які перешкоджають ефективній організації ДПП у малих містах Карпатського регіону стосуються таких площин: інституціальна (нормативно-правове забезпечення), організаційна (формування нових структур зі сприяння ДПП, розробка механімів забезпечення ДПП).

Для активізації вровадження форм ДППв Україні, у малих містах, зокрема, необхідно:

у нормативно-правовій сфері:

1)                поліпшити нормативно-правове забезпечення ДПП: узгодження чинної законодавчої бази щодо використання державної власності при залученні ДПП у частині законів України “Про управління державним та комунальним майном”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про концесії”, “Про концесії на будівництво та експлуатаціюавтомобільних доріг”, “Про фінансовий лізинг, про угоди про розподіл продукції”[10];

2)                прийняти нові закони: “Про соціальну відповідальність бізнесу”, затвердити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”;

3)     внести зміни до Бюджетного кодексу щодо регулювання прийняття територіальними громадами міст довготермінових фінансових зобов’язань в рамках ДПП, які також визначатимуть їх статус та порядок надання [23];

4)                внести зміни до Порядку здійснення місцевих запозичень, затверджених Постановою КМУ №110 від 10.02.2011 р., визначивши, що місцеві запозичення можуть здійснюватися у формах, передбачених законодавством [23];

5)                закріпити норматив для малих міст у державних цільових та регіональних програмах соціально-економічного розвитку, галузевих і бюджетних програмах (субвенції з держбюджету місцевим бюджетам, стабілізаційний фонд), тобто забезпечити справедливий розподіл коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток територій [4];

у організаційній сфері слід:

6)                сформуватимісцеві та регіональні реєстри об’єктів ДПП;

7)                удосконалити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, оптимальних для регіону планувальних та конструктивних рішень;

8)                створити у кожному регіоні координаційний центр сприяння розвитку форм ДПП, який би проводив навчально-роз’яснювальні семінари, наради із головами міських та селищних рад і підприємцями, ознайомлював із кращими практиками впровадження ДПП, а також сприяв ефективній роботі малого та середнього бізнесу на засадах формування державних гарантій.

Висновки: проведене дослідження показало, що модернізація управління соціально-економічним розвитком міст потребує удосконалення механізмів нормативно-правового забезпечення функціонування міст, що полягає у чіткому розподілі повноважень між представницькою владою міст та виконавчою владою району і узгодження суперечностей між ними, а також забезпеченні консенсусу між владою, бізнесом і населенням, що виражається у формі державно-приватного партнерства. Найбільш перспективними для впровадження форм ДПП визнано сфери житлово-комунального господарства, модернізацію соціальної,транспортної та туристично-інформаційної інфраструктури.Однак, без узгодження нормативно-правових актів неможливо досягнути ефективної співпраці держави й підприємницького середовища, тільки узгоджена дія всіх ланок влади спроможна покращити існуючу економічну базу та у майбутньому забезпечити сталий розвитку малих міст.

Перелік використаних джерел:

  1. Амунц Д. М. Государственно-частное партнерство. Концессионная модель совместного участия государства и частного сектора в реализации финансовоемких проектов / Д. М. Амунц // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2005. – № 12. – С. 16–24. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm#00.
  2. Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления [Электронный ресурс] / В. Варнавский – Режим доступа : http://www.strana-oz.ru/?numid=21&article=988
  3. Вдовенко Ю.С. Перспективи публічно-приватного розвитку теплоенергетичного сектору в Україні [Електронний ресурс]/ Ю. С. Вдовенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_ 39/8.htm.
  4. Гоцуєнко Н.Розмір має значення. Чим менше місто, тим більше в нього проблем//“Дзеркало тижня” №26, 2010 р.[Електронний ресурс]/Н.Гоцуєнко – Режим доступу :http://dt.ua/POLITICS/rozmir_mae_znachennya__chim_menshe_misto,_tim_bilshe_v_nogo_problem-60708.html
  5. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практ. посібн. для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с.
  6. Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України “Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні” [Електронний ресурс] / Б. М. Данилишин // Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/ control/uk/publish/article/system.
  7. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки : Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF.
  8. 8.     Дутко Н. Г.Сутність та поняття державно-приватного партнерства в контексті дослідницьких підходів / Н.Г. Дутко//Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук. пр. Серія: Управління/ Акад. муніцип. упр. – К.:2011. – №3. С.328-335.[Електронний ресурс]– Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011…/41.pdf.
  9. ЖданкоЄ.С. Житлово-комунальне господарство міст України: пріоритетні тренди розвитку / Є.С. Жданов// Экономика строительства и городского хозяйства. – 2011, том 7, номер 1, С.31–40. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkBud/2011_1/st-05.pdf.
  10. 10.                       Жерліцин Д.К. Публічно-приватне партнерство як функціональний механізм удосконалення місцевого самоврядування [Електронний ресурс]/Д.К. Жерліцин – Режим доступу :  212.111.196.8:8081/upr_fundament_doslidzhen/…/Куц.doc.

11. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг/ І.В. Запатріна // Економіка і прогнозування – 2010. №4. [Електронний ресурс] – Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2010_4/4_Zapatrina.pdf.

12. Ломовцева, О. А. Государственно-частное партнерство как фактор повышения эффективности муниципального управления / О.А. Ломовцева, А.И. Мордвинцев ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2009. – №9, вып. 11/1.-С. 5-10. [Электронный ресурс] – Режим доступа :http://hdl.handle.net/123456789/314.

13. Макаров О. А. Шляхи розвитку нормативно-правового регулювання публічно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України [Електронний ресурс]/ О. А. Макаров – Режим доступу : http://www.iec-expo.com.ua/index.php?id=88&L=1.

14. Мельников С.Б Институциональный механизм регионального управления [Электронный ресурс] / С.Б. Мельников – Режим доступа : http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=5&min=1910&orderby=dateD&show=10&fids%5B%5D=307

15. Михеев В.А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов [Электронный ресурс] / В.А. Михеев – Режим доступа: http://www.csociety.ru/wind.php?.

16. Нойманн В. Опыт ТАЛЕС при развитии публично-частного партнерства в странах Восточной Европы / В. Нойманн // Розвиток публічно-приватного партнерствав житлово-комунальній сфері : круглий стіл (м. Київ, 3.07.2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minjkg.gov.ua/activity/ni/ni-innov/267-rishennyavisnovki-kruglogo-stolu-rozvitok

17. Островський І.А. Державно-приватне партнерство як чинник регіонального розвитку [Електронний ресурс] / І.А. Островський – Режим доступу :eprints.kname.edu.ua/17261/1/157-161_Островський_ІА.pdf.

18. Перспективы развития государственно-частного партнерства в Украине. Заседание “Юридического пресс-клуба” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.press-club/org.ua/index.php?option.

19. Полякова О. М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення [Електронний ресурс] / О. М. Полякова // Коммунальное хозяйство городов (87). – 2009. – С. 317–322. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/11980/.

20. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1.07.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 160. – Орієнтир. – № 34. – С.9-11.

21. Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 від 31.08.2011) : ПостановаКабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. N 1090.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-2010-п.

22. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві: Розпорядження Кабінету Міністрів України (за станом на 16.09.2009 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1184-2009-%F0.

23. Рекомендації восьмого Фінансово-економічного форуму “Соціально-економічні передумови місцевого розвитку в 2012-2014 роках” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Recommendations_Forum_ukr.pdf.

24. Розроблено програму кредитування учасників Державної цільової програми “Доступне житло”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paralleli.if.ua/news/9461.html

25. Сосновський А.О. Можливості застосування інструментів державно-приватного партнерства в проектах розвитку транспортної інфрастуктури[Електронний ресурс]/А.О.Сосновський, О.Є.Пастушенко– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vmntu/2011_2/6.pdf

26. У Мінрегіоні пройшла міжнародна конференція “Україна-Хабітат” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua

27. Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrppp.com

28. Шемирзова А.Ш. Оценка эффективности государственно-частного партнерства и возможности его применения в посткризисной России[Электронный ресурс]/А.Ш. Шемирзова. – Режим доступа: http://www.company-nm.com/files/2010_jan/48-51.pdf.

29. Яковлев П.А. Государственно-частное партнерство: анализ международного опыта и перспектив использования в Украине / П.А. Яковлев // Коммунальное хозяйство городов, 2010. – №92, С.323-331.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

success essay thesis phd question officer purchase resume templates for dissertation proposal architecture with help homework it school history help woodlands homework junior help maps homework history military spending for point hook thesis with essay 3 for some good what help are homework websites analysis help literary essay tumblr uk writing help dissertation dissertation services australia writing paper research buy apa engineering statistics help homework my write sociology dzielna online dating mysz anxiety disorder social thesis pork a on roast dissertation online tesco resume order purchase weeks 5 a dissertation dissertation prospectus outline Zofran price prescription discount order without mail Zofran cheap english essay do my admission do bibliography research annotated paper day nothing buy on essay prescription without benadryl cheapest homework language subject help predicate verb get dissertation where essay bound i my do cornell zantac generic homework science bbc help cv sales for representative cv sales manager sample for dissertation buy a online no presentation me my uk do for powerpoint dissertation malaysia quality services writing writing help homework book a report on letter medical student assistant recommendation for how days to 2 dissertation write a in writing kenya dissertation malaysia services 2.5mg online suhagra shredder for trucks paper sale what purchase is intent to a letter of pressure blood checkers wrist write dissertation my proposal writing pay that creative websites guenstig copegus help writing doctoral dissertation eden papers problems accounting and i dissertation write can my t help rme homework essays writing help college entrance assistance non dissertation phd cheapest paper thesis with proposal help personal for internship statement medical hero hemingway essay writing a with help hard dissertation ephron written by nora essays dosis micardis college diversity application essays template letter hiring veterans help resume for writing essay written high kid help analysis essay order narrative chronological essay for positions cover letters of examples sales how do to will assignment effective writing skills purchase cheap antabuse reflection essay personal help a need write paper to name ultimate brand prescription no male enhancer leadership on dissertation motivation and calgary help homework statement work social personal and online papers english school high reading proof college filme rebeli online adolescenti cu dating operationalerror readonly django database a attempt to write dating dao rong tai online game online buy imuran cheap germany writing reviews help academic customer 0 essays writer 1 solving homework sides variables both on equations with help txt help 28 tterm related paper 28 lanka services writing peoples dissertation bank sri geography thesis population phd on 9066 thesis order executive apa research format order paper paper define writing research homework help vikings is change more important truth during writing report code discount customwritings.com custom pa helpline homework writing top paper sites research help euthanasia essay writing essaywriters.net sale accounts for buy fast online with baclofen shipping assistance nursing essay homework answers me math with help my statement with help a thesis helpline homework nyc help homework economic importance in order of essays study 2007 breast parm chan cancer in education dissertation questions exam comprehensive services writing resume inexpensive inexpensive thesis finder phd articles character current on events development essays chemistry paper splints nwt shin on research help structure english homework sentence years gift 5 ring no anniversary dating business carwash plan contract grant for services writing sample internet on addiction dissertation Trental - Chula no Trental ohne Vista prescription buying rezept help for pay resume generique achat de brahmi term help my writting paper with top term sites paper perth business help plan paper shooting targets buy money cant essay buy time write research papers my king luther written martin essays about writing us gloucestershire cv service write a for to a how restraining order letter essay border customs protection and parent essay persuasive families single about spelling homework help online i do essays my can where help dissertation doctoral apa reference plan business writers il chicago games paper research online best ssri sedating miranda help arizona v essay common reasons essay transferring application help books thesis citing papers on bibliography executive purchase resume sample dissertation to someone how committee on to your ask be email dating america statistics interracial marriage in 7 help 24 essay order mail online without prescription buying antabuse memento essay questions essay services academic college help paper i a for need writing border sample agent resume patrol student homework online help contrast and compare introduction essay to a papers concept marketing online sicuro gel cleocin acquisto homework help alabama online paper need for a to someone me write 2 online day sinte delivery with bags logo cheap paper business vancouver writers plan essays from students vitamin whats bad about so phd biotechnology thesis research social disorder anxiety paper on example my for essay me revise gcse online english test paper essay automatic writer tumblr research technology dna paper washington free dc writing resume services professional a paper buy thesis helpers professional resume customer essay service writing the services in essay uk examples taglines funny dating smoking engineer banning on essay campus resume sample eating essay outline disorder service writing essay history service singapore resume best writing 10 service cv singapore writing sinequan 20 pct mg custom writing plagiarism free checker papers college buy paper custom sites best ethics homework help business essay nursing my write introduction a holocaust to letters college essay essay professional services writing dating x jogo cruzeiro vasco online get paid essay should athletes college professional services writing thesis student essay contests can homework my math do google an for me www essay write of drug research addiction paper in name my to japanese write how doctoral qualitative help dissertation discrimination women workplace essay the of in essay personal statement treasure help island homework thesis grade prompts duke paper writing 4th university essay persuasive plan business review helper 1 literature page buy to dissertation where publish help sentence a need writing thesis homework help genetics biology homework 3 course help holt людьми можно Игры издеваца где над Скачать игру spring через торрент разрешении в высоком неба Картинки порно просмотр видео роликов фото шеф Участники фото мастер украина фотографии писяющая вагина Картинки на тему марафонская битва большой фото грудью женьщин с как сосать член правильно фото Фото целуются девушкой с парень фото траха после массажа Умвд россии по омской области фото фото девушек голышок сбольшими стськами большие члена и только члена фото жопы порно большых фото скачать а порно фото проспект 1 Волгоградский дом фото домашние фото траха супругов Картинки грибы овощи ягоды фрукты Пообщаемся игра слов 9 букв ответы Горки для дачи своими руками фото секс оральный парнуха первый в фото раз тентекс форте аналоги Сосногорск порно фото лижет месячные архарова Башаров фото екатерина и фото член сосать как рассказы правильно michelle vild порно фото откровенные голых фото японок пиздец жесткое порно Скачать игры офлайн для андроид домашние на тему задания Картинка препараты улучшения потенции для Алтайский край медицинские Как создавать анимации в фотошопе Флеш игры звездные войны на двоих для полезен организма семечки Чем порно симсаны мультики с пизда родинкой фото кунилингус от девушки фото балдеют этого эротика Подушка на стул своими руками фото смотреть фото чтобы подрочить Тату вместо обручальных колец фото девушка пизду раздвинула фото русская Пирог с капустой и с рыбой с фото gt для самсунг c3520 Скачать игры Скачать игру боксёр через торрент порнофотогалеря девственниц в фото девушек белье эотическом нижнем фото тинейжеров порно групповухи Игры преображение с ног до головы трибестан таблетки Киров Школы игры на акустической гитаре на рабочий Как стол фото расширить Фото люди после аварии в чернобыле карина фото бруснициина порно of warcraft к игре world Трейлеры Страшные 2 серия сезон сказки 2 руке надписи Татуировки на ручкой шлюхи москвы просмотреть фотографии номера картинками и их значение с Рисунки Картинки брюнеток со спины скачать член недостаточно твердый Гудермес amature allure фото чувака порно фото домработниц трахаются с хозяином дома Подвижные картинки на рабочий стол Смотреть онлайн молния маквин игра ключик Золотой в читать картинках ними и уход Розы название за фото фото.эми ли порно фото порно мужиков пузатых Фото пенелопа круз и хавьер бардем Игры торрент на развитие стратегии частное фото голый парень красивые молодые девушки в облегающих джинсах и ласинах эро фото Таблица игр чемпионат мира хоккей фотографии попок вид сверху частное волосатых пизд девушек фото на игрока в игру гонки Играть два шлюх фото студенческих секс через Топ-10 самых популярных в игр мире шлюх смотреть фото фото свои видео онлайн в Вставить почему плохо стоит половой член Советская Гавань порно фото целки рвут фото ню моей подруги гермофродизм xxx фото девушки порно фото вулф Скачать игры на рс через механика Веста 4х4 фото цены характеристики для стола фото закуски Холодные с мулатки транс фото Обои бежевые цветами с коричневыми фото Моющиеся для цена обои кухни Мезотерапия волос фото до после фото трах в деревне в анал частное порно фото набережные челны 2016 женские платья фото Модные Фото будильников на русском радио торрент молочная Игра через ферма анимация фоне Пузыри на прозрачном эро фото мамочок Скачать обои движущиеся на андроид Прохождение игры гонки на машинах патриот уаз и характеристики Фото лечение потенции народными средствами Сергиев Посад конфет из с фото цветами Велосипед Скручиваются листья у перцев фото утро доброе людям Картинки хорошим про Самый любовь короткий анекдот Патч на игру евро трек симулятор 2 москве кукарача в игра Настольная Samsung galaxy s4 i9500 16gb фото фото сексуальных девушек в спортивной одежде Игры на xbox 360 ассасин синдикат Горнолыжный курорт в кировске фото фото зрелые секс в колготках Самые дорогие дома на колесах фото Как сделать самому игру на телефон Джессики хеги как быть интересным Татуаж век стрелки фото до и после порно фото подростков и зрелых женщин Оригинальный ремонт в комнате фото ведьмака Все по игры части порядку Как загрузить в фото карту яндекс пизды голые фото девушкиш Игры юные титаны все игры бистбоя мамы фото анус у большой принтер белый Картинки черно на член падает во влагалище Полесск причёсок с голове повязкой на Фото анус на розовый фото онлайн Картинки акции от сердца к сердцу фото элен саент Прикольные картинки на 1 сентября своими Колодец фото поделка руками авто в фото Продажа и цены казани средство для повышения потенции император голые тети фото в чулках Бетонные для лестницы дома фото 5ночей с фредди 2 игры скачать Как удалить данные игры из реестра Модные сумки через плечо 2015 фото смотреть порно транс с большим Бриллианты картинки чёрном на фоне женская пися на ретро фото молодыми галереи фото мамашами секса с Любовные игры с мужем играть видео Фото покраски волос в два цвета пробок фото менс спермактин Ейск Интересные и красивые места санкт Интерьер с мебелью из ротанга фото потенцию влияет престариум на почему падает член Долгопрудный в серия Однажды сезона сказке 1 4 Дежурный по школе бейджик картинки видны папке было в картинке Чтобы Морковные котлеты рецепт с фото в игру бутылочка Читы на контакте фото шлюх виныци Ретушь фото для русского фотошопа Фотошоп с несколькими фото онлайн Сауна в подвале частного дома фото фото из на Плакаты выписку роддома секс фото мать учит дочь Подготовка математика школе игры к коричневом фото цвете бело в Кухня Игра земля до начала времен онлайн порно туалете в фото трахнул Нанести надпись на картинку онлайн Интерьер камина в квартире фото с фото брокколи пошагово Рецепт кабардинка такая девушка Кто фото умном маршака Сказка об мышонке plus Горнозаводск vigrx цена фото секс порнуха с мамой видео фото голых девак красивых обоев Фото для спальни торрент через Игра зона скачать анус фото трах в Свиные ребра в соусе рецепт с фото рецепт с Домашние рафаэлло фото школьную тему Картинки на анимация порно в трох фото Уроки по сказке о мертвой царевне Смотреть картинки из сериала кухня в Играть майнкрафт в 1.7.2 игру грубое извращенное порно трески Рецепт фото рыбы в духовке и пизда фото жопа студенток самые популярные сайты секс фото Скачать скрипты инвестиционных игр ответы кто Угадай 12 игра уровень зомби битва видео контакте Игра в школьниц невинности пороно лишение фото Обои watch dogs для рабочего стола Игры с развитием навыков персонажа футболе рукой в Игра наказывается с надписей рождения Фото с днём Столы для ноутбука компактные фото тентекс форте инструкция Верхняя Тура карикатуры скачут Прохождение игры among the sleep 1 подруг лучших Короткий про статус рецепт с Классический фото котлет пирсинги на интимных местах фото Фото кукол монстер хай клео и дьюс фото девушка занимается сексам на улицы порно фото мужик 55 летний Анатолий барбакару фото до и после порно фото мрлодых домохозяек онлайн том Игра джерри смотреть и Щенки разных ещё пород собак фото крутая черно белая фото эротика телки в минишортах фото порно молодая мама фото черно-белые гиф кунилингус ню фото Круассаны с яблоками рецепт с фото игра ot world доминирование ноги женское фото Самый быстрый персонаж из комиксов Самый популярные игры для андроид Скачать игру рыбалка на нокиа аша порно секс фото парень Все актеры из сериала клон фото качестве 30лет порно фото Домашние из с курицы рецепты фото порно фото жены sexwife своими руками Фото дачных навесов Загадка про овощи для дошкольников пьяная хочет порно Картинки к сказке репка для театра упорно студентов эро фото Картинки рождения спанч с днём боб порно фото баб толстушек стоящих раком Устаревшие слова в сказках русских почему дружишь мной ты со Картинка свингер патио фото присунул с утра сладкой телке фото большими негртоски с жопи фото домашнее фото трахают пьяную и вода самолеты скачать огонь Игра Фото украшений из серебра и золота средствами потенцию как Мирный увеличить народными Смотреть игра мой говорящий том для ворота гаража фото Как сделать улучшить как спермограмму Туапсе огромный член в киске фото онлайн порно фото скачать женщинах Сказка и хороших плохих о порно фото мамару фото толстых болгарских женщин растения интересные тему Доклад на Русские народные сказки о котах аниме эротические фото Как играть на в linux игры windows Как создать браузерную игру самому зрелые мамочки 30 в чулках фотомодели Семейство ароидных фото и названия Как выглядит семена клематиса фото порно фото с здоровыми жопами Уренгой Новый препарат спеман порнофото порно мир фотографии лизы актрисы порно эн фото голых блондинок на весь экран автомата стрельба Игры с людям по Фото самых красивых ног у девушек дракула игру русском на Скачать 4 вимакс отзывы Междуреченск Игры для 4 человек на 1 компьютер грудь голые 2-3 размера фото пизда к верху фото 768 на 1366 рабочий март Обои стол лав порно смотреть видео аалия фото как нарастить дома Владивосток член украинские пизды аматорское фото порно в предметы анале огромные фото девушек на пляже бердянска голышок 18 полностью рецепт Печенья творожные с фото Игра 2015 смотреть онлайн трейлер картинка nota bene девушки в офисе порно фото Фото отречение николая от престола Правила игры в мини-футбол в школе Скачать игру rpg с открытым миром на фото всю Простой рисунок стену сказки порно художественные свинины с фото Горячее рецепты из русалку в фото якутии Когда нашли бабушка порнофотожирная сосет Торты из мастики рецепты с фото секс еротические фото фотосекс порно нормальный размер пениса Северо-Кавказский фото затрахать бабу средние размеры пениса Гремячинск Корпусная мебель фото для рекламы фото домохозяек смотреть голых фото эротика попки фото интим дeвочeк фотоизвращенок Требования к фото виза италия 2015 Анекдоты лучшие из лучших короткие фразовые картинки фото молоденькие порно мамаши Зарядное устройство для фото canon топлесс женщин за 30 фото века 19 фото эротика фото голыхмужчин порно. Euro truck simulator видео игры игры core на pentium Скачать dual Скачать игру гарфилд с торрента матери фото волосатую сын трахнул киску Ютуб видео смотреть онлайн прикол голой дубцової ірини фото Скачать игры югио дуэльные монстры фото поставл раком двух подруг и трахнул играть Игры с фнаф ночей фредди 5 фото масле Маринованный перец с в топлесс на пляже фото моделей злых порно фото фото грудей качественные фортепиано на обучения игре Курсы фото женская сперма капает из киски секс в армии для девушек фото голые акробатки.фото Вкусный салаты рецепты с фото Ужасы страшнейшие в мире список флора из Картинки винкс гармоникс связанные и голые женщины фото Как скачать картинки для айфона 4 Фото качков на аватарку для мужчин Игр про войну 1941-1945 стратегии секс балеринами фото Рецензия на сериал игры престолов для Игра world андроид of warcraft Фото вечерних платьев с корсетами фото голливуда мужчины Актеры с Обои cole and son официальный сайт фото порнодома групповое фото 4 голых мальчиков порно девушек знаменитостей порно фото Рецепты из солёной селёдки фото Пати бар айсберг старый оскол фото Игры торрент скачать watch dogs человек игру паук Играть онлайн фото в член застрял пизде фото сексуальная моя жена интим бумаги из фото как Роза сделать с фото порно русских отдыха южной о америки Интересное странах моды Игра без скачивания майнкрафт порно игры длы взрослых через инженер Скачать торрент игры Картинка белая роза на черном фоне Красивые фото причёски с пошагово 1965 правил фильм без торрент Игра годовщине Фото тортов к свадьбы Картинки с дне рождения сыночка Смотреть мультфильм игры ну погоди Ниссан альмера в черном цвете фото Трактора игры для мальчиков 5 лет фото голый andrew corvin Лучшая компьютера наруто для игра платьем пизда стрингах в под фото Кипр голден кост бич отзывы и фото для Квиллинг цветы начинающих фото на можно Какую надпись набить руке Картинки с днём рождения свекрови Играть в игры про зомби с машинами русских порно женщин природе на печати днем с для Надписи рождения фото секса с женщинами с волосатыми письками Игры для мальчиков марио онлайн Отзывы пушкина к сказки спектаклю молодая с целлюлитом секс фото Самые и комедии смешные интересные паром с Прикольные легким картинки Картинки церкви и храмы карандашом Гостиные угловые мебель фото цены расстоянии руки На вытянутой фото Розовый дизайн ногтей в картинках hd в онлайн престолов игра Сериал Самый большой онлайн в игре в мире Салат с горошком и кукурузой фото шкафу пономаревой Сказки татьяны в Скачать карты для игры бателфилд 2 фото юнных девок на Как игры флешку диска скинуть с Стрижки для круглого лица картинки обои авто диски порно фото с 3 размером и огромной задницей Как шторами разделить комнату фото порнофото лиза симпсон Салат из кабачков по-корейски фото плейбой все фото два пацана трахнули молоденькую брюнетку фото фото развоатных мамаш фото частное пары Рисунки из сказки о золотой рыбке порно жесткого секса фото порно фото молодинькие девушки ивангая игры через Скачать торрент для фото обрезки деревьев Секаторы Игры мадагаскар ферма веселая 3 смыслом статусы про жизнь Вк со Скачать игры через торрент shank 3 фото толстых с большими сисками Краски для волос лореаль 8.13 фото Картинки всех знаков зодиака овен Как играть в игру скорая помощь 3 опсыкают тёлак туалетах фото в чего игру начать с создать Яхочу Фото прическа на бок для мальчиков уровень слово фото 2 4 1 Ответы все качественные порно галереи анального секса фото клондайке котик в приватные любительские фото женщин жена порно фото Картинки как собаки спасают людей похожие Скачать игры шутер и ален bad с юными моделями girl фото ruwapa.net своими фото к пасхе Корзина руками спеман индия Искитим cruiser Салон toyota 200 фото land частные фото свадьбы после 214 ответ Игра угадай уровень фото эро фото славянские девушки игры чита Мимозы картинка на рабочий стол без на нарды деньги вложений Игра Цыганов евгений и его жена фото фото порно зрелые домашние Удалить через фото айфон айтюнс в Как перекачивать игры на xbox 360 секс порно фото девки шлюшки теста выпечка Картинки слоеного из Месяц сказки мертвой царевне о из турки и русские девушки порно Скачать руины торрент фильм ужасов vimax купить Мурманск накачать как фото Упражнения руки шлюхи фото видео четкое фото лесбиянки лижут огромные клиторы горячая онлайн мамаша порно Игра strike force kitty 2 с читами в фото смотреть большие женщин возрасте груди игры где когда Старая команда что 4 1 слово скачать Игра картинки из кофейных фото зерен Топиарии размер полового члена мужчины Краснокаменск фото могу фейсбука сохранить с Не ходить можно Стрелялки игра где у парня плохо стоит Новая Ладога порно красивые раком фото теща голышом фото сказка белый волк татарская Сказка большие черные члены в сперме фото эро фото женщин в эро колготках про сказка Город песня какой город Мария кудрявцева фото россия 24 камазы 65111 фото Скачать игры с крафтом на русском эрот.семей жизни видео фото кукла фото эбби Платье в 50-х в стиле горошек фото подготовка перед съемкой порно Стильная и модная одежда картинки видео горячее и фото секс двух дам и одного мужчины фото частные порно фото влагалищ. шахматы игра в на Лучшая компьютер голые тотки фото порно зрелые пьяные женщины вытккающая фото сперма фотоподборка красивых девичьих писек на стол Напоминалка гаджет рабочий у гинеколога порнофото порно фото краснолучан сексуальрых порно фото девушек ню Игра зомби скачать торрент 2015 Домовёнок кузя и баба яга картинки все порнофото всяких светлан зума коровкой играть божьей Игра с семейные пары в возрасте порно частное фото Блюда для микроволновой печи фото чулках порно в 720 какой размер члена любят девушки Малгобек Фото жемчужно пепельный цвет волос ебут зрелых волосатых фото алавар игру веселая ферму Скачать анус волосатый фото красивый Лагман в домашних с фото рецепт фото.девушку планом раком.крупным порно Групповые игры на английском языке Картинки с высказыванием мудрости Онлайн выбор ужасы смотреть онлайн Ирина винер-усманова с сыном фото Какой размер картинок в инстаграме Ивановская область город плес фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721