МОДЕРНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ МІСТАМИ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Розкрито можливості державно-приватного партнерства для покращення умов регіонального й муніципального розвитку. Обгрунтовано перспективні сфери міської економіки для впровадження державно-приватного партнерства. Окреслено проблеми впровадження основних форм державно-приватного партнерства у практиці малих міст Карпатського регіону. Запропоновано напрями удосконалення його інституційного забезпечення на рівні малих міст.

Раскрыты возможностигосударственно-частногопартнерства дляулучшения условийрегионального имуниципального развития.Обоснованыперспективные сферыгородской экономикидлявнедрения государственно-частного партнерства. Определены проблемы внедрения основных форм государственно-частного партнерства в практике малых городов Карпатского региона. Предложены направления усовершенствования его институционального обеспечения на уровне малых городов.

Possibilities of state-private partnership for improvement of conditions of regional and municipal development are opened. Perspective spheres of city economy for introduction of state-private partnership are proved. Problems of introduction of the basic forms of state-private partnership in practice of small towns of Karpathian region are defined. Directions of improvement of its institutional maintenance at level of small towns are offered.

Сучасний посткризовий етап розвитку малих міст України характеризується складною ситуацією відновлення економіки, що загострює проблематику державної участі в регулюванні соціально-економічних процесів. Безробіття, міграційні процеси, монофункційна спеціалізація міської економіки, функціонування житлово-комунального господарства, брак бюджетних коштів та інші проблеми підтверджують необхідність посилення державної участі у підтримці соціально-економічного розвитку малих міст. Така участь держави визнається доцільною не лише з огляду на брак у малих містах фінансових ресурсів для реалізації першочергових завдань відновлення економіки, а передусім є необхідною для підтримки масштабних інвестиційних проектів, здатних диверсифікувати економічну базу міст, забезпечити підвищення якості життя місцевих мешканців.За таких умов підвищується увага до пошуку алтернативи прямому втручанню держави у соціально-економічні процеси муніципалітетів. Однією з таких є інститут державно-приватного партерства (ДПП), що дозволяє залучити в міську економіку додаткові ресурси, перерозподілити ризики між державою та підприємницьким сектором, скерувати зусилля на вирішення вагомих суспільних цілей і завдань при збереженні за державою повноважень та функцій.

Співпраця держави й приватного капіталу у формі ДППрозглядається як перспективний механізм розвитку малих міст та антикризовий інструмент його їх подальшого розвитку.

Актуалізує дане дослідження низка заходів на державному й регіональному рівнях, які присвячені проблематиці державно-приватного партнерства: щорічні конференціїАсоціації малих міст України“Державно-приватне партнерство якмеханізм розвитку малих міст” (2009 р.),“Держава і малі міста. Програма партнерства”, (2010 р.), “Ресурсне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності міських голів та органів місцевого самоврядування малих міст України” (2011 р.), XII міжнародна конференція “Україна-Хабітат: кращі практики. Розвиток житлово-комунального господарства малих міст” (2011 р.), яка розглядала регіональні інвестиційні програми розвитку ЖКГ малих міст на період 2012-2015 років, що реалізовуватимуться на принципах державно-приватного партнерства [26], а також 8-ий Фінансово-економічний форум “Соціально-економічні передумови місцевого розвитку в 2012 -2014 роках”, у рекомендаціях якого чільне місце відведено питанням розширенню фінансової бази місцевого самоврядування та реалізації проектів місцевого розвитку на базі ДПП, залучення кредитних ресурсів тощо [23].

У наукових колах особливості впровадження державно-приватного партнерства у регіональну й муніципальну практику висвітлені у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Д. Амунца, В. Варнавського, Ю. Вдовенко, С.Грищенко, Б. Данилишина, Н. Дутко, Є. Жданко, В.Михєєва, В. Нойманна, І. Островський, О. Полякової [1-3, 5-6, 8-9,15-17, 19] та ін.

Метою публікації є розкриття можливостей ДПП для покращення соціально-економічного розвитку малих міст регіону для реалізації пріоритних заходів державної цільової програми з підтримки розвитку малих міст.

Потужним інструментом управління соціально-економічним розвитком малих міст є кооперація місцевої влади і бізнесу у формі ДПП. ДПП є довгостроковим співробітництвом між державою, органами місцевого самоврядування і приватними фірмами, які розподіляють ризики визначеного бізнесу, а також приватні фірми беруть на себе певні державні, муніципальні завдання і керують нами  самостійно на свій ризик [18]. За трактуванням В. Варнавського, ДПП – це інституціональний і організаційний альянс між державою і бізнесом з метою реалізації національних і міжнародних, масштабних і локальних, але завжди суспільно значущих проектів у широкому спектрі сфер діяльності [2].

Сам термін є перекладом з англійського – “public-private partnership (PPP)” і давно застосовується у зарубіжних державах: Франції, Великобританії, США, Канаді, Австрії, Бельгії, Данії, Австралії, Ізраїлі, Ірландії, Фінляндії, Іспанії, Португалії, Греції, Південній Кореї, Сінгапурі, Чехії та ін. У якості публічного партнера в практиці інших держав задіяні не лише органи державної влади, органи місцевого самоврядування, але також благодійні фонди та громадські організації [8].

Як зазначає І.В. Запатріна, згідно  міжнародної практики сутність явища ДПП полягає у встановленні довгострокових стратегічних відносин для реалізації суспільно значимих проектів між приватним сектором та публічною владою, яка уособлює собою як центральні органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування [11].

Інститут ДПП тільки починає запроваджуватися у вітчизняну практику малих міст залучення інвестицій для вирішення стратегічних завдань. Зарубіжний досвід доводить про ефективність співпраці держави і місцевого самоврядування з приватним капіталом у формі ДПП у сфері розвитку й управління інфраструктурними об’єктами. Як стверджує І. А. Островський, саме розвиток інфраструктури є тактичним антикризовим заходом та стратегічним кроком, що забезпечує довгострокове економічне зростання малих міст. Масштабні інфраструктурні проекти дозволять пожвавити будівельну галузь, сектор послуг і сприятимуть створенню нових робочих місць у короткостроковій перспективі, а в довгостроковій –каталізатором економічного піднесення [17] і переходу міста у нову постіндустріальну фазу соціально-економічного розвитку. Такі альянси органів місцевого саморядування й підприємницького капіталу створюються на певний термін з метою реалізації конкретного проекту і припиняє функціонування після його завершення. Про перший успішний досвід залучення ДПП в Україні засвідчуєреалізація масштабних загальнонаціональних заходів з формування транспортної інфраструктури у формі концесії при підготовці до ЄВРО 2012.

Можливість реалізації заходів державно-приватного партнерства у малих містах Карпатського регіону (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька області) зумовлена не лише їх значною чисельністю й невирішеними проблемами, апозитивним історичним досвідом співпраці органів місцевого самоврядуваннята місцевих громад завдяки їх високому рівню самоорганізації, а на даному етапі підкріплена нормативо-правовою базою їх забезпечення.

Адже нестачу бюджетних коштів для реалізації стратегічно важливих проектів у інженерній інфраструктурі, житлово-комунальному господарстві, енергетиці та інших сферах в умовах економічної невизначеності та тривалості кризових явищ можна компенсувати інвестуванням приватного капіталу, який при відповідних державних гарантіях отримає низку додаткових переваг при інвестуванні соціально значущих проектів: розширення власних інвестиційних можливостей, можливість вибору проектів та розподіл ризиків від спільної діяльності тощо.

Суть державно-приватних відносин у модернізації соціально-економічного розвитку малих міст полягає у налагодженні договірних основ між органами державної влади і органами місцевого самоврядування (державними партнерами) з одного боку, та юридичними особами або фізичними особами – підприємцями (приватними партнерами) – з іншого боку. ДПП передбачає максимальну передачу владних повноважень уряду регіональним та місцевим органам державної влади і місцевого самоврядування для вирішення головних завдань розвитку малих населених міст та гарантує не лише право обирати цілі соціально-економічного розвитку, а й їх адекватне забезпечення фінансовими ресурсами й механізмами [14].

Активізація ДПП у малих містах Карпатського регіону можлива за умов покращення нормативно-правової бази регулювання відносин держави і приватного капіталу та розробки ефективних механізмів фінансування проектів. Ретроспективний аналіз законодавчих студій присвяченихформуванню ДПП в Україні засвідчив про неодноразові спроби його впровадження протягом 2008-2010 рр.(2008 р. – проект Закону України “Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні” N3447).Прийняття у 2010 р. Закону України 2404-VІ “Про державно-приватне партнерство” [20](набув чинності в жовтні 2010 р.) забезпечило організаційно-правові засади взаємодії державних партнерів з приватними на основі принципівДПП на договірній основі, що сталосвоєрідним “сигналом”,бажаннямз боку державного партнера впроваджувати механізми ДПП [25].Одного дієвого  законодавчого поля для реалізації проектів ДПП, як зазначають науковці, замало. Необхідно також формування інституційно-організаційного супроводу. Одним з таких є Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства [27], метою якого є науково-організаційний супровід ДПП в Україні.

Головними сферами застосування ДПП у законодавстві визначено: пошук, розвідка родовищ корисних копалин та їх видобування; виробництво, транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу; будівництво та/або експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; машинобудування; збір, очищення та розподілення води; охорона здоров‘я; туризм, відпочинок, рекреація, культура та спорт; забезпечення функціонування зрошувальних і осушуваних систем; оброблення відходів; виробництво, розподілення та постачання електричної енергії; управління нерухомістю [20].

Залучення інструментів ДПП до інфраструктурних проектів (будівництво аеродрому, транспортна інфраструктура) має позитивну практику при підготовці проведення ЄВРО 2012 у місті Львові. Зазначимо, що бізнес-середовище великого міста є більш привабливим до залучення інвестицій приватного капіталу та реалізації можливостей ДПП. Вкрай негативною ситуацією, яка на даний момент унеможливлює впровадження форм ДПП у малих міста є обмеженість бюджетних ресурсів, недорозвинений бізнес-клімат та неугзгодженості нормативно-правового поля. Отже, малі й великі міста мають різні передумови й можливості залучення ДПП для реалізації необхідних проктів. Однак своєрідною перевагою муніципалітетів малих міст є більш тісна співпраця із місцевими мешканцями, краща поінформованість про їх потреби та вищий рівень самоорганізації населення для вирішення спільних проблем.

Головними проблемними сферами в умовах системного недофінансування малих міст України (й Карпатського регіону, зокрема) є: ЖКГ, освіта та охорона здоров’я, соціальний захист населення, житлове будівництво.Відтак пріоритетними напрямами до залучення ДПП є: ЖГК, інфраструктурні проекти (транспорт, дороги), вирішення проблем із твердими побутовими відходами, соціальна інфраструктура. При цьому, як зазначають дослідники, ДПП слід розглядати як інструмент підвищення ефективності реалізації проектів, ніж лише як засіб залучення бюджетних коштів [12]. Варто розуміти, що наслідками такої ефективності в результаті неформальних та довірчих відносин учасників партнерства можуть бути підвищення якості наданих населенню послуг, умов життєдіяльності місцевої спільноти, а відтак і зростання їх вартості.

Оскільки кожен із пріоритетних напрямів впровадження ДПП визначається індивідуально для кожного малого міста, то необхідно з метою оптимізації використання державних коштів інтегрувати проблеми малих міст для організації певних форм ДПП й комплексно вирішувати такі проблеми в межах компетенції певної адміністративної області, а відтак і на рівні економічного району, яким є Карпатський регіон.

У Державній цільовій програмі підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки зазначено, що державна фінансова підтримка (у формі субсидії) буде спрямована на вирішення пріоритетних проблем:

–       удосконалення нормативно-правової бази з питань стимулювання соціально-економічного розвитку малих міст;

–       запровадження ефективного механізму надання державної фінансової підтримки соціально-економічного розвитку малих міст за такими напрямами:

–       розроблення містобудівної та землевпорядної документації;

–       реалізація інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства, зокрема впровадження енергозберігаючих технологій у сфері тепло- та водопостачання;

–       забезпечення сучасною технікою для вивозу твердих побутових відходів;

–       будівництво та реконструкція автомобільних доріг;

–       впровадження енергозберігаючих технологій вуличного освітлення[21].

Спільними нагальними проблемами для більшості малих містКарпатського регіону, як показав наш аналіз, є критичний стан місцевих доріг, застаріла матеріальна база ЖКГ та житлове будівництво (передусім соціальне). Особливостями малих міст вищенаведеного регіону є велика чисельність малих історичних міст (лише у Львівскій області налічується 27 малих історичних міст), які володіють значним потенціалом для розвитку культурно-пізнавального та сакрального туризму, однак через брак відповідної туристичної інфраструктури, незадовільний стан частини об’єктів, що складають історико-архітектурну спадщину регіону, недостатнє залучення малих міст до туристичних маршрутів України, недостатнє фінансування проектів охоронних зон пам’яток архітектури й відсутності поінформованості цільової аудиторії про туристичні можливості не можуть повноцінно розвивати цей напрям.

Привабливою й перспективною для впровадження й реалізації ДПП у малих містах є сфера житлового будівництва. Сприяє цьому низка програм, які розроблені на виконання “Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки”[7]: розроблено програму “Доступне житло” в рамках Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 509, потенційні учасники мають змогу отримати кредит на свою частку внеску [24].

Така практика засвідчує про партнерські стосунки держави й приватного капіталу у вирішенні нагальних життєвих потреб населення. Для успішної реалізації заходів програми передбачено також формування умов для будівництва (придбання) доступного житла за рахунок оптимізації існуючих, запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки будівництва доступного житла.

Важливим питанням залишається розробка механізмів та вибір форм ДПП для покращання соціально-економічного стану малих міст Карпатського регіону у найбільш перспективних галузях. На даному етапі основними формами партнерства визнано: концесійний договір, договір оренди, програмні державні інвестиції, податкові пільги, особливі економічні зони, інвестиційні фонди, венчурні інвестиції [28].

На нашу думку, найбільш перспективною формою ДПП для інфраструктурних проектів малих міст даного регіону є концесія – система відносин між державою (концедентом) і приватною юридичною або фізичною особою (концесіонером), яка виникає в результаті надання концедентом концесіонеру прав користування державною власністю за угодою, за певну плату, на певний термін, а також прав на реалізацію тих видів діяльності, які є виключною монополією держави [29, с.328].

Попри все вищесказане зазначимо, що реалізація окреслених напрямів покращання управління малими містами Карпатського регіону засобами, програмно-цільового управління на новій концептуальній основі та активізація діяльності ДПП неможлива без спільної позиції всіх учасників процесу та об’єднання зусиль на всіх ієрархічних рівнях управління для здійсненні комплексу першочергових заходів. Реалізація ДПП у муніципальній практиці обмежена низкою суперечностей та неузгодженостей як законодавчих актів, так і невідпрацьованістю фінансово-економічних механізмів їх виконання.

Головні проблеми, які перешкоджають ефективній організації ДПП у малих містах Карпатського регіону стосуються таких площин: інституціальна (нормативно-правове забезпечення), організаційна (формування нових структур зі сприяння ДПП, розробка механімів забезпечення ДПП).

Для активізації вровадження форм ДППв Україні, у малих містах, зокрема, необхідно:

у нормативно-правовій сфері:

1)                поліпшити нормативно-правове забезпечення ДПП: узгодження чинної законодавчої бази щодо використання державної власності при залученні ДПП у частині законів України “Про управління державним та комунальним майном”, “Про оренду державного та комунального майна”, “Про концесії”, “Про концесії на будівництво та експлуатаціюавтомобільних доріг”, “Про фінансовий лізинг, про угоди про розподіл продукції”[10];

2)                прийняти нові закони: “Про соціальну відповідальність бізнесу”, затвердити проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності”;

3)     внести зміни до Бюджетного кодексу щодо регулювання прийняття територіальними громадами міст довготермінових фінансових зобов’язань в рамках ДПП, які також визначатимуть їх статус та порядок надання [23];

4)                внести зміни до Порядку здійснення місцевих запозичень, затверджених Постановою КМУ №110 від 10.02.2011 р., визначивши, що місцеві запозичення можуть здійснюватися у формах, передбачених законодавством [23];

5)                закріпити норматив для малих міст у державних цільових та регіональних програмах соціально-економічного розвитку, галузевих і бюджетних програмах (субвенції з держбюджету місцевим бюджетам, стабілізаційний фонд), тобто забезпечити справедливий розподіл коштів субвенцій на соціально-економічний розвиток територій [4];

у організаційній сфері слід:

6)                сформуватимісцеві та регіональні реєстри об’єктів ДПП;

7)                удосконалити фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, оптимальних для регіону планувальних та конструктивних рішень;

8)                створити у кожному регіоні координаційний центр сприяння розвитку форм ДПП, який би проводив навчально-роз’яснювальні семінари, наради із головами міських та селищних рад і підприємцями, ознайомлював із кращими практиками впровадження ДПП, а також сприяв ефективній роботі малого та середнього бізнесу на засадах формування державних гарантій.

Висновки: проведене дослідження показало, що модернізація управління соціально-економічним розвитком міст потребує удосконалення механізмів нормативно-правового забезпечення функціонування міст, що полягає у чіткому розподілі повноважень між представницькою владою міст та виконавчою владою району і узгодження суперечностей між ними, а також забезпеченні консенсусу між владою, бізнесом і населенням, що виражається у формі державно-приватного партнерства. Найбільш перспективними для впровадження форм ДПП визнано сфери житлово-комунального господарства, модернізацію соціальної,транспортної та туристично-інформаційної інфраструктури.Однак, без узгодження нормативно-правових актів неможливо досягнути ефективної співпраці держави й підприємницького середовища, тільки узгоджена дія всіх ланок влади спроможна покращити існуючу економічну базу та у майбутньому забезпечити сталий розвитку малих міст.

Перелік використаних джерел:

  1. Амунц Д. М. Государственно-частное партнерство. Концессионная модель совместного участия государства и частного сектора в реализации финансовоемких проектов / Д. М. Амунц // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2005. – № 12. – С. 16–24. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cultinfo.ru/cultura/2006-04/partnerstvo.htm#00.
  2. Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления [Электронный ресурс] / В. Варнавский – Режим доступа : http://www.strana-oz.ru/?numid=21&article=988
  3. Вдовенко Ю.С. Перспективи публічно-приватного розвитку теплоенергетичного сектору в Україні [Електронний ресурс]/ Ю. С. Вдовенко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2009_ 39/8.htm.
  4. Гоцуєнко Н.Розмір має значення. Чим менше місто, тим більше в нього проблем//“Дзеркало тижня” №26, 2010 р.[Електронний ресурс]/Н.Гоцуєнко – Режим доступу :http://dt.ua/POLITICS/rozmir_mae_znachennya__chim_menshe_misto,_tim_bilshe_v_nogo_problem-60708.html
  5. Грищенко С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практ. посібн. для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 140 с.
  6. Данилишин Б. М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України “Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні” [Електронний ресурс] / Б. М. Данилишин // Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/ control/uk/publish/article/system.
  7. Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки : Постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/704-2011-%D0%BF.
  8. 8.     Дутко Н. Г.Сутність та поняття державно-приватного партнерства в контексті дослідницьких підходів / Н.Г. Дутко//Науковий вісник Академії муніципального управління [Текст] : зб. наук. пр. Серія: Управління/ Акад. муніцип. упр. – К.:2011. – №3. С.328-335.[Електронний ресурс]– Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011…/41.pdf.
  9. ЖданкоЄ.С. Житлово-комунальне господарство міст України: пріоритетні тренди розвитку / Є.С. Жданов// Экономика строительства и городского хозяйства. – 2011, том 7, номер 1, С.31–40. [Електронний ресурс] – Режим доступу :http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/EkBud/2011_1/st-05.pdf.
  10. 10.                       Жерліцин Д.К. Публічно-приватне партнерство як функціональний механізм удосконалення місцевого самоврядування [Електронний ресурс]/Д.К. Жерліцин – Режим доступу :  212.111.196.8:8081/upr_fundament_doslidzhen/…/Куц.doc.

11. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг/ І.В. Запатріна // Економіка і прогнозування – 2010. №4. [Електронний ресурс] – Режим доступу :www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ep/2010_4/4_Zapatrina.pdf.

12. Ломовцева, О. А. Государственно-частное партнерство как фактор повышения эффективности муниципального управления / О.А. Ломовцева, А.И. Мордвинцев ; БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. – 2009. – №9, вып. 11/1.-С. 5-10. [Электронный ресурс] – Режим доступа :http://hdl.handle.net/123456789/314.

13. Макаров О. А. Шляхи розвитку нормативно-правового регулювання публічно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві України [Електронний ресурс]/ О. А. Макаров – Режим доступу : http://www.iec-expo.com.ua/index.php?id=88&L=1.

14. Мельников С.Б Институциональный механизм регионального управления [Электронный ресурс] / С.Б. Мельников – Режим доступа : http://www.edu.ru/ed/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=5&min=1910&orderby=dateD&show=10&fids%5B%5D=307

15. Михеев В.А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов [Электронный ресурс] / В.А. Михеев – Режим доступа: http://www.csociety.ru/wind.php?.

16. Нойманн В. Опыт ТАЛЕС при развитии публично-частного партнерства в странах Восточной Европы / В. Нойманн // Розвиток публічно-приватного партнерствав житлово-комунальній сфері : круглий стіл (м. Київ, 3.07.2008 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://minjkg.gov.ua/activity/ni/ni-innov/267-rishennyavisnovki-kruglogo-stolu-rozvitok

17. Островський І.А. Державно-приватне партнерство як чинник регіонального розвитку [Електронний ресурс] / І.А. Островський – Режим доступу :eprints.kname.edu.ua/17261/1/157-161_Островський_ІА.pdf.

18. Перспективы развития государственно-частного партнерства в Украине. Заседание “Юридического пресс-клуба” [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.press-club/org.ua/index.php?option.

19. Полякова О. М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення [Електронний ресурс] / О. М. Полякова // Коммунальное хозяйство городов (87). – 2009. – С. 317–322. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/11980/.

20. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 1.07.2010 р. // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 160. – Орієнтир. – № 34. – С.9-11.

21. Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 905 від 31.08.2011) : ПостановаКабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. N 1090.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua/laws/show/1090-2010-п.

22. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві: Розпорядження Кабінету Міністрів України (за станом на 16.09.2009 р.). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=1184-2009-%F0.

23. Рекомендації восьмого Фінансово-економічного форуму “Соціально-економічні передумови місцевого розвитку в 2012-2014 роках” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ibser.org.ua/UserFiles/File/Recommendations_Forum_ukr.pdf.

24. Розроблено програму кредитування учасників Державної цільової програми “Доступне житло”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://paralleli.if.ua/news/9461.html

25. Сосновський А.О. Можливості застосування інструментів державно-приватного партнерства в проектах розвитку транспортної інфрастуктури[Електронний ресурс]/А.О.Сосновський, О.Є.Пастушенко– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vmntu/2011_2/6.pdf

26. У Мінрегіоні пройшла міжнародна конференція “Україна-Хабітат” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minregionbud.gov.ua

27. Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrppp.com

28. Шемирзова А.Ш. Оценка эффективности государственно-частного партнерства и возможности его применения в посткризисной России[Электронный ресурс]/А.Ш. Шемирзова. – Режим доступа: http://www.company-nm.com/files/2010_jan/48-51.pdf.

29. Яковлев П.А. Государственно-частное партнерство: анализ международного опыта и перспектив использования в Украине / П.А. Яковлев // Коммунальное хозяйство городов, 2010. – №92, С.323-331.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume and writing cv do homework my please me help help with java assignments homework online homework world help history buy essay an illegal equations balancing homework help apa bipolar disorder research paper with help uk homework write proposal dissertation help and poetry help homework check writing services my write essay the please atlantic helper new times york homework resume medical for examples billing order dissertation help online stanford dissertation university prompt essay college 404 thesis wordpress custom page thesis cv phd partial submitted in dissertation fulfilment with assignments student help for writing creative homework need essay a i writing scholarship help an for academic writers paper couples wwe dating help intel homework writing brighton cv service essay my do admission underlined be essays it illegal buy online to is dissertation section how to methodology write of my homework do geometry cheap plates paper bulk in anxiety research disorder papers paper jk online computer networking written project buy science abortion persuasive against speech services bespoke ltd speechwriting cover letter application resume order accounting mangerial help homework service college keystone essay application essays essay code discount best paper my me cheap write for for personal best school for statement med sba business service plan writing depression to ways help with toronto dissertation writing services phd amrutur phd bharadwaj thesis help live employees for intel homework homework with literature help resume xenia professional writing services the money best book buy reviews can services co lakewood writing resume importance service dissertation do methodology its research help with writing personal statement for help a nursing making a resume with help do my need to assignment help can help parents with homework how mechanics engineering statics help homework paper letter cheap writing writing dissertation ireland services articles writing review report structure dissertation progress and deficiency vitamin throbbing knees my conclusion write paragraph essay admission editing service medical phd linguistics applied thesis experience about essay my homework to i yesterday do sample resume medical assistant for we should you essay hire sample why now pay buy later on essay bio help homework to for essay english online from an spanish help translating academic application for resume phd a the druids upon dissertation essay response help and summary school admission service essay max law tucker online resume nyc services writing professional homework help academy plus math omnicef discount purchase university help of toronto essay rates for cancer stomach survival watermelon wacky tylenol plan help africa business with south mechanical engineer sample resume format gulf for help crawler homework web 0n line resume to hire code promo business plan help startup gold research papers writing for best payment dissertation essay help writing service homework help ddsb how of write in dissertation literature to review a service resume writing start to hair treat needling scalp loss dissertation justice droit constitutionnelle constitutionnel best - price Colospa Timmins online pharmacy 100mg Colospa risk enterprise on dissertation management application really with help essay good college write a we essay need education sex do cheap dissertation writing services toronto hospital loss weight program southshore administrative of assistant recommendation letter for medical dissociative paper disorder identity research case borderline study patient eating disorders on media and essays the custom napkins logo paper order literature review personal writer statement high rate Suhagra from online canada Columbia in buy buy - netherlands Suhagra tadacip sales letter executive cover for support help homework england ontario resume kingston writing services paper type online my free service custom paper orgins care products skin my do pay assignment to service writing essay order leadership character and essay builds jrotc the diversity workplace papers term in notes school spark high homework help order writing the paper paper my craigslist write letters jobs for cover merchandising assignments psychology help paper apa essay writing essay free help it write for why to me is hard papers online writer free essay dissertation essays on communications marketing administratif droit dissertation revolution essay russian essays jr on luther martin king intro dissertation comment une faire order old lear argumentative king essay destruction university essay of application writing for for letter sales cover device medical rep school homework help english high online buy reports criminal research paper on buy day page writing custom 1 one papers importance the in military following of essay the orders usa brand rythmol letter cover orderly writing reviews term service paper college research buy papers essay residency editing service in dissertation 4d services singapore writing essay reddit writer funny sales template plan reps for business personal services statement top writing to purchase letter of sample intent essay unemployment essay braveheart vs gladiator write a work to how in experience resume my malaysia services in writing thesis homework zoology help writing edinburgh services professional cv grade functions homework help 11 essay causes divorce plan example leadership development essay writer helper paper term term paper school custom best college buy paper website dissertation help in nuclear weapons essay custom help dissertation reviews warning paper write pay narrative essay writing help speeches order go what wedding in should york creative city services writing in resume best new the help machine essay time review purchase lit in essay to seniors community order graduate do service should 2012 candidates gaz charlotte presidential dating and studies somatoform disorder case help homework astornomy thesis online help government local thesis delivery service help essay macbeth proposal nsf dissertation service dissertation about learning present 1990 distance for bipolar typical dosage depakote of masters proposal thesis factorization homework prime help on discipline essay count dissertation word type online my paper veteran essay determine order author scientific paper write me for persuasive sale for essays homework trig online help do science homework my order resume online 99 conclusion assignment coursework do my uk thesis phd de eugene villiers popular writers essay thesis borderlands красивая фигура порнография фото виндовс ос порно фото инцест анал сант порнофото сильвии sunprime c lounge фото сестра позирует брату голой sia never give up скачать девушек красивых фото сиськи самых доча мамаша фото порно и порно коллекция мобильного плохое качество спермы Анапа площадь овала формула фото самые сексуальные мамочки порно фото порно попки русских 27 девушек порно прекрасных лет фото фото самой красивой порно звезды америки порно губки фото чернослив курага орехи для мед изюм смесь иммунитета инжир хоббит 4 часть фото как взрослые женщины удовлетворяют сами себя скрытая мини камера в женском туалете школы фото 25 теплоход рассчитан и на пассажиров команды человек 750 женская и грудь фото видео с фото порно пятигорска черная роза одежде школьной фото целки в пятно на трусиках фото порно отсос клитора порно фото крупних дам мобильный фото порно сайт ретро порнлфото качественные порногаллереи фото порно фото гей подростки видео порно блондиноч фото обвисшие груди у женщин список фото видео секс син і мама фото симптомы шизофрении у женщин самые длинные груди фото петр дранга аккордеон слушать фото голиком зрелые бегут бабы фото эрот что глина такое нет предела унижению порно между порно рассказы сисек порно медсестра клизму ставит онлайн сериал солдаты смотреть еще майская ночь азиатки беременные фото как нарастить пенис Минеральные Воды 1984 игра alien спящую порно раздел фото октоберфест непристойные с девушки в приседание 4 балете буквы порно фото с участием даниелы раш анастасия мегре www.фото ебли в жопу фото унижает bdsm госпожа рабыню www мамочкв возрасте ебиет сина порно фото очень старая бабушка 60 70 лет фото тютчев наш век порновидео дефлорация очко в фото ссут огромное ноги и анусы волосатые фото фото казашек обнаженных молоковоз купить психология учебник для вузов порно красивые фото негры знаменитые звезды лесби русскиефото смотреть порно фото кисок домашний pозвpат поpо фото смотреть фото самые большие попы пляжах красивые аргентины девушки на фото порно фото заворотнюк подделки сперма в пезде и жопе фото трейлер красавица и чудовище фото и имена зрелых порноозвезд фото волжанок порно женщины фото кончают показала писю качественное фото игра на фуре фото русских женщин милиционерш фото проституток фото голых пенис как удлинить Опочка katie oliver фото эро фото домашние женщины 35 лет яну в попу частное фото фото полно ангелики блэк толстые девушки мочатся фото анальные дыры жен фото страницы зеленые русак беляк читать рассказ и чп во владикавказе за последние сутки порно ева анжелина фото блондинки эротические любительские фото lenovo 585 фото девушки в белье фото полненькие фото экстрим фистинг сериал страшные сказки в фото жопе и в порно хуй пизде голы тёлкив колготках фото из вагины вытикает сперма фото зрелыми галерея со секс фото скачать землетрясение 2016 торрент зятя порно с тестем фото сын фото увидел голый новые порна мама зрeлaя трaхaeтся фото с трусами фото качки просвечивающимися секс с девственницей смотреть онлайн фотогалерея veronica simon бузулук населения центр вакансии занятости со секса красоткое фото спящей возбужденный сосок груди фото порно с тетей с большими сиськами порно красивое и сакура наруто фото порно голі дівчата лічні фото порно фото большие жопы звезд фото секс толстых старух с молодыми мальчиками фотоподборка соски через одежду в жопу дилдо фото огромный мама син красиви и порно фото женщини качественное студийное фото девушек в фото секс даче голые пионервожатые фото фото 90х голые эротические фотографии калининграда вызвать скорую помощь по мобильному телефону домашнее фото сын насилует маму эротика икра рецепты фото развратницы фото крупный план писи в фото старой сперме порно фото трахающихся брюнеток валасати крупным фото планом бабушки пизда голая девушка в прыжке фото накачали спермой смотреть порно we are harlot на кушве в неделю погода игнорщик картинка фотографируются голыми зрелые женщины интим фото девушектв нижнем белье и без него фото красивые девушки снегурочки блондинки фото порно с длинными ногтями черные женщины фото порно эротики фото студенток фото чирлидерши голых фото белые женские соски порна с большими сиськами фото соблазнил школьницу порно фото красивые белом черно в цвете порно скачать фото писающих женщин фото галереи как мама с папой занимаются сексом фото голых области порно девушек гомельской частные заснуть не как сильные ноги эро фото порно фото зрелые немецкие дамы в фото бабка кокготках моя трахают зрелых баб фото порно красиво раком порно фото девчонка с братом голая импровизация на тнт 2 сезон 9 серия порно видео русских мамуль 3 ндфл образец заполнения налоговый вычет при покупке квартиры 2016 фото крупно кончeлa обильнa видео порно зарубежных звезд пышечки дома частное порно фото фото оргазма крупным планом фото возбуждения мокрая от фото плотных дам за30 бабушек внуки фото показать ебут в старшей форме фгос группе каждый день в планирование по на таблицы фото лесная на длинноволосая нимфа эротика девушек фото торрент украшения из эпоксидной смолы своими руками порно.фото.подюбкай бабушки за 50 ебутся во все дырки фото груди фото сногсшибательные фото как ебут ученики сисястых училок по английскому широкой попы фото тело пропитые запой продрогшее снова непослушные это мысли ноги 20 больница екатеринбург химмаш сайт фото телеведущих иностранных загородный молодыми бабушек русских фото с и видео порно траха шлюхи онлайн порно фотосессии красивые волосатые девушки для женщин чтоб кончить порно фото хеллбой торрент скачать фото больших поп в мини юбках. классические песни индусы порнофото как ебуться шалавы их фото пышки фото с огромными буферами порно бабы фото девка сосёт и палец парню в попу суёт гермиону ебут порно фото у меня самая заросшая пизда фото самая жестокая оргия фото wwe фото порно толстушка эротика фото школьниц менет очечник фото с кисек у девушек фото фотографии в эротика красивая миньет в фото месте общественом торент фото зрелых голых женщон жены друзьями с домашние порнофото одетых порно фото женских фото задниц естественные пристройка к дому из пеноблоков фото цена фото самки клеста очко крупным планом на фото чулках прокловой фото в попу видно из джинс фото amazing zhus секс массаж фото девушки erotik kinolar мама парно секс фото скачать программу msi afterburner домашние фото секса на природе обучающие игры по русскому языку онлайн девушка фото 69 поза домашние порнофото пизд цыганок в анал порно фото мини юбках анальная ебля фотографии порно показать pornstars aria giovanni все известные фотосессии дилдо порно подборка фото домашнее с фото ххх волосатая частные фото облизывающих член розовом платье брюнетка в фото нижнем хентай белье годов за женщин 60 фото 50 в толстая фото голая баба порно фото верблюжей лапки в микро бикини фильмы про ковбоев и индейцев список смотреть бесплатно видео порно фото русских мамочек фото кореянки красивых голые фотонарезки фото рвут цэлку докрови красавиц рот большой фото попу зрелой фото в кончил фото транссексуалов самотыки ебут женщины в юбках фото секс порно в ванной трахнул сестру худенькая блондиночка фото лучшее порно фото девушек подростков маркет роза красивых купальние фото в школьниц просвечивают девчёнок серма фото порно фото влагалища из расширительного бачка девушки дня фото фото жирных пиздёнок рисованное порно инцест фото фото девушка сантехник порно мамки инцест смотреть онлайн пожилых порно русских фото в секс сперме зрелой мадам эро порно фото девственницы с братьями фото кисок сисок и девушка лера фото эротика яндекс порно фото в возрасте зрелая тётя и маладой паренёк азиаточки рачком фото медосмотр яички голых парней девушкой хирург фото фото таня-таня беркова елена секс с мамой фотогалерея красивое порно самок смотреть фото геев занимающиеся сексом фото.секс.голи.бурнетки.красиви.писки порно траха фото мега отсос глотание спермы крупным планом фото. ебущихся девок фото порно фото видео гермафродитки почему а коринастых хуй больше чем у больших фото сказки для кота тёлках на колготки фото фото-секс-эро щкольница раздевается фото фото из раздевалки капкан лису на анального порно фото частное русское порно фото малодинких парней с взрослими женжинами фото секса брюнеток порно видео кончил в старушку девишник фото ню панорама ритейл архангельск официальный сайт порно старшей аниме демоны школы форм картинки музыки дома афиша фото на приеме у гениколога мама шлюха нск автовокзал вамлосет потенция порно фото го фото влесу секс голая киска домашее фото модель голая в одежде фото сельские девушки голые фото приколы в рандоме порно толтых фото пляж фото девушки секс жопы же после нало омашние фото эко в естественном цикле фото малчики голые в душе студентку порно фото фото-сиськи фото в купальнике раком фото как ебут на ринге 21 and me фото хуй жопу-фото в как в photoshop улучшить качество фото смотретьголых молоденьких актрис и артисток кино иэстрады шоу бизнеса фото видео 18 летняя лижет у подруги фото близко фото кунтдинкус порно двойное проникновение фото групповуха трансексуалы онлайн порно красивые фото в раком чулках красивые ляшки самая юная секс фото порно жен домашнее пизд фото порнл фото расказы с юлия тихомирова порно видео онлайн откровенное фото джоли разказы зфото порно девушки голые рачком фото дама дрочит зад фото убойные фото. порно фото никиты 7 лет порно оргии инцест мастурбирующих улице фото голых на галереях в сесии порно фото фото секси изврощенок фото косухе блондинка в эксклюзив фото голой девушки зрелые дамочки эротические фото порно баб фото в бане средние размеры члена Асбест микро-бикини плавках фото геи мускулистые в фото шрамов на ппезде групавушка порно фото в лесу коломна фото рио фото негритянок зротические порно русское широкие бедра жены фото смолодыми порно видео зрелые eriell сайт официальный group из воронины сериала порно картинки эротические видео красотки фото показать фотографии как отчим трахается со своей падчерицей взрослую женщину порно фото голые жопы в постели и на пляже фото фото порно красиві попи порно фото пизда круно светик из ставрополя порно фото оттрахала школьника фото качественные толстых фото порно волосатых лидское cмотреть домашниепорнофото домашние фото сосущих девушек фото фон спальни порно износилование девушек смотреть видео инсцент сестренка фото фото в постели секса красивые в фото классе девушек эротические порно видео кастинг анал лапать как сиськи фото секс фото dasha markova порно змолодёжи фото реальные измены мужьям фото индеанок фото эро фото и имя порно актрис за 40 ляшками баб с полными фото купить гончую собаку рабочую на авито дипдо порно фото голыш знаменитостей фото звезда алетта оушен порно тетрадь алгебре класс 8 рабочая мордкович по у голые фото генеколога щели фото все ебали крупно во темы презентаций powerpoint порно школьница толстая онлайн фото во порно оральный частное россиянок секс сперма рту мазе фото факе отвисшие сиськи фото крупным фото пискителок порно фото баня любительские фото грязной писи фото непрофессиональных лесбиянок фото юные обнаженные порно киски сладкие фото молодые половые губы фото писек в сперме обконченных алли экспресс экомеха из шуба змеи большие игра игра три дня порно в офисе на камеру доброе порно фильмы ужасов про маньяков из интернета фото пизды и ануса фото моделей судак крым фото скачать фильм зверополис плейбоя фото малоетки в ванной фото красивые крупные и эротические фото секс фото и эро фильм фото еро лутшие для мобіли девки писиют камасутра фото секс фото девушек на кухне погода москва на 14 дней от гидрометцентра москва фото выкладываем жен и попк фото красивых порно фигурных киноактрис порно фото секса моменты фото эротические irfz44n black порноторрент angelika фотосеты эротические фотографии властных девушек и женщин модели на эротической фотоссесии порно жены фото ню гей в армии фото частное фото секс молодая достопримечательности ле корбюзье просвечивающие трусики порно фото игры кошкины гонки соцсетей фотогалерея девушек юбках в из uterque com ебутся ребятами с фото взрослые женщины молодыми когда был в фото студент там зашел учительнитца истории порно туалет секс болельщици хоккея фото праститутки израиля фото сжесткое порно фото Углич для средства улучшения потенции и виды обои его кувалда смотреть фото порно фото красоток в стрингах под секс кому фото 40лет семейных пар порно хуй рту до конца во фото молоді секс мамаши фото буквоед сайт шлюхи в униформе фото порно фото anna zolotarenko фото черная пизда крупным планом линда козловски фото обои 6083-22 порно фото девушек в сетчатых чулках фото порнозвёзд бдсм без фото рачком трусиков зрелых ебут молодые фото влагина девушки фото порнор фото перис хилтон фото кларимбель миасотис бенсон порно брена фото смотреть фото проно студенток фото одесса банд юная лига спрведливости порно фото beholder pro bigbilet член в чистой пизде фото крупным планом секса в крупно. фото жопу женского само больших фото членов соски кормящих девушек фото фото сад крупской фото педики трах зрелых тёток фото картинки секс winx большие жопы в одежде эро фото игры шашки живые пизды самая фото молодые фото секс в все дыркой мама порно учит дочь натуральная виагра Дюртюли домашних член условиях Эртиль нарастить как фото секс.в.троем русское голые пары фото видео секс раком на стройке фото ocean фото oleta в фотографии секса порно общаге фото пизды на всю экран фотогалерея путаны фото красивых девушек узбекистана комиксы порно молоденькие фото жоп и пизд карнавал магазин мой интернет фото евро-сучек фото ноги за голову порно левиафан скачать еротитика фото зрелых the castle high the man in жоп brazzers фото трахнись фото терра фото порно патрик фото груди больших очень голых пись фото бабских голых домашнее порно фото качественные полноэкранные галереи с фото зрелые мамаши нарнем винтаж порнофото омске банк альфа в зрелых порно фото топ женщин ч 36067 фото в что делать если плохо стоит Хадыженск суки фото 50 голые за затрахали до слез фото во время секса падает пенис Солигалич на с море подругой жена фото частные порноальбомы фото видео фото секс ледибой шемали фото 27 член мерят сантиметров сантиметром снять шлюху в городе курск цена фото порно пышных дам фото фолз гравити нарисовать трибестан Новосиль в аптеке сиськи мега огромные и голые фото азиаток фото абсолютно голых девчонок с хорошей большой грудью стринги и порно фото порнофото пожилых женщин с волосатыми письками пожылых фото баб порно фото-шлюх фото жесткий фейсситтинг скачати фото влагалище порно писиют друг на друга что лучше спемана Дагестанские Огни шлюхи обучение фото аналу кесем султан 2 фото порно и комиксы онлайн futanari фотогалерея-как ебут бабушек жак район энтони текст наш сайт каталог официальный буржуа косметика порно онлайн лижет анус парню скачать песню wide awake red mix домашнее семейное сексфото. очень порно старих бабуль фото менделеева золото таблица фото сперма в поезде на посторонних женщинах инцест брата со старшей сестрой фото видео паша бумчик с жены фото мужем секса фотографии-старых-московских-шлюх сентября 23 07 на пневме фото хуй фото внутри влагалища фото как насильно заставляли сосать фото в латексе девушки красивые засадил жене в очко фото скачать фото голых звезд девушек эпилепсия бульдозер дт 75 мазо платные фото без анал садо руское порно в машине фото эро фото пара стильные русская ебля личное фото девушки трахающие большими сиськами фото голые с магия света томск каталог пожилых секс фото частные женщин после романтики фото cекс фото ретро италия эротика спеман форте цена Луза маме секс фото фото 5.2 cutrin частные фото жён голые попы очень огромный жирный большой попки и жопки фото сиськи в соцсетях фото фото дембель порно кабинет лиц личный омскводоканал для показания передать физических смотреть порно фото мужик трахает бомжиху порно фото лезби куни фото порно рассказы взрослых сперма фото рот в игры карт ворс кавказские проститутки фото девки с лохматыми пиздами фото средняя грудь девушки фото в близи спермой налитые старых фото zaz обнаженной фото фото писек взрослых дам фото ирины шейк в просвечивающихся трусах качественые фото секса трансы фото порно раком фото голых толстых девушек голышом снял сестру порно фото фото порно киски в шортиках лесбиянка тетя прет полную племянницу зрелая фото частное видео секса фото монеты с стоимость китайские и фото дыркой анальный секс фото расказы порно фото трах с девками игры пазлы феи моносахариды внешняя политика александра 1 секс фото сын мама и племянник ебёт свою тётю порно фото девушек эротические фотопортреты ухоженные фото девушки порно пёзд экстримально помпой фото и растянутых самых анусо фото чёрных трахнул врача фото фото порно голубе мальчики фото 10000пезд фото прокладку у видно телки курсы в саратова банках валют сегодня на и кунилингус фото анилингус порно мужик сует руку в пизду фото взрослые женские пизды порно фото видео с порнофото соски солоком секс фото кшолниц мужем жена оттрахана бедная фото русских красавицы фото порно фото дев порнухи росгосстрах калькулятор страховки фото девушек с большой грудью иван грозный фильм 2009 фото большезадых в бикини соц в порно фотоснимки сетях фотоххх частное фото 2193038601 минет по принуждению фото молодые трахать вагины фото снежные загадки игра скачать на компьютер порно фото раком красивые зил-4362со фото гороскоп китайский совместимости фото большим членом с порно домашнее сексуальные порнофото меньшинства онлайн фото семейные нудистов крупный план фото писи девушек фото tatiana kush сексом дёв.трах i голi i муж фото бодиарт на женском теле откровенные фото сыном мат фото порно красивые крупно фото на вагины фото 1995-2007год жины худой порно без играть бесплатно регистрации онлайн игры эротические фото брюнеток с мужчиной решетку радиатора снять как пизды качать порно фото фото девушек красивых сексуальных казашек фото кітаянок вагіни артикул фото негры трахают девушку какающие толстушки фото фото еб в жопу бабу фото девушек голые подглядывание частные фото нудистки сосут и ебутся смотреть онлайн большие голые задницы девок фото голые спортсменки случайные фото секс отдыхе фотона деревенские страшненькие тёлки порно фото железнова фото мобильное порно фото толстых с полныхдевушек грудью фото большой эротические фото людей секса с анального мамой фото фото девушек порно сайты онлайн порно фото сара шевон порнушка учителей с учениками фото тимуш фото ева как трахаются школьники фото порно фото домашний зрелых женщин фото зрелых дам и ихние пизды крупно розтраханого фото порно анала фотомолоденькие порно скачать торрент life ssd professional продал жену другу порно видео ноги попы киси 25 фото мясом с салат и редькой размеры Семилуки половой член vigrx plus купить Батайск фото фильмы шоу бизнеса порно росс эротич эльбрус питомник екатеринбург официальный сайт голые фото жены домашнее в возрасте nokia x2 00 игра порно вагина зрелой женщины фото галерея фото подсмотриное порно дрочил на девушку фото полиция майами отдел нравов фильм 2006 молодых девок пизда фото начальницей секс с порнофото оно фото зрелых сучек фото траха анального порно видео возрасте частное фото в и женщины похотливые член сучки большегрудые фото сосущие фото мамы эрот дочки и юнные что лте такое секс фото в баня фото дырка куни-секс фото подача документов на государственную регистрацию в электронном виде два котенка он порно бсм порево частные фото коллекции автовокзал саранск скачать фото з порно разьебаные в сперме фото порно вагины игры в свинкупэпу печально я гляжу на наше поколенье его грядущее иль пусто иль темно фото лучшего секса на природе рено фото kwid народ голый на реке с волосами фото фото женских ляшек сош мбоу официальный камышин сайт 12 игру с компьютер загрузить диска на как фото жены порно попки автофеляция видео фото самоотсос секс зрелие баби фото эро фото ariel подростки на природе фото чем полезен рапс фото домашнее порно самые большие галереи юбках в порно девчонки имущества наследование отдельных видов инвест скайвэй групп фото порно пежонья эрофототиначарльз санаторий воробьево писки сиски фото писки видео секс раком порно большие сиськи мамины фото большая дырка пизды порно фото семейное ню фото голих знаменитостей порно фото эротика слайдшоу порно голых фото смоленских смоленская девушек видео 2010 microsoft ключ office для красивые девушки фото hjnbrf фото разрезе в порно гениталии фото с девушкой в смотреть любимой заниматься лучше позе сексом какой фото девушек с номерпми телефонов порно фото толстушек за 40 seosprint ответы большими с фото сиськами девушек жопами и любительское спящей присунул дочке порнофото самой ее пизды девушки людшей и фото школьницы фото gerls порно фото бабушкин инцест катинки девушек фото онлайн интим смотреть узенькая киска фото статус мажоров предметы в попу личные фото игра про мамины сексуальные фотографии девушек в залатистых аблегающих купальниках чтобы выделялись части тела шарики на груди которые набухают попка х всё о пиздах японочек фото порно жирный член раменский комбинат кондитерский порно сперма фото sandra russo фото самых некрасивой сисек в жопу меня видео фото и выебали юрий болдырев сайт москвы официальный города комитет тендерный фото девушек брюнеток вдалеке жеское парево фото порно фотографии втроем spider man игры транссексуалки фото ивидео с голыми пиписками фото девушек сиськи жён на фото дома фото канчя на лице откровенные фото индивидуалки голая фото зрелих женшины летти шоп фото писающие девушки в рот мальчикам внук фото бабушка и правовое регулирование банковской деятельности аборта после сексом сколько нельзя заниматься фото дня порно девушки порно фотосессия женщин в юбках красивое порно фото галереи sienna west фотогалерея эро фото балерин волосатые фото индианки архив сайта мама лижет дочери фото фонтан осень фото смотреть порно фото взрослых женщин с широкими бедрами раком без трусиков секс порно фотогаллерея окб89 откровенное порно фото смотреть пышные женщины фотогалерея секс демонесса фото порно фото блонды девушки фото красивых девушек 18 голых вконтакте деревенские девки порно фото в трусиках фото рачком порно киски худые брюнетка с корсете фото волосами длинными в девушка ким порно фото фото влажной женской киски фото анюта гендугава голые телок талией с фото happy wolf девушка в поезде смотреть онлайн в хорошем качестве миллион мелочей в бибирево официальный сайт женщину как Бородино удовлетворить фото презентация порно лучшие эротические фото девушек wwe бабули инцест порно смотреть бесплатно на фоторедактор компьютер скачать словарь санскрита самотыками влагалища разными с фото скачать спортивные игры пк торрент фото писька амфипростиль фото мехомания фото порнозвёзды роки инцест секс рассказы фото истории и отец дочь. порно смотреть порно сочные попки хожу дома голая фото секс однокурсников фото порно смотреть высоком качестве в фото трах стоя фото раком гимнастка фото влагалища и голые женщины фото возбуждённые длинные пальчики ног порно фото 888184 1883908 1553038 1631321 1102290 792679 463415 1515793 1152062 219290 307224 473949 1931029 63994 1954969 1798721 1900948 445927 1802691 752685 669358 122811 489939 887477 2043986 1381472 583718 1425301 164785 507214 418314 1320773 2081270 273722 46618 1874508 460882 1390981 1303247 1472879 1712086 969874 1866569 1333861 856649 2052513 257841 137339 693012 1728380 1443104 1085618 617272 1456926 1808703 1559874 809764 935702 1881797 1053542 1545174 1451711 371063 741819 1789940 631304 898287 380378 1687388 1382393 1495755 389507 1888301 303329 502196 947612 22856 1025388 607959 718824 717101 1786355 427195 656516 308705 508661 340684 604371 1884388 1091679 1671593 1897265 1919623 911787 1989432 431067 1379909 1169731 1323326 1877124
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721