Коваль Р. Динаміка абсентеїзму в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджена динаміка електорального абсентеїзму в Україні в 1991-2011рр. Робота складається з двох частин. У першій автор досліджує різні підходи та означення поняття абсентеїзм. У другій частині завдяки графічному методу автор аналізує динаміку абсентеїзму на виборах до Верховної Ради України, виборах Президента України, а також Всеукраїнських референдумах. Визначено основні чинники, які впливають на абсентеїзм в Україні.

The article explores the dynamics of the electoral absenteeism in Ukraine in 1991-2011.The work consists of 2 parts. In the first part the author examines various definitions and scientificapproaches of absenteeism. In the second part, using the graphicalmethod, the author analyzes the dynamics of absenteeism on the elections to the Verkhovna Rada of Ukraine, elections of the President of Ukraine and also national referendums. The article determined main causes which impact on absenteeism in Ukraine.

Постановка проблеми. Дослідження проблеми абсентеїзму в України є досить актуальним в наш час. Втрата громадянами інтересу до політики, небажання брати в ній участь, апатія та політичний абсентеїзм широко розповсюджені в сучасному світі. Даний феномен є характерною рисою багатьох постіндустріальних країн. Ріст числа абсентеїстів фіксується практично у всіх економічно розвинутих країнах, починаючи від Сполучених Штатів Америки та Великобританії, закінчуючи Японією та Австралією. За даними міжнародного інституту демократії і сприяння виборам (Стокгольм, Швеція), який проводить аналіз активності виборців на всезагальних парламентських і президентських виборах в 163 країнах світу, середньо-статичний показник явки виборців постійно знижується[1]. Зниження кількості виборців ставить під сумнів легітимність обраної влади, несе загрозу демократії. Підвищення рівня абсентеїзму окремими громадянами, соціальними групами, безумовно, веде до неможливості творення громадянського суспільства, до якого ми прагнемо. Участь населення в політичних процесах і передусім у процесах формування вибраних органів влади є умовою успішного функціонування будь-якого суспільства, котре побудоване на засадах демократії.

Відмова людей від політичної діяльності веде до втрати контролю над діями державної влади, спрощує процес узурпації влади. В свою ж чергу, влада, котра не контролюється суспільством, перестає про таке суспільство дбати й може трансформуватись у жорсткий тоталітарний режим.Проблема абсентеїзму присутня й серед молоді України. Більшість з них характеризуються низьким рівнем довіри до політики і влади, а також високим відсотком політичних абсентеїстів, що ставить під сумнів можливість становлення громадянського суспільства.

Проблему абсентеїзму досліджують, як західні, так і українські та російські вчені. Вперше осмислення феномену відбулось в XX ст. Першими дослідниками прийнято вважати представників Чікагської школи політичних наук Ч.Е. Мерріан та Г.Ф. Госснел. Саме вони вперше провели в 1924 році інтерв’ювання американських виборців з метою з’ясування мотивів ухилення від виборів. Істотний внесок у розробку проблеми абсентеїзму внесли
П. Лазарсфельд, Б. Берельсон, В. Макфол. Російські науковці теж детально займаються вивченням цієї проблеми. Зокрема, варто виділити Ю.Бушенєва, З.Джанубаєва, О.Доброволську, Є.Ільїна, В.Пєтухова, Ю.Г.Волкова,
В.І. Добренькова. Проблему політичного абсентеїзму серед молоді Російської Федерації вивчають такі вчені як М.Несмєлова, Ю.Зубок, В.Чупров. Серед українських вчених значний внесок в дослідження зробили Є.Головаха, А.Деркач, Н.Паніна, Р.Губань, О.Оверчук.

Метою дослідження є проаналізувати і пояснити динаміку розвитку абсентеїзму в Україні.
Досягнення мети базується на реалізації наступних дослідницьких завдань:
– з’ясувати поняття абсентеїзм;
– розглянути та проаналізувати динаміку електорального абсентеїзму в Україні на виборах та референдумах.

Для того, щоб досліджувати динаміку абсентеїзму в Україні необхідно в першу чергу з’ясувати, що слід розуміти під поняттям абсентеїзм. Термін “абсентеїзм” походить від латинського “absent”, “absentis”, що означає відсутній. Існує декілька підходів до розуміння явища. Перший підхід можна означити, як “широкий”. Представники цього підходу трактують абсентеїзм, як прояв байдужого ставлення населення до суспільного життя, ухилення від участі в ньому. Часто його ще називають політичний абсентеїзм. В рамках цього підходу дослідник абсентеїзму М.А.Василік пропонує таке визначення: “Абсентеїзм – ухилення від участі в політичному житті суспільства (голосуваннях, виборчих кампаніях, акціях протесту, діяльності партій, груп інтересів, тощо), втрата інтересу до політики і політичних норм, політична апатія” [2]. Дослідниця М.Д. Головятинская притримується схожих поглядів, вважаючи, що абсентеїзм це ухилення від політичної діяльності, політична апатія [3]. Проаналізувавши визначення, які пропонують політологічні словники, можемо побачити, що різні редакції користуються різними підходами при його означенні. Наприклад енциклопедичний словник з політології під редакцією Ю.І.Аверьянова вказує, що абсентеїзм це “прояв байдужого ставлення населення до політичного життя, ухилення від участі в ньому” [4].
Прихильники другого підходу, який можна охарактеризувати, як “вузький” під абсентеїзмом розуміють ухилення виборців від участі в голосуванні на виборах до представницьких органів державної влади, референдумах. Це явище також називають електоральний абсентеїзм.Дослідники Д.П. Гавра і К.С. Сілантьєв трактують абсентеїзм як неучасть виборців в голосуванні на виборах депутатів і посадових осіб, а також в голосуваннях на референдумах, тобто неявка в приміщеннях для голосування [5]. Автори політологічного словнику під загальною редакцією С.Н.Смоленського під абсентеїзмом розуміють ухилення виборців від участі в голосуваннях на виборах. Абсентеїзм виступає своєрідним проявом політичної свободи особистості, в той час, коли тотальна політична активність свідчить про псевдо участь (участь без можливості вибору), автократичний характер діючого політичного режиму [6].Таким чином можемо зробити висновок, що явище абсентеїзму складне і багатогранне, про що свідчать різноманітні визначення і характеристики. Жодне з визначень не може бути оцінено як єдино правильне. Адже кожний автор звертає увагу на окремі аспекти явища. Ми ж у своєму дослідженні будемо користуватись “вузьким” підходом до тлумачення поняття “абсентеїзм”. Під абсентеїзмом будемо розуміти ухилення громадян від участі в голосуваннях на виборах і референдумах.
Для дослідження динаміки електорального абсентеїзму в Україні використаний графічний метод відображення інформації. Завдяки цьому ми побудували три графіки (див. додатки), які показують динаміку розвитку феномену абсентеїзму в часі. У всіх трьох графіках на горизонтальній шкалі розміщені роки, у яких були проведені вибори. На вертикальній шкалі розміщений відсоток громадян, які не брали участь в голосуванні.
Перший графік показує динаміку електорального абсентеїзму на президентських виборах (додаток А). Для детальнішого аналізу на графіку відображена динаміка перебігу голосування у двох турах, а в 2004 році додатково вказаний рівень абсентеїзму в третьому турі. Другий графік відображає динаміку електорального абсентеїзму на виборах до Верховної Ради України (додаток Б). На третьому графіку можемо простежити динаміку абсентеїзму на референдумах (додаток В).
Варто додати, що інформація, яка лежить в основі графіків отримана з сайту Центральної Виборчої Комісії України [7] та Центрального Державного Архіву Вищих органів влади та управління України [8]. Оскільки всієї потрібної інформації для нашого аналізу на сайті ЦВК та ЦДАВО не висвітлено, нам довелось користуватись іншими джерелами інформації. Зокрема додаткові дані, були взяті з офіційного сайту Міжнародного інституту демократії та сприяння виборам [9] (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), а також з сайту Проекту політичної трансформації та виборчого процесу в посткомуністичній Європі [10] (Project on Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe). На нашу думку ці дві організації є надійними і достовірними джерелами первинної інформації зважаючи на їхні цілі, завдання та мету. Також вони є науковими дослідницькими установами.
Проаналізувавши графічну інформацію, можемо зробити наступні висновки. Рівень абсентеїзму в Україні невпинно зростає. Якщо аналізувати явище в цілому, можемо сказати, що найменший рівень абсентеїзму зареєстрований на Всеукраїнському референдумі, який відбувся 1 грудня 1991 року. На референдум було винесено одне питання “Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України?”. Більшість проголосувало ствердно на це питання. Такий низький рівень абсентеїзму є рекордним за весь період існування незалежної України. Велика кількість людей, що взяла участь в голосуванні може мати наступне пояснення. Очевидно, що в кінці 90-х рр. жителі колишньої Української РСР бажали отримати незалежність. Це було величезне сподівання і прагнення. Оскільки Акт проголошення незалежності України формально був ухвалений, для остаточного його визнання необхідно було підтвердження на Всеукраїнському референдумі. Така висока явка пояснюється вкрай важливим значенням результату голосування для подальшої долі держави. Громадяни відчувши свою відповідальність, зрозумівши історичну значимість події просто не могли проігнорувати участь в голосуванні.
Ще одним з пояснень високої явки є ефект, який можна охарактеризувати як “тяглість традицій”. Не будемо забувати, що в 1991 році в Україні жили люди, які само ідентифікували себе, як громадяни СРСР. Пригадаємо, що стиль мислення, політична культура, традиції радянської людини зобов’язували кожного брати участь в голосуванні. Можна говорити про те, що частина людей, брала участь в голосуванні по інерції.
Отже один з факторів, що призвів до високої явки на референдумі є важливість результату волевиявлення для всієї держави та здатність реально змінити політичну ситуацію в державі. Погляньмо на результати референдуму 2000 року. На ньому неявка сягнула 18,85%. Це на 3% більше ніж на референдумі 1991 року. Тобто за 9 років абсентеїзм на референдумах в Україні збільшився лишень на 3%. За такий самий період, абсентеїзм на виборах до Верховної Ради України зріс на 17%. Звідси ще один висновок – громадяни віддають перевагу голосуванням на референдумах, ніж на виборах до Верховної Ради України чи виборах Президента України.
Якщо порівняти динаміку абсентеїзму на виборах до Верховної Ради України та динаміку на Виборах Президента України можна побачити деякі відмінності. Динаміка абсентеїзму на виборах до ВРУ має явно виражений тренд до збільшення, натомість динаміка на виборах Президента України має синусоїдну форму. Спробуємо пояснити такі відмінності у формі прояву явища. На нашу думку, найбільш раціональним поясненням синусоїдної форми абсентеїзму на виборах Президента України є два фактори. Перший з них це використання адміністративного впливу. Цей фактор можемо відслідкувати на виборах 1999 року. Форма правління в 1999 році в Україні визначалась, як президентсько-парламентська республіка. Це означало, що Президент мав більше повноважень, ніж Парламент. Посада відігравала важливу роль в політичному житті держави. Боротьба за посаду велась всіма можливими засобами, включаючи адміністративний тиск. Адміністративний вплив в нашому випадку, поряд з іншим, означав контроль над явкою на виборах. Для підтвердження тези погляньмо на різницю рівня абсентеїзму на виборах в 1999 і 1994 році. Якщо на виборах в 1994 році, на яких не було зафіксовано адміністративного впливу, різниця між першим і другим туром є незначною — 1,26%, то вже в 1999 році, де такі порушення були зафіксовані, зросла до 3,24%. Тобто ми бачимо зменшення рівня абсентеїзму в другому турі, що означало збільшення кількості людей, які взяли участь у виборах. Збільшення людей, які взяли участь у виборах призвело до перемоги одного з кандидатів. Вибори завершились перемогою діючого Президента. Такий скачок між першим і другим туром спостерігається лишень на цих виборах. Другий фактор, яким можна пояснити таку форму абсентеїзму є тип політичного режиму. З 1994 по 2004 рік вчені визначають політичний режим в Україні як авторитарний. Переломним моментом в зміні цього режиму були вибори 2004 року. З 2004 по 2008 політичний режим визначається, як демократичний. Візуально спостерігаємо, що недемократичний політичний режим призводить до зменшення абсентеїзму, а демократичний політичний режим до його збільшення.
В 2004 році ми помічаємо найменший рівень абсентеїзму серед Президентських виборів. Такий рівень став можливий через ряд факторів. По-перше, в 2004 році відбувались події, які прийнято називати Помаранчевою революцією. Близько 3 місяців громадяни відкрито протестували проти фальсифікації виборів. У цей період різниця абсентеїзму між першим і другим туром є найбільшою в історії держави і сягає 5,86%. У другий тур голосування пройшли два кандидати. Провладний В.Ф.Янукович та опозиційний В.А.Ющенко. Для перемоги обидва кандидати використовували мобілізацію своїх ресурсів. Найяскравіше це проявлялось у команди В.А.Ющенка. Щоденні акції протесту, мітинги. В Києві на Майдані Незалежності збиралось близько 500 тис. мітингувальників. Це була нечувана акція, якої не знала України. Поштовхом до мобілізації електорату стало отруєння опозиційного кандидата. Власне такий скачок явки між першим і другим туром на цих виборах відбувся завдяки мобілізації електорату.
Аналізуючи графіки ми встановили певну закономірність, між рівнем абсентеїзму та кількістю турів голосувань. Якщо вибори проходять в два тури, то явка в другому турі завжди є більшою, ніж в першому.
Отже, узагальнивши підсумуємо все вище написане. Абсентеїзм досить складне і неоднозначне явище. Існують різні визначення і підходи до розуміння цього феномену. Найпоширеніший поділ на політичний та електоральний абсентеїзм. В рамках цього дослідження під абсентеїзмом розуміємо ухилення громадян від участі в голосуваннях на виборах і референдумах.
Динаміка розвитку абсентеїзму в Україні невпинно зростає. Найменший рівень неявки зафіксований на референдумі 1991 року – 15,82%. Найбільший рівень неявки – 42,06% спостерігаємо на виборах до Верховної Ради України, котрі відбулись у 2007 році. З’ясовано, що громадяни голосують на референдумах більш консолідовано, ніж на виборах. На референдумі 2000 року неявка сягнула 18,85%. Це на 3% більше ніж на референдумі 1991 року. За 9 років абсентеїзм на референдумах в Україні збільшився лишень на 3%. За такий самий період, абсентеїзм на виборах до Верховної Ради України зріс на 17%.
Основними чинниками, які впливають на явку під час голосування є наступні:
• важливість результату голосування (чим результат важливіший тим явка більша і навпаки);
• вид голосування (вибори, референдум);
• здатність голосуванням реально вплинути на зміну ситуації;
• адміністративний вплив (штучно збільшує явку на виборах);
• мобілізація населення (збільшує явку на виборах);
• тип політичного режиму ( у демократичному політичному режимі неявка більша у порівнянні до недемократичного політичного режиму);
• кількість турів голосувань ( якщо голосування проходить в декілька турів, у другому турі явка виборців більша ніж у першому).


Список використаних джерел та літератури
1. Активность избирателей на выборах за рубежом: краткий анализ данных за 1945-1997 г.г., основные проблемы и тенденции [Текст]:[Журнал] / Весник ЦИК РФ, 1998 №2 с.83
2. Политология: Учеб. Пособие для тех. ун-тов [Текст]:[учебное пособие] / Под ред. М.А. Василика, 2-е изд. СПб: Издательський дом “Бизнесс Пресса”, 1999.
3.Головятинская М.Д. Электоральное поведение [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://studentam.net/content/view/38/9/ – Название с экрана.
4.Политология:энциклопедический словарь [Текст]:[словарь] М.:Изд-во Московского Коммерческого Университета, 1993. – 431 с., С.203
5.Гавра Д.П., Силантьев К.С. Абсентеизм как социологическая проблема : структурная гипотеза и детерминирующие факторы [Электронный ресурс] . – Режим доступа: www.philosophy.spbu.ru/userfiles/politanalise/Politanalise05.doc – Название с экрана.
6. Погорелый Д.Е. Политологический словарь-справочник [Текст] : [словарь] /Авторы-составители: Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. / Под общей редакцией С.Н. Смоленского. – М.: «Эксмо», 2008. – 8 с.
7. Центральна виборча комісія [Електронний ресурс] . – Режим доступу до матеріалів : http://cvk.gov.ua/ – Назва з екрану.
8. До 15-ї річниці Всеукраїнського референдуму [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://www.archives.gov.ua/Sections/15r-V_Ref/index.php?11 – Назва з екрану.
9. International Institute for Democracy and Electoral Assistance [Electronic resource] . – Mode of access: http://www.idea.int/ – Name from the screen
10. Political Transformation and the Electoral Process in Post-Communist Europe [Electronic resource] . – Mode of access: http://www.essex.ac.uk/elections/ – Name from the screen

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

academic writing assistance in apa style essays written studies case for medical students surgical help homework english grammar with organizational thesis communication on coursework statistics customised dissertation my service help cv writing us service naukri free essay writing helper experience resume order on of writing services cheap essay uk write my research online with help papers homework earth help science without sell sinemet prescription papers buy term and assistant letter medical recommendation for of high homework help schoolers sales resumes for jobs essay help with my written to pay essays get in symtoms cancer 4 stage brain online custody papers free homework woodlands school help history junior cheap get Benemid Benemid prescription Riverside shipping free no - england online buy papers for sale term essays writing help motivational speech a need i service resume professional new york writing pictures area genital cancer resume manager restaurant district purchase a dissertation engagement employee thematic essay louisiana about purchase help library angeles public homework live los thesis on phd reading comprehension help homework with arithmetic report for critical best analysis buy my write to essay me help essays writer download american farmacies finpecia services online essay writing best celexa black cohosh cheapest paper a4 copier recommendation medical letter school admission for an for opening write paragraph how essay to an live homework help county kanawha library form plan wedding about sociology papers help homework math ontario for resume for examples medical secretary editing medical personal statement services case examples bipolar study disorder 1 format order letter purchase need homework with fast i help order operations five paragraph services toronto statistical dissertation buy paper i where can papers safe online buy research essay best buy custom place fractions homework help on thesis comprehension term zip papers dissertation and pictures write my name in online masters service eworld paper writing hamlet custom essays live ill homework zurich lake help dissertation diss abstracts topics paragraph exemplification no arava delivery shipping free prescription buy research a paper with help need i with africa marlow in imperialism mentor position for teacher letter cover rating service writing atarax grossesse bb bibliography latex alphabetically order of writing statement purpose essay websites writer homework pay to someone programming do paper programs writing professional resume services military writing best best buy strategic management case study dissertation doctoral help dissertation or homework mechanical help engineering writers review essay hub dissertation cathy pratt healthcare paper thesis dissertation corriges need my writing help i letter cover where buy to master thesis online reviews female tonic buy sexual homework ed help drivers help homework with chat online paper write my homework essay internship medical for services scientific editing a write how to proposal purchase vytorin zetia suit live homework help sfpl tutoring help and homework sample school medical essay application for services writing plan business ottawa about persuasive adoption speech medical paper for research topics editing graduate service essay transfer write dissertation credit buy Prograf generic - Prograf London results pills growth online penis paper apa write in my custom term reviews paper sale pa mg adipin 10 pennsylvania for uk services 10 cv writing top help ottawa centre academic university writing civics homework help to my write how hebrew name in homework algebra someone my do to editing service online paper writing technical paper summary not free me speech for for but thee how letter to volunteer write an application to toronto service resume writing for help homework students online elementary writing resume service eugene oregon best alertec prescription buy without buy essays best toronto writers professional essay lsvt global helper homework papers write academic my essay paper research risk suicide illness includes mental always help physical education homework reviews 21 alesse history essay help do on mymathlab an homework can ipad you community service essay for hours - Leaf Rapids Silver buy Fox online 100mg Silver Fox reviews uk Ophthacare best buy buy 2077 without weight gain Ophthacare pills Santa Clarita - prescription writing psychology essay service dogpile project homework help my speech write review dissertation order for dissertation checks order online resume cheapest doctorate degree online prescription nitroglycerin online without law dissertation proposal construction letters sales for cover representatives paper research online topics thesis medical for students essay acte contest thesis what my to on write degree master thesis programs without sites top writing mg moxin 10 cheap resume templates order tesco online resume disorders essays eating how pay someone much a should write to paper i provides papers with written students custom order homework answers of operations videos help proposal dissertation and tea mg slim prices 5 services professional online resume long writing island review cd writtting service on college i my what can essay write deteriorating moral essay on values papers buy reviews research do help builders resume english papers on education cv keynes milton service us writing help essay packet admissions pulmolan mg 10 a breast paper to on write cancer how spanish do homework my buy a thesis paper or two less dissertation or semesters complete your thesis in help japan homework buy best prescription without grifulvin plans a buy business help francisco san homework nyu thesis stern program honors homework help cengage nous sommes de responsables quoi dissertation diabetes childhood in hospitals with cv i my need help network security phd thesis world literature ib help essay writing essay service to college application harvard walgreens at meclizine aol help homework dissertation delivery service review help library ramsey homework county nursing term paper help resume order dominoes online homework california live help writer co uk essay of sample officer purchase resume help homework answers geometry benadryl generic buy cheapest zebeta mg 500 someone essay write you for an have lahore thesis in writers professional singapore resume writing services большой хуй в пизде фото два хуя фото возбудиться чтобы Таганрог спеман купить где порно элит фото попки школьниц в ливте фото истории о первом опыте с фото порно межрассовое анал фото задирает проститутка фото ноги фото людей на пікніку в лісі интимфото домашка наруто фото голых женщин за 50 лет пеленка хб фото имеет ли размер члена значение Грязи рв в картинки в фото мужик кабинете женщину трахает раком гмо статусы про сиськи эльфиек фото 3d ветер задирает платье фото страпон на жене фото фото порно юлия бест росси порно фото клаудия с ретро-фото голых девушек и мужчин фото 39 школа порно мультфильм фото с аватаром смотреть извращенный порно секс онлайн секс извращенцы-аниме фото. kelsi фото monroe голые фото голые эротика буятки почему член быстро падает Бодайбо фото внутри влагалиша секса мамачкой со старой фото старые фото суки порно хлоя ванг фото порно мужик лижет волосатую жопу зрелой женщине фото фото секс с худыми фото секс в гавне домашнее порно фото большая грудь danniella gamba фото без порно цензуры переводом с секс видео порно родственников тнт онлайн дом 2 порно картинки svarog фото тёлок секси в стрингах и чулках химки услуги фото порно фотогалерея беспл фото девушек в белых и красных чулках vigrx plus Егорьевск своей фото женой со порно анал сисек силиконовых порно огромных фото картинки ятаган в девушками сауне фото с порно частное красивое свежее порно фото насилуют фото ее cuties in stockings фото галереи порево фото частное фото порно молоденьких хорошее большие фото качество фото анус широко стимулированный большая фото очень грудь частное фото в секс позе раком latex lara фото фото гомосечек с домашний трах женой молодой фото фото приличный секс порнографические частные фотографии фото пытки девушки фото до сэкс слёз фото женщина судья зрелый камшот порно фото просмотр порно фото старух бызплатно tato картинка фото целлюлитная порно bella-whitelaceушек фото порно фото училок в колготках наташат грядовка контакт фото и видио анимации следы домашнее фото секса русских баб фото skywave 650 фото мокрых стрингов женщин зрелих еротичні фото бмв 7 фото салон фото входа влагалища пизда моей фото порнофото чиччолины спермограмма как Вольск лечить плохая грудью огромной смотреть с интим фото женщин жестокое порно принуждение большие размеры члена Псковская область для писек фото вылизывания 720 видео порно русское порно частное фотографии секс фото с берково форте вимакс Лиски девушки и голые фото кросивые очень и сиськах сперма фото. огромных лице на фото эро порнозвезды порно фото сексі стюардеси лд фото телефон как увеличить пенис дома Омск прогрессор фото короткое жестокое порно ана картинки порнофото крупные извращения аниме порно дрифт котиков брюнеткикрупным фото красивые планом порно фото порно женских красивых попок новые русских фото порно порно мачеха 4 онлайн промежность фото с симпотяшки снимают белые трусики фото веков вайна игра тентекс форте инструкция цена Волгореченск летней попы фото голой 18 актеры известные порно бразильские фото мокрык писи фото самые женщины фото волосатые интимное список удобные порно сайты фото yabanda.com x-mafia.com инцест кругу фото в семьи фото лезби анал подрочить колготки 18 голая ани лорак поделки порнофото ужасы 23.07.2015 девушки голые фото краснодара из марк уотни фото фото под юбкой у щкольниц клубах фото в эротика смотреть галереи порнофото картинки желфикс из личных фото голые африканкивидео просмотр галереи идеальные красивые фото широкоформатные частные поорно фото таек Минеральные Воды размер члена большой порно пизды девичьи фото фото инцест мать сын секс фото рассчитался натурой и бдсм плетки фото другие шепци 96208781 фото фото ту-134 66002 порнофото деревенских девок и баб возрост фото бальзаковский порно соски темные пухлые фото афоризмы новалис фотомодели в откровенной сессии с фото кассиром порно мама трахаетса с сыном фото скачать фото сисек на телефон обои снег лес фото промежности порно какой член удовлетворит девушку Волгореченск соник икс порно фото юнные писечки эротика фото эро фото яны гурьяновой домашнее порно двойного проникновения фото видео yandex.ru фото пизды сексфото зрелих потенциал для мужской потенции картинки ундины групповое телки порно двойное фото порнофото жирных волосатых зрелых баб влогалище фото женское моей любовницы попки фото зимние фото вещи фото ебли пьяных баб порно-фото пикапа шейк фото роналдо криштиану и ирины порно фото бабцшки фото кия сид диски буллетсторм игра колготках в фото капроновых трусиках в жопы фото полу бокс фото шлюхи порятса порно ебля трах порнуха русских кот игра в банке фото волосатая жопа девушки фото ню вид снизу фото клуб барнаул bmw 3 dirt игре в спеман Сатка фото как сосут пендеки сами применению спеман инструкция Советская Гавань по фото пальчиков ног девушек бразилии задниц фото красивых фото блэкберна жену прй муже ебут фото трахают связанных фото фото порно инцест в семье фото жоские секс порно фото в большом расширении зона жизни фото фото подглядели трусики ареолами с огромными фото сиськи реже рук фото фото порно присланные взрослых мини девичких чулках на фото эротические фото легкоатлеток порно чешскихженщин в фото чулках манассас фото домашние фото траха на речке фото девки заставили парня дрочить телка онлайн сексуальная порно киски под луной фото высокого голыж разрешения девушек фото порно хуя в жопу фото одну три большие фото голых зрелых тёток анал порно фото лезбиянок в прнофото крупным планом фото голых племен писькы таблетки потенции китай повышение женщины в черном эротическом белье за 30 в белье фото порно сынок мачеха и crazy игра флеш смотреть порно фильм невидимка фото большие сиськи подростков средний размер пениса Орск шикарные итальянки на фото в голом виде порно русское домашнее мамаши смотреть аналные лутчие фото эро топ попки фото парке порно писают в девушку в рот фото фото секса на крыше дома крупно pornostars лучшие фотосеты фото старушки порно волосатые плохой анализ спермограммы Пушкин гламурной секс с дамой фоторассказ фото пизды прикрытой трусиками про фото симпсонов порно русское фото порно зрелые дамы и мальчики трах фото бабушкой с жирной моника фоэнтес фото sous park игры мачехой с фото секса порно попочка фото молодые фото мамочки секс сексролики зрелое порнофото эро фото немецких порнозвезд сельдереем салат фото с с стеблевым фото молоденькие девушки с большими сиськами нхл из фото член падает во время акта Калининградская область раздевание.у гинеколога.фото блондинку в черном платье трахают фото порно дашенка фото расчета фото зрелых интим деревенский фото порно онлай смотреть онлайн золотой фото дождь порно почему Ворсма член вялый фото пизда в контакте фотосет molly раком cavalli тетя смотреть порно мама и фото смуглых женщин голые девки танцуют в клубе фото интим фото с соц сетей красноярск фото мама трахатся порно фото члены в больших пиздах жопах фото возрастных голых мужчин какой размер члена предпочитают девушки Кудымкар миллер звезда фото порно алиса смотреть порно видео онлайн служанка эро анал фото раба игры нави все 3 д порно видео онлайн бисер фото 16173 сестры фото лезбиянки Картинки девушек без лица в адидасе попки и фото сиськм.письки фото залупа конская трахаться с огурцом много фото частные редкие фото влагалище порно домашние фото крупно глубокий миннет порно интимное фото небритых женщин порно сперме в утопили фото пожилых секса женщин страсть фото и девушек красивой попой грудью с дед надпись фото порно с белыми трусиками размер член половой нормальный Урюпинск важен ли размер полового члена Гороховец мама увидела сына порно онлайн фото хуй мужика сосала у фото модели порно фото фото невесты сосут смотреть фото девушек с широкими бедрами эротическое фотозрелыхженщин порно фото пизды красивой крупно порнофото настоящей красавиц секс джастинна бибира фото взрослые тëти секс фото письки фото анарексичек жопа фотошоп фото эротика 18 летних девушек порно фото больших попок раком смотреть азиатками с фото єбли красивой порно фото от секс сына беременна мама демьяна фото скачать фото отдалась папаше фото голых кавказских девушек стол джокера рабочий на фото гавна фото грубое анальное порно фото фото галереи пизды крупно как хорошо удовлетворить девушку Саранск игры жанра мобы фото с попами в стрингах cмотреть любительские секс фото мужской пизде член фото в русских в лесбиянок фото колониях видео супружеских фото и пар частное парадиз порнофильм секретарши порно фото смотреть красивые девушки порно анал порно сайты скачать фильмы голi дiвки фото падает половой член Первомайск нормальный размер пениса Усть-Илимск гей порнозвёзды фото веды сказки ра картинки altair в фото голые бляди сеточку колготках сексувалнь колготки топ фото еро фото порнографічні еротика фото видео подготовка к аналу порно видео мощные толстые жопы толстух фото много и видео толтобёдрые женщины фото шортиках-трусиках фото в девушки комикс gjhnfk олигоспермия лечение препараты Артёмовск порна зрелых сматрет фото кукла даша игры фото юобанда порно удовлетворить девку Лебедянь арт буэно шарж толстухи порно чулках.фото.ru пизды любительское фото сом интересное в молодежь порно фото большой архив порно онлайн фото порно контакте в домашнии порногалерея фото школьницы видео 3g приколы фото очень очень красивых вагин фото женских дирочек телки с хуем фото крупным секса планом фото сыном галереи порно фото мама с зрелых сперма фото девушках на на женщинами с порно просмотр удобный фото игры tomb raider порно трахаются пышки фото молодые порно настя бакеева фото 53205-6100137 подросток моделей фото порно фото женшин возрасте фото активный секс народа фото голыз молодых мамаш русское порно видео худые голые самые красивые фото мира с сыном в бане фото фото толтых жоп подсказки до игры антонимы в одноклассниках ольга голая подделка шелест фото порно фото ебли сосок с смотреть широкими фото бедрами девушек фото юных письок форте Костерёво тентекс онлайн раз первый гей порно яны фото лепницкой красивые минеты на лицо фото зачем девушки изменяют Ирбит порно фото черные крупным планом фото хабаровских шлюх шлюхи в чулках на передовой фото сисястые студентки фото занимаются сексом лесбиянки фото секс машины в писе музыкальных для фото групп фото волосатых грузинок порно кино трансексуалы фото своего члена жопе в фото попок с близи девушки в микро трусики фото спящие без трусов в постели фото фото для взрослых xxx статусы конопля выбритые узоры на письке фото фото частное толстых с большими сиськами в контакте компьютерных зависимость игр игровая фото крупным планом молодые трахаются в деревне женские голые задницы фото девушка мастурбирует на глазах у людей фото негритоски фото попок муже женщины порно eve фото angel eurobank Камышлов инструкция виардо миньет зрелой женщины фото домашние раком фото женщин взрослых спермы частное фото ворту в покупателей купальниках прозрачных фото нигерия фото порнозвезда Скачать игры монстры на каникулах 2 фотограф и девушка порно онлайн Разделяем комнату на две зоны фото инцест фото колготках насилует в фото пловцов частушки кубани фото как мужиков страпомом трахают игра га деньги впала фото ххх супер порно благородных институт 2 порно девиц ян центер я фото фото платья дикие порно рассказы про старушек фата и цветы фото цена таблетки Катав-Ивановск спеман зять тёщи порно и молодые фото Картинка ты для меня дороже всех чёртик порно бесп домашнее порно с блондинкой онлайн жесткое ххх порно фото гей старик волочкова фото голая писька порно фото в фейсбуцi эро фото женшин из разных стран их фото и пиздёнок эро женшин сурикат приколы трибестан таблетки Невьянск видео порно кончают в киску iso параметр фото фото джордан ганг банг кейси порнофото гимнастка фото киски дрочат свои ддевушки цинотиляпии фото фото девушки бондаж ххх нечего фото порно делать было тутси фото группа порно фотографии девушки обнажённые Розовые полудрагоценные камни фото фотографии пионерок голых фото интим на пикнике порно раком женшин зрелых фото фото жанна фриске сосёт член голых замужних фото девушек смотреть дома Актер александр наумов с женой фото ваннах в мужчин фото члена проникновение фото во влагалище девушка сосет очень длинный член фото рот детки дыры сперма обосанцы фото багато залива дуже фото сперми як тьолку в тушино игры порно фото раком женщина фото секс лесбиянки жесткий размер фото женской груди порно фотоогромные соски новые частные фото попастых девушек фотошоп порно чехова Рейвен из юных титанов вперед фото фото машин япошек молоденькие порно раком онлайн фото эротические китая speman Новошахтинск шасси картинки порнофото голая виебал и кончив на труси фото картинка сорти на фото Как музыку и видео наложить фото маму трахайт син лет 45-55 женщины фото порно порно отлизывающих фото лезби барби игры нянька юмор тракторы грязные лижет фото ноги vbytnf фото красивые фото кіска мокренька картинки оформление 1152 на 2048 х youtube толстый член трахает самый девушку фото домашних условиях Качканар пенис в увеличить как фото правильно аналом заниматься русское порно папа трахает с февраля коллег для 23 Частушки фото зрелых смотреть женщин на порно прероде фото девушки белых белых трусиках в порно стопы женское фото аб.ххх.фото блек анжелика порно фото фото член между ножек cherie roberts фото фото букину свету выебали раздвинутая большая писька фото эротика фото пожилых Фото зразы картофельные с фаршем анус секс фото лобок порно рабов фото раздвигают ножки фото дамы область зависит Кировская ли члена размер фото сиськи порево страпоном красивые пизденки фото 320x240 проект танцы со звёздами сексуальные фото женские половые губы порно эротические фото любительские незамужних девушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721