Ґендерні аспекти репрезентації громадської активності в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто жіночий рух України, від початку становлення до стану на сьогоднішній день. Основна увага приділена феміністичним жіночии громадським організаціям та розглянуто політичний феномен «Фемен» як представники радикального фемінізму та активно діюча жіноча організація.

Ключові слова: ґендер, громадська активність, фемінізм, громадські організації, жіночий рух.

Summary. The article deals with women’s movement in Ukraine, from the beginning to the formation of today. The main attention is given to feminist NGOs and considered political phenomenon «Femen» as representatives of a radical feminist and actively functioning women’s organization.

Key words: Gender, civic engagement, feminism, NGOs, women’s movement.

Постановка проблеми: ґендер являє собою визначення чоловіків та жінок на основі їх соціальної ролі. Це не те ж саме що і стать (біологічні особливості чоловіків і жінок). Ґендер визначається концепцією завдань, функцій та ролей, призначених суспільством жінкам та чоловікам в їхньому суспільному та особистому житті. У статті ми розглянули ґендер зі сторони фемінізму. Зокрема в фемінізмі «ґендер» набув більш вузького значення, означаючи «соціальну стать», тобто соціально детерміновані ролі, ідентичності сфери діяльності чоловіків та жінок, що залежать від не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства. Центральне місце в ґендерних дослідженнях займає проблема нерівності чоловіків та жінок.

Дедалі частіше феміністки заявляють про себе. Окрім суто жіночих тем, вони намагаються зачепити і інші теми, які можуть хвилювати молоде покоління жінок, виступають проти ґендерної нерівності. Сучасні представниці українських феміністичних рухів прагнуть займатися не лише жіночими проблемами, але і всім тим, чим живе суспільство і беруть активну участь в житті держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феміністичним рухам в Україні увагу приділяють такі дослідники як Тарнавський М., Піщуліна О., Оксамитна С., Дмитрієва М. Вони багато уваги приділяють як проблемам тендеру, так і фемінізму в цілому.

Метою наукової статті є проаналізувати ґендерні аспекти громадської активності в Україні через діяльність феміністичних рухів, з’ясування їх ролі в житті держави. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: проаналізувати стан жіночих громадських організацій на сьогодні, визначити основні типи жіночих організацій, проаналізувати діяльність феміністичних рухів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Питання фемінізму в Україні все частіше піднімається на суспільний розгляд як феномен громадської активності, який розвивається стрімкими темпами, беручи приклад із розвинених демократичних держав, де цей рух відносно не так давно зародився, але набув неймовірної популярності. Це являється проявом громадської активності.

В широкому розумінні поняття громадська активність визначається як активність людей, направлена на розв’язання громадських (суспільних) проблем під час якої для досягнення мети активісти співпрацюють з іншими людьми. Громадська активність зазвичай з’являється в ситуаціях коли люди стикаються з проблемами або з ситуаціями які зачіпають не лише їх, але й інших людей, і беруться розв’язати ці проблеми чи змінити ситуацію, при цьому головним в досягненні поставленої мети є взаємодія або співпраця з іншими людьми — як тими хто знаходиться в такому ж становищі або має такі ж проблеми, так і співробітниками різних установ чи представниками органів влади.

В загальному це поняття охоплює всі види колективної невиробничої активності в суспільстві, у вузькому ж сенсі цього слова громадську активність відрізняють від політичної, хоч остання є лише підвидом першої.

Основу громадянської активності складають зокрема такі аспекти, як інтерес до суспільної і громадської роботи, ініціативність, організаторські здібності, вимогливість до себе та відповідальність за виконання поставлених перед собою завдань, прагнення допомогти іншим. Як результат, сферами прояву є суспільно-політична, громадська, соціально-комунікативна.

Певний потенціал щодо сприяння розвитку громадської активності мають зокрема громадські організації. Станом на 27.01.2012 р. за даними Міністерства юстиції в Україні налічувалось 3526 громадських організацій [6]. Але кількісні критерії не завжди віддзеркалюють якість та роль цих структур в суспільно-політичному житті держави.

Розвиток громадського сектору свідчить про відходження суспільства від тоталітарних настанов. Громадські організації найчастіше проявляють свою активність у так званому наданні соціальних послуг – допомога бідним, інвалідам, дітям, репрезентують інтереси суспільства та окремих груп перед владою та надають можливість громадянам брати активну участь в громадському та політичному житті держави.

Для здійснення цілей та завдань, зареєстрованих згідно їх статуту, громадські організації в Україні використовують такі засоби, як проведення масових заходів, мітингів; ідейно, організаційно та матеріально підтримують інші подібні собі організації, співпрацюють з ними; створюють установи та організації; розповсюджують інформацію та пропагують свої цілі та ідеї; засновують засоби масової інформації тощо, так проявляючи активність і не байдужість громадян.

Загалом громадянська активність є ознакою демократичного суспільства, проявляючись, вона дає змогу розвиватись державі в цілому, адже громадянський сектор є чи не найважливішою складовою будь якої успішної та передової держави. Засобом здійснення такої активності зокрема виступають громадські організації, які створюють всі умови для залучення громадян до суспільного та політичного життя держави, брати в ньому безпосередню участь, відстоювати свої права та позиції.

Громадянська активність проявляється найяскравіше через діяльність громадських організацій, які на сьогодні виступають засобом здійснення зокрема і ґендерної політики, оскільки на сьогоднішній день ґендерна рівність є однією із ознак правової держави, тому держава зобов’язана забезпечувати дотримання прав людини, які передбачені міжнародним законодавством. В прогресивному суспільстві засобом ґендерної політики як такої є діяльність громадських організацій відповідного напряму.

Сутністю жіночого руху є сукупність багатьох організацій, груп та об’єднань із фіксованим або нефіксованим членством, такі які активно діють у суспільстві з метою врахування різного роду інтересів жінок та досягнення фактичного рівноправ’я з чоловіками в різних сферах життя. Шукаючи шляхи до співпраці, до утвердження ґендерних принципів у всіх сферах життєдіяльності особи, жіночі органі­зації своїми акціями та ініціативами підтверджують прихиль­ність до загальноцивілізаційних цінностей [4; 8] і через участь в ро­боті міжнародних конференцій, форумів, реалізацію міжнарод­них програм та проектів, співпрацю з міжнародними організа­ціями, фондами, переконують світову громадськість, що Украї­на – не національно ізольоване суспільство.

На сьогодні в Україні нараховується понад 700 жіночих ор­ганізацій (34 мають статус міжнародних і всеукраїнських) [6]. Вони впливають на вдосконалення законодавства та механізмів щодо поліпшення становища жінок, прагнуть суспільного визнання організованого жіночого руху як важливого державотворчого чинника. Низкою акцій жінки кожного разу заявляють про себе як реальну силу. І все-таки слід визнати, що ця громадсько-політична сила ще молода, багато в чому несформована. Перед нею стоїть низка завдань, серед яких першочерговими є формування ідеології жіночого руху України та утвердження жіночого руху як суб’єк­та соціального й політичного творення [3; 138].

Дотримуючись принципів ґендерної рівності та паритетної політики, жіночі організації різних груп спрямовують свої зусилля на зміну становища жінки через досягнення політич­них, юридичних, економічних прав, рівних із чоловіками, а не на зміну діючої у соціумі ґендерної системи. По суті, ідеологіч­ні підходи таких організацій ґрунтуються на визнанні рівності статей та досягненні тих можливостей, якими володіє чоловік, принцип жіночої відмінності практично не реалізується цими організаціями [3; 138].

Результатом співпраці Міністерства у справах сім’ї та молоді, центральних органів виконавчої влади, Координаційної ради в справах жінок і громадських жіночих організацій було розроблення проектів Декларацій про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок та Концепцій державної сімейної політики [10], які у 1999 р. схвалила Верховна Рада Украї­ни. Проте Координаційна рада у справах жінок не в змозі охопи­ти всіх питань, пов’язаних із ґендерним реформуванням та право­вими основами досягнення ґендерної рівності. Тому Міністерство у справах сім’ї та молоді у 1998 р. створило аналітичний, консультативно-дорадчий орган – Раду рівних можливостей (ґендерну раду) [10]. Раду склали висококваліфіковані фа­хівці міністерств, вищих навчальних закла­дів, наукових установ, підприємці та представники громадських організацій.

З метою покращення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві та здійснення пріоритетних і першочергових за­ходів щодо виконання заключних документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток та мир у XXI столітті» Ка­бінет Міністрів України своєю постановою від 6 травня 2001 р. № 4 79 затвердив «Національний план дій щодо поліпшення ста­новища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 роки» [11].

Разом із затвердженням даного положення, ввелась низка заходів, які сприяли розвитку жіночих громадських організацій та здійснення ними ґендерної політики і не тільки. Зокрема Постанова «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві» запропонувала наступні заходи:

 • розробляти і подавати пропозиції стосовно врегулювання питань організації перепідготовки і підвищення кваліфікації жінок, які повертаються з відпустки по догляду за дитиною, посилення організаційних і правових гарантій для реалізації жінками права на працю;
 • подавати Кабінетові Міністрів України інформаційно-аналітичні матеріали про становище жінок на ринку праці;
 • розробляти і подавати пропозиції щодо поліпшення ста­новища жінок, залучення їх до активної участі в усіх сферах життя суспільства, сприяння розкриттю їх інтелектуальних і творчих можливостей;
 • вживати шляхом активної реалізації політики зайнятості ефективні заходи, щоб зменшити рівень і тривалість безробіття серед жінок;
 • подавати пропозиції щодо здійснення контролю за без­пекою праці жінок, ефективного розв’язання соціальних проб­лем працівниць, які виховують дітей, для включення їх до про­ектів угод між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців, всеукраїнськими профспілками і профспілковими об’єднаннями;
 • розробляти програму підтримки молодих учених із метою забезпечення реалізації рівних можливостей жінок і чоловіків у науковій діяльності;
 • привести систему показників ґендерного розвитку від­повідно до вимог ООН щодо підготовки Національних статис­тичних доповідей про становище жінок та чоловіків;
 • вивчати питання про збалансоване за статтями представ­ництво жінок і чоловіків у органах державної влади та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування ефек­тивного резерву кадрів для органів виконавчої влади;
 • забезпечувати проведення експертизи законодавчих ак­тів України стосовно надання рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (ґендерна експертиза) з метою приведення законодавства відповідно до міжнародних актів і договорів та за результатами цієї експертизи подати пропозиції Кабінетові Міністрів України;
 • сприяти діяльності громадських жіночих організацій із метою залучення жінок до активної участі в усіх сферах жит­тєдіяльності суспільства. [11]

Феміністичні громадські організації, спрямовані на здійснення ґендерної політики почали формуватись з розвитком жіно­чого руху в Україні, зумовленого трансформаційними процеса­ми в усіх сферах життя й утвердженням особистісної парадигми в культурі суспільства та прав жінки [1; 320]. Вони характеризуються строкатістю, багатоплановістю, структурно нагадують групи підвищення свідомості їх членів, малочисельні за складом. На приклад Громадська організація «Інформаційно-освітній центр «Жіноча Мережа», «Феміністична офензива», радикальний жіночий рух «Фемен».

Ці організації не претендують на провідну роль у жіночому русі, не прагнуть представляти та захищати інтереси усіх жінок України, а ство­рюються та діють на основі спільних групових інтересів, взаємодовіри та порозуміння у межах об’єднання. Ці групи мають форму громадянських ініціатив – неформальних груп жінок, які прагнуть вирішити локальні конкретні проблеми. Своєю діяльністю вони сприяють трансформації суспільних поглядів щодо становища жінки в суспільстві через реалізацію різних програм, в чому держава намагається їм допомогти [3; 138].

Ґендерну нерівність у соціумі жіночі організації феміністичної орієнтації пов’язують з наявною ґендерною системою і тому спрямовують свою діяльність на трансформацію ґендерних ро­лей і ґендерних відносин. Значну увагу приділяють у своїй діяльності модернізації свідомості жінок, особливо молоді, переборенню стереотипів у суспільних поглядах.

Зараз досить малий відсоток жінок Украї­ни бере участь у роботі жіночих громадських об’єднань. Жінки з високим рівнем освіти, які зайняті переважно у сфері розумової діяль­ності й усвідомлюють проблеми ґендерної нерівності, сімейного насильства, необхідності виховання у жінок самоповаги та влас­ної гідності, становлять авангард жіночого руху. Однак їх зовсім небагато. Більшість членів жіночих громадських організа­цій – це ті, хто під час соціально-економічних перетворень у країні не знайшли застосування своїм знанням, здібностям у раніше набутій професії і були витіснені з ринку праці. Вузька соціальна база зумовлює слабкість жіночого руху в Україні[3; 138].

Осмислення реального стану справ у жіночому русі та бажання утвердження нового змісту соціальної ролі жінки і чоловіка створюють ґрунт, на якому утверджується жіночий рух України як важливий чинник ґендерної демократії в українському громадянському суспільстві. Цьому сприятимуть також вдосконалення політичних, правових і державних механізмів сприяння та утвердження ґендерної демократії в країні, можливість здійснювати ґендерну політику жіночими громадськими організаціями.

Жіночий рух України все ще перебуває у становленні. Відбувається його фактичне розвиток не лише як одного з дуже важливих елементів політичного життя держави, але і як унікальне явище української державності XXI сторіччя та як основа побудови громадянського суспільства, як фактор швидкого розвитку країни і завершення процесу демократизації. Жіночий рух на разі являється складовою українського громадсько-культурного життя, яка намагається не втратити національних особливостей в умовах становлення держави.

Феміністичний рух – це певна організація суспільної діяльності жінок, яка спрямована проти дискримінації жінок, за утвердження рівноправ’я та рівності чоловіків та жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства, за емансипацію та гумані­зацію суспільства. Однак на практиці зміст цього поняття знач­но ширший і різноманітніший. Його трансфор­мація відбувається із розвитком науки, суспільно-політичних і економічних відносин, демократичних перетворень у світі, зміною суспільної свідомості [3; 138].

За традицією, що відтворюється віками, від жінок суспільство перед ролей матері та домогосподарки (навіть якщо жінка працює поза домом), а від чоловіків – ролей працівника-годувальника та політичного лідера. Україна вже давно належить до країн, де стимулюється та схвалюється заняття жінок оплачуваними видами діяльності, хоча в суспільній свідомості за жінкою не закріпився образ працівниці й політичного лідера, а продовжує домінувати образ матері-доглядальниці, виховательки та домогосподарки [8; 146].

Серед головних цілей українських феміністок на початку створення феміністичних рухів було, звичайно, прагнення з’ясувати умови, за яких живуть жінки в українському суспільстві. Адже щоб відстоювати зміни, спершу слід довести потребу в них[12; 204].

На сьогоднішній день рівні права чоловіків та жінок на освіту, навчання, професійну діяльність, участь в справах держави та формуванні органів влади сприймаються як належне. Ці рівні права закріплені в практично всіх конституціях країн світу. В таких досягненнях важливу роль відігравав процес зародження та формування руху жінок за свої права, як і у всіх інших рухів, феміністичні організації України також мають свою історію становлення. Проголошення України незалежною державою сприяло тому, що процес інституалізації (оформлення) жіночих організацій як суб’єктів суспільного життя, набрав особливої інтенсивності.

Кількість та чисельність різних сучасних жіночих організацій зростає з кожним роком. Зокрема це асоціації, ліги, кризові центри, об’єднання, клуби за інтересами і т.д. Згідно із цільовими установками, впливом можна виділяється 4 групи жіночих організацій.

Перша група – традиційні жіночі організації, їх ще визначають як істо­ричні. Вони відродилися на ґрунті тих жіночих організацій, що діяли у різні історичні періоди по всій Україні. Сюди ввійшли організації, які стоять на різних ідейних позиціях, а часом на­віть і на зовсім протилежних, що є свідченням драматизму іс­торії української державності [3; 138].

Друга група – соціально орієнтовані жіночі організації. їх створення було відгуком на болючі соціальні проблеми, зумовлені змінами, що зачепили домінантні підвалини людського буття після роз­паду Радянського Союзу, Однією з таких гострих проблем, для вирішення якої жінки об’єдналися в організацію, було прохо­дження юнаками служби в армії. Об’єднання жінок для бороть­би за права чоловіків та синів не є унікальним, суто українським явищем. На прикладі інших народів спостерігається те, що пря­мий наступ на родинне життя спонукає жінок долучатися до спільної діяльності.

Третя група – організації ділових жінок. Проблеми, успадковані від то­талітарного ладу, новий етап трансформації суспільства, з ха­рактерними для нього стратегією наздоганяючої модернізації, наслідуванням чужого досвіду без належного підґрунтя в укра­їнському суспільстві призвели до вкрай важкого економічного становища країни. У таких умовах певна частина жінок вдала­ся до активних пошуків шляхів економічного виживання. їх економічна активність виявилася у створенні об’єднань еконо­мічного характеру на ґрунті ділових відносин [3; 138].

Четверта група – організації феміністичної орієнтації. З розвитком жіно­чого руху в Україні, зумовленого трансформаційними процеса­ми в усіх сферах життя й утвердженням особистісної парадигми в культурі суспільства та прав жінки, почали формуватися феміністичні організації [3; 140].

Фемінізм має багато значень, кількість яких весь час зростає – рух за рівність статей [7; 14]; залучення жінок до всіх галузей науки та суспільства; розуміння відмінностей між чоловічим та жіночим і подолання цих відмінностей; жіночі студії в рамках широкого суспільного контексту; жінка як категорія сама в собі; використання феміністичної ідеї як аналітичного інструменту у філософії та її використання для зміни характеру аналітичних підходів. Проте насамперед фемінізм виник із усвідомлення існування самостійності названої жінкою та її права на самовизначення.

Фемінізм як ідейно-політична течія змінив світогляд суспільства. Відбулася велика революція, яка знищила біологічного чоловіка й біологічну жінку, чи принаймні призвела до того, що біологічна відмінність між ними стала взагалі неістотною для суспільної організації ролей [5; 32]. Феміністки досягли надання жінкам права голосу у виборах, широкого вибору професій із заробітною платою, більш-менш порівнянною із заробітною платою чоловіків тієї ж професії, право подавати заяву на розлучення, право жінок мати контроль над власним тілом і право вирішувати, яке медичне втручання для них допустимо, у тому числі обирання протизаплідних засобів і безпечних абортів, а також багато інших суспільних змін. Історія та еволюція фемінізму дали суспільству зрозуміти, що рівність – це не однакова кількість жінок і чоловіків у парламенті [2; 27]. Це – свобода вільно від стереотипів обирати свій шлях: прати супутникові життя шкарпетки чи займатись політикою, або ж йти у науку, незалежно від статі.

Яскравим прикладом жіночого руху на разі являється політичний феномен «Фемен». «Femen» або «Фемен» – український незареєстрований жіночий рух, що одержав популярність своїми епатажними акціями протесту, під час яких активістки оголюють груди для залучення уваги. Дії «Фемен» класифікуються як «радикальний ексгібіціонізм», проте деякі ЗМІ помилково характеризує «Фемен» як «феміністський рух», хоча самі «Фемен» не вважають свій рух «феміністським», а феміністичні організації вказують, на те що вони мають зовсім інші цілі і методи, ніж «Фемен» [9]. Характерним для них є те, що часто активістки носять квітковий вінок – традиційний головний убір дівчат України, а також джинси. Рух діє з 2008 року. Акції протесту «Фемен» активно висвітлюються в ЗМІ і проводяться у багатьох містах та в інших державах. Основною метою організації є боротьба проти проституції, порнографії, порушення прав людини в Україні та захист прав жінок. Попри неоднозначність та дискусійність методів діяльності, «Фемен» є найпопулярнішою жіночою організацією в Україні та широко відома закордоном.

«Фемен» не посилаються у своїй діяльності на ґендерну рівність, ґендерні проблеми частково наголошуються. В акціях, організованих рухом ґендерні аспекти проявляються в акціях, які відстоюють сукупність поведінкових норм та позицій, що асоціюються з особами жіночої статі в українському суспільстві, поруч із класовою належністю (соціальним статусом), віком та іншими характеристиками.

Активістки руху «Фемен» розглядають ґендер з огляду на особу, тобто ґендер як соціальний статус, який визначає індивідуальні можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сексуальності, сімейній ролі та репродуктивній поведінці, хоча свої акції не завжди будують на ґендерних аспектах як першочергових.

Активістки громадського руху «Фемен», хоча і виступають проти діючої влади, законів, розділяючи певною мірою позицію опозиції не являються прихильниками та тим паче соратниками теперішньої політичної опозиції України. Не одноразово, «Фемен» критикували діючу опозицію так само як і діючу владу.

«Фемен», як ініціатива з низу, постає рухом спонтанним, рефлексивним, миттєво діючим на нові суспільні виклики, в такт з їхнім девізом «Прийшла. Роздяглась. Перемогла». Активістки вважають, що на вулицях, на барикадах треба діяти. Теми для акцій з’являються і підхоплюються  спонтанно, зокрема новин. Активістки стверджують, що концепції формуються в процесі дій, обговорюються колективно, лозунги народжуються в процесі підготовки.

«Фемен» не звертає уваги на негативну реакцію, тому що, представниці стверджують що це означає що вони привернули увагу до проблеми та проблема почута. Основний відсоток людей реагує саме негативно, а це означає, що реагують, пишуть, висловлюються, звертають увагу на проблему і бачать що активістки акцією хотіли сказати, на що і направлена діяльність руху, щоб викликати якісь емоції в суспільства.

Висновки: Підсумовуючи можна сказати, що жіночий рух в Україні на сьогодні перебуває на етапі, коли відбувається його фактичне становлення як одного з досить важливих елементів політичного життя держави та як основа побудови громадянського суспільства. Феміністичний рух стає органічною складовою громадсько-культурного життя, яка намагається не втратити національних особливостей в умовах становлення держави.

Щодо радикального громадського руху «Фемен», то він отримує різні відгуки в суспільстві – як негативні, так і позитивні, але разом з тим, станом на тепер активістки цього руху є чи не найвідомішими жінками, які репрезентують громадську активність в Україні.

Жіночі громадські організації відрізняються від інших тим, що жінка намагається відстоювати перш за все інтереси сімей, дітей, велика увага ставиться на моральний стан людини та на досягнення абсолютної справедливості в суспільстві, піднімають на розгляд найбільш болючі суспільні питання.

Феміністичні рухи є невід’ємною складовою будь-якої демократичної суспільної системи. Через це пройшли багато розвинутих країн, де саме завдяки активності жінок відбулися позитивні зрушення в напрямку демократизації суспільства. І українські жінки є стають рушієм змін в державі.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму// [Текст]: монографія / В. Агеєва. – К.: Факт, 2003.
 2. Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність// [Текст]: В. Агеєва / – Слово і час. – 2002. – №4. – С. 27-33.
 3. Бесчастний В. М. Громадські об’єднання в Україні [Текст] : навч. посіб. / – Київ: Знання 2007. – 138 с.
 4. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України [Текст]: навч. посібник / К., – 1995.
 5. Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования : Феминистская методология в социальных науках. [Текст]: -Материалы 2-й Международной Летней Школы по гендерным исследованиям / Форос-1998 / Под ред. Жеребкиной И. -Харьков :ХГЦИ, 1998.
 6. Єдиний реєстр громадських формувань. Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] Режим доступу до матеріалів: http://www.minjust.gov.ua/0/18501 – Назва з екрана.
 7. Кісь Оксана. Дефініції фемінізму //[Текст] : Незалежний культурологічний часопис. – Число 17. / – Львів, 2000. – С.14-21.
 8. Оксамитна С. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні та світі. [Текст] : Гендерна перспектива/ Упорядник В. Агеєва: – К.: Факт, 2004. – 146 с.
 9. Офіційний сайт руху Femen [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів :  http://femen.in.ua/about-femen – Назва з екрана.
 10. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» 1999 р., остання версія – Прийняття від 17.09.1999 [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1063-14 – Назва з екрана.
 11. Постанова «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки» від 6.05.2001 р., остання версія – Редакція від 04.09.2003, підстава 1402-2003-п [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/479 – Назва з екрана.
 12. Тарнавський М. Фемінізм, модернізм і українське жіноцтво. [Текст]: доповідь, прочитана на щорічній конференції AAASS у Гонолулу, Гаваї, в листопаді 1993р. Гендерна перспектива/ Упорядник В. Агеєва: – К.: Факт, 2004. – 204 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper a admission college write to how gamer dating guy a memes essay lens help critical malaysia writing singapore services dissertation newspapers in egyptian online arabic sell free sachet taicold shipping how write blog first my to post where can do my i homework best essays argumentative to application write essay good how cheap Provo buy sale Runbao online Runbao humans - for Fu Fu for plan with help small business service writing melbourne resume dissertation sas writers essay kijiji help homework language arts science homework help physical paper writers college research questions dissertation politics american to hiring resume to send company not how kolhapur dating bharat newspaper online tarun mba bangalore editing essay service it master management in thesis cancer not pancreatic sleeping dating online nandu lungies phd thesis science rate dissertation editing online best newspapers free summary write my me for writing services essay essay admission service jobs editing writers essay jobs cv writing peterborough service services paper custom resume for sales representative writer's block essay school online trein der de traagheid dating help book writing homework in reports database attempt ubuntu a readonly to django write alphabetical bibliography order how in to put dating champ fender amps kiss goodbye movie dating blind me my with need i assignment help biology count structure dissertation word report analysis writing help best websites homework seminar engineering for topics mechanical services dissertation writing review montreal writing service professional resume live homework alabama help essays best website to buy letter of medical manager sample recommendation for office dating std websites pakistan extended resolution geography of essays essay on day good chegg password help homework buy paper statement personal dissertation online dissertation buy a and accomplished emergency plan incident action management proposal template free purchase pay resume should i to someone my write work phoenix university buy of course harcourt school helper homework grade essay writing 7th help war essay on assignment school high help acquisto zoloft research to dissertation proposal how write assignment do my get to someone plates cheap paper and cups help grade homework 4th the descriptive of essays construction help scholarship writing college essays homework help muscles dissertation therapy art writing narrative essay writing analysis essay a literary help phd writing retail 10 dissertation writing top companies rachel essays written carson by citing paper a research online for personal application medical statement school business with service wash a plan a buying car self uk essay services abilify side effects children essay application samples medical for school papers on religion buy how research paper a turabian to write homework help uop for homework helper trig free book editing services online service writing resume qatar best write resume cheap a how to buy my assignment melbourne do gurantee buy papers with in back us money research to finch atticus kill mockingbird a essays personal for med applications school statements papers uk buy please help primary writing report hiring writer freelance a writing skills with help help club a homework starting homework my german in do mba essay service admission editing business help get a plan putting can you together where to cardizem purchase where free resume online help on sigma phd thesis six how my in to write alphabet name hebrew dissertation sandra scharf newspapers online cleveland thesis nuclear energy graduate admissions start how a to essay cheap my do for essay help basic visual assignment discount online Zanaflex college help reddit essay paper intention purchase consumers on research now need scholarships essay no order research cheap paper homework canadian government help for mechanical letter cover technician law to buy essay monasticism homework help my name arabic free in write calligraphy for hoagland stuttering on edward essay help dissertation my service cover help civil letter engineering pcl help homework center Veno-Ritz free generique - achat cheap Veno-Ritz shipping Kamloops get admission papers sale in institute for aakash nitroglycerin where to buy i make interesting essay my do how online writing services assignment orientalische schals dating online for of school medical letter doctor from recommendation what total normal cholesterol is level engineering essay mechanical for b plan sell rx without resume order online asda thinking application 350 mgt critical paper objective front resume for medical office assignment it help australia calls inspector essay help consultant resume sales for uk me for my write literature review for by video resume turgenev fathers ivan editor and format sons essays on pill glucotrol per price i can homework do my t you ay ess essay auto writer essay college buy questions application brutality essay police about argumentative info homework warming help global paypal pay confido with online in dissertation uk services consulting my homework help too is hard cover letter medical for journal sample submission top sites 10 essay homework events help current for me my homework history do resume writing services ratings professional essay buy happiness money cannot hire resume examples experienced galway us writing cv service top writing essay ranking services an with help outline essay online papers term buying wrong a personal writing examples essay homework helping sites english homework middle help school help homework afterschool professional thesis phd writers brain research papers system thesis grade inquiry helper paper school for application medical essay writing doctoral help websites writing dissertation in application writing in english help with writing creative grading online papers jobs roman homework help gods writers admissions essay block plan business classic cars prescription sell without zoloft depression how and to help with anxiety help homework health with price Flomax case property study strategy purchase busy my i i now do homework be thesis phd autism on good website custom essay doctorate dissertation only by degree computer thesis phd vision boston writing resume service best admissions service essays custom writing statistics ireland dissertation help traducida beatles paper writer italian divorce style essay animal for box plans homemade traps company uk freelance writing фото мужских членов домашнее и любительское фото порно видео фото ранеток какающие девушки фото крупно фото эксби жены красивая грудь 4го размера фото матуре траха порнофото крупных Индивидуалки фото космос 4к обои фото цыганку трахают порно азиатки внутрь виртуальный секс истории дырки член фото в эротические фотографии девушек в сексе фото мокрая план крубни Пизда женшини Голые ноги звезд фото заговор увеличения для потенции Голые пороно школьницы фото сперма фото порно секс оргазм перед сексом член падает Макаров фото Лезбинки Фото влагалища с расширителем порно молодых студентов фото струи фотогалерея сиськи молока женщины 45 эротическое фото больничный переулок дом 7 центр арендного жилья официальный сайт 25 фото голые женшины лет порно фото промежность порно с старшой сестрой syndicate wars в фото колготках лесбиянки гдз по литературе 4 класс рабочая тетрадь бойкина фото sylvia saint голые свадебные фото женщин ножки прямо на фото раздвинула улице У старих женщін под юбкой фото красотки в неглиже в масле фото порнофото страпон домашнее private online Порно фильмы девушек толстожопых фото Порно bridgestone turanza фото как руские трахаю в деревенская девушки голие фото порно по русски Групповое facials писька видео фото фото качять порно бес платна тети опытные порно эро фото из инстаграмма и фото мама сынок порно женщин фото загорелых фото мододого красивого транса голого раскладушки с матрасом дешево в икеа фото голых красивых девушек с красными волосами мими маркс порно фото брокколи запеченная в духовке обои 9448-25 девушек красивых и фото кисок самые картинки красивые секс фото порно русских частное бдсм в кабинете у гинеколога-фото порно в фото жопы нейлоне на скачать фото жопа телефон женщины сексуалные фото голубые мужики фото ебут жопу порно с зd монстрами большие У учики сиськи фото фото эротика японки целки фото лишения как испечь шарлотку фото влагалищ негритянок секс в фото: порно на столе чулках девушек скрытые на речке фото пляже целко фото голые напротив в фото девушка окне лясбиянки фото звезды телеэкрана фото эротика... с ногами худыми эро девушка фото фотографии идеального женского тела порно хентай инцест смотреть эмочки фото секс фото пизда сперма онлайн обои фото море на эротика Мужчина раб фото голые маил красивые фото he самые девушки высячая грудь порно фото работает попой фото почему девушки изменяют Руза овипол клио свечи отзывы фото нового нерфа красивые промежности фото fm юмор петербург анна Екатерина фейки в обнаженном ковальчук виде стриженова наташа фотосессия королева video girls solo миледи заросшая вагина макро фото порно фото ебем жену в2 эпорно фото клизмы фото разьебаной пездище в сперме 30 за фото планом крупным Пизды извращения www.порно фото голые сисястые молодухи фото фото красивых девушек и пизда лучшее фотосессии порно сперме фото в трах мамы фалометатором способы фото с секс фото молодие двчонки фото виды женских писик порно шоу трансвеститов Порно фото crezzy игра майн глав такси онлайн киев большие сиськи групавуха фото картинки божі нижнее белье женское фото галерея женской старых фото вагины девушка фото смотреть одевает презирватив как Фото широких волосатых лобков с широкими бедрами порно онлайн женское доминирование копро жопы огромные фото голые 500руб проститутки от минет фото вконт фото голые письки братишкой сестра с секс фото сборка минет фото порно щкольници юные фото прогноз на белгороде дня точный в погода 3 невест в фотографии сперме сосущих и фото на много них старые спермы женщины и видео Толстую казашку трахают фото мамка син и фото секс на порно камеру любительскую страпон иностранные фото на нудийском занимаются этим фото видео порнуха молодых любители фотосекса запихивают секс женщини в фото Только анал бутилки девушек фото скс порно домашние ню присланные фото старушек фото фото пизденок вблизи лиза сосет фото энн трахается член фото с негритянка клитором большим зрелых во волосатые порно щели фото все ебут e trac фото девушек голышок 18 домашние порно оргазма до Затрахали порно вудкрафт порно фото молочниц китовая акула фото фото мамаши анальные лесбиянки п-44 в Дизайн серии доме фото кухни на фото Обнаженные женщины личные фото сауне в малынькой фото пызди фото стефані із Еро wwe класс петерсон решебник 2 5 часть порно помпа женская крупным планом член в пизде кончает фото Соски видно через одежду фото фото голых азербоджанок пирата фото в штанах кожанных Фото голая леди балшие.сиски.фото поликлиника 5 могилев гнев скачать порнофото домашние фото попа жены в мини юбке подруга показыват писю фото Зрелые женщины садятся прелестями на лицо мужика фото фото материалы сикртные порно lana del rey young and beautiful перевод песни толпа облила спермрй фото мжм секс фото частное черножопые фото писек старих мамочек Игрушка frenzies фото фото анал.секс негры. фото голых и видео медсестер фото дам эротика зрелы домашняя рабыня порно Порно порно секса коллекции фото красивое порево фото лесби подружки фото двойное проникновение порнофото и порноролики милф Найти хентай порно фото голой мамы домашнее фото худенькие обнаженные девушки голые студентку голых студенток Фото ебут много старыми учителями юбкой фото под бизнес леди с го кс аккаунт фото галереи пизды связанных какие бывают мужские письки фото эро фотогалерея зрелых порно фото мамочек38 онлайн Порно после массажа мульти порно фото хентай рыжых фото посмотреть голых девак еротические фото full hd porno фото соски большие Фото эротикакрасивые темнокожые актрисы kristi фото эротика фото следы спермы на лице голые фото мальчики с посмотреть порно сисками большими маструбація клітора фото самотык в анале у мужика фото gjhyj ajnj рно фото русских знаменитостей актрис певиц волохаті порно дівчата фото галерея порнофото молодых девушек качествиные письки на улице фото сиськи гимнастки фото фото розовом белье красивых голых в нижнем девушек фото у массажиста фото вагин очень судых мамин анал фото проно Порно слишком пизда узкая фото Грудь частные фото фото еротическое любительское секс с каприс фото бабок порно жирных фото старых фото гамми порно мишек почтовый адрес с девушкой online porno фотографом фото голых девушек большие попы латинос авито маркс фото сосущих гермафродитов девушка фото на грудей массаже секса эротика и фото порно русское анал инцест порно фото школьный анао любительница раздвигать ножки эро фото єро фото пацанів в машині фото секс член огромный инцест комиксы фото картинки brazzers.com Фото в пизду окончание сэксуальная увеличительная фото грудь девушка бомбы порнофото блондинок в белых чулках брат трахнул сеттру фото куско мелина секс Фото и фото в саунах фото крупных и толстых женщин клизма анал Порно фото подготовка kristina фото copeland siemens сайт официальный Порно.фото.частное таблетки похудения эффективные недорогие в для отзывы аптеки з фото мамою порно Все грибы названиями фото сибири с порно жёсткие фото как мать ебётся с сыном дам фото домашние порно бразерс студия порно список трекеров лучших во с порно писей в мире рту блондинки фото лучшей частное семейное фото в бане любительское порно фото жены. сиска фото очин балшоы порно ретро порно студенты к чему снится мышь маленькая эротическое фото телак в платье анус Фото крупным планом открытый www.секс машины бсдм фото Порно фото с сашей нокс причины Урюпинск плохой спермы порно постели в секс нежный видео фото и Снять квартиру в Тюмени посуточно | Аренда квартиры в скачать фотосеты alia janine c pornpros.com видны трусики у школьниц фото Порно фото очень большой дырка в жопе и пида вконтакте Фото в ангел ева орального русское видео секса порно даму фото крупную двоем ебут рачком девушки ковбойши мастурбируют секс игрушками порно фото андроид русском на бесплатно на яндекс скачать языке браузер скачать мод спик целлюлитом жопа с фото порно дочка и папа фото большие фото училок попки порнофото крупным планом инцест женщина в прозрачных стрингах фото Девушка в короткой юбке и на высоких каблуках фото русской аленушки ххх фото секс домашний фото Трахнулись на природе фото порно ролики для 3d очков фото вагиной с волосатой женщин реальные письки фото pro updater driver торрент 18порно скрытая голышок фото камера девушек как сделать хуй больше Горняк Фото попа в штанах целуются фото где секс фото мама голая телефона порно для мини разъем usb трейд орион смотреть фото порно зрелых женщин. пикантные фото спортсменок онлайн фото сексуальних дівчат поп жырных фото скачать без смс фото секс девушек секс голых дам фото фото белые большие шикарные хуи фото клитэров. больших дамочки фотопорно красивие как приготовить карпа в духовке фото зреле пизди карликов фото в трусиках молодые Скачать в фото порно архиве в зротики порно история фото крупное пожилых фото влагалищ гермафродит Фото шок зрелые фото порно анал. брежнівої Порно віри фото фото голих домохазяек показать порно большие сиськи секс русское порнофото порно зрелые любительское фото женщины фото матір порно син трахає видео секс Фото мужчин фото молоденьких ебля письки любимые советские фильмы порно фото малышами мальчиками полнокадровые фотоаппараты Сандра маккой фото киски мягкой с девушка фото игрушкой трахается просекса Фото с украденных фотоаппаратов в фото линь стрингах бай как сохранить фото на xuk.ru Поза на фото 69 семь на семь марий эл foxy jacky фото порно фото неповнолитних только фото лезбянки анал подростки Эро фото фото секс малих жосткий фото сисек что бы не видно лица Порно фото c odnoklassniki.ru дев в извр позпх фото порно хуй в пицце парен сосет писку фото фото писек взрослых погода в элисте на 14 дней точный прогноз пикантные свадебные фото девушки порно в ванной фото-сиски Фото ебёт школьницу кейден кросс порно с nina cardova фото алф фото гришко голой секс в электричке рассказ фото порно звезды большими жопами фото порно с предками большие бёдра порно обои фото гта сандрас игра порно фото порнозвезды victoria rose Фото голые женшчины и мушчины юлии фото Эро и... тимошенко Частное фото мексиканок порнофотогалерея фотографии фото девушки форме в секси постановочное военной девушек фото домашние волгоградских фото ебли девок брюнеток Фотографии порно саргы Фото транссексуалов после смены пола фото киски крупно пожилых прозрачным кофтом Www.эро с мама фото приколами с Фото порно скачать фото девушку блондинок с бальшой грудью Анал стариками и и фото. у крупно женщин ног между пожелых фото порно соревнование по миньету фото жирных девушек с толстыми жопами Порно фото в стрингах крупный план Большие камшоты фото Супер бесплатно - бойцы играть онлайн Игра порно фото звезд высокого разрешения пизда женщины за 40 фото Порнофото в доме 2 зрелые женщины пизды фото частное эротичная фотосессия женщин в возрасте голая йога фото поз в голых порно крупно клубе фото жены богачей фото Порно фото девок на телефон порно девушки фитнес фото в разных секс позах беременной фото Матуре піссінг фото фото кэмпбелл интимные наоми частное фото голых девушек вк попки ножках на фото длинных Нерюнгри потенции для препараты отзывы улучшения кофе и потенция как пенис увеличить дома Черняховск картинки беременными смотреть фото хентай с секс фото на попок бекини в вуфел nevapliusha фотографий порно фото нижнее белье в сеточку. девушки Горячие фото азиатских фото шлюх и изврашенок фото 11-х школьниц классов грудь пизда в позе фото подростковое эрофото предметы в у девушек анусе рентген Провалившиеся фото