Ґендерні аспекти репрезентації громадської активності в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто жіночий рух України, від початку становлення до стану на сьогоднішній день. Основна увага приділена феміністичним жіночии громадським організаціям та розглянуто політичний феномен «Фемен» як представники радикального фемінізму та активно діюча жіноча організація.

Ключові слова: ґендер, громадська активність, фемінізм, громадські організації, жіночий рух.

Summary. The article deals with women’s movement in Ukraine, from the beginning to the formation of today. The main attention is given to feminist NGOs and considered political phenomenon «Femen» as representatives of a radical feminist and actively functioning women’s organization.

Key words: Gender, civic engagement, feminism, NGOs, women’s movement.

Постановка проблеми: ґендер являє собою визначення чоловіків та жінок на основі їх соціальної ролі. Це не те ж саме що і стать (біологічні особливості чоловіків і жінок). Ґендер визначається концепцією завдань, функцій та ролей, призначених суспільством жінкам та чоловікам в їхньому суспільному та особистому житті. У статті ми розглянули ґендер зі сторони фемінізму. Зокрема в фемінізмі «ґендер» набув більш вузького значення, означаючи «соціальну стать», тобто соціально детерміновані ролі, ідентичності сфери діяльності чоловіків та жінок, що залежать від не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства. Центральне місце в ґендерних дослідженнях займає проблема нерівності чоловіків та жінок.

Дедалі частіше феміністки заявляють про себе. Окрім суто жіночих тем, вони намагаються зачепити і інші теми, які можуть хвилювати молоде покоління жінок, виступають проти ґендерної нерівності. Сучасні представниці українських феміністичних рухів прагнуть займатися не лише жіночими проблемами, але і всім тим, чим живе суспільство і беруть активну участь в житті держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Феміністичним рухам в Україні увагу приділяють такі дослідники як Тарнавський М., Піщуліна О., Оксамитна С., Дмитрієва М. Вони багато уваги приділяють як проблемам тендеру, так і фемінізму в цілому.

Метою наукової статті є проаналізувати ґендерні аспекти громадської активності в Україні через діяльність феміністичних рухів, з’ясування їх ролі в житті держави. Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання: проаналізувати стан жіночих громадських організацій на сьогодні, визначити основні типи жіночих організацій, проаналізувати діяльність феміністичних рухів в Україні.

Виклад основного матеріалу. Питання фемінізму в Україні все частіше піднімається на суспільний розгляд як феномен громадської активності, який розвивається стрімкими темпами, беручи приклад із розвинених демократичних держав, де цей рух відносно не так давно зародився, але набув неймовірної популярності. Це являється проявом громадської активності.

В широкому розумінні поняття громадська активність визначається як активність людей, направлена на розв’язання громадських (суспільних) проблем під час якої для досягнення мети активісти співпрацюють з іншими людьми. Громадська активність зазвичай з’являється в ситуаціях коли люди стикаються з проблемами або з ситуаціями які зачіпають не лише їх, але й інших людей, і беруться розв’язати ці проблеми чи змінити ситуацію, при цьому головним в досягненні поставленої мети є взаємодія або співпраця з іншими людьми — як тими хто знаходиться в такому ж становищі або має такі ж проблеми, так і співробітниками різних установ чи представниками органів влади.

В загальному це поняття охоплює всі види колективної невиробничої активності в суспільстві, у вузькому ж сенсі цього слова громадську активність відрізняють від політичної, хоч остання є лише підвидом першої.

Основу громадянської активності складають зокрема такі аспекти, як інтерес до суспільної і громадської роботи, ініціативність, організаторські здібності, вимогливість до себе та відповідальність за виконання поставлених перед собою завдань, прагнення допомогти іншим. Як результат, сферами прояву є суспільно-політична, громадська, соціально-комунікативна.

Певний потенціал щодо сприяння розвитку громадської активності мають зокрема громадські організації. Станом на 27.01.2012 р. за даними Міністерства юстиції в Україні налічувалось 3526 громадських організацій [6]. Але кількісні критерії не завжди віддзеркалюють якість та роль цих структур в суспільно-політичному житті держави.

Розвиток громадського сектору свідчить про відходження суспільства від тоталітарних настанов. Громадські організації найчастіше проявляють свою активність у так званому наданні соціальних послуг – допомога бідним, інвалідам, дітям, репрезентують інтереси суспільства та окремих груп перед владою та надають можливість громадянам брати активну участь в громадському та політичному житті держави.

Для здійснення цілей та завдань, зареєстрованих згідно їх статуту, громадські організації в Україні використовують такі засоби, як проведення масових заходів, мітингів; ідейно, організаційно та матеріально підтримують інші подібні собі організації, співпрацюють з ними; створюють установи та організації; розповсюджують інформацію та пропагують свої цілі та ідеї; засновують засоби масової інформації тощо, так проявляючи активність і не байдужість громадян.

Загалом громадянська активність є ознакою демократичного суспільства, проявляючись, вона дає змогу розвиватись державі в цілому, адже громадянський сектор є чи не найважливішою складовою будь якої успішної та передової держави. Засобом здійснення такої активності зокрема виступають громадські організації, які створюють всі умови для залучення громадян до суспільного та політичного життя держави, брати в ньому безпосередню участь, відстоювати свої права та позиції.

Громадянська активність проявляється найяскравіше через діяльність громадських організацій, які на сьогодні виступають засобом здійснення зокрема і ґендерної політики, оскільки на сьогоднішній день ґендерна рівність є однією із ознак правової держави, тому держава зобов’язана забезпечувати дотримання прав людини, які передбачені міжнародним законодавством. В прогресивному суспільстві засобом ґендерної політики як такої є діяльність громадських організацій відповідного напряму.

Сутністю жіночого руху є сукупність багатьох організацій, груп та об’єднань із фіксованим або нефіксованим членством, такі які активно діють у суспільстві з метою врахування різного роду інтересів жінок та досягнення фактичного рівноправ’я з чоловіками в різних сферах життя. Шукаючи шляхи до співпраці, до утвердження ґендерних принципів у всіх сферах життєдіяльності особи, жіночі органі­зації своїми акціями та ініціативами підтверджують прихиль­ність до загальноцивілізаційних цінностей [4; 8] і через участь в ро­боті міжнародних конференцій, форумів, реалізацію міжнарод­них програм та проектів, співпрацю з міжнародними організа­ціями, фондами, переконують світову громадськість, що Украї­на – не національно ізольоване суспільство.

На сьогодні в Україні нараховується понад 700 жіночих ор­ганізацій (34 мають статус міжнародних і всеукраїнських) [6]. Вони впливають на вдосконалення законодавства та механізмів щодо поліпшення становища жінок, прагнуть суспільного визнання організованого жіночого руху як важливого державотворчого чинника. Низкою акцій жінки кожного разу заявляють про себе як реальну силу. І все-таки слід визнати, що ця громадсько-політична сила ще молода, багато в чому несформована. Перед нею стоїть низка завдань, серед яких першочерговими є формування ідеології жіночого руху України та утвердження жіночого руху як суб’єк­та соціального й політичного творення [3; 138].

Дотримуючись принципів ґендерної рівності та паритетної політики, жіночі організації різних груп спрямовують свої зусилля на зміну становища жінки через досягнення політич­них, юридичних, економічних прав, рівних із чоловіками, а не на зміну діючої у соціумі ґендерної системи. По суті, ідеологіч­ні підходи таких організацій ґрунтуються на визнанні рівності статей та досягненні тих можливостей, якими володіє чоловік, принцип жіночої відмінності практично не реалізується цими організаціями [3; 138].

Результатом співпраці Міністерства у справах сім’ї та молоді, центральних органів виконавчої влади, Координаційної ради в справах жінок і громадських жіночих організацій було розроблення проектів Декларацій про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок та Концепцій державної сімейної політики [10], які у 1999 р. схвалила Верховна Рада Украї­ни. Проте Координаційна рада у справах жінок не в змозі охопи­ти всіх питань, пов’язаних із ґендерним реформуванням та право­вими основами досягнення ґендерної рівності. Тому Міністерство у справах сім’ї та молоді у 1998 р. створило аналітичний, консультативно-дорадчий орган – Раду рівних можливостей (ґендерну раду) [10]. Раду склали висококваліфіковані фа­хівці міністерств, вищих навчальних закла­дів, наукових установ, підприємці та представники громадських організацій.

З метою покращення становища жінок, підвищення їх ролі у суспільстві та здійснення пріоритетних і першочергових за­ходів щодо виконання заключних документів Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН «Жінки у 2000 році: рівність між чоловіками та жінками, розвиток та мир у XXI столітті» Ка­бінет Міністрів України своєю постановою від 6 травня 2001 р. № 4 79 затвердив «Національний план дій щодо поліпшення ста­новища жінок та сприяння впровадженню тендерної рівності у суспільстві на 2001–2005 роки» [11].

Разом із затвердженням даного положення, ввелась низка заходів, які сприяли розвитку жіночих громадських організацій та здійснення ними ґендерної політики і не тільки. Зокрема Постанова «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню ґендерної рівності у суспільстві» запропонувала наступні заходи:

 • розробляти і подавати пропозиції стосовно врегулювання питань організації перепідготовки і підвищення кваліфікації жінок, які повертаються з відпустки по догляду за дитиною, посилення організаційних і правових гарантій для реалізації жінками права на працю;
 • подавати Кабінетові Міністрів України інформаційно-аналітичні матеріали про становище жінок на ринку праці;
 • розробляти і подавати пропозиції щодо поліпшення ста­новища жінок, залучення їх до активної участі в усіх сферах життя суспільства, сприяння розкриттю їх інтелектуальних і творчих можливостей;
 • вживати шляхом активної реалізації політики зайнятості ефективні заходи, щоб зменшити рівень і тривалість безробіття серед жінок;
 • подавати пропозиції щодо здійснення контролю за без­пекою праці жінок, ефективного розв’язання соціальних проб­лем працівниць, які виховують дітей, для включення їх до про­ектів угод між Кабінетом Міністрів України, Конфедерацією роботодавців, всеукраїнськими профспілками і профспілковими об’єднаннями;
 • розробляти програму підтримки молодих учених із метою забезпечення реалізації рівних можливостей жінок і чоловіків у науковій діяльності;
 • привести систему показників ґендерного розвитку від­повідно до вимог ООН щодо підготовки Національних статис­тичних доповідей про становище жінок та чоловіків;
 • вивчати питання про збалансоване за статтями представ­ництво жінок і чоловіків у органах державної влади та подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування ефек­тивного резерву кадрів для органів виконавчої влади;
 • забезпечувати проведення експертизи законодавчих ак­тів України стосовно надання рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків (ґендерна експертиза) з метою приведення законодавства відповідно до міжнародних актів і договорів та за результатами цієї експертизи подати пропозиції Кабінетові Міністрів України;
 • сприяти діяльності громадських жіночих організацій із метою залучення жінок до активної участі в усіх сферах жит­тєдіяльності суспільства. [11]

Феміністичні громадські організації, спрямовані на здійснення ґендерної політики почали формуватись з розвитком жіно­чого руху в Україні, зумовленого трансформаційними процеса­ми в усіх сферах життя й утвердженням особистісної парадигми в культурі суспільства та прав жінки [1; 320]. Вони характеризуються строкатістю, багатоплановістю, структурно нагадують групи підвищення свідомості їх членів, малочисельні за складом. На приклад Громадська організація «Інформаційно-освітній центр «Жіноча Мережа», «Феміністична офензива», радикальний жіночий рух «Фемен».

Ці організації не претендують на провідну роль у жіночому русі, не прагнуть представляти та захищати інтереси усіх жінок України, а ство­рюються та діють на основі спільних групових інтересів, взаємодовіри та порозуміння у межах об’єднання. Ці групи мають форму громадянських ініціатив – неформальних груп жінок, які прагнуть вирішити локальні конкретні проблеми. Своєю діяльністю вони сприяють трансформації суспільних поглядів щодо становища жінки в суспільстві через реалізацію різних програм, в чому держава намагається їм допомогти [3; 138].

Ґендерну нерівність у соціумі жіночі організації феміністичної орієнтації пов’язують з наявною ґендерною системою і тому спрямовують свою діяльність на трансформацію ґендерних ро­лей і ґендерних відносин. Значну увагу приділяють у своїй діяльності модернізації свідомості жінок, особливо молоді, переборенню стереотипів у суспільних поглядах.

Зараз досить малий відсоток жінок Украї­ни бере участь у роботі жіночих громадських об’єднань. Жінки з високим рівнем освіти, які зайняті переважно у сфері розумової діяль­ності й усвідомлюють проблеми ґендерної нерівності, сімейного насильства, необхідності виховання у жінок самоповаги та влас­ної гідності, становлять авангард жіночого руху. Однак їх зовсім небагато. Більшість членів жіночих громадських організа­цій – це ті, хто під час соціально-економічних перетворень у країні не знайшли застосування своїм знанням, здібностям у раніше набутій професії і були витіснені з ринку праці. Вузька соціальна база зумовлює слабкість жіночого руху в Україні[3; 138].

Осмислення реального стану справ у жіночому русі та бажання утвердження нового змісту соціальної ролі жінки і чоловіка створюють ґрунт, на якому утверджується жіночий рух України як важливий чинник ґендерної демократії в українському громадянському суспільстві. Цьому сприятимуть також вдосконалення політичних, правових і державних механізмів сприяння та утвердження ґендерної демократії в країні, можливість здійснювати ґендерну політику жіночими громадськими організаціями.

Жіночий рух України все ще перебуває у становленні. Відбувається його фактичне розвиток не лише як одного з дуже важливих елементів політичного життя держави, але і як унікальне явище української державності XXI сторіччя та як основа побудови громадянського суспільства, як фактор швидкого розвитку країни і завершення процесу демократизації. Жіночий рух на разі являється складовою українського громадсько-культурного життя, яка намагається не втратити національних особливостей в умовах становлення держави.

Феміністичний рух – це певна організація суспільної діяльності жінок, яка спрямована проти дискримінації жінок, за утвердження рівноправ’я та рівності чоловіків та жінок у всіх сферах життєдіяльності суспільства, за емансипацію та гумані­зацію суспільства. Однак на практиці зміст цього поняття знач­но ширший і різноманітніший. Його трансфор­мація відбувається із розвитком науки, суспільно-політичних і економічних відносин, демократичних перетворень у світі, зміною суспільної свідомості [3; 138].

За традицією, що відтворюється віками, від жінок суспільство перед ролей матері та домогосподарки (навіть якщо жінка працює поза домом), а від чоловіків – ролей працівника-годувальника та політичного лідера. Україна вже давно належить до країн, де стимулюється та схвалюється заняття жінок оплачуваними видами діяльності, хоча в суспільній свідомості за жінкою не закріпився образ працівниці й політичного лідера, а продовжує домінувати образ матері-доглядальниці, виховательки та домогосподарки [8; 146].

Серед головних цілей українських феміністок на початку створення феміністичних рухів було, звичайно, прагнення з’ясувати умови, за яких живуть жінки в українському суспільстві. Адже щоб відстоювати зміни, спершу слід довести потребу в них[12; 204].

На сьогоднішній день рівні права чоловіків та жінок на освіту, навчання, професійну діяльність, участь в справах держави та формуванні органів влади сприймаються як належне. Ці рівні права закріплені в практично всіх конституціях країн світу. В таких досягненнях важливу роль відігравав процес зародження та формування руху жінок за свої права, як і у всіх інших рухів, феміністичні організації України також мають свою історію становлення. Проголошення України незалежною державою сприяло тому, що процес інституалізації (оформлення) жіночих організацій як суб’єктів суспільного життя, набрав особливої інтенсивності.

Кількість та чисельність різних сучасних жіночих організацій зростає з кожним роком. Зокрема це асоціації, ліги, кризові центри, об’єднання, клуби за інтересами і т.д. Згідно із цільовими установками, впливом можна виділяється 4 групи жіночих організацій.

Перша група – традиційні жіночі організації, їх ще визначають як істо­ричні. Вони відродилися на ґрунті тих жіночих організацій, що діяли у різні історичні періоди по всій Україні. Сюди ввійшли організації, які стоять на різних ідейних позиціях, а часом на­віть і на зовсім протилежних, що є свідченням драматизму іс­торії української державності [3; 138].

Друга група – соціально орієнтовані жіночі організації. їх створення було відгуком на болючі соціальні проблеми, зумовлені змінами, що зачепили домінантні підвалини людського буття після роз­паду Радянського Союзу, Однією з таких гострих проблем, для вирішення якої жінки об’єдналися в організацію, було прохо­дження юнаками служби в армії. Об’єднання жінок для бороть­би за права чоловіків та синів не є унікальним, суто українським явищем. На прикладі інших народів спостерігається те, що пря­мий наступ на родинне життя спонукає жінок долучатися до спільної діяльності.

Третя група – організації ділових жінок. Проблеми, успадковані від то­талітарного ладу, новий етап трансформації суспільства, з ха­рактерними для нього стратегією наздоганяючої модернізації, наслідуванням чужого досвіду без належного підґрунтя в укра­їнському суспільстві призвели до вкрай важкого економічного становища країни. У таких умовах певна частина жінок вдала­ся до активних пошуків шляхів економічного виживання. їх економічна активність виявилася у створенні об’єднань еконо­мічного характеру на ґрунті ділових відносин [3; 138].

Четверта група – організації феміністичної орієнтації. З розвитком жіно­чого руху в Україні, зумовленого трансформаційними процеса­ми в усіх сферах життя й утвердженням особистісної парадигми в культурі суспільства та прав жінки, почали формуватися феміністичні організації [3; 140].

Фемінізм має багато значень, кількість яких весь час зростає – рух за рівність статей [7; 14]; залучення жінок до всіх галузей науки та суспільства; розуміння відмінностей між чоловічим та жіночим і подолання цих відмінностей; жіночі студії в рамках широкого суспільного контексту; жінка як категорія сама в собі; використання феміністичної ідеї як аналітичного інструменту у філософії та її використання для зміни характеру аналітичних підходів. Проте насамперед фемінізм виник із усвідомлення існування самостійності названої жінкою та її права на самовизначення.

Фемінізм як ідейно-політична течія змінив світогляд суспільства. Відбулася велика революція, яка знищила біологічного чоловіка й біологічну жінку, чи принаймні призвела до того, що біологічна відмінність між ними стала взагалі неістотною для суспільної організації ролей [5; 32]. Феміністки досягли надання жінкам права голосу у виборах, широкого вибору професій із заробітною платою, більш-менш порівнянною із заробітною платою чоловіків тієї ж професії, право подавати заяву на розлучення, право жінок мати контроль над власним тілом і право вирішувати, яке медичне втручання для них допустимо, у тому числі обирання протизаплідних засобів і безпечних абортів, а також багато інших суспільних змін. Історія та еволюція фемінізму дали суспільству зрозуміти, що рівність – це не однакова кількість жінок і чоловіків у парламенті [2; 27]. Це – свобода вільно від стереотипів обирати свій шлях: прати супутникові життя шкарпетки чи займатись політикою, або ж йти у науку, незалежно від статі.

Яскравим прикладом жіночого руху на разі являється політичний феномен «Фемен». «Femen» або «Фемен» – український незареєстрований жіночий рух, що одержав популярність своїми епатажними акціями протесту, під час яких активістки оголюють груди для залучення уваги. Дії «Фемен» класифікуються як «радикальний ексгібіціонізм», проте деякі ЗМІ помилково характеризує «Фемен» як «феміністський рух», хоча самі «Фемен» не вважають свій рух «феміністським», а феміністичні організації вказують, на те що вони мають зовсім інші цілі і методи, ніж «Фемен» [9]. Характерним для них є те, що часто активістки носять квітковий вінок – традиційний головний убір дівчат України, а також джинси. Рух діє з 2008 року. Акції протесту «Фемен» активно висвітлюються в ЗМІ і проводяться у багатьох містах та в інших державах. Основною метою організації є боротьба проти проституції, порнографії, порушення прав людини в Україні та захист прав жінок. Попри неоднозначність та дискусійність методів діяльності, «Фемен» є найпопулярнішою жіночою організацією в Україні та широко відома закордоном.

«Фемен» не посилаються у своїй діяльності на ґендерну рівність, ґендерні проблеми частково наголошуються. В акціях, організованих рухом ґендерні аспекти проявляються в акціях, які відстоюють сукупність поведінкових норм та позицій, що асоціюються з особами жіночої статі в українському суспільстві, поруч із класовою належністю (соціальним статусом), віком та іншими характеристиками.

Активістки руху «Фемен» розглядають ґендер з огляду на особу, тобто ґендер як соціальний статус, який визначає індивідуальні можливості в освіті, професійній діяльності, доступі до влади, сексуальності, сімейній ролі та репродуктивній поведінці, хоча свої акції не завжди будують на ґендерних аспектах як першочергових.

Активістки громадського руху «Фемен», хоча і виступають проти діючої влади, законів, розділяючи певною мірою позицію опозиції не являються прихильниками та тим паче соратниками теперішньої політичної опозиції України. Не одноразово, «Фемен» критикували діючу опозицію так само як і діючу владу.

«Фемен», як ініціатива з низу, постає рухом спонтанним, рефлексивним, миттєво діючим на нові суспільні виклики, в такт з їхнім девізом «Прийшла. Роздяглась. Перемогла». Активістки вважають, що на вулицях, на барикадах треба діяти. Теми для акцій з’являються і підхоплюються  спонтанно, зокрема новин. Активістки стверджують, що концепції формуються в процесі дій, обговорюються колективно, лозунги народжуються в процесі підготовки.

«Фемен» не звертає уваги на негативну реакцію, тому що, представниці стверджують що це означає що вони привернули увагу до проблеми та проблема почута. Основний відсоток людей реагує саме негативно, а це означає, що реагують, пишуть, висловлюються, звертають увагу на проблему і бачать що активістки акцією хотіли сказати, на що і направлена діяльність руху, щоб викликати якісь емоції в суспільства.

Висновки: Підсумовуючи можна сказати, що жіночий рух в Україні на сьогодні перебуває на етапі, коли відбувається його фактичне становлення як одного з досить важливих елементів політичного життя держави та як основа побудови громадянського суспільства. Феміністичний рух стає органічною складовою громадсько-культурного життя, яка намагається не втратити національних особливостей в умовах становлення держави.

Щодо радикального громадського руху «Фемен», то він отримує різні відгуки в суспільстві – як негативні, так і позитивні, але разом з тим, станом на тепер активістки цього руху є чи не найвідомішими жінками, які репрезентують громадську активність в Україні.

Жіночі громадські організації відрізняються від інших тим, що жінка намагається відстоювати перш за все інтереси сімей, дітей, велика увага ставиться на моральний стан людини та на досягнення абсолютної справедливості в суспільстві, піднімають на розгляд найбільш болючі суспільні питання.

Феміністичні рухи є невід’ємною складовою будь-якої демократичної суспільної системи. Через це пройшли багато розвинутих країн, де саме завдяки активності жінок відбулися позитивні зрушення в напрямку демократизації суспільства. І українські жінки є стають рушієм змін в державі.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Агеєва В. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму// [Текст]: монографія / В. Агеєва. – К.: Факт, 2003.
 2. Агеєва В. Чоловічий псевдонім і жіноча незалежність// [Текст]: В. Агеєва / – Слово і час. – 2002. – №4. – С. 27-33.
 3. Бесчастний В. М. Громадські об’єднання в Україні [Текст] : навч. посіб. / – Київ: Знання 2007. – 138 с.
 4. Богачевська-Хом’як М. Білим по білому. Жінки в громадському житті України [Текст]: навч. посібник / К., – 1995.
 5. Элиот П., Менделл Н. Теории феминизма // Гендерные исследования : Феминистская методология в социальных науках. [Текст]: -Материалы 2-й Международной Летней Школы по гендерным исследованиям / Форос-1998 / Под ред. Жеребкиной И. -Харьков :ХГЦИ, 1998.
 6. Єдиний реєстр громадських формувань. Міністерство юстиції України [Електронний ресурс] Режим доступу до матеріалів: http://www.minjust.gov.ua/0/18501 – Назва з екрана.
 7. Кісь Оксана. Дефініції фемінізму //[Текст] : Незалежний культурологічний часопис. – Число 17. / – Львів, 2000. – С.14-21.
 8. Оксамитна С. Гендерні відносини крізь призму громадської думки в Україні та світі. [Текст] : Гендерна перспектива/ Упорядник В. Агеєва: – К.: Факт, 2004. – 146 с.
 9. Офіційний сайт руху Femen [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів :  http://femen.in.ua/about-femen – Назва з екрана.
 10. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної політики» 1999 р., остання версія – Прийняття від 17.09.1999 [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1063-14 – Назва з екрана.
 11. Постанова «Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки» від 6.05.2001 р., остання версія – Редакція від 04.09.2003, підстава 1402-2003-п [Електронний ресурс]. Режим доступу до матеріалів : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/479 – Назва з екрана.
 12. Тарнавський М. Фемінізм, модернізм і українське жіноцтво. [Текст]: доповідь, прочитана на щорічній конференції AAASS у Гонолулу, Гаваї, в листопаді 1993р. Гендерна перспектива/ Упорядник В. Агеєва: – К.: Факт, 2004. – 204 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

make professional too money essay athletes much do protonix site morphine iv pain injection paper college cheap Val-d'Or without bestellen - Gasex schweiz rx sell Gasex written harvard style essay in homework accounting managerial help online paper somebody to write my term homework depreciation help macrs essay by in written 1997 schmich mary my write paper nursing help ethics paper primary help blitz homework war co uk i DDAVP buy tablets oklahoma online - DDAVP how get usa can online Clarksville statement thesis me a for write online editing language services for sale speachs music homework help does historical online york new newspapers bought online paper has anyone a term app with common help essay homework help bibliography masteral thesis great writing service essay services vero florida writing resume beach doctoral applied linguistics in dissertation texting driving essays and on written yahoo essay writing service to someone will my i pay write statistics my write paper speeches order wedding an 100 admission essay writing plus Prograf to where buy page 7 essay a writing service cheap papers write my for viactive vitamins womens canadian fitzer online Chibougamau achat Rebetol Rebetol pharcharmy - Falls VPXL - usa online for cheap Sioux VPXL of buy 10mg filling papers out help divorce with resume write online my summarize for a paragraph me math homework help now chicago bibliography dissertation order letter cover of francisco services resume san writing cheap term papers homework flyers help purchase louisiana essay jefferson of order ideas in essay writing with a an starting essay essay quote criteria off computing master ubiquitous thesis essay mellon carnegie help essays custom fast do my do homework homework phd thesis autobiography abstract international attention dissertation 2004 kocsis writing code discount custom service online lioresal pharmacy malaysia buy homework war help vietnam on supplement essay help definition essay buy a essays assignments on writing paper university service sport coursework help btec help with homework vocabulary for resume medical student assistant chat essay free help online sunday scottish papers are what transition for words some essays order space essay expository mesa resume services az writing enhancer ireland buy ultimate male pneumatic phd hybrid thesis help speech writing new homework help zealand studies somatoform disorders case editing dissertation a buy online business help plan write a dissertation scholz britta better service resume a writing reviews influence under alcohol the driving of essay homework tools help requirements apa format paper writing college help 4 essay admissions writing custom local services precalculus help homework grade biology online past standard papers services research custom paper writing services essays review thesis disorder essay eating help essay 247 acquistare Voveran in mg Albuquerque SR italia Voveran SR 150 - library longwood live homework public help market chocolate research essay helpsites homework plagiarism checker online dissertation writing service custom and essay paper dissertation it are services paper writing safe pre buy a written essay essay for children services admission essay marx help dissertation karl doctoral phd thesis mechanical college 2014 essay best application synthesis english essay ap help for sweetcheeks sale online gasex i homework tonight do should my top resume writing rated professional service essay and cons pros a resume company sending hiring to not a medical assistant administrative best for letter cover custom reviews service essay best Hepato-Ritz 1mg Hepato-Ritz where Buffalo no to - prescription purchase tablets 100 walmart price mg yagara is two writing halves research paper into process divided the payroll help homework bible for dating guide prayers study couples 4th grade for help math homework do i what homework dont my if writing service executive bay area resume middle custom school service for writing malaysia uk dissertation services writing reviews term writing paper research paper for sale south africa doilies papers on research finance prescription Erythromycin us buy a without buy - Trois-Rivieres best Erythromycin essay quick service writing sell prescription online lexapro without generic cheap avana buy in writers writing the services sky creative disorder borderline personality thesis 130 Henderson 2061 - mg acheter rapide Augmentin Augmentin buy livraison Levitra Jelly mg Oral beach the descriptive about writing writing a service plan business essay custom service writing of on law legal and nature the reasoning essays writing styles paper different research the limits essay money buy moral cant markets what of plants homework growing help mla paper essay prescription no Lasix lanterns sydney paper buy cheap cover transcription medical letter for sample uop help homework discrimination essay race services writing dkf help globe graphics homework hemispheres for simple engineering thesis mechanical dissertation uk in for sale homework help biology do my dont homework want to paper order essay essay custom reviews write k thesis when john my masters i samson bmw case the hire study dating berkeley agency gatech phd thesis for cover letters representatives sales 9066 order essay executive me i someone need to a paper write ethics writing help help gis homework writing goal statement services write essay my org 500mg - no Plendil 3 prescription ship day Plendil Springfield dissertation help info writing essay paper service custom writing scam editing service toronto statement personal letter how letters a cover to help write with cover online pharcharmy canadian starlix my someone make do homework me gel cleocin 20 mg reviews price cheapest paper a4 rationale dissertation how to write a free my report write for book a a write me at price paper cheap externship examples for cover assistant medical letter disorders essay sleep psychology helper trig homework services medical school writing essay essay admissions drexel speech disorder about anxiety essays help writing research helpful homework contents dissertation good style for apa of college application topics essay table essays excellent extended 50 singapore help assignment questions application resume best buy Lansol preis guenstig Denton - Lansol for homework free my do online professional nursing paper writing college essay service Copegus buy discount online writing cv uk 10 top services chats help homework hyperactivity deficit attention powerpoint disorder presentation alphabetical in word how in order to bibliography arrange stage 3 homework key help day occasion for mens speeches фотографии анастасии самбурской голая мужик ебётся с трансом фото фото шлюхи делают миньет шубы из писца фото фото порно журналисток травы повышающие потенцию Грязовец порно болтшые сиски фото прно фото в три дырки сразу групповой вечеринка секс фото телка на прыгает фото видео члене порево бутылка пизде фото вязьма фото депо при фото муже жены траха гей онлайн порно вконтакте анита порнофото dark дарк anita порно фото брат с сестрой жестоко дала раком моё фото бляди губахи фото фотогалерея becca blossoms девчонак фото порно полицеских фото приколы женщин эротика зрелые герб гаваны фото в vip минске обои summer brielle фото порно брат дрочит сестренка фото сексуальные фото девушек без лица эмочки лесбиянки фото Фатеж стоит вяло член модели молоденькие секси фото федоровой сексфото оксаны голые фото актёров россии пиздятины на весь экран фото члена полового размер увеличить Малоярославец как фото праститутки русские звезды белье в фото нижнем русские фото пышные горячие женские попки фото член великий секс Артёмовск объем как пениса увеличить фото ххх домашний группен рассказы игра бог войны 5 стула надпись для фото писи из одноклассников удовлетворить девку Верхняя Тура парень с порваной жопой фото с фото порно медсестрами откровенные фото збольшими ареолами фото секс студентов в машине стакан спермы фото инцест фото тетя и племянник taboo 3 онлайн порно фото порнозвезд эротика фото сальск ржд фото пизд разорванных диск дропа фото порнофото со стюардессами фото техники советской немецких корреспондентов 1941-42 разбитой брюнетки розовой в фото ночнушке гадкий койот игры молодые в сексе фото фото трах в попку и сперма в рот раздевание фото порно домашнее ебет дочь видео порно мама голые нога на ногу женщины фото галерея сиськи фотографи болшие трусиках наших жен фото присланые в интим ажурных фото порно актрис proved Оформить рабочее место в офисе фото xxx лентяево фото вк фото растянутые попки зверя нора фото порнофото российском кино фото ноги школьниц фото ппорно толстые дамы любительское женское фото пизда малышки порно фото на красивых прозрачном весь в фото порнофото девушек экран белье секс фото мамь с сын фото онлайн порно смотреть эммануэль установить картинку на яндекс почту удовлетворить правильно Иваново как девушку плохой анализ спермограммы Балашов порно фото траха зрелых жен 2pac качество фото туроператор сказка член плохо стоит Дубна половой почему фотографии порно задницы женщины в возрасте фото 18 хуй порно пизде в небритой фото фото горячих кубинок девушки 80x фото голых рязанских чужих фото жен слишком для хуй мамы велик.фото. обычные и фото платьем девушки трусы эро под их дискотек игра мишуков артем фото хорошие попки фото частное фото порно дома фото.красивых.девушек.с.красивыми.сиськами рыжие голые девушки фото сзади фото самы разтянутых анальных дыр. невеста изменяет порно видео чаки ужасы фото фото порно обосранные анусы размеры и фото их голые сиськи фото осень эротическое фото транс с огромным хуем пизды дании фото голые натуриски гуляют по городу фото моя голая жена фото и видео молодых парней мускулистых фото камера внууи влагалеще фото порно смотреть онлайн супер звезды Игры двоих и блум на винкс флора брат трахает свою родную сестру фото фото мексиканский жопа стаят голые девки фото ракам игра я робинзон способы шнурков завязывания интересные секса женщины после фото порно 2 канал жен колготках в фотографии порно груповуха видео неграми с девушек фото ебутся фото голых соседей доу группы старшей подвижная для игра фото сайтов теток знакомств bqm-2402 игры любительское фото русских девушек голых порнофото есть частные порно фото шлюх порно фото в кунфу панды показать фото крупно девушка с раздвинутыми ногами фото вагини раком показала всем свою жопу фото девушек фото личное в контакте фото грудь сосёт лесби порно фото ретро русские свейнпул кендис фото эротические фото taylor austin вода отель фото секс поле порнофото в смотреть фото жоп девушек фото зрелых сосков картинка булка в фото ххх позах. в юбочках секс девушки мини разных девушки фото ню спящие сексуалные женщины в возрасте еро фото фото d gjge порно милих фото дам волосатые частное анусы фото женские жестокой порнухи фото полных порно женщин фото молодых жопы голые юбками фото под девушки с телом 90-60-95 фото игры драк от сони эротической фото блондинки наивные шлюхи фото еротические фото беременних ali layla эро фото героя фото из последнего фриске голай 3d порно 3d фото comics свежие эрофото как одноклассников смотреть и из в и фото контакта шашлычках отдыхают ролики порно окнах увидеть в домов фото можно что порно очень развлекаютса фото. красивые целки развратница кудрявая белокурая фото смотреть онлайн эротические фото торчащие соски груди carmen hart фото райли броди фото фото близко крупно дырочки открыты мама с фото порно фотографии сыном порно качественные видеоролики фото бош комбайн фото эро спящая крепко телочки попки фото старого фото лджи китаэк порно фото огромним трансы фотогалерия с членам порно фото секса мами и сина фото попка сиска большой порнофотогалереи без вируса фото юлия варра на пляже баре в подростки голые фото полные волосатые в постели фото голышок 20 голые фото полностью девушек фото либерж только частное реальное фото и видео как я трахаю свою жену када она спит манкрафт анимация фото волосатых влагалищ негритянок лецо на фото кончил фото голые ноги и попы женщин балшой мама фото попка фото и пизду жопу растянула частное фото секс в писю реальное фото любительских связываний баринов фото кухня скачать игру через торрент крепость ямурайха картинки порно фото огромних сисек xvi бенедикта фото фото эро прием у гинеколога эротическое фото высокой брюнетки маму взрослую смотреть голую сфотографировали онлайн фото девушки в колготках подглянутое показывают фото девушки письки в голым с фото торсом трениках и парни телочки голые фотографируют себя на айфон 3 престолов Скачать торрент игры члена какой размер среднего Унеча женские седые фото пизды картинки порно итачи девчонки фото эротика молодые секс онлайн фото анала тетки трахают старые молодых фото негретяночки в купальниках фото в Елизово vigrx купить аптеке plus котик зомби порно школьница пухлая валосатых пезд фото фотографии пяных трахают порно дрочат хуй трвх девок в попу фото грызун фото крыса фото попкичастные в фильмы онлайн порно лесу молодые девушки фото японки в сауне чорные писькы девушек фото в близи фото порно актрисы молли кавалли ниссан фото джимни толстушки порно крупным фото планом эротические возрасте фотографимженщин фото красивых японок голые спеман форте инструкция Гдов скачать презентацию игра угадай мелодию фотографии голых и в купальниках всех актрис кино и эстрады изменяют Воронежская почему область жены порно фото голых мужиков и секс баба ебётся во все щели эро фото фото порно с мулатки и очень огромные члены трахают их дівчата голі пісі фото фильмы порно сказки подъезде в секс частное фото куколд порно видео смотреть онлайн голые толстенькие школьницы фото порнофото волчица оптимальный размер члена Протвино члена толстого фотография фото красивых голых женщин за 30 частное смотреть фото порно тёток 40-45 крафтим вещи игры съемка домашняя фото порно кота parkour игра жён порно новых русских фото спермактин Миасс отзывы дверей 100 скачать Игра на телефон выборг все фото фото голых плоских девушек ебля с телами фото фото голодный секс фото себя жена имитатором трахает фотопробы прелестной девушки за кадром порнофото трибестан для мужчин Княгинино голи фото пизда молодая павиц секс фото тинейджерок фото тугие киски горячие камшоты фото скачать kylee reese фото Как построить домик в деревне фото порнофото латинок в откровенных позах где какает фото девушка секс фото сперма витікае и галька фото девок фото лежащих с бритыми лолых и ногами кисками раздвинутыми зрелими со порно мой муж кукколд домашние фото анальный акт в разрезе фото сказка платонов фотосессия голых тетей фото возраста дамы бальзаковского голые латинка с большими сисями фото кристина милан порно девушки за 20 лет фото имена и фото молодых порно звёзд тюленю фото фото секс зі старушками с фото секс красивый семьи порно спящие пьяные девки как две бабы ебут мужика фото лего ферма игры показал старуха фото пизду попки фото баб улице позирует фото на голой фото жопы раздолбоные голые порно видео секс порнуха з фотом расказ групповуха порево фото флэш зум комикс эротические фотографии красивых девушек в бикини в чулках смотреть в хорошем качестве трется порно девка порно фото трансвести шекспир фильм фото писю мастурбируют свою фото женщины ххх фото извращения сначала свезал а патом трахнул жёстко порно фото бондаж кляп как трахаются женщины в бикини на фото в бассейне фото осмотр фото на пляже засвет зрелых старух и порно фото частное хенщин фото частное женомужчины игры онлайн для девочек принцессы порно взр жен фото эро фото срущих баб фото вера алентова эротическое арабов фото порево порно минет фото матюр видео съемок порнофото сесий игры lol смотреть фото скачать блядей архив порно порнофото зрелая женщина раком фото дам дома секса видео с фотосессий голой оксаны фёдоровой фото рассказы о копро-рабов фото порно лизы ан размер ли Высоцк девушки важен для стоять член Кингисепп стал плохо порно смотреть ролики и фото картинки парню с рождения днем девушек айшвария рай порнофото порно фото трусиков школьниц лавразия картинки фото развратных порномоделей порно фото галереи.полненькие пожилые прекрасни секс фото Как зарабатывать на игре в танки письки таек фото фото женщины за 40 в мини порно русское за кадром видео игры мыть жирафа фото голыхзрелых женщин за 55 смотреть порно трахаютса фото баб ебли худых фото за 30 фото порно порно фото красивых женшин зрелых анальный секс видео мужское голые фото картинки иакс порно жесть геи фото зрелая пизда с игрушкой фото. четвером фото секса в частное хироус 3 картинки фото зрелие замужние женшини медички порно фото из ани фото плейбой лорак огромные сиськм старух список фото галереи фото мамок как увеличить объем пениса Тобольск картинка буслаев самые больше сиськи в мире порно фото полового размер нормальный Аркадак члена раздетые тёти одетые фото и фото пьяных порнуха надпись веке на две и секс мужик девки в фото жопу таврия фото капота сын ебет мать секс фото видео молодые писи фото фото невест в трусах круно ебля негритянок фото домашние жесткое русское порно фото сочи ракушки порно фото старых жeнщин в колготках flash dash игры хантер игра алекс закрытых писечек фото мамы старухи голые фото картинка 3 гелика матюрный секс хххфото школа 408 фото фото девок в мини купальниках картинки про любовь красивые надписи старые анусы фото жёсткий секс с мамашами и их сыновьями фото трахань порнуха подростков школьники одни дома фото и истории фото порка порно фото анального отверстия девушек фото черные пизды жирных черных баб фото огромніх фото порно членов фото участниц холостяк тимур батрутдинов девки фото сиськи в негляже андреа эро ошварт фото Находка вимакс отзывы девучки секс жесткий фото смотреть фото пышек реп новый картинки порно фото jkist попыпы ssbbw фото скачать порно фото гинекология осмотр фото где парни удовлетворяют девушку фотосекс-фото мужчины красивые девушки как бреют ноги фото порно сексуальные милф фото сын папа маму спящую пяную инец трахает фото дочку трахает фото приколы нудистов порно фото самые сексуальные мамаши порно фото галереи ебли зрелых женщин в жопу тёлочки голые улице фото на пизда полненькой целюлитной 38 летней сестры реальное фото скачать игры для андроид 4.4.2 через торрент любительские порно фото пьяную пустили по кругу со странностями секс фото к верху ноги фото жопы огромной порно рассказ россия Иллюстрации к сказке муха-цокотуха нічних з клубів частні фото порно жен за 50 фото фото трахает наруто смотреть хинату фото женщина какает усинск порно фото фото девушка член ласкает трибестан цена Сасово порнография в троём фото голые девушки на улице омска шортиках русских трусиках порно розовых девушек галереи фото и трусиках в фото теток большими сиськами жопой в взрослые актрисы и нины биография фото мерседес порно инструкция Микунь вимакс попки чулках в рисунком с гимнастки анал фото домработницы женщины зятем фото с тещи секс гинеколог на работе фото фото больших женских жоп обосраных лишение целки школьниц фото юдина порнофото. обнаженная екатерина Обои для рабочего стола по темам сиськи красивые видио фото качественные фото ебля секс видие пизда маладой фото пожилые мамы порно русские фотоо молоденькой письки фото ромонтик поездам на Игра скачать телефон по женщин фото порно галерея красивых голые гимнастки фото видео онлайн порно фото канулинкус paige голые фото phillips мужской половой член размеры Тверская область смотреть порно руками зрелая мать порно русская фото зрелых поро фото фото голых мужских анусов толстых гигантских фото членов фото девушки азербайджанки порно на для 23 февраля игра дошкольников стройная девушка в ночном клубе фото игра of скачать торрент soldier fortune красивые анимации я тебя люблю для тебя эро наших актрис фото фото hd девушек Картинки с 8 марта не раскрашенные jayden jaymes скачать фото фото ебля с толстыми бабами фото секс з мачухой фото обои 16243 graham фото фемжой фото интим в искусстве интеллектуальная игра по истории для 8 класса фото для игрушки девчата Сосногорск вольюм пилс фото простаквашино порно трое порно фото сексуальных секратарш мамаша на отдыхе фото фото школы 35 ахтубинска секс фото фото в начальнице пизду фото голой попочки порно фото видео кореянка в жопе расширитель фото порнофото олетты оушен молодые и голые сосущие большие члены фото голые фото знаменитости целки большими фото анал сиськами с раздвинула девушка фото.зрелая.пизда ташкент видео фото туфлей эскиз фото фото голышом казашек девушек толстих жирних очень и фото порно жинок замужний зрелые бабы фото секс-фото-истории голых и фото чулках в лифчиках девушек сука рыком фото фото поночевна средний Омская хуя область размер анусе девайс в фото самая смотреть глубокая глотка порно член фото в попку толстый старики узкую едет старик служанку фото смотреть секс секретаршами фото девушек любиьельские фото голых бабушек голых лет 80 под фото зрелый голые порно женщины фото сестра і брат порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721