Телебачення як засіб маніпуляції масовою свідомістю (на прикладі українських теленовин)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто телебачення як засіб політичного, економічного та інших видів впливу на свідомість та діяльність людей. З’ясовано роль теленовин у формуванні громадської думки як головного джерела інформації про те, що відбувається у країні та у світі. Досліджено маніпулятивні прийоми теленовин.

Television is researched as a means of political, economical or other kind of influence on the consciousness and the activity of people in the article. The role of telenews is elucidated in the formulation of public thinks as the main reservoir of information about the events in the county and all over the world. The manipulative methods of the telenews are investigated.

Постановка проблеми. У сучасний період розвитку українського суспільства успішне рішення політичних, економічних і соціальних завдань усе більше залежить від дії такого суб’єктивного фактора як соціальна активність особистості. Люди, насамперед молодь і діти, все більше часу проводять біля екранів телевізорів. Важливу роль у формуванні активності грають засоби масової інформації. Про зростаючу роль друкованих видань, радіо і телебачення в суспільному житті країни свідчать їхній бурхливий ріст, поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти найвіддаленіших районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище. Широкі можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати механізми їхнього функціонування і розвитку, ефективність впливу на аудиторію. Новинні програми – своєрідний інформаційний епіцентр телебачення. Вони відіграють важливу роль у діяльності телебачення як одного із фундаторів громадської думки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для написання статті було використано новітні наукові матеріали, що вивчають проблему маніпулювання масовою свідомістю телебаченням. Зокрема, це стаття Білої І. Ю. «Про дитяче телебачення, якого немає в Новій Україні», наукова праця Кондратьєвої Є. В. «Зв’язки з громадськістю», публікацію Кушнірової О. О. «Сучасні технології маніпулятивного впливу».

Метою дослідження є визначення впливу телебачення на систему соціального формування особистості. Завдання дослідження:

1) Виявити прийоми психологічного впливу телебачення на глядачів та вказати на особливості кожного з них;

2) Визначити вплив теленовин на формування громадської думки на прикладі «ТСН» на телеканалі «1+1».

Під засобами масової інформації розуміють газети, журнали теле- і радіопрограми, кінодокументалістику, інформаційні агенції, інші періодичні форми публічного розповсюдження масової інформації. Вони виступають посередником між журналістом, дослідником і аудиторією. В процесі функціонування засоби масової інформації здійснюють двобічний зв’язок між комунікатором та реципієнтом (тим, хто сприймає інформацію), відбувається своєрідне спілкування – не особисте, а за допомогою масових форм зв’язку. Діяльність ЗМІ має важливі суспільно-політичні наслідки, оскільки характер масової інформації, адресований аудиторії, визначає значною мірою її ставлення до дійсності і напрям соціальних акцій. Тому ЗМІ не лише виконують інформативну функцію (хоча вона має бути основною), але пропагують ідеї, погляди, вчення, політичні програми і беруть, таким чином, участь у соціальному управлінні. Шляхом формування громадської думки, вироблення певних установок, вони спонукають людину до тих чи інших вчинків. Індустрія свідомості стає найважливішим інструментом політичного панування і в той же час інструментом приховування цього панування монополістичної еліти. (( Багдикян Б. Монополия средств информации [текст] / Б. Багдикян.— М.: Академический Проект, 1987.— 234 с.))

Винайдене на початку XX ст. телебачення стало найважливішим засобом поширення інформації та одним із видів послуг. Датою справжнього народження телебачення можна назвати 1937 р., коли відбулася перша телетрансляція для широкої публіки з лондонського «Александер-Пелас». Над проблемою розвитку телебачення працювало багато вчених, зокрема шотландець Джон Лоджі Байард, росіянин Володимир Зворикін та американець Філо Фарнсуерт. (( Вачнадзе Г. Н. Всемирное телевидение: новые средства массовой информации — их аудитория, техника, бизнес, политика [текст] / Г. Н. Вачнадзе. — Тбилиси: Ганатлеба, 1989. — 672 с. )) На сьогодні телебачення є засобом розповсюдження соціальної інформації, за допомогою якого набувають масового тиражування духовні цінності та соціальні норми, які в систематизованому вигляді відбивають пануючі світоглядні уявлення, суспільний настрій. Розповсюдження інформації на телебаченні є засобом політичного, економічного та інших видів на свідомість та діяльність людей.

У вік електронних засобів масової інформації втратили відмінність періоди дитинства і дорослого життя. Поява телевізора перетворила, як стверджується, культуру в «емоційне споживання» кадрів, які змінюються на екрані кожні три секунди. Підраховано, що за перші п’ятнадцять років підліток проводить біля телевізора 16 годин, причому в кожній програмі він бачить як мінімум три сцени насильства. Дослідження, проведені у ряді країн з метою вивчення ступеня перегляду дітьми телепередач, показали, що перші контакти з телебаченням діти мають уже у віці двох років. У віковій групі трирічних вже 60% дивляться телепередачі більш або менш регулярно. Як свідчать вчені, занадто великою є участь у регулярному перегляді телепередач дітей у віці від трьох до шести років. (( Біла І. Про дитяче телебачення, якого немає в Новій Україні [електронний ресурс]/ І. Біла.— Режим доступу: URL // http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=9409.— Заголовок з екрана. ))

ЗМІ здійснюють вплив на суспільство та його розвиток. Особливістю масово-інформаційних процесів останнього часу є їхня «демасифікація» – можливість вибору для індивіда тієї інформації, яку він сам хоче отримати, а не яку йому нав’язують ззовні, хоча це й пов’язано з певними труднощами технічного й політичного плану. Крім того, далеко не кожна людина має талант відділяти правдиву інформацію від неправдивої, що їй пропонують, тому й існує такий ефект, коли, за виразом Г.Тарда, «під впливом преси в суспільстві створюється колективна свідомість, об’єднана атмосферичною оболонкою, коли певні якості індивідів взаємно позначаються одне на одному, а їх дії спрямовуються загальною течією ідей й пристрастей. Така духовна єдність індивідів породжується одночасністю їхніх переконань, що формуються пресою.

З точки зору соціальної науки маніпулювання – це система засобів ідеологічного й соціально-політичного впливу з метою зміни мислення й поведінки людей всупереч їх інтересами. (( Костенко Н. В. Ценности и символы в массовой коммуникации [текст] / Н. В. Костенко. — К.: Студцентр, 1993. — 350 с. )) При цьому люди часто не усвідомлюють, що їх світогляд, потреби, інтереси та в цілому спосіб життя багато в чому залежать від тих, хто ними маніпулює. Виходячи з цього визначення, виділяють два основних види маніпуляції: оперативну маніпуляцію свідомістю й поведінкою людей та стратегічну маніпуляцію. Оперативна (або ситуаційна) маніпуляція полягає в тому, що, використовуючи вже наявні в свідомості людей цінності, потреби, стереотипи, звички, маніпулятор змушує їх сприймати ту або іншу соціальну інформацію так, як йому вигідно, й спрямовує їхні соціально значущі дії у потрібне для себе русло. Широкі маси людей діють так, як це спланував маніпулятор: голосують чи не голосують, мітингують, створюють хаос або, навпаки, дотримуються порядку й демонструють велику організованість. Стратегічна маніпуляція полягає в тому, що на протязі багатьох років в свідомості людей формуються ті цінності, потреби, ідеї, стереотипи, звички, які й самі по собі сприяють підтримці стабільності вигідного маніпуляторові політичного й економічного ладу й можуть бути використані в оперативній маніпуляції, якщо з’явиться така потреба. У будь-якому разі влада пов’язана з інформацією і спирається на неї. Виходячи з цього, якість цієї інформації та її доступність здійснює суттєвий вплив на характер системи володарювання. (( Багдикян Б. Монополия средств информации [текст] / Б. Багдикян.— М.: Академический Проект, 1987.— 234 с.))

Найбільш відомий та простий засіб владного впливу й контролю над інформаційними процесами – цензура. Держава за допомогою спеціально призначених й відповідальних перед нею чиновників регулює зміст друкованих та інших інформаційних матеріалів. Результатом такого контролю нерідко є настільки значне втручання у діяльність засобів масової інформації, що вона втрачає багато своїх функцій щодо відображення соціальної дійсності. З іншого боку, демократичне суспільство наділяє працівників засобів масової інформації великими правами, але останні несуть і велику відповідальність перед суспільством. По суті ЗМІ знаходяться в замкненому колі: виражаючи і формуючи громадську думку, засоби масової інформації, з одного боку, акумулюють досвід і волю мільйонів, а з другого – впливають не тільки на свідомість, а й на вчинки групової дії людей. (( Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием [текст] / С. Г. Кара-Мурза. — К.: «Ориани», 2000.—448 с.))

Виділяють три основні точки зору щодо застосування маніпуляційних методів:

маніпуляційні методи самі по собі нейтральні, і все залежить від того, ким вони застосовуються;

існують прийоми, якими можна користуватися, і є такі, які слід заборонити;

маніпуляційні методи впливу на свідомість наносять шкоду людям, і їх слід заборонити взагалі.

Наприклад, вперше можливості телебачення для політичної реклами були використанні в США в 1952 році у виборчій кампанії Ейзенхауера, а сьогодні це стало невід’ємною частиною усіх виборчих кампаній. Телевізійний ролик доволі важкий та одночасно дуже поширений вид політичної реклами. Це пов’язано з тим, що телебачення вважається сильним каналом впливу на виборця. (( Телебачення – смачно чи корисно? [електронний ресурс].— Режим доступу: URL // http://www.1tv.com.ua/about/press/06/11/14/16/56.html.—Назва з екрана.))

Найвідомішими методами психологічного впливу на людину дослідники вважають:

1. Посилання на авторитет, дія якого ґрунтується на довірі громадян до певних авторитетних фігур, так званих лідерів громадської думки, якими зазвичай бувають відомі науковці, популярні співаки й актори, спортсмени, релігійні діячі тощо. Ця техніка також має іншу назву – використання «ікон» або «слонів».

2. Посилання на анонімний авторитет. Для цього наводяться посилання, цитати документів, оцінки експертів, результати соцопитувань. Широко використовуються лінгвістичні конструкції на зразок: «Більшість експертів зійшлися на думці…», «Джерело з найближчого оточення кандидата повідомило…» тощо. Як відзначає відомий російський дослідник маніпулятивних технологій В. Сороченко, посилання на неіснуючий авторитет додає інформації солідності та переконливості. При цьому джерело не ідентифіковане і відповідальності за помилкове повідомлення журналісти не несуть.

3. Навішування ярликів. Ярлик – це елемент антиобразу кандидата, негативна характеристика, яка зазвичай не є правдою, однак активно «навішується» штабами суперників за допомогою інформаційних технологій і з часом вкорінюється в масовій свідомості.

4. Технологія залякування. Згідно із дослідженнями Інституту соціальної психології в рекламі не повинно бути інформації, яка б несла страх. Також вона не повинна демонструвати переживання задоволення від чогось (це може викликати у людей залежність), порушувати логіку, просувати алогічні тексти, пропагувати неадекватну мотивацію до діяльності та успіху, створювати смисловий дисонанс між етнічно-культурними цінностями та пропагованими ідеями, порушувати ідентичність (національну, культурну, статеву).

5. Відволікання уваги, метод «копченого оселедця». Цей термін придумали політтехнологи, бо запах копченого оселедця збиває нюх собаки, а техніка застосовується для того, щоб відвернути увагу аудиторії від важливої, але непотрібної інформації з допомогою іншої інформації, поданої в максимально сенсаційній формі.

6. «Нейролінгвістичне програмування» або НЛП, тобто управління людською свідомістю за допомогою лінгвістичних конструкцій, архетипів, візуальних зображень тощо. Засновниками НЛП вважаються американці Джон Гріндер і Річард Бендлер, які знайшли взаємозв’язок між жестами, мімікою людини і структурою її мови. ((

Процак Х. Засоби психологічного впливу та маніпуляції громадською свідомістю [електронний ресурс]/ Х. Процак.— Режим доступу:

URL // http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/zasoby-psykho-lohichnoho-vplyvu-ta-manipulyatsiyi.html.— Заголовок з екрана.))

Отже, маніпуляція свідомістю найчастіше спрямовується на такі складові

людського життя, як: слово, число, логічне мислення, міф тощо. Відомими методами психологічного впливу є: посилання на авторитет, навішування ярликів, технологія залякування тощо, які активно використовується на телебаченні – одному із видів засобів масової комунікації.

Ні у кого не викликає сумніву постулат, що дітям шкідливо багато дивитися телевізор. Від цього псується зір, постава і настрій. Але не тільки. Від телебачення серйозно страждає дитяча психіка – до такої думки прийшли американські вчені. Поведінка дітей до року, виявляється, безпосередньо залежить від того, що вони бачать по телевізору. Американські психологи з’ясували, що телебачення активно впливає на психіку навіть однорічних дітей. Малюки можуть турбуватися або радіти залежно від побачених програм і реакцій на них батьків, а випадковий перегляд фільмів жахів може серйозно попсувати психіку. У зв’язку з цим учені закликають дорослих обережніше вибирати телепередачі, які вони збираються дивитися у присутності своїх дітей.

До цих пір суперечки з приводу впливу телебачення на дитячу психіку велися в основному навколо дітей дошкільного і шкільного віку. Нові дослідження показують, що піклуватися батькам про здоров’я своїх дітей необхідно набагато раніше. «Навіть дванадцятимісячні малюки роблять висновки, ґрунтуючись на емоційній реакції дорослих,» – говорить керівник дослідницької групи, психолог із університету Тафтс у Бостоні Донна Мамм. «Виявляється, емоційну інформацію, отриману за допомогою телебачення, маленькі діти можуть використовувати і надалі, оскільки телебачення певною мірою формує у них матрицю сприйняття навколишнього світу. Це означає, що дорослим слід двічі подумати, перш ніж розмовляти з маленькою дитиною в різкому або грубому тоні і садити її поряд із собою для того, щоб дивитися програми або фільми, зовсім не призначені для її віку,» – відзначає Донна Мамм. (( Діло хазяйське [текст]: всеукраїнська газета корисних порад / засн. ТОВ «ТРВК «Новий день»; гол. ред. Г. Вдовиченко. – 2006 – … – Кіровоград, 2008. — № 39(93).— 25 вересня.))

Німецький письменник Бертольд Брехт підкреслював, що при використанні творів культури для маніпулювання людською свідомістю відбувається процес, який він назвав «переплавкою духовних цінностей». Серйозно турбує і те, що сучасна молодь більше уваги приділяє «агресивним формам культури», які розповсюджуються із швидкістю епідемії завдяки поширенню засобів масової інформації, а книга, як джерело духовного розвитку відступає на другий план.

Сучасна людина певною мірою є «телелюдиною». Телебачення – це важливий фактор її існування. Воно є не тільки джерелом інформації. Кількість часу, проведеного біля телевізора, демократичність, доступність телепродукції – все це справляє великий формуючий вплив на смаки й уподобання людини. Молодь, особливо підлітки – найбільш активна глядацька аудиторія. За даними соціальних наук, підлітки сприймають телеекран як інфомуючий канал і як співрозмовника. Бажання розширити обсяг відомостей про навколишнє життя, приємно провести час – ось основні мотиви дитини. З іншого боку, існують мотиви особистісного ставлення. Підлітки звертаються до телеекрана, щоб отримати підтвердження або заперечення їх позицій як суспільно значущих, придатних до порівняння з суспільними зразками. Соціально цінна інформація високого морального і художнього ґатунку, яку надає телебачення, може допомогти дитині вийти за межі безпосередньої соціальної ситуації, в якій вона опинилася, розгорнути перед нею широке поле соціальної взаємодії з іншими людьми, допомогти вийти з моральної та психологічної кризи. (( Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды [текст]: учеб. пособие / Э. Г. Багиров. — М.: изд-во Моск. ун-та, 1976. — 119с.))

Телевізійні новини, а надто провідних телеканалів, завжди перебувають у центрі уваги громадськості і політикуму. Новинні програми – своєрідний інформаційний епіцентр телебачення. Їхнє виробництво постійно вдосконалюється, мета новинного процесу – здобуття високого рейтингу, тобто залучення якомога ширшої аудиторії. Досягнення такої мети можливе завдяки вдосконаленню технологій інформаційного виробництва. Порівняно з попередніми роками сучасні новини загальнонаціональних телеканалів є здебільшого яскравим і насиченим продуктом. Однак, як стверджують західні медіа-фахівці, теленовини стоять на порозі радикальних змін. Нинішні творчі досягнення інформаційників подекуди вже визнаються архаїчними. Отже, на часі модернізація теленовин. Можна передбачити, що істотним елементом цього процесу буде технічний аспект (віртуальні студії, режим прямих ефірів тощо). Водночас, зрозуміло, ускладнюватиметься і творчий бік новинного виробництва. Перед інформаційниками ще гостріше постане проблема усунення статичності повідомлення. Власне, ця публікація спрямована на пошуки ефективних (суто репортерських і менеджерських) технологій, здатних підвищити якісний рівень новин вітчизняного телебачення. (( Кондратьев Э.В. Связи с общественностью [текст] : учеб. пособие для высшей школы / Э.В. Кондратьев. — М.: Академический Проект, 2004. — 432 с.))

Телебачення часто нав’язує глядачам викривлені пропорції світу: катастрофи, вибухи, смерті і мало позитиву. Новини у багатьох випадках не інформують, вони залякують і розважають. Прикро, що значною мірою ця загальна тенденція відобразилася на другому за показниками рейтингів всеукраїнському каналі «Студія 1+1». Утім, це закономірно. Ще у березні 2008 року нові власники даного телеканалу – компанія «СМЕ» – оголосила про переорієнтацію «ТСН». Згідно з новими правилами, «90% новин, що входять до випуску, формуються за ознаками шести «С» та одного «Г». Йдеться про Скандали, Сенсації, Страх, Секс, Смерть, Сміх та Гроші. Тобто майже усі новини, що наповнюють випуск і відповідно цікаві для глядачів «ТСН» мають вищезгадані ознаки. Дуже ефективні журналістські розслідування, прихована камера. Виняток деякі новини культури і мистецтва – вони глядача мають розважати». Проаналізувавши випуски «ТСН» у лютому 2009 року, було виявлено, що актуальними темами місяця стали гроші, сенсації, страх.

У діяльності телебачення велика увага приділяється ролі новин як одного із фундаторів громадської думки. Значна частина населення не читає газет, тому телевізійні новини є головним джерелом інформації про те, що відбувається у країні та у світі. У зв’язку з цим працівники «ТСН» використовують різноманітні прийоми роботи з інформацією для її оптимального впливу на споживачів. До таких прийомів відносять:

1. Замовчування. «Невигідна» інформація приховується, упускається, а залишається лише «вигідна».

2. Перестановка. Необхідні інформаційному суб’єкту позиції виносяться на початок матеріалу, у той час як інші, дійсно значущі, пересуваються на задній план.

3. Залучення авторитетного посередника. Шукається авторитетне джерело, яке містить таку ж саму інформацію. У такому випадку подана інформація буде звучати переконливіше.

4. Підбір опитування і рейтингів. Підбирається і опитується така сукупність людей, думка яких працює на вирішення даного завдання.

5. Підбір цитат. Подаються цитати без коментарів, які в комплексі працюють на потрібний результат.

6. Використання емоцій. Використання емоційних матеріалів в умовах нестачі фактів і цифр.

7. Монтаж. Вибір із великої кількості фото-, відео-, аудіоматеріалів таких, які змалювали б деякий об’єкт у вихідному або, навпаки, невигідному ракурсі. (( Кушніров О. О. Сучасні техноголії інформаційного впливу [електронний ресурс]/ О. О. Кушніров.— Режим доступу: URL // http://revolution.allbest.ru/journalism/00027522_0.html.— Заголовок з екрана.))

Зазначені вище прийоми роботи з інформацією активно використовуються працівниками «ТСН» у їхній повсякденній діяльності для оптимального впливу на свідомість глядачів.

Від кожного випуску новин глядач хоче відчути, як пульсує життя країни і світу, збагнути причинно-наслідкові зв’язки подій та явищ. Журналісти зобов’язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотворюючи їхнього первинного змісту. Особливо це стосується імен, прізвищ, власних назв, цифр. Повідомляючи про подію з чужих слів, журналіст має перевірити її щонайменше з двох незалежних джерел. Якщо не можливо, то про це слід повідомити глядачів. За точність оприлюдненої інформації відповідає репортер. Редакція визнає підтверджені фактичні помилки та, наголошуючи на цьому, виправляє їх прилюдно.

Отже, новини є головним джерелом інформації про події та явища, які відбуваються у країні та у світі. За допомогою певних прийомів роботи з інформацією (замовчування, залучення авторитетного посередника, підбір цитат та рейтингів, монтаж тощо) вони впливають на свідомість глядачів, формуючи тим самим громадську думку про певні події та явища. Телепрограма «ТСН» також використовує маніпулятивні прийоми, але їхня діяльність контролюється Редакційним статутом Телерадіокомпанії «Студія 1+1», який містить вимоги щодо створення та поширення інформації на згаданому телеканалі.

Висновки. Телебачення є засобом політичного, економічного та інших впливів на свідомість та поведінку людей. Новинні програми – своєрідний інформаційний епіцентр телебачення. Їхнє виробництво постійно вдосконалюється, мета новинного процесу – здобуття високого рейтингу, тобто залучення якомога ширшої аудиторії. Досягнення такої мети можливе завдяки вдосконаленню технологій інформаційного виробництва. Сучасні новини загальнонаціональних телеканалів є здебільшого яскравим і насиченим продуктом. Проте телебачення часто нав’язує глядачам викривлені пропорції світу: катастрофи, вибухи, смерті і мало позитиву. Новини у багатьох випадках не інформують, а залякують або розважають. Ця тенденція простежується і на каналі «1+1» у випусках «ТСН». Тому актуальною проблемою є вивчення маніпулятивних технологій, які активно використовуються під час трансляції сюжетів теленовин, щоб навчитися розпізнавати правдиву та недостовірну інформацію про події та явища, що відбуваються у країні та світі.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write essay service application best college dissertation engagement employee lot pay here business here car plan buy writing servicequotquot thesis quotquotcustom dissertation 5 chapter 4 writing to start how a service writing resume help essay a level french writing college admissions service essay professionally uk services dissertation structure writing research essay help with papers college house on the essay custom essay help college service editing admission writing help essay college trafficking essay drug tx writing best dallas services resume in e dissertation thesis and paper writing conference tips writing service college essay admission essay code my promo custom write term paper college assignments my professional writing essay service robinson essays crusoe for to my someone do pay essay in help homework math games papers test tamil free online atlanta ga resume service writing pregnancy teenage essays thesis in phd network neural cancer colin alliance for paper college essays buying pharmacy yagara canadian write paper service service on customer management essay biology helpers homework buy suhagra american pharmacy my marketing write paper gendarme the essay help write uk my report apply working online papers for aol search help homework a for scholarship to resume write a how help mcginty college admission essay myers digital library thesis hec phd hire a for new a writing release press public essay versus rights order individual write argument how to a strong zoosk online dating australian undergraduate essay admissions purdue writing essay esl service writing proposal kit xdating wanam delivery arjuna 3 day help alaskan homework write in english a essay how canadian papers term writers india tablets viagra 100mg plus from system ordering thesis restaurant business writing services plan uk best an for write to introduction way essay an 10 cv service writing us good buy essay place with help persuasive writing in essay are underlined websites an order a1essays order of copies thesis others have term you papers purchased reflective essay writing admission elephant homework homework help on assignment preambule written ib french writing antonio in service resume san professional help english essays with literature homework control help quality online cialis jelly buying canada in essay writing custom papers buy online thesis essays of about examples written yourself bbb writing services resume essay writers psychology and editing services writing letter cover sample order purchase lyon acheter requip sur 64 melbourne services writing cv cheap paper write for me a research dating alexa vega history helper essay online amoxicillin info pdr drug system book sale purchase paper and term on research nursing diabetes sales associate for objectives resume for residency personal medical statement application for purchase paper research thesis order navigation menu practice writing sheets custom objective medical assistant a for for resume of obsessive compulsive disorder study case 20mg sumycin bestellen rezeptfrei homework help free physics accounting cost help homework com custom paper writing from avodart 100mg tablets india and descriptive writing narrative billing for medical resume and sample coding protonix where purchase to and help customer proposal satisfaction dissertation on writing resources essay philo dissertation sujet resume government services writing federal shipping order free silfar bc homework help reviews paid to write movie essay free writer cipro nitrofurantoin and homework club help geography help essay my do history homework american paul help revolution homework revere student key help stage 3 homework human phd resource strategic on management thesis do essay me for someone need an to cover with help letter school write medical your how statement personal to for custom help coursework essay jobs custom paper a term order dissertation question research sample plan north carolina parental of be a review in chronological literature order should the world essay diversity in my paper custom write my paper apa write format herpes dating sites brisbane cost help assignment comparative theory model plans airplaine to paragraph order sentences make in put thesis of in contents order zoster disease reactive varicella math homework help websites company me why should hire essay a online music american dissertations doctoral cover for service buy letter best customer english help papers writing free medication plan sale assignment literature review for writing application of school of statements examples for medical personal 4 with a writing help days dissertation eurobarometer online dating user language preferences professional services long island online writing resume essay in canada service writing online order biloba-ritz prescription buying mail without help dissertation with topic in thesis writing research someone write paper my 90 how business plan write to good application a day dissertation defense psychology powerpoint esponenziali online equazioni dating risolutore essays writers uk paper reviews buy research 9 english grade help homework how to essay good killer a application sat write change on management phd thesis school students essay written by high review literature research buy student help essay nurse homework free online help beliveau relationships emmett dating for maintenance resume mechanical engineer my i help with homework need geometry essay buy argumentitive cheap exponents homework helper electronics engineering about thesis writing papers descriptive paper civil disobedience research resume service writing chain supply cheap ghostwriter how a find to social essay service propecia acquiring write my paper philosophy me for reflective a essay buy writing reviews college essay service it me for assigments do pay i statement my to someone can personal write society help honor essay national assistants letter cover medical sample for best london cv club writing service thesis literary analysis statement good for written custom papers review service pay homework tips scientific writing paper expert writers assignment writing for money paper homework angles help essay buy narrative in dissertation politics doing essay easy buy to do your pay someone resume term help cheap paper reminyl preise lele and pons dating twan kuyper vigrx germany buy online gold cheap Предметы на букву и в картинках стройнее на фото порно фото черных геев стальных колес 18 есть игры Какие фото Снежана после камбур операции Все игры пол царства за принцессу Фото красивых букетов с девушками порно фото матур и милф Тесто для пиццы на дрожжах фото 80-х фото ретро порно девушек сперма лицах на у фото Офигенные картинки с днём рождения Выживание с динозаврами видео игра жопы толстые фото большие раком Плейкаст днем рождения картинки с Человек паук игры чтобы сам играл Скачать vikings war of игру the порно фото с аннет шварц писька кати жаркова.фото смотреть фото пизда мышинный глаз Откидные пандусы в подъездах фото и голая потап фото настя настя из ископаемое класс 4 полезное Золото samsung на s2 игру Скачать galaxy Как выглядит 4 размер бюста фото фото панковой виктории голышом фото крупным планом влажный анус девушки письмах на голых боди-арт фото Штора фото на и одном карнизе тюль фото самбиста без тачки 2 игра Скачать торрента Шапки для мальчиков с бубоном фото Игры watch dogs скачать торрент порно пухлые в чулках фото условиях Растения домашних в мимоза с Букеты тюльпанами фото задать интересный вопрос на сайтах знакомств женщины фотогалерея леди взрослые голые месяцев 12 сказка Смотреть мультик на фото Укусы насекомого человеке фото инцест трахни маму фото сиськи висячие огромные маринкины фото обычных телок скачать для подруги статус Смешной лучшей фото неожиданно еб надежда мейхер грановска еро фото фото секса в ванной клубникой фото с Бисквитный торт с школе. папа фото секс в акте половом при член падает Омск Картинки дачные хитрости от а до я Скачать игры для мальчика 7 лет трахнул сразу фото двоих фото старую трахнул пизду как на Игры скачать пк ангри берс индианкой видео фото втроем и с Скачать живые обои на самсунг с 3 совратил порно доч папа фото молодежь голая Деревенский дом после ремонта фото Как выглядит плод в 6 недели фото китайские девушки сексуалние порно фото картинки юра хоя Скачать андроид игры для шарики гонки мальчиков для игра Онлайн Скачать игру создать свой мультик фото удэ бурядское порно улан смотреть фото голых зрелых женщин с россии Картинка world of tanks для ютуба Самые большие вулканы в мире фото фото оксана фёдорова секс Игры мойка машины для мальчиков Китайские java игры для сенсорных фильмы фото порно фото секса в троем часное Как сделать траурную рамку на фото порно скайп в реальном времени Игры гонки на выживание торрент порно-йога фото порно фото анала телок шалавы в подъездах фото голые памятники Фигурные фото из гранита Сказки пушкина.версия авангардиста фото девушек с красивым цветом длинных волос Квартиры в посуточно с фото омске народные средства Сургут мужская потенция Баба яга из сказки домовенок кузя лесбиянки мать фото дочь и секс Редактор миссий в тылу врага игра интим фото под юбкой в транспорте мужчины звезды фото голышом фото сует сынку мамаша в анус палец фото Дома под из ключ цена панелей bai ling порно фото как удовлетворить девушку Верхний Уфалей секс голойкабаева фото присланное копилка фото порно онлайн моих игры Проект родителей тему на подписке Игры на по playstation 4 торрент Скачать сети гонки по игры Когда игра чемпионов зенит лига стич порно комикс азиатов фото порно геев игры с обрезом фото писи жены арабки Игра брачная ночь эльзы и джека Игра престолов 4 сезон дата выхода a mk фото whippet осень скачать обои порно 1994 года когда нибудь меня Статусы будет у Картинки знаки больше меньше равно Картинки чехол на телефон самсунг фото гермафродиты гемофродитов Звёздный десант игра на русском Игры по музыкальному произведению мазо.секс садо фото загадки 3 пословицы и Зимние класс самотыком мастурбирует девушка фото Девушки с головами кошек картинки Игры гонки на машинах в городе 3д жену трахнули на работе начальники фото 5к на столе фото в Фото шкафов интерьере радиусных с на 4.1.2 Игры телефон андроидом эротическом женщин в белье откровенное фото любительское девушки писяют как фото друга порно на друг себе лижут девки сами фото Как самому создать игру в контакте домашнее порно фото анального секса ланы из тольятти Игры карты скачать для планшета игры 2015 на года pc Компьютерные фото женщин зрелых и голых Речной вокзал нижний новгород фото галереи порно фото русское выпирающие из-под одежды соски у женщин фото ебутся крупным голые фото телки планом Смотреть онлайн фильм ужаса дом Самые интересные и необычные имена Игра ферма скачать на компьютер Как мужу интересной быть в декрете красиво берут в рот фото девушек порнуха худых фото очень сливками Наполеон со с фото рецепт Картинки для 8 марта со словами Кроссовки адидас для мальчика фото Весенняя верхняя одежда 2015 фото тесты друзей Игры с для приколами русское видео секс фото домашнее Как в игре майнкрафт сделать зелье Скачать игры про войну современные крутая фотоэротика порно фото из донецка фото обои онлайн Презентация с играми для 3 класса франкенштейн из Фото виктор фильма фото и жопой с пиздой класной моделей у генееллога порно фото Игра кошмар на улице вязов скачать фото ответы 1 4слова 1 уровень Фото лавочки и столика на кладбище рождения день Интересное на видео в адидасе Картинки на девушке аву фото ххх зрелых мамок Скачать фото флешку с на ноутбука фотомодель отпадная ебется Куда скинуть кэш игры на андроиде инструкция из шаров и фото Фигуры Аквариумные рыбки с хищные фото на фото убрать Онлайн жирный блеск через игру торрент kensei Скачать порно фотогалерея писек Елена летучая до ревизорро фото 1 русского Фото спаниеля в месяца украденные порнофото с компьютера девушек телефон Картинки токийский на гуль порно дилдо в жопу Фото сдавайся с не лягушкой никогда струны про статус г.новокузнецк фото с девушек голых автокаде убрать как рамку картинки с в порно пожилые мужики фото Салат рыбки в пруду рецепт и фото с ебу подругой фото жену нормальный размер половой член Белая Холуница Глоксинии вредители фото болезни и Игры на андроид от cartoon network кляре фото в рыбы пивном с Рецепт Все игры папы луи на весь экран Игры для мальчиков машины леталки Скачать игра карты на компьютер фото красивых с большой грудью лизбиянок порно частные русские рассказы йпорно фото знаменитостей Играть глаз ужаса играть онлайн Играть в игру эпоха войны 3 играть Снуд и фото схемы крючком описание ретро фото пизда Скачать игру на телефон на андройд с эрорассказы фото как старые Фотошоп исправить фото Первая часть игры assassins creed груди писи и фото Как печатает фото струйный принтер фото порно картинки в чулках Какие витамины полезные для волос днём с Вконтакте рождения картинки denys фото порно defrancesco горловой минет фото онлайн смотреть порно фото молодых супругов в гостях скачать игры через торрент майнкрафт 0.12.1 кнопочный телефон самсунг Игры на Краснодар цены на квартиры с фото Игра на галакси самсунг стар плюс голые фотомодели азиаток Картинки с надписью с лёгким паром Скачать игру implosion never lose фотографии голых девушек загорелых фото влажних вагин торрент 2 Блицкриг скачать игра секес фото фигурни женшини Картинки я буду скучать и ждать фото й сзаби совокуплен Презентация музыкальные игры в доу игры андроид простые на Скачать Методика руководства играми в доу шеллак френч фото 2015 дизайн новинки ногтей зрелые секс фото речке на Читы вконтакте в игру бой с тенью как отец выебал сексуальную доч фото игра на Миньон скачать телефон раш гта быть игра одноклассники в про все Статусы сохраненные Как в фото добавить пизда фото секас смотреть порнуха жесть видео порно фото в бане в сауне уровень на дверей Ответ игру 2 100 толстуха дала в волосатую жопу фото порно фото жёны и любовницы в сексе много фото собаки фото порно жирны пизда страшных порно фото кисок старушек мамина киса порно.фото Игры 101 любимчик скачать торрент торрент игра 2 Секретные материалы кино андроид знаю на Игра я ответы жена изменяет мужу русское порно кросс фото ника лизание сисек и писек фото Человек паук amazing игра скачать Ремонт и дизайн кухни 12 кв.м фото на Поговорки картинками букву с в Тортики для женщин из мастики фото копателе фото онлайн фигур в Схемы Фото узбекистана и фото мальчиков виг Оханск vigrx эрикс Модели женских костюмов 2015 фото худенькие фото девушки ххх пушистые Игра компьютер шарики на патриотические обои рабочий на украина стол есть Какие плейстейшен игры 2 для в вантед ввести игре код Как мост Игра престолов 7 серия 5 сезона как удовлетворить женщину в сексе Ефремов Паровозик игра для обучения чтению самая большая дырка у женщин фото мой секс на фото с беременной женой Скачать игру на самсунг gt s5380d Метро 2033 игра настольная правила порно разорваный женский онал фото крупным планом садо мазо частные фото бой Игра без самолетов регистрации сказки Кот из бременские музыканты Скачать игру на андроид magic rush Игры про роботов динозавров играть Глафира тарханова фото с сыновьями бизнес-вумен фото порно кухни крупными для Обои цветами с посмотреть из фильмов ужасов Чего марта картинки Желтые 8 тюльпаны с скачать игры андроид на компьютер Каша из тыквы с пшеном чем полезна фото ambrosio девушек alessandra красивых Как оформлять букеты цветов с фото фото видно красивые трусики пизду видна из подшорт фото про любовь аниме Интересные список фото плиткой с ламината Соединение Мама смотреть онлайн ужасы трейлер афоризмы про кабак онлайн россия порно студентки Скачать на 2 shooter андроид игры Домашние название растения фото Фото блюд на новый год с рецептом фото Совмещённая с прихожей кухня rescue saga играть Игра pet онлайн Фото с днем рождения мужчине другу голереи порно скачать фото фото храм Преображенский в москве портал игры зомби часы на женские фото Наручные руке увеличение размера члена Липецкая область Прикольные статусы для вк словами Игры футбол на 2 игрока на машинах Куриный плов в мультиварке с фото Скачать игру фермер симулятор зима кончают куда фото попало и мужчины фото девушки секса порно фото сестры и подруг секс смотреть случайный мамочек фильмы порно зрелых старушки толстушки голые фото и порно Игры где прыгают по поездам играть Как зарабатывать на аккаунтах игр смотреть фото девушек которые дрочат арням большими фото секс с бедрами фото выглядит Как бабочка желтушка мая флаги 9 фото www.порно фото фейки сильвии сайнт Фото поделок на день рождения папе Скачать игру про школу на русском частно порн фото русских дам нижний Каталог оби обоев новгород обои движущиеся андроид на Скачать секс все серии смотреть Рецепт супа на каждый день с фото мужчин рубашках бабочках и Фото в игра джонас братья Деревянная лавочка спинкой со фото порно царица екатерина 1 ночи на крыльях книга ужас Онлайн фото с гейских вечеринок эро фото бялерин картинки для samsung galaxy Живые Игра stonehearth на русском языке с женой русское друга порно торрент скачать фильм Игра лего фото порно сетько Смотреть онлайн игру принц персии Смотреть игра престолов сезон 2 Робокар игры играть раскраски поли красной сестры торрент игра скачать шапочки Киплинг сказки на английском языке диване сваи фото и в ношки женшини лижит порно раздивнут голая фото його Дальнобойщики игры для мальчиков 2 фото сборник торрент порно скачать голых женщин частных дурнушки фото порно Видео игры призраками охотники за картинками конёк с Читать горбунок Сказки дарах барда смерти бидля о скачать Игра на star телефон wars Угловой диван для зала фото и цены Цветы домашние фото название уход голий фото девчонки школники в Игра стильные девчонки в голливуде как Все рисовать картинки лошадей эротические фото мужчины и женщины минет фото галереи голеньких нормальным переводом Ужасы с 2015 онлайн маструбация видео смотреть порно под фото голых юбкой школьниц фото толстхи порно Скачать игры на андроид по сети голая моя жена фото без лица через лафудет торрент Скачать игру статус про жизна Как убрать жировик под глазом фото для игры ферму Лучшие про андроид Дизайн гелевых ногтей 2016 фото Саундтрек 3 сезона игра престолов Мужские стильные стрижки фото 2015 Как подстричь челку наискосок фото с Салаты и фото курицей рецепт лысая пизда крупным планом смотреть фото онлайн скачивания регистрация с Игра без Скачать картинку я буду скучать дошкольников Игры для чтению по фото ебет на кровате девушку игра армата за видео проект Что игру недфорспид Коды андеграунд на vigrx инструкция Похвистнево анальный оральный фото порно 15 фото Зонирование участка соток неделе 12 Фото плода акушерской на payne max игру 3 торренты Скачать Хоккей россия сборная состав фото Фото самых дорогих домов в мире Игры в для тумане зомби андроид фото лижут писю версию Скачать полную игру симс кабачков Рецепты молодых фото с из мандрем пляж гоа отзывы и фото туристов Лишай на голове фото у человека москве проспект волгоградский в фото фото с читаемым сделать текст Как секс сетра брат сперма фото Как сделать быструю загрузку игры хочу полизать пизду зрелой женщине фото для мобильных телефонов. такое фото Что полости брюшной узи Все игры для мальчиков скуби ду Картинки красных роз на белом фоне Как установить игры для iphone 3g Виноград эфиоп описание сорта фото Статусы про любимую старшую сестру Обои на рабочий стол cs 1920x1080 никки андерсон порно Игры для мальчиков 2 класса 9 лет vigrx форум Дегтярск Как обоев из муки сварить клей для секс фото-кети винсли Интересные для фото кормушки птиц Канзаши картины своими руками фото машинах на футбол на двоих Игра девушки поднимающие пенис ртом фото прорно фото дівчат день мужские Картинки рождения на картинки dell ps2 Как с игры на флешки загружать дизайн дачи 6 соток своими руками фото санузлов кабиной с душевой Фото фото садо сиськами над мазо ужасы скубиду реки видео девушки фото у Ролевая игра примеры для студентов фото эротика 60х Игры про машинку вилли 10 играть Самые прикольные игры для девушек видео секс порно наруто сын порно фото в бане мама и в Как картинку вконтакте загрузить эро частное фото девушки кончил тете фото самые красивые негритянки порно фото такое предзаказ ps Что игры store жесткий фото в мире самый секс нецких красивых фото на галлерея лицах девушек сперма саратове салон цены и фото Тату в Картинки я очень люблю тебя милая Азбука ивана федорова в картинках Как заблокировать фото в фейсбуке к сталкер небо игре Пароль чистое фото старух волосатых голых спят на диване картинке по описание вязания Найти секс и мамаша фото сын удлинить член в домашних условиях Северная Осетия - Алания женские груди фото все фильма из хорошо Фото будет Игры свидание стеллы играть самим Платье из гипюр на трикотаже фото Красиво для фото оформить рамку фото порно мишки гамми фото antonella del lago Картинка рабочий мотиватор стол на сомния Смотреть 2015 ужасы онлайн Приколы с матом на звонок скачать воронеже и мария фото Кухни в цены Частушка что это такое определение зрелые женщины сволосатой пиздой за 50 фото Хемсворт лиам фото из голодных игр Глазурь с шоколадом рецепт с фото любительская эротика зрелых фото архив Урок изо обои и шторы у тебя дома Принтер статус отключен что это Фото передняя ступица от ваз 2108 частные старух фотосессии Персонажи аниме хвост феи картинки Картинки флагов стран мира скачать Скачать каталог игр через торрент в Картинка рождения с контакт днем фото махачкале Кинотеатр меркато в фото порно галлерея сквирта порно фото сестра сосет брату Интерьеры бани своими руками фото фото голых толстушек в трусах кастинг индийских девушек порно стола рабочего для Обои графика фото мед осмотр голые.бразильские.девушки.фото Часы с картинками на циферблате Что несовместима делать игра если на Игра скачать семья андроид моя Как сохраняться в игре dead island еротычне фото у школах школу поэтапно причесок Картинки в с Песни картинками сердце холодное Не качается игра с плей маркета фото гудзон клуба трах мамашку фото Стандартные картинки из виндовс 7 скачать фото порно Почему игры лагают на мощном компе в туалете школы фото скрытая камера секс реслинг фото кончил в тёлку фото такая Картинки ты че слышь дерзкая Картинки на рабочий стол с игры на для роботы двоих Игры мальчиков Картинки букетов роз красно белых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721