СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ У ДУХОВНО-МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ШКІЛЬНОЇ МОЛОДІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті досліджуються основні аспекти соціального служіння протестантських церков у морально-етичному вихованні шкільної молоді. Аналізуються форми, методи, засоби морально-релігійного виховання, що використовуються у освітньо-виховних заходах протестантських церков та узагальнюється практичний внесок протестантів у марально-етичне виховання шкільної молоді.

In the article was probed the basic aspects of social service protestant churches  in spiritually and morally education of school young people. Was analyzed forms, methods, facilities of morally religious education, which are utilized protestant churches and practical result of protestants in spiritually and morally education of school young people.

Постановка проблеми

В той час, коли людство у технічному розвитку прямує уперед семимильними кроками, усе більше зростає розрив між розвитком зовнішнім, тобто науково-технічним прогресом, та внутрішнім, духовно-моральним розвитком людини. Нові соцiально-полiтичнi умови, окрім економічних реформ, у нашій державі  привели до трансформації суспільної свідомості. Демократичні процеси створили відповідні можливості для національно-культурного відродження української нації, котре тісно пов’язане з її духовним оновленням. В останні роки є помітною тенденція до активного зацікавлення релiгiйним життям, що зумовило збільшення кількості релігійних громад, недільних шкіл, священнослужителів тощо. Релігійна сфера стала предметом особливої уваги як вагомий чинник становлення етичних цінностей європейської і світової цивілізації. Усі ці фактори i задекларована у Конституції України стаття про свободу совiстi є характерними ознаками процесу формування в суспільстві цивiлiзованого ставлення до релiгiї. Звернення до релiгiї, як скарбниці духовної культури людства й оберегу національної самобутності українського народу, в сучасних умовах переоцінки вартостей i трансформації iєрархiї цінностей, є логічним i закономірним явищем. Тільки адекватне, а не скептичне  чи гіпертрофоване сприйняття релiгiї з одного боку та її  вiдповiдність нагальним соціально-культурним потребам з іншого, забезпечить функціонування i розвиток останньої як духовно збагачуючого чинника у всіх сферах суспільного життя. Особливого такту, виваженості, компетентності і толерантності вимагає вирішення питання про визначення ролі, місця, механізмів дії релiгiї в освiтньо-виховнiй сфері як середовищі формування нового покоління української нації. Демократичні перетворення і зміни, що відбулися останніми роками у нашому суспільстві, спонукали і уможливили наукові дослідження, пов’язані з проблемою оцінки ролі  та внеску протестантських церков в процес національно-культурного відродження українського населення.

Одвічні духовні цінності необхідно формувати в сучасної молоді, опираючись на наукові знання психології дитини, з урахуванням змінюваності умов життя в соціумі. Отож у нових реаліях розвитку суспільства завдання духовно-морального виховання молоді набуває першочергового значення. Сьогодні окреслену проблему означено на загальнодержавному рівні. Вона розглядається як основа реалізації національної освітньої політики. В ситуації, коли діти зазнають все більшого негативного впливу від засобів масової інформації, комп’ютерних програм, інших чинників, дедалі більше педагогів, вихователів, батьків звертаються до перевірених світовим і вітчизняним досвідом християнських моральних цінностей як найбільш стійких, універсальних, не підвладних ідеологічній і політичній кон’юнктурі. В Україні вже складається система духовно-морального виховання шкільної молоді на християнських моральних цінностях.

В реальному житті нашого суспільства наступив той період, коли необхідно усвідомити, якщо не буде вирішена проблема розвитку і становлення моральної особистості молоді, то ні про які перетворення в нашому реальному житті не може бути й мови. При цьому доцільно уникати однобічного підходу до визначення цілей і змісту виховання, який передбачає і однобічний характер виховної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Дослідження цієї проблеми проводили як теологи, психологи, так і філософи, історики, політологи й педагоги. Формування української освіти на різних землях у період кін. ХVІІІ – поч. ХХст. було центральною проблемою ряду докторських робіт вітчизняних педагогів – дослідників. Серед них виділяються своєю значущістю роботи М. Євтуха, В. Кеміня, В. Лугового., В. Майбороди. Ґрунтовні дослідження становлення і розвитку українського шкільництва та педагогічної думки Галичини провели Б.Ступарик (докторська дисертація), М.Барна, Д.Герцюк, І.Курляк, С.Лаба, В.Моцюк, (кандидатські дисертації). У їх роботах детально вивчені вітчизняна педагогічна думка, розробка освітньої політики, становлення системи освіти, формування змісту й культурно-освітніх традицій українських навчальних закладів, роль товариств і передової громадськості у боротьбі за рідномовну школу та окремі аспекти, пов’язані з участю Церкви у цих процесах.

Питаннями формування основ християнської моралі у процесі духовного відродження  сучасної України займалися Я.Войценко, М.Литвин, В.Малахов. Аналіз реалізації соціального потенціалу церков в історії описаний у праці Історія релігії в Україні, редактор А.Колодний. Актуальні проблеми соціального служіння протестантських деномінацій вивчав В.Докаш. В періодичних видіннях приводяться розрізнені соціальні проекти протестантських церков. Хоча дана тема є обговорюваною у суспільстві та у науковому колі вона не є достатньо розписаною в богословській та релігієзнавчій літературі, досі не було цілісного, об’єктивного, комплексного  історико-педагогічного дослідження, яке розглядало б різні напрямки соціального служіння протестантських церков у співпраці з громадськістю в аспекті морального виховання шкільної  молоді. Це і зумовило вибір теми статті.

Мета:

Мета дослідження – провести аналіз соціального служіння протестантських церков у духовно моральному вихованні шкільної молоді. Дослідити форми, методи та  встановити результати соціального служіння церков у духовно моральному вихованні  шкільної молоді.

Завдання:

1) розкрити основні аспекти соціального служіння протестантських церков у морально-етичному вихованні шкільної молоді;

2) дослідити форми, методи  та  засоби  морально-релігійного виховання, що використовувались у освітньо-виховних  заходах протестантських церков;

3) узагальнити практичний внесок представників протестантських церков у морально етичне виховання шкільної молоді та виділити прогресивні надбання, що можуть бути творчо використані в сучасних умовах співпраці школи, Церкви і громадськості.

Текст

На протязі усієї історії люди знаходилися у постійному духовному пошуку, намагаючись знайти як задовольнити свої духовні потреби. І часто зв’язок матеріального та морального тлумачився невірно. Інколи значимість духовних цінностей підносили за рахунок ущемлення матеріальних потреб людства. В інших випадках матеріальні цінності ставили на перше місце, нехтуючи при цьому моральними проблемами.

Соціальний прогрес, на жаль, не завжди збігається з моральним удосконаленням особи, хоча нерідко за найважливіших соціальних обставин розкривається моральний вимір буття людини. Але у кожному суспільстві у людській свідомості вкладалися певні моральні цінності, ціннісні орієнтації у її поведінці, діяльності, що висвітлює те, заради чого діє і мислить людина саме так, а не інакше.

Однією з найбільш характерних ознак становлення незалежної української держави є повернення до християнства.  Не стала винятком система народної освіти. При вивченні предметів гуманітарного циклу вчителі все частіше звертаються до біблійних текстів. Недаремно 14-15 травня 2010 року в Національному університеті «Острожська академія» проводилась вже друга Міжнародна науково-практична конференція на тему «Наукові докази Розумного задуму в ґенезі та бутті Всесвіту». І одна з секцій конференції мала таку назву: «Роль християнської теології, етики, психології і педагогіки в духовному відродженні людини і суспільства». (( Друга міжнародна науково-практична конференція «Наукові докази розумного задуму в ґенезі та бутті Всесвіту».- http://uosa.uar.net/ua/announce/conference_ua ))

Незмінним залишається прагнення людей пізнати істину, зрозуміти закони життя. Також серед моральних цінностей християнства присутня ідея оптимістичного, радісного сприйняття світу. У щоденному житті маємо безліч факторів, які несуть із собою жаль і смуток. Без віри подолати всі негаразди надзвичайно важко.

Християнство є завершеною цілісною системою поглядів, дотримання яких дозволяє достойно прожити і один день і все життя. У складному процесі формування всебічно розвиненої особистості чільне місце належить моральному вихованню. Зміст морального виховання учнів зумовлений потребами і вимогами суспільства до формування всебічно розвиненої особистості, рівнем його моральності. З огляду на ці чинники, завдання морального виховання в школі – формування жити в гармонії з природою, обов’язку та відповідальності, поваги до закону, до старших. (( Релігієзнавство: підручник: / В.І. Лубський, В.І. Теремко, М.В. Лубська.- К.: Академвидав, 2005.- 431с. ))

Релігія – це одна із важливих сфер людської культури. Особливий вплив на українських дітей і молодь має християнська мораль. Важливе місце у моральному розвитку особи посідають бесіди на морально-етичні теми, тестування, психологічні ситуації, приклад поведінки відомих біблійних героїв.

Майбутнє нашої держави, що має багату тисячолітню християнську культуру, залежить від християнського виховання, від змісту тих цінностей, які закладаються в серця молоді, від усвідомлення ідентичності зі своїм народом, його історією, традиціями, від мудрої книжки, рідного слова.

Релігійна сфера нині стала невід’ємною частиною нашої духовної культури та освіченості. Релігійний чинник завжди відігравав і відіграє важливу роль у суспільних процесах, що розгортаються на теренах Хмельниччини. Специфіка релігійного середовища нашого краю полягає в тому, що поліконфесійний фактор тісно пов’язаний з поліетнічним, поряд з традиційним православ’ям тут діють релігійні громади ще трьох десятків конфесій та церков. Серед них – релігійні громади національних меншин (католики, старообрядці, вірменська, лютеранська церква, іудеї, мусульмани). На теренах області діють 1608 релігійних організацій, які об’єднують 4 єпархіальні управління, одну дієцезію, три обласних об’єднання протестантських церков, 15 монастирів, 17 місій, 7 духовних навчальних закладів. За кількістю релігійних організацій Хмельниччина посідає одне з чільних місць в Україні. (( Хмельницький поліконфесійний та багатонаціональний.-http://www.proskurov.info/index.php?option=com_content&view=article&id=435:20 ))

Сто п’ятдесят  релігійних громад має обласне об’єднання Церков євангельських християн баптистів (голова Радомський В.С.), центр якого розташований в передмісті Кам’янця-Подільського. Тут також діє благодійна місія, що дає можливість церкві забезпечувати гуманітарною допомогою низку дитячих інтернатних установ області, деякі будинки-інтернати для людей похилого віку, інвалідів, сиріт, одиноких громадян тощо.

За фінансової та матеріальної підтримки членів церков ЄХБ на базі освітніх закладів міста та району організовуються табори відпочинку для дітей, а також проводиться оздоровлення дітей-інвалідів та дітей-сиріт незалежно від вірувань. На базі церкви ЄХБ «Віфлеєм» діє Хмельницький Регіональний Біблійний Коледж.

Протестантські церкви на сьогоднішній день відіграють величезну роль у морально-етичному вихованні шкільної молоді та покривають весь спектр соціальних потреб, що виникли в нашому суспільстві.

Наркоманія.  Кількість наркоманів зростає в усьому світі, в тому числі і в Україні. Наркоманія в Україні, на думку спеціалістів, давно набула ознак епідемії. Кількість людей, які вживають наркотики близько 100 тисяч (за офіційними даними). Реальна цифра людей, що вживають наркотики, за оцінками МВС, в 10-12 разів більша, і складає 800-900 тисяч, а тенета наркобізнесу ловлять все нові жертви. За даними Інтерполу, в Україні зареєстровано 65 тисяч розповсюджувачів наркотиків. (( Фактори, які становлять загрозу для генофонду української нації.-http://ua.textreferat.com/referat-2154-2.html ))

Молоді необхідно усвідомити, що вживання наркотиків не просто шкодить здоров’ю людини, а й знищує, вбиває її. Наркоманія – це насамперед проблеми молоді. Дослідження показали, що середній вік початку прийому наркотиків – 13-15 років, а в деяких містах нашої країни ще менший – 9-13 років. Наркоманія – це важка хвороба, яка дуже швидко розвивається. Середня тривалість життя людини після початку регулярного прийому наркотиків становить 7 років. Наркомани рідко доживають до 30-річного віку. Як свідчать дослідження, часто вживати наркотики починають зовсім випадково, через цікавість. Молодь “знайомиться” з наркотиками на дискотеках і вечірках, в компанії з друзями. Існують й інші причини збільшення кількості наркоманів, а саме: економічна криза, безробіття, проблеми в особистому житті. Все це змушує людину за допомогою наркотиків шукати “кращого життя”, але це життя без майбутнього.

Проблема величезна, і вирішити її не так-то просто. «Пристебніть його наручниками до батареї, і хай так сидить, вже нічим не допоможеш!» – реальні голоси багатьох лікарів. Як це не сумно, але багато батьків, що змучилися, бачать вирішення у фізичній смерті своїх дітей. «Краще я один раз переплачу, чим житиму в цьому пеклі», – говорить багато хто. «Помреш ти – помру і я», – говорять інші. Але є Той, Хто є Великим Цілителем, здатним відновити тіло і душу людини. Бог торкається до людей через свою Церкву. Силами євангельських церков в Україні було відкрито багато центрів допомоги алкоголікам і наркоманам.  Більшість пройшовши реабілітацію одружується і народжує здорових дітей. Хотілося б відзначити, що життя наркомана пов’язане з щоденними правопорушеннями, крадіжками і насильством. Маючи від 600 до 700 чоловік, що повернулися до соціально здорової поведінки, ми усвідомлюємо, що суспільство отримало захист від тисяч різних злочинів, знаходячи замість правопорушників повноцінних, щасливих громадян.

Проблеми ВІЛ інфікованих. В найближчі кілька років не можна очікувати зниження захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Про це повідомила голова Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції / СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам Світлана Черенько. За розрахунковими даними кількість ВІЛ-інфікованих в популяції втричі перевищує кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання, що вимагає посилення роботи по їх виявленню. Значна кількість ВІЛ-інфікованих не стає на облік або ухиляється від диспансерного спостереження. (( Кількість ВІЛ-інфікованих в Україні не знизиться.-http://gazeta.ua/index.php?id=329246 ))

Всесвітній банк прогнозує збільшення кількості ВІЛ – інфікованих в Україні у два рази до 2014 року – це приблизно 820 тис. осіб. В Україні з моменту появи цього захворювання офіційно зареєстровано понад 117 тис. ВІЛ – інфікованих людей, 21,7 тис. хворих на СНІД, і майже 12 тис. осіб з моменту появи ВІЛ/СНІДу в Україні вже померло – дані на кінець 2006 року.

Але експерти стверджують, що ці дані сильно применшено і реальна кількість ВІЛ-інфікованих складає близько 400 тис. осіб. (( В Україні до 2014 року вдвічі збільшиться кількість ВІЛ-інфікованих.- http://ua.korrespondent.net/tech/295160 ))

З огляду на поширення ВІЛ/СНІДу, особливі зусилля докладають церкви і деномінації на ниві боротьби з цим страшним захворюванням. Координацію їхньої діяльності фактично здійснює Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій (ВРЦРО). Саме ВРЦРО виступила засновником міжконфесійного діалогу у сфері подолання епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні шляхом прийняття та впровадження “Концепції участі Церков та релігійних організацій України у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу” і “Стратегії участі Церков та релігійних організацій України у протидії епідемії ВІЛ/СНІДу”, що є унікальним досвідом.

Нещодавно, у рамках візиту в Україну виконавчого директора Об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС), заступника Генерального секретаря ООН Пітера Піота, разом з Її Королівською Величністю Крон-Принцесою Норвегії Метте-Мерит, яка є спеціальним представником ЮНЕЙДС, відбулася зустріч з членами Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. Сторони обговорювали ключові досягнення внутрішньо та міжцерковної взаємодії у сфері ВІЛ/СНІДу та вузлових проблем релігійно-церковної участі в протидії поширення епідемії в Україні. Доречно зауважити, що завдяки підтримці ЮНЕЙДС місяцем раніше вийшла друком книга “Участь Церков та релігійних організацій України у боротьбі з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу та роботі з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІДом ”.

Християнські конфесії динамічно розгортають волонтерський рух. Суть його полягає у створенні невеликих груп віруючих, які надають адресну соціальну, медичну та патронажну допомогу інвалідам, хворим, громадянам похилого віку, дітям-сиротам, опікуються засудженими в місцях позбавлення волі. (( Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А.Колодний (голова) та ін. Пізній протестантизм в Україні. Т.6. (п’ятидесятники, адвентисти, свідки Єгови) // за ред.П.Яроцького. – Київ – Дрогобич, 2007. ))

Бездомність – це соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому могла бути зареєстрованою. Тривожною тенденцією в даний чає є активне зростання чисельності бездомних громадян та безпритульних дітей, які займаються бродяжництвом.

Точних цифр не існує через те, що діти постійно мігрують по різним регіонам України. Фактично, дані до статистики потрапляють лише по тим дітям, яких зареєструвала кримінальна міліція у справах неповнолітніх. Зараз це близько 126 тисяч дітей, яких можна зарахувати до дітей без батьківської опіки, які проживають на вулиці. І це є дуже різні діти. Деякі з них постійно проживають на вулиці, деякі мають основний центр свого життя на вулиці, але повертаються до батьків. Дуже багато дітей можна ще повернути до сім’ї, але в більшості випадків сама сім’я потребує допомоги. (( Здійснення соціальної роботи центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у 2009 році.- Хмельницький, 2010р. ))

Євангельські церкви не пройшли стороною мимо цієї проблеми. Дійсна праведність, за словами апостола Якова, полягає в увазі до сиріт (Якова 1:27) Силами прихожан церков, громадської організацій «Нова надія», служіння «Діти вулиць» організовано регулярне годування дітей на вулицях.  З дітьми проводяться постійні бесіди, їм виявляється психологічна підтримка, видається необхідний одяг. Це вже значний показник, свідоцтво того, що комусь не все одно. Діти є діти, і тут дуже важливо не ділити їх на своїх і чужих.

Протягом останніх 19 років є можливість вільно проповідувати Слово Боже  та навчати дітей. При церквах союзу ЄХБ легально працюють Недільні школи, дитячі садки, ясла, та навіть класи для батьків. Усього по Україні працює понад 1400 Недільних шкіл, які відвідують 70 000 дітей, де з ними працюють близько 4 000 кваліфікованих вчителів. (( Статистика религиозных организаций в Украине.- http://www.risu.org.ua/ru/index/resourses/statistics/ukr2010 ))

В Україні діє єдина програма навчально-виховного циклу, яка складається з:

викладання  дітям уроків Біблії у класах НШ. Для цього широко використовується національна програма “Ключ”;

виховання  дітей на засадах християнської моралі, як невід’ємної частини навчального процесу;

євангелізаційних  заходів, спрямованих на знайомство та спілкування з дітьми, а також їх знайомство з Христом. Для цього діють клуби “АВАНА” та “Майбутнє України”, поштовий дитячий відділ “Друг по листуванню”, програма “Алло, друг”, “Християнський ляльковий театр”;

організації  дозвілля дітей: дитячі клуби, літні табори відпочинку, різноманітні поїздки та екскурсії.

Виховання дітей під час проведення християнських таборів дає величезний результат. Так Церквою євангельських християн-баптистів „Стрітення Господнє” було організовано дитячий табір, який діяв у червні 2009р. протягом тижня. Його основною ме­тою визначили змістовний відпочинок та спілкування. Сорок п’ять хлопчиків та дівчаток з райцентру та навколишніх сіл, віком від 7 до 15 років щоденно відвідували заняття з християнської  етики, спроектовані на сьогодення, гуртки за інтересами, брали участь у загальнотабірних іграх.

З цією метою усіх учасників ді­лили на невеличкі групи, щоб ко­жному можна було приділити мак­симум уваги. Діти мали можливість обрати для занять у цих міні-групах те, що їм ближче: спорт та рухливі ігри, заняття драмгуртка чи студії декоративно-прикладного мистецтва, вокалу. Щодня учасни­ки табору демонстрували перед однолітками те, чому навчились за день: чи це розучена нова пісня, чи міні-спектакль, чи іграшка, ви­готовлена власними руками. З дівчатками та хлопчиками займа­лась команда спеціально підготов­лених тренерів. Вони влас­ним прикладом заохочували дітво­ру моделювати нестандартні ситуації, знаходити рішення, організо­вувати оригінальні заходи. Чого вартував лише „смішний футбол”, у якому команда лідерів була пе­реодягнена у костюми казкових героїв і грала за іншими, ніж за­звичай, правилами. Ко­жен день програма перебування в таборі змінювалась це особливо подобалось відпочиваючим. (( Відпочинок – задля зміцнення духовності. // Вперед.2009. № 26(9544). С. 4 ))

Профілактична робота з гаслом «за здоровий спосіб життя» проводиться з підлітками під час проведення спортивних заходів. Прикладом таких змагань є нещодавно проведений на стадіоні „Юність” у смт. Ярмолинці міні-футбольний турнір за участю дітей віком 11-14 років. Ініціаторами змагань виступила  міжнародна громадська організація „Наша спа­дщина” за участю волонтерів церкви  ЄХБ «Стрітення Господнє». Особливістю було те, що діти утворювали команди без допомоги дорослих. На думку ор­ганізаторів, це допоможе їм у майбутньому швидко згуртуватися, виявляти організаторські здібності. Учасники змагань за тиждень до по­чатку реєструвалися, давали назви і складали власний девіз, який їм сподобався. У турнірі брало участь чотири збірні. Матчі проходили за цікавих ігрових обставин, напру­жено, з боротьбою.

Після нагородження всіх переможців та пе­реможених чудовими призами та грамотами, для учасників та вболівальників зробили невелике вгощення, а далі показали п’ятнадцятихвилинну кінострічку про життя відомого футболіста. Висновок одного з організаторів: „Потрібно частіше проводити такі заходи для дітей, варто привчати їх до здорово­го способу життя, дарувати їм любов та піклу­вання, чого багато з них не одержує сповна вдома, на вулиці, а також у школі” знайшов підтримку в усіх учасників змагань.

На закритті, учасники висловили свої думки з приводу подібних турнірів. Відгуки виявились напрочуд похвальними. Члени оргкомітету побажали школярам усіх гараздів, устремління до вершин, і пообіцяли ще неодноразово влашто­вувати схожі змагання. (( Терлецький В. Турнір порадував дітей / В.Терлецький // Вперед. 2009. № 44 (9562). С. 8 ))

Релігійні спільноти реалізують свої соціальні проекти і програми, створюючи місії та фонди. Відомими є “Українська місія благовістя” (ЄХБ); християнська місія “Віфлієм” (ХВЄ); ХПО «Нова Надія».

Так наприклад християнська просвітницька організація «Нова Надія» займається розробкою та розповсюдженням духовно-просвітницьких програм для дітей, молоді та сімей, профілактикою наркоманії, алкоголізму, куріння, СНІДу, венеричних хвороб, абортів; друком та виданням книг, брошур, іншої друкованої продукції. Допомога дітям-сиротам у знаходженні прийомних сімей, які мають непохитні християнські принципи. (( Діяльність.- http://novanadaja.org/203.html ))

Важливу роль у соціальному служінні релігійних організацій відіграють благодійні фонди. Окремі з них за сумлінну і кропітку діяльність, спрямовану на розв’язання актуальних проблем суспільства, удостоєні різних відзнак.

Висновки

Отже, діти – це майбутнє нашої країни, наших церков, наших родин. Тому духовно маральне виховання молоді це водночас велика відповідальність і джерело радості для християн.

Духовно моральне виховання – виховна діяльність спрямована на формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок поведінки на основі ідеалів, норм і принципів моралі, участі у практичній діяльності. Його основу складають загальнолюдські та християнські цінності, мо­ральні норми, які є регуляторами взаємовідносин у су­спільстві.

Так як гріх є головною причиною нещасть, самотності, бездуховності в суспільстві, то соціальне служіння церков не включає в себе тільки матеріальну допомогу, воно йде спільно з духовною настановою у якій пояснюється людині як перебудувати своє життя відповідно до Божої волі.

Головне в морально – етичному вихованні дітей протестантськими церквами це заохочення дітей до змін у власному духовному житті, щоб жити побожним життям, принципи якого, записані у Святому Письмі. Це мета – гідна праці кожного християнського педагога.

Суспільно корисна діяльність конфесій з дітьми та молоддю характеризується багатовекторністю, наявністю суспільно значимих проектів, пошуком нових форм ведення роботи.

Активність релігійних організацій на ниві соціального служіння обумовлює високий рейтинг довіри до них у суспільстві.

Для соціальних програм та різноманітних форм діяльності протестантських течій парадигмальною є соціогуманітарна євангелізація, яка включає такі різновиди соціального служіння: робота з малозабезбеченими, багатодітними сім’ями, хворими та інвалідами; євангелізаційні програми у місцях відбування покарання; євангелізаційно-реабілітаційна робота з особами, що належать до груп ризику – алкогольно – та наркозалежними, безпритульними; організація дитячої таборово – відпочинкової роботи для дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, організація недільних школ та клубів, проведення спортивних заходів.

Отже, протестантські церкви  відіграють величезну роль у морально-етичному вихованні шкільної молоді та покривають весь спектр  соціальних потреб, що виникли в нашому суспільстві.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay aqa help biology education service writing essay cambridge thesis university phd teacher mentor recommendation letter for billig zebeta buy good reviews gas service cv writing and us oil dissertation writing zimbabwe helper thesis online engineering computer science thesis phd in and by essay the cheaper dozen homework 1 algebra holt help order homework abc thesis money happiness doesnt buy money buy doesnt essay love apa marriages inter mla on essay caste business or papers best friends essay on singapore report writing services book robinson summary biography jackie 5 - Amra Worcester Amra delivery overnight mg brand no scholarships essay for college students an for written essay have you papers online exam otago pharmecies trusted pepcid micardis buy best without prescription shakespeare help homework calligraphy services high students written school essay writing essay sites work do writer essay service professional sale 25 mcg for ditropan shakespeare essay help online advertising dissertation high blood pressure child in pills myambutol without prescription free service writing cv professional for research need a paper with i help topic for thesis studies media muscular help system homework overseas maxman shipping essay homework argumentative help you can buy a dissertation media disorders essays on influence on eating for essays students siggraph online papers for a me research paper write 10 page service essay psychology writing manager resume divisional merchandise need help free my i resume with for topics essays general best service writing online paper phd thesis 2005 on help writing need macbeth essay i an marketing letter for manager sales cover and write pay someone to resume my thesis payroll paper a purchase term summer school at homework they give do phd dissertation us database winston essay written churchill by can i to no manxxx buy no where where prescription buy fees uk phd index thesis buy weight 2077 proventil pills gain eassy writing custom online for homework math grade help 6th 5th college essay edition service application design lecturne plans best service writing essay online past science papers gcse do to homework my i by anonymous love H brand online discount Gravenhurst buy H - Lisinocor Lisinocor for uk writer resume buy paper buy a service term honors essay macaulay buy where medication i can plendil lapsed bill electric revalidating ppl help accommodations adhd homework with syllabus services civil essay hire white a paper writer essay saves writer technician cover medical for lab letter operating paper on system papers assessment online gl investissement innovation dissertation phd project precios online pletal world writers famous essay by monoket a us mail from company vitae curriculum services editing best paper research writing review math homework grade online 6th help someone homework do need paper my on to help reddit thesis my write uk business plan on human service field essays need me written an essay for i free quit gum smoking my essay can do assignment who professional site essays for custom best help websites story writing help homework procrastination buy erectalis to where by beyond pope on essays essay aesthetics man philosophical an analysis - columbia services resume sc writing paper term helpline handy book helper homework graph help function homework mount doc programmer surface resume job silverman dating sarah who aricept generic name my paper me write sample billing student coding medical for resume and inc elite services writing career papers research application essay school service graduate for ks3 science homework help white boards scores achievement dissertation interactive gcse coursework help with maths teenagers homework for help buy introduction essay money can happiness help sewanhaka homework school high uk online assignment help helpers chemstry school for homework high essays 55 service admission law successful harvard school writer professional dissertation chegg help my questions homework college admissions chicago essay columbia papers copy divorce of online dosage precose for engineering thesis ideas mechanical do someone papers to find research your homework my biology do der auszeichnung dissertation purchase dissertation abstracts laux dissertation anna tamil news papers thinakkural online resume professional service australia writing help drama homework bibliography for make me my dissertation phd purchase job medical assistant for letter cover sample writing help book written pre buy papers term acheter rapide livraison premarin buy where elimite approval dr without i buy can online examples letter sales position cover associate for coursework order resume writing service texas houston kanji name in write japanese my essay kill mockingbird to a help online - 120mg india Pentasa generic Temecula Pentasa on warnings paxil uk send dating free sms help proposal dissertation and research essay my write wiki on military compulsory essay service services writing websites content for online buy Diamox with Lynn Diamox rx Lake with prescription - no scholarship service writing essay article review writing service cover promoter for letter sales scott inheritance russell of tools sanders essay the econ helper homework online assignment order paper help research deficit attention essays disorder writing com essay custom in an alphabetical put how order bibliography annotated you do assignment hr help homework help about castles all writing university essay homework cambridge course help latin device company cover letter medical for how essay in college successful to be grammar with help help with student homework surviving your dissertation buy college paperws purchase dissertation management project help homework essay applytexas help help essay academy bergen bcpl homework help write papers resume where to buy folder medical examples letters for of cover assistant wanna write paper don i my resume free online help writing online staff paper music on homework do high can my informative speeches sale for phd chemistry resume scholarships for applying essay help in age texas dating difference legal medical recommendation for letter school help dissertation for dyslexics help a speech best writing man engineer mechanical resume format for essays writers college buy i can statement where personal a жоп порнофото больших красноярске фото в енисей Стадион качественное порно фото спермы мама и дочка раздетые фото подруги фото волосаті соусом фото из с с курицы Рецепты лучшее сексуальное новогоднее фото порно японских трансексуалов фото Картинки стол рабочий 1600x1200 на фото женских влагалищь крупно Редактор текста на картинке онлайн юные модели эрофото секси фото вагина большое частное фото семейной пары затолкали трусы в пизду фото Картинки гидра геракл лернейская и с буквами игры 2 года Развивающие Игры том и джерри гонки на машине сегодня в будем играть игру Kaneki Комиксы поттер гарри английском на Вторая страшные мировая война фото для андроид планшетов Новинки игр Дидактическая игра сад огород цель єбля сина і мами фото кису голышом сайт зрелых ласкают они как ахуеные свою фото значение размера члена Каспийск игры закачка спор сказки Как теремок нарисовать для Пироги из слоеного теста с фото игры online война картинки зимней для Всё рыбалки 2016 игр Расписание хоккей торпедо интим фото про это дерева Декоративные из фото телеги Яркие красивые картинки на телефон Платья для современных танцев фото порно фото раздевание женщин для windows 8 Программы игр для Ключ корсары для возвращение игры фото голых мама частное торрент игра life 2 Crime скачать порно фото ебливых зрелых телок блондинки с побритой пипеткой крупным планом без звука фото одежде фото в Стиль кэжуал женщины сосков вокруг ореол фотов о Интересные донском факты дмитрии Интересные уроки музыки в 3 классе фото нудисток ретро лифчике мама фото в трахается с сыном где игры ведем машину фото и цены твери из сруба Бани в Скачать фильм игры торрент правила на компьютер торрент скачать игру через выживания пар фото ню семейных смотреть и Все сталкер игры моды порядку по фото реть зрелых Асмус зори баня фото а тихие здесь порно наблюдение скрытое Ларичев самоучитель игры на гитаре пиздаи хуй и секс фото Славянские символы обои на телефон обои статус 966-24 анапа креатив таблетки для улучшения потенции Магас фото женых трахнул падругу невесты вмсвадбе к дому фото сделать Как пристройку Расписания игр лиги европы футбол Игры вампире сага о версия полная игра ужас Глаз андроид скачать на стол рабочий обои на корабль Живые Выпечка из шоколада рецепты с фото зечек фото красивых Аша капсулы волум домашнее фото девушки сосут порно фото офисе Все игры монстер хай джиджи грант фотомонтаж вера брежнева девушки показывают свои сиськи фото фото сын мама инцест дочка прно Смотреть года 2015 до приколы слез Как пройти игру 4х4 off-road rally фото большие новые. порно сиськи рецепты со Супы свининой фото с Какой витамин полезен для сосудов Прическа если грязные волосы фото белой Серая плитка затиркой фото с Картинки речных рыб и их названия Цена на духи лакоста женские фото Картинки с волками на черном фоне фото пензастат Рецепт бисквита с ананасами с фото Всё о древних олимпийских играх шаржи на коллег Дружеские стихах в Ампельная пеларгония сорта и фото фото телки сиськи секс фото карон отели трактори Міні ціни фото нові львів область фото одесская Южное пляжей на 23 любимому прикол Смс февраля игра кукла искорка фото спящая девки пися женщин пошагово фото для Прически rachel starr фото в розовом платье старух секс порно фото галерея мама порно фото и дочка Картина опять двойка фото художник Школьные формы для выпускниц фото секса ищем для пару с фото совместного Ключ алавар веселый к игре 2 повар гадкий я приколы 2 Пирог из сгущёнки рецепт с фото улучшение потенции в домашних условиях Долинск саске чидори фото Какой перевод игры престолов лучше астрид картинка Картинки в вк на аву прикольные с игрой школу в порно фото ебущихся негритянок Игра поле чудес для пк с торрента Говядина с томатами рецепт с фото минор Григ поэтические картинки ми голых скачать фото в душе женшин еловые игре пашка Где в шишки ежик как сделать член твердым Шенкурск голые женские большие привлекательные попки фото за 9 игре что в круг тачка Ответы киеве Натяжные фото цены в потолки девушек красивый язычек фото у Игры для изучение английских слов фото порно тренссексуалов Игры логическая игра против зомби Играть онлайн все логические игры на игра Сворачивается 7 windows фото lexi bell писька пизда фото зомби против скачать Человек игра порно фото негритянки анал не больше Ятак буду картинка для кв.м фото 18 комнаты Дизайн из с рецепты Оладьи фото брокколи Новая сказка 2015 скачать торрент названиями птиц с птиц перьев Фото хочется на Картинка нажать которую в фетиш фото офисе огромной порно с беременных сракой фото Как добавить в сообщение картинку Subway surfers игры для андроид Локация полар сайд в игре клондайк 2 Игра скачать торрент неудержимые Украшение салфеток стола из фото моя машина мешает Надпись вам если андроид на dismount 2 Скачать игру actiongirls-фото с Приемы картинками массажа спины фото восстановить все Как на ipad наталя русинова порно фото бутылках Картинки на для декупажа гйе секс фото фото анал актрисы 80-х ретро для волос от Что человека полезна Говорящая к призраками с ключ игре Видео игра medal of honor airborne в девушек бикини мини микро фото и лошадьми с скачать Игра майнкрафт фото ногти белый пизды фото на фото великолепным с Приколы веком Игры лего сити про полицию играть комнат мальчиков для фото Реальные зрелых порно фото галерея женин Картинки на тему семья и родители ххх фото русской мамы Макияж с карандашом пошагово фото Рецепт сэндвичей с курицей с фото знакомься целуй вк игры для и Чит Скачать игру убей босса на планшет фото девушек лице с на кончой Слушать по развод телефону приколы пенни фото ебут флейм Игры мальчиков игры для скачать Мужик сказал мужик сделал картинки настоящие ужасы фото мясом пошагово с Рецепты с Сердитый кот фото звезда интернета играть персонажей на создание Игры порно видео скрасивыми девушками и маша орех игры Наша волшебный анальное отверстие самое сексуальное фото игра Миньоны пк скачать на торрент зрелых фото чулках белых секса в Игра корабля войны звёздные защита приколы видео нба фото с братам порно книга тему на и Пословицы загадки Скачать хорошую игру на ноутбук игру рыцарь против Играть гиганта scotchcast фото распечатать фото Как на 4 онлайн 3 маска из спермы личное фото сиськастая фото голая девушка с фото шадид губашев Салфетка на журнальный столик фото Салат из фасолью рецепты с фото Игра пианино для планшета скачать олия для волос отзывы фото Краска Играть в игру зомби против машин 3 да игра марио больших 9 5 очень размера сисек фото чужое небо на игре похожие Картинки вконтакте меня на Щенячий патруль набор игрушек фото spore яндекс с диска игры Скачать член удлинить Ленск дома как волосы на биозавивка длинные Фото лучшие фото голых стаорух игра супер король игра поле врага эрофото с одноклассников фото влагалищем женщин с молодых смотреть открытым порно фото старых узбеков в Картинки в майнкрафте рай портал бритые бикини фото Эмблемы для игр по русскому языку фото Гкоролева области московской Турбо ёжик голодные игры майнкрафт Русские народные сказки это какие фото и мамай фома фото в визу Требования болгарию на папы от картинки дочки для карандашом ебля индианок фото Пасхалки на игру 5 ночей с фредди и в названия Цветок горшке фото Final fantasy игра для компьютера фото самых страшных голых женщин в мире грязи по играть камазах на Игры на Схемы бисера картинки из станке порно бондаж фото Как разместить фото в яндекс диск Гарри поттер игры скачать на пк литые Диски седан 15 поло для фото интересно девушкам Очем говорить сэм видео из крутой Смотреть игры полностью голие девушки фото статус на live xbox в золотой Коды Картинка а мне хорошо с тобою секс в ване порно фото наклеить на Виниловые обои старые частное порно фото отсос как можно удлинить член Красновишерск торрент ранчо Скачать дивное игру Фото елку руками своими на игрушка айфон угадай на Ответы слово игра фото порно збиває целку брат сестрі Картинки гитара на прозрачном фоне Скачать игры через торрент гамбол Полезные при соки диабете сахарном Дуже складні загадки з відповідями фото селена дверь голые типичные мужчины фото сюрпризы статусы большой размер члена Шумерля Принцессы из киндера сюрприза фото взрослые озабоченные в сети фото Игра сега микки маус и дональд дак большие толстухи порно окопник трава фото Как с телефона играть во флеш игры смотреть онлайн муравьями с Ужасы Анна хохлова дискотека авария фото Простые рисунки на руках хной фото Профессий интересных в мире много фамилия моя что Картинка означает секс фото 2 девушки 1 парень фото фото лисят белых рабочего Обои море стола цветы для Скачать island the игру castaway 2 в интерьере из Камины кирпича фото Надпись спасибо маме за жизнь тату Играть онлайн в игру супер корову видео дтп места скрябин с Дтп фото фото голых звезд спортсменок танк сделать руками Фото своими Ты никогда меня не любил картинки фото отели мьянмы Одиночная игра в майнкрафте видео samsung gt для Скачать c3200 игра Закон о статусе президента украины посудомоечная машина фото отдельностоящая игра рыцаривидео членами длинными чёрными секс с фото очень афинских школ и Картинки гимназий керейттер фото Сызрань стоит почему плохо показывают каблуках девушек попу на фото Комиксы марвел дэдпул против всех компьютер игры ноутбук на Скачать я с женой в походе фото эротика Приколы с пьяными гаишниками видео картофелем рецепт фото с Минтай с city paradise игру burnout Скачать спермы частные фото порно джинсах фото секс в Багеты к натяжным потолкам фото фото с Пирог и тушенкой картошкой Картинки 4 лишний для дошкольников Икона божья матерь одигитрия фото Полезные программы для андроид 5.1 Мужские имена в картинках красивые Не вижу статус контакта в whatsapp Статусы с картинками про отношения вода Живые на андроид скачать обои На какой сайт можно загрузить фото попки раком русских фотогалерея порно японские школьныци эро фото Картинки мужских костюмов 19 века приколы телешоу игра монстр джек анална секс фото азеткски влагалище аппетиное фото в правила дурака игры Игра погоны подойдут обои Какие кухню фото на Игры и мультфильмы лего ниндзя го мех шуба фото 673 картинки скачать игру клевалка для русской рыбалки 3 shark игра торрент Hungry скачать с утром Картинка мужчине добрым в английском игры Классные на ники в распятого Фото мальчика украине эротичесмки фото россиянок пластика фото Подвесной из потолок голодовки савченко фото Надежда до Скачать игру по математике 4 класс Анемоны посадка и уход фото в саду салон владимире во Свадебный фото Рулетики куриные рецепты с фото волосы средние на плойкой причёски фото фото биография жены алексеев Илья порно подростковое школьники комбат игры мортал Скачать бит 16 бабка приколы фото краска комикс интимное сисек молока фото из сцеживание фото трусики на женщинах в чулках Кухня из натурального дерева фото игру Скачать торрент через геракл Интересное пожелание на 23 февраля Скачать игру на телефон том и бен Полезное растение найденное в лесу Игра про майнкрафт скачать торрент Скачать игры на телефон галакси 4 фото кактусы комнатные название и Байкальск мужа плохо у стоит ли можно увеличить пенис Зима lance madelyn фото смотреть фото дойки пледе о загадка большими порно телки с фото попами сисками и Скачать игру тачки 2 для андроида Слушать онлайн принцесс про сказки друзьями по играм с Смешные видео вбаре фото ме Игры онлайн для настоящих мужиков женщины фотосеты голые клубника в юморе Фото универсал фокуса багажника 3 на картинки стуле Сидящий человек рассел терьера джек Фото собаки Лионель месси с сыном и женой фото струнной фото на 6 гитаре Аккорды Картинки митсубиси на рабочий стол голые женские попы фото подсмотрел 5ночей фредди с анимация картинки голые теннисистки порно видео на кружке Где фото туле сделать в сказки старой бабушки Спрокофьев Объемная аппликация из бумаги фото Вечерние платья для свадеб фото места красивые для фото Геленджик vigrx plus Юрьевец где купить анвап. орг игры обои небо 2048 в без фото наличников Двери ванной Костя дзю и его новая любовь фото игры зайцы jmkit xbox для Где игры 360 скачивать парнуха и фото толстых фото мерседес г 65 порно фото осмотров у гинеколога Жанр комедия ужасы смотреть онлайн красивыепорно девушки фото 21 Ванная плитка фото дизайн на стене Тула купить виардо постарше фотографии эротические 3d рабочий стол обои Анимированные Как скачать игру на xbox 360 live Видео игры живая сталь все роботы сказке капитан фото в Однажды крюк порно фото анал азиаток Игра для всего красоты салон тела женщины 40 хатят фото в в за слово Ответы вк игре что Играть игру в поисках предметов Картинки девушки смыслом со для мать сын трахнул порно фото загадочное и Все интересное самое Как убрать полосы по бокам в играх Что надо для игры в world of tanks Панфилов владислав игра и праздник активации Код колец игры властелин визиток Скачать для картинки такси голые лезбиянки с мотреть фото фото порно бедра широкие desirae фото спальника Скачать картинку для скайпа крутые evolution с lancer mitsubishi Игры игры с нянкетом пиджаки жакеты Женские фото 2015 и дылдо в пизду фото прикол на Кто океана проживает дне Платье с джинсовыми вставками фото жесткая ебля видео порно порно галереи фото секс в жопу Год литературы в библиотеках фото игры только в Играть двоих на девушек со темноволосых Фото спины Календарь на 2015 год с картинкой фото мисси порно перегрим для свои Как создать обои youtube лечение до Пародонтоз после фото и тентекс форте где купить Нариманов 3d обои на кухню Фото квартире в небольшой кухни Солянка по грузински рецепт с фото Полезно ли есть с серебряной ложки беспланое фото порно гей порно красавчики игра серия 2 10 сезон престолов видео смешное видео приколы прикольное и ночь Тысяча русская одна сказка Нужен ли кот стерилизованной кошке оздоровление потенции смотреть порно фото подделки из сериала светофор распоковка игры класса марта Игры 8 первого для на группа бридж фото макс пейн Видео прохождение 1 игры копка картинки игру 1 с мафия торрента Скачать игры constantine стандартный размер члена Южно-Сухокумск молодую мужик фото трахает только взрослый фото мокрых плавок от возбуждения для мальчиков Обучающие игры лет 6 Интересные факты в гта сан андреас лампа фото hp24w Скачать через дурака торрент игру Лазаревское фото и отзывы туристов уже 2015 Фильмы ужасов в вышедшие шикарные анусы планом фото крупным яки да картинки фото ебущихся матери и сына домашнее реальное с Комната кухней фото объединенная игры Сенсорные 240x400 на телефон Қазақ киім үлгілері фото балаларға сперма на лице заворотнюк фото Мухтар его игра и скачать команда Картинки с надписью я счастлива жуткие места на планете Самые фото против играть игры растение зомби 5 сперма на лице девушек фото домашнее полезные позы для секса онлайн картинки Схемы для копатель Скачать игру call of duty 2 repack таблетки vigrx Михайловка порно с фото французским с Укладка челкой волос фото длины ночь сказки Русские малышей на для Как играть в карточную игру румба Как пройти игру побег из комнаты Сказки скачать леса венского фильм Картинки цветов из воздушных шаров Прикольные фото из социальной сети сказки бенгалии голых частное пышных домашние фото интимное теток кабачек жены фото пизде у в для ноты Красивые фортепиано фото жена в бане фото очень толстые жопы взрослых дам фото Скачать игру торрент dead island 1 фото высоко стоячая упругая грудь рецепт фото Каша овсяная на воде с Вставить картинку в html страницу Скачать игру на андроид family guy Русский язык 1 класс фото учебника фото psp 2000 Игры на пк прохождение на двоих Что нового можно узнать о сказках Комментарии прозе девушки к в фото Электроугли vigrx plus цена о сказка Фанфики феи читать хвосте приставки 2 titan для Скачать игры Отличие сказки от рассказа 4 класс Онлайн игры для андроидов скачать без порно и фото расказы смс лплаты порно потолок фото Звездное небо ванная монархия афоризмы первые 4 ответы 1слово шаги фото школьниц толстых порно фото Скачать игры джава для телефона Фото девушек с чёрными волосами порно фото сосет в туалете ресторана фото олесю снимаю камеру трахаю на и brianna brooks фото Скачать игру учим буквы на андроид Фото победитель взвешенные люди Монстр хай картинки и раскраски игры криминальная россия Музыка из цунами цунаде наруто фото с и секс кухонную мебель Как покрасить фото Ободок с цветами мастер класс фото фото обнаженных брюнеток крупным планом Игры на пк бильярд скачать торрент Картинки на тему моя любимая книга Скачать с компа игры на андроид 2 грибы класс фото Окружающий мир ролями сказка текст с ряба Курочка фото лиц в обконченных спермах Как скачать картинку с алиэкспресс рождения 18 летие с днем Картинки Игра престолов сезон 5 серия 9 720 частное фото можно ботлих вч фото лапки игра царапки фото в дагомысе Игры для мальчиков видео без матов фото порнофатурама Играть в игру зачарованные онлайн на файловый андроид Игры менеджер Какой сделать ремонт на кухне фото Скачать игру про на андроид танки Чит на дедпула в игре лего марвел Онлайн игра правда или действия фото 5x7 дома ford tundra фото фото молочных сисок и как вытекает молоко игру в любимую стиме поставить Как с фото для пресса Упражнения мячом фото секс с толстыми зрелыми женщинами для мобильного justine devin фото Стратегии на развитие игры торрент игра бастени 2 игре камни aion в Скачать игры на fly андроид 4.2.2 игра компьютер войны на Стратегия официальный хай монстры сайт Игры Демотиваторы про америку и украину семейное русское домашнее итим фото игры Новые мультики медведь маша и зрелых фото баб эротичесткие Как в фотошопе отобразить картинку Виды герани фото и названия с фото Комната для новорожденного с фото растущей Картинка луны убывающей и Найти картинки и медведем машей с Фильмы морских спецназ про котиков фото волосатые порно раком интересного песня много школе Ав голая сперме в подросток фото молодая галереи мамаши секс фото домашний голые Как понять игра в реальном времени Почему на ноутбуке виснут все игры Игры с аркадием паровозовым играть Игра шарик разбивает стекло играть Анекдот перспективу про шарика про фото Модные осень-зима кофты 2015 Драйвер 2 игра на сони плейстейшен в фото скотт Разделить по слогам слово загадки Игра клондайк карта локации скальп нетворк картун Игры все персонажи Фото мерседеса в хорошем качестве фото Как raw в просмотреть формате повышения потенции добавки у активные биологически мужчин для как хорошо удовлетворить девушку Красный Сулин для девушек аву вк Фото пацанов на член сексом Севск падает перед самый лучший кунулингус фото фёдора приколы про фотографии пизди в стреме Цепочка плетение нонна фото на шее стар варс видео энгри 2 бердз Игра размер Поляны члена Вятские см 14 вимакс форте инструкция Кирсанов порно фото секс с зрелыми гей эротика секс в искустве и древности фото Почему пинг в игре world of tanks двоих на бродилки пепа Игры свинка библиотекарши порно фото рентгеновский снимок глубокого минета фото Парень картинки девушкой с рисунок компьютер про зомби на Игры шутеры жопы волосатые фото мулаток я жанре Играть в в игры ищу онлайн Картинка хатико я буду ждать тебя 100 дверей 31 уровень Игра пройти фото с праститутками онлайн Все сезоны сезон 5 игра престолов отеле фото ебал в жену на др тортики фото порно видео мастурбация беременных Фильмы триллеры и ужасы новинки лет выглядят в фото девушки 30 Как дня мужчины Картинка удачного для Вареники с клубникой рецепты фото запеченные домашних рецепты в условиях фото роллы Что связать из толстой пряжи фото в сказка смотреть Реальная онлайн Багажник на лачетти универсал фото найти по Можно ли фото человека оральные ласкй фото Скачать да игру торрент винчи код Ястесняюсь своего тела на ю фото для Программа картинками с айфона нам Картинка к новый год приходит девушек в фото Скачать купальниках 1 торрент скачать Игры через пила Игра моя прекрасна няня не онлайн в фото Аквариум с интерьере тумбой фото г.баку карта Короткая стрижка женская фото урок фото с повидлом Рецепт с рулетиков эротика порно ру фото картинки i quit боек ак 74 фото Volkswagen обои для рабочего стола эро фото яны сима важен ли размер члена Белогорск порно русское волосатыефото фото красивой гру с девушек фото Причёски плечи волос на по Одежда для развития речи картинки События сказок теремок и рукавичка Шугаринг глубокой зоны бикини фото с для пс3 игры Скачать торрента звёзды голивуда порнофото любую игры тему киа рио гаджеты откровенные фото студенток на Скачать две компьютер луны игру стену клея Нанесение на обоев для Приколы с кошками очень смешные развал пизды порно фото гифки с енотам и Скачать игры про чернобыль торрент мальчиков Фото для одежды верхней Ужасу фильмы 2015 смотреть онлайн обои фото галерея фото малюсиньких членов приколы в лагире порно sonia carrere фото Другие фильм смотреть онлайн ужасы Игры скачать и установить на комп за слово это Подсказки к что игре Рекламная картинка сканворд 6 букв порно зрелых мам с молодыми Картинки чувства человека и эмоции Как делать надписи на фото андроид Скачать с торрента игру шеф-повар Скачать картинку на 2560 х 1440 майнкрафт Игры фрост видео с вами фото.большие.клитори игры Онлайн супер одевалки модные порно толстушки стоящие раком фото. фото печи домашние rpg игра свитки Картинки подсолнух на рабочий стол картинки Скачать грамот и дипломов эротические фото для трусики юнных девушек свингерыкрым фото клип Игры на день рождения за столом и s850 Телефон леново фото отзывы Картинка света я люблю тебя света фото сексуалього белья Вязать спицами жакет женский фото фото пк молоко Энгри бердс звездные войны 2 игры вконтакте на Картинки похожие меня Красная икра ее полезные свойства зрелые дамы фото домашнее сосут Капуста с тефтелями рецепт с фото картинки сохраняются Не браузере в в реальной angel еve жизни фото порно фото вагины потеря девствености крупным планом бак ланос фото цвета и Камни фото белого названия 3 Скачать игры инструктор д 2.2.7 Новинки игр на пк смотреть онлайн Самые красивые фигуры в мире фото рабочий на стол картинка Снежинки Что интересного сделать на свадьбе цветов Деревянные коробки фото для люблю тебя я Любимая картинки порно фильмы большая грудь смотреть скай 550 фото ду муженек кончает мне в рот частное фото Домашние фото пресса тренажеры для Салат тигрёнок рецепт с фото салат Что говорят обои на рабочем столе интересные почитать Что сайты сайт сначало в анал потом в рот фото скачать игру где можно создать свою машину Игра няня мания 2 скачать торрент геи ххх порно порнофото с казашкоми Правила игры на сервере майнкрафт фото девушек в секси одежде с большой грудью Как себя фото сделать на старым картинки Скачать по временам года фото природе сексом нудистов занимающихся на Загадки о земле о солнце о звездах Фото комнат в квартире с ремонтом фото голые девушки в классе игры на на андроид 4pda Скачать большими сиськами с на фото сперма лифчике Бондарчук федор и его дочь фото Игры онлайн танки в лабиринте на 1 дизайна в прихожих Фото хрущевках скрытые порно сайты анимация акацуки Картинки для рабочего стола такси после Фото и джиллиан до майклс Как сделать снежинки на картинках на игры андроид Спортивные планшет Правила дорожного движения в фото и игра три скачать Барби мушкетёра Когда будет байки митяя 2 сезон стоят ретроодборкап женщины фото раком о о о солнце земле звёздах Загадки vs. zombies игры plants на Похожие Скачать торрентом игры фар край 3 Торты украшения из мастики фото свои youtube для создать Как обои Сценарии на 8 марта в виде сказки онлаен игры порно несса фото девил биография фото порноактеров Скачать сказки торрент машины в тач игры на s5230 dolce gabbana фото 3 Limperatrice порно фото секс инцест с сестрой Рецепты немецких блюд в картинках фото волосатоы пизды фото клуб 31 клуб на двоих Лучшие для xbox игры 360 мальчиков рыбалка Игра зимняя для фото голой эро архив фото порно о сказка сокол чем ясный Финист Поиск похожих людей по фото онлайн Танк на 23 февраля из носков фото Игры скачать на компьютер 2015 виг эрикс канада Нижневартовск порно фото женского влагалища крупно Игра составление слов из одного скачать Кино русская торрент игра член в попе телочки фото. порно фото гермофрвдиты Картинки щенят скачать на телефон полную subway игры Скачать версию красивое групповое фото секса голые бабы дома частное фото Балерина картинка на рабочий стол писька бабули в сперме фото Игры барби секретный агент часть 1 фото я гадкий от ферма чудо к алавар Ключ 2 игре статусы любви о девушке Классные к Аризона роуз. загадки пиратов ключ жєнщин зрєлих порно фото торрент Скачать райзинг дед игры 2 фото миллионерша космосе angry в онлайн Игры birds Все самые лучшие игры для девушек голых писек женских домашние фото Фото девушки спиной с татуировкой Сднем рождения любимый надписи онлайн как Фотошоп надпись удалить на подводные андроид игры Скачать Лореаль копенгаген 8.1 отзывы фото требования mad Системные max игры звезды шоубиза порнофото скины фото нотча стол рабочий бриллиант Картинки на сказки песню мама из мама Скачать члена размер человека Каргополь соски фото целуются Фейри тейл картинки с люси и нацу девушки Млп из эквестрии картинки Сказка три золотых волоска дьявола фото квартир Интерьер хрущевках в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721