СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Янковська А. А.,
студентка 4 курсу, спеціальність “Облік і опадаткування”

Науковий керівник:
Мамонтова Наталія Анатоліївна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту

Анотація. У статті розглянуто особливості обліку заробітної плати в бюджетних установах та описано можливі шляхи вдосконалення даної проблематики.

Ключові слова: заробітна плата, облік заробітної плати, бюджетна установа, вдосконалення обліку оплати праці.

Annotation. In the article considers the peculiarities of salary accounting in budgetary institutions and describes possible ways to improve this issue.

Key words: salary, salary accounting, budgetary institution, improvement of salary accounting.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економічної системи та сукупності відносин, що виникають в ній, питання оплати праці потребує великої уваги. Особливістю, яка пов’язана із заробітною платою працівників установ державного сектору економіки, є її низький рівень та невідповідність середньо-ринковому доходу інших висококваліфікованих працівників.

Витрати на оплату праці, в середньому, становлять 65% всіх витрат установи державного сектору економіки. Цей факт, підтверджує важливість вивчення питання обліку розрахунків із заробітної плати, етапів та процесів, що з ними тісно пов’язані.

Облікові процеси в таких установах повинні спрямовуватися на підвищення ефективності існуючої системи оплати праці, заходи, щодо стимулювання працівників, оптимізацію та управління даним елементом витрат в установі.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання обліку заробітної плати в установах державного сектору економіки досліджувало багато науковців, серед яких: Безверхий К. В., Дубовий Ю. В., Лень В. С., Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П., Дудченко Н. І., Нестеренко Ж. К., Левицька С. О., Олійник В. С., Яремчук Н. Ф. та інші.

Мета і завдання дослідження: розкрити порядок та особливості синтетичного та аналітичного обліку заробітної плати у бюджетних установах, запропонувати методи його вдосконалення на основі вивчення теоретичних та практичних особливостей обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Закону України «Про оплату праці», заробітна плата – це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу [1].

Методологічні засади формування та відображення в бухгалтерському обліку інформації про заробітну плату, а також розкриття даних у фінансовій звітності передбачені у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам» [2].

Ключовими завданнями при організації обліку праці та заробітної плати є:

– використання правдивої та точної інформації про працівників установи;

– здійснення реєстрації первинних документів з обліку праці та заробітної плати в їх повному обсязі;

– своєчасна обробка інформації, що стосується організації праці та виплат в установі;

– запровадження та підтримка системи безперервного руху та оновлення інформації між підрозділами установи та бухгалтерською службою з питань обліку заробітної плати;

– своєчасне та повне відображення та нарахування заробітної плати;

– організація достовірного та безпомилкового процесу розрахунків за податками, зборами та соціальними відрахуваннями пов’язаними із заробітною платою.

– здійснення контролю за відповідністю передбачених кошторисом видатків на оплату праці та фактичних видатків установи;

– перевірка виконання пунктів штатного розпису на основі порівняння з дійсними фактами використання робочої сили в установі;

– організація інспектування використання робочого часу;

– вчасне та повне подання статистичної та податкової звітності;

– висвітлення необхідної інформації для працівників установи.

Продукування та використання належних умов для цілісного та своєчасного ведення обліку, щодо операцій, які пов’язані з визначенням, нарахуванням та здійсненням відрахувань із заробітної плати є основною метою організації обліку праці та заробітної плати.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.2013 №1203, для обліку виплат по заробітній платі, бюджетні установи використовують рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці».

Характеристику та призначення рахунку відображено у Наказі МФУ «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі». Відповідно до нього, рахунок 65 «Розрахунки з оплати праці» використовується для обліку й узагальнення інформації про розрахунки за виплатами працівникам із заробітної плати, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та інших подібних виплат [7].

В кредиті даного рахунку записують суми, що відповідають розміру нарахованої заробітної плати, премії, матеріальної допомоги, виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, стипендії, пенсії, різного роду трансфертів для населення тощо.

За дебетом відображають виплату заробітної плати та утримання з неї, перерахування сум податків та зборів, що були утримані із заробітної плати і суми, які не були виплачені у визначені терміни і спрямовані, відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки,  на субрахунок 6412 (6422) «Розрахунки з депонентами».

В бухгалтерському обліку, під час нарахування заробітної плати, використовують кредит рахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати» та дебет субрахунку 8011 «Витрати на оплату праці» чи 8111 «Витрати на оплату праці». Порядок віднесення витрат на оплату праці в дебет одного з рахунків визначається відповідно до способу надходження коштів – власні це чи отриманні у формі бюджетних асигнувань ресурси.

Із заробітної плати працівників, відповідно до податкового законодавства щомісячно вираховують податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, ставки яких становлять 18% та 1,5%, відповідно. Разом з тим, оплата праці робітників пов’язана зі сплатою соціального внеску за ставкою 22%, що справляється з роботодавців. Враховуючи ці особливості, розглянемо типові бухгалтерські проведення з обліку заробітної плати в установах державного сектору економіки, що представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Типові бухгалтерські проведення бюджетної установи з обліку заробітної плати та пов’язаних з нею нарахувань

№ 

Зміст господарської операції Дт Кт
1 Нараховано заробітну плату, премію, відпускні працівнику 8011 «Витрати на оплату праці» 6511 «Розрахунки із заробітної плати»
2 Відраховано ПДФО із заробітної плати працівника 6511 «Розрахунки із заробітної плати» 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»
3 Відраховано ВЗ із заробітної плати працівника 6511 «Розрахунки із заробітної плати» 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»
4 Утримано профспілкові внески із заробітної плати 6511 «Розрахунки із заробітної плати» 6516 «Розрахунки з членами профспілки за безготівковим перерахуванням сум членських профспілкових внесків»
5 Нараховано ЄСВ на заробітну плату 8012 «Відрахування на соціальні заходи» 6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами»
6 Виплачено заробітну плату працівнику 6511 «Розрахунки із заробітної плати» 2313 «Реєстраційні рахунки»

Джерело: складено автором на основі [6;8;9].

Аналітичний облік оплати праці пов’язаний з використанням форми П-6 «Розрахунково-платіжної відомості». У цьому документі вказується прізвище, ім’я, по-батькові працівника, його посада, табельний номер і кількість відпрацьованих годин, а також основні елементи заробітної плати, суми утримань та нарахувань.

Проте, в наш час, використовувати форму П-6 незручно та недоцільно, адже це забирає багато часу у бухгалтера. Полегшити та спростити цю ділянку роботи можна використовуючи, як звичну та відому всім комп’ютерну програму Excel, так і спеціалізовані програмні забезпечення, серед яких 1С Бухгалтерія, «M.E.Doc» та інші.

Також, важливою складовою процесу вдосконалення обліку розрахунків з оплати праці є покращення етапу обліку праці у бюджетних установах. Державним комітетом статистики України затверджено типову форму П-5 «Табель обліку використання робочого часу», яка стає у нагоді бюджетним установам, під час формування записів, про роботи, які були виконанні чи не виконанні працівниками, та здійснення нарахувань заробітної плати.

Для безпомилкового і достовірного визначення суми заробітної плати потрібно підвищити ефективність роботи на стадії обліку використання робочого часу. В першу чергу, потрібно сформувати наказ про призначення відповідальної особи за ведення табеля робочого часу та визначити міру покарання за наявність в ньому помилок, навмисних викривлень інформації, хибних даних. По друге, варто здійснювати контрольні заходи, щодо діяльності не лише працівника, відповідального за облік витрат робочого часу, а й усього персоналу. По третє, установа може розробити документ внутрішнього обігу, що формуватиметься на основі форми П-5, але буде краще відображати специфіку діяльності організації, надаватиме всю необхідну інформацію та, водночас, стане простішим у використанні.

Результативність бухгалтерського обліку залежить від ефективності синтетичного та аналітичного обліку, їх повноти. Якщо синтетичний облік відображає загальну ситуацію і використовується під час формування звітності, то аналітичний описує деталізовану інформацію: кількість та структуру персоналу, місця концентрації працівників, використання робочих годин, склад та структуру фонду оплати праці, динаміку виплат, відмінності посадових окладів залежно від категорій персоналу, місця виникнення витрат. Саме на основі аналітичного обліку визначається сума заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску та інших видів внесків і зборів.

Саме тому, бюджетним установам варто розробити робочий план рахунків аналітичного обліку, який буде більш конкретним та складатиметься з рахунків п’ятого чи шостого порядків. Запропонуємо власний перелік аналітичних рахунків для обліку розрахунків з оплати праці до субрахунку 6511 «Розрахунки із заробітної плати»:

– 65111 «Заробітна плата за осадовими окладами»;

– 65112 «Доплати до заробітної плати»;

– 65113 «Надбавки до заробітної плати»;

– 65114 «Премії та інші заохочувальні компенсаційні виплати»;

– 65115 «Відпускні»;

– 65116 «Допомога з тимчасової непрацездатності»;

– 65117 «Інші види нарахувань з оплати праці» ті ін.

При цьому, деякі з цих рахунків можуть також поділятися на рахунки, 6-го порядку.

До прикладу, аналітичний рахунок 65113 «Надбавки до заробітної плати» можна структурувати за видами надбавок, що виплачуються персоналу.

Операції з бухгалтерського обліку заробітної плати є одними з найскладніших, тому їм варто приділяти значну увагу. Важливість цього процесу зумовлює необхідність постійного реформування та пошуку шляхів для його вдосконалення.

Висновки. Однією з найважливіших проблем у системі оплати праці робітників бюджетних установ є її низький рівень та відсутність належної диференціації між кваліфікаційними рівнями. Покращення потребує і процес обліку витрат праці, робочого часу. Варто посилити контроль за дотриманням трудової дисципліни для уникнення викривлень та помилок під час нарахування заробітної плати. Вдосконалити систему обліку розрахунків з оплати праці можна за допомогою використання новітніх автоматизованих програм обліку, що скоротять втрати часу, знизять ризик наявності помилок в обліковій інформації, підвищать точність даних, автоматично формуватимуть первинні документи та звітність установи.

Отже, зазначимо, що в установах державного сектору економіки усі витрачання коштів повинні бути виваженими та ефективними, саме тому слід приділяти належну увагу до системи організації та ведення обліку за розрахунками із заробітної плати, що впливає не лише на внутрішньогосподарський стан, а й має загальнодержавне значення.

Література

1. «Про оплату праці»: Закон України від 1995 р., № 17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.10.2021).

2. Про затвердження «Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам»»: наказ МФУ від 26.01.2012 р., № 121. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12#Text (дата звернення: 11.10.2021).

3. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Славкова О. П. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 384 с.

4. Головбух: Бюджет / Онищенко Віктор. Нарахування заробітної плати в бюджетних установах 2021. Видання від 6 квітня 2021 року. URL: https://www.budgetnyk.com.ua/article/15-zarobtna-plata-v-byudjetnih-ustanovah-narahovumo-bez-pomilok (дата звернення: 20.10.2021).

5. «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»: Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 №489. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0489202-08#Text (дата звернення: 26.10.2021).

6. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»: наказ МФУ від 31.12.2013 р. №1203. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14#Text (дата звернення: 27.10.2021).

7. «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»: Наказ МФУ від 29.12.2015 р. №1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#n24 (дата звернення: 27.10.2021).

8. «Про затвердження типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами»: Наказ МФУ від 29.12.2015 р. № 1219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16#n4 (дата звернення: 27.10.2021).

9. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник / за ред. Леня В.С. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 560 с.

Залишити відповідь