ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ОБМІННИЙ КУРС ГРИВНІ ТА ЙОГО ПРОГНОЗ

Друзь Веніамін Леонідович,
Стасюк Тетяна Володимирівна
Студенти 3 курсу:
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,
«Економічна кібернетика»

Науковий керівник:
Дем’янчук Ольга Іванівна

д.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Анотація. У статті розглянуто та спрогнозовано чотири основних фактори впливу на обмінний курс долару відносно гривні на наступні чотири місяці. Для свого дослідження ми використали структурно-динамічний аналіз показників.

Ключові слова: Обмінний курс, валютна політика, прогнозування валютного ринку.

FACTORS OF INFLUENCE ON THE HRYVNIA`S EXCHANGE RATE AND ITS FORECAST

Abstract. The article considers and predicts four main factors influencing the dollar exchange during next four months. For our study, we used structural-dynamic analysis of indicators.

Key words: Exchange rate, currency policy, foreign exchange market forecasting.

Постановка проблеми. Обмінний курс долару відносно гривні – це  дуже актуальною тема для дослідження. Особливо в період політичною, економічною та епідеміологічної нестабільності не лише в Україні, але й у світі. Так чи інакше, суспільство оцінює стан економіки саме по стабільності гривні, а не по рівню інфляції, обліковою ставкою тощо. За даними НБУ, в 2021р рівень доларизації нашої держави склав 38% [1]. Тобто, більше третини операції на території країни було здійснено в доларах США.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Так, International Monetary Fund (IMF) вказує, що після світової фінансової кризи центральні банки розширили свої інструменти для боротьби з ризиками для фінансової стабільності та управління нестабільними валютними курсами [2]. Європейський центральний банк (ЕСВ), у огляді монетарної політики робить прогноз валютного курсу євро на наступні місяці 2022 року щодо основних світових валют,  зазначаючи про поступове падіння курсу 1 Євро – 1,1417 Долар США; – 132,24 JPY       (японська ієна); – 0,83958 GBP (Фунт стерлінгів) та – 1,0557 CHF (швейцарський франк), основною причиною визначає січневий 2022 року рівень інфляції, який зріс до 5,1% у порівняні з листопадневим 2021 р. рівнем – 4,9 % [3]. Сутність та інструменти валютної політики досліджували вітчизняні вчені: Дзюблюка О., Журавки Ф., Філіпенка Т. та інші [4, 5, 6]. Та не лише українські науковці досліджують проблему валютної політики Національного банку. Дікарєв І. і Плевко О. писали статті про сучасну валютну політику Росії, Кузнєцов А., Бендер А. та Кононов А. – Китаю. Загальні засади та методи впливу цієї політики на економіку держави розглядали О.В. Дзюблюк і Т.В. Філіпенко.

Мета і завдання дослідження Метою наукової роботи є дослідження та прогнозування основних факторів впливу на обмінний курс долару на 2022 р. Для досягнення цієї мети ми виконали ряд завдань:

 • здійснили оцінку показників факторів впливу на обмінний курс долару;
 • визначили напрями вдосконалення  валютної політики НБУ.

Виклад основного матеріалу. Узагальнюючи дослідження та українських вчених, ми виділили основні чотири фактори впливу на ціну гривні в іноземній валюті:

 • облікова ставка;
 • премія за суверенний ризик України;
 • рахунок поточних операцій;
 • валютні інтервенції НБУ [7].

Розпочнемо наш аналіз із визначення впливу облікової ставки НБУ на обмінний курс долара та євро (рис. 1.)

Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ (%), обмінного курсу долару та євро у грн за 2020-2021рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних НБУ [6]

Провівши факторний аналіз, ми спостерігаємо взаємозв’язок між обліковою ставкою та обмінним курсом долару та євро. Коефіцієнт детермінації для курсу євро склав 0,306, а для долару – 0,11. Тому можна стверджувати, що облікова ставка НБУ більше впливає на обмінний курс євро, аніж долару. Отже, коли НБУ проводить експансійну монетарну політику й зменшуває облікову ставку, як це відбувалося в першій половині 2020 р., курс гривні ставав слабшим. І навпаки, коли Національний банк дотримувався рестрикційної грошово-кредитної політики, курс гривні зміцнювався. Це пояснюється тим, що ставки за кредитами й депозитами комерційних банків, зокрема гривневими, тісно залежать від облікової ставки НБУ. Коли змінюється ставка, це впливає на дохідність гривневих фiнaнсoвих iнстрyмeнтiв. Облікова ставка також впливає на дохідність гривневих ОВДП. Ріст ставки призводить до росту дохідності, а це у свою чергу збільшує інвестиційну привабливість гривневих цінних паперів, і як наслідок – веде до зміцнення національної валюти.

Наступний показник, який ми проаналізували – це динаміка премії за ризик (рис. 2.). Цей показник відображає «…додатковий прибуток або премія, яку вимагають інвестори для компенсації їм більш високого ризику, пов’язаного з інвестуванням в іноземну країну, порівняно з інвестуванням на внутрішньому ринку» [8]. Це комплексний ризик, який включає в себе такі фактори:

 • політичну нестабільність;
 • економічні ризики, зокрема інфляцію;
 • розмір зовнішнього боргу;
 • ймовірність дефолту;
 • коливання валют;
 • несприятливі державні норми тощо.

Іншими словами, чим більш ризиковими є інвестиції в українську економіку, тим вища премія необхідна для заохоти іноземних інвесторів. І тим вищим є курс долару.

Аналізуючи динаміку премії за ризик в Україні за 2020-2021рр, приходимо до висновку, що цей показник є нестабільним.

Рис. 2. Динаміка премії за ризик в Україні, у % за 2020-2021 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних НБУ [8]

Це безумовно пов’язано з короно-кризою та новими спалахами захворюваності. В кінці 2021 року та на початку 2022 року з’явився новий фактор, який стимулює даний показник до росту – це посилення військової агресії з боку Російської Федерації. Тому, важко прогнозувати майбутні тренди стану премії за ризик. З одного боку, епідеміологічна ситуація в Україні поступово стабілізується. З іншого боку, з’являються нові непередбачувані негативні чинники.

Ще один показник, який ми дослідили – це динаміка рахунку поточних операцій за 2020-2021рр. (рис. 3.). НБУ зазначає, рахунок поточних операцій «…включає всі операції з реальними цінностями, що відбуваються між резидентами та нерезидентами, а також операції, пов’язані з безоплатним наданням або одержанням цінностей, які призначені для поточного використання. У структурі поточного рахунка виділяються чотири основні компоненти: товари, послуги, доходи та поточні трансферти» [9].

Рис. 3. Динаміка рахунку поточних операцій в Україні в млн дол США, курсу долару в грн за 2020-2021 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних НБУ [9]

Загалом, за період з І кварталу 2016 року по IV квартал 2020 року спостерігалося від’ємне сальдо рахунку платіжних операцій. Однак, це звична практика. Дозволене від’ємне відхилення рахунку платіжного балансу відносно ВВП може складати не більше 5% [9]. Завеликий дефіцит може стати причиною девальвації гривні. Це відбувається тому, що скорочуються ПІІ в країну, як наслідок зменшується пропозиція іноземної валюти, яка компенсується за рахунок валютних інтервенцій НБУ.

Якщо аналізувати позитивні тенденції профіциту поточного платіжного балансу за 2020 рік, то він не відображає позитивних змін в економіці країни. По-перше, додатній платіжний баланс у 2020 році відбувся через те, що «Газпром» був змушений переказати «Нафтогазу» 2,9 млрд дол США за рішенням Стокгольмського арбітражного суду. Також вплинув стійкий експорт продовольчих товарів і одночасне скорочення імпорту. Це позитивно вплинуло на курс долару щодо гривні у 2021 році, однак передумов для збереження профіциту поточного платіжного балансу і ревальвації гривні у майбутньому немає.

Останній фактор, який ми досліджували, була динаміка обсягів валютних інтервенції НБУ, як відповідь на нестабільність національної одиниці, викликаної вищевказаними чинниками (рис. 4).

З 2008 р. до 2015 р. НБУ активно продавав міжнародні валютні резерви для того, щоб утримувати стійкий курс гривні. За цей час обсяг резервів скоротився на 46 млрд дол США [7]. Вже у 2016 році Нацбанк перейшов з валютного таргетування на таргетування інфляції. Відтоді обмінний курс національної валюти визначається попитом та пропозицією ринку. Національний банк з того часу акумулював 13 млрд дол США.

Згідно зі «Стратегією валютних інтервенцій Національного банку України» від 29.12.2020р [10], існує такий принцип здійснення валютних інтервенцій, як «мінімальна достатність валютних інтервенцій». Серед завдань виділяються «згладжування функціонування валютного ринку», «накопичення міжнародних резервів та їх підтримка на рівні загальноприйнятих критеріїв достатності», «підтримання трансмісії ключової процентної ставки як основного інструменту

Рис. 4. Динаміка сальдо валютних інтервенцій НБУ у млрд дол США в еквіваленті та курсу долару в грн за 2020-2021 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі даних НБУ [7]

грошово-кредитної політики». Це означає, що НБУ змушений мінімально звертатися до такого інтервенцій, як інструменту впливу на курсове ціноутворення. Головним завданням Національного банку залишається накопичення міжнародних валютних резервів. Навіть він змушений прибігати до цього інструменту, центральний банк не має права купувати та продавати валютних цінностей більше, ніж того необхідно аби згладити волатильність валютного ринку. Пріоритетним інструментом впливу на курс є процентна ставка.

Однак, згідно з нашими спостереженнями, інтервенції НБУ залишаються дуже ефективним способом впливу на вартість долару.

Отож,  проаналізувавши сучасні тенденції валютної політики НБУ, ми визначили найвагоміші факторів впливу на обмінний курс, серед яких виділяється ­­­­­­облікова ставка, премія за ризик, рахунок поточних операцій та валютні інтервенції. Оскільки існує багато факторів впливу на курс гривні, тому важко його прогнозувати. За останні два роки НБУ почав відмовлятися від валютних інтервенцій, що робить ціну на іноземену валюту ще менш передбачуваною. Рахунок поточних операції повертається до свого цільового діапазону 2-5% від ВВП, що має вплинути на девальвацію гривні в довгостроковій перспективі. Невизначеність в політичній та епідеміологічній ситуацій в Україні і світі не дозволяє точно передбачити премії за ризик у майбутньому. Він може як позитивно вплинути на курс гривні, так і знецінити національну валюту. Облікова ставка впродовж 2022 року повинна зростати у відповідь на високу інфляцію 20201р – початку 2022р., що позитивно вплине на обмінний курс гривні, забезпечивши її зміцненя та ревальвацію. За цієї умови можна очікувати позитивні тенденції з платіжним балансом країни, зміцненням валютних заощаджень як юридичних так і фізичних осіб.

 З метою визначення, які фактори  найбільше впливають на валютну політику НБУ нами було проведено моделювання та прогнозування валютної політики НБУ.

У процесі дослідження був побудований прогноз курсу гривні до долара США НБУ на наступні 4 місяці 2022 року в Україні.  Нижче наведені візуалізовані дані (табл. 1.).

Таблиця 1.

Прогноз іноземної валюти

ДатаПеріодY^
Лют.222127,62406757
Бер.222227,31893313
Кві.222327,29176101
Тра.222426,95864613
[Джерело: розроблено самостійно авторами ]

Рис. 5. Прогноз курсу гривні до долара США

[Джерело: розроблено самостійно авторами ]

Таким чином, в результаті побудови прогнозу ми маємо приблизне уявлення про те, як у наступні 4 місяці 2022 року буде розвиватись практично кожна галузь української економіки. Як ця ситуація вплине на зміну платіжного балансу країни та надходжень до бюджету від мита від зовнішньоекономічної діяльності, як зміняться наші валютні заощадження та ін. Так як курс іноземної валюти (частіше всього долар США) має значний вплив на кожну сферу нашого життя.

Література

 1. URL: https://journal.bank.gov.ua/uploads/articles/247_3_ukr.pdf
 2. Monetary Policy and Central Banking (2022). International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/20/Monetary-Policy-and-Central-Banking
 3. Strategy review. European Central Bank (ECB). URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html
 4. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/4073/1/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96.pdf
 5. URL: https://biem.sumdu.edu.ua/images/stories/docs/K_ME/Zhuravka_1.pdf
 6. URL: https://policonomics.com/lp-exchange-rate-regimes-exchange-rate-regime/
 7. Що впливає на курс гривні. https://www.epravda.com.ua/publications/2021/07/8/675749/
 8. Премія за ризик для країн URL: https://ua.nesrakonk.ru/country-risk-premium/
 9. Платіжний баланс. URL: https://old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123529
 10. Стратегія валютних інтервенцій Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Strategy_FX.pdf?v=4

Залишити відповідь