ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ СЕРІАЛУ “ДРУЗІ”

У статті досліджуються граматичні особливості при перекладі у англомовному серіалі “Друзі”, аналізується особливість мовлення кожного героя, переклад певних виразів; приклади перекладу.

Ключові слова: мовлення героїв, граматичні особливості, серіал “Друзі”.

В статье исследуются грамматические особенности при переводе в англоязычном сериале “Друзья”, анализируется особенность речи каждого героя, перевод определенных выражений; примеры перевода.

Ключевые слова: речь героев, грамматические особенности, сериал “Друзья”.

The article examines the grammatical features of translation in the English-language series “Friends”, analyzes the peculiarities of the speech of each character, the translation of certain expressions; examples of translation.

Key words: speech of characters, grammatical features, TV series “Friends”.

Актуальність дослідження та постановка проблеми. Актуальність проведеного дослідження полягає в тому, що граматичні особливості перекладу недостатньо вивчена у серіалі. А також актуальність зумовлена тим, що матеріалом дослідження є сучасне кіно, у якому подано мовлення та гумор носіїв англійської мови у ситуаціях щоденного спілкування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серіал «Друзі» неодноразово досліджували з різних точок зору, зокрема й з лінгвістичного: деякі науковці надають кількісні дані щодо кількості фраз, появи героїв у серіалів, інші – досліджують сленгові явища та різні стилістичні засоби, які герої використовують. Яшу Сет проаналізував кількість реплік кожного героя. Тепляшина А. досліджувала стилістичні засоби, , що зустрічаються у серіалі. Дзюбіна О. І. працювала над сленгом.

Метою статті є розкрити переклад певних висловлювань та навести статистичні дані щодо кількості фраз кожного героя.

Виклад основного матеріалу. Дослідник Яшу Сет, з метою визначення найбільш важливого героя у серіалі проаналізував кількість реплік кожного героя. Він дійшов висновку, що Рос та Рейчел розмовляють найчастіше, а найменше – Фібі [1].

За словами Тепляшиної А. «Стилістичні засоби, що зустрічаються у серіалі це: епітети та метафори. Часто герої серіалу використовують порівняння та слова, що несуть інше значення. У розмові героїв присутні іронія та сарказм» [5, с. 19].

Гумор у серіалі хороший, але не всі його розуміють. Цей гумор відображається через гру слів. Окрім цього, є багато фраз, які неможливо перекласти дослівно. Якщо відбудеться дослівний переклад, вийде нісенітниця. Часто у перекладі відбувається перефразування та заміна слів [4, с. 60].

Досліджуючи перший епізод серіалу «Друзі», мовлення Моніки характеризується тим, що в більшості вона використовує теперішній час, багато скорочень у словах. Репліки короткі та прості за конструкцією. Моніка часто використовує слова, які виконують функцію обставини часу, а також найчастіше використовує «here» – обставину місця. Використовує час від часу повторення, наприклад, «Oh God, oh God, I am sorry… I am so sorry…»; «I’m-I’m-I’m glad”.

Для вигуку Рейчел каже «Wow». У багатьох репліках присутній наказовий спосіб. Коли виникає неприємна стресова ситуація, вона вигукує «Oh God!». Довгі речення є складними за конструкцією, тому що мають більше однієї граматичної основи, метафори та фразові дієслова. Речення побудовані в теперішньому та минулому часі.

Фібі найчастіше використовує такі вигуки, як «Oh!» та «Fine!». У неї великі репліки, речення довгі та складні. Використовує такі скорочення «c’mere», «kinda» та «gimme». Використовує час Present Simple, Present Perfect, Past Simple та умовні речення першого та другого типів. Часто зустрічається повторення, наприклад: «you’re like, you’re like».

Чендлер під час розмови використовує здебільшого Present Simple, Past Simple, Present Perfect та умовні речення першого типу. Часто вживає модальні дієслова must і have to. При звертанні використовує фрази «y’know», «see» and «look».

Рос часто використовує модальний перфект: «I should have known». Його речення довгі і короткі. Використовує часи Present Simple та Past Simple.

Мовлення Джої характеризується тим, що він постійно скорочує такі слова, як: C’mon, there’s, you’re, у’serious, ‘сause. При звертанні часто використовує вигук «Hey» та «Oh man!». В більшості випадків використовує Present Simple та Present Сontinuous. Його речення різні за довжиною, є короткі і довгі. Часто вживає «really», аби зробити наголос на чомусь, та «Yeah».

Переклад у фільмі wanna, gonna, gotta.

«Wanna» скорочено від «want to». «Wanna» є неофіційним, сленговим і розмовним скороченням. Вживається для розмов та переписок.

У серіалі перекладається як «хотіти».

1)      This guy says hello, I wanna kill myself. – Коли він каже привіт, мені хочеться повіситися.

2)      Phoebe, wanna help? – Фібі, хочеш допомогти?

У деяких випадках «Wanna» не перекладається:

 1. What? You wanna spell it out with noodles – Що? Що, можеш це викласти макаронами
 2. So you wanna tell us now, or are we waiting for four wet bridesmaids? – То ти нам розкажеш що і як, чи почекаємо коли з’явиться п’яна дружка?

«Gonna» – скорочено від «going to». Вживається у розмовній мові. У серіалі перекладаєтся так:

 1. What were you gonna say?То що ти збирався сказати?
 2. Оr else I’m just gonna get up and go to work. – Або просто встану і піду на роботу.

Щодо «Gotta», це скорочено від «got to». Перекладається як «повинен щось зробити».

 1. C’mon, you’re going out with the guy! There’s gotta be something wrong with him! – Та ну. Ти з ним домовилася про побачення, у ньому мусить бути щось не так.
 2. All right, kids, I gotta get to work. – Так, дітлахи, мушу я їхати на роботу.

Висновки. Матеріалом для дослідження є серіал «Друзі». В процесі виконання запропонованого дослідження було з’ясовано, яке мовлення характерне для кожного героя. У героїв відбувається постійно скорочення слів, найчастіше у розмові використовують теперішній час. При перекладі певних фраз виникають труднощі, тому що відбувається перестановка та заміна слів; деякі слова, які присутні у реченні можуть не перекладатися.

Перспектива подальшого наукового дослідження означеної теми пов’язуємо з докладним вивченням перекладу граматичних особливостей у серіалі.

Список використаних джерел та літератури:

 1. https://yashuseth.blog/2017/12/29/data-analysis-lead-character-of-friends-data-science/.
 2. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_2/10.pdf.
 3. Кузьмич О. А. СИСТЕМА И ФУНКЦИИ ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ СТАРОУКРАИНСКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ ГРАМОТ XIV ВЕКА) [Електронний ресурс] / О. А. Кузьмич // «Young Scientist» • № 8 (11). – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/8/36.pdf.
 4. Телешко К. М. Особливості перекладу американських телесеріалів [Електронний ресурс] / К. М. Телешко // Дніпро. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/154403.
 5. Тепляшина А. Творческая природа комического: жанровая парадигма современной журналистики: диссертация. Доктора филологических наук: 10.01.10 //Тепляшина Алла Николаевна; Место защиты: С.-Петерб. гос. ун-т.-Санкт-Петербург, 2007. – 373 с.
 6. Что смешного в сериале «Друзья»? [Електронний ресурс]. – 2018. – Режим доступу до ресурсу:https://tvkinoradio.ru/article/article13310-chto-smeshnogo-v-seriale-druzya.
https://tvkinoradio.ru/article/article13310-chto-smeshnogo-v-seriale-druzya.
https://tvkinoradio.ru/article/article13310-chto-smeshnogo-v-seriale-druzya.

Залишити відповідь