Теоретико-методичні аспекти кризи збуту підприємства

Навроцька А. М.
магістрантка, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник:
Іванчук Наталія Володимирівна

к.е.н, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КРИЗИ ЗБУТУ ПІДПРИЄМСТВА

У тезах досліджено сутність кризи збуту підприємства, визначено фактори її виникнення, а також методи розробки тактичних заходів.

Ключові слова: криза збуту, прогнозування, «портфельний» аналіз.

В умовах ринкової економіки основним джерелом отримання прибутку для підприємств є виробництво, постачання та продаж товарів і послуг на конкретному сегменті ринку. Однак зміна попиту може спричинити накопичення нереалізованої продукції підприємства, що негативно вплине на його діяльність. Тому для уникнення кризової ситуації у сфері збуту на підприємстві необхідно здійснювати попередній, поточний та стратегічний аналіз.

Проблематику кризи збуту досліджували вчені у своїх працях такі вчені, як Е. М. Коротков, Н. П. Градова, З. Е. Шершньова, В. О. Василенко, І. В. Кривов’язюк, С. Я. Салига, А. М. Штангрет, Б. П. Масенко, О. В. Мозенкова, М. К. Колісник, О. М. Скібіцький та інші.

Мета дослідження полягає у визначенні причин, симптомів, способів ідентифікації кризи збуту підприємства та першочергових шляхів щодо її подолання.

Криза збуту займає особливе місце серед локальних криз на підприємстві, оскільки криза у підсистемі збуту здатна призвести до виникнення кризових ситуацій в інших підсистемах підприємства — фінансовій, постачання, виробничій тощо, а отже, зумовити системну кризу підприємства.

Криза збуту – це вид локальної кризи, яка формується на основі певного переліку кризоутворюючих факторів і впливає на підсистему збуту, що характеризується наявністю неліквідних запасів, втратою клієнтів, зменшенням загальних обсягів виробництва і прибутків, що може призвести до загального кризового стану підприємства [1].

Основними симптомами цієї кризи є зменшення обсягів реалізації, зростання залишків готової продукції, скорочення обігових засобів, обсягів замовлень, асортименту продукції, кількості реклами тощо.

Виникнення кризи збуту може відбутися під впливом дії зовнішніх та внутрішніх факторів. До внутрішніх відносять усе, що пов’язано з розробкою, виробництвом, політикою та стратегіями збуту продукції. До зовнішніх факторів відносять зміну попиту і конкуренції в галузі.

Для діяльності підприємства важливо постійно здійснювати вивчення споживачів, їх потреб, фінансового забезпечення та їхнього відношення до продукції. Втрата споживачів може призвести до виникнення кризи збуту.

Для ідентифікації кризи збуту використовують такі методи:

  1. аналітична оцінка планових і фактичних даних по реалізації продукції;
  2. прогнозування обсягів збуту;
  3. вивчення думок споживачів;
  4. опитування торгових агентів підприємства про можливі продажі;
  5. вивчення думки керівників підприємства про перспективу обсягів продажів [2].

Також для прогнозування обсягу продажів можуть застосовуватися такі два методи, як рівневе та ситуаційне прогнозування.

При застосуванні рівневого методу здійснюється прогнозування обсягів продажів по трьох рівнях: максимальне, ймовірне, мінімальне. Цей метод має багато переваг, оскільки завчасно можна виявити фактори, що ведуть до мінімального обсягу продажів, та розробити ситуаційний план.

Ситуаційний метод прогнозування обсягу продажів дозволяє підприємству швидко діяти в несприятливих ситуаціях, оскільки в цьому методі передбачено, що повинен робити кожен співробітник у тій чи іншій ситуації [3].

Для запобігання кризи збуту підприємства здійснюють «портфельний» аналіз або аналіз продукції, що випускається.  Результатом аналізу діючого портфелю є виокремлення та вилучення з портфеля неприбуткових (збиткових) бізнес-напрямків для підвищення їхнього потенціалу за рахунок синергії.

Аналіз продукції, що випускається, включає аналіз якості продукції, а також планових і фактичних даних по реалізації продукції.

На подолання кризи збуту на підприємстві важливу роль відіграє відділ маркетингу, який встановлює тісні зв’язки з постійними клієнтами, забезпечує швидке оформлення замовлень і можливість чітко контролювати обсяг та якість товару [4].

На зниження обсягів продукції також впливає зниження конкурентоспроможності підприємства. Тому аналіз конкурентоздатності продукції повинний доповнити оцінку стану виробництва і реалізації продукції.

Отже, своєчасне виявлення та ліквідація кризи збуту на підприємстві призведе до збалансування механізму збуту готової продукції. Виникнення кризи може спричинити «ланцюжок» кризових явищ в інших підсистемах підприємства. Тому підприємству потрібно орієнтуватися на смаки споживачів, здійснювати активну рекламну діяльність, покращувати якість продукції для підвищення конкурентоспроможності.

Література:

1. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. / Пепа Т.В., Федорова В.О., Кондрашихін А.Б., Андрєєва О.В. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 440 с.

2. Колісник М. К., Ільчук П. Г., Віблий П. І. Фінансова санація і антикризове управління підприємством : навч. посіб. Київ : Кондор, 2007. 272 с.

3. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В., Федорова В. О. Фінансова санація і банкрутство підприємств : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 208 с

4. Єлецьких С.Я., Тельнова Г.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2007. 176с.

Залишити відповідь