Стратегії мовленнєвого впливу в промовах Білла Клінтона

Наукова стаття присвячена аналізу найпоширеніших стратегій мовленнєвого впливу в промовах Білла Клінтона. В ході дослідження встановлено зв’язок між стратегіями мовленнєвого впливу, які застосовував колишній Президент, та відповідними термінологічними одиницями i словосполученнями, які були виявлені в його промовах.

Ключові слова: промови Білла Клінтона, стратегії мовленнєвого впливу, термінологічні одиниці, словосполучення.

Научная статья посвящена анализу наиболее распространенных стратегий речевого воздействия в речи Билла Клинтона. В ходе исследования установлена ​​связь между стратегиями речевого воздействия, которые применял бывший Президент, и соответствующими терминологическими единицами и словосочетаниями, которые были обнаружены в его речах.

Ключевые слова: речи Билла Клинтона, стратегии речевого воздействия, терминологические единицы, словосочетания.

The scientific article is devoted to the analysis of the most common strategies of speech influence in the speeches of Bill Clinton. The study established a link between the speech strategies used by the former President and the relevant terminological units and phrases found in his speeches.

Keywords: Bill Clinton’s speeches, strategies of speech influence, terminological units, phrases.

Постановка проблеми. Домінуванням у сучасній лінгвістиці когнітивно-дискурсійної наукової парадигми — себто напрям в лінгвістиці, який ставить перед собою завдання визначити ефективні способи презентації ментального світу мовця у мові та охарактеризувати комунікативну компетенцію мовця, зумовлює особливу увагу науковців не тільки до основних комунікативних процесів [3]. У зв’язку з тим, що комунікативна діяльність включає в собі не тільки висловлювання ідей, а й їхнє сприйняття слухачами, науковці все більше звертають увагу на когнітивні процеси. Завдяки мовленнєвій діяльності людина може легко маніпулювати іншими, навіювати свої погляди та спонукати до конкретних дій. Якщо мовець правильно та доцільно використовує усі мовленнєві засоби: відповідну термінологію, словосполучення, граматичні структури та ін., це позитивно вплине на подальше сприйняття інформації, яку мовець намагається донести. З розвитком нашого суспільства, люди навчились правильно використовувати наявні у мові інструменти, та сформували певні стратегії мовленнєвого впливу. Тепер мова — це не лише головне джерело отримання нової інформації, а й важливий інструмент впливу на людей. Становлення такої ідеї показує важливість розуміння прямого зв’язку між лексичними і семантичними одиницями, які ми використовуємо в нашому мовленні та нашими цілями, які ми бажаємо досягнути.

Об’єктом дослідження є промови Білла Клінтона.

Предметом дослідження є стратегії мовленнєвого впливу в промовах Білла Клінтона.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Темою мовленнєвого впливу цікавилась значна кількість науковців. А. О. Худолій [4] присвятив велику кількість робіт темі політичного дискурсу, і в своїх працях проаналізував промови колишніх президентів США та встановив тісний зв’язок між риторикою президента та її впливом на аудиторію. А. Н. Баранов [1] також цікавився питанням мовленнєвого впливу на свідомість людини та написав низку робіт, у яких розглядав способи та стратегії, які може вживати мовець для того, що переконати людей. В. Є. Чернявська [5] працювала в області лінгвістики тексту та досліджувала мовленнєвий вплив в політичному дискурсі. О. В. Яшенкова [6] досліджувала способи мовленнєвого впливу на адресата в  англомовному діловому дискурсі та розглядала різноманітні тактики контактовстановлення між мовцем та аудиторією. Згадані вище науковці зазначали велику кількість засобів мовленнєвого впливу та засвідчили, що за допомогою відповідних лексичних прийомів, мовець може легко маніпулювати аудиторією та чинити безпосередній вплив (позитивний або негативний) на слухачів.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз стратегій мовленнєвого впливу в промовах Білла Клінтона. Згадана мета передбачає виконання таких завдань:

 1. визначити основні стратегії мовленнєвого впливу Білла Клінтона;
 2. виявити структурні та семантичні підходи, які використовує Білл Клінтон в стратегіях мовленнєвого впливу;
 3. проаналізувати компоненти, які репрезентують структурний та семантичний підходи.

Виклад основного матеріалу. В ході даного дослідження було, в першу чергу, виявлено що собою представляє термін «стратегія». У військовій термінології, стратегія — це мистецтво керівництва, яке базується на  правильних та довготривалих прогнозах [2]. Проте дуже часто  поняття «стратегія» вживається і в інших сферах, на приклад в політичній, економічній або науковій. Тут уже важливим фактором є не лише здатність людини керувати процесом, а й її вміння представити свою стратегію та переконати людей в її правильності за допомогою різноманітних лексичних та синтаксичних засобів. Тому науковці виділяють такий термін як «комунікативна стратегія» або ж «стратегія мовленнєвого впливу», яка базується на правильному вживанні так-званих слів-маркерів та інших лексичних одиниць, які допомагають мовцю доцільніше донести свою мету [2]. Деякі науковці під стратегією мовленнєвого впливу розуміють оптимальну реалізацію наміру мовця щодо досягнення конкретної мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування в конкретній ситуації. Стратегія мовленнєвого впливу також включає вибір комунікативних та мовленнєвих дій мовця. У нашому дослідженні під стратегією мовленнєвого впливу ми розуміємо ефективне вживання певних лексичних одиниць, конкретних термінів та словосполучень, на які мовець звертає особливу увагу для досягнення поставленої мети.

Важливо також розуміти, що існує надзвичайно велика кількість стратегій мовленнєвого спливу. В залежності від того, яку мету перед собою ставить мовець та перед якою аудиторією він виступає, стратегія мовленнєвого впливу може відрізнятись. Науковці виділяють такі основні стратегії мовленнєвого впливу: стратегія маніпуляції; переконування; навіювання; інформативного наповнювання; спонукання до дії; коригування; прохання; поради; інструктування; похвали; заохочення та ін.

В ході нашого дослідження ми виявили, що Білл Клінтон у своїх промовах в більшості використовує такі стратегії мовленнєвого впливу як спонукання та переконування. Для кращої ефективності, Білл Клінтон вживає слова-маркери, відповідну термінологію та лексичні засоби, які допомагають йому краще донести свою думку.

Досліджуючи промови Білла Клінтона, ми виявили, що дані стратегії мовленнєвого впливу, які вживає Президент,  можуть бути представлені структурним та семантичним підходами. Під час структурного поділу ми виявили та розглянули  вживання відповідних слів-маркерів та словосполучень, а під час семантичного поділу ми звернули особливу увагу на вживання політичних та економічних термінів в промовах Білла Клінтона. Розглянемо декілька прикладів.

 With four years of growth, we have won back the basic strength of our economy [7].В даному реченні бачимо, що Білл Клінтон переконує людей в тому, що протягом чотирьох років американці повернули силу в економіці.  За допомогою словосполучення four years of growth (чотири роки росту, відродження), Президент акцентує увагу на швидкому розвитку країни, тим самим підкреслюючи сильну позицію економіки Америки, вживаючи економічні терміни strength та economy. Розглянемо наступний приклад.

With crime and welfare rolls declining, we are winning back our optimism, the enduring faith that we can master any difficulty [8].  В даному реченні Білл Клінтон запевняє, що рівень злочинності знизився, і, таким чином, американська нація знову повертає собі свій втрачений оптимізм та віру в те, що вона може подолати будь-які труднощі. Відповідно можна зробити висновок, що Президент вкотре вживає стратегію переконування і завдяки вживанню таких політичних термінів як declining, welfare  та faith, підсилює свою думку.

My fellow Americans, the state of our Union is strong. But now we must rise to the decisive moment, to make a nation and a world better than any we have ever known [9]. Такими словами Білл Клінтон запевняє своїх громадян, звертаючись до них як до друзів, що Америка сильна, проте зараз перед ними стоїть завдання зробити свою країну ще сильнішою. Тут бачимо, що Президент вдало поєднує стратегію переконування та спонукання. Вживаючи словосполучення the state of our Union  запевняє, що Америка сильна, а завдяки політичному терміну nation, заохочує американців формувати кращу націю та світ в цілому.

 Our leadership in the world is unrivaled. Ladies and gentlemen, the state of our Union is strong [8].  В даному реченні Білл Клінтон низку політичних термінів та словосполучень, зокрема leadership  та the state of our Union.  За допомогою даних термінів, Білл Клінтон вкотре запевняє, що Америка — сильна держава, лідерство та вплив якої не можна зрівняти з будь-якою іншою країною. Розглянемо наступний приклад.

In an economy that honors opportunity, all Americans must be able to reap the rewards of prosperity. Because these times are good, we can afford to take one simple, sensible step to help millions of workers struggling to provide for their families: We should raise the minimum wage [8]. Тут Білл Клінтон звертає особливу увагу на економічну сферу життя і вважає за потрібне, збільшити мінімальні виплати для того, щоб забезпечити гідне життя працівникам. Перед виголошенням чіткого завдання, Президент зазначає, що становище американської економіки уже на високому рівні і нації не вистачає буквально декількох кроків, щоб досягнути бажаного результату. Бачимо, що Президент застосовує тактику переконування та спонукання і разом з низкою економічних  термінів economy, prosperity, workers, minimum wage вдало поєднує свою комунікативну мету з конкретними мовними засобами.

Висновки. Отже, аналіз промов Білла Клінтона показав, що стратегії мовленнєвого впливу Президента тісно пов’язані з вживанням відповідних термінів, лексичних одиниць та словосполучень. Було виявлено, що основні стратегії мовного впливу Білла Клінтона — це стратегії переконування та спонуканні. В своїх промовах Президент часто вживає політичну та економічну термінологію для того, щоб акцентувати увагу слухачів на цих сферах. Політика та економіка завжди були взаємопов’язані між собою, і Білл Клінтон вкотре наголошує на цьому.  В ході дослідження також було виявлено, що вживання певної стратегії мовленнєвого впливу залежить від мети мовця та аудиторії, перед якою він виступає. На даний час існує безліч стратегій мовленнєвого впливу, які передбачають маніпуляцію слухачами, навіювання власних ідей або спонукання до певних дій. Все це свідчить про те, що, завдяки лексичним та семантичним одиницям, люди спроможні досягати успішних результатів, ефективно представляти свої погляди та мати неабиякий вплив на загальне світосприйняття людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Баранов А. Н. Языковые механизмы вариативной интерпретации действительности как средство воздействия на сознание / А. Н. Баранов. – Москва, 1986. – С. 100-142.
 2. Маніпулювання [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://philology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/Manipuliuvannia.pdf.
 3. Селіванова О. О. Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії [Електронний ресурс] / Олена Олександрівна Селіванова – Режим доступу до ресурсу: file:///C:/Users/Maria/Downloads/psling_2012_10_31.pdf.
 4. Худолій А. О. ПУБЛІЧНИЙ ДИСКУРС У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТІВ США (1945 – 2012 рр.) : дис. докт. політ. наук : 23.00.04 / Худолій Анатолій Олексійович – Острог, 2013. – 465 с.
 5. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия / В. Е. Чернявская. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 136 с.
 6. Яшенкова О. В. Способи мовленнєвого впливу на адресата в англомовному діловому дискурсі (на матеріалі інтеракцій «клієнт клерк») / О. В. Яшенкова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К. : ВПЦ «Київ. ун-т», 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 146–151
 7. February 4, 1997: State of the Union Address, 2019 [Electronic resource]. Access to the source: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/february-4-1997-state-union-address
 8. January 27, 1998: State of the Union Address, 2019 [Electronic resource]. Access to the source: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-27-1998-state-union-address
 9. January 27, 2000: State of the Union Address2019 [Electronic resource]. Access to the source: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/january-27-2000-state-union-address

Залишити відповідь