Стилістичне наповнення діалогічного мовлення героїв у британському серіалі «Кличте повитуху»

Статтю присвячено стилістичному аналізу діалогічного мовлення в британському серіалі «Кличте повитуху», яка підіймає проблеми вжитку та потреби використання різних стилістичних засобів у діалозі для репрезентації героїв та природності комунікації у кінокартинах.. Проаналізовано роботи лінгвістів та філологів про діалогічне мовлення та стилістичні засоби у мові. Виявлено основні пункти, на які варто звертати увагу при детальному стилістичному аналізі мови.

Ключові слова: стилістичні засоби, діалогічне мовлення, комунікація.

The article is devoted to the stylistic analysis of dialogic speech in the British series “Call the Midwife”, which raises problems of use and need to use different stylistic means in dialogue for the representation of heroes and the naturalness of communication in films. The works of linguists and philologists on dialogic speech and stylistic means in language were analysed. Main points on a detailed stylistic analysis of language which worth to be paid attention to were identified.

Key words: stylistic means, dialogic speech, communication.

Сучасна лінгвістика на базі якої більшість науковців в наші дні будує теорії та проводить досліди була успішно замінена порівняльно-історичним та системно-структурним мовознавством. Така різка зміна у наукових векторах сприяла швидкому розвитку у комунікативному векторі мовленнєвих явищ, де головним об’єктом дослідження – є діалог у прикладах наукової діяльності:  література, кіно, драматургія [3]. Зазвичай лінгвісти та філологи надавали перевагу на дослідження лінгвістичних особливостей на матеріалах художніх творах. Однак на сучасному етапі розвитку діалоги персонажів у кіно та кіносеріалах привертають увагу багатьох вчених. Головна річ полягає  в тому, що діалоги в кіно будуються на основі процесуальних особливостей, тобто на певних етапах формування відносин та взаємодії мж героями, які грають важливу роль у відтворені більш реалістичних та природніх розмов. Саме детальність процесуальність рис у художніх картинах та їх лінгвістичні характеристики приваблюють увагу вчених.

Актуальність полягає в тому, що діалогічне мовлення,  будучи доволі популярною темою для дослідження у сфері кіно, залишається не до кінця розкритою, для цілковитого розуміння взаємодії персонажів на екрані та лінгвістичних характеристик їх діалогів. У цьому дослідженні об’єктом слугують діалоги жіночих персонажів британського серіалу «Кличте повитуху», а предметом виступає лінгвістична реалізація їх комунікативної взаємодії. Метою статті є  пошук певних стилістичних засобів, які при відтворенні діалогів персонажів можуть розшифровувати комунікативно закодовані повідомлення, тобто слова та фрази. Для досягнення поставленої мети були поставленні такі завдання:

 1. Проаналізувати діалогічне мовлення в кінокартині (британському кіносеріалі «Кличте повитуху»);
 2. Виявити стилістичні засоби, які впливають на формування думок через передачу комунікативних повідомлень у зазначеному серіалі.

Варто почати із пояснення, що насправді представляє собою комунікація персонажів з точки зору науковців, а саме що таке «персонажний діалог». У загальному «персонажний діалог» – це вид розмовної діяльності, що представляє собою комунікативну взаємодію двох чи більше осіб [4, 28]. До того ж, «персонажний діалог» – це невід’ємна частина усіх ігрових та інтерактивних ситуацій в художніх творах. Саме «персонажний діалог» допомагає створити невидимий зв’язок між реальністю життів героїв та особистих почуттів та переживання автора/авторки чи сценариста/сценаристки. Для проведення практичного дослідження треба ознайомитись, що собою представляє вторинне поле – це ті діалоги, які точно проектують діалоги із реального життя у бідь-який художній твір [4, 30].

         Представлена стаття працює із діалогами вторинного поля комунікації у британському серіалі «Кличте повитуху». Щоб правильно трактувати мету використання вторинного поля комунікації слід виділити такі особливості, притаманні діалогам у кінематографії:

 1. Уподібнення діалогів у кіно та серіалах до природньої комунікації в реальному житті;
 2. Перенесення авторського бачення (авторської природи) на текст діалогів.

Відомо, що діалоги в кіно не тотожні за будовою до тих, що люди мимовільно вибудовують в реальному житті, тому сценаристам та акторам варто передавати «квінтесенцію типових ознак розмовної мови» [1]. Щоб відтворити природність розмов більшість сценаристів забарвлюють діалоги головних та другорядних героїв стилістичними засобами: стилістично нейтральні слова, сленг, літературні (книжні слова) та низка інших стилістичних засобів (епітет, літота, гіпербола, анадиплосис, риторичні питання і так далі) [2, 23].

Для проведення дослідження була зроблена невелика вибірка із діалогів, щоб прослідкувати тенденцію вибору конкретних стилістичних засобів та їх роль у діалоговому мовленні.

 • Go on! Fight! Fight! (repetition)
 • Get off!

……..

 •  I am not a whore!
 •  Only cos he never paid ya!
 • Yeah? Well, I had him weeping with gratitude!
 • Yeah, well, he’s my husband, and I’ll bloody kill him once I’ve finished with you!
 • Ladies, lay off it! Pack it in. Come on! Right! Which one of you ladies
  is my patient? Pearl Winston. Why am I not surprised?

……….

 • Tart!
 • Wicked bitch! [5].  Як бачимо, діалогові репліки за своєю структурою короткі та побудовані так, щоб з одного речення глядачі зрозуміли про що йдеться мова. Діалоги забарвлені загальними розмовними одиницями; сленгом (cos, ya); повтором слів, для посилення конотації слів (fight); риторичним запитання (yeh?); та сполучником на початку фрази, для більшої природності (yeh).

         Інший зразок – імітація офіційного діалогу:

 • Hello. I’m Jennifer Lee. I was told to report to the matron-in-charge.
 • It is entirely appropriate that you should appear! Welcome to Nonnatus House. I deduce that you are not a nun.
 • Are you a nun?
 • We are the Sisters of St Raymond Nonnatus, midwives and district nurses,
  present at life’s commencement and at its end. I assume you are possessed
  of the appropriate credentials?
 • I’m a trained nurse and I’ve just qualified as a midwife [5]. З цієї частини очевидно, що світську розмову Дженніфер Лі (головна героїня серіалу та мемуарів Дженніфер Уорт) із акушеркою-сестрою Монікою Джоан. Цей уривок дуже добре показує перенесення авторського бачення на побудову діалогових фраз, бо вірогідно, що більшість з них були побудовані за тим шаблоном, як їх писала Дженніфер Уорт у своїх мемуарах.  У поданій офіційній бесіді прослідковується велика кількість стилістично забарвлених книжкових слів (entirely appropriate, deduce, commencement, appropriate credentials) та декілька риторичних запитань (Are you a nun?; I assume you are possessed of the appropriate credentials?), бо коли глядач має візуальний супровід, то стає зрозумілим, що героїні їх використовують тільки задля підтримання офіційного стилю розмови.

                  Наступний діалог відбувається між головною героїнею та іншими сестрами:

 • And it was coconut, which is a very insinuating ingredient, liable to smear itself all over the consumer’s face!
 • Are you talking to me? You must calm yourself, my dear. You are turning quite scarlet. Our newcomer was hungry.
 • I ate at least four slices of that cake, and I didn’t realise I was coming to a convent.
 • Oh, dear! Did you get a dreadful fright?
 • I thought it was a small private hospital.
 • Well, I do hope you won’t run away! [5]. У цьому діалозі знову присутні книжкові слова (insinuating, liable, smear); риторичне запитання (Are you talking to me?); епітет (quite scarlet); сполучники (oh, well); та інверсія (I do hope). Зазначені стилістичні засоби вказують на відтінок напів-формальної бесіди – книжкові слова, інверсія; але, присутність сполучників на початку речення та епітетів робить діалог невимушеним.

                  Наступний приклад – комунікація акушерки Лі із родичами пацієнтки:

 • How you been, darling, all right?
 • Dad? Is that you? The nurse is here and she’s asking really embarrassing questions.
 • Well, come down here, see to Denise. Ooh, she needs her drawers changing. Don’t you, my little dove? You behave yourself.  Let’s sort you out, shall we?

………

 • I’ve got some leaflets.
 • Don’t you worry about us, Nurse. We’ve had 24 babies, haven’t we?
  We ain’t never lost one yet [5]. Знову прослідковується активне вживання сполучників (well, oh); риторичних питань (shall we?; weve had 24 babies, havent we?); але з’являється еліпсис (how you been; we aint never lost); та зевгма (babyone). Еліпсис – опущення певних слів тут зроблено для того, щоб передати через слова соціальний стан людини, а зевгма слугує для більш швидкої передачі слів від мовця до отримувача.

Інший приклад комунікації акушерки Лі із іншими:

 • I didn’t know where to turn, or how to take my leave…they seemed completely unconcerned!
 • About the pregnancy, or the mess?
 • The pregnancy and the mess! They only had eyes for each other.

……..

 • And how can anyone have 24 children and still look so young?
 • Now you’ve opened a lovely jar of worms [5]. Активне використання книжково-забарвленої лексики (completely unconcerned); еліпсіс (about the pregnancy, or the mess); анадіплосіс (the pregnancy and the mess); ідіоми (have eyes for each other; open a jar of worms); сполучник (and). У цій розмові медсестра Лі скористалась анадіплосісом, задля того, щоб підкреслити жахливий стан ситуації; а ідіоми, надають діалогі більш розслаблений характер.

Ще один приклад діалогу акушерка Дженніфер Лі із родичем пацієнтки:

 • Excuse me, Nurse. Is that the afterbirth?
 • No. Baby isn’t here yet.
 • Oh. Fair enough. Only, when you’re done and dusted, I’d like the afterbirth to take down the allotment.
 • Oh.
 • Brings my tomatoes on lovely  [5]. Стандартний набір стилістичних засобів: сполучник (oh); ідіома (done and dusted); еліпсіс (brings my tomatoes on lovely); та апозіопезис (fair enough [pause] only when…). Вдалий приклад апозіопезису, коли у розмові мовець в останній момент вирішує змінити думку, або продовжити її.

Підбиваючи підсумки, усі перераховані стилістичні одиниці було вжито задля відображення життя у післявоєнному Іст Енді у 1950-х роках. У  діалогах прослідковується, що представникам середнього класу притаманне вживання: сполучників на початку речення; упущення певних слів при побудові речень чи питань задля спрощення комунікації; широкий вжиток нейтрально-забарвлених слів; час від часу посилене використання сленгу задля спрощення передачі інформації; а також, часте використання риторичних запитань по структурі tag questions. Стосовно представниць медичної справи, то вони дуже активно насичують діалоги вдалою лексикою, що вважається літературно-книжковою; часто, для опису стану чи предмету використовують епітети; інколи використовують ідіоми, щоб пом’якшити комунікативний процес та зробити його більш дружнім. До того ж, бувають моменти, коли акушерки, для цілісного відображення своїх емоцій, надають перевагу еліпсісу чи анадіплосису – у моменти щирого здивування чи незгодою із чимось. Стосовно діалогів акушерки Лі та родичів пацієнток, то розмови ведуться напів-формально й обидва учасники діалогу часто використовують риторичні запитання для прояснення інформації, чи сполучники на початку речення для вираження повного здивування або розуміння проблеми.

Отже, подане практичне дослідження довело, що за допомогою мови можна і навіть дуже просто охарактеризувати людей, проблему та найголовніше, за допомогою мови можна привернути увагу не тільки глядачів, а й слухачів. Також, це дослідження показало, на скільки різнобарвною та різнобічною може бути мова та як стрімко вона може змінитись в залежності від оточуючої середи, де є загальновживаною.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Беляева П. А.Лингвистический анализ диалогической речи в художественном тексте: дисс. … канд. филол. наук.М., 2005. 172 с.
 2. Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник./ Єфімов Л. П., Ясінецька О. А. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 240 с.
 3. Колегаева І. М.Зображення персонажного дискурсу як жанрово детермінований вияв комунікативної вторинності в художньому тексті / ред. І. С. Шевченко // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. № 896. С. 102-107.
 4. Колокольцева Т. Н.Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 2001. 260 с.
 5. Call the Midwife. Episode Script. URL: https://subslikescript.com/series/Call_the_Midwife-1983079 (дата звернення: 25.05.2020)

Залишити відповідь