Особливості перекладу аудіовізуальної продукції на прикладі серіалу «Друзі»


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 1403

Статтю присвячено особливостям перекладу англомовної аудіовізуальної продукції українською мовою. Проаналізовано основні проблеми під час перекладу на прикладі англомовної лексики, використаної в серіалі, та українських відповідників. Виявлено способи подолання цих проблем.

Ключові слова: аудіовізуальна продукція, власні назви, назви географічних об’єктів, імена.

The paper is devoted to the peculiarities in translation of audiovisual production into Ukrainian language. The problems found were analyzed on the example of English vocabulary used in the series and Ukrainian translation. The main ways of coping with these problems were singled out.

Key words: audiovisual production, proper names, names of geographical objects, the names of people.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Дослідження визначається потребою пошуку шляхів подолання проблем, що виникають під час перекладу англомовної аудіовізуальної продукції українською мовою. Український кінопереклад поки є недосить розвиненим, тому очевидно, що неточності під час перекладу можливі і передбачувані. Подолання цих проблем призведе до підвищення якості дубляжу та субтитрів, та значно покращить якість українського телевізійного продукту.

Аналіз останніх досліджень. Проблемами перекладу англомовної аудіовізуальної продукції здебільшого цікавились такі науковці як Денисова Г. В., Кропінова Т. В., Ленських К. О. та деякі українські вчені, зокрема Зорівчак Р. В. та Некряч Т. Є.

Метою статті є розглянути проблеми перекладу аудіовізуальної продукції українською мовою та знайти шляхи їх подолання.

Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання:

  • визначити проблеми, що виникають під час перекладу аудіовізуальної продукції;
  • виокремити шляхи подолання цих проблем.

Виклад основного матеріалу. Продаж аудіовізуальної продукції є одним із видів міжнародної торгівлі та набуває великої популярності. Україна, будучи порівняно молодою державою, також намагається вийти на світовий медіа ринок, а отже закуповує велику кількість такої продукції за кордоном, тому явище перекладу англомовних серіалів українською мовою зараз перебуває у стадії розквіту.

Кінопереклад є надзвичайно складним видом перекладацької діяльності. Саме він переносить фільм в інше культурно-історичне середовище. Художній твір, створений режисером на основі культури, безпосереднім носієм якої він є, спрямований в першу чергу на адресата, який належить до того ж культурного середовища. Саме проблеми відтворення кінотекстів для іншомовної, іншокультурної аудиторії є одними з найактуальніших проблем теорії та практики перекладу. Тому цілком логічно, що одними із найважливіших питань, що виникають під час вивчення проблеми перекладу фільмів є поєднання адекватно відтвореної, зрозумілої для іншомовного реципієнта інформації зі збереженням режисерського бачення світу, особливостей індивідуально-авторської мови, що втілилися у структурі кінотексту в цілому [1, 14-15]. Основна складність кіноперекладу полягає у “можливості й ступені адаптації тексту до культури, побудованої на іншій системі цінностей і понять, і саме цей факт обумовлює неминучу втрату в сприйнятті перекладеного кіно з чужою тематикою та неприйнятними для іншої культури уявленнями” [2, 155].

Для сучасного стану українського перекладознавства нагальним убачається вирішення низки проблем, які мають своє історичне, теоретичне і методологічне підґрунтя. Перш за все, варто зазначити, що перекладом кінофільмів українською мовою дуже часто займаються люди з недостатнім практичним досвідом та слабкою теоретичною базою, які неготові до якісного виконання своєї роботи. Проблему загострюють і агенції, які наймають некваліфікованих перекладачів, мотивуючи це низькою платоспроможністю. Сюди також можна віднести повну або часткову відсутність професійного навчання техніці та особливостям кіноперекладу на спеціальних філологічних та перекладознавчих факультетах.

Крім того значна частина проблем постає з недостатнього фінансування українського кінематографу державою. Така позиція пояснюється становищем у державі та досить високою інфляцією. Тому можемо спостерігати так звану «перекладацьку кризу». Також слід зазначити, що дубляжем Україна почала займатись порівняно нещодавно, а вся попередня аудіовізуальна продукція перекладалась російською мовою. Таким чином, Україні було вигідніше закупити вже готовий продукт. Саме ця ситуація спричинила застій в українському кіноперекладі. Ситуація була змінена у 2007 році, коли Конституційний Суд України прийняв закон про обов’язкове дублювання або субтитрування іншомовних фільмів та серіалів перед їх розповсюдженням.

Сьогодні можемо спостерігати такі тенденції в перекладі аудіовізуальної продукції українською мовою. Під час аналізу представленої лексики можна виокремити переклад власних назв, для якого найчастіше використовуються такі методи як транскрипція і транслітерація. Вони дозволяють найбільш точно передати значення конкретної лексеми, зберігаючи її цілісність:

  • Під час перекладу складених географічних назв зазвичай перекладають слово-загальну назву, яка має український відповідник. Сама власна назва далі транскрибується або транслітерується. Це дає змогу глядачеві зрозуміти про який об’єкт йде мова і при цьому відчути природній колорит лексеми. Наприклад: Central Perk Café – кафе «Централ Перк» [3].
  • Імена найчастіше транскрибуються, а в окремих випадках замінюються відповідником з мови перекладу: Серед представлених у серіалі: PhobeФібі [3]. Але при цьому такі приставки як «молодший» чи «старший» перекладають як загальну назву: Frank Buffay Jr. – Френк Буффе Молодший [3].
  • Пейринги, так звані комбінації імен, з яких виходить одне загальне перекладають методом транскрибування: Ross + Rachel = Rosschel Росчел [3].

При цьому помітно помилки та труднощі з якими стикаються кіноперекладачі. Основною проблемою є відсутність відповідників для емоційно забарвленої лексики або їх неточність, що призводить до спотворення змісту сказаного та перешкоджає його сприйняттю. Найчастіше такі випадки зустрічаються в перекладах сленгу та навмисно спотворених слів, які в оригінальному контексті надають сказаному особливий характер.

Для подолання цієї проблеми перекладачі часто звертаються до методу словотвору. Таким чином, створивши нове слово, або видозмінивши вже існуюче, вони мають змогу зберегти первинне значення слова, яке буде зрозумілим для конкретної культури. Схожим способом долається проблема перекладу авторських висловлювань. Їх найчастіше перекладають дослівно, наприклад, Joey doesnt share food! – Джоуі не ділиться їжею![3], або, якщо це загальновідома фраза – то її відповідником.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши лексику, представленому в першому сезоні серіалу «Друзі», були виявлені особливості перекладу кінотексту, як складової аудіовізуальної продукції. Під час аналізу лексики було виявлено тенденцію, що побутує в сучасному українському кіноперекладі. Як можна помітити, перекладачі загалом користуються методами власне перекладу, транслітерації та підбору україномовних відповідників. Проте існують і винятки, коли відповідника або немає, або він недостатньо точно, або й зовсім не передає змісту сказаного. Тоді перекладачі вдаються до створення нових слів, або спотворення вже існуючих, щоб надати їм особливого емоційного змісту, який притаманний англійському оригіналу. Такі нові слова часто входять у широкий вжиток, особливо серед молоді, деякі з них входять до категорії сленгу.

Список використаних джерел та літератури:

  1. Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів : навчальний посібник [для студентів перекладацьких факультетів вищих навчальних закладів] / Т. Є. Некряч, Ю. П. Чала. – В : Нова книга, 2008. – 200 с
  2. Денисова Г. Чужой среди своих: к вопросу о переводе художественных фильмов и их восприятии в рамках иноязычного культурного пространства / Денисова Г //Университетское переводоведение. – СПб. Питер, 2006. – Вып. 7. – с.165
  3. Crazy for Friends [електронний ресурс], режим доступу http://www.livesinabox.com/friends/season1.shtml (дата доступу 16.05.2020)

Залишити відповідь