ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Хазанюк Анастасія Михайлівна:
студентка 5 курсу економічного факультету
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Науковий керівник: Галецька Тетяна Іванівна,
к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НЕЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

У статті розглянуто суть дебіторської заборгованості. Досліджено засади організації її обліку на підприємстві. Здійснено оцінку дебіторської заборгованості. Наведено проблемні аспекти її обліку та запропоновано шляхи підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю.

Ключові слова: дебіторська заборгованість, теперішня вартість, чиста реалізаційна вартість,прострочена дебіторська заборгованість, поточна дебіторська заборгованість.

ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF RECEIVABLES AND INCREASING THE EFFICIENCY OF ITS MANAGEMENT AT THE ENTERPRISE

The article considers the essence of receivables, explores the principles of its accounting at the enterprise, analyzes the assessment of receivables, presents the problematic aspects of its accounting and suggests ways to improve the efficiency of receivables management.

Key words: receivables, present value, net realizable value, overdue receivables, current receivables.

Постановка проблеми. Сьогодні діяльність підприємств пов’язана з рухом коштів, який в свою чергу супроводжується їх надходженням або витрачання. Цей процес супроводжується виникненням кредиторської та дебіторської заборгованості, детальніше зупинимося на останній. Процесам виникнення та управління дебіторською заборгованістю, ефективністю організації її обліку приділяється значна увага. Саме це забезпечує керівництво достовірною та своєчасною інформацією про стан розрахунків підприємства, наявність слабких сторін і можливі шляхи їх усунення.

Незалежно від причин виникнення дебіторської заборгованості уникнути її неможливо. Тому підприємству необхідно шукати шляхи ефективного управління дебіторською заборгованістю, зокрема вдосконалення бухгалтерського обліку взаєморозрахунків, організації ефективної та дієвої системи внутрішньогосподарського контролю тощо.

Аналіз досліджень і публікацій. Про­блемам обліку дебіторської заборгованості присвячено низку праць зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких: Ф.Ф. Бутинець, М.Ф. Огійчук, К. С. Суріна, Н.М. Ткаченко, І. О. Власова, С. Ф. Голов, В. В. Сопко, В. П.Завгородній, Л.М.Кіндрацька та ін. Аналіз наукових праць із досліджуваної проблематики свідчить про те, що процес оптимізації заборгованості, її облік та управління залишається дискусійним питанням і потребує поглибленого вивчення.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці рекомендацій щодо вдосконалення обліку та управління дебіторською заборгованістю підприємства шляхом узагальнення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної тематики.

Для досягнення поставленої мети, слід виконати такі завдання: розкрити сутність поняття «дебіторська заборгованість»; розглянути її класифікацію; дослідити здійснення оцінки дебіторської заборгованості на підприємстві; розкрити особливості її обліку; дослідити проблемні аспекти його здійснення; запропонувати шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. У процесі своєї діяльності підприємства систематично вступають у господарські відносини з іншими суб’єктами – працівниками, засновниками, покупцями, постачальниками, фінансово-кредитними організаціями, іншими контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування тощо. Зазвичай, після відвантаження виготовленої продукції, підприємства не відразу отримують оплату за них, проводячи у такий спосіб кредитування покупця. Можна стверджувати, що від моменту відвантаження продукції до моменту отримання платежу кошти підприємства перебувають у вигляді дебіторської заборгованості.

Методологічні основи формування виробничих запасів регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», згідно якого, дебіторська заборгованість – це сума  заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. У вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної сутності дебіторської заборгованості. У таблиці 1 представлено різні способи трактування цього поняття.

У вітчизняній та зарубіжній літературі немає єдиного підходу до визначення економічної сутності дебіторської заборгованості. У таблиці 1 представлено різні способи трактування цього поняття.

Таблиця 1

Трактування сутності поняття «дебіторська заборгованість»

Автор, джерелоТрактування сутності поняття «дебіторська заборгованість»
П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» [2]Сума, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу
М(С)БО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [3]Це похідні фінансові активи з фіксованими платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку
Власова І. О. [4]Сума заборгованості підприємства кредиторам на визначену дату
Сурніна К. С. [5]Сума, яку повинно сплатити підприємство (організація) в установлений термін юридичним або фізичним особам (кредиторам) внаслідок отримання ним коштів в грошовій або інших формах
Сопко В. В. [6]Сума боргових вимог, або ж заборгованостей, які утворилися у різних юридичних та фізичних осіб перед підприємством у процесі діяльності
Бутинець Ф. Ф. [7]Cума заборгованостей підприємств на певну дату

Джерело: розроблено автором на основі [2-7]

Головними критеріями класифікації дебіторської заборгованості є:

  • строк, який залишився до погашення заборгованості від дати балансу;
  • зв’язок з нормальним операційним циклом.

За цими ознаками виділяють довгострокову та поточну дебіторську заборгованість.

Також дебіторську заборгованість доцільно класифікувати за реальним терміном погашення на термінову (не порушує своїх зобов’язань, так як крайній термін їх виконання не настав), прострочену (дебітор порушує взяті на себе зобов’язання) і відстрочену, що в обліку знаходить відображення на відповідних аналітичних рахунках [10].

Детальна класифікація дебіторської заборгованості наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Класифікація дебіторської заборгованості на підприємстві

Класифікаційна ознакаВиди дебіторської заборгованості
За строком погашення та зв’язком з нормальним операційним циклом– довгострокова
– поточна
За об’єктами, щодо яких виникає дебіторська заборгованість– дебіторська заборгованість орендаря за фінансовою орендою, яка відображається в балансі орендодавця;
– дебіторська заборгованість забезпечена векселем; інша довгострокова заборгованість;
– дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; дебіторська заборгованість за розрахунками;
– інша поточна дебіторська заборгованість
За своєчасністю погашення– дебіторська заборгованість, строк оплати якої не настав;
– дебіторська заборгованість не сплачена в строк;
– сумнівна дебіторська заборгованість;
– безнадійна дебіторська заборгованість
За статями бухгалтерського балансу– дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги дебіторська заборгованість за розрахунками із бюджетом;
– дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами;
– дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;
– дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
– інша поточна дебіторська заборгованість
За формою розрахунків– грошова;
– негрошова
За забезпеченістю– забезпечена;
– незабезпечена
За територіальним розміщенням дебіторів– з вітчизняними контрагентами;
– з іноземними контрагентами

Джерело: розроблено автором на основі [6]

Згідно з П(С)БО 10, поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю [1]. Дебіторська заборгованість в облікових регістрах і звітності може оцінюватися за теперішньою та чистою реалізаційною вартістю:

1. Теперішня вартістьце дисконтована сума майбутніх платежів, яку очікується отримати для погашення заборгованості. Найчастіше така оцінка використовується орендодавцями для відображення платежів, пов’язаних з договорами фінансової оренди. За теперішньою вартістю оцінюється і довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються відсотки.

2. Чиста реалізаційна вартість.Даний  вид оцінки використовується для поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу) [1].

Висока частка дебіторської заборгованості в активах підприємства, особливості її руху впливають на фінансовий стан, рівень платоспроможності й фінансової стійкості суб’єктів господарювання, що визначає необхідність та значимість управління нею. Ефективне управління дебіторською заборгованістю спрямоване на оптимізацію загального розміру та забезпечення своєчасної її оплати.

Основні завдання управління дебіторською заборгованістю наведено на рис. 1.

Рис. 1. Основні завдання управління дебіторською заборгованістю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі джерела [8]

Управління дебіторською заборгованістю включає в себе визначення політики надання кредиту й інкасації для різних груп покупців і видів продукції; аналіз і ранжування покупців залежно від обсягів закупівель, історії кредитних відносин і запропонованих умов оплати; контроль розрахунків із дебіторами по відстрочених та прострочених заборгованостях; визначення прийомів прискорення повернення боргів і зменшення безнадійних боргів [13].

Серед проблем, з якими стикається підприємство при управлінні та обліку дебіторської заборгованості є те, що не проводиться оцінка кредитоспроможності покупців і ефективності комерційного кредитування; недостатній професіоналізм фінансових менеджерів; низька платоспроможність покупців; не регламентована робота з простроченою дебіторською заборгованістю; немає достовірної інформації про терміни погашення зобов’язань компаніями-дебіторами; відсутні дані про зростання витрат, пов’язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості і часу її оборотності.

На підприємствах залишаються все ще невирішеним питання щодо вдосконалення аналітичного обліку дебіторської заборгованості. Його доцільно вести в розрізі кожного контрагента за кожним пред’явленим до сплати, але не сплаченим рахунком. Дебітор, в свою чергу, повинен забезпечувати отримання необхідної інформації для контролю дебіторської заборгованості.

Погоджуючись з думкою науковців Грицай О. І. та Станасюк Н. С., ми пропонуємо підприємствам спочатку відносити заборгованість до певної групи, а потім здійснювати аналітичний облік у розрізі конкретних дебіторів. Під час використання цієї схеми підприємство володітиме додатковою інформацією про наявність значних сум дебіторської заборгованості за кожним терміном розрахунків [12]. Запропонований аналіз стану поточної дебіторської заборгованості наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

Аналіз поточної дебіторської заборгованості підприємства

Джерело: розроблено на основі [12]

Разом з тим, необхідно аналізувати прострочену дебіторську заборгованість, вчасно її виявляти для прийняття управлінських рішень. Всі виявлені факти простроченої заборгованості та порушення розрахункової дисципліни, а також вжиті заходи необхідно узагальнювати у спеціальній відомості, як наведено в таблиці 4.

Таблиця 4

Відомість простроченої дебіторської заборгованості та порушення розрахункової дисципліни

Джерело: розроблено автором на основі [12]

Така таблиця дасть змогу вчасно виявляти та контролювати прострочену дебіторську заборгованість. Разом з тим, не менш важливою для удосконалення обліку дебіторської заборгованості є робота з дебіторами. Вище вказану інформацію можна згрупувати в план-графік роботи з дебіторами щодо інкасації заборгованості, яка базується на інвентаризації заборгованості, її ранжуванні за строками, забезпеченості та надійності повернення. План-графік з дебіторами щодо інкасації дебіторської заборгованості на підприємстві наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

План-графік з дебіторами щодо інкасації дебіторської заборгованості на підприємстві

Вид роботиЗміст роботи
Складання списку дебіторівСистематизація, упорядкування дебіторів за сумою боргу, строками, фінансовим станом
Складання графіку роботи з дебіторамиПлан щоденних заходів, а саме переговори, листи, договори, заліки
Узгодження дій з погашення заборгованостіГрафіки погашення заборгованості, а саме аналіз балансів, інформація про боржників дебітора
Самостійні дії з погашення боргуОформлення заборгованості векселем, факторинг тощо

Джерело: розроблено на основі джерела [11]

Такий план-графік полегшить роботу бухгалтера, дозволить ефективно управляти дебіторською заборгованістю, вчасно виявляти прострочену заборгованість та швидко приймати рішення щодо дебіторів, які не вчасно розраховуються з підприємством.

Висновок. В сучасних умовах господарювання велика кількість підприємств та організацій знаходиться в скрутному становищі, маючи досить велику проблему неплатежів. Організація обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві будь-якої форми власності має важливе значення, оскільки сприяє упорядкуванню інформації, прозорості та достовірності даних із розрахункових операцій з дебіторами, та потребує постійного вдосконалення. Для цього ми пропонуємо аналізувати поточну дебіторську заборгованість та вести аналітичний облік у розрізі конкретних дебіторів. Також слід складати відомість простроченої дебіторської заборгованості та порушення розрахункової дисципліни. На основі цієї інформації підприємству слід вести план-графік з дебіторами щодо інкасації дебіторської заборгованості.

Удосконалення організації обліку дебіторської заборгованості за допомогою таких методів надасть можливість вибору її оптимального розміру для кожного окремого підприємства, максимально уникати прострочення термінів її погашення, оптимізації контингенту покупців та замовників, ураховуючи їх платоспроможність, що, в свою чергу, вплине на зменшення обсягів сумнівних боргів, безнадійної заборгованості, а також сприятиме удосконаленню управлінського аспекту стосовно витрат та доходів підприємства.

Література.

1. Дебіторська заборгованість : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (дата звернення: 10.05.2020).
2. Фінансові інструменти : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01(дата звернення: 10.05.2020).
3. Фінансові інструменти: визнання та оцінка. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015 (дата звернення: 10.05.2020).
4. Черненко Л. В. Управління дебіторською заборгованістю в аграрних підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Київ, 2007. 241 с.
5. Сурніна К. С. Удосконалення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості промис-лових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04. Луганськ, 2002. 19 с.
6. Сопко В. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2000. 578 с.
7. Бутинець Ф. Ф. Органiзацiя бухгалтерського облiку : навч. посiбник для вузiв. Вид. 2-ге, доп. i перероб. Житомир : ПП «РУТА», 2001. 574с.
8. Лівошко Т.В., Кузьменко О.В. Підвищення ефективності управління дебіторською заборгованістю підприємства. URL: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_8_090.pdf (дата звернення: 10.05.2020).
9. Ценклер Н. І., Кватирка П. Б., Ценклер Н. І.  Вдосконалення класифікаційних ознак дебіторської заборгованості та їх значення в підвищенні контрольно-аналітичної функції обліку /– URL: http://www.nbu.ua/portal/statti/9.htm (дата звернення: 10.05.2020).
10. Болюх М. А., Бурчевський В. З., Горбаток М. І., Чумаченко М.Г. Економічний аналіз : навч. посібн. Вид. 2-ге. перероб. і доп. К. : КНЕУ, 2003. 556 с.
11. Іванілов О.С., Смачило В.В., Дубровська Є.В. Механізм управління дебіторською заборгованістю підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2007. № 1. С. 156–163.
12. Грицай О. І., Станасюк Н. С. Управління дебіторською заборгованістю підприємства в контексті її обліково-аналітичного забезпечення. – URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/15_ukr/125.pdf (дата звернення: 10.05.2020).
13. Коблянська О.І. Фінансовий облік : навч. посіб. К.: Знання, 2004. 473 с.

Залишити відповідь