Облік короткострокових кредитів банків та векселів виданих на підприємстві

Калушка А. В.,
магістрант, спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування

Науковий керівник: Іванчук Наталія Володимирівна,
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

Облік короткострокових кредитів банків та векселів виданих на підприємстві

В статті розглянуто сутність та особливості організації обліку короткострокових кредитів банків та векселів виданих підприємством в сучасних умовах розвитку національної економіки України.

Ключові слова: короткострокові кредити банків, векселі видані.

The article considers the essence and features of the organization of accounting for short-term bank loans and promissory notes issued by the company in modern conditions of development of the national economy of Ukraine.

Keywords: short-term bank loans, promissory notes issued.

Постановка проблеми. Для практики сучасних підприємств характерним є те, що свої зобов’язання перед постачальником необхідно обов’язково виконати, хоча коштів на поточному рахунку може бути недостатньо, наприклад, через затримку надходження грошових коштів за товари і послуги, низьку платоспроможність покупців. При цьому затримка платежу постачальнику навіть на декілька днів може призвести до втрати вигідних контрактів та формування негативного іміджу.  У таких ситуаціях підприємство може скористатися короткостроковим кредитом в банку і виконати свої зобов’язання. Тому важливими є дослідженняособливостей обліку кредитів та виданих векселів на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові дослідження цієї проблематики знаходять відображення у працях таких вчених, якН.М. Головай,А. В. Красножон, А. С. Ананьєва, Л. І. Ковзун, Ю. Л. Темчишина та інших. У працях цих дослідників розкрито сутність банківських кредитів та векселів, організацію їх обліку, а також вплив на фінансовий стан підприємства. Разом із тим, організація синтетичного та аналітичного обліку короткострокових банківських кредитів і виданих векселів потребує подальшого дослідження.

Метою дослідження є визначення основних правил ведення бухгалтерського обліку короткострокових кредитів банків і векселів виданих на підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікрорівні. Науковці по-різному трактують поняття банківського кредиту і найбільш загальним визначенням є трактування банківського кредиту як економічних відносин між кредитором (комерційним банком) і позичальником з приводу надання коштів останньому на умовах платності, строковості, обов’язкового повернення та матеріального забезпечення[1–2].

У операціях з векселем розрізняють простий та переказний вексель. Вексель переказний – це вексель, який містить письмовий наказ однієї особи (юридичної або фізичної) іншій особі сплатити у зазначений строк визначену суму грошей третій особі.

Вексель простий – це вексель, який містить зобов’язання векселедавця сплатити у зазначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю) [3].

Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, якіфіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складеніпiд час здiйснення господарських операцiй, а якщо це неможливо – безпосередньо пiсля їхзакiнчення.

Первинні документи, у яких відображають отримання кредиту, його погашення та сплату відсотків за кредитом(табл. 1), формують на підставіукладених з банківською установою договорів.

Таблиця 1

Первинні документи з обліку кредитних операцій

ОпераціяПервинний документ
Отримання кредиту (зарахування на поточний рахунок)Виписка банку
Використання кредитних коштівплатіжне доручення, виписка банку, видатковий касовий ордер
Погашення кредитуплатіжне доручення, виписка банку
Сплата відсотків за кредитомБухгалтерська довідка, платіжне доручення, виписка банку
Підтвердження цільового використання кредитних коштівПервинні документи на оприбуткування ТМЦ та основних засобів, отриманих послуг та робіт (накладна, ТТН, акт, звіт про використання коштів, наданих під звіт або на відрядження тощо)

Джерело: [4].

Із даних таблиці видно, що основним первинним документом у відносинах з банком є виписка банку. До обов’язкових реквізитів цього документа віднесено: назву документа (форми); дату й місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст й обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) й інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції. Окрім них, до обов’язкових реквізитів первинних документів, що використовуються для розрахунків (окрім перелічених вище), також належать: назва одержувача коштів; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів); сума операції (цифрами й словами) — суму операції може бути відображено лише цифрами, якщо цей документ формують за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами НБУ.

У вексельних операціях основним первинним документом є сам вексель. Він заповнюється на основі вексельного бланку встановленої форми, що купується у комерційного банку. Обов’язкові реквізити простого векселя наведені у таблиці 2.

Порядок документального оформлення факту передачі векселя чинним законодавством не передбачений. Але вексель — це цінний папір, тому факт його передачі має бути засвідчений відповідними документами. Таким документом може бути акт приймання-передачі.

Акт приймання-передачі оформляється у випадках:

 • передачі векселя в оплату поставлених товарів, наданих послуг, виконаних робіт відповідно до договорів;
 • передачі векселя банку векселедержателем для здійснення якої-небудь вексельної операції;
 • передачі банком оплаченого векселя векселедавцю.

Таблиця 2

Обов’язкові реквізити простого векселя

РеквізитВимоги до заповнення
1Назва – «Простий вексель»Надрукована на бланку друкарським способом тією мовою, якою складається вексель
2Валюта і сума грошового зобов’язанняНаводиться валюта платежу та сума цифрами і прописом. Якщо сума, зазначена цифрами, не збігається із сумою, написаною словами, вважається, що вексель виданий на суму, зазначену словами
3Місце здійснення платежуЯкщо таке місце не зазначено, ним вважається місце видачі векселя (якщо й воно не зазначене, тоді адреса векселедавця)
4Найменування особи, якій повинен бути здійснений платіж за векселемНаводиться найменування векселедержателя. Найменування векселедержателя повинне точно відповідати найменуванню в його установчих документах (для юрособи) або паспортним даним (для фізособи)
5Строк платежуУ векселі може бути зазначений один із таких строків платежу: – при пред’явленні – у цьому випадку вексель пред’являється до оплати протягом одного року з дати його складання і підлягає оплаті в день пред’явлення. При цьому векселедавець може скоротити або збільшити строк пред’явлення векселя або вказати, що вексель не може бути пред’явлений до платежу раніше визначеної дати, наприклад: «По пред’явленню, але не раніше 30 листопада 2018 року»; – у визначений строк від пред’явлення – у цьому випадку день пред’явлення векселя до оплати фіксується спеціальною відміткою, яку робить векселедавець; – у визначений строк від дати складання векселя – наводиться конкретна кількість днів, наприклад: «Через 50 днів після складання»; – на визначену дату – указується конкретний строк платежу, наприклад: «31 грудня 2018 року»
6Дата та місце видачі векселя Якщо місце видачі у векселі не назване, таким є адреса, зазначена поруч із найменуванням векселедавця. Зверніть увагу: вексель повинен містити дату його складання, інакше він буде вважатися недійсним. При цьому дата проставляється без скорочень, наприклад: «01 вересня 2018 року»
7Підпис векселедавцяЦей реквізит повинен містити такі дані: 1) при видачі векселя юридичною особою: – повне найменування підприємства згідно з установчими документами; – код ЄДРПОУ, точну юридична адресу; – підписи керівника та головного бухгалтера (при наявності) або уповноважених ними осіб (у цьому випадку треба вказати і відповідний документ, наприклад, довіреність); – печатку підприємства; 2) при видачі векселя фізособою-підприємцем: дату та номер запису в Єдиному держреєстрі; – паспортні дані; – підпис фізособи або вповноваженої нею особи (у цьому випадку з посиланням на довіреність) і печатку (при наявності)

Джерело: [5].

Складений у довільній формі акт приймання-передачі при цьому повинен містити: відомості про номінальну вартість векселя; дату його передачі; повне найменування сторін і уповноважених осіб; усі реквізити і номер вексельного бланка.

Для синтетичного обліку короткострокових банківських кредитів підприємства, згідно з Планом рахунків, використовують рахунок 60 «Короткострокові позики». За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом – сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик)[6].

На цьому рахунку ведеться облік розрахунків у національній та іноземній валюті, термін повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, і з позик, термін погашення яких закінчився.

Рахунок 60 «Короткострокові позики» має такі субрахунки:

 • 601 «Короткострокові позики банків у національній валюті»;
 • 602 «Короткострокові позики банків в іноземних валютах»;
 • 603 «Відстрочені короткострокові позики банків в національній валюті»;
 • 604 «Відстрочені короткострокові позики банків в іноземній валюті»;
 • 605 «Прострочені позики в національній валюті»;
 • 606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

Наведемо типові бухгалтерські проведення обліку короткострокових банківських кредитів на підприємстві (табл. 3).

Таблиця 3

Типові бухгалтерські проведення обліку короткострокових банківських кредитів на підприємстві

Господарські операціїДебетКредит
1Зарахований на поточний рахунок короткостроковий кредит банку311601
2За рахунок кредиту сплачені рахунки постачальника631601
3Сплачені транспортні витрати по відвантаженій продукції на реалізацію93601
4Проведений розрахунок за визнаною претензією374601
5За рахунок короткострокового кредиту погашений довгостроковий кредит503601
6Проведена оплата авансу підряднику371601
7Нарахування відсотків за кредитом951684
8Оплата відсотків за кредитом684311
9Відображено погашення короткострокових кредитів банку по терміну601311

Джерело: [6].

Для синтетичного обліку векселів, виданих підприємством, згідно з Планом рахунків, використовують рахунок 62 «Короткострокові векселі видані». На цьому рахунку ведеться облік розрахунків за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, по яких підприємством видані векселі [6].

За кредитом рахунку відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом – погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо.

Рахунок 62 «Короткострокові векселі видані» має такі субрахунки:

 • 621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»
 • 622 «Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті»

Наведемо типові бухгалтерські проведення обліку векселів виданих (табл. 4).

Таблиця 4

Типові бухгалтерські проведення обліку векселів виданих на підприємстві

Господарські операціїДебетКредит
1Отримано матеріали, товари від підприємства-продавця201631
2Видано вексель підприємством-покупцем підприємству-постачальнику631621
3Оплата векселя грошовими коштами (погашено вексельну заборгованість при настанні терміну платежу)621311 

Джерело:[6].

Розглянемо особливості бухгалтерських проведень обліку відсоткового векселя (табл.5).

Таблиця 5

Типова кореспонденція рахунків обліку процентного векселя

ОпераціяДебетКредит
1. Оприбутковано товар281631
2. Видано процентний вексель631621
Після закінчення кожного місяця:  
3. Нараховані проценти за місяць952684
4. Погашено заборгованість за процентами, нарахованими за місяць684311
5. Погашення векселя621311

Джерело: [6].

Як бачимо, нараховані за відсотковим векселем проценти в бухгалтерському обліку векселедавця відображаються на рахунку 952 «Інші фінансові витрати».

Висновки. Отже, векселі поділяються на прості та переказні, а у розрізі підприємства на видані та отримані. Для обліку банківських кредитів основним первинним документом є виписка банку, а для векселів – сам вексель та акт приймання-передачі, хоча останній чинним законодавством не передбачений. Для синтетичного обліку Корот кострових банківських кредитів згідно з «Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» використовують рахунок 60 «Короткострокові кредити банків», а для векселів виданих рахунок 62 «Короткострокові векселі видані».

Література

 1. Король В. А. Фінанси підприємств : навчальний посібник. URL: https://buklib.net/books/25408/ (дата звернення: 29.03.2020).
 2. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : навч. посіб. URL: http://radnuk.info/pidrychnuku/bank-pr/454-lagytin.html (дата звернення: 29.03.2020).
 3. Глосарій банківської термінології НБУ.Національний банк України : веб-сайт. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123191(дата звернення: 29.03.2020).
 4. Чебан Ю. Ю.Облік зобов’язань перед банком: законодавчо-нормативні аспекти і напрями удосконалення. Вісник Миколаївського національного університету ім. В.Сухомлинсього. 2015. №4. С. 1060–1065.URL:http://global-national.in.ua/archive/4-2015/223.pdf(дата звернення: 29.03.2020).
 5. Омельницька З. Облік операцій із видачі та погашення простого векселя. Uteka :веб-сайт. URL: https://uteka.ua/ua/publication/commerce-12-sxemy-buxgalterskix-provodok-30-uchet-operacij-po-vydache-i-pogasheniyu-prostogo-vekselya (дата звернення: 29.03.2020).
 6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій :затв. наказом М-вафінансівУкраїнивід 30.11.1999 р. № 291. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 29.03.2020).

Залишити відповідь