Напрями скорочення збитковості підприємства у сучасних умовах

Ковальчук Ірина Сергіївна,
студентка 4 курсу,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науковий керівник:
Дем’янчук Ольга Іванівна
кандидат економічних наук, доцент

НАПРЯМИ СКОРОЧЕННЯ ЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті досліджено сучасні тенденції дохідності підприємства машинобудівної галузі – ПАТ «Ужгородський Турбогаз» протягом 2016-2018 рр., визначено основні причини його збитковості, та запропоновано шляхи скорочення збитковості. Проаналізовано формування фінансових результатів та рух грошових коштів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» протягом 2016–2018 рр.

Ключові слова:  фінансові результати, збитковість, витрати, грошовий потік.

In the article examines the current trends in the profitability of the machine-building industry – PJSC “Uzhgorod Turbogaz” during 2016-2018, identifies the main causes of its losses, and suggests further ways to reduce losses. The formation of financial results and cash flow of PJSC “Uzhgorod Turbogaz” during 2016-2018 are analyzed.

 Key words: financial results, unprofitability, expenses, cash flow.

Постановка проблеми.  Сучасний стан розвитку підприємств машинобудівної галузі України характеризується негативними тенденціями, що є наслідком значної низки проблем, які уповільнюють їх розвиток. У 2013-2014 рр. для галузі машинобудування настав пік кризи, викликаний соціально-політичними подіями в країні. Подолання кризи спостерігалося вже у 2015 році, але значне падіння виявилося неможливо нівелювати, хоча з 2016 року машинобудування набуло тенденцій зростання, проте негативне явище у вигляді зменшення питомої ваги цієї галузі у загальній структурі промисловості, протягом 2010-2018 pp., відображає значну відсталість України від розвинених держав та подальше поглиблення тенденцій відставання. Для підприємств в таких умовах характерно зниження ділової активності, тінізація, замороження інвестиційних проектів, отримання збитку та припинення діяльності. В сучасних умовах саме від якості продукції, її вартості, технічного рівня оснащення підприємства, ефективності використання основних засобів багато в чому залежить кінцеві результати діяльності організації, такі як: обсяг випуску продукції, її собівартість, чистий дохід, валовий прибуток, чистий фінансовий результат. Скорочення збитковості та отримання прибутку є одним з основних завдань підприємств машинобудівної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам ефективного функціонування та пошуку шляхів подолання збитковості підприємств машинобудівної галузі Україні присвячено роботи численних науковців. Зокрема, слід відзначити Т. Григораша, М. Коробова, В. Федоренка, Н. Тарасенко, А. Штангрета, О. КопилюкА, І. Єпіфанову, В. Гуменюка, Т. Романову, К. Чигріну, Н. Ярошевича та інших.

Мета і завдання дослідження. Метою статті є  розробка та обґрунтування напрямів скорочення збитковості діяльності підприємства машинобудівної галузі (на прикладі ПАТ «Ужгородський Турбогаз»). Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: визначити причини збитковості у діяльності підприємства, розглянути напрями зниження витрат підприємства, розробити основні заходи підвищення доходів для скорочення збитковості товариства.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Турбогаз Ужгород» входить в групу підприємств машинобудівної галузі України. Підприємство спеціалізується на виробництві обладнання, що застосовується для  видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу, а також на  виготовленні енергетичного обладнання для газових електростанцій, та галузей, пов’язаних з ними.

Проте сьогодні машинобудівний комплекс країни має чимало проблем, що потребують вирішення, серед яких можна виділити такі, як: недостатній рівень платоспроможності товаровиробників, застарілість і низький технічний рівень основних фондів; зниження попиту на внутрішньому ринку; зниження світової інвестиційної діяльності та, відповідно, скорочення зовнішнього попиту на вітчизняну продукцію; різке подорожчання зовнішніх фінансових ресурсів і жорсткість умов їх залучення; відсутність підтримки та належного контролю з боку держави за діяльністю монополістів і посередників; недосконалість механізму кредитування; значна витратність виробництва; зниження інноваційної активності вітчизняних підприємств, значний відтік кваліфікованих кадрів і інші. Звертаючи увагу на те, що  машинобудівному комплексу України доводиться функціонувати в умовах економічної нестабільності, невизначеності, для виходу з цього становища та підвищення його функціонування підприємствам галузі необхідно застосовувати ефективні механізми господарювання.

Незважаючи на те, що продукція   виробництва ПАТ «Турбогаз Ужгород» протягом десятиліть успішно зарекомендувала себе в нафтогазовій промисловості  та  в інших галузях народного господарства та обладнання експлуатується на  газовидобувних, газотранспортних, нафтовидобувних і металургійних  підприємствах  в країнах  Європи та Азії [1], велика кількість чинників мала негативний вплив на підприємство. Основними факторами ризику збитковості для ПАТ «Турбогаз Ужгород» стали:

 • макроризики: непрогнозованiсть державної політики стосовно зовнiшньоекономiчної дiяльностi та умов ведення бізнесу;
 • ринкові ризики: втрата країн-споживачів (Росія, країни Азії), посилення конкуренції (відсутність корпорацій, спільного підприємства по виготовленню затратного обладнання);
 • фінансово-господарські ризики: збільшення зобов’язань підприємства, знос основних фондів, невідповідність продукції новітнім технологіям.

Головною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Прибутковість підприємства є одним із найважливіших показників його діяльності, адже у разі, якщо підприємство отримує чистий прибуток, у нього з`являється додатковий ресурс для інвестицій у власну діяльність, оновлення основних засобів, розширення виробництва, виплат дивідендів, а відтак воно стає більш привабливим для інвестицій.

Розглянемо детальніше поняття «прибуток» та «збиток». Прибуток – це різниця між ціною реалізації та собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), між обсягом отриманої виручки та сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції [2]. В свою чергу, збиток  – це перевищення  суми  витрат  над  сумою  доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати [3].

Прибутковість або збитковість також мають значний вплив на платоспроможність та ліквідність підприємства. Для усіх неприбуткових підприємств важливим питанням є подолання збитковості, тому що збитковість є ознакою кризового стану підприємства, тобто загострення протиріч, що в свою чергу впливає на життєдіяльність підприємства в навколишньому середовищі.

Доходи та витрати є основними факторами формування прибутку (збитку) товариства за всіма видами його господарської діяльності. Тому для визначення прибутковості чи збитковості розглянемо динаміку фінансових результатів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка формування фінансових результатів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» протягом 2016–2018 рр.

Показники Значення, тис. грн. Абсолютний приріст, тис.грн. Темп приросту, %
2016  рік 2017  рік 2018  рік

2017/

2016

2018/

2017

2017/

2016

2018/

2017

Чистий дохід 79374 101587 45175 22213 -56412 27,99 -55,53
Собівартість 72222 90710 43249 18488 -47461 25,60 -52,32
Валовий прибуток (збиток) 7152 10877 1897 3725 -8980 52,08 -82,56
Інші операційні доходи 17157 14100 13450 -3057 -650 -17,82 -4,61
Адміністративні витрати 3868 5322 1918 1454 -3404 37,59 -63,96
Витрати на збут 642 406 223 -236 -183 -36,76 -45,07
Інші операційні витрати 58784 123335 182407 64551 59072 109,81 47,90
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток -38985 -104086 -169201 -65101 -65115 166,99 62,56
Інші фінансові доходи 18 1 960 -17 959 0,00 95900,00
Фінансові витрати  40288 77089 77286 36801 197 91,34 0,26
Інші доходи 2 0 0 -2 0 -100,00
Інші витрати 2369 2746 17195 377 14449 15,91 526,18
Фінансовий результат до оподаткування: збиток -81624 -183930 -262722 -102306 -78792 125,34 42,84
Витрати (дохід) з податку на прибуток 0 0 0 0 0
Чистий фінансовий результат: збиток -81624 -183930 -262722 -102306 -78792 125,34 42,84

Джерело: складено автором на основі 4, 5, 6

Відповідно до даних таблиці 1, впродовж 2016-2018 рр.  спостерігається збитковість підприємства, ка має динаміку до зростання (у 2018 р. збиток − 102306 тис. грн.), що оцінюється негативно та становить загрозу для життєдіяльності товариства. Разом із тим, відбулося зменшення валового прибутку підприємства у 2018 р. на 8980 тис. грн. або 82,56 %, незважаючи на зменшення собівартості реалізованої продукції та чистого доходу на 52,32 % та 55,53 % відповідно. Також значним темпом у 2018 р. відбувся ріст інших операційних витрат, а саме на 59072 тис. грн., або 47,9 %, та зменшення адміністративних витрат на 63,96 %. При цьому впродовж досліджуваного періоду відбулося зростання операційного збитку на 168,18 %, що оцінюється негативно. Таким чином, зменшення чистого прибутку підприємства було досягнуто за рахунок операційної діяльності, що є негативним, оскільки він зростав, що може впливати на рівень платоспроможності товариства та ефективне його функціонування у майбутньому.

Додатково для оцінки збитковості товариства, яка впливає негативно на платоспроможність розглянемо аналіз руху грошових потоків на даному підприємстві (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка руху грошових коштів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за 2016–2018 рр.

Показники Значення, тис. грн. Абсолютний приріст, тис.грн. Темп приросту, %
2016  рік 2017  рік 2018  рік

2017/

2016

2018/

2017

2017/

2016

2018/

2017

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження тис. грн. 141038 137754 63299 -3284 -74455 -2,3 -54,0
Видатки,  тис. грн. 144271 137564 75865 -6707 -61699 -4,6 -44,9
Чистий рух коштів у результаті операційної діяльності -3233 190 -12566 3423 -12756 -105,9 -6713,7
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження тис. грн. 18 1 961 -17 960 -94,4 96000,0
Видатки,  тис. грн. 0 10163 10952 10163 789 7,8
Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 18 -10162 -9991 -10180 171 56555,6 -1,7
Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження тис. грн. 0 12180 10000 12180 -2180 -17,9
Видатки,  тис. грн. 0 0 0 0 0
Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності 0 12180 10000 12180 -2180 -17,9
Чистий грошовий потік підприємства -3215 2208 -12557 5423 -14765 -168,7 -668,7

Джерело: складено автором на основі 4, 5, 6

Отож, протягом досліджуваного періоду спостерігається позитивний чистий грошовий потік підприємства лише у 2017 р., проте у 2018 рр. він зменшився на 14765 тис. грн. (668,7 %) та став негативним. При цьому варто зазначити, що за досліджуваний період позитивні чисті грошові потоки стабільно генерувала лише фінансова діяльність підприємства, тоді як операційна та фінансова діяльність характеризувалися перевищенням витрачань над надходженнями у 2016, 2018 рр. та 2017, 2018 рр. відповідно. Негативний  чистий грошовий потік від операційної діяльності у 2018 р. зменшився на 12756 тис. грн. в порівнянні з 2017 р. Це було зумовлено насамперед значним зменшенням надходжень від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших надходжень від операційної діяльності, а також збільшенням витрачань на оплату повернення авансів. Негативний чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності зменшився у 2018 р. в порівнянні з 2017 р. на 171 тис. грн. внаслідок збільшення інших інвестиційних надходжень та становив -9991 тис. грн., що оцінюємо негативно. Позитивний чистий грошовий потік від фінансової діяльності  впродовж досліджуваного періоду мав тенденцію до зростання у 2017 р., проте уже у 2018 р. він зменшився на 2180 тис. грн., або 17,9%. Фінансова діяльність характеризувалась значним переважанням інших фінансових надходжень.

 В цілому якісь грошового потоку підприємства за 2016-2018 рр. можна охарактеризувати як кризову, оскільки видатки від операційної та інвестиційної діяльностей значно перевищують їх надходження. Операційна діяльність не відігравала основну роль у формуванні чистого грошового потоку ПАТ. Дефіцитний грошовий потік, який наявний у 2018 році призводить до зниження абсолютної платоспроможності підприємства, несвоєчасного погашення ним кредиторської заборгованості перед постачальниками за отримані матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, бюджетом тощо за всіма видами.

Саме тому необхідно визначити основні напрями скорочення збитковості товариства для забезпечення здійснення його діяльності в майбутньому. Важливим напрямом скорочення збитковості є зниження витрат. Оскільки інші операційні витрати (витрати на дослідження та розробки, сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів, витрати від знецінення запасів) мають динаміку до зростання впродовж 2016-2018 рр., то ПАТ «Ужгородський Турбогаз» повинен застосувати такі заходи:

1. Для зменшення суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань до резерву сумнівних боргів варто розширювати систему авансових платежів, вести претензійну та судову роботу з проблемним боржником, утворити відділ управління та контролю за дебіторською заборгованістю, який безпосередньо відповідатиме за стан дебіторської заборгованості у процесі усього циклу діяльності підприємства та контролюватиме її рівень [7].

2. Для зменшення витрат від знецінення запасів доцільно запровадити підхід до управління запасами під назвою система своєчасного виробництва (скорочено «ССВ»). Згідно з «ССВ» товариство буде виробляти тільки таку кількість продукції, яка необхідна для задоволення існуючої потреби покупців, при цьому постачальник буде постачати необхідні матеріали точно до моменту виробництва з них готових виробів. Постачання матеріалів повинен передбачати вибір такого режиму транспортування, який забезпечував би доставку придбаних матеріалів на місце розвантаження невеликими партіями безпосередньо до моменту обслуговування процесу виготовлення благ [8].

3. Оскільки співробітники ПАТ «Ужгородський Турбогаз» впродовж досліджуваного періоду займалися розробкою тих процесів, які вже давно успішно функціонують на підприємствах Європи, то для зменшення витрат на дослідження та розробки товариство повинно залучати не лише власних співробітників до розробок та досліджень, що не є абсолютно компетентними у даних питання, а швидше іноземних фахівців, які набагато оперативніше, дешевше та ефективніше знайдуть вихід з ситуації.

Також доцільно створити тарифно-квалiфiкацiйну комісію, яка займатиметься пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв товариства, що сприятиме зменшенню втрат від браку через зниження кількості некваліфікованих працівників.

Для скорочення збитковості ПАТ «Ужгородський Турбогаз» повинен оновити виробничу базу, адже у своїй виробничій діяльності підприємство використовує встановлене та виготовлене у 80-х роках 20 ст., ступінь зносу якого на кін. 2018 року становив 78 % та провести модернiзацiю з метою наступного зменшення витрат на виготовлення продукцiї, що дозволить збiльшити конкурентоздатнiсть продукцiї пiдприємства на ринку, так як фiзично зношене обладнання не дозволяє виготовляти досить якiсну продукцію. Оскільки наразі підприємство отримує лише збитки, а коштів на оновлення та модернізацію немає, тому що обладнання, яке використовується є досить дорогим, то пропонуємо товариству скористатися орендою або лізингом, що значно пожвавить процес оновлення виробництва та зменшить збитковість ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

Для подолання збитковості шляхом зниження витрат товариству доцільно  здійснити пошук можливої альтернативної продукцiї металургiйного та енергетичного комплексів, яка закупляється для здійснення операційної діяльності «Ужгородський Турбогаз», тобто пошук альтернативних постачальників, удосконалення логістики, що також зменшить постійне користування запозиченими коштами. Важливим є скорочення кількості посередників при закупівлі  товарів, тому що наразі товариство здійснює невеликі партії закупівельних операцій, проте з використанням великої кількості посередників. Доцільно користуватися послугами дилерами основних виробників металопродукції або напряму замовляти у виробників їх продукцію.

Варто також диверсифікувати асортимент шляхом внесення до переліку взаємодоповнюючих та взаємозамінних товарів. Наприклад, випускати комплектні циліндричні редуктори з застосуванням литих корпусів; до вироблених компресорів пропонувати продаж необхідних редукторних пар.

Визначивши основні напрями зниження витрат розглянемо основні заходи підвищення доходів для скорочення збитковості товариства:

1) здійснення ефективної маркетингової політики в галузі збуту товарів. Наприклад, дане підприємство не повною мірою використовує можливості Інтернет-маркетингу, тому рекомендуємо оновлювати інформацію на офіційному сайті, а також монiторити та обробляти сайти UA-Tenders, Держзакупiвлi, Укрнафти, Укртрансгазу, Укргазвидобування та iнших сайтiв пiдприємств України та країн СНД, що проводять тендернi процедури закупiвель;

2) забезпечення регіональної диверсифікації діяльності (розширення регіону збуту). Підприємство має всі можливості вийти на ринок металоконструкцій, оскільки виготовляє саме ті види продукції, які користуються попитом на даному ринку. Для цього,  насамперед, ПАТ «Ужгородський Турбогаз» повинен розробити дизайн банера для участі у виставках та ділових зустрічах, що даватиме змогу розпізнавати продукцію даного підприємства серед інших конкурентів;

3) запровадження вироблення високорентабельної продукції та зняття з виробництва низькорентабельної. Наприклад, освоїти випуск прямоточних дiлянок, потоковипрямлячiв, умовним дiаметром Dу вiд 50 до 1000 мм при робочому тиску Ру вiд 1,6 мПа до 16 мПа, що користуються наразі попитом на ринку та є прибутковими. Крім того, варто зняти з виробництва низькорентабельну продукцію – примітивні газовимірювальні станції, а натомість виробляти газовимiрювальнi станцiї, побудованi на принципi двох послiдовних приладiв, якi працюють за рiзними методами вимiрювання: основним та дублюючим [9, 10];

4) максимально залучати додаткові доходи від вільних активів, тобто надавати оренду площ, які не використовуються в даний момент суб’єктом господарювання (дві будівлі цеху товариства наразі не використовуються у виробництві), що зменшить затрати на утримання цих приміщень та принесе додатковий дохід.

При цьому скорочення збитковості  за рахунок розширення ринку збуту готової продукції можливе за рахунок наступних заходів:

 • створення мережi партнерiв – торгових агентiв пiдприємства в Українi, Республiцi Казахстан, Чеськiй Республiцi, Азербайджанi, Узбекистанi та Республiцi Бiлорусь;
 • укладання договорiв спiвпрацi iз проектними iнститутами України та країн СНД;
 • спiвпраця по прямим контактам iз пiдроздiлами матерiально-технiчного забезпечення головних компанiй нафтогазової, машинобудiвної, гiрничодобувної галузей на територiї України та країн СНД;
 • вихiд на європейський ринок;
 • вiдвiдування спецiалiзованих виставок;.
 • аналiз обсягiв продукцiї (аналогiчної ПАТ «Ужгородський Турбогаз»), яку закуповують дiючi споживачi у конкурентiв i виявлення додаткового ресурсу потреб;
 • монiторинг та участь у тендерних торгах пiдприємств України та країн СНД [11, 3].

З метою формування прибутку підприємство повинно своєчасно реагувати на нестабільну роботу постачальників комплектуючих для подолання негативних наслідків порушення виробничого циклу виготовлення товариства, несвоєчасного виконання запланованих обсягів виробництва продукції та порушення строків поставок споживачам та ліквідувати їх шляхом пошуку постачальників навіть за межами України.

Висновки. Під час дослідження були проаналізовані фінансові результати та рух грошових коштів підприємства машинобудівництва – «Ужгородський Турбогаз», зважаючи на негативний вплив таких чинників на галузь, як: знос основних фондів, невідповідність продукції новітнім технологіям, втрата споживачів, зростання впливу конкурентів та ін. Впродовж 2016-2018 рр.  спостерігається збитковість підприємства, яка має динаміку до зростання (у 2018 р. збиток − 102306 тис. грн.), що оцінюється негативно та становить загрозу для життєдіяльності товариства. Разом із тим, відбулося зменшення валового прибутку підприємства, значним темпом у 2018 р. відбувся ріст інших операційних витрат, зростання операційного збитку на 168,18 %, що оцінюється негативно. Таким чином, зменшення чистого прибутку підприємства було досягнуто за рахунок операційної діяльності, що є негативним, оскільки він зростав, що може впливати на рівень платоспроможності товариства та ефективне його функціонування у майбутньому. У 2018 рр. грошовий потік зменшився на 14765 тис. грн. (668,7 %) та став негативним. При цьому варто зазначити, що за досліджуваний період позитивні чисті грошові потоки стабільно генерувала лише фінансова діяльність підприємства, тоді як операційна та фінансова діяльність характеризувалися перевищенням витрачань над надходженнями у 2016, 2018 рр. та 2017, 2018 рр. відповідно. Дані негативні тенденції свідчать про доцільність пошуку напрямів скорочення збитковості товариства.

Отже, основними напрямами скорочення збитковості підприємства машинобудівної галузі, а саме ПАТ «Ужгородський Турбогаз» є зменшення витрат та зростання доходів за рахунок зростання обсягів інвестування у заходи, спрямовані на втілення інноваційних напрямів розвитку, зростання рівня кваліфікації персоналу та застосування прогресивних методів управління ним, використання більш продуктивного, автоматизованого та енергоощадного обладнання та устаткування, виробляти високорентабельну продукцію та зняти з виробництва низькорентабельну, вдосконалення системи комунікацій на підприємстві та покращення ефективності використання основних фондів підприємства. Не менш важливим є проведення ефективної маркетингової політики, що забезпечить передумови успішної реалізації виробленої продукції на ринку та пошук нових ринків збуту.

 ЛІТЕРАТУРА:

 1. Офіційна сторінка ПАТ «Ужгородський Турбогаз». URL: https://www.turbogaz.com/ (дата звернення: 21.06.2020).
 2. Гаватюк Л.С., Перегіняк Н.М. Шляхи підвищення рівня прибутковості вітчизняних підприємств у сучасних умовах господарювання. Економіка і суспільство. 2017.  № 9. 363-367. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/ (дата звернення: 21.06.2020).
 3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text (дата звернення: 21.06.2020).
 4. Фінансова звітність ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за 2016 рік. URL: http://turbogaz.pat.ua/documents/zvit-pro-finansovi-rezultati?doc=49163 (дата звернення: 21.06.2020).
 5. Документи звітності ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за 2017 рік. URL: http://turbogaz.pat.ua/documents/zvit-pro-finansovi-rezultati?doc=56326 (дата звернення: 21.06.2020).
 6. Фінансова звітність ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за 2018 рік. URL: http://turbogaz.pat.ua/documents/zvit-pro-finansovi-rezultati?doc=63148 (дата звернення: 21.06.2020).
 7. Спільник І., Загородна О. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності. Міжнародний науковий журнал. 2017. № 1-2. С. 67-85. URL: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/254/ (дата звернення: 21.06.2020).
 8. Шепелевич В. В. Проблеми управління дебіторською заборгованістю та шляхи їх вирішення на підприємстві. Агросвіт. 2016. № 6. С. 107-111. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16317/1/Productional%20resources%20optimization%20.pdf (дата звернення: 21.06.2020).
 9. Скригун Н. П. Оптимізація виробничих запасів як один із напрямів управління витратами. Наукові праці. 2003. 11 С. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16317/1/Productional%20resources%20optimization%20.pdf (дата звернення: 21.06.2020).
 10.  Машлій Г.Б., Зінчук І.М. Шляхи покращення операційної діяльності підприємств. Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід. 2016. С. 170-171. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18435/2 _ (дата звернення: 21.06.2020).
 11.  Кучерява А. С. Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. 2015. № 40. С. 38-44. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ppei_2015_40_8.pdf (дата звернення: 21.06.2020).

Залишити відповідь