Механізм мовленнєвого впливу через рекламу

У статті визначено та розглянуто термін мовленнєвого впливу. Визначено основні принципи та типи впливу на підсвідомість людини через рекламу.

Ключові слова: мовленнєвий вплив, психолінгвістика, реклама, підсвідомість людини.

The term of speech influence is defined and considered in the article. The basic principles and types of influence on the human subconscious are determined.

Key words: speech influence, psycholinguistics, advertising, human subconscious through advertising.

Постановка проблеми. У XXI столітті телевізори та комп’ютери стали значною частиною щоденного життя людства. Кожної миті ми отримуємо безліч інформації, іноді, навіть, несвідомо. Користуючись сучасними технологіями, ми не завжди звертаємо увагу на реклами і оголошення під час перегляду фільму чи пошуку інформації в інтернеті. Проте, саме цей маленький компонент має вплив на нашу підсвідомість.  «РЕКЛАМА- популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників і т. ін.» [11]. Тобто, звертаючи увагу на даний термін, ми можемо сказати, що реклама, а точніше рекламний текст вміщує в собі певні методи впливу, щоб заохотити глядачів купити той чи інший товар або ж скористатися рекламованою послугою.  В даній статті ми дослідимо метод мовленнєвого впливу на свідомість людини та розглянемо його основні принципи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.

Дослідження реклами розпочалися відносно нещодавно. Декілька відомих дослідників та їхні праці: К. А. Айзенштейн і його книга «Як рекламувати з успіхом»; Т. Кеніг «Психологія реклами»; М. Мануйлов «Психологія реклами», праця американського філософа Ч. Осгуда «The Duality of Mind» (1944). З вітчизняних досліджень та публікацій можна відзначити мовознавців І.А.Бодуена де Куртене і Л. В. Щербу, А.А. Котова, Ю.К. Пирогова. Також, ще одним дослідником у даній сфері був Г. Мюнстерберг (німецько-американський психолог). Його теорії базувалася на дослідженні реклами та її емоційного впливу на людину.

Мета нашої статті розглянути метод мовленнєвого впливу,  як частини психолінгвістичної науки.

Виклад основного матеріалу.

Реклама – це своєрідне поєднання інформації, образів та графіки. Це можливість поширення тексту через засоби масової інформації, комунікації або ж рекламні агентства. Реклама — це комунікація між рекламодавцем та реципієнтом. Напевне, сучасний світ не можна уявити без реклами, яка з’являється в найнеочікуваніші моменти.

Ми не завжди хочемо звертати увагу на те, що не відповідає нашим потребам чи інтересам. Саме тому одним із таких чинників є  те, що реклама має у своєму контексті певну функцію умовляння та комунікації. Вона дає можливість привернути увагу та донести потрібну інформацію до споживача. Саме це підштовхує людину і немов підсвідомо змушує купити товар, адже «він так мені потрібен», чи скористатися в той момент взагалі непотрібною послугою. Такі чинники і формують попит на послугу та товар. Щоб реклама була ефективною, рекламіст повинен бути психологом або ж  проконсультуватися з фахівцем, щоб той допоміг вказати, на що більше звернути увагу покупця та які використати для цього засоби впливу.

Мета створення та використання реклами – це формування уявлень, образів та особливого відношення до предмета / об’єкта. Досягти цієї мети можливо, вплинувши на свідомість і сприйняття людини різноманітними методами та способами в залежності від конкретного завдання.

Одним з таких психолінгвістичних методів (психолінгвістика – наука про мовленнєву діяльність людей у психологічних та лінгвістичних аспектах, зокрема експериментальне дослідження психічної діяльності суб’єкта в засвоєнні та використанні мови як організованої та автономної системи.» [5])  є «метод мовленнєвого впливу». Його завдання полягає у впливі на свідомість і поведінку люди з допомогою різноманітних мовленнєвих засобів. Це спонукає реципієнта змінювати погляди, думки або ж схиляти до певних дій. Мовленнєвий вплив – це немов керування людською поведінкою, що створюється за допомогою мови та невербальних засобів спілкування.

У вузькому колі мовленнєвий  вплив називають метафоричною фразою «подолання захисного бар’єру», в сенсі достукатися до підсвідомості людини. Якщо говорити про рекламу, то це вдала комбінація вербального та невербального спілкування, що вдало  передає інформацію реципієнту.

Для збільшення ефективності мовленнєвого впливу в рекламі необхідно дотримуватись основних принципів:

 1. Принцип доступності (говорячи про рекламу, ми повинні врахувати такі факти, як те, що вона транслюватиметься по телевізорі і її бачитимуть люди будь яких вікових категорій, професій, соціального стану та ін. Тобто реклама повинна бути зрозуміла будь кому і ні від чого не залежати). «При планировании любой рекламной кампании одним из самых важных вопросов является: для кого предназначен рекламируемый объект» [10].
 2. Принцип експресивності (використання різноманітних засобів виразності, тону, риторичних тропів, міміки, жестів та ін.)
 3. Принцип асоціативності (даний принцип діє на уяву реципієнта та передбачає звернення його до певних асоціацій)

Мовленнєвий вплив — поширене явище, яке відбувається з допомогою трьох основних компонентів мовленнєвої комунікації, — агента, повідомлення та реципієнта. Типи мовленнєвого впливу становлять узагальнені групи прагматичних видів висловлювань, що виділяються на підставі цілісної комунікативної функції.

Під час створення реклами, рекламодавці використовують метод мовленнєвого впливу, зважують всі за та проти і виділяють основні фактори, які потрібні для впливу на підсвідомість клієнта. Психолінгвістика завжди супроводжує їх під час створення тексту реклами, сюжету, зображення і тд. Велика команда режисерів та організаторів обов’язково досліджують кожен елемент, образ чи фразу, щоб воно мало свою мету, та не ображало жодної соціальної, гендерної, релігійної та ін. груп людей.

Виділяють такі типи мовленнєвого впливу:

1. Соціальний вплив — вітання, прощання, вибачення тощо (Good day! Goodbye! Sorry!);

2. Вплив за допомогою художніх образів: розповідь (оповідання, розповідь про власний досвід або досвід іншої людини) і зображення (художній опис);

3. Інформування — звістка, відомості тощо;

4. Доведення — обґрунтування, тлумачення тощо;

5. Аргументація — впорядкування аргументів для переконання адресата;

6. Симульований діалог — питально-відповідні комплекси (- Hello! How are you? – Hi, good. And what about you?);

7. Умовляння — прохання, побажання тощо (Please! Now!);

8. Заклик — гасло, агітація (Hey! Let’s!).

9. Веління — заборона, дозвіл (No! Nope!);

10. Примус — погроза, залякування (Should, must);

11. Оцінка: естетична, похвала, схвалення, осуд (Perfectly, wonderfully) ;

12. Емоційний вплив — підбадьорення, висловлення (Good luck!);

13. Психічне програмування — формули кодування, вигуки, афективно-емоційні фрази, афірмація, «вставлені команди» (Hey!). [12]

 Висновки.

В даній статті ми розглянули мовленнєвий метод впливу на підсвідомість людини, як частину психолінгвістичної науки. Визначили основні типи впливу та виділили 3 головних принципи створення реклами.

Перспективи подальших досліджень.

Дана тема користуватиметься популярністю, оскільки психолінгвістика тільки починає активно розвиватися поруч з новими методами впливу та новими технологіями, що значно впливають та змінюють курс дослідження даного предмету.

Список використаних джерел та літератури:

 1. Баскакова И.Л., Глухов В.П. Практикум по психолингвистике / Учеб. пособие для студентов педагогических и гуманитарных вузов. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 170 с.
 2. Батра Раджив. Рекламный менеджмент / Раджив Батра, Джон Майерс, Дэвид Аакер. – 5-е изд. – М.; СПб.; К. : Вильямс, 1999. – 780 с.,
 3. Бутенко Н.Ю. Соціальна психологія в рекламі; навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2006. – 384 с.,
 4. Джефкінс, Френк. Реклама: Практичний посібник. – К. : Знання, 2001. – 456 с.,
 5. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2002. – 168 с.
 6. Леонтьев А.АОсновы психолингвистики . – М.: Смысл, 1997. – 287 с.
 7. ЛебедевЛюбимов А. Психология рекламы. – СПб., 2002. – 368 с.
 8. Організація рекламної діяльності: Методичні матеріали для виконання практичних робіт. – К. – 2002. – 36 с.
 9. Песоцкий Е. Современная реклама: Теория и практика. Ростов: Феникс, 2003. – 134 с.
 10. Сергей Пронин. Рекламная иллюстрация. Креативное восприятие. — М.: Бератор-Пресс, 2003. — 96 с.
 11. Словник української мови. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс] / /. – 1970. – Режим доступу до ресурсу: http://sum.in.ua/s/spryjmaty.
 12. Тактовний та тактичний [Електронний ресурс] / Режим доступу до ресурсу: https://studall.org/all4-15543.html.

Залишити відповідь