ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

УДК 339.13.

Главацька Аліна Олегівна,
студентка 4 курсу,
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сахарук Наталія Ігорівна,
студентка 4 курсу,
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Науковий керівник: Харчук Юлія Юріївна,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

У статті розкрито необхідність здійснення антикризових заходів на підприємстві з метою забезпечення його фінансово-економічної безпеки та убезпечення його від таких негативних наслідків, як банкрутство чи ліквідація. Виявлено систему локальних криз на підприємстві та запропоновано ряд заходів щодо їх подолання. Розроблено антикризову програму для одного зі стратегічно важливих для України підприємств – ПАТ «ДТЕК Західенерго». Визначено ефективність реалізації запропонованої антикризової програми.

 Ключові слова: система антикризового управління, антикризова програма, фінансово-економічна безпека, фінансова криза, кошторис, контроль.

 The author reveals the necessity of taking anti-crisis measures at the enterprise in order to ensure its financial and economic security and to protect it from such negative consequences as bankruptcy or liquidation. The system of local crises at the enterprise is identified and a number of measures are proposed to overcome these crises. An anti-crisis program for one of the strategically important enterprises for Ukraine – PC “DTEK ZAPADENERGO” has been developed. The effectiveness of the implementation of the proposed anti-crisis program is determined.

     Key words: crisis management system, anti-crisis program, financial and economic security, financial crisis, budget, control.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає у розробці антикризової програми для одного із стратегічно важливих для України підприємств – ПАТ «ДТЕК Західенерго» – для забезпечення його фінансово-економічної безпеки та визначення ефективності її реалізації на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Постановка проблеми. Реалії сьогодення переконують, що більшість вітчизняних підприємств знаходяться на межі кризового стану: фінансові показники досягли критичного рівня; зростає кредиторська заборгованість; втрачаються конкурентні позиції, що загрожує їх фінансово-економічній безпеці. Фактично, у сучасних умовах функціонування будь-яке підприємство може зазнати кризового стану. Виведення підприємства з такої ситуації має бути належним чином організованим і скоординованим, а не відбуватись хаотично та безсистемно. Для ефективного подолання кризи на підприємстві мають розроблятись такі основні документи як антикризова програма та план антикризових заходів. У зв’язку з цим, особливої актуальності набуває формування теоретичного та методичного підґрунтя щодо розробки антикризової програми підприємств, яке передбачає опрацювання заходів запобігання розвитку кризових процесів, дієве їх подолання та згладжування негативних наслідків.
       Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання антикризового управління на підприємстві досліджували О. Виноградова, С. Войтко, В. Геєць, О. Гудзь, В. Дергачова, З. Каіра, С. Легамінова, І. Маркіна, В. Сотниченко, П. Стецюк, А. Тофлер та інші. Їх наукові доробки та пропозиції щодо розробки заходів антикризового управління підприємств є вагомими, однак зміни умов та чинників системи антикризового управління підприємств викликають необхідність подальшого дослідження цього питання, що сприятиме пошуку оптимальної альтернативи щодо виходу підприємств різних галузей із потенційних чи наявних криз.

Виклад основного матеріалу. Кожне підприємство у своїй діяльності постійно стикається з ризиками, які спричинені як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, що ускладнюють їхнє функціонування. Це, у свою чергу, є причиною виникнення різних локальних криз на підприємстві та врешті-решт – його банкрутства. Лише у 2018 році 15474 підприємств України заявило про припинення своєї діяльності [1], що становило 4,3% від їхньої загальної кількості [2]. Тому на сучасному етапі розвитку національної економіки є необхідність у розробці антикризових моделей управління підприємством, що допоможе максимально скоротити можливість виникнення всіх негативних наслідків криз і навіть отримати вигоди.
       Таким чином, шляхом впровадження антикризових заходів підприємства зміцнюють власну фінансово-економічну безпеку. Фінансово-економічна безпека – це стан захищеності підприємства від внутрішніх і зовнішніх загроз, при якому ефективно використовуються його корпоративні ресурси та постійно забезпечується досягнення найкращих значень фінансово-економічних показників [3].
       Антикризове управління підприємством – це комплексна система управління суб’єктом підприємницької діяльності, яке передбачає своєчасну, прискорену та дієву реакцію на істотні зміни зовнішнього та внутрішнього середовища, з метою мінімізації ймовірності виникнення кризи або зниження негативних її наслідків у разі настання, а також використання її факторів для подальшого розвитку підприємства та недопущення його ліквідації як суб’єкта господарювання [4]. Таким чином, наявність якісної системи антикризового управління на підприємстві та чіткої стратегії розвитку господарюючого суб’єкта забезпечують високий рівень його фінансово-економічної безпеки.
       Варто також зазначити, що стратегія розвитку ПАТ «ДТЕК Західенерго» та Групи ДТЕК співзвучна з енергостратегією України [5]. Компанія спрямовує свою енергію на просування кращих європейських практик в реформуванні енергетики, модернізацію підприємств і створення нових потужностей, соціальний розвиток регіонів діяльності. Це сприяє вирішенню ключових завдань держави: енергонезалежність, енергоефективність, розвиток відновлюваної енергетики. Але, в умовах сучасного кризового стану в нашій країні, не стійкої податкової політики держави, підприємству необхідно дотримуватись чітких планів заходів та антикризової програми, у яких систематизовано викладається перелік основних задач, що планується здійснити в межах підприємства, його структурних підрозділів та функціональних служб для виведення підприємства з кризового стану і, перш за все, недопущення його прояву.
       Відповідно до результатів здійсненої комплексної оцінки фінансового стану ПАТ «ДТЕК Західенерго» [6; 7; 8], яке є одним із провідних українських виробників електроенергії та тепла, нами було ідентифіковано такі види локальних криз (табл.1):

Таблиця 1

Локальні кризи на ПАТ «ДТЕК Західенерго» та їх характерні ознаки

Вид локальної кризи Характеристика
 Криза збуту Зростання у 2018 році розміру запасів на складі на 24,37% у порівнянні з 2017 роком, збільшення вартості товарів, які планується продати, на 17,42%.
 Фінансова криза Збитковість діяльності (збиток – 1 655 млн. грн.), низькі значення коефіцієнтів ліквідності та рентабельності, загальний кризовий фінансовий стан підприємства.
 Криза постачання Висока залежність ПАТ «ДТЕК Західенерго» від монопольного постачальника газу НАК «Нафтогаз Україна», значна величина кредиторської заборгованості постачальникам (47,65%), висока частка матеріальних витрат у операційних витратах ̶ 83,91%.
 Виробничо-технологічна криза Зменшення обсягів реалізації електричної енергії на 367 млн. кВтг, теплопостачання – на 192,5 млн. кВтг, а водопостачання – на 50,8 млн. м3.

Джерело: складено авторами на основі аналізу фінансової звітності ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Наявність наведених криз на підприємстві зумовлює погіршення його функціонування та зниження фінансових результатів ПАТ «ДТЕК Західенерго» у динаміці – одного з відокремлених підрозділів енергетичної групи ДТЕК в Україні. Тому виникає необхідність розробки заходів, які допоможуть покращити ситуацію та сприятимуть поступовому виведенню підприємства з кризи, а відтак підвищать рівень його фінансово-економічної безпеки. Інформацію про виявлені локальні кризи на ПАТ «ДТЕК Західенерго», запропоновані нами заходи їх подолання та відповідальні за виконання систематизовано у таблиці 2.

Таблиця 2

Шляхи подолання локальних криз ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Види кризи Заходи, що пропонуються Відповідальні за виконання
 Криза збуту
 • підвищення гнучкості цін (зниження цін на продукцію з низьким попитом;
 • розвиток ефективних зв’язків із клієнтами;
 • використання методів прямого продажу;
 • продаж товарів із додатковими пропозиціями;
 • формування комплексного обслуговування тощо.
 • департамент з якості;
 • відділ продажу;
 • відділ зовнішньо-економічної діяльності.
 Фінансова криза
 • одержання короткострокових надходжень з оплати боргів;
 • визначення й оплата термінових зобов’язань;
 • призупинення витрат на модернізацію обладнання;
 • підвищення кваліфікації працівників;
 • відмова від закупівлі малоспоживаних видів сировини і матеріалів на користь найбільш необхідних;
 • розгляд варіантів кредитування.
 • фінансовий відділ;
 • відділ аналізу та управлінської звітності;
 • планово-економічний відділ;
 • відділ продаж.
Криза постачання
 • пошук дешевших джерел постачання ресурсів;
 • упровадження нових і удосконалювання діючих технологічних процесів і устаткування;
 • організація системи перекваліфікації/підвищення кваліфікації персоналу;
 • жорсткість системи стягнень і покарань за безгосподарність і марнотратство при використанні сировини і матеріалів;
 • розробка і підтримка альтернативних джерел постачань;
 • розробка ресурсних стратегій;
 • організація “антикризової групи” в межах відділу матеріально-технічного постачання.
 • відділ матеріально-технічного постачання;

 • фінансовий відділ (вчасні розрахунки з постачальни-ками);

 • керівник підприємства (створення антикризової групи).

Виробничо- технологічна криза
 • покращити якість продукції та здійснювати постійний її контроль;

 • запросити для контролю за якістю продукції спеціалізованого фахівця, який допоможе встановити стандарти якості та сприятиме підвищенню рівня контролю за нею;

 • зняти з виробництва неконкурентоспроможну продукцію;

 • здійснити модернізацію основних засобів.

 • департамент якості;

 • департамент з загальних питань.

 Джерело: складено авторами на основі аналізу фінансової звітності ПАТ «ДТЕК Західенерго»

Оскільки кожне підприємство функціонує з метою одержання економічної вигоди у вигляді прибутку, необхідно здійснити аналіз запасу фінансової міцності та порогу рентабельності ПАТ «ДТЕК Західенерго» протягом 2016-2018 років (табл. 3) для відновлення прибутковості та забезпечення ефективної господарської діяльності підприємства, адже саме ці показники є визначальними при оцінці фінансового стану підприємства, а отже, встановлення рівня його фінансової безпеки.

Таблиця 3

Динаміка порогу рентабельності та запасу фінансової міцності ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 2016-2018 роки

Джерело: побудовано авторами на основі [6-8].

       Поріг рентабельності або, як його ще часто називають, точка беззбитковості – це такий обсяг продажів підприємства, при якому виручка від продажів повністю покриває всі витрати на виробництво і реалізацію продукції за нульового рівня рентабельності. На основі цього показника визначається запас фінансової міцності підприємства, що відображає граничну величину можливого зниження обсягу продажу без ризику зазнати збитків. Ці показники вдалося розрахувати лише у 2016 році, адже протягом наступних двох років ПАТ «ДТЕК Західенерго» генерувало від’ємне значення маржинального доходу (змінні витрати перевищували чистий дохід), за рахунок чого поріг рентабельності теж буде від’ємним, що заперечує сутність цього показника.
       Отже, у 2016 році для підприємства необхідно було реалізувати продукції на суму 3 765 129 тис. грн для покриття постійних та змінних витрат. Фактична виручка становила 16 142 421 тис. грн., що є вище від порогу рентабельності (точки беззбитковості) на 12 377 292 тис. грн. Тобто, запас фінансової міцності у 2016 році склав 76,68%. Отже, виручка може зменшитися ще на 76,68% і тільки тоді рентабельність дорівнюватиме нулю, якщо ж виручка від реалізації продукції зменшиться більше, тоді підприємство отримає збиток. Наступну динаміку можна оцінити негативно, оскільки протягом 2017-2018 років ПАТ «ДТЕК Західенерго» не мало запасу фінансової міцності і тому його фінансовий стан є кризовим, саме тому виникає необхідність оптимізації усіх напрямів діяльності (операційна, фінансова, інвестиційна) досліджуваного підприємства.
       Виходом із кризової ситуації у разі, коли її можна подолати, має стати розробка проведення комплексу заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризи і відновлення його прибутковості, платоспроможності, позицій на ринку. Таким чином, фінансове «оздоровлення» суб’єкта господарювання здатне покращити його фінансовий стан та підвищити рівень його фінансово-економічної безпеки. Основною метою санації є відновлення платоспроможності підприємства. Фінансова санація виступає як комплекс заходів відновлення фінансового стану підприємства. Ключовими пунктами плану фінансової санації ПАТ «ДТЕК Західенерго» є:
1) розрахунок суми необхідних коштів для реалізації заходів (складання кошторису);
2) визначення джерел фінансування заходів (зобов’язання інвесторів, кредиторів щодо погашення боргу або надання фінансової допомоги, кошти державного бюджету, кошти, отримані від оренди майна, відчуження основних засобів, погашення дебіторської заборгованості, кредити банків тощо). Тому варто розглянути прогнозний кошторис реалізації запропонованої антикризової програми, що представлено у таблиці 4.

Таблиця 4

Кошторис реалізації антикризової програми ПАТ «ДТЕК Західенерго» на 2021-2022 рр.

Джерело: побудовано авторами на основі [6-8].

 Отже, основним джерелом фінансування запропонованої антикризової програми є Державний бюджет України. Доцільно зазначити, що надходження можуть здійснюватися у формі інвестиційних надходжень, оскільки ПАТ «ДТЕК Західенерго» є одним із провідних українських виробників електроенергії та тепла. Зокрема, це може здійснюватися у формі проєктного фінансування – бюджетних інвестиції в об’єкти економічного і соціального розвитку. Державні інвестиції найбільш привабливе та доцільне джерело фінансування, яке не збільшуватиме обсяги позикового капіталу.
Також певні заходи, що впроваджуватимуться впродовж 2021-2022 років, фінансуватимуться за рахунок власних надходжень ПАТ «ДТЕК Західенерго», а саме: оренди приміщень та майна в обсязі 1389,71 тис. грн., продажу надлишкових запасів – 648,53 тис. грн., повернення дебіторської заборгованості – 6948,56 тис. грн. та інших прогнозних надходжень на суму 277,94 тис. грн.
       Отже, загальна сума коштів, що потрібна для виконання запропонованої антикризової програми для ПАТ «ДТЕК Західенерго», складає 37 059 тис. грн.
       Надзвичайно важливою складовою плану фінансового оздоровлення на підприємстві є здійснення контролю за реалізацією антикризової програми з боку зацікавлених сторін (власників, кредиторів, органів державного управління).
Постійне спостереження за елементами системи управління встановлюється функцією контролю, яка виступає гарантом забезпечення законності прийняття рішень. Вчасно та об’єктивно оцінити ризики та загрози і сформувати умови результативного управління ситуацією можливо за допомогою інтегрованого внутрішнього контролю (COSO-ERM). Контроль є не тільки функцією системи управління, але й дієвим інструментом для забезпечення належної організації роботи та оцінки будь-якого процесу чи виду діяльності, що дає змогу оперативно реагувати на негативні явища та здійснювати прогнозування діяльності на певний період як окремих складових, так підприємства в цілому [9].
       Контроль виконання антикризової програми підприємства передбачає дотримання трьох етапів контрольного процесу, з урахуванням особливостей, які їм притаманні (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-логічна схема проведення контролю реалізації антикризової програми Джерело: [10].

 Внутрішній контроль на підприємстві є невід’ємним та важливим інструментом управління, який використовується для забезпечення достатньої впевненості в тому, що окреслені перед керівництвом цілі досягаються. На великих підприємствах, у акціонерних товариствах зокрема, контрольні функції покладаються на наглядову раду та ревізійну комісію.
       Зокрема, у період фінансової кризи на підприємстві та впровадженні антикризової програми, тобто системи санаційних заходів, наявність саме таких органів є обов’язковою. Як було попередньо зазначено, таким органом на ПАТ «ДТЕК Західенерго» є Департамент з внутрішнього контролю та управління ризиками. Група систематично виявляє і оцінює ризики, що впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища або стратегії.
       Також доцільно наголосити на системі зовнішнього контролю, який здійснюються зі сторони кредиторів, інвесторів та держави щодо господарської діяльності ПАТ «ДТЕК Західенерго». Зокрема, на особливу увагу заслуговує призначення особи, що здійснюватиме контроль з боку держави за протіканням заходів щодо санації обраного суб’єкта господарювання. Адже, по-перше, ПАТ «ДТЕК Західенерго» належить до стратегічно важливих об’єктів. По-друге, значна частина запропонованих антикризових заходів здійснюється за рахунок державного фінансування. Тому можливим є такий варіант, що відповідні органи контролю в особі держави здійснюватимуть не лише функції контролю, але й частково виконуватимуть інші функції по управлінню підприємством.
       Отже, система контролю має забезпечувати, по-перше, відстеження динаміки зовнішніх проявів кризових явищ, причин і факторів розвитку кризи, інтегральних показників кризового стану; по-друге, оцінку результатів вжитих антикризових заходів (за їх характером, термінами, наслідками реалізації).

 Висновки. ПАТ «ДТЕК Західенерго» є одним із провідних українських виробників електроенергії та тепла, стратегічно важливим об’єктом щодо теплопостачання в Україні. Фінансовий аналіз показав, що протягом 2016-2018 років на підприємстві був незадовільний фінансовий стан: низькі показники ліквідності та платоспроможності, високий рівень залежності від кредиторів, нарощення збитків тощо. Незважаючи на те, що фінансова ситуація у 2018 році покращилась, існує велика ймовірність настання банкрутства для цього підприємства. За таких умов підприємство в майбутньому може повністю збанкрутувати, якщо не буде здійснено антикризових заходів. Зокрема, на ПАТ «ДТЕК Західенерго» було виявлено такі локальні кризи: криза постачання, виробничо-технологічна криза, криза збуту та фінансова криза. Для подолання кожної з цих криз необхідно здійснити ряд заходів та призначити відповідальних осіб за їх виконання.
       З метою виходу підприємства з кризи, а також для відновлення прибутковості та забезпечення ефективної господарської діяльності ПАТ «ДТЕК Західенерго», було розроблено антикризову програму, основним джерелом фінансування якої є бюджетні кошти. Державні інвестиції найбільш привабливе та доцільне джерело фінансування, яке не збільшуватиме обсяги позикового капіталу. Деякі заходи потребують фінансування за рахунок власних надходжень ПАТ «ДТЕК Західенерго».
       Для ефективного виконання антикризової програми необхідно призначити особу, що здійснюватиме контроль (управління) з боку держави за протіканням заходів щодо фінансового «оздоровлення» підприємства, оскільки значна частина запропонованих антикризових заходів здійснюється за рахунок державного фінансування.
       Отже, комплекс запропонованих антикризових заходів для ПАТ «ДТЕК Західенерго» дає можливість підвищити рівень фінансово-економічної безпеки підприємства та покращити його фінансове становище на ринку енергетики та тепла України.

Література:
 1. Підсумки року від Опендатабот. URL: https://opendatabot.ua/blog/278-happy-new-year-2019 (дата звернення: 08.02.2020).
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 08.02.2020).
 3. Іващенко О. В. Фінансово-економічна безпека підприємства. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 1/1.
 4. Васильєв О. В., Гой В. В. Антикризове управління корпоративними підприємствами: теоретичні аспекти. Ефективна економіка № 8, 2018 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2018/157.pdf
 5. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
 6. Річна фінансова звітність ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 2016 рік. USR: https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/96810/165/templ (Дата звернення: 21.01.2020).
 7. Річна фінансова звітність ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 2017 рік. USR: https://smida.gov.ua/db/emitent/year/xml/showform/117120/165/templ (Дата звернення: 21.01.2020).
 8. Річна фінансова звітність ПАТ «ДТЕК Західенерго» за 2018 рік. USR: https://dtek.com/content/files/dtek-zakhidenrgo-2018.pdf (Дата звернення: 21. 01.2020).
 9. Гуцаленко Л. В. Контроль в системі управління. Облік і фінанси, № 1 (83), 2019.
 10. Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: навчальний посібник. Київ: Знання, 2007.

Залишити відповідь