Вдосконалення обліку фінансових інвестицій підприємства


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 1403

Михасюк Д.О.
магістрант, Національний університет «Острозька академія»

Науковий керівник: Іванчук Н. В.
к.е.н., доцент кафедри фінансів , обліку та аудиту

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена питанням організації обліку фінансових інвестицій підприємства. Досліджено проблеми організації обліку інвестицій, розкрито зміст основних складових організації обліку фінансових інвестицій. Надано рекомендації щодо вдосконалення обліку фінансових інвестицій підприємства.

Ключові слова: фінансові інвестиції, організація обліку, інвестиційна діяльність.

The article is devoted to the issues related to accounting in financial investments of the enterprise. The problems of the organization of accounting of investments are investigated, the content of the main components of accounting of financial investments are disclosed. The recommendations on improving the accounting of financial investments of the enterprise are given

Keywords: financial investments, accounting organization, investment activities.

Постановка проблеми. Ринкові перетворення в Україні, необхідність орієнтації виробництва на випуск конкурентоспроможної продукції потребують значних інвестицій. Головною умовою при цьому є розробка дієвого механізму обліку фінансових інвестицій. Здійснення цього процесу на підприємстві можливе за умови повної довіри і співпраці між учасниками інвестиційного процесу, забезпечення їх оперативною та достовірною інформацією.

Фінансові інвестиції на сьогоднішній день відіграють надзвичайно важливу роль в економічній системі розвинених країн світу, що зумовлює необхідність забезпечення ефективного управління інвестиційними процесами. Основою такого управління на рівні підприємства є своєчасна та достовірна інформація щодо фінансових інвестицій, яка формується в системі бухгалтерського обліку. Тому необхідним є дослідження особливостей бухгалтерського обліку фінансових інвестицій за ПСБО і МСФЗ та виявлення основних відмінностей між ними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо методики оцінки, обліку та аудиту фінансових інвестицій розглядаються в працях І.О. Бланка, С.Ф. Голова, З.В. Задорожного, С.Я. Зубілевич, Г.Г. Кірейцева, Я.Д. Крупки, В.М. Пархоменка, А.А. Пересади, В.С. Рудницького, В.В. Сопка та ін. Разом із тим, слід зазначити, що вимоги до обліку фінансових інвестицій постійно змінюються. Тому доцільно поглибити дослідження у цій сфері, адже сучасні умови ставлять нові завдання, пов’язані з інвестиційною політикою в Україні.

Мета і завдання дослідження. Мета  дослідження полягає у визначенні шляхів удосконалення  обліку фінансових  інвестицій  підприємства  на  основі  вивчення  теоретичних  та  оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Податкового кодексу України, інвестиції – це господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно [1].

Інвестиції поділяються на:

а) капітальні інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання будинків, споруд, інших об’єктів нерухомої власності, інших основних засобів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації відповідно до норм Податкового кодексу;

б) фінансові інвестиції – господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на:

– прямі інвестиції – господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою;

– портфельні інвестиції – господарські операції, що передбачають купівлю цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку або біржовому товарному ринку;

в) реінвестиції – господарські операції, що передбачають здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок прибутку, отриманого від інвестиційних операцій [1].

Згідно Закону України «Про інвестиційну діяльність», інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний ефект [2].

Інвестиції –  це досить складне поняття, яке неоднозначно трактується і важко реалізовується в практичній діяльності. Фінансові інвестиції можуть здійснюватися як в окремо взятий актив (наприклад, акції окремої фірми), так і в групу активів (в такому випадку акція носить назву портфельної).

Основним національним положенням, яке регулює бухгалтерський облік фінансових інвестицій в Україні є П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Щодо МСФЗ, то основними стандартами, які регулюють облік інвестицій є МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства», деякою мірою МСФЗ 31 «Частки у спільних підприємствах», МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Раніше існував МСФЗ 25 «Фінансові інвестиції», проте він був скасований, а замість нього прийнято МСФЗ 28 «Облік інвестицій в асоційовані підприємства» та МСФЗ 31 «Частки у спільних підприємствах».

Щодо обліку фінансових інвестицій, то ПСБО 12 «Фінансові інвестиції» має ряд спільних питань з МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства». Відмінності можна виділити в наступних питаннях: оцінка фінансових інвестицій на дату балансу (в МСФЗ 28 такого розділу не передбачено) і класифікація. Спільним є те, що інвестиції, при надходженні визнаються за собівартістю.

На основі аналізу наукової літератури та законодавства було виявлено декілька підходів до трактування  фінансових інвестицій (табл. 1).

Таблиця 1.1

Дефініції поняття «фінансові інвестиції підприємства»

ДжерелоВизначення «фінансові інвестиції підприємства»
1Здреник В.С. [3]Фінансові активи, які виражаються у формі фінансових інструментів, та в результаті утримання яких створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.
2Нестеренко І.В. [4]Активи, вкладені в інші суб’єкти господарювання в обмін на корпоративні права чи боргові зобов’язання з метою отримання прибутку або інших вигод.
3Дерун І.А. [5]Вкладання коштів та інших активів у фінансові активи суб’єктів господарювання з метою їх утримання для збільшення прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
4НП(С)БО 1 [6]Активи, які утримуються підприємством з метою: збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. 
5Податковий кодекс України [1]Господарські операції, що передбачають придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та/або інших фінансових інструментів.

Для цілей фінансової звітності фінансові інвестиції, згідно з НП(С)БО 1, поділяють на довготермінові та поточні фінансові інвестиції (рис. 1.1).

Рис. 1. Класифікація фінансових інвестицій за НП(С)БО 1

Джерело: [6]

Для того, щоб організація обліку фінансових інвестицій була ефективною, необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства. В Україні прийнято низку нормативних документів, що регулюють облік фінансових інвестицій. Нормативно-правова база обліку фінансових інвестицій на підприємстві наведена в таблиці 2.

Таблиця 2

Нормативні акти, що регулюють питання фінансових інвестицій підприємства в Україні

Нормативне джерелоСтислий зміст
1Податковий кодекс України від 02.10.2010 р. № 2755-VI [1]Надає визначення фінансових інвестицій, регулює порядок оподаткування  доходів від фінансових інвестицій.
2ЗУ «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991р. № 1560—ХІІ [2]Визначає загальні правові, економічні та соціальні умови інвестиційної діяльності на території України.
3ЗУ «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. № 94/96-ВР [7]Цей закон визначає особливості режиму іноземного інвестування на території України, виходячи з цілей, принципів і положень законодавства України
4ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-ХІV [8]Цей закон визначає правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні
5П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»[9]визначає методологічні   засади   формування   в   бухгалтерському   обліку  інформації   про   фінансові   інвестиції,  операції  із  спільної
діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві включає в себе первинний, синтетичний та аналітичний облік.

Для обліку фінансових інвестицій використовують первинні документи, які наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Первинні документи, які оформляються при операціях з фінансовими інвестиціями підприємства

Назва документаШифр типової формиОсоба, що складаєОсоба, що підписує
1.Договір купівлі-продажуДиректорДиректор, гол. бухгалтер
2.Прибутковий касовий ордерКО-1Гол. бухгалтерГол. бухгалтер, касир
3.Видатковий касовий ордерКО-2КасирГол. бухгалтер, директор, касир
4.Накладна Гол. бухгалтерГол. бухгалтер, керівник, особа, що прийняла і здала накладну
5.Платіжне ДорученняПлатник, покупецьДиректор, гол. бухгалтер
6.Виписка банкуКасирКасир, платник
7.Акт приймання- передачі ОЗОЗ-1Гол. бухгалтерЧлени комісії
8.Довідка бухгалтеріїГол. бухгалтер, бухгалтерГол. бухгалтер, бухгалтер
9.Розрахунок бухгалтеріїГол. бухгалтер, бухгалтерГол. бухгалтер, бухгалтер
10Акт інвентаризації фінансових інвестиційІнвентаризаційна комісіяМатеріально-відповідальна особа

Джерело: [11]

Для обліку фінансових інвестицій Планом рахунків передбачені  рахунки: 14 «Довгострокові  фінансові  інвестиції», 35 «Поточні фінансові  інвестиції».

Для обліку поточних фінансових інвестицій призначений рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції». На рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» обліковують наявність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у тому числі депозитні сертифікати.

Якщо інвестицію призначено для реалізації (погашення) протягом операційного циклу або протягом 12 місяців з дати балансу, то така інвестиція класифікується як поточна і обліковується на рахунку 35 (рис. 2).

Скругленный прямоугольник: Рахунок 35 «Поточні фінансові інвестиції» – це активний рахунок;
по дебету – відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій; 
по кредиту – їх зменшення.
Рахунок 35 має таки субрахунки:
351 «Еквіваленти грошових коштів».
352 «Інші поточні фінансові інвестиції».
Рис. 2. Субрахунки обліку поточних фінансових інвестицій

Джерело: [12]

Інвестиція, яку передбачається тримати на підприємстві більше року, буде віднесена до довгострокової і обліковується на рахунку № 14. Крім цього, на цьому рахунку узагальнюється інформація про наявність і рух довгострокових інвестицій у цінні папери інших підприємств, облігацій державних та місцевих позик, статутний капітал інших підприємств (рис. 3).

Скругленный прямоугольник: Рахунок 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» – це активний рахунок; по дебету – відображають наявність та збільшення фінансових інвестицій; по кредиту - їх зменшення, вибуття.
Рахунок 14 має такі субрахунки:
141 « Інвестиції пов’язаним сторонам за методом участі в капіталі»
142 « Інші інвестиції пов’язаним сторонам»
143 « Інвестиції непов’язаним сторонам»

Рис. 3. Субрахунки обліку довгострокових фінансових інвестицій

Джерело: [12]

Організація обліку фінансових інвестицій має охоплювати процес від первинної реєстрації економічної інформації до складання звітності, який традиційно поділяють на первинний, аналітичний та синтетичний облік. Основним фактором, який впливає на ведення обліку фінансових інвестицій, є період їх утримання та можливість реалізації в будь-який момент часу, відповідно до чого інвестиції поділяються на довгострокові і поточні та обліковуються на різних синтетичних рахунках.

Проблеми  обліку фінансових інвестиції спонукають науковців до пошуку   методів покращення первинного, синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій підприємства.

Проаналізувавши дослідження Я. В. Голубки, ми погоджуємся з його позицією. Він доводить, що сучасна система обліку фінансових інвестицій, яка регламентована відповідним П(С)БО 12, потребує деяких уточнень, оскільки не враховує прийнятого в міжнародній практиці поділу таких інвестицій на боргові та корпоративні. Зазначена проблема виникла через невідповідність норм П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» та міжнародного стандарту МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Ми пропонуємо внести зміни до діючого Плану рахунків бухгалтерського обліку з метою більш повного відображення корпоративних та боргових фінансових інвестицій (табл. 4).

Таблиця 4

Система рахунків другого порядку з обліку довгострокових фінансових інвестицій

КодДіюча система рахунківКодПропонована система рахунків
141Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі141Корпоративні фінансові інвестиції за методом обліку участі в капіталі
142Інші інвестиції пов’язаним сторонам   142Інші корпоративні фінансові інвестиції
143Інвестиції непов’язаним сторонам143Боргові фінансові інвестиції

Джерело: [10]

Існує необхідність більш розгорнутого відображення в балансі інформації щодо корпоративних фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі у капіталі: розгорнуто часток в активах та зобов’язаннях з включенням до його валюти чистої вартості капіталу (чистих активів). Така інформація більш наочно характеризує структуру інвестованого капіталу та дає змогу приймати ефективні економічні рішення (табл. 5).

Таблиця 5

Фрагмент вдосконаленої ф. № 1 «Баланс» (рядки 1030-1035)

Довгострокові фінансові інвестиції:Код рядка
Боргові фінансові інвестиції1030
Корпоративні фінансові інвестиції:1031
 – які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (043-044)1032
 – частка в активах1033
 – частка в зобов’язаннях1034
 – інші фінансові інвестиції в корпоративні права1035

Джерело: розроблено автором.

Важливим є найбільш повне висвітлення в обліку і звітності інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати, чітке розмежування результатів кожного виду діяльності підприємства.

Висновки. Отже, фінансові інвестиції – це джерело  отримання додаткового прибутку, зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора, яке є   фінансовим активом,  або фінансовим інструментом.

До шляхів покращення первинного, синтетичного та аналітичного обліку фінансових інвестицій підприємства слід віднести систему рахунків другого порядку з обліку довгострокових фінансових інвестицій, доповнення статей балансу. Важливим є найбільш повне висвітлення в обліку і звітності інвестиційних процесів на підприємстві, одержання достовірної інформації про інвестиційні доходи і витрати, чітке розмежування результатів кожного виду діяльності підприємства.

Література:

 1. Податковий кодекс України 02.10.2010 р. № 2755-VI. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17  (дата звернення 14.05.2020).
 2. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560—ХІІ від 18.09.1991р. (зі змінами та доповненнями) URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/10-12.2 (дата звернення 14.05.2020).
 3. Здреник В. С. Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять. Інноваційна економіка. 2013. – № 8. С. 260–266. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_8_57 (дата звернення 14.05.2020).
 4. Нестеренко І. В. Особливості обліку та аудиту фінансових інвестицій підприємства. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2012. Вип. 1(1). С. 136–142.  URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(1)__21 (дата звернення 14.05.2020).
 5. Дерун І. А. Сутність фінансових інвестицій та гармонізація їх обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності. Сталий розвиток економіки. 2013. № 1. С. 280–287. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2013_1_63 (дата звернення 14.05.2020).
 6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом М-ва фінансів України від 07.02.2013 р. №73. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення 14.05.2020).
 7. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19.03.1996 р. №93/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=93/96-%E2%F0&print=1 (дата звернення 14.05.2020).
 8. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р., № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 14.05.2020).
 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : затв. наказом М-ва фінансів України від 26.04.2000 р. № 91, зі змінами та доповненнями URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00 (дата звернення 14.05.2020).
 10. Голубка Я. В. Облік та аудит фінансових інвестицій : дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський національний економічний ун-т. Тернопіль, 2006. — 200, [22]арк. — Бібліогр.: арк. 184-200.
 11. Облік у галузях економіки : навч. посіб. / Максімова В. Ф., Кузіна З. В., Стиренко Л. М., Степова Т. Г. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 496 с.
 12. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : затв. наказом М-ва фінансів України від 30.111999 р. № 291 (із змінами і доповненнями). URL: http://zakon4.rada.gov.-ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення 14.05.2020).

Залишити відповідь