Бразильсько-португальське співробітництво у безпековій і військовій сферах

У цій статті аналізуються відносини Федеративної Республіки Бразилія та Португальської Республіки у безпековій і військовій сферах на сучасному етапі. Обидві країни прагнуть миру та безпеки у світі, підтвердженням цього є нормативно-правова база, динаміка зустрічей на вищому та найвищому рівнях як у двосторонньому форматі, так і у рамках Співдружності португаломовних країн. Розкриваються ключові аспекти співпраці у безпековій і військовій сферах, зокрема: обмін досвідом та інформацією, проведення військових операцій на двосторонньому та багатосторонньому рівнях, боротьба з кіберзагрозами, питання безпеки кордонів та громадян обох країн.

Ключові слова: Бразилія, Португалія, партнерство, військова сфера, безпека, Співдружність португаломовних країн.

This article analyzes the relations between the Federal Republic of Brazil and the Portuguese Republic in the security and military fields at the present stage. Both countries are striving for peace and security in the world, a proof of this is the legal framework, the dynamics of summit and summit meetings both bilaterally and within the Commonwealth of Portuguese-speaking countries. Key aspects of cooperation in the security and military spheres are revealed, in particular: exchange of experience and information, conducting military operations at the bilateral and multilateral levels, combating cyber threats, border security issues and citizens of both countries.

Keywords: Brazil, Portugal, partnership, military, security, The Community of Portuguese-Speaking Countries.

Актуальність. У системі сучасних міжнародних відносин Бразилія має великий політичний і економічний вплив у Латинській Америці, а також є важливим гравцем на світовій арені. Бразилія розглядає Португалію передусім, як партнера, який є членом ЄС та НАТО, а відтак зацікавлена в доступу до європейського ринку, технологій та стандартів у сфері безпеки та оборони. Інтереси Португалії щодо Бразилії полягають, насамперед, в тісній співпраці в сільськогосподарській та оборонно-технічній сферах.

Відтак, дослідження відносин Бразилії та Португалії у безпековій та військовій сфері є вкрай актуальним.

Стан наукової розробки. Дослідженню відносин Бразилії та Португалії присвячена велика кількість праць. Проте, дану проблему вивчають переважно зарубіжні науковці.

Серед бразильських експертів слід виділити дослідження А. Барбоса (A. Barbosa), П. Мендонса (P. Mendonca) та Дж. Сілва (J. Silva). А. Барбоса у своїй праці «Португальсько-бразильські відносини: минуле, сучасне та майбутнє» дослідив політичний аспект відносин між Бразилією та Португалією, а також проаналізував їхню співпрацю в політичній та економічній сферах [22]. Однак військовий та безпековий аспекти двосторонніх взаємин не знайшли достатнього висвітлення. Слід зазначити також праці А. Перейри (A. Pereyra), Ф. Пейксото (F. Peixoto), Н. де Алмейда (N. de Almeida), К. Бічо (C. Bicho). Дослідження цих авторів носять узагальнюючий характер, де комплексно розглядаються взаємини в політичній, економічній та культурній сферах. Безпекова та військова сфери розглянута лише частково, без детального аналізу напрямів та особливостей співпраці.

Праці українських дослідників, в основному, зосереджуються на загальних аспектах співробітництва Бразилії та Португалії. Серед українських дослідників варто згадати роботи К. Вакарчук, М. Шевчука, З. Зазуляк. К. Вакарчук у своїй статті «Зовнішня політика Бразилії в період правління Д. Русеф» розглядає основні засади, принципи та вектори зовнішньої політики Бразилії в період президентства Д. Русеф [2]. Автор аналізує основні напрями зовнішньої політики на локальному, регіональному та глобальному рівнях. М. Шевчук у своїй праці «Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин» розкриває перспективи та перешкоди політичної взаємодії країн Латинської Америки [1]. У статті З. Зазуляк «Сучасний стан та чинники розвитку латиноамериканського мультилатералізму» розглянуто багатовекторність зовнішньої політики держав Латинської Америки, подано характеристику відносин в оборонній сфері [3]. Досліджень, присвячених вивченню бразильсько-португальських відносин у безпековій та військовій сферах недостатньо. Відтак, проблема потребує подальшого вивчення та аналізу.

Мета дослідження: проаналізувати основні аспекти двосторонніх взаємин Бразилії та Португалії у військовій та безпековій сферах.

Дослідження поставленої мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

 • проаналізувати нормативну-правову базу співробітництва Бразилії та Португалії;
 • вивчити безпековий аспект бразильсько-португальських відносин;
 • дослідити ключові аспекти міждержавної співпраці у військовій сфері;
 • окреслити проблеми та перспективи взаємин двох держав в сфері безпеки та військового співробітництва.

Виклад основного матеріалу. Відносини між державами завжди дуже складний і багатоаспектний механізм. Співпраця між Бразилією і Португалією триває протягом декількох століть, тому для обох країн особливо важливим є безпековий вимір співробітництва та взаємодія у військовій сфері. Гармонійне співіснування країн та підтримання міжнародного миру та безпеки – є головними принципами зовнішньої політики держав.

Нормативно-правова база співробітництва Бразилії та Португалії достатньо репрезентативна, насамперед, у рамках Співдружності португаломовних країн (CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Основоположним документом є Статут CPLP підписаний у 1996 р. та угоди прийняті членами організації [24]. Значно розширили бразильсько-португальське співробітництво у досліджуваних сферах розділ «Безпека й оборона» Статуту, Протокол про співробітництво в оборонній сфері (2006 р.) [21] та Протокол про загальні принципи співробітництва між Державами-членами CPLP (2013 р.) [23]. У двосторонньому ж форматі відносини між Бразилією та Португалією є менш інтенсивними. На початку ХХІ ст. вони були зміцнені завдяки підписанню у 2000 р. «Договору про дружбу, співробітництво та консультації» між Португальською Республікою та Федеративною Республікою Бразилія. Документ утвердив цілі та необхідність консолідації, розвитку міцних зв’язків між державами. Однак, відносини в цих сферах були прохолодні, і лише після підписання 5 жовтня 2010 р. «Угоди про співробітництво в галузі оборони» діалог держав активізувався [6]. Ще однією платформою міждержавного співробітництва є Іберо-американський форум кіберзахисту.

Одним із найважливіших платформ бразильсько-португальських відносин є Співдружність португаломовних країн. Статут CPLP та угоди прийняті під час заснування організації передбачають проведення форумів міністрів внутрішніх справ, засідання Ради військових командувачів, директорів і президентів громадського порятунку та цивільного захисту [24]. Насамперед, акцентувалася увага на наданні допомоги, консультуванні, цивільного захисту населення та гуманітарної допомоги. Португалія, яка є членом ЄС, безпосередньо має досвід у побудові цивільної інфраструктури, зокрема будівель, шкіл, лікарень із дотриманням техніки безпеки. Тому у 2009 р. та 2012 р. були проведені Форуми цивільного захисту [16], основною метою яких була боротьба із загрозами та ліквідація наслідків стихійних лих. Подолання потенційних небезпек та проблем також відбувається за кооперації цивільної та медичної сфер держав-учасниць. У травні 2013 р. було створено Військовий медичний форум CPLP, який був призначений для сприяння стратегічної та оперативної співпраці між військовими службами держав-членів [4].

Важливим кроком у розширенні бразильсько-португальських відносин в сфері безпеки та оборони, як вже зазначалося вище, став розділ «Безпека й оборона» Статуту та Протокол про співробітництво в оборонній сфері (2006 р.), який зміцнив зв’язки між португаломовними державами [21]. Згідно прийнятих документів передбачено здійснення військових операцій і спільних заходів, які спрямовані на навчання та отримання досвіду ведення бойових дій. Вищезазначений протокол передбачає необхідність військової співпраці й підтверджує повагу до національного суверенітету і політичної незалежності кожної держави. Згодом, 3 травня 2013 р. було затверджено Протокол, який встановлював загальні принципи співробітництва між державами-членами CPLP шляхом систематизації та створення спільної платформи для обміну знаннями у сфері оборони [23].

Операція «Felino», у якій щорічно беруть участь країни-члени Співдружності, є одним із фундаментальних досягнень співпраці. «Felino є частиною спільних військових навчань (на суші і на морі), які мають на меті забезпечення оперативного командування і управління Збройних сил, підготовку застосування миротворчих операцій і гуманітарної допомоги під егідою ООН [15]. Такого типу операції були проведені у 2013 р. та 2017 р. Вони мали невеликий, проте значний внесок, що послугував змінам тактик боїв та стратегій ведення переговорів.

Також ще одною поширеною проблемою є безпека кордонів та нелегальна міграція. На XI засіданні Ради національних директорів із питань міграції та охорони державного кордону, яке відбулося 23 жовтня 2015 р. було обговорено питання розробки та впровадження технологічних систем для прикордонного контролю та нагляду; управління міграційними процесами; загальної стратегії безпеки проїзних документів та введення електронного паспорта в державах-членах CPLP відповідно до правил ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації); створення комітету експертів з Обсерваторії міграційних потоків та платформи ІТ для обмін інформацією держав CPLP у сфері міграції та охорони державного кордону [25]. Зі свого боку уряд Португалії надав підтримку у створенні платформи та комітету [19].

Бразилія також співпрацює з Португалією у боротьбі з торгівлею людьми. За словами Мануеля Джармела Паулюса, директора Служби міграції та охорони державного кордону Португалії, для боротьби з торгівлею людьми уряд тісно співпрацює з владою Бразилії, зокрема проводяться спільні операції за участі бразильських спеціалістів у Португалії. Згідно даних майже 40% жертв торгівлі людьми в Португалії – це жінки бразильської національності, які потрапляють у сексуальну експлуатацію [11].

Окрім співпраці в рамкам Співдружності португаломовних країн, бразильсько-португальські відносини розвиваються також у двосторонньому форматі. Проте цей діалог є менш інтенсивним. За договором 2010 р. про співробітництво в галузі оборони, країни домовились розширити коло співпраці щодо розробки, поставки військової техніки, купівлі оборонних товарів і послуг, обміні знаннями та досвідом, також поглибити співробітництво шляхом проведення спільних міжнародних миротворчих операцій [6].

У 2015 р. флоти Бразилії та Португалії взяли участь у спільній міжнародній операції з підготовки африканських військовослужбовців до патрулювання Гвінейської затоки – західного узбережжя Африки. Місії проводяться щорічно і зосереджуються на підвищенні безпеки морського транспорту в країнах Гвінейської затоки проти піратства, контрабанди наркотиків і зброї в регіоні [20]. Ці операції є інструментом інтеграції збройних сил країн, метою яких є навчання, боротьба з проблемами, обмін досвідом та інформацією.

Концепція стратегічної оборони Португалії 2013 р. (CEDN) передбачала: «… що зростання енергетичного та торговельного обігу у майбутньому спричинить необхідність зближення прибережних країн Півночі та Півдня, щоб гарантувати спільну безпеку та мир» [18]. Як наслідок, 9 лютого 2017 р. відбулася зустріч міністрів закордонних справ у Португалії у м. Порто. Метою було обговорення активізації співпраці та розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) держав [9]. Рауль Юнгман, міністр оборони Бразилії, підкреслив, що ця ініціатива збільшить обсяги експорту бразильських товарів до європейського ринку, а також забезпечить спільні і стратегічні військові операції, такі як підтримка миру в Південній Атлантиці, що сприятиме покращенню якості військового потенціалу. Згодом, у 2018 р., були проведені переговори щодо придбання Португалією літаків KC-390 та розширення співпраці в авіаційній сфері, що є важливим елементом оборони, захисту та безпеки країни [10].

Виробництво наркотиків та наркотрафік є проблемою, яка зачіпає регіон Латинської Америки, зокрема Бразилію. У період правління Ділми Русеф Бразилія перетворилася на регіональний орієнтир для латиноамериканських держав щодо питань безпеки, беручи на себе завдання моніторингу з використанням високих технологій та залученням сил поліції та військових підрозділів [5]. Ефективна Стратегія державної політики щодо наркотиків Португалії є чудовим прикладом боротьби з наркозлочинністю. У 2019 р. Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії провело переговори з Португалією щодо співпраці у боротьбі з наркотиками [14]. Насамперед, йшлося про створення комісій щодо стримування поширення наркотичних засобів, профілактика, робота з громадськістю, лікування наркозалежних людей і допомога в реабілітації.

Ще одним не менш важливим напрямком співпраці в оборонній сфері є протидія загрозам у кібернетичному просторі. Обчислювальна техніка, електроніка та інтернет забезпечують вільний та швидкий потік інформації. ІI Іберо-американський форум кіберзахисту (II FIDC; Fórum Ibero-Americano de Defesa Cibernética), який проходив у 2016 р., став однією із платформ співпраці. Протягом чотирьох днів понад 700 експертів із 28 країн, включно з Португалією, обмінювалися досвідом щодо роботи сфері кібербезпеки, зокрема щодо проведення національних та міжнародних операцій [17]. Пізніше, 23-27 жовтня 2017 р. в Бразилії були проведені навчання з вивчення методів та засобів виявлення вразливостей та атак на кіберпростір, де були присутні спеціалісти з 7 країн, включаючи Португалію [12]. Продовженням попереднього форуму став III Іберо-американський форум (III FIDC), який відбувся 15-17 квітня 2019 р. у Бразилії [13].

З приходом до влади в Бразилії Жаїра Болсонару попередня динаміка бразильсько-португальських відносин зберігається. Перша зустріч на найвищому рівні відбулась під час інавгурації нового президента у 2019 р., на яку був запрошений президент Португалії Марселу Ребелу де Соза. З початку каденції нового президента не було проведено жодної зустрічі, хоча обидві країни наголошували на продовженні політичного діалогу. Глави держав неодноразового заявляли про наміри тісно співпрацювати надалі, тому 19 липня 2019 р. була проведена двостороння зустріч Міністра закордонних справ Августо Сільви з його бразильським колегою Ернесто Араужо, де обговорювалось питання візиту президента Бразилії до Португалії на початку 2020 р. [8] Однак, це викликало негативну реакцію у соціалістичної партії Португалії «Лівий блок» (Bloco de Esquerda, BE), яка наполягала на скасуванні візиту. Головною причиною скандалу стала «постійна неповага до демократії зі сторони Болсонару», який некоректно висловився щодо смерті активіста студентської спільноти  Фернандо Санта-Круса. Проте Міністр закордонних справ Бразилії зазначив, що він не може «скасувати поїздку, яка ще не запланована» [7]. Обговорення майбутнього візиту продовжується, що вказує на те, що відносини з Бразилією є пріоритетними для Португалії. Через спалах нового вірусу COVID-19 та швидше поширення хвороби у світі візит відкладається на невизначений термін.

Висновок. Підсумувавши все вище зазначене, можна зробити висновок, що бразильсько-португальські відносини є тісними. Діалог держав розгортається на різних рівнях від міжнародного до парламентського. Широкий спектр їхньої співпраці слугує їм основою для продовження та покращення їхніх відносин. Вони співпрацюють у CPLP, що визначається країнами як багатосторонній форум для поглиблення дружби та взаємного співробітництва, зокрема обміну досвідом та інформацією, проведення військових операцій. У двосторонньому форматі головним питанням постає розвиток оборонно-промислового комплексу та співпраця у військовій сфері. Іберо-американські форуми кіберзахисту є ще однією платформою кооперації держав, ціллю яких є обмін інформацією задля подолання можливих загроз у кіберпросторі.

Перспективу подальших наукових досліджень вбачаємо у ґрунтовному аналізі подальшого співробітництва Бразилії та Португалії у безпековій та військовій сфері, а також у вивченні нових аспектів співпраці у двосторонньому форматі, на платформі Співдружності португаломовних країн та Іберо-американському форумі кіберзахисту.

Джерела та література

 1. Бразилія у латиноамериканській системі міжнародних відносин. 2015. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=gileya_2015_96_125
 2. Зовнішня політика Бразилії в період правління Д. Руссефф. 2014. URL:http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2237/Vakarchuk%20Zovnishnya%20politika%20Brazilii.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 3. Сучасний стан та чинники розвитку латиноамериканського мультилатералізму. 2015. URL: https://intrel.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/188-495-1-PB.pdf
 4. ABIMDE e IdD – Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais de Portugal assinam protocolo de intenções entre os países. 2019. URL: http://www.defesanet.com.br/laad2019/noticia/32500/ABIMDE-e-IdD—Plataforma-das-Industrias-de-Defesa-Nacionais-de-Portugal-assinam-protocolo-de-intencoes-entre-os-paises-/.
 5. About drug law reform in Brazil. 2015. URL: https://www.tni.org/en/publication/about-drug-law-reform-in-brazil
 6. ACORDO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DA DEFESA. 2010. URL: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/D7329.htm.
 7. BE quer cancelamento da visita de Bolsonaro a Portugal. “Não é bem-vindo”. 2019. URL: https://observador.pt/2019/08/01/be-quer-cancelamento-da-visita-de-bolsonaro-a-portugal-porque-nao-e-bem-vindo/
 8. Bolsonaro vem a Portugal no início de 2020. 2019. URL:  https://www.dn.pt/poder/bolsonaro-vem-a-portugal-no-inicio-de-2020-11131915.html
 9. Brasil e Portugal assinam acordo de cooperação na área de defesa. 2017. URL: https://www.defesa.gov.br/noticias/28347-brasil-e-portugal-assinam-acordo-de-cooperacao-na-area-de-defesa.  
 10. Brasil e Portugal debatem possíveis parcerias entre os dois países. 2017. URL: http://www.fab.mil.br/noticias/mostra/31228/COOPERAÇÃO%20-%20Brasil%20e%20Portugal%20debatem%20possíveis%20parcerias%20entre%20os%20dois%20países.
 11. Brasileiras são 40% das vitimas de tráfico de pessoas em Portugal. 2010. URL: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/06/brasileiras-sao-40-das-vitimas-de-trafico-de-pessoas-em-portugal.html  
 12. Brazil Organizes First Ibero-American Cyber Defense Exercise. 2017. URL:https://dialogo-americas.com/articles/brazil-organizes-first-ibero-american-cyber-defense-exercise/
 13. Caiafa R. Brasilia recebe evento ibero-americano de Defesa Cibernética Información de Defensa y Seguridad. 2019. URL : https://www.infodefensa.com/latam/2019/05/07/noticia-brasilia-recebe-evento-iberoamericano-defesa-cibernetica.html.
 14. Cooperação internacional é marcada por ampliação de acordos contra crime organizado e corrupção. 2019.URL: https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1554990835.08 
 15. Exército recebe primeiro carro elétrico, parte do projeto-piloto de energia. 2016. URL: https://www.defesa.gov.br/noticias/20150-exercito-recebe-primeiro-carro-eletrico-parte-do-projeto-piloto-de-energia.  
 16. Fórum Cooperação-Acção para a Protecção Civil e Bombeiros. 2009. URL: https://www.cplp.org/id-2605.aspx?PID=10440&M=NewsV2&Action=1&NewsId=843&currentPage=3.  
 17. II JORNADA DE DEFESA CIBERNÉTICA E FÓRUM IBERO-AMERICANO DE CIBERDEFESA NA ESPANHA. 2016. URL: http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/noticiario-do-exercito/-/asset_publisher/IZ4bX6gegOtX/content/ii-jornada-de-defesa-cibernetica-e-forum-ibero-americano-de-ciberdefesa-na-espanha.
 18. INSTITUTO DE ESTUDOS SUPERIORES MILITARES CURSO DE ESTADO-MAIOR CONJUNTO. 2014. URL: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/10088/1/MAJ_Corbari_TII_Brasil%20e%20Portugal.pdf
 19. IV Reunião de Ministros do Interior e da Administração Interna da CPLP. 2015. URL: https://www.sg.mai.gov.pt/Noticias/Paginas/IV-Reunião-de-Ministros-do-Interior-e-da-Administração-Interna-da-CPLP,-Díli,-26-de-outubro-de-2015.aspx
 20. Marinha participa de operação internacional para capacitar países africanos no patrulhamento do Golfo da Guiné. 2015. URL: https://www.defesa.gov.br/noticias/15608-marinha-participa-de-operacao-internacional-para-capacitar-paises-africanos-no-patrulhamento-do-golfo-da-guine.
 21. O Brasil e a CPLP: oportunidade a ser ainda mais explorada. 2019. URL: http://www.defesanet.com.br/pensamento/noticia/31646/O-Brasil-e-a-CPLP–oportunidade-a-ser-ainda-mais-explorada/.
 22. Relações luso-brasileiras: passado, presente e futuro. 2008. URL: https://www.cepese.pt/portal/pt/publicacoes/colecoes/working-papers/relacoes-externas-de-portugal/relacoes-luso-brasileiras-passado-presente-e-futuro/Relacoes-luso-brasileiras-passado-presente-e.pdf
 23. Resolução da Assembleia da República n.º 90/2013. 2013. URL: https://dre.pt/pesquisa/-/search/497464/details/maximized.
 24. Statuts de la Communauté des pays de langue portugaise. 1996. URL: http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/CPLP-statuts.htm.
 25. XI Reunião do Conselho de Directores Nacionais de Migração, Estrangeiros e Fronteiras. 2015. URL: https://www.cplp.org/id-2605.aspx?PID=10440&M=NewsV2&Action=1&NewsId=3894. 

Залишити відповідь