СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ З ЕЛЕМЕНТОМ КОЛОРОНІМОМ У БРИТАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

У  статті розглянуто фразеологізми, з елементом колоронімом, що  утворюються  в  мовленні та відображають ті  явища і предмети, які безпосередньо оточують людей. Виявлено, що у складі фразеологічних одиниць, які вирізняються емоційно забарвленою образністю в мовленні, компонент колоронім, який відіграє ключову роль у надані семантичного забарвлення, частково або повністю змінює своє семантичне значення .

         Ключові слова: фразеологізм, колоронім, семантика, значення, метафора, метонімія, порівняння.

         The article shows that phraseological units with component of color are formed in speech and reflect those phenomena and objects that directly surround people. It is revealed that in some phraseological units which are distinguished by emotionally painted imagery in the speech, the component of the color, which plays a key role in providing semantic coloration, partially or completely changes its semantic meaning.

         Key words: phraseological unit, color, semantics, meaning, metaphor, metonymy, comparison.

Актуальність цієї статті полягає тому, що нова антропоцентрична наукова парадигма в мовознавстві дозволила поглянути на мову не як на іманентну сутність, а як на засіб вираження і формування homo sapiens і відкрила нові перспективи для вивчення етноцентризм мовно-мисленнєвої діяльності. Сьогодні увагу багатьох дослідників, що працюють в рамках нової наукової парадигми, привертають такі феномени, як ментально-лінгвальний комплекс, мовна свідомість суб’єкта комунікації, концептосфера, національно-культурний простір, тобто ті феномени які стоять за дискурсом і зумовлюють його національно-культурну специфіку.

         Мета даної статті полягає в висвітленні семантичних особливостей компонента кольору у фразеології, дослідженні його частотності та значення у фразеологічних одиницях в британському варіанті англійської мови.

         Об’єктом аналізу в цій статті є фразеологічні одиниці британського варіанту англійської мови, до складу яких входить компонент колоронім.

Предметом дослідження виступає особливості значеннєвих функцій колоронімів в структурі фразеологізмів.

Як неодноразово підкреслюється в сучасній лінгвістиці, процес вивчення колоронімів в різних аспектах мовознавства пройшов довгий шлях розвитку, безпосередньо цей процес знайшов своє відображення і у фразеології. Аналіз лексико-семантичних особливостей колоронімів проводився на матеріалі багатьох мов в наступних напрямках: зв’язок і взаємодія між концептуалізацією кольору носіями мови і розвитком словника кольоропозначень в мові (Б. Берлін, П. Кей, Т. Прістлі), колір в світлі психолінгвістики (А. П. Василевич, Г. М. Фрумкіна, А. А. Залевський), історія виникнення та розвитку «колірних» лексем (М. І. Чикало, О. М. Дзівак), до питання  частотності вживання колоронімів в складі фразеологічних одиниць звернулася в своїй науковій дисертації І. В. Ковальська [1].

Під час нашого досліження на підставі детального опрацювання фразеологічного словника «Oxford Dictionary of English Idioms» [4] ми зробили вибірку усіх фразеологічних одиниць з компонентом колоронімом, які зустрічаються у британському варіанті англійської мови, згрупували їх за колоративною ознакою, визначили частотність вживання компонентів колоронімів та їх вплив на семантичне значення фразеологізму.

Назва колороніму Частотність вживання (% від загальної кількості)
Black 25,5 %
Blue 18,5 %
White 15,3 %
Red 10,7 %
Green 10,2 %
Yellow 7,2 %
Pink 6,4 %
Gray 3,6 %
Brown 1,7 %
Purple 0,9 %

 

Нами було виявлено, що в англійській мові найбільшу кількість становлять фразеологізми з колоронімом black (25,5%). Прикметник black означає щось таємне, зле, нелегальне, наприклад: black dog – поганий настрій, смуток; black and blue – в синцях.

Наступними за частотою вживання в мові та мовленні є фразеологізми, що містять колоронім blue (18,5%). Голубий колір асоціюється у свідомості англійців з королівською владою і шляхетним походженням: blue blood – представники королівської родини або люди дуже високого походження. Синій колір також може позначати смуток і печаль, він діє заспокійливо, а іноді навіть пригнічуючи. Це горе, туга і нудьга: the blues – відчуття печалі і втрати. Ймовірно, звідси і походить назва «Blues» – меланхолійна музика, що з’явилася на півдні Америки в XIX столітті.

         White (15,3%) – найдавніші символічні значення білого кольору в цілому позитивні: радість, чистота, невинність: to mark with a white stone – відзначити який день як особливо щасливий; white hope – перспективна людина. Білий – це колір благородства, привілейованості. Через це він часто асоціюється з символами державності, наприклад Whitehall Street – вулиця в Лондоні, де розташовані державні установи. Проте білий колір може мати і негативні значення: хвороба, страх, переляк, самотність, хвилювання: to be / look white as sheet (ghost, death) – побіліти, збліднути від сильного страху або хвилювання.

Red (10,7%) є кольором життя і милосердя, Божественної любові і радості. Мабуть, тому словосполучення Red Cross – Червоний Хрест є національною емблемою Англії; Red Nose Day – спеціальний день в Англії, коли організовуються благодійні заходи. Червоний колір також символізує кров, вогонь, війну і небезпеку. У Британському військово-морському флоті червоний прапор – red flag означає заклик до бою.

В англомовних фразеологічних одиницях колоронім green (10,2%) фіксується як символ природи, молодості, свіжості, недосвідченості, а також заздрості і нереалістичності: as green as grass – дуже молодий, ще зовсім «зелений»; a green horn – новачок, людина без досвіду; green goods – фальшиві гроші; green with envy – готовий вибухнути від заздрості.

Колоронім уellow (7,2%) в англійській мові означає щось ненадійне і низькопробне: the yellow press – жовта преса; yellow-back – бульварний роман. Деколи колоронім уellow використовується у складі фразеологізму для позначення золота, yellow boy – золотий, золота монета.

         Pink (6,4%) – в загальному цей колір символізує прекрасний психічний і фізичний стан: in the pink – розквіт сили; хоча іноді колоронім рink може мати абсолютно протилежне значення: pink elephants – галюцинації, марення алкоголіка або наркомана.

         Найпоширеніша асоціація, що спадає на думку при назві gray, grey (3,6%) – похилий вік і мудрість: greybeard – старий; grey hairs – старість. Оскільки англійські військові носять костюми сірого кольору в якості службової форми, то звідси походить і асоційований фразеологізм wear the gray – бути військовим.

Колір brown (1,7%) вважається символом смутку, зневіри, меланхолії: brown study – глибокі роздуми, похмурий настрій.

Колірний компонент purple (0,9%) містить коннотативне значення «кращий»: born to the purple – бути народженим в дуже багатій родині; marry into the purple – одружитися або вийти заміж за члена королівської сім’ї.

Загалом, як ми бачимо, входячи до складу фразеологізмів, назви кольорів в деяких випадках можуть втрачати своє початкове значення (ознака кольору) і набувати при цьому зовсім інші семантичні відтінки. При цьому відбувається переосмислення значення самого виразу.

Фразеологізми, до складу яких входять назви кольорів, доцільно класифікувати за типами їх переосмислення. Смирницький А. І. виділяє фразеологізми-порівняння, фразеологізми-метонімії, фразеологізми-метафори.

За результатами нашого дослідження 41% вибраних фразеологічних одиниць складають порівняння. Так, наприклад, колоронім black зустрічається в таких порівняннях: black as ink – безрадісний, похмурий; as black as hell, as black as midnight – дуже темно; black as a raven, black as a sloe – чорний, як смола. Колоронім blue: as blue as a badger – дуже посинілий; like blue murder – дуже швидко, з усіх сил. White: white as a shirt, white as ashes – дуже блідий; as white as chalk. Red: red as a cherry, red as a rose – рум’яний, кров з молоком; red as blood – криваво-червоний; red as fire – вогненно-червоний. Green: green as gooseberry, green as grass – яскраво-зелений, зовсім ще юний, недосвідчений. Yellow: as yellow as a guinea, as yellow as a kite’s claw – золотистий. Gray: gray as a bat’s wing – сірий, як миша. Brown: brown as a berry – зовсім темний, шоколадного кольору.

Метонімічні фразеологічні одиниці, що характеризуються перенесенням назви з одного класу об’єктів або окремого об’єкта на інший клас чи окремий предмет, який асоціюється з ним, складають 34% зробленої вибірки. Основою метонімічних фразеологізмів служать просторові, дієві, синтагматичні та логічні відносини між різними категоріями, що стосуються дійсності і її відображення в свідомості людини.

Під час дослідження ми поділили фразеологізми-метонімії на декілька груп:

1) позначення осіб через колоронім, що означає загальний колір одягу: the boys in blue – поліцейські, моряки, федеральні війська, white-collar – службовець.

2) позначення людини через елемент одягу, головні убори, прикраси: blue bonnet – шотландець, black shirt – фашист, red coat – англійський офіцер.

3) позначення неживих предметів, які за колірною ознакою в якійсь мірі співпадають з реальним предметом: black Maria – тюремна карета.

Останню групу досліджених одиниць складають фразеологізми-метафори (25%). Метафора як стилістична фігура грає важливу роль в семантичних змінах складових фразеологізму і в трактуванні його цілісного значення. Метафора, на думку А. В. Куніна – це «перша спроба визначити нове поняття за допомогою старого імені» [2].  Процес метафоризації фразеологізмів передбачає виникнення нового значення комплексу. Загалом, у фразеологізмах-метафорах спостерігається не просто уподібнення, а деякий перерозподіл ознак, які синтезуються на основі аналогії.

Аналіз фразеологізмів за типами переосмислення дозволив виявити певні закономірності семантики колоронімів в межах одного типу. Вони полягають в наступному:

1) для більшої частини фразем лексеми позначення кольорів входять до їх складу в своєму первинному значенні, тобто позначаючи колір;

2) незначна кількість становлять фразеологізми, що містять назви кольорів, що несуть відтінок психологічного навантаження. Але в деяких випадках психологічне тлумачення зовсім не береться до уваги, так як колоронім може мати буквальне, а не переносне значення;

3) в залежності від типу переосмислення лексичні одиниці, що позначають колір мають різну ступінь деактуалізаціі. У фразеологізмах-порівняннях колороніми обов’язково мають значення кольору; при метонімії цей компонент також несе колірну ознаку, проте в метафорах, де спостерігається найвищий рівень переосмислення, ступінь деактуалізаціі слова найвищий;

4) компоненти колороніми мають вплив не лише на загальне значення фразеологічної одиниці, що є цілком закономірним, але в деяких випадках також виконують функцію розрізнення значень.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що фразеологічний фонд сучасної англійської мови досить багатий кольоропозначеннями, які представляють собою досить вагомий шар лексикону і характеризуються високим рівнем частотності вживання. Такі фразеологізми використовуються переважно там, де саме колір допомагає оживити і створити яскравий зоровий образ, викликати увагу реципієнта до інформації. Однак на прикладі проведеного дослідження фразеологічних одиниць з компонентом колоронімом саме у британському варіанті англійської мови, ми бачимо, що кожна мова має своє психологічне уявлення і тлумачення кольору та несе в собі певні комунікативні навантаження при його сприйнятті іншомовним слухачем або читачем.

 

Література:

  1. Ковальська І. В. Колористика як перекладознавча проблема на матеріалі українських і англомовних художніх текстів (автореф. дис. канд. філол. наук) – Київ, 2001. – 5 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/4019.htm.
  2. Кунин А. В. Фразеологические единицы  и  контекст  [Текст] / А. В. Кунин // Иностранный  язык в школе. – 2001.№ 95. – С. 2-15.
  3. Смирницкий А. И. Лексикология английского  языка  [Текст] /  А. И. Смирницкий. – М.: Высшая школа, 1996. – 260 с.
  4. Oxford Dictionary of English Idioms by A. P. Cowie, R. Mackin & I.R.McCaig. – Oxford, New York etc.: Oxford University Press, 1993.

Залишити відповідь