Порівняння концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов

Стаття присвячена порівнянню концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов. Було визначено тематичні групи афоризмів, які містять різноманітні підтеми в обох мовах. Семантичний аналіз отриманих результатів дозволив зазирнути в міжкультурну специфіку англійської та української мов та здійснити їхнє порівняння.

Ключові слова: концепт, афоризм, афористичний дискурс, семантичний аналіз.

The article is devoted to the comparison of the concept ТАЛАНТ/TALENT in the aphoristic discourse of the English and Ukrainian languages. Thematic groups of aphorisms which contain different sub-themes were identified in both languages. Semantic analysis of the results permitted to define the intercultural specifics of the English and Ukrainian languages and to carry out their comparison.

Key words: concept, aphorism, aphoristic discourse, semantic analysis.

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика дуже часто характеризується зіставленням досліджуваних об’єктів. За допомогою взаємного співвіднесення, порівняння і протиставлення різноманітних одиниць, категорій, форм, розрядів та інших мовних явищ, встановлюються істотні зв’язки між ними. Сказане повністю відноситься і до дослідження концептів, які займають особливе місце в англійській та українській мовах та викликають неабияку зацікавленість науковців.

Стан дослідження. Аналізом змісту концептів займалися багато лінгвістів. Серед них можна назвати таких науковців, як Аскольдов С. А., Піменова М. В., Кубрякова О. С., Степанов Ю С., Болдирєв М. М. та багато інших. Досліджуючи концепти в різних мовах, вчені часто використовують порівняльний аналіз. Оскільки досліджуваний нами концепт ТАЛАНТ/TALENT ще ніхто не порівнював в англійській та українській мовах, завданням нашої статті є здійснення порівняння концепту ТАЛАНТ/TALENT в афористичному дискурсі англійської та української мов. Матеріалом дослідження афористичного представлення концепту ТАЛАНТ/TALENT в обох мовах слугували доступні нам електронні ресурси, серед яких: Brainy Quote [1], Notable Quotes [2], Special Dictionary [3], The Quotations Page [4].

Виклад основного матеріалу. В процесі нашого дослідження, ми визначили тематичні групи афоризмів та поділили їх на різноманітні підтеми. Найчисленнішими виявились теми: “Талант має різне походження” (19 афористичних висловлювань а англійській мові та 17 – в українській); “Кожна людина має талант” (16 афоризмів в англійській мові та 12 – в українській); “Недостатньо лише володіти талантом (аби досягнути успіху) (46 англійських одиниць та 12 – українських)”.

Розглядаючи талант як здібності, які мають різне походження, обидва народи, як англійці, так і українці визначають його як природне або успадковане явище, як Божий дар та як результат людської праці. Крім того, в англійці також вважають, що це явище може сформуватися завдяки людському бажанню. Найчисленніша кількість афористичних висловлювань вказує на те, що талант – це Божий дар (8 висловлювань в англійській мові та 12 – в українській).

Тема “Кожна людина має талантвключає в себе три підтеми, що є спільними для обох мов: Кожна людина наділена талантами (дарами) від Бога; Завдання кожної людини – виявити та розвивати свої таланти; Різновид та кількість талантів в кожної людини різні. Найбільшу кількість афоризмів містить друга підтема, в якій йдеться про те, що всі люди мають таланти, проте їх необхідно виявити і розвивати (3 вислови в англійській мові та 4 – в українській). Крім того, в англійській мові існують думки, яких ми не виявили в українських афоризмах. Вони містяться в підтемах: Всі люди народжуються з талантами; Всі люди талановиті, оскільки кожен має що сказати й виразити; Аби виявити свої таланти, людям потрібен час; Для кожної людини талант розкривається в одному напрямку; Не в кожного є відвага для того, щоб розвинути свої таланти самостійно; Зберегти талант на все життя може бути складно.

Тема “Недостатньо лише володіти талантом (аби досягнути успіху) містить низку чинників, які впливають на успішність таланту. Обидва народи, як англійці, так і українці сходяться на думці про те, що свої таланти потрібно розвивати, працювати над ними, а також берегти. До того ж, треба мати певні якості, аби талант був успішним. До таких якостей англійці відносять: віру в себе, впевненість у власних силах, рішучість, тактовність, наполегливість, терпіння, дисципліну, силу волі, сміливість, життєву енергію та відповідальність. Українці, в свою чергу, акцентують увагу на сміливості.

Деякі підтеми, що стосуються успішності таланту, характерні лише одній з досліджуваних мов. Наприклад, англійці вважають, що потрібно вчитися (або знати), як користуватися своїми талантами, застосовувати їх (на повну силу; належним чином), мати мотивацію та бажання. Також, на їхню думку, таланти потрібно показувати, але ні в якому разі не хвалитися ними. Українці вважають, що для успішності таланту, треба мати наставників, натхнення творити і рухатися вперед.

Інші теми, які описують концепт ТАЛАНТ/TALENT в англійській та українській мовах є менш численними. Серед них ми виділили наступні: Талант відрізняє одних людей від інших; Таланти проявляються в різний час та за певних обставин; Талант є змінним явищем; Талант має різний ступінь розвитку; Талант має значні переваги; Талант має певні недоліки; Не всі люди користуються своїми талантами; Талант може піддаватися критиці; Талант – це явище не матеріальне.

В обох мовах існує думка про те, що талант відрізняє одн       их людей від інших. Англійці вважають, що талант є здатністю робити щось краще за інших, а також те, що вдається не всім. Українці вважають, що талант робить людей унікальними.

Наступна тема вказує на час прояву талантів та обставини за яких вони виникають. Англійці вважають, що люди розкривають свої таланти, починаючи з дитинства, а також коли займаються тим, чим хочуть. Українці висловлюють думку, що поява талантів зумовлена потребами суспільства, а сам талант може розкритися завдяки збігу обставин.

В обох мовах талант є змінним явищем, оскільки він має здатність рости і зникати. Важливим фактом є те, що талант можна втратити, якщо над ним не працювати.

Англійські та українські афоризми вказують на те, що талант має різні ступені розвитку: він може бути справжнім (значним) та посереднім. До того ж, англійці вважають, що ступінь розвитку таланту впливає на його успішність.

Наступні дві теми описують переваги та недоліки таланту. В обох мовах, перевагами таланту є те, що він допомагає людям досягати успіхів та щастя, дарує світу радість та робить його кращим. Крім того, в українській мові, існує думка, що з талантом жити краще. Недоліками таланту англійці вважають його безкорисність у випадку, якщо його ніхто не визнав, а також одержимість талантом. Українці, в свою чергу, стверджують, що талант може мати погані наслідки, оскільки не всі люди використовують його для хороших цілей.

В обох мовах знаходимо афоризми, в яких вказано, що не всі люди користуються своїми талантами. Нездатність застосовувати свої таланти оцінюється як гріх бездіяльності, злочин або слабкість, а занедбання таланту є негативним явищем. Окрім цього, англійські вважають, що деякі люди просто не помічають або не знають про свої таланти.

Останні дві теми містять афористичні висловлювання лише англійської мови. В першій йдеться про те, що талант може піддаватися критиці. Англійці вважають, що хвалити талант, якого немає, оцінюється як найбільш непростима брехня, а слова про те, що в людини немає таланту, можуть її знищити. В другій темі талант визначається як явище нематеріальне, оскільки його не можна купити за гроші.

Щоб унаочнити отримані результати, ми сформували таблицю, в якій розміщені теми, підтеми, а також кількісні показники.

Словесне описання концепту ТАЛАНТ/TALENT

Англійська мова Українська мова
Тема 1. Талант має різне походження  – 19 Тема 1. Талант має різне походження  – 17
Талант як природні здібності людини  – 3 Талант як природні здібності людини  – 2
Талант як Божий дар  – 8 Талант як Божий дар  – 12
Талант як успадковане явище – 3 Талант як успадковане явище – 1
Талант як результат людської праці – 3 Талант як результат людської праці – 2
Талант як явище, яке формується завдяки людському бажанню – 2
Тема 2. Талант відрізняє одних людей від інших – 5 Тема 2. Талант відрізняє одних людей від інших – 1
Талант є здатністю робити щось краще за інших – 1 Талант робить людей унікальними – 1
Талант є здатністю робити те, що вдається не всім – 1
Талант робить людей унікальними – 3
Тема 3. Кожна людина має талант – 16 Тема 3. Кожна людина має талант – 12
Всі люди народжуються з талантом – 3 Кожна людина наділена талантами (дарами) від Бога – 6
Кожна людина наділена талантами (дарами) від Бога – 1 Завдання людини – виявити та розвивати свої таланти – 4
Завдання людини – виявити та розвивати свої таланти – 3 Різновид та кількість талантів в кожної людини різні – 2
Всі люди талановиті, оскільки кожен має що сказати й виразити – 2
Щоб виявити свої таланти, людям потрібен час – 3
Для кожної людини талант розкривається в одному напрямку – 1
Не в кожного є відвага для того, щоб розвинути свої таланти самостійно – 1
Зберегти талант на все життя може бути складно – 1
Різновид та кількість талантів в кожної людини різні – 1
Тема 4. Недостатньо лише володіти талантом (аби досягнути успіху) – 46 Тема 4. Недостатньо лише володіти талантом (аби досягнути успіху) – 13
Потрібно вчитися (або знати), як користуватися своїми талантами – 3 Необхідно працювати над своїми талантами – 6
Слід застосовувати свої таланти (на повну силу; належним чином) – 8 Талант потрібно розвивати – 5
Необхідно працювати над своїми талантами – 7
Талант потрібно розвивати – 1
Потрібно мати певні якості:
1) віру в себе  – 1
2) впевненість у власних силах  – 1
3) рішучість  – 1
4) тактовність  – 1
5) наполегливість  – 6
6) терпіння – 1
7) дисципліну – 2
8) силу волі – 2
9) сміливість – 1
10) життєву енергію – 2
11)  відповідальність – 3
Потрібно мати певні якості:
1) сміливість – 2
Потрібно мати мотивацію та бажання – 2 Треба мати наставників, натхнення творити і рухатися вперед – 1
Слід показувати свої таланти, але ні в якому разі не хвалитися ними – 3 Талант потрібно берегти – 1
Талант потрібно берегти – 1
Тема 5. Таланти проявляються в різний час та за певних обставин –  2 Тема 5. Таланти проявляються в різний час та за певних обставин –  2
Люди розкривають свої таланти, починаючи з дитинства – 1 Поява талантів зумовлена потребами суспільства –  1
Таланти розкриваються тоді, коли людина займається тим, чим хоче – 1 Талант може розкритися завдяки збігу обставин – 1
Тема 6. Талант є змінним явищем – 3 Тема 6. Талант є змінним явищем – 2
Талант має здатність рости і зникати – 1 Талант має здатність рости і зникати – 1
Талант можна втратити, якщо над ним не працювати – 2 Талант можна втратити, якщо над ним не працювати – 1
 Тема 7. Талант має різний ступінь розвитку – 6 Тема 7. Талант має різний ступінь розвитку – 1
Розрізняють справжній (значний) талант та посередній талант – 3 Розрізняють справжній (значний) талант та посередній талант – 1
Ступінь розвитку таланту впливає на його успішність – 3
Тема 8. Талант має значні переваги Тема 8. Талант має значні переваги
Користуючись своїми талантами (на повну силу), люди досягають успіхів та щастя – 7 Користуючись своїми талантами (на повну силу), люди досягають успіхів та щастя – 3
Людські таланти дарують світу радість та роблять його кращим – 1 Людські таланти дарують світу радість та роблять його кращим – 1
З талантом жити краще – 1
Тема 9. Талант має певні недоліки – 2 Тема 9. Талант має певні недоліки – 2
Талант безкорисний, якщо його ніхто не визнав – 1 Талант може мати погані наслідки – 2
Одержимість талантом оцінюється негативно – 1
Тема 10. Не всі люди користуються своїми талантами – 9 Тема 10. Не всі люди користуються своїми талантами – 6
Люди не помічають або не знають про свої таланти – 2 Нездатність застосовувати свої таланти оцінюється як гріх бездіяльності, злочин або слабкість – 1
Нездатність застосовувати свої таланти оцінюється як гріх бездіяльності, злочин або слабкість – 2 Занедбання таланту є негативним явищем – 5
Занедбання таланту є негативним явищем – 5
Тема 11. Талант може піддаватися критиці – 2
Хвалити талант, якого немає, оцінюється як найбільш непростима брехня  – 1
Слова про те, що в людини немає таланту, можуть її знищити – 1
Тема 12. Талант – це явище не матеріальне – 1
Талант неможливо купити за гроші – 1

Отже, аналіз афористичних висловлювань дозволив нам зазирнути в міжкультурну специфіку англійської та української мов та дійти висновку, що обидва народи вважають це явище досить важливою і навіть невід’ємною складовою людського життя.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Brainy Quote [Електронний ресурс]. — Режим доступу : https://www.brainyquote.com
  2. Notable Quotes [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.notable-quotes.com/t/talent_quotes.html
  3. Special Dictionary [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.special-dictionary.com
  4. The Quotations Page [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.quotationspage.com

 

Залишити відповідь