ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗАГАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ясковець Ангеліна Вячеславівна
студентка 4 курсу економічного факультету,
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Науковий керівник: Харчук О. А.
викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту,
Національний університет «Острозька академія»

ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЗАГАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ: НЕДОЛІКИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

У статті розглянуто сутність, проблемні питання та особливості складання податкової звітності підприємства, яке обрало загальну систему оподаткування. Також визначено та проаналізовано напрями вдосконалення складання та подання податкової звітності.

Ключові слова: податкова звітність, система оподаткування, податкова документація, електронна звітність.

В статье рассмотрены сущность, проблемные вопросы и особенности составления налоговой отчетности предприятия, выбравшего общую систему налогообложения. Также определены и проанализированы направления совершенствования составления и представления налоговой отчетности.

Ключевые слова: налоговая отчетность, система налогообложения, налоговая документация, электронная отчетность.

The article deals with the essence, problematic issues and peculiarities of compilation of tax reporting of the enterprise, which has chosen the general system of taxation. The directions for improving the compilation and presentation of tax reporting are also identified and analyzed.

Key words: tax reporting, tax system, tax documentation, electronic reporting.

Постановка проблеми. В сучасних економічних умовах, що склалися в Україні, податкова звітність є елементом інфраструктури ринкової економіки, засобом комунікації – змогою підприємства співпрацювати з державою і, загалом, однією зі стадій виконання суб’єктом господарювання своєї діяльності. Адже без вчасно та якісно сформованої, поданої інформації управління підприємством є неможливим, від правдивості та достовірності звітностей суб’єктів господарювання залежить своєчасність та повнота виконання зобов’язань перед державою та контроль за діяльністю. Та беручи до уваги мінливість українського податкового законодавства, керівники та бухгалтери підприємств в процесі складання і подання податкової звітності стикаються з масою проблем, і перша з них полягає у виборі системи оподаткування загалом.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження теоретичних і практичних аспектів оподаткування та аналізу податкової звітності висвітлено у працях Вериги Ю.А., Єфименко Т.І., Калюги Є.В., Кужельного Т.І., Левченко З.М., Леги О.В.,  Микитенко Т., Попової В.В. Фесенко Д.М.,  та інших. Проте, незважаючи на досить вагомі наукові розробки та дослідження, обрана тема не втратила своєї актуальності. Так, вивчення й теоретичного осмислення потребує таке важливе питання, як податкова звітність підприємства на загальній системі оподаткування.

Мета та завдання дослідження. Є визначення шляхів вдосконалення недоліків податкової звітності підприємства за загальною системою основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні в Україні чинним законодавством закріплено дві системи оподаткування, обліку та звітності, обрати які можуть як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці. Перша, спрощена система, полягає в  зменшенні податкового навантаження на малий бізнес шляхом заміни окремих платежів єдиним податком. Друга, загальна система оподаткування дозволяє займатися будь-яким видом діяльності та немає обмежень, що притаманні першій системі. Проте вона має найбільш складну систему ведення підприємницької діяльності з точки зору обліку та звітності для фізичних осіб-підприємців далі – (ФОП) [1]. Також посилюється контроль з боку податкових органів за підприємцями на загальній системі, адже розмір податків напряму залежить від результатів господарської діяльності. І все ж загальна система оподаткування є єдино можливою у випадках, коли ФОП здійснює заборонені для спрощеної системи види діяльності або господарські операції.

Для того, бути обізнаним в сфері податкового законодавства і не мати проблем із вчасним поданням відповідної документації, потрібно мати чітке уявлення, що ж саме лежить в основі визначення «податкова звітність». Згідно із Наказом Державної податкової служби України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України» № 516 від 14.06.2012 р. [2]., податкова звітність – це документи, які відповідно до Кодексу подаються платниками податків до органів ДПС і на підставі яких здійснюються нарахування та/або сплата податку, збору (обов’язкового платежу).

Тож загалом, податкову звітність можна розглядати, як налагоджену схему дій платника податків і податкового органу щодо складання, ведення і подання документів установленої форми, в яких буде відображена інформація про результати діяльності платника податків, майновий стан, і зафіксовано процес обчислення податку і безпосередньо сума, яку суб’єкт господарювання повинен сплатити до бюджету. У наукових працях можна зустріти таке трактування терміну «податкова звітність»: «звітність, яку складають суб’єкти господарювання, що є платниками податків та яка надає інформацію органам державної податкової адміністрації і характеризує стан розрахунків з державою за податками» Ю.А.Верига [3], «сукупність звітних документів (декларацій, розрахунків, довідок, звітів, відомостей тощо), які подаються платниками податків до державних податкових органів у терміни, встановлені законодавством» М.В.Кужельський [4], «упорядкована система зведених взаємопов’язаних обліково-податкових показників, складених за спеціально затвердженою формою, яка характеризує результати та умови діяльності платникам податку за певний звітний період (місяць, квартал, рік)» Т.В.Микитенко [5]. Усі з поданих тверджень дають чітке розуміння того, що податкова звітність є необхідною умовою для ведення будь-якої підприємницької діяльності, а нехтування відповідними нормами і законами тягне за собою різні види відповідальності: фінансову, адміністративну, кримінальну.

Задля того, щоб особа, яка відповідає за подання податкової звітності, діяла чітко і відповідно закону, у  Податковому кодексі України вказані загальні вимоги до складання та подання податкової звітності. Увагу потрібно звертати на такі принципові положення:

 • під час встановлення податку обов’язково визначаються такі елементи: строк та порядок подання звітності про обчислення та сплату податку (ст. 7 ПКУ);
 • платник податків зобов’язаний: вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (ст. 16. ПКУ);
 • платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) (ст. 46 ПКУ);
 • відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, несуть: юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до ПКУ визначені платниками податків, а також їх посадові особи (ст. 47);
 • податкова декларація складається за формою, затвердженою в певному порядку. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору. Податкова звітність, складена з порушенням норм ст. 48, не вважається податковою декларацією (ст. 48);
 • податкова декларація подається за звітний період в установлені ПКУ строки органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків. Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період подавати податкові декларації (ст. 49);
 • у разі якщо у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім митної декларації або обмежень, визначених ст. 50), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (ст. 50);
 • податковий агент зобов’язаний подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу ДПС за місцем свого обліку (ст. 51) [6].

Так, перебуваючи на загальній системи оподаткування ФОП повинен сплачувати такі податки і збори, та дотримуватись відповідних умов адміністрування (табл.1).

Таблиця 1

Основні характеристики загальної системи оподаткування України

О с н о в н і    х а р а к т е р и с т и к и

Податки і збори
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% від чистого оподатковуваного доходу
Військовий збір (ВЗ) 1,5% від чистого оподатковуваного доходу
Загальна ставка податку (ПДФО+ВЗ) 19,5%
Єдиний соціальний внесок «за себе» 22% від чистого оподатковуваного доходу
Мінімальна база розрахунку ЄСВ Максимальна база розрахунку ЄСВ
Мін.зарплата за місяць * 0,22 15 * мін.зарплата за місяць * 0,22
Земельний податок Сплачується, якщо ФОП є власником землі, яка використовується для господарської діяльності
Періодичність сплати податків і зборів
Періодичність сплати ПДФО Авансовим платежем раз на квартал (до 20-го числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом)
Періодичність сплати ВЗ Раз на рік (протягом 30 днів після закінчення року)
Періодичність сплати ЄСВ «за себе» Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом
Періодичність подання декларацій та звітів
Подача податкової декларації про майновий стан та доходи Раз на рік (протягом 40 календарних днів)
Подача звіту з ЄСВ Раз на рік (до 10 лютого)

          Джерело: створено автором на основі джерела [1].

На завершальному етапі облікового процесу на підприємстві відбувається складання та подання податкової звітності. Реалізуючи цей обов’язок, платник податків подає в податкові органи такі види податкових документів, в яких зафіксовано обчислення податку і визначено суму, що підлягає сплаті (табл. 2) :

Таблиця 2

Види податкових документів

Види податкових документів Характеристика
Розрахунково-звітна документація Документи, в яких фіксуються податкові розрахунки і суми податків. По кожному податку існує єдиний податковий документ, в якому платник розраховує суму податку, що підлягає сплаті, і який подає платник податків до податкового органу у встановлений законодавством термін. Такі документи містять відомості про строки, базу оподаткування, податкові пільги, розміри податкового окладу, причому називатися вони можуть по-різному: декларація, розрахунок, звіт тощо.
Супутня (довідкова) документація Документи, які містять довідкову інформацію, що деталізує дані для обчислення податків і розшифровує чи обґрунтовує податкові розрахунки.
Облікова документація Документи, що являють собою зведені форми податкового обліку. Первинні документи бухгалтерського обліку, які накопичуються і систематизуються в податковому обліку, підлягають узагальненню за певний податковий період. Після цього на підставі цих уже згрупованих документів визначається сума податків, що підлягає внесенню у відповідні фонди.
Податкові повідомлення Документи, які направляють податкові органи платникам. Вони містять відомості про терміни та суми податку, що підлягає сплаті.

Джерело: створено автором на основі джерела  [7].

Податкова звітність характеризує стан зобов’язань підприємства, пов’язаних з нарахуванням і сплатою податків та інших обов’язкових платежів. Вона подається до органів податкової служби і позабюджетних фондів. Будь-яке підприємство в праві вибирати найбільш зручну форму подання податкової звітності: в електронному, паперовому вигляді, через відділення поштового зв’язку  чи відвідавши податкову інспекцію самостійно. Щодо подання через електронний кабінет податкової звітності, то найчастіше користувачі стикаються з такими проблемами:

 • для багатьох фахівців комп’ютеризоване складання звітності стає складним процесом;
 • придбання та обслуговування комп’ютерних програм та належної комп’ютерної техніки є дороговартісним; зростають витрати на навчання персоналу;
 • процедури складання та подання електронної звітності ускладнюється через необхідність отримання та узгодження ключів електронного цифрового підпису з зовнішніми користувачами;
 • неузгодженість та недосконалість законодавства щодо електронного документообігу;
 • нестабільність законодавства з приводу фінансового обліку і звітності, що не дозволяє забезпечити вчасний автоматизований розрахунок окремих форм звітності.

Вплив частини зазначених факторів можна значно знизити та ліквідувати, якщо керівництво та бухгалтери підприємств отримають вичерпну інформацію про переваги подання електронної звітності, повний перелік дій для переходу на електронну звітність та вартість програмного забезпечення [8].

Будь-які відхилення від установлених вимог нормативних актів призводять до відчутних втрат через застосування фінансових санкцій податковими інспекціями як до керівників та облікових працівників, так і підприємств. Отже, проблема формування методології підсистеми податкового обліку у взаємозв’язку з вимогами звітності вимагає серйозних наукових досліджень. Так, одним із важливих напрямів, який сприятиме удосконаленню податкової звітності, незважаючи на всі перелічені вище недоліки, є її подання до податкової інспекції в електронному вигляді. Це дозволить:

 • економити робочий час платників податків, а також їхні кошти на придбання бланків звітних документів;
 • звільнить від необхідності відвідувати податкову інспекцію;
 • звітність, надіслана до податкового органу електронною поштою через мережу Інтернет із застосуванням посилених сертифікатів ключів електронного цифрового підпису, не потребує дублювання на паперових носіях, а також їх зберігання;
 • забезпечується гарантія автоматичної перевірки підготовлених документів на наявність арифметичних помилок та описок;
 • користувач отримує можливість оперативного оновлення форматів подання документів в електронному вигляді по телекомунікаційним каналам зв’язку.

Тож найбільш зручною формою подання звітності слід вважати електронну, яка подається за допомогою програмних засобів та будь-якого телекомунікаційного зв’язку із застосуванням електронного підпису, і дозволяє уникнути тих помилок, які зазвичай здійснюють при поданні паперового варіанта звітності.

 Висновки. Нестабільність податкової політики у державі має негативний вплив на правильність нарахування податкових платежів та своєчасність розрахунків підприємства з податковими органами. Тож для будь-якого суб’єкта господарювання важливо сформувати та подати податкову звітність з достовірними показниками, це важливо не лише для підприємства, а й для зовнішніх користувачів, тому що точна сплата податків це наша майбутня безпека та наше суспільне задоволення потреб.

Підприємства, які знаходяться на загальній системі оподаткування, податковий облік здійснюють шляхом суцільного, безперервного та документального обліку господарських операцій, пов’язаних з визначенням податкової бази з конкретного податку. Під час цього вони стикаються з низкою проблем, пов’язаних як із правильним розрахунком суми податку, заповненням обов’язкових форм звітності, так і під час процедури подання документації податковим органам контролю. Така ситуація вимагає нових підходів до побудови механізму методології та організації обліку податків у системі бухгалтерського обліку, формуванням дієвої системи контролю за оподаткуванням, зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері податкової політики держави.

Список використаних джерел:

 1. Податковий Кодекс України № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. Верховна Рада України URL : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 2. Наказ Державної податкової служби України „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо приймання та комп’ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України” № 516 від 14 черв. 2012 р. Верховна Рада України URL : http://www.zakon.rada.gov.ua.
 3. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / [Верига Ю.А., Фесенко Д.М., Левченко З.М. та ін.] ; за ред.. професора Ю.А. Вериги. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 656 с.
 4. Довідник термінів нормативно – правового забезпечення господарської діяльності в Україні : [наукове видання] / М. В. Кужельний, Т.І. Єфименко, Є.В. Калюга ; за ред. д.е.н., проф. Кужельного М.В. – Рівне: НУВГП, 2009. – 306 с.
 5. Микитенко Т. Методологічні основи податкової звітності в Україні / Т. Микитенко, Т. Міщенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 8–9. – С. 61–69.
 6. Лега О.В. Податкова звітність: еволюція визначенння / О. В. Лега // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 300-303. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_3_69.
 7. Попова В.В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №1. – С. 21-26.
 8. Переваги електронної системи подання податкової звітності / URL: http:// www.bucha.com.ua/ index.php? newsid= 1151069684

Залишити відповідь